02002A0430(03) — SL — 01.07.2018 — 005.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu potnikov in blaga

(UL L 114 30.4.2002, str. 91)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

SKLEPŠT. 2/2004 ODBORA SKUPNOST–ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET 2005/249/ES z dne 22. junija 2004

  L 75

60

22.3.2005

 M2

SKLEP št. 1/2009 ODBORA SKUPNOST-ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET 2009/763/ES z dne 16. junija 2009

  L 273

15

17.10.2009

 M3

SKLEP št. 1/2010 ODBORA SKUPNOST-ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET 2011/45/EU z dne 22. decembra 2010

  L 19

34

22.1.2011

 M4

SKLEPA št. 1/2013 Z DNE ODBORA SKUPNOST–ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET 2013/804/EU z dne 6. decembra 2013

  L 352

79

24.12.2013

►M5

SKLEP št. 1/2015 ODBORA SKUPNOST–ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET z dne 16. decembra 2015

  L 23

82

29.1.2016

 M6

SKLEP št. 2/2016 ODBORA SKUPNOST-ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET z dne 10. junija 2016

  L 186

38

9.7.2016

►M7

SKLEP št. 1/2018 ODBORA SKUPNOST-ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET z dne 12. junija 2018

  L 166

20

3.7.2018


popravljen z:

 C1

Popravek, UL L 033, 10.2.2016, str.  38 (1/2016)
▼B

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu potnikov in blagaŠVICARSKA KONFEDERACIJA, v nadaljnjem besedilu imenovana „Švica“, na eni strani,

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu imenovana „Skupnost“, na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu imenovani „pogodbenici“,

STA SE,

KER SE ZAVEDATA obojestranskih interesov pogodbenic za spodbujanje sodelovanja in trgovine, zlasti z medsebojnim omogočanjem dostopa na prometni trg, kot je določeno v členu 13 Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu blaga z dne 2. maja 1992, v nadaljnjem besedilu imenovanem Sporazum iz leta 1992,

V ŽELJI, da bi razvili usklajeno prometno politiko, katere cilj je spodbujanje uporabe okolju manj škodljivih načinov za prevoz potnikov in blaga ter združevanje varstva okolja z učinkovitimi prevoznimi sistemi, zlasti na območju Alp,

V ŽELJI, da bi zagotovili zdravo konkurenco med različnimi načini prevoza in ker morajo takšni načini prevoza kriti svoje stroške,

KER SE ZAVEDATA potrebe po zagotavljanju skladnosti med švicarsko prevozno politiko in splošnimi načeli prevozne politike Skupnosti, zlasti v okviru izvajanja usklajenih zakonov in predpisov,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Splošna načela in cilji

1.  Ta sporazum med Skupnostjo in Švico je na eni strani namenjen liberalizaciji pristopa pogodbenic na prevozni trg druge pogodbenice za cestni in železniški prevoz potnikov in blaga tako, da bo zagotovljeno bolj učinkovito upravljanje prometa z uporabo poti, ki so s tehničnega, geografskega in ekonomskega vidika najprimernejše za vse načine prevoza, zajete v sporazumu, po drugi strani pa določa osnovo za usklajeno prevozno politiko.

2.  Določbe sporazuma in njihova uporaba temeljijo na načelih vzajemnosti in proste izbire načina prevoza.

3.  Pogodbenici se zavezujeta, da ne bosta sprejemali diskriminatornih ukrepov pri izvajanju tega sporazuma.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta sporazum se uporablja za dvosmerni cestni prevoz blaga in potnikov med pogodbenicama, za promet preko ozemlja pogodbenic, ne glede na Sporazum iz leta 1992 in ob upoštevanju člena 7(3), za cestni prevoz potnikov in blaga za tretjo državo ter za švicarsko notranjo trgovino.

2.  Ta sporazum se uporablja za mednarodni železniški prevoz potnikov in blaga ter za kombinirani mednarodni prevoz. Ne uporablja se za prevoznike v železniškem prometu, katerih dejavnosti so omejene samo na mestni, primestni ali regionalni prevoz.

3.  Ta sporazum se uporablja za prevoz, ki ga opravljajo prevozniki v cestnem prometu ali prevozniki v železniškem prometu, registrirani v eni od pogodbenic.

Člen 3

Opredelitev pojmov

1.  Cestni promet

Za namene tega Sporazuma:

 „poklic cestnega prevoznika blaga“ pomeni dejavnost podjetja, ki opravlja javni prevoz blaga z motornim ali kombiniranim vozilom,

 „poklic cestnega prevoznika v potniškem prometu“ pomeni dejavnost podjetja, ki opravlja mednarodni javni avtobusni prevoz potnikov,

 „podjetje“ pomeni vsako fizično osebo, pravno osebo, profitno ali neprofitno, združenje ali skupino oseb, ki niso pravna oseba, profitno ali neprofitno, ali uradni organ, ki je pravna oseba ali je odvisen od drugega organa, ki je pravna oseba,

 „vozilo“ pomeni motorno vozilo, registrirano na ozemlju pogodbenice ali kombinirano vozilo, pri katerem je vsaj vlečna enota registrirana na ozemlju pogodbenice, in je namenjeno izključno za prevoz blaga, ali vsako motorno vozilo, ki je izdelano in opremljeno za prevoz več kot devetih oseb, vključno z voznikom, in je za to namenjeno,

 „mednarodni prevoz“ pomeni prevoz, ki ga opravi vozilo, če se odhodni kraj nahaja na ozemlju ene pogodbenice in namembni kraj na ozemlju druge pogodbenice ali tretje države in obratno, in če je vožnja s praznim vozilom povezana s prej omenjeno vožnjo; če se odhodni kraj ali namembni kraj nahajata v tretji državi, mora biti prevoz opravljen z vozilom, registriranim v pogodbenici, v kateri se nahaja odhodni ali namembni kraj vožnje,

 „tranzit“ pomeni prevoz blaga ali potnikov (brez vstopanja in izstopanja potnikov oziroma nakladanja ali razkladanja blaga) in vožnjo s praznim vozilom preko ozemlja pogodbenice,

 „švicarska notranja trgovina“ pomeni javni prevoz blaga iz ene države članice Skupnosti v drugo državo članico, ki ga opravlja v Švici registrirano vozilo, ne glede na to, ali vozilo med eno vožnjo po običajni poti potuje preko Švice ali ne,

 „prevoz za tretjo državo“ pomeni prevoze oseb ali blaga z ozemlja ene pogodbenice v tretjo državo in obratno, z vozili, registriranimi na ozemlju druge pogodbenice, ne glede na to, ali na eni vožnji po običajni poti vozilo potuje skozi državo, v kateri je registrirano ali ne,

 „dovoljenje“ pomeni dovoljenje, licenco ali koncesijo, ki jo zahteva zakonodaja pogodbenice.

2.  Železniški prevoz

Za namene tega Sporazuma:

 „prevoznik v železniškem prometu“ pomeni vsako zasebno ali javno podjetje, katerega glavna dejavnost je opravljanje železniških prevozov blaga in/ali oseb, če podjetje zagotovi vleko; takšna vleka se lahko zagotovi s tirnimi vozili, ki niso last zadevnega prevoznika v železniškem prometu, in z osebjem, ki niso zaposleni neposredno pri zadevnem prevozniku v železniškem prometu,

 „mednarodno združenje“ pomeni združenje vsaj dveh prevoznikov v železniškem prometu, registriranih v različnih državah članicah Skupnosti, oziroma enega od njiju v Švici, za opravljanje mednarodnega prevoza med Skupnostjo in Švico,

 „upravljavec javne železniške infrastrukture“ pomeni javni organ ali podjetje, odgovorno zlasti za postavljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture, ter za izvajanje nadzora in varnostnih sistemov,

 „licenca“ pomeni dovoljenje, ki ga izda pristojni organ pogodbenice podjetju, s katerim mu je priznan status prevoznika v železniškem prometu. Ta status se lahko omeji na izvajanje posebnih vrst prevozov,

 „izdajatelj licence“ pomeni organ, ki ga pogodbenica zadolži za izdajanje licenc,

 „vlakovna pot“ pomeni zmogljivost infrastrukture, potrebno za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času,

 „dodelitev“ pomeni dodelitev železniških infrastrukturnih zmogljivosti, ki jo izvaja organ za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti,

 „organ za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti“ pomeni organ in/ali upravljavca javne železniške infrastrukture, ki ga pogodbenica zadolži za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti,

 „mestne in primestne storitve“ pomeni prevozne storitve, ki se izvajajo za zadovoljevanje prevoznih potreb v mestu in urbani aglomeraciji, ter prevoznih potreb med takšnimi mesti ali aglomeracijami ter okoliškimi območji,

 „regionalne storitve“ pomeni prevozne storitve, ki se izvajajo za zadovoljevanje prevoznih potreb v regiji,

 „kombinirani prevoz“ pomeni prevoz blaga s težkimi tovornimi vozili ali z nakladalnimi enotami, ki opravijo del vožnje po železnici, ter začnejo in/ali zaključijo vožnjo po cesti,

 „konkurenčne cene železniškega prevoza“: cene železniškega prevoza se štejejo za konkurenčne, če za podobno pot povprečne cene železniških prevozov v Švici ne presegajo cen cestnih prevozov, kot je navedeno v Prilogi 9.

Člen 4

Pridržek na podlagi Sporazuma iz leta 1992

Ob upoštevanju odstopanj iz tega sporazuma, določbe iz tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti pogodbenic iz Sporazuma iz leta 1992.NASLOV II

MEDNARODNI CESTNI PREVOZA.

SKUPNE DOLOČBE

Člen 5

Dostop do poklica

1.  Podjetja, ki želijo delovati kot poklicni prevozniki blaga v cestnem prometu, morajo izpolnjevati naslednje tri zahteve:

(a) dober ugled;

(b) primerna finančna sposobnost;

(c) strokovna usposobljenost.

2.  Določbe, ki se uporabljajo na tem področju, so navedene v Oddelku 1 Priloge 1.

Člen 6

Socialni standardi

Socialne določbe, ki se uporabljajo na tem področju, so navedene v Oddelku 2 Priloge 1.

Člen 7

Tehnični standardi

1.  Ob upoštevanju določb iz odstavkov 2 in 3 Švica najkasneje v šestih mesecih od podpisa tega sporazuma sprejme ureditve, ki ustrezajo zakonodaji Skupnosti o tehničnih pogojih, ki urejajo cestni prevoz, kot je navedeno v Oddelku 3 Priloge 1.

2.  Švica ima prehodno obdobje dveh let od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma, da svojo zakonodajo o tehničnem nadzoru vozil uskladi z zakonodajo Skupnosti.

3.  Od 1. januarja 2001 je največja dejanska skupna masa vozila, ki se uporablja v Švici za sestavljena vozila in vlačilce, 34 ton za vse vrste prometa.

Od 1. januarja 2005 Švica uskladi svojo zakonodajo o največjih dovoljenih masah za takšna vozila v mednarodnem prometu z zakonodajo, ki velja v Skupnosti na datum podpisa sporazuma.

4.  Uvedba cestnin iz člena 40 poteka vzporedno s postopnim povečanjem največje dovoljene mase iz odstavka 3.

5.  Vsaka pogodbenica se zavezuje, da za vozila, homologirana na ozemlju druge pogodbenice, ne uporablja strožjih pogojev od tistih, ki veljajo na njenem ozemlju.

Člen 8

Prehodne ureditve za maso vozila

1.  Glede na postopno uvedbo dokončnih ureditev iz drugega odstavka člena 7(3), se za prevoz blaga z vozilom, katerega dejanska skupna masa vozila presega 28 t (do 31. decembra 2000) ali 34 t (med 1. januarjem 2001 in 31. decembrom 2004), vendar ne presega 40 t, iz odhodnega kraja v Skupnosti v namembni kraj izven švicarskega obmejnega območja, kot je določeno v Prilogi 6 (in obratno) ali v tranzitu preko Švice, uporablja kvota, ki temelji na plačilu dodatne dajatve za uporabo infrastrukture, v skladu s postopki iz odstavkov 2, 3 in 4. Za vozila, registrirana v Švici, se lahko ta kvota uporablja tudi za prevoz po Švici.

2.  Skupnost prejme kvoto 250 000 dovoljenj za leto 2000. Švica prejme kvoto 250 000 dovoljenj za leto 2000. Če sporazum ne bi začel veljati 1. januarja 2000, se število dovoljenj za leto 2000 sorazmerno zmanjša.

3.  Skupnost prejme kvoto 300 000 dovoljenj za leto 2001 in za leto 2002. Švica prejme kvoto 300 000 dovoljenj za leto 2001 in za leto 2002.

4.  Skupnost prejme kvoto 400 000 dovoljenj za leto 2003 in za leto 2004. Švica prejme kvoto 400 000 dovoljenj za leto 2003 in za leto 2004.

5.  Za uporabo dovoljenj iz odstavkov 2, 3 in 4 se za vsakega izvajalca iz Švice ali Skupnosti uporablja plačilo dajatve za uporabo švicarske infrastrukture, ki se določijo in zaračunajo v skladu s postopki iz Priloge 2.

6.  Od 1. januarja 2005 se na podlagi člena 32 vozila, ki izpolnjujejo tehnične standarde iz drugega odstavka člena 7(3), oprostijo vseh ureditev v zvezi s kvotami ali dovoljenji.B.

MEDNARODNI CESTNI PREVOZ BLAGA

Člen 9

Prevoz blaga med ozemlji pogodbenic

1.  Mednarodni cestni javni prevoz blaga in vožnje s praznim vozilom med ozemlji pogodbenic potekajo na podlagi dovoljenja Skupnosti za prevoznike Skupnosti, navedenega v Uredbi (EGS) št. 881/92 in katerega vzorec je podan v Prilogi 3, ter na podlagi podobnega švicarskega dovoljenja za švicarske prevoznike.

2.  V primeru prevoza, ki sodi v obseg uporabe tega sporazuma, ta dovoljenja nadomestijo dvostranska dovoljenja, ki so si jih izmenjevale države članice Skupnosti in Švica in so bila potrebna do začetka veljavnosti tega sporazuma.

3.  Prevozi iz Priloge 4 so oproščeni uporabe prevoznega dovoljenja in sistemov licenc.

4.  Postopek, ki ureja izdajanje, podaljšanje in odvzem dovoljenj ter postopki, ki urejajo vzajemno pomoč, so zajeti v Uredbi (EGS) št. 881/92 za prevoznike Skupnosti in v enakovrednih švicarskih določbah.

Člen 10

Prevoz blaga v tranzitu preko ozemlja pogodbenic

1.  Predpisi, ki urejajo mednarodni javni prevoz blaga ter vožnje s praznim vozilom v tranzitu preko ozemlja pogodbenic, se odpravijo. Takšni prevozi se opravljajo na podlagi licenc iz člena 9.

2.  Uporabljajo se odstavki 2, 3 in 4 člena 9.

Člen 11

Tranzit preko Avstrije

Za švicarske prevoznike v tranzitu preko Avstrije se v mejah veljavnosti tega protokola uporablja sistem ekotočk, ki ustreza tistemu, ki je določen v členu 11 Protokola 9 Akta o pristopu Avstrije k Evropski uniji. Način izračuna in natančna pravila ter postopki za upravljanje in nadzor ekotočk bodo natančno navedeni v upravni ureditvi, ki jo bosta soglasno določili pogodbenici ob sprejetju tega sporazuma in bo s potrebnimi spremembami skladna z določbami prej navedenega Protokola 9.

Člen 12

Švicarska notranja trgovina

1.  Od leta 2001 je švicarska notranja trgovina dovoljena pod naslednjimi pogoji:

 takšni prevozi se opravljajo na podlagi švicarskega dovoljenja iz člena 9(1).

 omejeni so na en sam prevoz, na povratni poti, ki je nadaljevanje prevoza blaga med Švico in državo članico Skupnosti.

2.  Do navedenega datuma pa je še naprej dovoljeno uresničevanje obstoječih pravic na podlagi veljavnih dvostranskih sporazumov. Te pravice so navedene v Prilogi 5 k temu sporazumu.

3.  Od leta 2005 se odpravijo predpisi, ki urejajo švicarsko notranjo trgovino. Prevozi se opravljajo na podlagi švicarske licence iz člena 9(1).

Člen 13

Prevoz za tretjo državo

1.  Režimi, ki urejajo prevoz za tretjo državo, se določijo sporazumno ob sprejetju potrebnega sporazuma med Skupnostjo in zadevno tretjo državo na eni strani ter Švico in zadevno tretjo državo na drugi. Namen teh režimov je zagotavljanje vzajemnega obravnavanja med Skupnostjo in švicarskimi prevozniki v zvezi s prevozi za tretjo državo.

2.  Do sprejetja sporazumov med Skupnostjo in zadevnimi tretjimi državami ta sporazum ne posega v določbe o prevozih za tretjo državo, kot so navedene v dvostranskih sporazumih, sklenjenih med državami članicami Skupnosti in Švico o prevozih za tretjo državo. Te pravice so navedene v Prilogi 5 k temu sporazumu.

3.  Po opredelitvi režimov iz odstavka 1 Švica po potrebi sprejme ali prilagodi dvostranske sporazume s temi tretjimi državami.

Člen 14

Prevoz med dvema točkama na ozemlju države članice Skupnosti ali med dvema točkama na ozemlju Švice

Prevoz med dvema točkama na ozemlju države članice Skupnosti, ki ga opravlja vozilo, registrirano v Švici, in prevoz med dvema točkama na ozemlju Švice, ki ga opravlja vozilo, registrirano v državi članici Skupnosti, po tem sporazumu ni dovoljen.

Člen 15

Prepoved nočne vožnje in vožnje ob nedeljah ter izjeme od omejitve teže

1.  Prepoved nočne vožnje na ozemlju Švice se uporablja le med 22.00 uro in 05.00 uro.

2.  Izjeme od omejitve teže in od prepovedi nočne vožnje ter vožnje ob nedeljah so navedene v Prilogi 6.

3.  Izjeme od prepovedi nočne vožnje se odobrijo na nediskriminatoren način, odobri pa jih lahko en sam urad. Odobrijo se proti plačilu pristojbine za kritje administrativnih stroškov.

Člen 16

Odprava nekaterih izjem od omejitve teže

Določbe iz Priloge 6 (II)(3) in (4) iz Sporazuma iz leta 1992 se ne uporabljajo več od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma.C.

MEDNARODNI AVTOBUSNI PREVOZ POTNIKOV

Člen 17

Pogoji, ki se uporabljajo za prevoznike

1.  Javni prevozniki lahko opravljajo prevozne storitve iz člena 1 Priloge 7 ne glede na nacionalnost ali kraj sedeža podjetja, če prevoznik:

 v državi članici Skupnosti, v kateri je registriran, ali v Švici, ima dovoljenje za opravljanje linijskih avtobusnih prevozov, vključno s posebnimi linijskimi prevozi ali občasnimi prevozi,

 izpolnjuje zakonske zahteve o cestnoprometni varnosti glede standardov za voznike in vozila.

2.  Prevozniki za lastne potrebe lahko opravljajo prevoze iz člena 1(3) Priloge 7 ne glede na nacionalnost ali kraj registracije podjetja, če prevoznik:

 v državi članici Skupnosti, v kateri je registriran, ali v Švici ima dovoljenje za opravljanje avtobusnih prevozov v skladu s pogoji o dostopu do tržišča, ki jih določa nacionalna zakonodaja,

 izpolnjuje zakonske zahteve o cestnoprometni varnosti glede standardov za voznike in vozila.

3.  Prevozniki, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1 lahko opravljajo mednarodni avtobusni prevoz potnikov, če imajo, v primeru prevoznikov skupnosti, licenco Skupnosti ali, v primeru švicarskih prevoznikov, podobno švicarsko licenco.

Vzorec takšne licence in postopek za njeno pridobitev, uporabo in podaljšanje je določen v Uredbi (EGS) št. 684/92, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 11/98, za prevoznike Skupnosti in v ustrezni švicarski zakonodaji.

Člen 18

Dostop do trga

1.  Za občasne prevoze, kot so navedeni v členu 1(2.1) Priloge 7, dovoljenje ni potrebno.

2.  Za posebne linijske prevoze, kot so navedeni v členu 1(1.2) Priloge 7, dovoljenje ni potrebno, če se na ozemlju Skupnosti opravljajo na podlagi pogodbe, sklenjene med organizatorjem in prevoznikom.

3.  Dovoljenje tudi ni potrebno za vožnje s praznim vozilom v zvezi s prevozi iz odstavkov 1 in 2.

4.  V skladu s členom 2 in naslednjimi v Prilogi 7 je za linijske prevoze potrebno dovoljenje.

5.  V skladu s členom 2 in naslednjimi v Prilogi 7 je dovoljenje potrebno za posebne linijske prevoze, ki se na ozemlju Skupnosti ne opravljajo na podlagi pogodbe med organizatorjem in prevoznikom.

V Švici za takšne prevoze dovoljenje ni potrebno.

6.  Za cestne prevoze za lastne potrebe iz člena 1(3) Priloge 7 ni potrebno dovoljenje, vendar se zanje na ozemlju Skupnosti uporablja sistem certifikatov.

Člen 19

Prevoz za tretjo državo

1.  Režimi, ki urejajo prevoz za tretjo državo, se določijo sporazumno ob sprejetju potrebnega sporazuma med Skupnostjo in zadevno tretjo državo na eni strani ter Švico in zadevno tretjo državo na drugi. Namen teh režimov je zagotavljanje vzajemnega obravnavanja med Skupnostjo in švicarskimi prevozniki v zvezi s prevozi za tretjo državo.

2.  Do sprejetja sporazumov med Skupnostjo in zadevnimi tretjimi državami ta sporazum ne posega v določbe o prevozih iz odstavka 1, kot so navedene v dvostranskih sporazumih, sklenjenih med državami članicami Skupnosti in Švico o prevozih za tretjo državo. Te pravice so navedene v Prilogi 8 k temu sporazumu.

3.  Po opredelitvi režimov iz odstavka 1 Švica po potrebi sprejme ali prilagodi dvostranske sporazume s temi tretjimi državami.

Člen 20

Prevoz med dvema točkama na ozemlju ene pogodbenice

1.  Prevoz med dvema točkama na ozemlju ene pogodbenice, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem na ozemlju druge pogodbenice, na podlagi tega sporazuma ni dovoljen.

2.  Še naprej pa je dovoljeno uresničevati obstoječe pravice na podlagi veljavnih dvostranskih sporazumov, sklenjenim med državami članicami Skupnosti in Švico, če ne povzročajo diskriminacije med prevozniki Skupnosti ali izkrivljanja konkurence. Te pravice so navedene v Prilogi 8 k temu sporazumu.

Člen 21

Postopki

Postopki, ki urejajo izdajanje, uporabo, podaljšanje in iztek veljavnosti dovoljenj ter postopki, ki urejajo medsebojno pomoč, so zajeti z določbami Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 22

Prehodne določbe

Dovoljenja za storitve, ki se opravljajo ob začetku veljavnosti tega sporazuma, ostanejo še naprej veljavna do izteka veljavnosti, če je za zadevne storitve še naprej potrebno dovoljenje.NASLOV III

MEDNARODNI ŽELEZNIŠKI PREVOZ

Člen 23

Neodvisnost upravljanja

Pogodbenici se zavezujeta:

 da bosta zagotovili neodvisnost upravljanja prevoznikov v železniškem prometu, zlasti tako, da jim odobrita neodvisen status in jim tako omogočita, da svoje dejavnosti prilagodijo trgu in svoje poslovanje urejajo v okviru odgovornosti svoje upravne skupščine,

 da bosta ločili upravljanje železniške infrastrukture od zagotavljanja prevoznih storitev v železniškem prometu, vsaj na ravni računovodstva; pomoč, plačana enemu od obeh sektorjev se ne sme prenašati v drugega.

Člen 24

Dostop do železniške infrastrukture in pravice tranzitnega prevoza

1.  Prevozniki v železniškem prometu ter mednarodna združenja imajo zagotovljen dostop in/ali pravice tranzitnega prevoza, ki so opredeljeni v zakonodaji Skupnosti iz Priloge 1, Oddelek 4.

2.  Prevozniki v železniškem prometu s sedežem na ozemlju ene pogodbenice imajo pravico do dostopa do infrastrukture na ozemlju druge pogodbenice za opravljanje mednarodnih storitev kombiniranega prevoza.

3.  Prevozniki v železniškem prometu in mednarodna združenja, ki uporabljajo pravice do dostopa ali tranzitnega prevoza sklenejo potrebne administrativne, tehnične in finančne sporazume z upravniki uporabljene železniške infrastrukture, da bi s tem omogočili izvajanje prometnega nadzora in zagotavljanje varnosti v mednarodnih prevoznih storitvah iz odstavka 1 in 2.

Člen 25

Licence v železniškem prometu

1.  Dodelitev primerne licence za zadevno vrsto železniškega prevoza je pogoj za prošnjo za dostop na železniško infrastrukturo ali tranzit preko nje, in tako tudi za pravico do opravljanja prevoznih storitev. Vendar takšna licenca sama po sebi ne dodeljuje pravice do dostopa na železniško infrastrukturo.

2.  Prevoznik v železniškem prometu ima pravico, da zaprosi za licenco v Švici ali v državi članici Skupnosti, v kateri je registriran. Pogodbenici ne izdajata licenc ali podaljšujeta njihove veljavnosti, če niso izpolnjene zahteve tega sporazuma.

3.  Licence izdajajo za to pooblaščeni organi, posebej določeni za obstoječe in nove prevoznike, v okviru odgovornosti pogodbenic.

4.  Licence se vzajemno priznavajo v Skupnosti in v Švici.

5.  Pogodbenici zanje določata zahteve v zvezi z ugledom, finančno sposobnostjo, strokovno usposobljenostjo in kritjem za civilnopravno odgovornost v celotnem času veljavnosti. Določbe, ki se uporabljajo na tem področju, so navedene v Oddelku 4 Priloge 1.

6.  Licenca je veljavna tako dolgo, dokler prevoznik v železniškem prometu izpolnjuje obveznosti na podlagi zgoraj navedenih določb. Pristojni organ pa lahko zahteva, da se licence redno preverjajo.

7.  Postopke za preverjanje, spreminjanje, začasno prekinitev ali odvzem licence urejajo zgoraj navedeni pravni predpisi.

Člen 26

Izdajanje varnostnih spričeval

1.  Pogodbenici tudi zahtevata, da prevozniki v železniškem prometu predložijo varnostno spričevalo, ki navaja varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati, da bi tako izločili tveganja pri opravljanju storitev na zadevnih poteh.

2.  Prevoznik v železniškem prometu lahko zaprosi za varnostno spričevalo organ, ki ga je določila pogodbenica, na katere ozemlju se nahaja infrastruktura, ki jo uporablja prevoznik.

3.  Za pridobitev varnostnega spričevala mora prevoznik v železniškem prometu izpolnjevati švicarsko zakonodajo za tisti del poti, ki se nahaja v Švici in zakonodajo Skupnosti za tisti del poti, ki se nahaja na ozemlju Skupnosti.

Člen 27

Dodelitev vlakovnih poti

1.  Vsaka pogodbenica določi organ, odgovoren za dodeljevanje zmogljivosti, najsi bo to poseben organ ali upravljavec javne železniške infrastrukture. Organ za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti, ki se obvešča o vseh razpoložljivih vlakovnih poteh, zagotovi zlasti naslednje:

 železniške infrastrukturne zmogljivosti se dodeljujejo na pravičen in nediskriminatoren način in

 ob upoštevanju odstavkov 3 in 4 tega člena postopek dodeljevanja omogoča najboljši izkoristek infrastrukture.

2.  Prevoznik v železniškem prometu ali mednarodno združenje, ki zaprosi za eno ali več vlakovnih poti, svojo vlogo odda organu ali organom za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti v tisti pogodbenici, na katere ozemlju se nahaja odhodni kraj, predviden za zadevno storitev. Organ za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti, pri katerem je bila vložena prošnja za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti, o tem takoj obvesti druge ustrezne organe. Slednji odločijo najkasneje v enem mesecu po prejemu potrebnih podatkov; vsak organ za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti ima pravico, da vlogo zavrne. Organ za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti, ki je prejel vlogo, skupaj z drugimi ustreznimi organi odloči o vlogi najkasneje v dveh mesecih po prejemu vseh potrebnih podatkov. Postopek za obravnavanje vlog za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti urejajo določbe iz Oddelka 4 Priloge 1.

3.  Skupnost in Švica lahko sprejmeta potrebne ukrepe, da zagotovita, da imajo pri dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti prednost naslednje storitve v železniškem prometu:

(a) storitve v javnem interesu;

(b) storitve, ki se v celoti ali deloma opravljajo na infrastrukturi, zgrajeni ali razviti za te storitve (na primer posebne proge za visoke hitrosti ali specializirane tovorne proge).

4.  Skupnost in Švica lahko organu za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti naročita, naj v zvezi z dodeljevanjem infrastrukturnih zmogljivosti na nediskriminatorni osnovi podeli posebne pravice prevoznikom v železniškem prometu, ki opravljajo nekatere vrste storitev ali ki opravljajo takšne storitve v nekaterih območjih, če so takšne pravice nujne za zagotavljanje primernih javnih storitev ali za učinkovito uporabo infrastrukturnih zmogljivosti ali za to, da omogočijo financiranje novih infrastruktur.

5.  Pogodbenici lahko določita možnost, da vloge za dostop do infrastruktue spremlja depozit ali podobna varščina.

6.  Skupnost in Švica sestavita in objavita postopke za dodeljevanje železniških infrastrukturnih zmogljivosti. O tem obvestita Skupni odbor, sestavljen na podlagi člena 51 tega sporazuma.

Člen 28

Poslovne knjige in uporabnine za uporabo železniške infrastrukture

1.  Poslovne knjige upravljavca javne železniške infrastrukture morajo biti v določenem obdobju uravnotežene med prihodki iz teh uporabnin in morebitnih državnih prispevkov na eni strani ter stroškov infrastrukture na drugi.

2.  Upravljavec javne železniške infrastrukture zahteva plačilo uporabnine za uporabo železniške infrastrukture, s katero upravlja, od prevoznikov v železniškem prometu ali mednarodnih združenj, ki to infrastrukturo uporabljajo.

3.  Uporabnina za uporabo železniške infrastrukture se določi zlasti na podlagi vrste storitve, trajanja opravljanja storitve, stanja na trgu in narave ter stopnje obrabljenosti infrastrukture.

4.  Uporabnine se plačajo upravljavcu železniške infrastrukture.

5.  Vsaka pogodbenica določi postopek za določanje uporabnin po posvetu z upravljavcem železniške infrastrukture. Uporabnine, zaračunane za enakovredne storitve na istem trgu se uporabljajo nediskriminatorno.

6.  Upravljavec železniške infrastrukture pravočasno obvesti prevoznike v železniškem prometu ali mednarodna združenja, ki uporabljajo njegovo infrastrukturo za storitve iz člena 24, o vseh večjih spremembah glede kakovosti ali zmogljivosti zadevne infrastrukture.

Člen 29

Pritožbe

1.  Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita, da je za sklepe glede dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti ali pobiranja uporabnin mogoče vložiti pritožbo pri neodvisnem organu. Takšen organ poda svojo presojo v dveh mesecih od prejema vseh potrebnih podatkov.

2.  Pogodbenici sprejmeta potrebne ukrepe, da zagotovita, da se za sklepe, sprejete v skladu z odstavkom 1 in s členom 25(3) uporablja sodna presoja.NASLOV IV

USKLAJENA PROMETNA POLITIKAA.

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 30

Cilji

1.  Pogodbenici sta se sporazumeli, da bosta po potrebi razvijali usklajeno prometno politiko za potniški in tovorni promet. Cilj takšne politike je uskladiti učinkovit prevozni sistem in varstvo okolja za doseganje trajnostne mobilnosti.

2.  Pogodbenici se trudita, da bi na svojih ozemljih ustvarili primerljive prometne pogoje, vključno z davčnimi ureditvami, zlasti tako, da bi se izognili preusmerjanju prometa v alpske regije in da bi na teh območjih zagotovili boljšo porazdelitev prometa.

Člen 31

Ukrepi

1.  V ta namen pogodbenici sprejmeta ukrepe za zagotavljanje zdrave konkurence med različnimi načini prevoza in znotraj njih ter za olajšanje uporabe okolju prijaznejših načinov prevoza potnikov in blaga.

2.  Poleg določb iz Naslovov II in III takšni ukrepi vključujejo:

 razvoj čezalpske železniške infrastrukture ter zagotovitev železniškega prevoza in kombiniranega prevoza, ki bosta konkurenčna glede cene in kakovosti,

 uvedbo ustreznih sistemov zaračunavanja za cestni promet,

 dodatne ukrepe.

3.  Ukrepi, ki jih sprejmeta pogodbenici na podlagi tega sporazuma, se izvajajo postopoma in čim bolj usklajeno.

Člen 32

Načela

Ob upoštevanju določb iz člena 47 so ukrepi iz člena 31 skladni z naslednjimi načeli:

 prevozniki niso ne neposredno ne posredno diskriminirani na podlagi nacionalnosti, kraja registracije vozila, izvora in/ali namembnega kraja prevoza,

 izbira načina prevoza je svobodna,

 ni enostranskih količinskih omejitev,

 načelo teritorialnosti,

 sorazmerno določanje dajatev v zvezi s stroški prevoza, ki vključuje tudi kriterije v zvezi s tipom vozila,

 načelo preglednosti,

 primerljivi pogoji za uporabo različnih čezalpskih poti,

 preprečevanje motenj prometnih tokov v alpskih regijah,

 načelo vzajemnosti.B.

ŽELEZNIŠKI IN KOMBINIRANI PREVOZ

Člen 33

Cilji

1.  Pogodbenici se strinjata glede ustanovitve železniškega in kombiniranega prevoza, ki bo imel primerne zmogljivosti in bo tako ekonomsko kot glede kakovosti konkurenčen cestnemu prevozu v alpski regiji, hkrati pa bo izpolnjeval načela iz člena 32 ter zagotavljal ne le svobodno delovanje tržnih sil, zlasti z odpiranjem dostopa do železniške infrastrukture kot je določeno v Naslovu III, ampak tudi neodvisnost prevoznikov v železniškem prometu.

2.  V ta namen pogodbenici:

 v mejah svojih pristojnosti sprejmeta potrebne ukrepe na področju infrastrukture in delovanja v Švici in na ozemlju Skupnosti, da zagotovijo dolgoročno trdnost, kohezijo in integracijo švicarskih zmogljivosti v železniški sistem prometa na velikih razdaljah,

 se obvezujeta, da bosta razvijali tudi medsebojno povezovanje in interoperabilnost svojih omrežij za železniški in kombinirani prevoz. V ta namen bosta zagotavljali potrebno sodelovanje z zadevnimi mednarodnimi organizacijami in ustanovami ter zadolžili Skupni odbor za nadzor teh vidikov.

3.  Pogodbenici se zavezujeta, da bosta med uvajanjem režimov cestnih taks iz člena 40 sprejeli tudi ukrepe, ki bodo uporabnikom zagotovili takšne železniške zmogljivosti in zmogljivosti za kombinirani prevoz, ki bodo z zmogljivostjo, cenami in kakovostjo zagotavljale pravično porazdelitev prometa med različne čezalpske poti.

Člen 34

Zmogljivosti železniške ponudbe

1.  Pogodbenici potrjujeta svoje obveznosti, navedene v členih 5 in 6 Sporazuma iz leta 1992, ki predvidevajo, da mora Švica izgraditi novo železniško povezavo preko Alp (NRLA), Skupnost pa mora povečati zmogljivost severnega in južnega dostopa do NRLA. Poleg tega sta se sporazumeli, da bo nova infrastruktura zgrajena v skladu z nakladalnim ali svetlim profilom C Mednarodne železniške zveze (UIC).

2.  Za Skupnost so ukrepi v zvezi z infrastrukturo iz odstavka 1 del ukrepov, sprejetih na podlagi in v skladu z Odločbo št. 1692/96/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja, skupaj z osjo za železniški in kombinirani prevoz preko Alp in zlasti dostopi do švicarske železniške infrastrukture in opreme za kombinirani prevoz.

3.  Pogodbenici bosta sodelovali, da bosta svojim pristojnim organom omogočili usklajeno načrtovanje in izvajanje potrebnih ukrepov v zvezi z infrastrukturo, železniškim in kombiniranim prevozom, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti iz odstavkov 1 in 2 ter za uskladitev urnika dela glede na potrebne zmogljivosti. V ta namen se bosta trudili proizvesti prihodke od naložb in sprejeli vse potrebne ukrepe v okviru Skupnega odbora.

4.  Skupni Odbor lahko sestavi pododbor, ki bo odgovoren za nadzor usklajevanja projektov v zvezi z infrastrukturo v alpski regiji. Pododbor bodo sestavljali predstavniki Švice, Skupnosti in držav članic Skupnosti, ki se nahajajo v alpski regiji.

Člen 35

Ekonomski parametri

1.  Pogodbenici naredita vse, kar je potrebno, da se dosežejo cilji iz člena 33. V ta namen sprejmeta ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo prevoz blaga po železnici in s kombiniranim prevozom preko Švice, skupaj s spremljanim kombiniranim prevozom, kar zadeva ceno in kakovost storitve še naprej konkurenčen v primerjavi s cestnim prevozom po enakih poteh, hkrati pa bosta spoštovali garancije v zvezi z neodvisnostjo prevoznikov v železniškem prometu.

2.  Da bi zagotovili primerne zmogljivosti železniškega in kombiniranega prevoza, lahko pogodbenici odobrita finančno podporo za naložbe v železniško infrastrukturo, nepremično in premično opremo, potrebno za pretovarjanje med zemeljskimi načini prevoza, prevozno opremo, prilagojeno posebej kombiniranemu prevozu in ki se uporablja za kombinirani prevoz, in, v kolikor to zakonodaja dovoljuje, operativne stroške za kombinirani prevoz preko švicarskega ozemlja, če bodo takšni ukrepi pomagali izboljšati kakovost in konkurenčnost v zvezi s cenami železniškega in kombiniranega prevoza in ne bodo ustvarjali nesorazmernega izkrivljanja konkurence med prevozniki. Odgovornost za oblikovanje cen železniškega prevoza imajo še naprej pristojni organi ali subjekti.

3.  Pogodbenici lahko sklepata tudi javna naročila za storitve s prevozniki v železniškem prometu, da bi zagotovili primerne storitve v železniškem prometu, pri tem pa posebej upoštevata socialne in okoljske dejavnike.

4.  Pogodbenici v mejah svojih pristojnosti sprejmeta ukrepe, da zagotovita, da vpliva kakršne koli uradne pomoči, ki jo dodeli pogodbenica, na trg ne bo izničilo obnašanje druge pogodbenice ali ustanove s sedežem na njenem ozemlju ali na ozemlju druge pogodbenice.

5.  Skupni odbor nadzoruje, kako pogodbenici uporabljata ta člen.

Člen 36

Parametri kakovosti

1.  Pogodbenici se strinjata, da bosta storili vse, kar je potrebno, da dosežeta cilje, naštete v členu 33. V ta namen bosta spodbujali kombinirani prevoz.

2.  V prehodnem obdobju iz člena 8 se Švica tudi zavezuje, v skladu z Naslovom II Sporazuma iz leta 1992, da bo ustanovila spremljani kombinirani prevoz („tekoča avtocesta“), ki bo glede na kakovost in ceno konkurenčen cestnemu prevozu.

3.  Pogodbenici bosta storili vse potrebno za spodbujanje kombiniranega prevoza. Zlasti bosta sprejeli ukrepe, da zagotovita izvajanje naslednjih določb:

 skladnost s predpisi, ki urejajo tehnične in socialne standarde za cestni prevoz, zlasti kar zadeva čas vožnje in čas počitka, omejitve hitrosti in največje dovoljene mase in dimenzije vozil,

 zmanjšanje pregledov na meji za železniški prevoz ter prenos teh pregledov na kraj vkrcanja ali izkrcanja v skladu s Konvencijo z dne 20. maja 1987 med Skupnostjo in Švico ter med državami članicami EFTA o skupnem tranzitnem postopku,

 olajšanje organizacije verige kombiniranega prevoza s preprostejšimi zakonskimi in administrativnimi pogoji, ki urejajo pogodbenici,

 določitev spodbud za prevoznike v kombiniranem prevozu in prevoznike v železniškem prometu, da bi izboljšali kakovost storitev.

Seznam železniških parametrov je naveden v Prilogi 9. Omenjeni parametri se upoštevajo pri uveljavljanju člena 46.

4.  V okviru svojih pooblastil pogodbenici zagotovita sprejem primernih ukrepov, ki bodo omogočili hiter nastanek tovornih železniških koridorjev. Pogodbenici se redno obveščata o ukrepih, ki jih nameravata sprejeti v zvezi s temi železniškimi koridorji.

5.  Skupni odbor vsaki dve leti pripravi poročilo o izvajanju ukrepov iz tega člena.C.

SISTEMI ZARAČUNAVANJA ZA CESTNI PROMET

Člen 37

Cilji

V okviru svojih pooblastil in v skladu s svojimi postopki ter s cilji Naslova III Sporazuma iz leta 1992 si pogodbenici zastavita cilj postopnega uvajanja sistemov zaračunavanja, katerih namen je zaračunati cestnim vozilom in drugim načinom prevoza stroške, ki nastanejo zaradi njih.

Člen 38

Načela

1.  Sistemi zaračunavanja so osnovani na načelih iz člena 32, zlasti na načelih nediskriminacije, sorazmernosti in preglednosti.

2.  Dajatve sestavljajo davki na vozila, davki na goriva in uporabnine za uporabo cestnega omrežja.

3.  Pri tem ko se skušajo doseči cilji iz člena 37, imajo prednost tisti ukrepi, ki ne povzročajo preusmerjanja prometa iz tehnično, ekonomsko in geografsko najprimernejših poti med odhodnim in namembnim krajem prevoza.

4.  Ukrepi se izvajajo tako, da ne preprečujejo prostega pretoka blaga ali storitev med pogodbenicama, zlasti kar zadeva upravo in pobiranje cestnin, odsotnost nadzora ali sistematičnega preverjanja na mejah med pogodbenicama in odsotnost odvečnih formalnosti. Da bi preprečila težave v zvezi s tem, si Švica prizadeva na tem področju sprejeti pravila Skupnosti.

5.  Določbe iz tega poglavja se uporabljajo tudi za vozila z največjo dovoljeno maso, navedeno v registracijskem dokumentu, 12 ton ali več. Ta sporazum pa ne preprečuje pogodbenicama, da na svojem ozemlju ne bi sprejeli ukrepov, ki bodo zajeli vozila z največjo dovoljeno maso manj kot 12 ton.

6.  Pogodbenici ne odobrita podjetjem, niti prevoznikom, nobene neposredne ali posredne državne pomoči, ki bi takšnim podjetjem olajšala breme prevoznih dajatev, ki se jim zaračunajo na podlagi sistema zaračunavanja iz tega sporazuma.

Člen 39

Vzajemno delovanje instrumentov

Pogodbenici se posvetujeta s Skupnim odborom, da bi dosegli primerno raven vzajemnega delovanja elektronskih sistemov za pobiranje cestnin.

Člen 40

Švicarski ukrepi

1.  Da bi dosegla cilje iz člena 37 in glede na povečanje omejitev teže iz člena 7(3), Švica uvede nediskriminatoren davek na vozila, v dveh stopnjah, ki se začenjata 1. januarja 2001 oziroma 1. januarja 2005. Davek je zlasti osnovan na načelih iz člena 38(1) in na postopkih iz Priloge 10.

2.  Dajatve so razdeljene na tri kategorije glede na tri kategorije emisijskih standardov (Euro). Na podlagi sistema obdavčenja, ki se uporablja od 1. januarja 2005, mora biti razlika med dajatvami za različne kategorije čim večja, vendar ne sme presegati 15 % tehtanega povprečja dajatev iz odstavka 4.

3.  

(a) Na podlagi sistema obdavčenja, ki se uporablja od 1. januarja 2001, največji zneski v primeru vozila, katerega dejanska skupna masa vozila ne presega 34 ton in ki prevozi razdaljo 300 km preko Alp, ne smejo presegati 205 CHF, če vozilo ne izpolnjuje standardov Euro, 172 CHF če vozilo izpolnjuje standard Euro I in 145 CHF če vozilo izpolnjuje standard Euro II.

(b) Z odstopanjem od odstavka (a) Skupnost za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2004 sprejme letno kvoto 220 000 posameznih voženj s praznim vozilom ali z vozilom, ki prevaža lahke izdelke, če dejanska največja masa polnega vozila ne presega 28 ton, v tranzitu preko švicarskih Alp, proti plačilu dajatve za uporabo infrastrukture. Ta dajatev znaša 50 CHF leta 2001, 60 CHF leta 2002, 70 CHF leta 2003 in 80 CHF leta 2004. Tudi Švica sprejme kvoto pod enakimi pogoji. Za takšne vožnje se uporablja običajen nadzorni postopek.

4.  Na podlagi sistema obdavčenja, ki se uporablja od 1. januarja 2005, tehtano povprečje dajatev ne presega 325 CHF za vozila, katerih dejanska masa polnega vozila ne presega 40 ton in prevozijo razdaljo 300 km preko Alp. Ta dajatev za kategorijo, ki najbolj onesnažuje, ne presega 380 CHF.

5.  Del dajatev iz odstavkov 3 in 4 lahko sestavljajo cestnine za uporabo posebne alpske infrastrukture. Takšen del ne sme predstavljati več kot 15 % dajatev iz odstavkov 3 in 4.

6.  Tehtano povprečje iz odstavka 4 se določi v skladu s številom vozil v Švici na kategorijo standarda Euro. Število vozil v vsaki kategoriji se določi na podlagi cenzusov, ki jih preuči Skupni odbor. Skupni odbor določi tehtano povprečje na podlagi preverjanj, od katerih se prvo opravi pred 1. julijem 2004, nato pa se opravljajo vsaki dve leti, da lahko upoštevajo trende v strukturi voznega parka v Švici in spremembe standardov Euro.

Člen 41

Ukrepi Skupnosti

Skupnost še naprej razvija sisteme zaračunavanja, ki jih uporablja na svojem ozemlju in odražajo stroške, ki nastanejo z uporabo infrastrukture. Takšni sistemi temeljijo na načelu „uporabnik plača“.

Člen 42

Pregled stopnje dajatev

1.  1. januarja 2007 in nato vsaki dve leti se najvišje stopnje dajatev, določene v členu 40(4), prilagodijo v skladu s stopnjo inflacije v Švici v preteklih dveh letih. V ta namen Švica Skupnemu odboru najkasneje do 30. septembra v letu pred prilagoditvijo pošlje potrebne statistične podatke, na podlagi katerih bo izvedena zadevna prilagoditev. Skupni odbor se na zahtevo Skupnosti sestane v 30 dneh od prejema tega sporočila na posvetovanju o zadevnih prilagoditvah.

Če v obdobju med podpisom tega sporazuma in 31. decembrom 2004 povprečna letna stopnja inflacije v Švici preseže 2 %, se najvišje stopnje dajatev iz člena 40(4) prilagodijo tako, da bodo upoštevale samo inflacijo, ki preseže letno stopnjo 2 %. Uporablja se postopek iz prejšnjega pododstavka.

2.  Od 1. januarja 2007 lahko Skupni odbor na zahtevo ene od pogodbenic pregleda najvišje stopnje dajatev iz člena 40(4) in jih sporazumno prilagodi. Ta pregled se opravi na podlagi naslednjih kriterijev:

 raven in stopnja davkov v pogodbenicah, zlasti kar zadeva primerljive čezalpske poti,

 porazdelitev prometa med primerljive čezalpske poti,

 trendi modalne razdelitve v Alpski regiji,

 razvoj čezalpske železniške infrastrukture.D.

DODATNI UKREPI

Člen 43

Olajšanje nadzora na meji

1.  Pogodbenici bosta zmanjšali obseg s prevozom povezanih formalnosti in jih poenostavili, zlasti na področju carine.

2.  Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o poenostavljenju pregledov in formalnosti pri prevozu blaga z dne 21. novembra 1990, Konvencija o skupnem tranzitnem postopku z dne 20. maja 1987 in za železniški prevoz sporazum med prevozniki v železniškem prometu o tehničnih pregledih za predajo tovornih vagonov v mednarodni prevoz služijo kot osnova za ukrepe, ki jih sprejmeta pogodbenici v skladu z odstavkom 1.

Člen 44

Ekološki standardi za komercialna vozila

1.  Da bi zagotovili višjo stopnjo varstva okolja in brez poseganja v obveznosti iz člena 7 si pogodbenici prizadevata zlasti sprejeti ekološke standarde, ki bodo zagotavljali visoko stopnjo varstva, da bi tako zmanjšali emisije izpušnih plinov, delcev in hrupa iz težkih tovornih vozil.

2.  Pogodbenici se med pripravo takšnih standardov redno posvetujeta.

3.  Če emisijska kategorija Euro za težka tovorna vozila (kot je določena v zakonodaji Skupnosti) ni določena v registracijskem dokumentu vozila, se ugotavlja s podatki, na podlagi katerih je vozilo začelo obratovati in so navedeni v takšnem dokumentu, ali, če je to primerno, z dodatnimi posebnimi dokumenti, ki jih izdajo pristojni organi države izdajateljice.

Člen 45

Prometna opazovalnica

1.  Ob začetku veljavnosti tega sporazuma se ustanovi trajna opazovalnica za nadzor cestnega, železniškega in kombiniranega prevoza v alpski regiji. O prometnih trendih vsako leto poroča Skupnemu odboru, sestavljenemu na podlagi člena 51 tega sporazuma. Skupni odbor lahko tudi zahteva, da opazovalnica pripravi posebno poročilo, zlasti v primerih, ko se uporabljajo določbe iz členov 46 in 47 tega sporazuma.

2.  Delo opazovalnice financirata pogodbenici, deleže pa določi Skupni odbor.

3.  Pogodbenici s sklepom Skupnega odbora, ki se sprejme na njegovem prvem sestanku, določita upravne postopke, ki urejajo delovanje opazovalnice.E.

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE

Člen 46

Enostranski zaščitni ukrepi

1.  Če po 1. januarju 2005 kljub konkurenčnim cenam železnice in pravilni uporabi ukrepov iz člena 36 o parametrih kakovosti obstajajo težave s čezalpskim pretokom prometa v Švici in če je v obdobju desetih tednov povprečna stopnja uporabe železniških zmogljivosti v Švici (spremljani in nespremljani kombinirani prevoz) manjša od 66 %, lahko Švica z odstopanjem od določb iz člena 40(4) in (5) poveča dajatve iz člena 40(4) za največ 12,5 %. Ves prihodek iz tega povečanja se uporabi za povečanje konkurenčnosti železniškega in kombiniranega prevoza v primerjavi s cestnim prevozom.

2.  Če se enake okoliščine, kakor so navedene v odstavku 1, pojavijo na njenem ozemlju, lahko Skupnost ob upoštevanju podobnih pogojev sprejme podobne ukrepe za izboljšanje.

3.  

(a) Zgoraj navedeni ukrepi imajo omejeno področje uporabe in omejeno trajanje na nujno potrebno za odpravljanje težav. Trajanje ukrepov ne sme presegati šestih mesecev, lahko pa se podaljšajo za nadaljnjih šest mesecev. Skupni odbor lahko ta rok ponovno podaljša.

(b) Če je ena od pogodbenic že prej uporabila ukrepe iz odstavkov 1 ali 2, lahko takšne ukrepe znova uporabi ob upoštevanju naslednjih pogojev:

 če prejšnji ukrepi niso trajali več kot šest mesecev, je mogoče nadaljnje ukrepe sprejeti le po 12 mesecih od datuma prenehanja uporabe prejšnjih ukrepov,

 če so prejšnji ukrepi trajali več kot šest mesecev, je mogoče nadaljnje ukrepe sprejeli le po 18 mesecih od datuma prenehanja uporabe prejšnjih ukrepov,

 v nobenih okoliščinah ni mogoče sprejeti zaščitnih ukrepov več kot dvakrat v petih letih od datuma prvega sprejema takšnih ukrepov.

Skupni odbor lahko v medsebojnem soglasju sklene, da bo v posebnih primerih odstopal od teh pogojev.

4.  Pred sprejemom ukrepov iz prejšnjih odstavkov zadevna pogodbenica obvesti Skupni odbor o svoji nameri. Skupni odbor se sestane in zadevo preuči. Razen če Skupni odbor sklene drugače, lahko zadevna pogodbenica sprejme obravnavane ukrepe po 30 dneh od datuma, ko je poslala obvestilo o ukrepih Skupnemu odboru.

Člen 47

Sporazumni zaščitni ukrepi

1.  V primeru nastanka resnih motenj v čezalpskem pretoku prometa, ki posega v doseganje ciljev iz člena 30 tega sporazuma, se na zahtevo ene od pogodbenic sestane Skupni odbor, ki bo odločil o primernih ukrepih za urejanje razmer. Pogodbenica, ki zahteva sestanek, takoj obvesti prometno opazovalnico, ki v 14 dneh pošlje poročilo o razmerah in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti.

2.  Skupni odbor se sestane v 15 dneh od datuma vložitve zahteve. Odbor preuči razmere z upoštevanjem poročila prometne opazovalnice. V 60 dneh od prvega sestanka v zvezi z zadevo Skupni odbor odloči o sklepih, ki jih je treba sprejeti. Ta rok se lahko po skupnem dogovoru podaljša.

3.  Takšni zaščitni ukrepi imajo omejeno področje uporabe in omejeno trajanje na nujno potrebno za odpravljanje težav. Prednost imajo tiste možnosti, ki čim manj posegajo v delovanje sporazuma.

Člen 48

Krizni ukrepi

Če v čezalpskem prometnem toku nastanejo resne motnje, ki jih povzroči višja sila, na primer v primeru naravnih nesreč, pogodbenici na svojih ozemljih sprejmeta vse potrebne usklajene ukrepe, da normalizirata in ohranita pretok prometa. Prednost imajo občutljivi tovori, kot je pokvarljivo blago.NASLOV V

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 49

Izvajanje sporazuma

1.  Pogodbenici sprejmeta vse primerne ukrepe, tako splošne kot podrobne, da zagotovita izpolnjevanje obveznosti iz tega sporazuma.

2.  Izogibata se sprejemanju ukrepov, ki bi lahko ogrozili doseganje ciljev iz tega sporazuma.

3.  Določbe iz tega sporazuma, ki se nanašajo na omejitve v zvezi z največjo dovoljeno maso za sestavljena vozila in vlačilce ter na sisteme zaračunavanja za cestni promet, se izvajajo v dveh stopnjah, od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2004 in od 1. januarja 2005.

Člen 50

Popravni ukrepi

Če ena pogodbenica ugotovi, da druga ne izpolnjuje obveznosti iz tega sporazuma ali da ni izpolnila sklepa Skupnega odbora, lahko prizadeta pogodbenica po posvetu v Skupnem odboru sprejme primerne ukrepe, da ohrani ravnovesje tega sporazuma. Pogodbenici Skupnemu odboru pošljeta vse potrebne podatke, da mu omogočita temeljito preiskavo razmer.

Člen 51

Skupni odbor

1.  Ustanovi se Skupni odbor, imenovan „Odbor Skupnost-Švica za notranji promet“; sestavljajo ga predstavniki pogodbenic in je odgovoren za upravljanje in pravilno izvajanje tega sporazuma. V ta namen sestavi priporočila. Odbor sprejema odločitve o zadevah iz tega sporazuma; takšne odločitve izvajata pogodbenici v skladu z lastnimi pravilniki. Skupni odbor sprejema odločitve po skupnem dogovoru.

2.  Skupni odbor je zlasti odgovoren za nadzor in izvajanje določb iz tega sporazuma, zlasti pa členov 27(6), 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 47 in 54. Odbor sprejme določbe o prilagajanju in spremembah iz členov 52 in 55.

3.  Da bi zagotovili zadovoljivo izvajanje tega sporazuma si pogodbenici redno izmenjavata podatke in se na zahtevo katere koli od njiju posvetujeta v okviru Skupnega odbora. Pogodbenici si izmenjujeta podatke, ki jih zagotovijo organi, pristojni za izvajanje tega sporazuma in zlasti za izdajanje dovoljenj ter izvajanje pregledov. Takšni organi si dopisujejo neposredno.

4.  Skupni odbor s sklepom sprejme svoj poslovnik, ki med drugim vsebuje določbe o sklicevanju sestankov, imenovanju predsednika in določa njegov obseg pooblastil in obveznosti.

5.  Skupni odbor se sestaja po potrebi in najmanj enkrat na leto. Sklic sestanka lahko zahteva katera koli od pogodbenic.

6.  Skupni odbor se lahko odloči, da ustanovi delovne skupine ali skupine izvedencev, ki mu pomagajo pri opravljanju njegovih dolžnosti.

7.  Ta odbor opravlja tudi naloge, ki jih je prej opravljal Skupni odbor, imenovan „Odbor Skupnost-Švica za notranji promet“, ki je bil sestavljen na podlagi člena 18 Sporazuma iz leta 1992.

Člen 52

Razvijanje zakonodaje

1.  Ob upoštevanju skladnosti z načeli nediskriminacije in z določbami iz tega sporazuma, ta sporazum ne posega v pravico pogodbenice, da enostransko spremeni svojo domačo zakonodajo na področjih, ki jih zajema ta sporazum.

2.  Takoj ko pogodbenica oblikuje novo zakonodajo na področju, ki je zajeto v ta sporazum, formalno zaprosi za mnenje izvedencev druge pogodbenice. V obdobju pred formalnim sprejetjem takšne nove zakonodaje, se pogodbenici po potrebi obveščata in posvetujeta. Na zahtevo ene pogodbenice si v okviru Skupnega odbora predhodno izmenjata stališča, zlasti kar zadeva vpliv takšne spremembe na delovanje sporazuma.

3.  Ob sprejemu spremenjene zakonodaje in najkasneje osem dni po njeni objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti ali v Uradni zbirki zveznih zakonov in uredb zadevna pogodbenica obvesti drugo pogodbenico o besedilu takšnih novih določb. Na zahtevo ene pogodbenice se v okviru Skupnega odbora izvede izmenjava stališč o vplivu sprememb na delovanje tega sporazuma najkasneje v dveh mesecih od datuma izročitve zahteve.

4.  Skupni odbor:

 sprejme sklep o spremembi Prilog 1, 3, 4 in 7 ali po potrebi predlaga, da se spremenijo določbe iz tega sporazuma, da bi po potrebi in pod pogojem vzajemnosti vključile spremembe zadevne zakonodaje, ali

 sprejme sklep, po katerem se šteje, da so zadevne spremembe zakonodaje skladne s tem sporazumom, ali

 sprejme kakršen koli drug ukrep, da zaščiti pravilno delovanje tega sporazuma.

5.  Skupni odbor določi postopek za prilagajanje tega sporazuma ustreznim določbam prihodnjih sporazumov med Skupnostjo in Švico na eni strani ter tretjimi državami na drugi strani, kot je navedeno v členih 13 in 19.

6.  Da bi dosegli cilje iz tega sporazuma, pogodbenici v skladu s časovnim razporedom iz člena 49 sprejmeta vse potrebne ukrepe, da v medsebojnih odnosih zagotovita aktivno izvajanje pravic in obveznosti, enakovrednih tistim, ki jih vsebujejo pravni instrumenti Skupnosti, kot so našteti v Prilogi 1.

Člen 53

Zaupnost

Predstavniki, strokovnjaki in drugi uslužbenci pogodbenic tudi po izteku imenovanja ne smejo razkriti informacij, ki so jih pridobili v okviru tega sporazuma, in za katere zaradi njihove narave velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti.

Člen 54

Reševanje sporov

Vsaka pogodbenica lahko v Skupnem odboru sproži spor o posamezni zadevi v zvezi z razlaganjem ali uporabljanjem tega sporazuma, odbor pa si prizadeva zadevo rešiti. Skupnemu odboru se predložijo vsi pomembni podatki, ki bi lahko omogočili poglobljeno preučitev položaja z namenom, da se doseže sprejemljiva rešitev. Skupni odbor mora v ta namen upoštevati vse možnosti za ohranitev dobrega delovanja tega sporazuma.

Člen 55

Sprememba sporazuma

1.  Če želi ena od pogodbenic spremeniti določbe tega sporazuma, o tem obvesti Skupni odbor. Ob upoštevanju odstavkov 2 in 3 začne spremenjena različica tega sporazuma veljati ob zaključku ustreznih notranjih postopkov.

2.  Priloge 1, 3, 4 in 7 se lahko spremenijo s sklepom Skupnega odbora v skladu s členom 51(1) tako, da bodo upoštevale razvoj zakonodaje Skupnosti na tem področju.

3.  Priloge 5, 6, 8 in 9 se lahko spremenijo s sklepom Skupnega odbora v skladu s členom 51(1).

Člen 56

Priloge

Priloge 1 do 10 so sestavni del tega sporazuma.

Člen 57

Območje veljavnosti

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter na drugi strani na ozemlju Švice.

Člen 58

Končne določbe

1.  Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu s svojimi postopki. Veljati začne prvi dan drugega meseca po zadnjem obvestilu o deponiranju listine o ratifikaciji ali odobritvi vseh naslednjih sedmih sporazumov:

 Sporazum o železniškem in cestnem prevozu potnikov in blaga,

 Sporazum o prostem pretoku oseb,

 Sporazum o zračnem prevozu,

 Sporazum o trgovini s kmetijskimi proizvodi,

 Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti,

 Sporazum o nekaterih vidikih javne nabave,

 Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju.

2.  Ta sporazum se sklene za začetno obdobje sedmih let. Podaljša se za nedoločen čas, razen če Skupnost ali Švica drugo pogodbenico pred iztekom začetnega obdobja obvesti o nasprotnem. Če je podano takšno obvestilo, se uporablja odstavek 4.

3.  Skupnost ali Švica lahko odpovesta ta sporazum, tako da o svoji odločitvi obvestita drugo pogodbenico. Če je podano takšno obvestilo, se uporablja odstavek 4.

4.  Sedem sporazumov iz odstavka 1 se preneha uporabljati šest mesecev po prejemu obvestila o nepodaljšanju iz odstavka 2 ali o prenehanju veljavnosti iz odstavka 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, και φινλανδική γλώσσα, κάθε κείμενο από τα οποία είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine, and drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja kaikki teksti ovat yhtä todistusvoimaiset.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

SEZNAM PRILOGPriloga 1:

Členi 5(2), 6, 7(1), 24(1), 25(5) in 27(2): veljavne določbe

Priloga 2:

Člen 8(5): pravila za uporabo dajatev iz člena 8

Priloga 3:

Člen 9(1): vzorec dovoljenja za mednarodni cestni prevoz blaga

Priloga 4:

Člen 9(3): seznam vrst prevoza, ki so oproščene uporabe sistemov licenc in prevoznega dovoljenja

Priloga 5:

Člena 12 in 13: seznam obstoječih pravic na podlagi veljavnih dvostranskih sporazumov

Priloga 6:

Člen 15(2): izjeme od omejitve teže in od prepovedi nočne vožnje ter vožnje ob nedeljah

Priloga 7:

Členi 17, 18 in 21: mednarodni avtobusni prevoz potnikov in postopki za izdajo dovoljenj

Priloga 8:

Člena 19 in 20: seznam obstoječih pravic na podlagi veljavnih dvostranskih sporazumov

Priloga 9:

Člen 36: parametri za kakovost železniškega in kombiniranega prevoza

Priloga 10:

Člen 40(1): pravila za uporabo dajatev iz člena 40

▼M7

PRILOGA 1

VELJAVNE DOLOČBE

V skladu s členom 52(6) tega sporazuma Švica uporablja pravne določbe, ki so enakovredne spodaj navedenim določbam:

USTREZNE DOLOČBE PRAVA UNIJE

ODDELEK 1 – DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/1/ES z dne 18. januarja 2006 o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (UL L 33, 4.2.2006, str. 82).

 Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 1).

 Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 1).

 Za namene tega sporazuma:

 

(a) sta Evropska unija in Švicarska konfederacija vse državljane Švicarske konfederacije, držav članic Evropske unije in držav članic Evropskega gospodarskega prostora izvzeli iz obveznosti razpolaganja s potrdilom za voznike;

(b) lahko Švicarska konfederacija državljane držav, ki niso navedene zgoraj pod točko a), izvzame iz obveznosti razpolaganja s potrdilom za voznike le po predhodnem posvetovanju in odobritvi Evropske unije;

(c) se določbe poglavja III Uredbe (ES) št. 1072/2009 (v zvezi s kabotažo) ne uporabljajo.

 Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 1).

 Za namene tega sporazuma se določbe poglavja V Uredbe (ES) št. 1073/2009 (v zvezi s kabotažo) ne uporabljajo.

 Sklep Komisije 2009/992/EU z dne 17. decembra 2009 o minimalnih zahtevah glede podatkov, ki morajo biti vneseni v nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza (UL L 339, 22.12.2009, str. 36).

 Uredba Komisije (EU) št. 1213/2010 z dne 16. decembra 2010 o vzpostavitvi skupnih pravil o medsebojnem povezovanju nacionalnih elektronskih registrov podjetij cestnega prevoza (UL L 335, 18.12.2010, str. 21).

 Uredba Komisije (EU) št. 361/2014 z dne 9. aprila 2014 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov za mednarodni avtobusni prevoz potnikov in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2121/98 (UL L 107, 10.4.2014, str. 39).

 Uredba Komisije (EU) 2016/403 z dne 18. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s klasifikacijo hudih kršitev pravil Unije, zaradi katerih lahko cestni prevozniki izgubijo dober ugled, in spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 74, 19.3.2016, str. 8).

ODDELEK 2 – SOCIALNI STANDARDI

 Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L 370, 31.12.1985, str. 8), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2014 z dne 30. oktobra 2014 (UL L 311, 31.10.2014, str. 19).

 Direktiva 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (UL L 80, 23.3.2002, str. 35).

 Direktiva 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in Direktive Sveta št. 91/439/EGS ter o razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS (UL L 226, 10.9.2003, str. 4).

 Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).

 Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/403 z dne 18. marca 2016 (UL L 74, 19.3.2016, str. 8).

 Uredba Komisije (EU) št. 581/2010 z dne 1. julija 2010 o najdaljših obdobjih za prenos ustreznih podatkov z enot v vozilu in voznikovih kartic (UL L 168, 2.7.2010, str. 16).

 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1013 z dne 30. marca 2017 o oblikovanju standardnega obrazca za poročanje iz člena 17 Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 153, 16.6.2017, str. 28).

ODDELEK 3 – TEHNIČNI STANDARDI

Motorna vozila

 Direktiva Sveta 70/157/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil (UL L 42, 23.2.1970, str. 16), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/34/ES z dne 14. junija 2007 (UL L 155, 15.6.2007, str. 49).

 Direktiva Sveta 88/77/EGS z dne 3. decembra 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih snovi in delcev, ki onesnažujejo, iz dizelskih motorjev, ki se uporabljajo v vozilih, ter emisijam plinastih snovi, ki onesnažujejo, iz motorjev na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v vozilih (UL L 36, 9.2.1988, str. 33), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/27/ES z dne 10. aprila 2001 (UL L 107, 18.4.2001, str. 10).

 Direktiva Sveta 91/671/EGS z dne 16. decembra 1991 o obvezni uporabi varnostnih pasov in sistemov za zadrževanje otrok v vozilih (UL L 373, 31.12.1991, str. 26), kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno direktivo Komisije 2014/37/EU z dne 27. februarja 2014 (UL L 59, 28.2.2014, str. 32).

 Direktiva Sveta 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti (UL L 57, 2.3.1992, str. 27), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 (UL L 327, 4.12.2002, str. 8).

 Direktiva Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L 235, 17.9.1996, str. 59), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002 (UL L 67, 9.3.2002, str. 47).

 Uredba Sveta (ES) št. 2411/98 z dne 3. novembra 1998 o priznavanju v prometu znotraj Skupnosti razlikovalne oznake države članice, v kateri so motorna vozila in njihovi priklopniki registrirani (UL L 299, 10.11.1998, str. 1).

 Direktiva 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti (UL L 203, 10.8.2000, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2010/47/EU z dne 5. julija 2010 (UL L 173, 8.7.2010, str. 33).

 Direktiva 2005/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev na kompresijski vžig, ki se uporabljajo v vozilih, ter emisijam plinastih onesnaževal iz motorjev na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v vozilih (UL L 275, 20.10.2005, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2008/74/ES z dne 18. julija 2008 (UL L 192, 19.7.2008, str. 51).

 Uredba (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil ter o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 in Direktive 2007/46/ES ter o razveljavitvi direktiv 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 2005/78/ES (UL L 188, 18.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 133/2014 z dne 31. januarja 2014 (UL L 47, 18.2.2014, str. 1).

 Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1).

 Uredba Komisije (EU) št. 582/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede emisij iz težkih vozil (Euro VI) in o spremembi prilog I in III k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 167, 25.6.2011, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 627/2014 z dne 12. junija 2014 (UL L 174, 13.6.2014, str. 28).

 Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L 127, 29.4.2014, str. 51).

 Uredba (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ravni hrupa motornih vozil in nadomestnih sistemih za dušenje zvoka ter o spremembi Direktive 2007/46/ES ter razveljavitvi Direktive 70/157/EGS (UL L 158, 27.5.2014, str. 131).

Prevoz nevarnega blaga

 Direktiva Sveta 95/50/ES z dne 6. oktobra 1995 o enotnih postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga (UL L 249, 17.10.1995, str. 35), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2008/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 (UL L 162, 21.6.2008, str. 11).

 Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (UL L 260, 30.9.2008, str. 13), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije (EU) 2018/217 z dne 31. januarja 2018 (UL L 42, 15.2.2018, str. 52).

 Za namene tega sporazuma se v Švici uporabljajo naslednja odstopanja od Direktive 2008/68/ES:

 
1.    Cestni prevoz
Odstopanja za Švico v skladu s členom 6(2)(a) Direktive 2008/68/ES z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga
Zadeva: transport dizelskega goriva in kurilnega olja s številko UN 1202 v cisternah zabojnikih.
Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: odstavka 1.1.3.6 in 6.8.
Vsebina Priloge k Direktivi: izvzetja glede količin, ki se prevažajo, na prevozno enoto, predpisi glede izdelave cistern.
Vsebina nacionalne zakonodaje: cisterne zabojniki, ki niso izdelani v skladu z odstavkom 6.8, ampak v skladu z nacionalno zakonodajo, s prostornino največ 1 210 l in ki se uporabljajo za prevoz kurilnega olja ali dizelskega goriva s številko UN 1202, lahko izkoristijo izvzetja iz 1.1.3.6 ADR.
Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstavka 1.1.3.6.3(b) in 6.14 dodatka 1 Odloka o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).
Datum izteka: 1. januar 2023.
Zadeva: izjema od zahteve po posedovanju prevozne listine za nekatere količine nevarnega blaga, kakor je opredeljeno v odstavku 1.1.3.6.
Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: odstavka 1.1.3.6 in 5.4.1.
Vsebina Priloge k Direktivi: zahteva po prevozni listini.
Vsebina nacionalne zakonodaje: za prevoz neočiščenih praznih zabojnikov, ki spadajo pod prevozno skupino 4, in napolnjenih ali praznih plinskih jeklenk za dihalne aparate, ki jih uporabljajo reševalne službe ali se uporabljajo kot potapljaška oprema, ki količinsko ne presegajo mej, določenih v odstavku 1.1.3.6, ne velja obveznost, da je treba imeti prevozno listino iz odstavka 5.4.1.
Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstavek 1.1.3.6.3(c) dodatka 1 Odloka o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).
Datum izteka: 1. januar 2023.
Zadeva: prevoz neočiščenih praznih cistern, ki ga izvajajo družbe, ki servisirajo skladišča za tekočine, ki ogrožajo vodo.
Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: odstavki 6.5, 6.8, 8.2 in 9.
Vsebina Priloge k Direktivi: izdelava, oprema in pregled cistern in vozil, usposabljanje voznikov.
Vsebina nacionalne zakonodaje: za vozila in neočiščene prazne cisterne/zabojnike, ki jih uporabljajo družbe, ki servisirajo skladišča za tekočine, ki ogrožajo vodo, da vsebujejo tekočine, medtem ko se servisirajo nepremične cisterne, ne veljajo predpisi glede izdelave, opreme in pregleda ali predpisi glede etiketiranja in označevanja z oranžno tablico, ki jih določi ADR. Za njih veljajo posebni predpisi glede etiketiranja in označevanja in vozniku vozila se ni treba udeležiti usposabljanja, opisanega v odstavku 8.2.
Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstavek 1.1.3.6.3.10 dodatka 1 Odloka o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).
Datum izteka: 1. januar 2023.
Odstopanja za Švico v skladu s členom 6(2)(b)(i) Direktive 2008/68/ES z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga
Zadeva: prevoz gospodinjskih odpadkov, ki vsebujejo nevarno blago, v obrate za odstranjevanje odpadkov.
Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: odstavki 2, 4.1.10, 5.2 in 5.4.
Vsebina Priloge k Direktivi: razvrščanje, kombinirano pakiranje, označevanje in etiketiranje, dokumentiranje.
Vsebina nacionalne zakonodaje: pravila vsebujejo določbe za poenostavljeno klasifikacijo domačih odpadkov, ki vsebujejo (domače) nevarno blago, s strani strokovnjaka, ki ga prizna ustrezni organ, ter določbe za uporabo ustreznih posod in usposabljanje voznikov. Domači odpadki, ki jih strokovnjak ne more klasificirati, se lahko transportirajo v center za obdelavo, in sicer v majhnih količinah, identificiranih po paketu in prevozni enoti.
Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstavek 1.1.3.7 dodatka 1 Odloka o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).
Opombe: ta pravila se lahko uporabljajo samo za prevoz domačih odpadkov, ki vsebujejo nevarno blago, med javnimi mesti za obdelavo in obrati za odstranjevanje odpadkov.
Datum izteka: 1. januar 2023.
Zadeva: povratni prevoz pirotehničnih izdelkov.
Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: odstavka 2.1.2, 5.4.
Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija in dokumentacija.
Vsebina nacionalne zakonodaje: da bi se olajšal povratni prevoz pirotehničnih izdelkov s številkami UN 0335, 0336 in 0337 od trgovcev na drobno do dobaviteljev, so v prevozni listini predvidena izvzetja glede navedbe neto mase in klasifikacije proizvodov.
Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstavek 1.1.3.8 dodatka 1 Odloka o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).
Opombe: podrobno preverjanje natančnih vsebin posamezne postavke neprodanega proizvoda v vsakem paketu je praktično nemogoče za proizvode, namenjene za trgovino na drobno.
Datum izteka: 1. januar 2023.
Zadeva: potrdilo ADR o usposabljanju za vožnje, namenjene prevozu vozil, ki so se pokvarila, vožnje, povezane s popravili, vožnje, namenjene pregledu cistern, in vožnje cistern, ki jih izvedejo strokovnjaki, odgovorni za pregled zadevnega vozila.
Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: odstavek 8.2.1.
Vsebina Priloge k Direktivi: vozniki vozil morajo opraviti tečaj za usposabljanje.
Vsebina nacionalne zakonodaje: potrdilo ADR o usposabljanju in spričevala niso potrebna za vožnje, namenjene prevozu vozil, ki so se pokvarila, vožnje, povezane s popravili, vožnje, namenjene pregledu cistern, in vožnje cistern, ki jih izvedejo strokovnjaki, odgovorni za pregled cistern.
Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: navodila z dne 30. septembra 2008 Zveznega oddelka za okolje, promet, energijo in komunikacijo (DETEC) o cestnem prevozu nevarnega blaga.
Opombe: v nekaterih primerih vozila, ki so se pokvarila ali so v popravilu, ter cisterne, ki se pripravljajo za tehnični pregled ali se pregledujejo, v času pregleda še vedno vsebujejo nevarno blago.
Zahteve iz odstavkov 1.3 in 8.2.3 se vseeno uporabljajo.
Datum izteka: 1. januar 2023.
2.    Železniški promet
Odstopanja za Švico v skladu s členom 6(2)(a) Direktive 2008/68/ES z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga
Zadeva: transport dizelskega goriva in kurilnega olja s številko UN 1202 v cisternah zabojnikih.
Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k tej direktivi: odstavek 6.8.
Vsebina Priloge k Direktivi: predpisi glede izdelave cistern.
Vsebina nacionalne zakonodaje: cisterne zabojniki, ki niso izdelani v skladu z odstavkom 6.8, ampak v skladu z nacionalno zakonodajo, s prostornino največ 1 210 l, in ki se uporabljajo za prevoz kurilnega olja ali dizelskega goriva s številko UN 1202, so dovoljeni.
Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Priloga k Odloku DETEC z dne 3. decembra 1996 o železniškem prevozu nevarnega blaga in prevozu tega blaga z žičniškimi napravami (RSD, RS 742.401.6) ter poglavje 6.14 dodatka 1 Odloka o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR, RS 741.621).
Datum izteka: 1. januar 2023.
Zadeva: prevozna listina.
Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k tej direktivi: odstavek 5.4.1.1.1.
Vsebina Priloge k Direktivi: splošni podatki, zahtevani v prevozni listini.
Vsebina nacionalne zakonodaje: uporaba skupnih izrazov v prevozni listini in priložen seznam, ki vsebuje predpisane informacije, kot je določeno zgoraj.
Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Priloga k Odloku DETEC z dne 3. decembra 1996 o železniškem prevozu nevarnega blaga in prevozu tega blaga z žičniškimi napravami (RSD, RS 742.401.6).
Datum izteka: 1. januar 2023.

 Direktiva 2010/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2010 o premični tlačni opremi in o razveljavitvi direktiv Sveta 76/767/EGS, 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS in 1999/36/ES (UL L 165, 30.6.2010, str. 1).

ODDELEK 4 – PRAVICE DOSTOPA DO ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN TRANZITA PO NJEJ

 Direktiva Sveta 91/440/EGS z dne 29. julija 1991 o razvoju železnic Skupnosti (UL L 237, 24.8.1991, str. 25).

 Direktiva Sveta 95/18/ES z dne 19. junija 1995 o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu (UL L 143, 27.6.1995, str. 70).

 Direktiva Sveta 95/19/ES z dne 19. junija 1995 o dodeljevanju zmogljivosti železniške infrastrukture in zaračunavanju pristojbin za uporabo infrastrukture (UL L 143, 27.6.1995, str. 75).

 Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (Direktiva o varnosti na železnici) (UL L 164, 30.4.2004, str. 44), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2014/88/EU z dne 9. julija 2014 (UL L 201, 10.7.2014, str. 9).

 Direktiva 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L 315, 3.12.2007, str. 51), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije (EU) 2016/882 z dne 1. junija 2016 (UL L 146, 3.6.2016, str. 22).

 Uredba Komisije (ES) št. 653/2007 z dne 13. junija 2007 o uporabi enotne evropske oblike za varnostna spričevala in dokumentacijo za vloge v skladu s členom 10 Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta in o veljavnosti varnostnih spričeval, izdanih na podlagi Direktive 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 153, 14.6.2007, str. 9), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 445/2011 z dne 10. maja 2011 (UL L 122, 11.5.2011, str. 22).

 Odločba Komisije 2007/756/ES z dne 9. novembra 2007 o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil v skladu s členom 14(4) in (5) direktiv 96/48/ES in 2001/16/ES (UL L 305, 23.11.2007, str. 30), kakor je bila spremenjena s Sklepom Komisije 2011/107/EU z dne 10. februarja 2011 (UL L 43, 17.2.2011, str. 33).

 Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (UL L 191, 18.7.2008, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2014/38/EU z dne 10. marca 2014 (UL L 70, 11.3.2014, str. 20).

 Odločba Komisije 2009/965/ES z dne 30. novembra 2009 o referenčnem dokumentu iz člena 27(4) Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (UL L 341, 22.12.2009, str. 1), spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2015/2299 z dne 17. novembra 2015 (UL L 324, 10.12.2015, str. 15).

 Uredba Komisije (EU) št. 36/2010 z dne 3. decembra 2009 o vzorcih dovoljenj Skupnosti za strojevodje, dopolnilnih spričeval, overjenih kopij dopolnilnih spričeval in obrazcev vlog za dovoljenja za strojevodje v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 13, 19.1.2010, str. 1).

 Sklep Komisije 2010/713/EU z dne 9. novembra 2010 o modulih za postopke ocenjevanja skladnosti, primernosti za uporabo in ES-verifikacije, ki se uporabljajo v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, sprejetih v okviru Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 319, 4.12.2010, str. 1).

 Uredba Komisije (EU) št. 1158/2010 z dne 9. decembra 2010 o skupni varnostni metodi ocenjevanja skladnosti z zahtevami za pridobitev železniških varnostnih spričeval (UL L 326, 10.12.2010, str. 11).

 Uredba Komisije (EU) št. 1169/2010 z dne 10. decembra 2010 o skupni varnostni metodi ocenjevanja skladnosti z zahtevami za pridobitev železniškega varnostnega pooblastila (UL L 327, 11.12.2010, str. 13).

 Uredba Komisije (EU) št. 201/2011 z dne 1. marca 2011 o vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila (UL L 57, 2.3.2011, str. 8).

 Sklep Komisije 2011/275/EU z dne 26. aprila 2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z „infrastrukturnim“ podsistemom vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (UL L 126, 14.5.2011, str. 53), kakor je bil spremenjen s Sklepom Komisije 2012/464/EU z dne 23. julija 2012 (UL L 217, 14.8.2012, str. 20).

 Uredba Komisije (EU) št. 445/2011 z dne 10. maja 2011 o sistemu podeljevanja spričevala subjekta, zadolženega za vzdrževanje, za tovorne vagone in o spremembi Uredbe (ES) št. 653/2007 (UL L 122, 11.5.2011, str. 22).

 Uredba Komisije (EU) št. 454/2011 z dne 5. maja 2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema (UL L 123, 12.5.2011, str. 11), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/302 z dne 25. februarja 2015 (UL L 55, 26.2.2015, str. 2).

 Izvedbeni sklep Komisije 2011/665/EU z dne 4. oktobra 2011 o evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil (UL L 264, 8.10.2011, str. 32).

 Sklep Komisije 2011/765/EU z dne 22. novembra 2011 o merilih za priznavanje centrov za usposabljanje, ki usposabljajo strojevodje, merilih za priznavanje ocenjevalcev strojevodij in o merilih za organizacijo preverjanj v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 314, 29.11.2011, str. 36).

 Sklep Komisije 2012/88/EU z dne 25. januarja 2012 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema (UL L 51, 23.2.2012, str. 1), kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Komisije (EU) 2015/14 z dne 5. januarja 2015 (UL L 3, 7.1.2015, str. 44).

 Sklep Komisije 2012/757/EU z dne 14. novembra 2012 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem „Vodenje in upravljanje prometa“ železniškega sistema v Evropski uniji in o spremembi Odločbe 2007/756/ES (UL L 345, 15.12.2012, str. 1), kakor je bil spremenjen s Sklepom Komisije 2013/710/EU z dne 2. decembra 2013 (UL L 323, 4.12.2013, str. 35).

 Uredba Komisije (EU) št. 1077/2012 z dne 16. novembra 2012 o skupni varnostni metodi za nadzor, ki ga izvajajo nacionalni varnostni organi po izdaji varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila (UL L 320, 17.11.2012, str. 3).

 Uredba Komisije (EU) št. 1078/2012 z dne 16. novembra 2012 o skupni varnostni metodi spremljanja, ki jo uporabljajo prevozniki v železniškem prometu in upravljavci infrastrukture po prejemu varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila ter subjekti, zadolženi za vzdrževanje (UL L 320, 17.11.2012, str. 8).

 Uredba Komisije (EU) št. 321/2013 z dne 13. Marca 2013 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „železniški vozni park – tovorni vagoni“ železniškega sistema v Evropski uniji in o razveljavitvi Odločbe Komisije 2006/861/ES (UL L 104, 12.4.2013, str. 1), spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1236/2013 z dne 2. decembra 2013 (UL L 322, 3.12.2013, str. 23).

 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 402/2013 z dne 30. aprila 2013 o skupni varnostni metodi za ovrednotenje in oceno tveganja ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 352/2009 (UL L 121, 3.5.2013, p. 8), spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1136 z dne 13. julija 2015 (UL L 185, 14.7.2015, str. 6).

 Izvedbeni sklep Komisije 2014/880/EU z dne 26. novembra 2014 o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2011/633/EU (UL L 356, 12.12.2014, str. 489).

 Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (UL L 356, 12.12.2014, str. 110).

 Uredba Komisije (EU) št. 1301/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „energija“ železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 356, 12.12.2014, str. 179).

 Uredba Komisije (EU) št. 1302/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila“ železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 356, 12.12.2014, str. 228).

 Uredba Komisije (EU) št. 1303/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z „varnostjo v železniških predorih“ železniškega sistema Evropske unije (UL L 356, 12.12.2014, str. 394).

 Uredba Komisije (EU) št. 1304/2014 z dne 26. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „tirna vozila – hrup“ ter o spremembi Odločbe 2008/232/ES in razveljavitvi Sklepa 2011/229/EU (UL L 356, 12.12.2014, str. 421).

 Uredba Komisije (EU) št. 1305/2014 z dne 11. decembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom telematske aplikacije za tovorni promet železniškega sistema v Evropski uniji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 62/2006 (UL L 356, 12.12.2014, str. 438).

 Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/171 z dne 4. februarja 2015 o nekaterih vidikih postopka za izdajo licenc prevoznikom v železniškem prometu (UL L 29, 5.2.2015, str. 3).

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/909 z dne 12. junija 2015 o načinih izračunavanja stroškov, ki nastanejo neposredno pri izvajanju storitve železniškega prometa (UL L 148, 13.6.2015, str. 17).

ODDELEK 5 – DRUGA PODROČJA

 Direktiva Sveta 92/82/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za mineralna olja (UL L 316, 31.10.1992, str. 19).

 Direktiva 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju (UL L 167, 30.4.2004, str. 39).

 Direktiva 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (UL L 319, 29.11.2008, str. 59).

▼B

PRILOGA 2

PRAVILA ZA UPORABO DAJATEV IZ ČLENA 8

1. Švicarska dajatev za vozila z dejansko skupno maso polnega vozila nad 28 ton, ki uporabljajo dovoljenje iz člena 8(2) ne presega:

 180 CHF za vožnjo v tranzitu preko Švice,

 70 CHF za dvosmerno povratno vožnjo v Švico ali iz nje.

2. Najvišja švicarska dajatev za vozila, ki uporabljajo dovoljenje iz člena 8(3) in imajo dejansko skupno maso polnega vozila več kot 34 ton, vendar največ 40 ton in prevozijo 300 km preko Alp, znaša 252 CHF za vozila, ki ne izpolnjujejo standardov Euro, 211 CHF za vozila, ki izpolnjujejo standard Euro I in 178 CHF za vozila, ki izpolnjujejo standard Euro II. Dajatev se uporablja v skladu z določbami iz člena 40.

3. Najvišja švicarska dajatev za vozila, ki uporabljajo dovoljenje iz člena 8(4) in imajo dejansko skupno maso polnega vozila več kot 34 ton, vendar največ 40 ton in prevozijo 300 km preko Alp, znaša 300 CHF za vozila, ki ne izpolnjujejo standardov Euro, 240 CHF za vozila, ki izpolnjujejo standard Euro I in 210 CHF za vozila, ki izpolnjujejo standard Euro II. Dajatev se uporablja v skladu z določbami iz člena 40.

▼M5

PRILOGA 3

EVROPSKA SKUPNOST

(a)   (Svetlo modra barva Pantone 290 ali njej čim bolj podobna barva, format DIN A4, celulozni papir, 100 g/m2 ali več)

(Prva stran licence)

(Besedilo v uradnem jeziku (enem od uradnih jezikov) države članice, ki izdaja licenco)Razpoznavni znak države članice (1), ki izdaja licenco

 

Ime pristojnega organa ali telesa

(1)   Razpoznavni znaki držav članic so: (B) Belgija, (BG) Bolgarija, (CZ) Češka, (DK) Danska, (D) Nemčija, (EST) Estonija, (IRL) Irska, (GR) Grčija, (E) Španija, (F) Francija, HR (Hrvaška), (I) Italija, (CY) Ciper, (LV) Latvija, (LT) Litva, (L) Luksemburg, (H) Madžarska, (MT) Malta, (NL) Nizozemska, (A) Avstrija, (PL) Poljska, (P) Portugalska, (RO) Romunija, (SLO) Slovenija, (SK) Slovaška, (FIN) Finska, (S) Švedska, (UK) Združeno kraljestvo.

LICENCA št. …

ali

OVERJENA KOPIJA št. …

za mednarodni cestni prevoz blaga za najem ali plačilo

Ta licenca daje pravico ( 1 ) …

do opravljanja mednarodnega cestnega prevoza blaga za najem ali plačilo na vsaki progi, za vožnje ali dele voženj, ki se opravljajo za najem ali plačilo na ozemlju Skupnosti, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga in ob upoštevanju splošnih določb te licence.Posebne opombe: …

Ta licenca velja od …

do …

Izdana v …,

dne …

… (1)

(1)   Podpis in žig pristojnega organa ali telesa, ki licenco izda.

(b)   (Druga stran licence)

(Besedilo v uradnem jeziku (enem od uradnih jezikov) države članice, ki izdaja licenco)

SPLOŠNE DOLOČBE

Ta licenca se izdaja na podlagi Uredbe (ES) št. 1072/2009.

Imetniku daje pravico, da opravlja mednarodni cestni prevoz blaga za najem ali plačilo na vsaki progi za vožnje ali dele voženj na ozemlju Skupnosti in, kjer je to primerno, ob izpolnjevanju pogojev iz teh določb:

 če sta odhodni in namembni kraj v dveh različnih državah članicah, s tranzitom ali brez tranzita prek ene ali več držav članic ali tretjih držav,

 iz države članice v tretjo državo ali obratno, s tranzitom ali brez tranzita prek ene ali več držav članic ali tretjih držav,

 med tretjimi državami s tranzitom prek ozemlja ene ali več držav članic,

in prazne vožnje v zvezi s takim prevozom.

Pri prevozu iz države članice v tretjo državo in obratno ta licenca velja za tisti del vožnje, ki se izvaja na ozemlju Skupnosti. V državi članici nakladanja ali razkladanja velja le po sklenitvi potrebnega sporazuma med Skupnostjo in zadevno tretjo državo v skladu z Uredbo (ES) št. 1072/2009.

Licenca se izda na ime imetnika in ni prenosljiva.

Pristojni organ države članice, ki je izdal licenco, lahko imetniku licenco odvzame predvsem:

 kadar ni izpolnil vseh pogojev za uporabo licence,

 kadar je predložil nepravilne informacije v zvezi s podatki, ki se zahtevajo za izdajo ali podaljšanje licence.

Izvirnik licence mora hraniti prevozno podjetje.

Overjeno kopijo licence je treba hraniti v vozilu ( 2 ). Kadar gre za spojeno kombinacijo vozil, je treba licenco hraniti v motornem vozilu. Licenca velja za spojeno kombinacijo vozil celo takrat, kadar priklopnik ali polpriklopnik ni registriran ali nima dovoljenja za uporabo cest v imenu imetnika licence ali če je registriran ali ima dovoljenje za uporabo cest v drugi državi.

Licenco je treba predložiti na zahtevo pooblaščenega inšpektorja.

Na ozemlju države članice mora imetnik izpolnjevati zakone in druge predpise, ki veljajo v tej državi, zlasti v zvezi s prevozom in prometom.

PRILOGA 4

VRSTE PREVOZA IN PRAZNE VOŽNJE, OPRAVLJENE V POVEZAVI S TEMI PREVOZI, KI SO OPROŠČENE UPORABE SISTEMOV LICENC IN PREVOZNIH DOVOLJENJ

1. Prevoz pošte kot univerzalna storitev.

2. Prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil.

3. Prevoz blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena skupna masa, vključno s skupno maso priklopnikov, ne presega 3,5 tone.

4. Prevoz blaga v motornih vozilih, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) blago, ki se prevaža, je last podjetja oziroma ga je podjetje prodalo, kupilo, dalo v najem ali najelo, izdelalo, pridobilo, obdelalo ali popravilo;

(b) namen vožnje je prevoz blaga v podjetje ali iz njega ali njegovo gibanje znotraj ali zunaj podjetja za lastne potrebe podjetja;

(c) motorna vozila, ki se uporabljajo za tak prevoz, v skladu s pogodbeno obveznostjo vozijo zaposleni v podjetju ali so takemu podjetju na voljo;

(d) vozila, ki prevažajo blago, so last podjetja oziroma jih je podjetje kupilo z odloženim plačilom ali najelo, vendar pod pogojem, da v primeru najema izpolnjujejo pogoje Direktive 2006/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ).

Ta določba se ne uporablja za uporabo nadomestnega vozila v času manjše okvare vozila, ki se navadno uporablja;

(e) prevoz je lahko samo pomožna dejavnost v okviru celotne dejavnosti podjetja.

5. Prevoz zdravil, medicinskih pripomočkov, opreme in drugih izdelkov, potrebnih pri medicinski oskrbi v nujnih primerih, zlasti ob naravnih nesrečah.

▼B

PRILOGA 5

SEZNAM DOLOČB, KI JIH VSEBUJEJO DVOSTRANSKI SPORAZUMI O CESTNEM PROMETU, SKLENJENI MED ŠVICO IN RAZLIČNIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI SKUPNOSTI, KI SE NANAŠAJO NA PREVOZ BLAGA ZA TRETJO DRŽAVODržava

Datum podpisa sporazuma

Datum začetka veljavnosti

Pogoji

Nemčija

17.12.1953

1.2.1954

Člen 7:

Nacionalno pravo dovoljuje prevoz blaga za tretjo državo kot takšen; drugi prevoz za tretjo državo je prepovedan.

Avstrija

22.10.1958

4.4.1959

Člen 8:

Prevozniki, ki imajo pravico opravljati prevoz blaga, lahko v vozilih, registriranih v eni od pogodbenic, prevažajo:

(a)  blago, namenjeno v eno od držav ali ki prihaja iz ene od držav.

Prevoz za tretjo državo kot takšen je dovoljen; drugi prevoz za tretjo državo je prepovedan.

Belgija

25.2.1975

24.7.1975

Člen 4(1)(b):

Prevoz za tretjo državo kot takšen je dovoljen; drugi prevoz za tretjo državo je prepovedan.

Danska

27.8.1981

25.3.1982

Člen 4(2):

Za prevoz iz tretje države v drugo pogodbenico ali iz druge pogodbenice v tretjo državo so potrebna dovoljenja, ki jih za vsak primer posebej izdaja druga pogodbenica.

Španija

23.1.1963

21.8.1963

Protokol z dne 29. oktobra 1971:

Prevoz za tretjo državo kot takšen je dovoljen; drugi prevoz za tretjo državo je prepovedan.

Finska

16.1.1980

28.5.1981

Člen 6(2) in zapisnik sestanka Skupnega odbora Švica-Finska z dne 23. in 24. maja, točka 2.2: za prevoz za tretjo državo kot takšen in drugi tako imenovani prevoz za tretjo državo je potrebno dovoljenje.

Francija

20.11.1951

1.4.1952

Na podlagi nacionalnega prava:

Švicarski prevozniki: v Franciji so prepovedane vse vrste prevoza za tretjo državo;

Francoski prevozniki: v Švici so dovoljene vse vrste prevoza za tretjo državo.

Grčija

8.8.1970

6.9.1971

Člen 3 in zapisnik sestanka Skupnega odbora Švica-Grčija z dne 11. do 13. decembra 1972: vse vrste prevoza za tretjo državo so dovoljene (s posebnimi dovoljenji za kvoto).

Italija

Zapisnik sestanka Skupnega odbora Švica-Italija z dne 14. junija 1993:

Švicarski prevozniki: dovoljenja za kvoto za prevoz za tretjo državo kot takšen; drugi tako imenovani prevoz za tretjo državo je prepovedan;

Italijanski prevozniki: prevoz za tretjo državo je kot takšen dovoljen brez dovoljenja; dovoljenja za kvoto za drugi tako imenovani prevoz za tretjo državo.

Irska

Na podlagi nacionalne zakonodaje:

Švicarski prevozniki: vse vrste prevoza za tretjo državo so prepovedane, razen če so dovoljenje izdali Irski organi;

Irski prevozniki: v zvezi s Švico so dovoljene vse vrste prevoza za tretjo državo.

Luksemburg

17.5.1972

1.6.1972

Ta sporazum se uporablja samo za potniški prevoz. Za prevoz blaga ni bila sprejeta nobena ureditev. Nacionalna zakonodaja dovoljuje prevoz za tretjo državo. (Uporaba načela vzajemnosti). Dovoljene so vse vrste prevoza za tretjo državo.

Nizozemska

20.5.1952

15.6.1952

Ta sporazum se uporablja samo za potniški prevoz. Za prevoz blaga ni bila sprejeta nobena ureditev. Nacionalno pravo dovoljuje prevoz za tretjo državo. (Uporaba načela vzajemnosti). Dovoljene so vse vrste prevoza za tretjo državo.

Portugalska

28.6.1973

1.1.1974

Za vse vrste prevoza za tretjo državo so predpisi odpravljeni s sklepom, ki ga je sprejel Skupni Odbor Švica-Portugalska dne 6. junija 1996.

Združeno kraljestvo

20.12.1974

21.11.1975

Člen 3(b):

Prevoz za tretjo državo kot takšen je dovoljen. Drugi tako imenovani prevoz za tretjo državo je prepovedan.

Švedska

12.12.1973

22.4.1974

Člen 4(1) in (2):

Prevoz za tretjo državo je dovoljen s posebnimi dovoljenji za kvoto.

Prevoz za tretjo državo kot takšen: če vozilo na svoji običajni poti pelje preko države v kateri je registrirano, na primer če vozilo, registrirano v Švici, prevaža blago iz Nemčije v Italijo preko Švice.

Drugi tako imenovani prevoz za tretjo državo: če vozilo ne pelje preko države v kateri je registrirano, na primer če vozilo, registrirano v Švici, prevaža blago iz Nemčije v Italijo preko Avstrije.

PRILOGA 6

IZJEME OD OMEJITVE TEŽE IN OD PREPOVEDI NOČNE VOŽNJE TER VOŽNJE OB NEDELJAH

I.   Izjeme od omejitve teže v obdobju, ki se izteče 31. decembra 2004

Za vožnje, ki se začenjajo v tujini in zaključijo na švicarskem obmejnem območju ( 4 ) (in obratno), so izjeme dovoljene brez dajatev za blago do največ 40 ton in za zabojnike ISO, velikosti 12,192 m, v kombiniranem prevozu do skupne teže 44 ton. Zaradi značilnosti cest nekatere carinarnice uporabljajo nižje omejitve.

II.   Druge izjeme od omejitve teže

Za vožnje, ki se začenjajo v tujini in zaključijo preko Švicarskega obmejnega območja ( 5 ) (in obratno), in za tranzit preko Švice se lahko dovoli višja dejanska skupna masa vozila, kakor je najvišja dovoljena masa v Švici, tudi za vrste prevoza, ki niso navedene v členu 8:

(a) za prevoz blaga, ki ga ni mogoče razdeliti, v primerih, ko predpisov ni mogoče upoštevati kljub uporabi primernega vozila;

(b) za prenose ali za uporabo posebnih vozil, zlasti delovnih vozil, ki zaradi namena, za katerega se uporabljajo, niso skladna z določbami o teži;

(c) za nujni prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil;

(d) za prevoz oskrbe za prehrano na letalih;

(e) prevoz po cesti v začetni ali končni fazi kombiniranega prevoza, navadno na območju 30 km od terminala.

III.   Izjeme od prepovedi nočne vožnje in vožnje ob nedeljah

Načrtovane so naslednje izjeme od prepovedi nočne vožnje in vožnje ob nedeljah:

(a)  brez posebnega dovoljenja

 vožnje, ki se opravljajo zaradi nujne pomoči v primeru naravnih nesreč,

 vožnje, ki se opravljajo zaradi nujne pomoči v primeru nesreč, zlasti v javnem prevozu in letalskih nesreč;

(b)  s posebnim dovoljenjem

Za prevoz blaga, pri katerem je zaradi narave blaga upravičen nočni prevoz in, iz utemeljenih razlogov, prevoz ob nedeljah:

 pokvarljivi kmetijski proizvodi (kot so jagode, sadje in zelenjava, rastline (vključno z rezanim cvetjem) ali sveže stiskani sadni sokovi), skozi vse leto,

 prašiči in piščanci za zakol,

 sveže mleko in pokvarljivi mlečni izdelki,

 cirkuška oprema, glasbeni instrumenti v lasti orkestrov, gledališki rekviziti, itd.,

 dnevno časopisje vključno z uredniškim delom in poštne pošiljke, ki se prevažajo na podlagi zakonskega naročila za storitve.

Za olajšanje postopkov za odobritev je mogoče izdati dovoljenja, veljavna do 12 mesecev za katero koli število voženj, če so vse vožnje iste vrste.

▼M5

PRILOGA 7

MEDNARODNI AVTOBUSNI PREVOZ POTNIKOV

Člen 1

Opredelitev pojmov

Za namene tega sporazuma se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.    Linijski prevozi

1.1

Linijski prevozi so storitev, ki zagotavlja prevoz potnikov v določenih časovnih presledkih na določenih linijah, pri čemer lahko potniki vstopajo in izstopajo na vnaprej določenih postajališčih. Linijski prevozi so na voljo vsem potnikom, po potrebi z obvezno rezervacijo.

Dejstvo, da se pogoji opravljanja prevoza spreminjajo, ne vpliva na njegovo uvrstitev med linijske prevoze.

1.2

Za linijske prevoze se štejejo tudi prevozi, ne glede na to, kdo jih organizira, s katerimi se zagotavlja prevoz določenih kategorij potnikov, prevoza drugih potnikov pa ne, če se taki prevozi opravljajo pod pogoji iz točke 1.1. V nadaljnjem besedilu so take storitve imenovane „posebni linijski prevozi“.

Posebni linijski prevozi vključujejo zlasti:

(a) prevoz delavcev na delo in domov;

(b) prevoz učencev, dijakov in študentov do izobraževalne ustanove in nazaj.

Dejstvo, da se posebni prevoz spreminja glede na potrebe uporabnikov, ne vpliva na razvrstitev prevoza kot linijski prevoz.

1.3

Organizacija vzporednih ali začasnih prevozov, ki so namenjeni istim potnikom kot obstoječi linijski prevozi, neustavljanje na nekaterih postajališčih in ustavljanje na dodatnih postajališčih pri obstoječih linijskih prevozih se urejajo z istimi predpisi kot obstoječi linijski prevozi.

2.    Občasni prevozi

2.1

Občasni prevozi so storitev, ki ne ustreza opredelitvi linijskih prevozov niti posebnih linijskih prevozov in za katero je značilno zlasti, da se prevažajo skupine potnikov, zbrane na pobudo naročnika prevoza ali samega prevoznika.

Za organizacijo vzporednih ali začasnih prevozov, ki so primerljivi z obstoječimi linijskimi prevozi in namenjeni istim potnikom kot linijski prevozi, je potrebno dovoljenje v skladu s postopkom iz oddelka I.

2.2

Prevozi iz točke 2 se štejejo za občasne prevoze tudi, če se opravljajo z določeno pogostnostjo.

2.3

Občasne prevoze lahko opravlja skupina prevoznikov, ki delajo za istega pogodbenega prevoznika.

Imena takih prevoznikov in po potrebi povezave na poti se sporočijo pristojnim organom zadevnih držav članic Evropske unije in Švice v skladu s postopkom, ki ga določi Skupni odbor.

3.    Prevoz za lastne potrebe

Prevoz za lastne potrebe je prevoz, ki ga za nekomercialne in neprofitne namene opravljajo fizične ali pravne osebe, kadar:

 je prevozna dejavnost samo pomožna dejavnost te fizične ali pravne osebe,

 so uporabljena vozila last te fizične ali pravne osebe ali jih je ta oseba pridobila z odloženim plačilom ali je bila zanje sklenjena dolgoročna zakupna pogodba in jih vozi član osebja fizične ali pravne osebe ali sama fizična oseba ali pa osebje, ki je zaposleno v podjetju ali mu je na voljo v okviru pogodbene obveznosti.Oddelek I

LINIJSKI PREVOZI, ZA KATERE SE ZAHTEVA DOVOLJENJE

Člen 2

Vrsta dovoljenja

1.  Dovoljenje se izda na ime prevoznika in ni prenosljivo. Vendar lahko prevoznik, ki je prejel dovoljenje s soglasjem organa iz člena 3(1) te priloge, opravi prevoz prek podizvajalca. V tem primeru se na dovoljenju navede ime tega prevoznika in dejstvo, da je podizvajalec. Podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz člena 17 Sporazuma.

Podjetjem, ki so se povezala, da bi opravljala linijski prevoz, se dovoljenje izda na imena vseh podjetij. Prejme ga podjetje, ki vodi prevoz, vsa ostala podjetja pa prejmejo kopije. V dovoljenju so navedena imena vseh izvajalcev.

2.  Dovoljenje je veljavno največ pet let.

3.  V dovoljenju je opredeljeno naslednje:

(a) vrsta prevoza;

(b) proga, predvsem z navedbo odhodnega in namembnega kraja;

(c) rok veljavnosti dovoljenja;

(d) postajališča in vozni red.

4.  Dovoljenje je skladno z vzorcem iz Uredbe Komisije (EU) št. 361/2014 ( 6 ).

5.  Dovoljenje daje imetniku pravico do opravljanja linijskih prevozov na ozemlju pogodbenic.

6.  Izvajalec linijskega prevoza lahko začasno in v izjemnih primerih uporablja dodatna vozila.

V tem primeru zagotovi, da so v vozilu naslednji dokumenti:

 kopija dovoljenja za opravljanje linijskega prevoza,

 kopija pogodbe med izvajalcem linijskega prevoza in podjetjem, ki ga oskrbuje z dodatnimi vozili, ali drug enakovreden dokument,

 overjena kopija licence Skupnosti za prevoznike iz Evropske unije ali podobne švicarske licence za švicarske prevoznike, izdane izvajalcu, ki zagotavlja dodatna vozila za prevoze.

Člen 3

Oddajanje vlog za dovoljenje

1.  Prevozniki iz Evropske unije oddajo vloge za dovoljenje v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 ), švicarski prevozniki pa jih oddajo v skladu z določbami poglavja 3 odloka z dne 4. novembra 2009 o prevozu potnikov (OTV) ( 8 ). Za prevoze, za katere v Švici ni potrebno dovoljenje, je pa dovoljenje zanje potrebno v Evropski uniji, švicarski prevozniki oddajo vloge za dovoljenje pri pristojnih švicarskih organih, če je odhodni kraj teh prevozov v Švici.

2.  Vloge so skladne z vzorcem iz Uredbe (EU) št. 361/2014.

3.  Osebe, ki zaprosijo za dovoljenje, navedejo vse dodatne podatke, za katere menijo, da so primerni, ali tiste, ki jih zahteva izdajatelj organ, ki izda dovoljenje, zlasti vozni red, ki omogoča preverjanje skladnosti z zakonodajo o trajanju vožnje in počitkov, poleg tega prevozniki iz Evropske unije priložijo tudi kopijo licence Skupnosti za mednarodni cestni javni potniški prevoz, švicarski prevozniki pa kopijo podobne švicarske licence, izdane izvajalcu linijskega prevoza.

Člen 4

Postopek za izdajo dovoljenj

1.  Dovoljenje se izda v soglasju s pristojnimi organi pogodbenic, na ozemlju katerih potniki vstopajo in izstopajo. Izdajatelj dovoljenja takim organom – in prav tako tudi pristojnim organom držav članic Evropske unije, prek katerih poteka prevoz, ne da bi potniki vstopali ali izstopali – pošlje svojo oceno skupaj s kopijami vloge in drugih ustreznih dokumentov.

2.  Pristojni organi Švice in držav članic Evropske unije, od katerih se je zahtevalo soglasje, o svoji odločitvi v dveh mesecih obvestijo izdajatelja dovoljenja. Ta rok se šteje od datuma prejema zahteve za soglasje, ki je naveden na potrdilu o prejemu. Če v tem času izdajatelj dovoljenja odgovora ne prejme, se šteje, da organi, s katerimi so potekala posvetovanja, soglašajo, in izdajatelj dodeli dovoljenje. Če je odločitev pristojnih organov pogodbenic, od katerih se je zahtevalo soglasje, negativna, se v njej navedejo ustrezni razlogi.

3.  Ob upoštevanju odstavkov 7 in 8 izdajatelj dovoljenja o vlogi odloči v štirih mesecih od datuma, ko prevoznik odda vlogo.

4.  Dovoljenje se dodeli, razen če:

(a) prosilec ne more zagotavljati storitve, ki je predmet vloge, z opremo, ki mu je neposredno na voljo;

(b) prosilec v preteklosti ni ravnal v skladu z nacionalno ali mednarodno zakonodajo o cestnem prevozu, še zlasti glede pogojev in zahtev v zvezi z dovoljenji za mednarodni cestni prevoz potnikov, ali pa je odgovoren za resne kršitve zakonodaje Skupnosti na področju cestnega prometa, predvsem v zvezi s pravili, ki se uporabljajo za vozila ter trajanje vožnje in počitka za voznike;

(c) ob vlogi za podaljšanje dovoljenja niso bili izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja;

(d) pristojni organ pogodbenice na podlagi podrobne analize zaključi, da bi zadevni prevoz resno ogrozil obstoj primerljivega prevoza na zadevnih direktnih odsekih, ki je v skladu z veljavnim pravom pogodbenice zajet z eno ali več pogodbami o opravljanju javne službe. Pristojni organ v takem primeru določi nediskriminatorna merila za ugotavljanje, ali bi prevoz, ki je predmet vloge, resno ogrožal obstoj zgoraj navedenega primerljivega prevoza, in jih sporoči Skupnemu odboru na njegovo zahtevo;

(e) če pristojni organ pogodbenice na podlagi podrobne analize zaključi, da temeljni namen storitve ni prevoz potnikov med postajališči v pogodbenicah.

Pristojni organ pogodbenice lahko v soglasju s Skupnim odborom, če obstoječi mednarodni avtobusni prevoz resno ogroža obstoj primerljivega prevoza na zadevnih direktnih odsekih, ki je v skladu s pravom pogodbenice zajet z eno ali več pogodbami o opravljanju javne službe, zaradi izjemnih okoliščin, ki jih ob izdaji dovoljenja ni bilo mogoče predvideti, začasno prekine ali odvzame dovoljenje za opravljanje mednarodnih avtobusnih prevozov, potem ko prevoznika obvesti šest mesecev vnaprej.

Dejstvo, da prevoznik ponuja nižje cene od drugih cestnih prevoznikov ali da na zadevni povezavi že vozijo drugi cestni prevozniki, samo po sebi ne sme biti razlog za zavrnitev vloge.

5.  Izdajatelj dovoljenja lahko vlogo zavrne samo iz razlogov, ki so skladni s tem sporazumom.

6.  Če postopek za doseganje soglasja iz odstavka 1 ne privede do soglasja, se lahko zadeva predloži Skupnemu odboru.

7.  Skupni odbor čim prej sprejme odločitev, ki začne veljati v 30 dneh od datuma, ko so o njej obveščene Švica in zadevne države članice Evropske unije.

8.  Ko je postopek iz tega člena končan, izdajatelj dovoljenja o tem obvesti vse organe iz odstavka 1 in jim po potrebi pošlje kopijo dovoljenja.

Člen 5

Izdaja in podaljšanje dovoljenja

1.  Ko je postopek iz člena 4 te priloge končan, izdajatelj dovoljenja dodeli dovoljenje ali vlogo uradno zavrne.

2.  Zavrnitev vloge mora biti obrazložena. Pogodbenici zagotovita prevoznikom možnost, da v primeru zavrnitve vloge uveljavljajo svoje pravice.

3.  Člen 4 te priloge se smiselno uporablja pri vlogah za podaljšanje dovoljenj ali za spremembo pogojev, pod katerimi je treba opravljati prevoze, za katere se zahteva dovoljenje.

V primeru manjših sprememb obratovalnih pogojev, zlasti prilagajanja časovnih presledkov, voznin in voznih redov, zadostuje, da izdajatelj dovoljenj pošlje zadevne podatke pristojnim organom druge pogodbenice.

Člen 6

Iztek veljavnosti dovoljenja

Postopek v primeru izteka veljavnosti dovoljenja je naveden v členu 10 Uredbe (ES) št. 1073/2009 in v členu 46 OTV.

Člen 7

Obveznosti prevoznikov

1.  Razen v primeru višje sile izvajalec linijskega prevoza do izteka veljavnosti dovoljenja sprejme vse ukrepe za zagotavljanje prevozne storitve, ki izpolnjuje standarde glede stalnosti, rednosti in zmogljivosti ter druge pogoje, ki jih določi pristojni organ v skladu s členom 2(3) te priloge.

2.  Prevoznik objavi prevozno pot, postajališča, vozni red, voznine in druge pogoje prevoza na tak način, da so ti podatki vsem uporabnikom zlahka na voljo.

3.  Švica in zadevne države članice Evropske unije lahko sporazumno in v soglasju z imetnikom dovoljenja spremenijo obratovalne pogoje, s katerimi je urejen linijski prevoz.Oddelek II

OBČASNI PREVOZI IN DRUGI PREVOZI, ZA KATERE DOVOLJENJE NI POTREBNO

Člen 8

Kontrolni dokument

1.  Prevozi iz člena 18(1) Sporazuma se opravljajo na podlagi kontrolne listine (potniška spremnica).

2.  Prevozniki, ki opravljajo občasne prevoze, morajo pred vsako vožnjo izpolniti potniško spremnico.

3.  Knjige potniških spremnic priskrbijo pristojni organi Švice in države članice Evropske unije, v kateri je prevoznik registriran, ali telesa, ki jih ti organi imenujejo.

4.  Vzorec kontrolnega dokumenta in način njegove uporabe sta določena v Uredbi (EU) št. 361/2014.

5.  Pri prevozih iz člena 18(2) Sporazuma se lahko kot kontrolni dokument uporablja pogodba ali overjena kopija pogodbe.

Člen 9

Certifikat

Certifikat iz člena 18(6) Sporazuma izda pristojni organ Švice ali države članice Evropske unije, v kateri je vozilo registrirano.

Certifikat je skladen z vzorcem iz Uredbe (EU) št. 361/2014.Oddelek III

NADZOR IN KAZNI

Člen 10

Vozovnice

1.  Prevozniki, ki opravljajo linijski prevoz, z izjemo posebnih linijskih prevozov, izdajajo posamične ali skupne vozovnice, na katerih so navedeni:

 odhodni in namembni kraj ter, če je primerno, povratna vožnja,

 čas veljavnosti vozovnice,

 voznina.

2.  Vozovnico iz odstavka 1 je treba na zahtevo pokazati pooblaščenemu inšpektorju.

Člen 11

Pregledi na cesti in v podjetjih

1.  Prevozniki, ki opravljajo javni prevoz, morajo imeti v vozilu naslednje dokumente in jih predložiti v pregled na zahtevo pristojnega inšpektorja: overjeno kopijo licence Skupnosti za prevoznike iz Evropske unije ali podobne švicarske licence za švicarske prevoznike in, glede na vrsto prevoza, dovoljenje (ali overjeno kopijo dovoljenja) ali potniško spremnico.

Prevoznik, ki opravlja prevoz za lastne potrebe, mora v vozilu imeti potrdilo (ali overjeno kopijo potrdila) in ga predložiti v pregled na zahtevo pristojnega inšpektorja.

2.  Prevozniki v mednarodnem avtobusnem potniškem prometu omogočijo preglede, ki so namenjeni zagotavljanju pravilnega izvajanja prevozov, zlasti kar zadeva trajanje vožnje in počitka.

Člen 12

Medsebojna pomoč in kazni

1.  Pristojni organi pogodbenic si medsebojno pomagajo pri zagotavljanju izvajanja in nadzora nad izvajanjem določb te priloge. Informacije si izmenjujejo prek nacionalnih kontaktnih točk, vzpostavljenih na podlagi člena 18 Uredbe (ES) št. 1071/2009 ( 9 ).

2.  Pristojni organi pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež, odvzamejo licenco Skupnosti prevoznikom iz Evropske unije ali podobno švicarsko licenco švicarskim prevoznikom:

(a) če imetnik ne izpolnjuje več pogojev iz člena 17(1) Sporazuma; ali

(b) če je imetnik predložil netočne informacije v zvezi s podatki, potrebnimi za izdajo licence Skupnosti prevoznikom iz Evropske unije ali podobne švicarske licence švicarskim prevoznikom.

3.  Izdajatelj dovoljenje odvzame, če imetnik ne izpolnjuje več pogojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano na podlagi tega sporazuma, zlasti če tak odvzem zahtevajo pristojni organi pogodbenice, v kateri je prevoznik registriran. O odvzemu nemudoma obvesti pristojne organe druge pogodbenice.

4.  V primeru hujše kršitve prometnih predpisov in predpisov o varnosti v cestnem prometu, zlasti predpisov, ki se nanašajo na vozila, čas trajanja vožnje in počitka za voznike ter na nepooblaščeno opravljanje vzporednega ali začasnega prevoza iz člena 1(2.1), lahko pristojni organi pogodbenice, v kateri je prevoznik, ki je storil kršitev, registriran, med drugim odvzamejo licenco Skupnosti prevoznikom iz Evropske unije ali podobno švicarsko licenco švicarskim prevoznikom oziroma začasno in/ali delno odvzamejo overjene kopije licence Skupnosti prevoznikom iz Evropske unije ali podobne švicarske licence švicarskim prevoznikom.

Take kazni se določijo ob upoštevanju resnosti kršitve, ki jo je storil imetnik licence Skupnosti v primeru prevoznikov iz Evropske unije ali švicarske licence v primeru švicarskih prevoznikov, in skupnega števila overjenih kopij licence, ki jih ima za mednarodni prevoz.

Pristojni organi pogodbenice, v kateri je prevoznik registriran, pristojnim organom pogodbenice, na ozemlju katere so bile ugotovljene kršitve, čim prej in najpozneje v šestih tednih po končni odločitvi o zadevi sporočijo, ali so bile naložene zgoraj navedene kazni. Če take kazni niso bile naložene, pristojni organi pogodbenice, v kateri je prevoznik registriran, navedejo razloge za to.

5.  Če pristojni organi pogodbenice ugotovijo resno kršitev te priloge ali zakonodaje o cestnem prometu, ki jo je mogoče pripisati prevozniku nerezidentu, pogodbenica, na ozemlju katere je bila kršitev ugotovljena, pristojnim organom pogodbenice, v kateri je prevoznik registriran, čim prej in najpozneje v šestih tednih po sprejetju končne odločitve predloži naslednje informacije:

(a) opis kršitve ter datum in čas, ko je bila kršitev storjena;

(b) kategorijo, vrsto in resnost kršitve ter

(c) naložene in izvršene kazni.

Pristojni organi pogodbenice gostiteljice lahko od pristojnih organov pogodbenice, v kateri je prevoznik registriran, zahtevajo naložitev upravnih kazni v skladu z odstavkom 4.

6.  Pogodbenice prevoznikom zagotovijo pravico do pravnega sredstva zoper vsako upravno kazen, ki jim je bila naložena na podlagi tega člena.

Člen 13

Vnos v nacionalne elektronske registre

Pogodbenice zagotovijo, da se resne kršitve zakonodaje o cestnem prometu, ki jih je mogoče pripisati prevoznikom registriranim na njihovem ozemlju in za katere so pristojni organi države članice Evropske unije ali Švice naložili kazen, ter vsi začasni ali trajni odvzemi licence Skupnosti prevoznikom iz Evropske unije ali podobne švicarske licence švicarskim prevoznikom oziroma overjene kopije licence Skupnosti ali podobne švicarske licence vnesejo v nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza. Vnosi v register, ki zadevajo začasni ali trajni odvzem licence Skupnosti prevoznikom iz Evropske unije ali podobne švicarske licence švicarskim prevoznikom, se v zbirki podatkov hranijo vsaj dve leti po preteku obdobja odvzema licence pri začasnem odvzemu in od dneva odvzema licence pri trajnem odvzemu.

▼B

PRILOGA 8

SEZNAM DOLOČB, KI JIH VSEBUJEJO DVOSTRANSKI SPORAZUMI O CESTNEM PROMETU, SKLENJENI MED ŠVICO IN RAZLIČNIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI SKUPNOSTI, KI SE NANAŠAJO NA DODELITEV DOVOLJENJ ZA POTNIŠKI PREVOZ ZA TRETJO DRŽAVODržava

Datum podpisa sporazuma

Datum začetka veljavnosti

Pogoji

Nemčija

17.12.1953

1.2.1954

Člena 4 in 5:

— v skladu z nacionalnim pravom

— z upoštevanjem načela vzajemnosti

Avstrija

22.10.1958

4.4.1959

Člen 6:

— v skladu z nacionalnim pravom

— z upoštevanjem načela vzajemnosti

Belgija

25.2.1975

24.7.1975

Člen 3:

— v skladu z nacionalnim pravom

Danska

27.8.1981

25.3.1982

Člena 3 in 5:

— v skladu z nacionalnim pravom

Španija

23.1.1963

21.8.1963

Člena 2 in 3:

— hitra dovoljenja druge pogodbenice

— sporazumno (vzajemnost)

Finska

16.1.1980

28.5.1981

Člen 3:

— v skladu z nacionalnim pravom

Francija

20.11.1951

1.4.1952

Poglavje II:

— sporazumno

— z upoštevanjem načela vzajemnosti

Grčija

8.8.1970

6.9.1971

Člen 2:

— sporazumno (vzajemnost)

Italija

V skladu z nacionalnim pravom (ni dvostranskih sporazumov)

Irska

V skladu z nacionalnim pravom (ni dvostranskih sporazumov)

Luksemburg

17.5.1972

1.6.1972

Člen 3:

V skladu z nacionalnim pravom

Nizozemska

20.5.1952

15.6.1952

Odstavek 2(2)

V skladu z nacionalnim pravom

Portugalska

28.6.1973

1.1.1974

Protokol k sporazumu, oddelka 5 in 6

— sporazumno

— načelo vzajemnosti

Združeno kraljestvo

20.12.1974

21.11.1975

V skladu z nacionalnim pravom (sporazum se nanaša samo na prevoz blaga)

Švedska

12.12.1973

22.4.1974

Člen 3:

V skladu z nacionalnim pravom

PRILOGA 9

KAKOVOST PREVOZOV V ŽELEZNIŠKEM PROMETU IN KOMBINIRANIH PREVOZOV

Če bi Švica želela sprejeti zaščitne ukrepe iz člena 46 tega sporazuma, se uporabljajo naslednji pogoji.

1. Povprečna cena prevozov v železniškem prometu ali kombiniranega prevoza preko Švice ne sme biti višja od stroškov za vozilo z največjo dovoljeno maso 40 ton, ki prevozi razdaljo 300 km preko Alp. Zlasti pa povprečna cena za spremljani kombinirani prevoz („tovornjak na vlaku“) ne sme presegati stroškov za cestni prevoz (cestnine in razni stroški).

2. Švica je sprejela ukrepe za povečanje konkurenčnosti kombiniranega in železniškega prevoza blaga preko svojega ozemlja.

3. Parametri, ki se uporabljajo za ocenjevanje konkurenčnosti kombiniranega in železniškega prevoza blaga vključujejo vsaj naslednje:

 v kolikšni meri vozni redi in hitrost ustrezajo potrebam uporabnikov,

 v kolikšni meri ponudniki storitev zagotavljajo in sprejemajo odgovornost za kakovost,

 v kolikšni meri švicarski prevozniki izpolnjujejo svoje obveznosti v zvezi s kvaliteto storitev ali, če jih ne izpolnjujejo, v kolikšni meri porabniki prejmejo nadomestilo.

 pogoje za rezervacije.

PRILOGA 10

PRAVILA ZA UPORABO DAJATEV IZ ČLENA 40

Ob upoštevanju določb iz člena 40(3.(b)) in (5), se dajatve iz člena 40 uporabljajo kot sledi:

(a) za prevoz v Švici se dajatve povečajo ali zmanjšajo sorazmerno z dolžino dejanske prevožene poti po Švici, ki je večja ali manjša od 300 km;

(b) dajatve so sorazmerne s kategorijo mase vozila.

SKLEPNA LISTINAPooblaščenci

EVROPSKE SKUPNOSTI

in

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE,

ki so se sestali enaindvajsetega junija tisoč devetsto devetindevetdeset v Luxembourgu, kjer so podpisali Sporazum med Evropsko Skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu potnikov in blaga, so sprejeli skupne izjave, ki so navedene v nadaljevanju in priložene tej sklepni listini: Skupna izjava o členu 38(6),

 Skupna izjava o nadaljnjih pogajanjih.

Zabeležile so tudi naslednje izjave, ki so kot priloga dodane tej Sklepni listini:

 Izjava o švicarski udeležbi v odborih,

 Izjava Švice o uporabi carinskih kvot (40 t),

 Izjava Evropske skupnosti o uporabi carinskih kvot (40 t),

 Izjava Švice o členu 40(4),

 Izjava Švice o olajšanju carinskih postopkov (člen 43(1)).

Hecho en Luxemburgo, el ventiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

SKUPNA IZJAVA

o členu 38(6)

Pogodbenici izjavljata, da določbe iz člena 38(6) ne posegajo v uporabo instrumentov zveznega finančnega izravnalnega sistema v švicarskem zveznem sistemu.

SKUPNA IZJAVA

o nadaljnjih pogajanjih

Evropska skupnost in Švicarska konfederacija izjavljata, da nameravata začeti pogajanja za sklenitev sporazumov na področjih v skupnem interesu, kot so posodobitev Protokola 2 k Sporazumu o prosti trgovini iz leta 1972 in švicarsko sodelovanje v nekaterih programih Skupnosti s področja usposabljanja, mladine, medijev, statistike in okolja. Po zaključku sedanjih dvostranskih pogajanj je treba hitro začeti s pripravljalnim delom za ta pogajanja.

IZJAVA

o švicarski udeležbi v odborih

Svet se strinja, da se lahko švicarski predstavniki, če jih zadevajo obravnavane vsebine, kot opazovalci udeležujejo zasedanj naslednjih odborov in strokovnih delovnih skupin:

 Odbori raziskovalnih programov, tudi Znanstveni in tehnični raziskovalni odbor (CREST),

 Upravna komisija za socialno varnost delavcev migrantov,

 Usklajevalna skupina za medsebojno priznavanje diplom višjega izobraževanja,

 Svetovalni odbori za zračne poti in uporabljanje pravil o konkurenci na področju zračnega prevoza.

Švicarski predstavniki niso prisotni pri glasovanju v teh odborih.

V primeru drugih odborov, ki se ukvarjajo s področji, zajetimi v teh sporazumih, na katerih je Švica sprejela pravni red Skupnosti ali enakovredne ukrepe, se Komisija posvetuje s švicarskimi strokovnjaki po postopku iz člena 100 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

IZJAVA ŠVICE

o uporabi carinskih kvot (40 t)

Švica izjavlja, da bo največ 50 % kvot iz člena 8 Sporazuma za švicarska vozila, katerih dejanska skupna masa vozila ne presega 40 t, uporabljenih za uvoz, izvoz in prevoz v tranzitu.

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI

o uporabi carinskih kvot (40 t)

Skupnost izjavlja, da v skladu s trenutnimi ocenami pričakuje, da bo približno 50 % njenih kvot iz člena 8 uporabljenih za dvostranske prevoze.

IZJAVA ŠVICE

o členu 40(4)

Švica v zvezi z uporabo dajatev iz člena 40(4) Sporazuma izjavlja, da bo določila dejanske dajatve, ki se uporabljajo do odprtja prvega osnovnega predora ali do 1. januarja 2008, kar nastopi prej, na raven, ki je nižja o najvišjega dovoljenega zneska, ki ga dopušča ta določba. Švica na podlagi sedanjih načrtov namerava določiti raven leta 2005, 2006 in 2007 na povprečno 292,50 CHF in največ 350 CHF.

IZJAVA ŠVICE

o olajšanju carinskih postopkov (člen 43(1))

Da bi olajšala postopke na cestnih mejnih prehodih med Evropsko unijo in Švico, se Švica strinja z naslednjimi ukrepi, ki bodo v letu 1999 prednostno sprejeti v Skupnem odboru, ustanovljenem na podlagi Sporazuma iz leta 1992:

 da bo v sodelovanju s carinarnicami svojih sosed zagotovila dovolj dolg delovni čas carinarnic na večjih mejnih prehodih, da bo omogočil težkim tovornim vozilom, da svojo vožnjo preko Švice začnejo takoj, ko preneha prepoved nočne vožnje ali da vožnjo nadaljujejo do začetka prepovedi. Po potrebi lahko v ta namen zaračuna dodatno dajatev, ki bo odražala dodatne stroške. Ta dajatev pa ne sme presegati 8 CHF;

 da bo do 1. januarja 2000 v sodelovanju s carinskimi organi sosednjih držav dosegla, da bodo carinski postopki za težka tovorna vozila trajali 30 minut na vsakem mejnem prehodu med Švico in Evropsko unijo (merjeno od prihoda v prvi carinski organ do konca postopka v drugem), in bo ta čas po tem datumu tudi ohranila.

Informacije v zvezi z začetkom veljavnosti semih sporazumov s Švicarsko konfederacijo na področju prostega pretoka oseb, zračnega in kopenskega prevoza, javnih naročil, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, medsebojnega priznavanja v zvezi z ugotavljanjem skladnosti in trgovine kmetijskimi proizvodi

Končno obvestilo o dokončanju postopkov, ki so potrebni za začetek veljavnosti sedmih sporazumov na področju prostega pretoka oseb zračnega in kopenskega prevoza, javnih maročil, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, medsebojnega priznavanja v zvezi z ugotavljanjem skladnosti in trgovine s kmetijskimi proizvodi, sklenjenih med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi, podpisanih v Luksemburgu dne 21. junija 1999, je bilo podano 17. aprila 2002, zato navedeni sporazumi začnejo hkrati veljati 1. junija 2002( 1 ) Ime cestnega prevoznika ali ime njegovega podjetja in polni naslov.

( 2 ) „Vozilo“ pomeni motorno vozilo, ki je registrirano v državi članici, ali spojeno kombinacijo vozil, od katerih je vsaj motorno vozilo registrirano v državi članici, in se uporablja izključno za prevoz blaga.

( 3 ) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/1/ES z dne 18. januarja 2006 o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (UL L 33, 4.2.2006, str. 82).

( 4 ) Švicarsko obmejno območje je opredeljeno v Prilogi 4 k zapisniku petega srečanja Skupnega odbora, ustanovljenega na podlagi Sporazuma iz leta 1992, ki je bilo v Bruslju dne 2. aprila 1998. Na splošno je to območje, ki sega 10 kilometrov od carinarnice.

( 5 ) Švicarsko obmejno območje je opredeljeno v Prilogi 4 k zapisniku petega srečanja Skupnega odbora, ustanovljenega na podlagi Sporazuma iz leta 1992, ki je bilo v Bruslju dne 2. aprila 1998. Na splošno je to območje, ki sega 10 kilometrov od carinarnice.

( 6 ) Uredba Komisije (EU) št. 361/2014 z dne 9. aprila 2014 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov za mednarodni avtobusni prevoz potnikov in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2121/98 (UL L 107, 10.4.2014, str. 39).

( 7 ) Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).

( 8 ) RS/SR/745.11.

( 9 ) Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).