2001R1936 — SL — 01.01.2010 — 003.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (ES) št. 1936/2001

z dne 27. septembra 2001

o nadzornih ukrepih za ribolov določenih staležev izrazito selivskih vrst rib

(UL L 263, 3.10.2001, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA SVETA (ES) št. 869/2004 z dne 26. aprila 2004

  L 162

8

30.4.2004

►M2

UREDBA SVETA (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008

  L 286

1

29.10.2008

►M3

UREDBA SVETA (ES) št. 302/2009 z dne 6. aprila 2009

  L 96

1

15.4.2009
▼B

UREDBA SVETA (ES) št. 1936/2001

z dne 27. septembra 2001

o nadzornih ukrepih za ribolov določenih staležev izrazito selivskih vrst ribSVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ( 2 ),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je od 14. novembra 1997 pogodbenica Mednarodne konvencije za ohranjanje atlantskih tunov ( 3 ) (v nadaljevanju: Konvencija ICCAT).

(2)

Konvencija ICCAT zagotavlja okvir za regionalno sodelovanje pri ohranjanju in upravljanju virov tuna in tunu podobnih vrst v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih z vzpostavitvijo Mednarodne komisije za ohranjanje atlantskih tunov (v nadaljevanju: ICCAT) in s sprejetjem priporočil o ohranjanju in upravljanju na območju konvencije, ki postanejo obvezujoča za pogodbenice.

(3)

ICCAT je sprejela vrsto priporočil, ki uvajajo obveznosti v zvezi s kontrolo in nadzorom, zlasti za oblikovanje in pošiljanje statistike, inšpekcijske preglede v pristaniščih, spremljanje plovil prek satelita, opazovanje plovil in pretovarjanje ter kontrolo nepogodbenic in plovil brez državne pripadnosti. Ta priporočila so postala obvezna za Skupnost in jih je torej treba izvajati.

(4)

Nekatere obveznosti so bile prenesene z Uredbo Sveta (ES) št. 1351/1999 z dne 21. junija 1999 o nekaterih nadzornih ukrepih za zagotovitev skladnosti z ukrepi, ki jih je sprejela ICCAT ( 4 ), in s členom 22(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2742/1999 z dne 17. decembra 1999 o določitvi za leto 2000 možnosti ribolova in povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v vodah Skupnosti in, za plovila Skupnosti, v vodah, v katerih veljajo omejitve ulova, ter o spremembi Uredbe (ES) št. 66/98 ( 5 ). Zaradi jasnosti je treba te ukrepe združiti v eno samo uredbo, ki bo razveljavila in nadomestila predhodni uredbi.

(5)

Za namene znanstvenih raziskav bi morali biti kapitani ribiških plovil Skupnosti dolžni ravnati v skladu z navodili „Operativnega priročnika za statistiko in vzorčenje tuna in tunu podobnih vrst v Atlantskem oceanu“, ki ga je objavila ICCAT.

(6)

Skupnost je odobrila Sporazum o ustanovitvi Komisije za tune v Indijskem oceanu ( 6 ) (v nadaljevanju: IOTC). Sporazum zagotavlja koristen okvir za okrepitev mednarodnega sodelovanja za ohranjanje in racionalno izkoriščanje tunov in sorodnih vrst v Indijskem oceanu z vzpostavitvijo IOTC in sprejetjem priporočil o ohranjanju in upravljanju na območju pristojnosti IOTC, ki postanejo zavezujoča za pogodbenice. Skupnost bi morala uporabljati nadzorne ukrepe, ki jih je sprejela IOTC.

(7)

IOTC je sprejela priporočilo o beleženju in izmenjavi informacij o tropskem tunu. To priporočilo je zavezujoče za Skupnost, ki bi ga torej morala izvajati.

(8)

Skupnost ima ribolovne interese v vzhodnem Pacifiku in je sprožila postopek za pristop k Medameriški komisiji za tropskega tuna (v nadelavanju: IATTC). Do pristopa in v skladu z zahtevo po sodelovanju, ki izhaja iz Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, bi Skupnost morala uporabljati nadzorne ukrepe, ki jih je sprejela IATTC.

(9)

Skupnost, ki je podpisala Sporazum o mednarodnem programu za ohranitev delfinov ( 7 ), je s Sklepom 1999/386/ES ( 8 ) odločila, da ga bo uporabljala začasno do njegove odobritve, in bi torej morala uporabljati njegove nadzorne ukrepe.

(10)

Da bi države članice zagotovile spoštovanje veljavnih nadzornih ukrepov IOTC, IATTC in Sporazuma o mednarodnem programu za ohranitev delfinov, morajo sprejeti potrebne ukrepe.

(11)

Uredba Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema za skupno ribiško politiko ( 9 ) se nanaša na vse ribolovne aktivnosti in vse povezane aktivnosti, ki se izvajajo na ozemlju in v morskih vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo držav članic, vključno z aktivnostmi ribiških plovil Skupnosti, ki delujejo v vodah tretjih držav ali na odprtem morju, brez vpliva na ribiške sporazume, sklenjene med Skupnostjo in tretjimi državami, ali mednarodne konvencije, katerih pogodbenica je Skupnost.

(12)

Ukrepe, ki so potrebni za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o postopkih za izvrševanje izvedbenih pooblastil, ki so bila prenesena na Komisijo ( 10 ) –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Namen

Ta uredba določa nadzorne in inšpekcijske ukrepe za ribolov staležev izrazito selivskih vrst rib, naštetih v Prilogi I k tej uredbi, in se uporablja za plovila, ki plujejo pod zastavo držav članic in so registrirana v Skupnosti (v nadaljevanju: ribiška plovila Skupnosti), ki delujejo v območjih, opredeljenih v členu 2.

Člen 2

Območja

V tej uredbi so določena naslednja morska območja:

(a) Območje 1:

Vse vode Atlantskega oceana in sosednja morja, vključena v območje Konvencije ICCAT, opredeljeno v členu I navedene konvencije.

(b) Območje 2:

Vse vode Indijskega oceana, vključene v območje pristojnosti, opredeljeno v členu II Sporazuma o ustanovitvi IOTC.

(c) Območje 3:

Vse vode vzhodnega Tihega oceana, vključene v območje, opredeljeno v členu III Sporazuma o mednarodnem programu za ohranitev delfinov.

Člen 3

Opredelitve

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) „vkrcanje“: vkrcanje enega ali več pooblaščenih inšpektorjev na ribiško plovilo na območju pristojnosti organizacije za izvajanje inšpekcijskega pregleda;

(b) „pretovarjanje“: raztovarjanje kakršne koli količine izrazito selivskih vrst rib/ali proizvodov iz takih rib s krova ribiškega plovila na drugo plovilo bodisi na morju ali v pristanišču, ne da bi država pristanišča proizvode zabeležila kot iztovorjene;

(c) „iztovarjanje“: raztovarjanje kakršne koli količine izrazito selivskih vrst rib/ali proizvodov iz takih rib s krova ribiškega plovila v pristanišče ali na kopno;

(d) „kršitev“: vsako domnevno dejanje, ki ga je zagrešilo ali opustilo ribiško plovilo in je zabeleženo v inšpekcijskem poročilu ter zbuja utemeljen sum o kršitvi določb te uredbe ali katere koli druge uredbe o prevzemu priporočila, ki ga je sprejela regionalna organizacija za eno od območij, navedenih v členu 2;

(e) „plovilo nepogodbenice“: plovilo, ki je bilo opaženo in za katerega je bilo ugotovljeno, da opravlja ribolovne aktivnosti na enem od območij, opredeljenih v členu 2, in ki pluje pod zastavo države, ki ni pogodbenica zadevne regionalne organizacije;

(f) „plovilo brez državne pripadnosti“: plovilo, za katerega obstaja utemeljen sum, da je brez državne pripadnosti;

▼M1

(g) „pitanje“: gojenje rib v mrežastih kletkah zaradi povečanja njihove mase ali vsebnosti maščobe zaradi trženja;

(h) „reja v mrežasti kletki“: namestitev prostoživečih osebkov vseh velikosti v zaprte strukture (kletke) za pitanje;

(i) „ribogojnica za pitanje“: podjetje, ki goji prostoživeče osebke v mrežastih kletkah za pitanje;

(j) „transportno plovilo“: plovilo, ki sprejema prostoživeče osebke in jih žive prevaža v ribgojnice za pitanje.

▼BPOGLAVJE I

NADZORNI IN INŠPEKCIJSKI UKREPI V OBMOČJU 1ODDELEK 1

Nadzorni ukrepi

Člen 4

Vzorčenje ulova

1.  Vzorčenje ulova se izvaja v skladu z določbami iz Uredbe Sveta (ES) št. 1543/2000 z dne 29. junija 2000 o oblikovanju okvira Skupnosti za zbiranje in upravljanje podatkov, potrebnih za izvajanje skupne ribiške politike ( 11 ), in z zahtevami „Operativnega priročnika za statistiko in vzorčenje tuna in tunu podobnih vrst v Atlantskem oceanu“ (tretja izdaja, ICCAT, 1990).

2.  Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 24(2).

▼M1

Člen 4a

Aktivnosti plovil, ki sodelujejo v postopkih za pitanje tuna

1.  Vsak kapitan plovila Skupnosti, ki pretovori tuna za pitanje na transportno plovilo, v svoj ladijski dnevnik vpiše:

 količino pretovorjenega tuna in število posameznih rib,

 območje ulova,

 datum in kraj pretovarjanja tuna,

 ime transportnega plovila, njegovo zastavo, registracijsko številko in mednarodni radijski klicni znak,

 ime(na) ribogojnic(e) za pitanje, v katero (katere) je namenjen pretovorjen tun.

2.  Vsak kapitan transportnega plovila, na katero je bil pretovorjeni tun, vpiše:

(a) količino pretovorjenega tuna in število posameznih rib;

(b) ime plovila, ki je ulovilo količine pod a), skupaj z njegovo zastavo, registracijsko številko in mednarodnim radijskim klicnim znakom;

(c) datum in kraj pretovarjanja tuna;

(d) ime(na) ribogojnic(e) za pitanje, v katero (katere) je namenjen pretovorjeni tun.

3.  Kapitan je izvzet dolžnosti, določene v odstavku 2, če je vnos nadomeščen s kopijo deklaracije o pretovarjanju, določeno v členu 11 Uredbe (EGS) št. 2847/93 ali s kopijo dokumenta T2M, določeno v členu 13 Uredbe (EGS) št. 2847/93, ki navaja podatke iz odstavka 2(c) tega člena.

4.  Države članice zagotovijo, da so vse tune, ki so jih v mrežaste kletke dala plovila pod njihovo zastavo, registrirali pristojni organi. V skladu s členom 5 Komisiji sporočijo količine, ki so jih ujela in dala v mrežaste kletke plovila pod njihovo zastavo (naloga I, kakor jo je opredelila ICCAT).

Za izvoze in uvoze tuna, namenjenega za pitanje, države članice pošljejo Komisiji številke in datume statističnih dokumentov, navedenih v Uredbi Sveta (ES) št. 1984/2003 z dne 8. aprila 2003 o uvedbi sistema statističnega spremljanja trgovine s tuni, mečaricami in veleokimi tuni znotraj Skupnosti ( 12 ), ki so jih potrdili, in navedejo tretjo namembno državo.

▼M3 —————

▼M1

Člen 4b

Dejavnosti ribogojnic za pitanje tuna

1.  Države članice zagotovijo, da ribogojnice za pitanje tuna v njihovi pristojnosti predložijo deklaracijo o reji v mrežasti kletki iz Priloge 1a svojemu pristojnemu organu 72 ur po koncu vsakega postopka reje v mrežasti kletki, ki ga opravi ribiško ali transportno plovilo. Za oddajo teh deklaracij, ki vsebujejo vse podatke na podlagi tega člena, so pristojne ribogojnice za pitanje, ki so jih odobrile države članice.

2.  Države članice zagotovijo, da jim ribogojnice za pitanje iz odstavka 1 predložijo vsako leto do 1. julija prodajno deklaracijo za pitane tune.

3.  Prodajna deklaracija za pitane tune iz odstavka 2 mora vsebovati naslednje podatke:

 ime ribogojnice,

 naslov,

 lastnika,

 količino tuna (v tonah), prodanega v prejšnjem letu,

 namembni kraj tuna (ime kupca, država, datum prodaje),

 za izvoze in uvoze številke in datume validacije statističnih dokumentov iz Uredbe (ES) št. 1984/2003,

 trajanje pitanja trženega tuna (v mesecih), če je možno,

 povprečno velikost trženega tuna.

4.  Na podlagi deklaracije, predložene v skladu z odstavkoma 1 in 3, države članice po elektronski pošti obvestijo Komisijo vsako leto do 1. avgusta o:

 količini tuna, rejenega v mrežnih kletkah v prejšnjem letu,

 količini tuna, trženega v prejšnjem letu.

Člen 4c

Seznam ribogojnic za pitanje tuna

1.  Pred 30. aprilom 2004 pošlje po elektronski pošti vsaka država članica Komisiji seznam ribogojnic v svoji pristojnosti, ki jim je dovolila pitanje tuna, ulovljenega v območju Konvencije ICCAT.

2.  Seznam iz odstavka 1 vsebuje naslednje podatke:

 ime ribogojnice, njeno državno registrsko številko,

 kraj ribogojnice,

 zmogljivost ribogojnice (v tonah).

3.  Komisija posreduje te podatke izvršilnemu sekretariatu ICCAT pred 31. avgustom 2004, tako da so zadevne ribogojnice za pitanje vnesene v seznam ICCAT glede ribogojnic, ki jim je dovoljeno pitanje tuna, ulovljenega v območju Konvencije ICCAT.

4.  O vsaki spremembi seznama iz odstavka 1 se obvesti Komisija, da jo posreduje izvršilnemu sekretariatu ICCAT, pri čemer veljajo iste določbe, najmanj 10 delovnih dni preden ribogojnice začno pitati tuna v območju Konvencije ICCAT.

5.  Ribogojnice za pitanje v pristojnosti države članice, ki niso vnesene na seznam iz odstavka 1, ne smejo pitati tuna, ulovljenega v območju Konvencije ICCAT.

▼B

Člen 5

Sporočanje ulova

▼M1

1.  Države članice po elektronski pošti pošljejo Komisiji, ta pa izvršilnemu sekretariatu ICCAT, podatke o letnem nominalnem ulovu (naloga I, kakor jo je opredelila ICCAT) za vrste, ki so naštete v Prilogi II. Najkasneje 30. junija naslednje leto države članice v znanstvene namene posredujejo Komisije točne ocene za celotno leto ali, če to ni možno, predhodne ocene.

2.  Najkasneje 31. julija vsako leto države članice posredujejo izvršilnemu sekretariatu ICCAT v elektronski obliki naslednje podatke (naloga II, kakor jo je opredelila ICCAT), z elektronskim dostopom za Komisijo.

▼B

(a) podatke o ulovu in ribolovnem naporu za preteklo leto s podrobno prostorsko in časovno razčlenitvijo;

(b) kakršne koli podatke o ulovu rib vrst, naštetih v Prilogi I, med športnim ribolovom.

3.  Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 24(2).

Člen 6

Podatki o ulovu morskih psov

1.  Države članice pošljejo izvršilnemu sekretariatu ICCAT vse razpoložljive podatke o ulovu in trgovini z morskimi psi ter Komisiji omogočijo elektronski dostop do teh podatkov.

▼M1

1a)  Države članice v znanstvene namene posredujejo izvršilnemu sekretariatu ICCAT v elektronski obliki, z elektronskim dostopom za Komisijo, podatke o ulovu in naporu, kakor jih je opredelila ICCAT, vključno z zavržki poginjenih atlantskih morskih psov, atlantskega makoja in sinjih morskih psov.

▼B

2.  Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 24(2).

▼M1

Člen 6a

Podatki o ulovu bele in sinje jadrovnice

1.  Kapitani plovil Skupnosti vsak dan v svoj ladijski dnevnik zabeležijo podatke o izpustitvi žive ali poginjene bele in sinje jadrovnice v območju, ki ne presega 5° dolžine in 5° širine, in v svojih izjavah o iztovarjanju navedejo število iztovorjene bele in sinje jadrovnice ali njuno maso.

2.  Do 30. junija vsako leto države članice posredujejo v znanstvene namene izvršilnemu sekretariatu ICCAT v elektronski obliki končne ocene za celotno prejšnje leto ali, če se teh ne da poslati, predhodne ocene podatkov o ulovu, vključno z izpustitvijo, in o iztovarjanju bele in sinje jadrovnice.

▼B

Člen 7

Neprijavljen ulov

Pri uvozu zamrznjenih proizvodov iz modroplavutega tuna in velikookega tuna, ujetih s parangalkami, daljšimi od 24 metrov skupne dolžine, države članice na zahtevo Komisije zberejo in preučijo čim več podatkov o uvozu in vseh povezanih informacij, kot so imena plovil, njihova registracija in lastnik, ujete vrste in teža ulova, ribolovno območje in kraj izvoza.

▼M2 —————

▼M1

Člen 8a

Register plovil, ki jim je dovoljen ribolov v območju Konvencije

1.  Pred 1. junijem 2003 vsaka država članica pošlje po elektronski pošti Komisiji seznam plovil s skupno dolžino več kot 24 metrov, ki plujejo pod njeno zastavo in so registrirana na njenem ozemlju in ki jim je s izdajo posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov dovolila ribolov tuna in tunu podobne ribe v območju Konvencije ICCAT.

2.  Seznam iz odstavka 1 vsebuje naslednje podatke:

(a) interno številka plovila, kakor je določena v Prilogi I k Uredbi (ES) št 2090/98;

(b) vse prejšnje zastave;

(c) vse podatke o vnosu in izbrisu iz drugih registrov;

(d) ime in naslov lastnika(lastnikov) in nosilca(nosilcev) dejavnosti;

(e) uporabljeno ribolovno orodje;

(f) rok, v katerem je dovoljen ribolov in/ali pretovarjanje.

3.  Komisija pošlje te podatke izvršilnemu sekretariatu ICCAT pred 1. julijem 2003, tako da so ta plovila vnesenena v ICCAT register plovil s skupno dolžino več kot 24 metrov, ki jim je ribolov v območju Konvencije ICCAT (v nadaljevanju besedila: register ICCAT).

4.  O vsaki spremembi seznama iz odstavka 1 se obvesti Komisija, da jo posreduje izvršilnemu sekretariatu ICCAT, pri čemer veljajo iste določbe, najmanj 10 delovnih dni preden plovila začnejo z ribolovno aktivnostjo v območju Konvencije ICCAT.

5.  Plovila skupnosti s skupno dolžino več kot 24 metrov, ki niso vnesena na seznam iz odstavka 1, ne smejo loviti, hraniti na krovu, pretovarjati ali iztovarjati tunov ali tunom podobnih rib v območju Konvencije ICCAT.

6.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje:

(a) v seznam so vključena le plovila iz odstavka 1, ki plujejo pod njihovo zastavo in imajo na krovu posebno dovoljenje za gospodarski ribolov, ki so jim ga izdale, in jim v skladu z dovoljenjem dovolile opravljati ribolovne aktivnosti iz člena 1 v območju Konvencije ICCAT.

(b) nikakršno posebno dovoljenje za gospodarski ribolov ni izdano plovilom, ki so opravljala nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov v območju Konvencije ICCAT (ribolov IUU), kakor navaja člen 19b, razen če novi uporabniki zagotovijo ustrezne listinske dokaze, da prejšnji lastniki ali nosilci dejavnosti nimajo v zvezi z njimi nikakršnih pravnih, pridobitnih ali finančnih interesov, niti jih nadzorujejo, in da njihova plovila ne sodelujejo pri ribolovu IUU niti so z njim povezana.

(c) če je možno, njihova nacionalna zakonodaja prepoveduje nosilcem dejavnosti ali lastnikom plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in ki so vključeni v seznam iz odstavka 1, da sodelujejo ali so povezani z ribolovnimi aktivnostmi na tuna v območju Konvencije ICCAT, ki ga opravljajo plovila, ki niso v registru ICCAT;

(d) če je možno, njihova nacionalna zakonodaja zahteva od lastnikov plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in ki so vključeni v seznam iz odstavka 1, da so državljani države članice.

7.  Države članice storijo vse, kar je potrebno, za prepoved ribolova, hranjenja na krovu, pretovarjanja in iztovarjanja tunov in tunu podobnih rib v območju Konvencije ICCAT plovilom s skupno dolžino več kot 24 metrov, ki niso v registru ICCAT.

8.  Države članice nemudoma posredujejo Komisiji vse podatke, ki kažejo na utemeljen sum, da plovila s skupno dolžino več kot 24 metrov, ki niso v registru ICCAT, lovijo, hranijo na krovu, pretovarjajo in iztovarjajo tune in tunu podobne ribe v območju Konvencije ICCA.

Člen 8b

Zakup ribiških plovil Skupnost

1.  Do 30. aprila vsaka država članice pošljejo Komisiji seznam plovil pod njeno zastavo, ki so jih zakupile pogodbenice Konvencije ICCAT za tekoče leto, sporoči tudi kakršnekoli spremembe tega seznama.

2.  Seznam iz odstavka 1 vsebuje naslednje podatke:

(a) interno številka plovila, kakor je določena v Prilogi I k Uredbi (ES) št 2090/98;

(b) ime in naslov lastnika plovila;

(c) vrste, ki jih zajema zakup in kvota, dodeljena z zakupno pogodbo;

(d) trajanje zakupne pogodbe;

(e) ime zakupnika;

(f) pristanek države članice na zakupno pogodbo;

(g) država, v kateri je bilo zakupljeno plovilo.

3.  Na dan sklenitve zakupne pogodbe država članica ladijske zastave pošlje izvršilnemu sekretariatu ICCAT naslednje podatke in Komisijo obvesti o:

(a) svojem pristanku na zakupno pogodbo;

(b) ukrepu, ki ga je sprejela za zagotavljanje, da zakupljena plovila pod njeno zastavo, izpolnjujejo določbe ICCAT o ohranjanju in upravljanju.

4.  Ko se zakupna pogodba izteče, država članica obvesti izvršilni sekretariat ICCAT o datumu prenehanja in obvesti Komisijo.

5.  Država članica ladijske zastave zagotovi, da:

(a) plovilu med zakupnim obdobjem ni dovoljen ribolov mimo kvote ali njemu dodeljene možnosti ribolova;

(b) mu ni dovoljen ribolov v okviru več kot ene zakupne pogodbe istočasno;

(c) je ulov zakupnih plovil zabeležen ločeno od ulova ostalih plovil, ki plovejo pod njeno zastavo;

(d) izpolnjuje določbe o ohranjanju in upravljanju, ki jih je sprejel ICCAT.

Člen 8c

Pretovarjanje

Plovila pod zastavo države članice s skupno dolžino več kot 24 metrov, ki lovijo s parangalom in so navedena na seznamu ICCAT iz člena 8a(1), ne smejo pretovarjati v območju Konvencije ICCAT, razen s predhodnim dovoljenjem pristojnega organa države članice ladijske zastave.

▼B

Člen 9

Letno poročilo

1.  Pred ►M1  15. avgust ◄ vsako leto pošljejo države članice Komisiji nacionalno poročilo, pri čemer uporabijo obliko, ki jo je sprejela ICCAT, in vključijo (a) informacije o izvajanju sistema spremljanja prek satelita in (b) „deklaracijsko tabelo ICCAT“ za vsak ribolov z opombami, med drugim o kršitvah meja toleranc, ki jih je postavila ICCAT za najmanjšo velikost nekaterih vrst, in o ukrepih, ki so bili ali bodo sprejeti. Države članice navedejo tudi, kako je urejen športni ribolov vrst, naštetih v Prilogi I, in sporočijo podatke o kakršnih koli pretovarjanjih, v katera so bila v preteklem letu vključena njihova plovila.

2.  Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 24(2).

▼M1

Člen 9a

Letno poročilo o izvajanju standardov upravljanja s strani velikih plovil za ribolov s parangali

Vsako leto pred 1. septembrom države članice ki imajo plovila za ribolov s parangali s skupno dolžino več kot 24 metrov, ki jim je dovoljen ribolov območju Konvencije, Komisiji posredujejo letno poročilo o izvajanju standardov upravljanja ICCAT s strani velikih plovil za ribolov s parangali, pri čemer uporabijo vzorec, opredeljen v Prilogi IV.

▼BODDELEK 2

Postopki inšpekcijskih pregledov v pristaniščih

Člen 10

Splošno

1.  Države članice za opravljanje inšpekcijskih pregledov v svojih pristaniščih imenujejo inšpektorje, ki so zadolženi za nadzor in inšpekcijske preglede pretovarjanja in iztovarjanja vrst, naštetih v Prilogi I.

2.  Države članice zagotovijo, da so inšpekcijski pregledi nediskriminatorni in v skladu s predpisi ICCAT o inšpekcijskih pregledih v pristaniščih.

3.  Država pristanišča lahko med drugim pregleda dokumente, ribolovno orodje in ulov na krovu ribiških plovil, kadar so taka plovila prostovoljno v njenih pristaniščih ali predobalnih terminalih.

Člen 11

Inšpektorji

1.  Države članice izdajo poseben identifikacijski dokument za vsakega inšpektorja ICCAT, ki ga mora nositi in predložiti pred začetkom inšpekcijskega pregleda. Oblika tega posebnega dokumenta se določi v skladu s postopkom iz člena 24(2). Države članice pošljejo seznam svojih inšpektorjev Komisiji, ta pa izvršilnemu sekretariatu ICCAT.

2.  Države članice zagotovijo, da inšpektorji ICCAT opravljajo svoje naloge v skladu s pravili, določenimi v predpisih ICCAT o inšpekcijskih pregledih v pristaniščih. Delo inšpektorjev nadzorujejo njihovi pristojni organi, katerim so tudi odgovorni.

Člen 12

Postopki inšpekcijskih pregledov

1.  Države članice zagotovijo, da njihovi inšpektorji ICCAT:

 med izvajanjem inšpekcijskih pregledov kar najmanj motijo aktivnosti plovila in ne povzročijo poslabšanja kakovosti rib,

 izdelajo poročilo o inšpekcijskem pregledu v skladu s pravili, določenimi v skladu s postopkom iz člena 24(2), in ga pošljejo svojemu organu.

2.  Inšpektorji so pooblaščeni, da pregledajo vsa območja, palube in prostore plovila, ulov (predelan ali nepredelan), orodje, opremo in vso dokumentacijo, za katero menijo, da je potrebna za preverjanje skladnosti z ohranitvenimi ukrepi, ki jih je sprejela ICCAT, vključno z ladijskim dnevnikom in nakladnicami v primeru matičnih ladij in prevoznikov.

3.  Inšpektorji podpišejo svoje poročilo v prisotnosti kapitana, ki ima pravico dodati ali naročiti, da se doda kakršna koli informacija, za katero meni, da je pomembna, in podpisati poročilo. Inšpektor v ladijskem dnevniku zabeleži, da je bil inšpekcijski pregled opravljen.

Člen 13

Obveznosti kapitana med inšpekcijskim pregledom

Kapitani plovil Skupnosti:

(a) ne ugovarjajo inšpekcijskim pregledom v nacionalnih ali tujih pristaniščih, ki jih opravljajo pooblaščeni inšpektorji, niti jih ne poskušajo zastrašiti ali ovirati pri delu in zagotovijo njihovo varnost;

(b) sodelujejo pri inšpekcijskem pregledu plovila, ki se izvaja v skladu s postopki iz te uredbe, in ponudijo svojo pomoč;

(c) omogočijo inšpektorjem pregled območij, palub in prostorov plovila, ulova (predelanega ali ne), orodja, opreme in vseh dokumentov, vključno z ribolovnimi dnevniki in nakladnicami.

Člen 14

Postopek v primeru kršitve

1.  Če ima inšpektor ICCAT tehtne razloge za domnevo, da je ribolovno plovilo opravljalo dejavnost, ki krši ohranitvene ukrepe, ki jih je sprejela ICCAT:

(a) zabeleži kršitev v poročilu o inšpekcijskem pregledu;

(b) sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi varno hranjenje dokazov o kršitvi;

(c) nemudoma pošlje poročilo o inšpekcijskem pregledu svojemu organu.

2.  Država članica, ki opravi inšpekcijski pregled, pošlje original poročila o inšpekcijskem pregledu Komisiji, ta pa ga takoj skupaj s kopijo za izvršilni sekretariat ICCAT pošlje pristojnemu organu države zastave pregledanega plovila.

Člen 15

Nadaljnje ukrepanje ob ugotovljenih kršitvah

1.  Če država članica prejme obvestilo pogodbenice ICCAT ali druge države članice o kršitvi plovila, ki pluje pod njeno zastavo, nemudoma ukrepa v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, da bi pridobila in preučila dokaze, opravila vse potrebne preiskave in, če je možno, pregledala plovilo.

2.  Vsaka država članica imenuje organ, pooblaščen za prejemanje dokazov o kršitvah, in Komisiji sporoči njegovo ime, naslov in druge podatke, potrebne za navezavo stikov.

3.  Država članica obvesti Komisijo, ta pa izvršilni sekretariat ICCAT, o naloženih kaznih in sprejetih ukrepih v zvezi z zadevnim plovilom.

Člen 16

Obravnavanje poročil o inšpekcijskih pregledih

1.  Vsaka država članica obravnava poročila inšpektorjev ICCAT drugih držav članic in drugih pogodbenic enako kot poročila svojih inšpektorjev.

2.  Vsaka država članica sodeluje z zadevnimi pogodbenicami, da bi v skladu s svojo nacionalno zakonodajo olajšala pravne ali druge postopke, ki izhajajo iz poročila, ki ga je predložil inšpektor ICCAT v skladu s predpisi ICCAT o inšpekcijskih pregledih v pristaniščih.ODDELEK 3

Plovila brez državne pripadnosti in plovila nepogodbenic

Člen 17

Pretovarjanje

1.  Ribiška plovila Skupnosti ne smejo sprejeti pretovorov rib vrst, naštetih v Prilogi I, s plovil brez državne pripadnosti ali plovil, ki plujejo pod zastavo nepogodbenice, ki nima statusa sodelujoče države, pravne osebe ali pravne osebe v ribiškem sektorju.

2.  Seznam sodelujočih držav, pravnih oseb in pravnih oseb v ribiškem sektorju, ki ga sprejme ICCAT, Komisija objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti (serija C).

3.  Pred 15. septembrom vsako leto države članice pošljejo Komisiji podatke o pretovorih rib vrst, naštetih v Prilogi I, opravljenih v preteklem letu med plovili, ki plujejo pod njihovo zastavo, in plovili, ki plujejo pod zastavo nepogodebnice, ki uživa status sodelujoče države, pravne osebe ali pravne osebe v ribiškem sektorju. Komisija pošlje te podatke izvršilnemu sekretariatu ICCAT.

Člen 18

Nadzorni ukrepi za ribolovne aktivnosti

1.  Pristojni organ države članice, ki se je vkrcala na in/ali je pregledala plovilo brez državne pripadnosti, nemudoma obvesti Komisijo o ugotovitvah inšpekcijskega pregleda in vsakem ukrepu, ki jih je sprejel v skladu z mednarodnim pravom. Komisija čimprej pošlje te podatke izvršilnemu sekretariatu ICCAT.

2.  Države članice zagotovijo, da njihovi pristojni organi opravijo inšpekcijski pregled vseh plovil brez državne pripadnosti in plovil nepogodbenic, ki priplujejo v določeno pristanišče v smislu člena 28(e)(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93. Plovilo ne sme iztovoriti ali pretovoriti ulova, dokler inšpekcijski pregled ni opravljen.

3.  Če inšpekcijski pregled pokaže, da so na plovilu viri, ki jih zajema veljavno priporočilo ICCAT, država članica prepove njihov iztovor ali pretovor.

4.  Prepoved iz odstavka 3 se ne izda, če kapitan pregledanega plovila ali njegov predstavnik pristojnemu organu zadovoljivo dokaže, da:

(a) je bil ulov na krovu opravljen izven območja; ali

(b) je bil ulov opravljen brez kršitve veljavnih ohranitvenih ukrepov.

Člen 19

Državljani držav članic

Vsaka država članica poskuša v skladu s svojo nacionalno zakonodajo odvrniti svoje državljane od sodelovanja v aktivnostih nepogodbenic, ki so v nasprotju z izvajanjem ukrepov ICCAT za ohranjanje in upravljanje.

▼M2 —————

▼M1POGLAVJE II

NADZORNI IN INŠPEKCIJSKI UKREPI V OBMOČJU 2ODDELEK 1

Nadzorni ukrepi

Člen 20

Splošna načela

Države članice zagotovijo, da plovila pod njihovo zastavo upoštevajo določbe, ki veljajo v vseh območjih.

Člen 20a

Register plovil, ki jim je dovoljen ribolov v območju IOTC

Člen 8a se uporablja smiselno.

Člen 20b

Pretovarjanje

Člen 8c se uporablja smiselno.

Člen 20c

Označevanje ribolovnega orodja

1.  Orodje, ki ga plovila Skupnosti uporabljajo za ribolov v območju je označeno na naslednji način: mreže, vrvi in drugo orodje v morju mora biti podnevi opremljeno z zastavo ali z bojami z radarskimi odsevniki in ponoči s svetlečimi bojami, ki označujejo njihov položaj in dimenzije.

2.  Označevalne boje in podobni plavajoči predmeti, ki označujejo položaj pritrjenega orodja morajo vedno jasno navajati črko(-e) in/ali številko(-e) plovila(plovil), ki jim pripadajo.

3.  Naprave za zbiranje rib morajo vedno jasno navajati črko(-e) in/ali številko(-e) plovila(plovil), ki jim pripadajo.

Člen 20d

Posredovanje statističnih podatkov v znanstvene namene

1.  Države članice posredujejo sekretariatu IOTC naslednje statistične podatke v elektronski obliki, z elektronskim dostopom za Komisijo, v skladu s postopki za posredovanje statističnih podatkov iz Priloge V:

(a) ulov in ribolovni napor za vrste iz člena 1 za preteklo leto;

(b) velikost vrst iz člena 1 za preteklo leto;

(c) lov na tune s pomočjo plavajočih predmetov, vključno z napravami za zbiranje rib.

2.  Države članice vzpostavijo računalniško podprto zbirko podatkov, ki vsebuje statistične podatke iz člena 1, z elektronskim dostopom za Komisijo.ODDELEK 2

Postopki inšpekcijskih pregledov v pristaniščih

Člen 20e

Členi 10, 12, 13, 14 in 15 se uporabljajo smiselno.ODDELEK 3

Plovila brez državne pripadnosti in plovila nepogodbenic

▼M2 —————

▼M1

Člen 21a

Nadzor ribolovnih aktivnosti

Člen 18 se uporablja smiselno.

▼M2 —————

▼BPOGLAVJE III

NADZORNI IN INŠPEKCIJSKI UKREPI V OBMOČJU 3

Člen 22

Splošno

Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, da bi plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, spoštovala ukrepe IATTC, prenesene v zakonodajo Skupnosti, in veljavne ukrepe Sporazuma o mednarodnem programu za ohranitev delfinov.POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 23

Ukrepi, potrebni za izvajanje člena 4(2), člena 5(3), člena 6(2), člena 8(6) in člena 9(2), se sprejmejo v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 24(2).

Člen 24

1.  Komisiji pomaga Odbor, ustanovljen s členom 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 3760/92.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES se določi na tri mesece.

3.  Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 25

1.  Uredba (ES) št. 1351/1999 se razveljavi.

2.  Člen 22(1) Uredbe (EGS) št. 2742/1999 se razveljavi.

3.  Sklicevanja na razveljavljeno Uredbo (ES) št. 1351/1999 se tolmačijo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s tabelo ujemanja v Prilogi III.

Člen 26

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

SEZNAM VRST, NAVEDENIH V TEJ UREDBI

 Dolgoplavuti tun: Thunnus alalunga

 Modroplavuti tun: Thunnus thynnus

 Velikooki tun: Thunnus obesus

 Črtasti tun: Katsuwonus pelamis

 Palamida: Sarda sarda

 Rumenoplavuti tun: Thunnus albacares

 Črnoplavuti tun: Thunnus atlanticus

 Pegasti tun: Euthynnus spp.

 Južni modroplavuti tun: Thunnus maccoyii

 Fregatni trupec: Auxis spp.

 Kostanjevka: Bramidae

 Jadrovnica: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

 Pahljačasta mečarica: Istiophorus spp.

 Mečarica: Xiphias gladius

 Paščuka: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

 Delfinka: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis

 Morski pes: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

 Kiti in delfini (kiti in pliskavice): Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.

▼M1
PRILOGA Ia

image

▼B
PRILOGA IISEZNAM VRST, KI JIH JE TREBA SPOROČITI ICCAT

Latinsko ime

Slovensko ime

Thunnus thynnus

Modroplavuti tun

Thunnus maccoyii

Južni modroplavuti tun

Thunnus albacares

Rumenoplavuti tun

Thunnus alalunga

Dolgoplavuti tun

Thunnus obesus

Velikooki tun

Thunnus atlanticus

Črnoplavuti tun

Euthynnus alletteratus

Pegasti tun

Katsuwonus pelamis

Črtasti tun

Sarda sarda

Palamida

Auxis thazard

Fregatni trupec

Orcynopsis unicolor

Bela palamida

Acanthocybium solandri

Vahu

Scomberomorus maculatus

Lisasta kraljevska skuša

Scomberomorus cavalla

Kraljevska skuša

Istiophorus albicans

Atlantska pahljačasta mečarica

Makaira indica

Indijska jadrovnica

Makaira nigricans

Sinja jadrovnica

Tetrapturus albidus

Bela jadrovnica

Xiphias gladius

Mečarica

Tetrapturus pfluegeri

Dolgokljuna jadrovnica

Scomberomorus tritor

Zahodnoafriška kraljevska skuša

Scomberomorus regalis

Cero

Auxis rochei

Trupec

Scomberomorus brasiliensis

Brazilska kraljevska skuša
PRILOGA IIITABELA UJEMANJA

Uredba (ES) št. 1351/1999

Ta uredba

Členi 1, 2, 3

Člen 8

Člen 4

Člen 18

Člen 5

Člen 17

▼M1
PRILOGA IV

image
PRILOGA V

Podatki o ulovu in naporu

Pelagični ribolov: podatke o ulovu v nominalni masi ulova in podatke o naporu v ribolovnih dneh (zaporna plavarica, čoln za prevoz vabe, panula, viseče mreže) z mrežnim območjem 1° je treba mesečno sporočiti IOTC. Podatke o zaporni plavarici je treba razdeliti glede na ribje jate. Te podatke je treba po možnosti ekstrapolirati v nacionalni mesečni ulov za vsako orodje. Uporabljene faktorje izračuna, ki ustrezajo številkam iz ladijskega dnevnika, je treba sistematično sporočati IOTC.

Ribolov s parangalom: podatke o ulovu in naporu ribolova s parangalom z mrežnim območjem 5° je treba mesečno sporočiti IOTC, po možnosti v številu in masi.Ribolovni napor je treba izraziti v številu trnkov. Te podatke je treba po možnosti ekstrapolirati v nacionalni mesečni ulov. Uporabljene faktorje izračuna, ki ustrezajo številkam iz ladijskega dnevnika, je treba sistematično sporočati IOTC.

Ulove, napore in velikosti priobalnega, malega in športnega ribolova je prav tako treba posredovati mesečno, za zbiranje in obdelavo teh podatkov pa je treba uporabiti najboljša geografska območja, ki so se uporabljala.

Podatki o velikosti

Glede na to, da so podatki o velikosti zelo pomembni za večino ocen o staležih tunov, je treba podatke o velikosti, vključno s skupnim številom izmerjenih rib, z mrežnim območjem 5° sistematično sporočati IOTC mesečno, glede na orodje in način ribolova (npr. prosto/jate z zapornimi plavaricami). Podatke o velikost je treba sporočiti za vsa orodja in vse vrste, zajete v IOTC. Vzorčne podatke o velikosti je treba po možnosti zavesti po natančnih in dobro opisanih načinih naključnega vzorčenja, ki so potrebni za zagotavljanja realnega števila danih velikosti. Točna priporočena raven vzorčenja se lahko razlikuje med vrstami (kot rezultat različnih parametrov), vendar mora delovna skupina za statistiko opredeliti določeno raven priporočenega vzorčenja. Bolj podrobne podatke, kot na primer velikost posameznih vzorcev je prav tako treba posredovati IOTC, ko to zahtevajo določene delovne skupine, vendar v skladu s strogimi pravili o zaupnosti.

Lov na tune s pomočjo plavajočih predmetov, vključno z napravami za zbiranje rib (FAD)

Da lahko IOTC poda boljši pregled razvoja dejanskega ribolovnega napora flot, ki delujejo v njegovem območju pristojnosti, je treba pridobiti več podatkov. Ker so aktivnosti pomožnih plovil in uporaba naprav za zbiranje rib (FAD) sestavni del ribolovnega napora flote zaporne plavarice, je treba IOTC sistematično posredovati naslednje podatke:

Število in lastnosti pomožnih plovil: (i) delovanje pod zastavo zadevne države, (ii) pomoč plovilom za ribolov z zapornimi plavaricami, ki delujejo pod zastavo zadevne države, ali (iii) imajo dovoljenje za delovanje v izključnih ekonomskih conah, ki so bila prisotna v območju pristojnosti IOTC.

Ravni delovanja pomožnih plovil: vključuje število dni na morju, z mrežnim območjem 5° in mesečno.

Poleg tega pogodbenice in sodelujoče nepogodbenice storijo vse, za zagotovijo podatke o skupnem številu in vrst zbirnih naprav za ribe (FAD), ki jih upravlja flota z mrežnim območjem 5° in mesečno.

Pravočasnost posredovanja podatkov IOTC

Nujno je, da se vsi ribolovni podatki posredujejo sekretariatu IOTC pravočasno, da se lahko opravi nadzor staležev in analiza podatkov. Zato se priporoča, da se standardno uporabljajo naslednja pravila:

Pelagične flote in druge flote, ki delujejo v obalnih območjih (vključno s pomožnimi plovili) morajo posredovati svoje ribolovne podatke čim prej, vendar najkasneje 30. junija vsako leto (podatke za prejšnje leto).

Flote za ribolov s parangali, ki delujejo v odprtih morjih morajo posredovati začasne ribolovne podatke čim prej, vendar najkasneje 30. junija vsako leto (podatke za prejšnje leto). Končno oceno svojih ribolovnih podatkov morajo posredovati pred 30. decembrom vsako leto (podatke za prejšnje leto).

Ker so komunikacije in tehnologije obdelave podatkov vse hitrejše, se lahko sedanji časovni roki za oddajo statistik v prihodnosti skrajšajo, kar naj bi zmanjšalo sedanje zamude pri obdelavi podatkov.( 1 ) UL C 62 E, 27.2.2001, str. 79.

( 2 ) Mnenje, podano dne 28. februarja 2001 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

( 3 ) UL L 162, 18.6.1986, str. 34.

( 4 ) UL L 162, 26.6.1999, str. 6.

( 5 ) UL L 341, 31.12.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2765/2000 (UL L 321, 19.12.2000, str. 5).

( 6 ) UL L 236, 5.10.1995, str. 24.

( 7 ) UL L 132, 27.5.1999, str. 1.

( 8 ) UL L 147, 12.6.1999, str. 23.

( 9 ) UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2846/98 (UL L 358, 31.12.1998, str. 5).

( 10 ) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

( 11 ) UL L 176, 15.7.2000, str. 1.

( 12 ) UL L 295, 13.11.2003, str. 1.