1999R0530 — SL — 07.08.2009 — 003.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (ES) št. 530/1999

z dne 9. marca 1999

o strukturni statistiki plačil in stroškov dela

(UL L 063, 12.3.1999, p.6)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

UREDBA (ES) št. 1882/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. septembra 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

UREDBA (ES) št. 1893/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. decembra 2006

  L 393

1

30.12.2006

►M3

UREDBA (ES) št. 596/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. junija 2009

  L 188

14

18.7.2009
▼B

UREDBA SVETA (ES) št. 530/1999

z dne 9. marca 1999

o strukturni statistiki plačil in stroškov delaSVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 213 Pogodbe,

ob upoštevanju osnutka uredbe, ki ga je predložila Komisija,

ker mora biti Komisija za opravljanje nalog, ki so ji naložene, obveščena o višini in sestavi stroškov dela ter o strukturi in porazdelitvi plačil v državah članicah;

ker razvoj Skupnosti in delovanje notranjega trga povečujeta potrebo po primerljivih podatkih o višini in sestavi stroškov dela ter o strukturi in porazdelitvi plačil, še zlasti kot sredstva za analiziranje napredka gospodarske in socialne povezanosti ter za vzpostavljanje zanesljivih in koristnih primerjav med državami članicami ter regijami Skupnosti;

ker je najboljša metoda ocenjevanja položaja na področju stroškov dela in plačil zbiranje statističnih podatkov Skupnosti z uporabo usklajenih metod in opredelitev, kot je bilo storjeno ob prejšnjih priložnostih, nazadnje v letu 1996 v primeru višine in sestave stroškov dela v skladu z Uredbo (ES) št. 23/97 ( 1 ) in za leto 1995 v primeru strukture in porazdelitve plačil v skladu z Uredbo (ES) št. 2744/95 ( 2 );

ker je zato, da bi se pokazale spremembe, ki se dogajajo v strukturi delovne sile, v porazdelitvi plačil ter v sestavi stroškov podjetij za plače in z njimi povezanih prispevkov delodajalcev, treba redno ažurirati statistične podatke;

ker je v skladu z Uredbo (ES) št. 2223/96 ( 3 ) Evropski sistem narodnogospodarske in regionalne bilance v Evropski skupnosti (ESA-95) formalni pogoj za standarde, opredelitve in običajne računovodske postopke v državah članicah, da bi zadostili potrebam Skupnosti; ker to zahteva vzpostavitev celovitih, zanesljivih in primerljivih statističnih virov na nacionalni in regionalni ravni; ker so stopnje razčlenitev, ki jih je treba uporabiti za spremenljivke, omejene na to, kar je potrebno za zagotovitev primerljivosti s predhodnimi statističnimi podatki in skladnosti z zahtevami narodnogospodarske bilance;

ker Evropska centralna banka potrebuje informacije o višini in sestavi stroškov dela ter o strukturi in porazdelitvi plačil, da bi ocenila gospodarski razvoj v državah članicah v kontekstu enotne evropske monetarne politike;

ker so statistični podatki s tega področja na voljo samo v nekaterih državah članicah in zato ni mogoče izdelati veljavnih primerjav; ker je zato treba statistične podatke Skupnosti ustvariti in rezultate obdelati na podlagi skupnih opredelitev in usklajenih metodologij, ob upoštevanju standardov, ki so jih odobrile ustrezne mednarodne organizacije;

ker trenutno vse države članice ne zbirajo popolnih podatkov v razdelkih M (izobraževanje), N (zdravstveno in socialno delo) ter O (druge družbene in osebne storitvene dejavnosti); ker je zato primerno, da bi se odločili o njihovi možni vključitvi v okvir te uredbe glede na poročilo, ki ga bo predložila Komisija na podlagi okvirnih študij o izvedljivosti zbiranja vseh podatkov na teh področjih;

ker je treba priznati pomen popolnih podatkov o vseh segmentih gospodarstva, je to treba skrbno presoditi glede na možnosti poročanja in breme poročanja na določenih področjih, še zlasti v zvezi z majhnimi in srednjimi podjetji; ker je torej primerno, da Komisija opravi okvirne študije o izvedljivosti zbiranja vseh podatkov statističnih enot z manj kot deset zaposlenimi in da Svet o tej zadevi odloči v skladu s poročilom, ki ga bo predložila Komisija, in sicer v štirih letih od začetka veljavnosti te uredbe; ker medtem utegne biti v pomoč uporaba upravnih poročil, kar je treba spodbujati;

ker je v skladu z načelom subsidiarnosti oblikovanje skupnih statističnih standardov, ki omogočajo, zbiranje usklajenih podatkov, predlagan ukrep, katerega cilje lahko lažje doseže Skupnost zaradi njegovega obsega in učinkov; ker bodo ti standardi izvajani v vsaki državi članici pod pristojnostjo agencij in ustanov, imenovanih za zbiranje statističnih podatkov Skupnosti;

ker je treba poskrbeti za izjeme pri določenih državah članicah, za upoštevanje posebnih tehničnih težav, s katerimi se srečujejo take države pri zbiranju določenih vrst podatkov, če to ne škodi kvaliteti statističnih podatkov;

ker zbiranje posebnih statističnih podatkov Skupnosti urejajo pravila, določena v Uredbi Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti ( 4 );

ker je bil Odbor za statistični program, ustanovljen s sklepom 89/382/EGS, Euratom ( 5 ) vprašan za mnenje v skladu s členom 3 prej navedenega sklepa,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Splošne določbe

Nacionalni organi in Eurostat zbirajo statistične podatke Skupnosti o višini in sestavi stroškov dela ter o strukturi in porazdelitvi plačil zaposlenih v gospodarskih dejavnostih, opredeljenih v členu 3.

Člen 2

Referenčno obdobje

1.  Statistične podatke o višini in sestavi stroškov dela se zbira za koledarsko leto 2000 in nato vsaka štiri leta.

2.  Statistične podatke o strukturi in porazdelitvi plačil se zbira za koledarsko leto 2002 in za reprezentativni mesec v tem letu ter nato vsaka štiri leta.

Člen 3

Področje uporabe

▼M2

1.  Statistika zajema vse gospodarske dejavnosti, opredeljene v področju B (Rudarstvo), C (Predelovalne dejavnosti), D (Oskrba z električno energijo, plinom in paro), E (Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja), F (Gradbeništvo), G (Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil), H (Promet in skladiščenje), I (Gostinstvo), J (Informacijske in komunikacijske dejavnosti), K (Finančne in zavarovalniške dejavnosti), L (Poslovanje z nepremičninami), M (Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti), N (Druge raznovrstne poslovne dejavnosti), P (Izobraževanje), Q (Zdravstvo in socialno varstvo), R (Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti) in S (Druge dejavnosti) statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev. 2).

▼M2 —————

▼B

Člen 4

Ob upoštevanju stališč Odbora za statistični program, Komisija v štirih letih od dne začetka veljavnosti te uredbe, sestavi poročilo, ki upošteva rezultate okvirnih študij, še zlasti na podlagi obstoječih virov na področju statističnih enot z manj kot deset zaposlenimi, in ga predloži Svetu. Poročilo oceni uporabo določb te uredbe, ki se nanašajo na enote z manj kot deset zaposlenimi. Poročilo pretehta pomen vseh podatkov glede na možnosti poročanja in dolžnosti odgovarjanja. Po tem poročilu Komisija lahko Svetu, če je to potrebno, predloži ustrezne pobude za spremembo te uredbe.

Člen 5

Statistične enote

Zbiranje statističnih podatkov temelji na lokalnih enotah in podjetjih, kot so opredeljeni v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo proizvodnega sistema v Skupnosti ( 6 ).

Člen 6

Značilnosti zahtevanih informacij

1.  V primeru statističnih podatkov o višini in sestavi stroškov dela, se zagotovlja podatke vsaj o:

(a) naslednjih značilnostih, ki se nanašajo na lokalno enoto:

 regija (na ravni NUTS 1),

 velikost podjetja, ki mu pripada lokalna enota (razvrščeno v enega od naslednjih velikostnih razredov: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1000 ali več zaposlenih),

 gospodarska dejavnost (na ravni delitve ►M2  NACE Rev. 2 ◄ );

(b) naslednjih spremenljivkah:

 celotnih letnih stroških dela, pri čemer je treba ločiti plače in prejemke (razčlenjenih na neposredna plačila in dodatke, plačila v varčevalne sisteme zaposlenih, plačila za dneve brez dela ter plače in prejemke v naravi), prispevkih delodajalca za socialno zavarovanje (razčlenjenih na redne in dopolnilne prispevke za socialno zavarovanje), stroških poklicnega izobraževanja in usposabljanja, drugih izdatkih in davkih prav tako subvencijah, neposredno povezanih s stroški dela,

 povprečnem letnem številu zaposlenih, pri čemer se razlikuje med zaposlenimi s polnim in skrajšanim delovnim časom in vajenci,

 letnem številu delovnih ur in letnem številu plačanih ur, tako da se v obeh primerih razlikuje med zaposlenimi s polnim in skrajšanim delovnim časom in vajenci.

2.  V primeru statističnih podatkov o strukturi in porazdelitvi plačil se zagotovlja vsaj podatke o:

(a) naslednjih značilnostih, ki se nanašajo na lokalno enoto, ki ji pripadajo vzorčni zaposleni:

 regiji (na ravni NUTS 1),

 velikosti podjetja, ki mu pripada lokalna enota (razvrščeno v enega od naslednjih velikostnih razredov: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1000 ali več zaposlenih),

 gospodarski dejavnosti (na ravni delitve ►M2  NACE Rev. 2 ◄ ),

 obliki gospodarskega in finančnega nadzora v skladu s direktivo Komisije 80/723/EGS z dne 25. junija 1980 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ( 7 ),

 vrsti veljavne kolektivne pogodbe o plači;

(b) naslednjih značilnostih, ki se nanašajo na vsakega zaposlenega v vzorcu:

 spolu,

 starosti,

 poklicu, razvrščenem v skladu s standardi Mednarodne klasifikacije poklicev,

 najvišji dokončani stopnji izobrazbe in usposabljanja,

 času zaposlitve v podjetju,

 navedbo ali gre za zaposlitev s polnim ali skrajšanim delovnim časom,

 vrsti pogodbe o zaposlitvi;

(c) naslednjih podrobnostih o plačilih:

 bruto plačila za reprezentativni mesec (razlikuje se posebej prejemke za nadure in posebna plačila za izmensko delo),

 letna bruto plačila v referenčnem letu (razlikuje se posebej neredno plačane dodatke),

 delovni čas (število plačanih ur v standardnem delovnem mesecu, število plačanih nadur v mesecu in pravica do letnega dopusta).

Člen 7

Zbiranje podatkov

1.  V primernih nacionalnih organih se izvede ankete, s čimer se sestavi primerne metode za zbiranje podatkov, ob upoštevanju odgovornosti, posebej pri majhnih in srednje velikih podjetjih.

2.  Delodajalci in druge osebe, od katerih se zahteva predložitev podatkov, na vprašanja odgovorijo v celoti in v določenih rokih. Države članice sprejmejo primerne ukrepe, da bi se izognile kršenju obveznosti predložitve podatkov, navedenih v členu 6.

3.  Da bi zmanjšali obremenitev podjetij, še zlasti majhnih in srednje velikih, ankete ni treba opraviti, če imajo državni organi podatke iz drugih primernih virov ali lahko napravijo ocene potrebnih podatkov z uporabo postopkov statistične ocene, kadar nekatere ali vse značilnosti niso bile opažene za vse enote, za katere je treba zbrati statistične podatke.

Člen 8

Obdelava rezultatov

Državni organi obdelajo odgovore na vprašanja iz člena 7(2), ali podatke iz drugih virov iz člena 7(3), tako da dobijo med seboj primerljive rezultate.

Člen 9

Posredovanje rezultatov

Rezultate se odpošlje Eurostatu v roku 18 mesecev po koncu referenčnega leta.

Člen 10

Kvaliteta

1.  Nacionalni organi zagotovijo, da rezultati kažejo dejanski položaj celotne populacije enot z zadostno stopnjo reprezentativnosti.

2.  Nacionalni organi Eurostatu, na njegovo zahtevo, po vsakem referenčnem obdobju pošljejo poročilo, ki vsebuje vse pomembne informacije, ki se nanašajo na izvajanje uredbe v zadevni državi članici, za zagotavljanje kvalitete statističnih podatkov, ki bodo ocenjeni.

▼M3

Člen 11

Izvedbeni ukrepi

Komisija za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja sprejem naslednje ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, vključno z ukrepi za upoštevanje gospodarskih in tehničnih sprememb:

(i) opredelitev in razčlenitev informacij, ki jih je treba zagotoviti (člen 6);

(ii) primeren tehnični način za prenos rezultatov (člen 9);

(iii) merila za oceno kakovosti (člen 10);

(iv) izjeme v upravičenih primerih za leti 2004 oziroma 2006 (člen 13(2)).

Ukrepi iz točk (ii) in (iv) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 12(2).

Ukrepi iz točk (i) in (iii), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).

Člen 12

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom ( 8 ).

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES ( 9 ), ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

▼B

Člen 13

Izjeme

1.  Izjeme od določb členov 2, 3 in 6 za referenčni leti 2000 in 2002 so navedene v prilogi.

▼M3

2.  Za leti 2004 oziroma 2006 se odstopanja od členov 3 in 6 lahko določijo, v kolikor nacionalni statistični sistemi zahtevajo obsežne prilagoditve, v skladu z regulativnim postopkom iz člena 12(2).

▼B

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih Skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

IZJEME

I.   Izjeme od člena 2

1. Nemčija: prve statistične podatke o strukturi in porazdelitvi plačil na podlagi te uredbe se pripravi za referenčno leto 2001 namesto za leto 2002. Naslednje statistične podatke o strukturi in porazdelitvi plačil se pripravi za referenčno leto 2006 in od takrat naprej vsaka štiri leta.

2. Francija, Nemčija, Irska, Švedska in Velika Britanija: statistični podatki za referenčni leti 2000 in 2002 se lahko nanašajo na finančno leto, ki najbolj ustreza tema koledarskima letoma, brez vpliva na roke za pošiljanje podatkov iz člena 9.

II.   Izjeme od člena 3

1. Nemčija: gospodarske dejavnosti, opredeljene v oddelkih H (hoteli in restavracije), I (prevoz, skladiščenje in komunikacije) in K (nepremičnine, oddajanje v najem ter poslovne dejavnosti) ►M2  NACE Rev. 2 ◄ , so neobvezne za referenčni leti 2000 in 2001.

2. Irska: gospodarske dejavnosti, opredeljene v oddelku H (hoteli in restavracije) so neobvezne za referenčno leto 2000.

3. Irska: gospodarske dejavnosti, opredeljene v oddelkih I (prevoz, skladiščenje in komunikacije), 67. oddelek oddelka J in oddelka K (nepremičnine, oddajanje v najem in poslovne dejavnosti) ►M2  NACE Rev. 2 ◄ so neobvezne za referenčno leto 2002.

III.   Izjeme od člena 6

1. Avstrija, Belgija, Italija in Nizozemska: za referenčni leti 2000 in 2002 se lahko značilnosti, navedene v členu 6, nanašajo na podjetje namesto na lokalno enoto.

2. Italija: za referenčno leto 2000 so neobvezne značilnosti, navedene v členu 6(1)(b): plačila v varčevalne sisteme zaposlenih, drugi izdatki in plačani davki pa tudi subvencije, ki jih je prejel delodajalec.( 1 ) UL L 6, 10.1.1997, str. 1.

( 2 ) UL L 287, 30.11.1995, str. 3.

( 3 ) UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je spremenjena z Uredbo (ES) št. 448/98 (UL L 58, 27.2.1998, str. 1).

( 4 ) UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

( 5 ) UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

( 6 ) UL L 76, 30.3.1993, str. 1.

( 7 ) UL L 195, 29.7.1980, str. 35. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/84/EGS (UL L 254, 12.10.1993, str. 16).

( 8 ) UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

( 9 ) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.