1999D0352 — SL — 01.01.2016 — 003.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

SKLEP KOMISIJE

z dne 28. aprila 1999

o ustanovitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

(notificiran pod dokumentarno številko SEC(1999)802)

(1999/352/ES, ESPJ, Euratom)

(UL L 136 31.5.1999, str. 20)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP KOMISIJE z dne 27 septembra 2013

  L 257

19

28.9.2013

►M2

SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/512 z dne 25. marca 2015

  L 81

4

26.3.2015

►M3

SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/2418 z dne 18. decembra 2015

  L 333

148

19.12.2015
▼B

SKLEP KOMISIJE

z dne 28. aprila 1999

o ustanovitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

(notificiran pod dokumentarno številko SEC(1999)802)

(1999/352/ES, ESPJ, Euratom)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 162 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in zlasti njenega člena 16,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti njenega člena 131,

(1)

ker institucije in države članice pripisujejo velik pomen varstvu finančnih interesov Skupnosti in boju proti goljufijam in kakršnemu koli drugemu nezakonitemu ravnanju, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti; ker pomembnost ukrepanja v ta namen potrjujejo člen 209a Pogodbe o ustanovitvi ES, člen 78i Pogodbe o ustanovitvi ESPJ, člen 183a Pogodbe o ustanovitvi Euratom ter člen 280 Pogodbe o ustanovitvi ES v obliki, ki jo ima v Amsterdamski pogodbi;

(2)

ker je treba uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi v celoti dosegli ta cilj, predvsem glede nalog preiskovanja, prenesenih na raven Skupnosti, pri tem pa ohraniti sedanjo razporeditev in uravnoteženost odgovornosti med nacionalno ravnjo in ravnjo Skupnosti;

(3)

ker je bila za nalogo izvajanja upravnih preiskav za varstvo finančnih interesov Skupnosti do zdaj pooblaščena Delovna skupina za usklajevanje preprečevanja goljufij, ki je nadomestila Enoto za usklajevanje preprečevanja goljufij (UCLAF);

(4)

ker potreba po povečanju učinkovitosti boja proti goljufijam in drugemu nezakonitemu ravnanju, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti, zahteva ustanovitev Evropskega urada za bolj proti goljufijam (OLAF), v nadaljevanju „urad“, ki mora svoja pooblastila za preiskovanje izvajati povsem neodvisno;

(5)

ker mora neodvisnost direktorja urada in vloge nadzornega odbora, ki izhaja iz tega sklepa in iz predpisov ES in Euratom o preiskavah, ki jih izvaja urad, zagotoviti pravilno izvajanje preiskav urada, brez poseganja v njegove druge naloge, kot so naloge, ki so posebna pravica Komisije, zlasti v zakonodajnih zadevah;

(6)

ker mora odgovornost urada poleg varstva finančnih interesov vključevati vse dejavnosti, povezane z varovanjem interesov Skupnosti pred nepravilnostmi, pri katerih obstaja možnost uvedbe upravnega ali kazenskega postopka;

(7)

ker bi opredelitev nalog urada morala vključevati naloge, ki jih je do sedaj opravljala Delovna skupina za usklajevanje preprečevanja goljufij, zlasti nalog, ki se nanašajo na pripravo zakonskih in podzakonskih aktov na področju dela urada, vključno z instrumenti, ki spadajo pod naslov VI Pogodbe o Evropski uniji,

SKLENILA:Člen 1

Ustanovitev urada

Ustanovi se Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v nadaljevanju „urad“. ►M1  ————— ◄

Člen 2

Naloge urada

1.  Urad izvaja pooblastila Skupnosti za opravljanje zunanjih upravnih preiskav z namenom okrepiti boj proti goljufijam, korupciji in kakršnemu koli drugemu nezakonitemu ravnanju, ki škoduje finančnim interesom ►M1  Unije ◄ , kakor tudi proti kakršnemu koli drugemu dejanju ali ravnanju gospodarskih subjektov, ki je v nasprotju s predpisi ►M1  Unije ◄ .

Urad je odgovoren za izvajanje notranjih upravnih preiskav, ki so namenjene:

(a) boju proti goljufijam, korupciji in kakršnemu koli drugemu nezakonitemu ravnanju, ki škoduje finančnim interesom ►M1  Unije ◄ ;

(b) preiskovanju težjih dejanj v zvezi z opravljanjem poklicnega dela, ki lahko pomenijo kršitev obveznosti uradnikov in uslužbencev ►M1  Unije ◄ , pri katerih obstaja možnost uvedbe disciplinskega in, v določenih primerih, kazenskega postopka, ali podobno kršitev obveznosti članov institucij in organov, vodij organov ali članov osebja, institucij in organov, za katere ne veljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev ►M1  Unije ◄ .

Urad izvaja pooblastila Skupnosti, kakor so opredeljena v določbah, uvedenih v okviru Pogodb, in za katere veljajo v njih navedene omejitve in pogoji.

Komisija ali druge institucije in organi lahko uradu poverijo tudi preiskave na drugih področjih.

2.  Urad je odgovoren, da Komisiji zagotavlja podporo pri sodelovanju z državami članicami na področju boja proti goljufijam. ►M2  ————— ◄

3.  Urad je odgovoren za razvoj koncepta boja proti goljufijam iz odstavka 1. ►M1  To lahko vključuje sodelovanje pri dejavnostih mednarodnih organov in združenj, specializiranih za boj proti goljufijam in korupciji, predvsem zaradi izmenjave najboljših praks. ◄

▼M2

4.  Urad je odgovoren za pripravo pobud Komisije za zakonske in podzakonske akte s ciljem preprečevanja goljufij iz odstavka 1.

▼B

5.  Urad je odgovoren za vse druge operativne dejavnosti Komisije v zvezi z bojem proti goljufijam iz odstavka 1 in predvsem za:

(a) razvoj potrebne infrastrukture;

(b) zagotavljanje zbiranja in analize informacij;

(c) dajanje tehnične podpore drugim institucijam ali organom kakor tudi pristojnim državnim organom, zlasti na področju usposabljanja.

6.  Urad ima neposredne stike s policijo in pravosodnimi organi.

7.  Urad predstavlja Komisijo v ustreznih forumih na ravni izvajanja na področjih, ki jih zajema ta člen.

Člen 3

Neodvisnost naloge preiskovanja

Urad izvaja pooblastila za preiskovanje iz člena 2(1) popolnoma neodvisno. Pri izvajanju teh pooblastil ►M1  generalni direktor ◄ urada ne sme zahtevati ali sprejemati navodil Komisije, katere koli vlade ali katere koli druge institucije ali organa.

Člen 4

Nadzorni odbor

Ustanovi se nadzorni odbor, katerega sestavo in pristojnosti določi zakonodajno telo ►M1  Unije ◄ . Odbor je odgovoren za redno spremljanje in nadzorovanje urada pri izvajanju naloge preiskovanja.

▼M1

Člen 5

Generalni direktor

1.  Urad vodi generalni direktor. Generalnega direktorja imenuje Komisija v skladu s postopkom iz odstavka 2. Mandat generalnega direktorja traja sedem let in ga ni mogoče obnoviti.

Generalni direktor je odgovoren//pristojen za izvajanje preiskav urada.

2.  Za imenovanje novega generalnega direktorja Komisija objavi razpis v Uradnem listu Evropske unije. Razpis se objavi najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata dejavnega generalnega direktorja. Potem ko nadzorni odbor poda pozitivno mnenje o izbirnem postopku, ki ga je uporabila Komisija, ta pripravi seznam kandidatov z ustreznimi kvalifikacijami. Komisija imenuje generalnega direktorja po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom.

3.  Komisija v zvezi z generalnim direktorjem urada izvaja pooblastila, ki jih ima kot organ, pristojen za imenovanja. Vsako odločitev o začetku disciplinskega postopka zoper generalnega direktorja v skladu s členom 3(1)(c) Priloge IX h kadrovskim predpisom se sprejme z obrazloženim sklepom Komisije po posvetovanju z nadzornim odborom. Ta sklep se pošlje v vednost Evropskemu parlamentu, Svetu in nadzornemu odboru.

▼B

Člen 6

Delovanje urada

▼M1

1.  V zvezi z osebjem urada generalni direktor urada izvaja pooblastila, ki so mu bila dodeljena kot organu, pristojnemu za imenovanja, in organu, pristojnemu za sklepanje pogodb o zaposlitvi. Generalni direktor lahko ta pooblastila prenese. V skladu s pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev generalni direktor določi pogoje in podrobna pravila zaposlovanja, zlasti glede trajanja pogodb in njihovega podaljševanja.

2.  Po posvetovanju z nadzornim odborom generalni direktor pošlje generalnemu direktorju za proračun predlog proračuna, ki ga je treba vključiti v prilogo, ki se nanaša na urad, k splošnemu proračunu Evropske unije – oddelek Komisija.

▼M3

3.  Razen za izvrševanje odobritev v zvezi s člani nadzornega odbora je generalni direktor odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil, pristojen za izvrševanje odobritev, vpisanih v prilogi, ki se nanaša na Urad, k splošnemu proračunu Evropske unije – oddelek Komisija, in odobritev, vpisanih pod postavke proračuna za preprečevanje goljufij, za katere je pooblaščen v skladu z notranjimi pravili za izvrševanje splošnega proračuna. Generalni direktor je pooblaščen za nadaljnji prenos svojih pooblastil na uslužbence, za katere veljajo kadrovski predpisi ali pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Unije v skladu z navedenimi notranjimi pravili.

▼M1

4.  Sklepi Komisije o notranjih organizaciji se uporabljajo za urad, če so združljivi s predpisi o uradu, ki jih je sprejel zakonodajalec Unije, in s tem sklepom.

▼B

Člen 7

Datum začetka veljavnosti

Ta sklep začne veljati na datum začetka veljavnosti Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam. ►M1  ————— ◄