1999D0217 — SL — 29.03.2006 — 005.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 23. februarja 1999

o registru aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v živilih ali na njih, pripravljenem skladno z Uredbo (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996

(notificirana pod dokumentno številko K(1999) 399)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/217/ES)

(UL L 084, 27.3.1999, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

COMMISSION DECISION of 18 July 2000 (*)

  L 197

53

3.8.2000

►M2

ODLOČBA KOMISIJE z dne 23. januarja 2002

  L 49

1

20.2.2002

►M3

ODLOČBA KOMISIJE z dne 7. aprila 2004

  L 113

28

20.4.2004

►M4

ODLOČBA KOMISIJE z dne 18. maja 2005

  L 128

73

21.5.2005

►M5

ODLOČBA KOMISIJE z dne 27. marca 2006

  L 91

48

29.3.2006(*)

Ta akt ni bil nikoli objavljen v slovenščini.
▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 23. februarja 1999

o registru aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v živilih ali na njih, pripravljenem skladno z Uredbo (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996

(notificirana pod dokumentno številko K(1999) 399)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/217/ES)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996 o določitvi postopka Skupnosti za aromatične snovi, ki se uporabljajo ali se nameravajo uporabljati v živilih ali na njih ( 1 ), in zlasti člena 3(2) Uredbe;

ker države članice z uporabo člena 3(1) Uredbe (ES) št. 2232/96 v enem letu od začetka veljavnosti navedene Uredbe sporočijo Komisiji seznam aromatičnih snovi, dovoljenih za uporabo v živilih ali na njih, ki se tržijo na njihovem ozemlju;

ker se z uporabo člena 3(2) navedene uredbe sporočene aromatične snovi, katerih zakonito uporabo v eni državi članici morajo priznati druge države članice, vnesejo v register, sprejet v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe;

ker je priznano, da je uporaba nekaterih aromatičnih snovi v določenih državah članicah trenutno omejena ali prepovedana;

ker je priznano, da se takšne omejitve ali prepovedi, ki veljajo na datum sprejetja te odločbe, lahko še naprej uporabljajo vse do končne ocene zadevne snovi;

ker se v vsakem primeru, ko država članica ugotovi, da aromatična snov, vključena v register, lahko ogrozi javno zdravje, lahko uvede zaščitni postopek iz člena 3(3) Uredbe (ES) št. 2232/96;

ker je register podlaga programa ocenjevanja skladno s členom 4 navedene uredbe, ki se sprejme v desetih mesecih od sprejetja registra;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živila,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:Člen 1

Sprejme se register aromatičnih snovi priloženk tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

▼M2
Register aromatičnih snovi, ki jih sporočijo države članice na podlagi člena 3(1) Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996 o določitvi postopka Skupnosti za aromatične snovi, ki se uporabljajo ali se nameravajo uporabljati v živilih ali na njih

Register kemijsko opredeljenih aromatičnih snovi je razdeljen v dva ločena dela. V delu A so navedene snovi razvrščene po njihovih številkah FL. V delu B so navedene tiste snovi, za katere so države članice zahtevale zaupnost, da bi s tem zaščitile pravice intelektualne lastnine proizvajalca.

V delu A so navedene številke CAS ( 2 ), Einecs ( 3 ), CoE ( 4 ) in FEMA ( 5 ), kjer so na voljo.

Številka v stolpcu „Opombe“ velja za eno od naslednjih informacij:

1. Snov, ki se ne uporablja v živilih ali na njih le zaradi svojih aromatičnih lastnosti, temveč tudi iz drugih razlogov, in zato lahko veljajo zanjo dodatni pravni predpisi.

2. Snov, katere uporaba je v nekaterih državah članicah omejena ali prepovedana.

3. Snov, ki jo je treba prednostno oceniti v programu ocenjevanja, določenem v Uredbi (ES) št. 1565/2000.

4. Snov, o kateri je treba predložiti dodatne informacije.

5. V imenih, sopomenkah, sistematskih imenih, številkah CAS, Einecs, CoE ali FEMA so lahko neskladja.

▼M3

6. Snov, ki se ne sme uporabljati v ali na živilih, razen če ni zakonito na trgu v zadevni(-ih) državi(-ah) članici(-ah).

▼M2

Posebno težavo predstavlja obravnava soli in drugih spojin, ki so derivati „matičnih“ snovi. Nekatere snovi so bile sporočene z zelo visoko stopnjo natančnosti. Za druge tako podrobne informacije niso predložene. Za več kislin ali baz ni posebej navedeno, ali so mišljene tudi njihove soli. Za namene tega registra se začasno predpostavlja, da so amonijeve, natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli in tudi kloridi, karbonati in sulfati zajeti v „matični“ snovi, če imajo aromatične lastnosti. Končno sprejetje je odvisno od rezultatov ocenjevanja, ki mora v teh primerih skrbno preveriti ustreznost take prilagoditve.

DEL A

AROMATIČNE SNOVI

(razvrščene po njihovih številkah FL)Fl. št.

Kem. sk.

CAS

Ime

Fema

CoE

Einecs

Fl. št.

Sinonimi

Sistematsko ime

Op.

01.001

31

138–86–3

limonen

2633

491

205–341–0

01.001

1,8(9)-p-mentadien; p-menta-1,8-dien;1-metil-4-izopropenil-1-cikloheksen; dipenten; karven; cinen; citren;

 

5

01.002

31

99–87–6

1-izopropil-4-metilbenzen

2356

620

202–796–7

01.002

p-cimen; cimen; p-metil-izopropilbenzen; 4-izopropil-1-metilbenzen;cimol; 4-metil-1-izopropilbenzen; 1-metil-4-izopropilbenzen

 
 

01.003

31

127–91–3

pin-2(10)-en

2903

2114

204–872–5

01.003

beta-pinen

6,6-dimetil-2-metilenbi–ciklo[3.1.1]heptan

 

01.004

31

80–56–8

pin-2(3)-en

2902

2113

201–291–9

01.004

alfa-pinen

2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-en

 

01.005

31

586–62–9

terpinolen

3046

2115

209–578–0

01.005

p-ment-1,4(8)-dien; 1-metil-4-izopropiliden-1-cikloheksen;1,4(8)-terpadien;

p-menta-1,4(8)-dien

 

01.006

31

99–83–2

alfa-felandren

2856

2117

202–792–5

01.006

felandren; 2-metil-5-izopropil-1,3-cikloheksadien;4-izopropil-1-metil-1,5-cikloheksadien

p-menta-1,5-dien

 

01.007

31

87–44–5

beta-kariofilen

2252

2118

201–746–1

01.007

kariofilen; 2-metilen-6,10,10-trimetilbiciklo-[7,2,0]-undec-5-en;

4,11,11-trimetil-8-metilen-bi–ciklo[7.2.0]undec-4(trans)-en

 

01.008

31

123–35–3

mircen

2762

2197

204–622–5

01.008

7-metil-3-metilen-1,6-oktadien;

7-metil-3-metilenokta-1,6-dien

 

01.009

31

79–92–5

kamfen

2229

2227

201–234–8

01.009

3,3-dimetil-2-metilennorkamfen; 2,2-dimetil-3-metilennorbornan

 
 

01.010

31

1195–32–0

1-izopropenil-4-metilbenzen

3144

2260

214–795–9

01.010

4, alfa-dimetilstiren; p-izopropenil toluen; 1-metil-4-izopropenilbenzen; 2-p-tolil propen;

 
 

01.011

31

644–08–6

4-metil-1,1'— bifenil

3186

2292

211–409–0

01.011

p-metildifenil; p-metilfenilbenzen; fenil-p-tolil; p-fenil-toluen;

 
 

01.013

31

92–52–4

bifenil

3129

10978

202–163–5

01.013

difenil; fenilbenzen;

 

4

01.014

31

90–12–0

1-metilnaftalen

3193

11009

201–966–8

01.014

alfa-metilnaftalen;

 
 

01.015

31

100–42–5

vinilbenzen

3233

11022

202–851–5

01.015

stiren; vinilbenzol; fenileten; feniletilen;

 

2, 3

01.016

31

495–62–5

1,4(8), 12-bisabolatrien

3331

10979

207–805–8

01.016

gama-bisabolen; gama-bisabolen;1-metil-4-(1,5-dimetil-1,4-heksadienil)- 1-cikloheksen;

6-metil-2-(4-metilcikloheks-3-enili–den)hept-5-en

 

01.017

31

4630–07–3

valencen

3443

11030

225–047–6

01.017

1,2,3,5,6,7,8a-oktahidro-1,8a-dimetil-7-izopropenil naftalen

1,2-dimetil-9-izopropilen-bi–ciklo[4.4.0]dec-5-en

 

01.018

31

13877–91–3

beta-ocimen

3539

11015

237–641–2

01.018

trans-beta-ocimen; 1,3,6-oktatrien, 3,7-dimetil-;

3,7-dimetilokta-1,3(trans), 6-trien

 

01.019

31

99–86–5

alfa-terpinen

3558

11023

202–795–1

01.019

1-metil-4-izopropil-1,3-cikloheksadien

p-menta-1,3-dien

 

01.020

31

99–85–4

gama-terpinen

3559

11025

202–794–6

01.020

1-metil-4-izopropil-1,4-cikloheksadien; moslen; kritmen;

p-menta-1,4-dien

 

01.021

31

29350–73–0

delta-kadinen

 

10982

249–580–9

01.021

alfa-, beta-, gama-, epsilon, delta-kadien;

2,3,4,7,8,10-heksahidro-1,6-dimetil-4-izo–propilnaftalen

 

01.022

31

469–61–4

alfa-cedren

 

10985

207–418–4

01.022

 

2,6,6,8-tetrametil-tri–ciklo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-en

 

01.023

31

3691–12–1

1(5), 11-gvajadien

 

11003

201–860–1

01.023

1,4-dimetil-7-izopropenil-delta-9,10-oktahidroazulen; alfa-gvajen;

2,8-dimetil-5-izopropenil-biciklo[5.3.0]dec-1(7)-en

 

01.024

31

5208–59–3

beta-bourbonen

 

11931

 

01.024

 

2-metil-8-metilen-5-izopropil-tri–ciklo[5.3.0.0(2.6)]dekan

 

01.025

31

30640–46–1

2-metil-1,3-cikloheksadien

 

11797

250–269–5

01.025

dihidrotoluen-(1,3);

 
 

01.026

31

88–84–6

1(5), 7(11)-gvajadien

 
 

201–860–1

01.026

beta-gvajen; (1S-cis)- 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-7-izopropiliden-1,4-dimetil–azulen

2,8-dimetil-5-izopropiliden-bi–ciklo[5.3.0] dec-1(7)-en

 

01.027

31

17627–44–0

bisabola-1,8,12-trien

 
 

241–610–9

01.027

alfa bisabolen

6-metil-2-(4-metilcikloheks–3-enil)hepta-2,5-dien

 

01.028

31

495–61–4

beta-bisabolen

 
 
 

01.028

 
 
 

01.029

31

13466–78–9

delta-3-karen

3821

10983

236–719–3

01.029

3-karen; izodipren; d-3-karen; kar-3-en; 4,7,7-trimetil-3-norkaren;3,7,7-trimetilbiciklo[4,1,0]hept-3-en

3,7,7-trimetil-biciklo-[4.1.0] hept-3-en

 

01.030

31

13744–15–5

beta-kubeben

 

10989

 

01.030

 

10-metil-4-metilen-7-izopropil-tri–ciklo[4.4.0.0(1.5)]dekan

 

01.031

31

30364–38–6

1,2-dihidro-1,1,6-trimetilnaftalen

 
 

250–150–8

01.031

dehidrojonen

 
 

01.032

31

7681–88–1

2,3-dihidrofarnezen

 
 
 

01.032

 
 
 

01.033

31

590–73–8

2,2-dimetilheksan

 
 

209–689–4

01.033

 
 
 

01.034

31

589–43–5

2,4-dimetilheksan

 
 

209–649–6

01.034

 
 
 

01.035

31

673–84–7

2,6-dimetilokta-2,4,6-trien

 
 

211–614–5

01.035

allo ocimen; allocimen;

 
 

01.036

31

101–81–5

difenilmetan

 

11847

202–978–6

01.036

benzilbenzen; fenilbenzil; 1,1'— metilenbis-benzen;

 
 

01.037

31

112–41–4

dodec-1-en

 

10992

203–968–4

01.037

1-dodecen; dodecilen;

 
 

01.038

31

112–40–3

dodekan

 
 

203–967–9

01.038

n-dodekan;

 
 

01.039

31

20307–84–0

delta-elemen

 

10996

 

01.039

 

3-izopropenil-1-izopropil-4-metil-4-vi–nilcikloheks-1-en

 

01.040

31

502–61–4

alfa-farnezen

3839

10998

207–948–6

01.040

1,3,6,10-dodekatetraen, 3,7,11-trimetil (alfa-izomer)

3,7,11-trimetildodeka-1,3,6,10-tetraen

5

01.041

31

18794–84–8

beta-farnezen

3839

10999

242–582–0

01.041

3,7,11-trimetil-1,3,6,10-dodekatetraen; 2,6,10-trimetil-2,6,9,11-dodekatetren

7,11-dimetil-3-metilen-1,6,10-dodekatrien

5

01.042

31

23986–74–5

germakra-1(10), 4(14), 5-trien

 
 
 

01.042

germakren D

3-izopropil-6-metil-10-metilen–ciklodeka-1,6-dien

 

01.043

31

6753–98–6

3,7,10-humulatrien

 

11004

229–816–7

01.043

alfa-humulen; alfa-kariofilen

1,5,5,8-tetrametilcikloundeka–3,7,10-trien

 

01.044

31

1135–66–6

izolongifolen

 
 

214–494–2

01.044

 

2,2,7,7-tetrametiltri–ciklo[6.2.1(1,8).0(1,6)]undec-5-en

 

01.045

31

5989–27–5

d-limonen

2633

491

227–813–5

01.045

 

p-menta-1,8-dien

 

01.046

31

5989–54–8

l-limonen

2633

491

227–815–6

01.046

levo-limonen;

 

5

01.047

31

475–20–7

longifolen

 
 

207–491–2

01.047

 

dekahidro-4,8,8-trimetil-9-metilen–1,4-metanoazulen

 

01.049

31

78–79–5

2-metilbuta-1,3-dien

 
 

201–143–3

01.049

izopren; 2-metil-1,3-butadien; beta-metilbivinil; izopentadien;izopentadien;

 
 

01.050

31

589–34–4

3-metilheksan

 
 

209–643–3

01.050

 
 
 

01.051

31

91–57–6

2-metilnaftalen

 

11010

202–078–3

01.051

beta-metil naftaleni; beta-metilnaftalen

 
 

01.052

31

10208–80–7

alfa-murolen

 

11011

 

01.052

 

2,8-dimetilen-5-izopropil–biciklo[4.4.0]dekan

 

01.053

31

91–20–3

naftalen

 

11014

202–049–5

01.053

naften; kafrina smola;

 
 

01.054

31

629–62–9

pentadekan

 
 

211–098–1

01.054

n-pentadekan;

 
 

01.055

31

555–10–2

beta-felandren

 

11017

209–081–9

01.055

 

p-menta-1(7), 2-dien

 

01.056

31

512–61–8

alfa-santalen

 
 
 

01.056

 

1,7-dimetil-7-(4-metil-3-pentenil)triciklo[2.2.1.0 (2,6)] heptan

 

01.057

31

629–59–4

tetradekan

 
 

211–096–0

01.057

n-tetradekan

 
 

01.058

31

475–03–6

1,2,3,4-tetrahidro-1,1,6-trimetilnaftalen

 
 

207–490–7

01.058

jonen; 1,1,6- trimetiltetralin; frambilen

 
 

01.059

31

3387–41–5

4(10)-tujen

 

11018

222–212–4

01.059

 

4-metilen-1-izopropil-biciklo[3.1.0]heksan

 

01.060

31

508–32–7

1,1,7-trimetiltriciklo[2.2.1.0.(2.6)]heptan

 
 

208–083–7

01.060

triciklen

 
 

01.061

31

16356–11–9

undeka-1,3,5-trien

3795

 

240–416–1

01.061

 
 
 

01.062

31

98–83–9

(1-metiletenil)benzen

 
 

202–792–5

01.062

2-fenilpropen; beta-fenilpropen; alfa-metilstirol;izopropilfeniletilen; metilstiren;

 
 

01.064

31

3338–55–4

cis-3,7-dimetil-1,3,6-oktatrien

 
 

222–081–3

01.064

 
 
 

01.065

31

4221–98–1

(R)- 5-(1-metiletil)- 2-metil-1,3-cikloheksadien

2856

2117

224–167–6

01.065

 
 

5

01.066

31

 

2-cedren

 
 
 

01.066

 

2,2,4,8-tetrametiltri–ciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-en

 

01.067

31

 

8(14)-cedren

 
 
 

01.067

beta-cedren

2,2,4,8-tetrametiltri–ciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-4(14)-en

 

01.068

31

592–98–3

3-okten

 
 
 

01.068

 
 
 

01.069

31

38533–54–9

1,3,5,8-undekatetraen

 
 
 

01.069

 
 
 

▼M4

01.070

31

111-66-0

1-okten

 
 

203-893-7

01.070

 
 
 

01.071

31

111-67-1

2-okten

 
 

203-894-2

01.071

 
 
 

01.072

31

544-76-3

heksadekan

 
 

280-878-9

01.072

 
 
 

01.073

31

592-99-4

4-okten

 
 
 

01.073

 
 
 

01.074

31

593-45-3

oktadekan

 
 

209-790-3

01.074

 
 
 

01.075

31

629-78-7

heptadekan

 
 

211-108-4

01.075

 
 
 

01.076

31

20996-35-4

3,7-dekadien

 
 
 

01.076

 
 
 

▼M2

02.001

02

78–83–1

2-metilpropan-1-ol

2179

49

201–148–0

02.001

izobutanol; izopropil karbinol

 
 

02.002

01

71–23–8

propan-1-ol

2928

50

200–746–9

02.002

alkohol propilne kisline;

 
 

02.003

02

123–51–3

izopentanol

2057

51

204–633–5

02.003

izoamil alkohol; izopentil alkohol; amil izo alkohol; 3-metil-1-butanol; pentil

3-metilbutan-1-olizo alkohol; izobutil karbinol;

 

02.004

01

71–36–3

butan-1-ol

2178

52

200–751–6

02.004

propil karbinol; hidroksibutan; alkohol maslene kisline

 

►M3  4 ◄

02.005

01

111–27–3

heksan-1-ol

2567

53

203–852–3

02.005

alkohol C-6; n-heksil alkohol; alkohol kapronske kis.; amil karbinol; n-heksanol

 
 

02.006

01

111–87–5

oktan-1-ol

2800

54

203–917–6

02.006

alkohol C-8; n-oktil alkohol; heptil karbinol; alkohol kaprilne kisline; kaprilalkohol; pri.-oktil alkohol;

 
 

02.007

01

143–08–8

nonan-1-ol

2789

55

205–583–7

02.007

alkohol C-9; alkohol pelargonske kisline; nonalol; oktil karbinol;n-nonil alkohol

 
 

02.008

01

112–53–8

dodekan-1-ol

2617

56

203–982–0

02.008

alkohol C-12; lavril alkohol; alkohol lavrinske kisline; dodecil alkohol;l-dodekanol; undecil karbinol;

 
 

02.009

01

36653–82–4

dekaheksan-1-ol

2554

57

253–149–0

02.009

cetil alkohol; alkohol C-16; n-heksadecil alkohol; palmitil alkohol;

 
 

02.010

23

100–51–6

benzil alkohol

2137

58

202–859–9

02.010

alfa-hidroksitoluen; fenil karbinol; fenilmetanol; fenilmetil alkohol

 

1

02.011

04

106–22–9

citronelol

2309

59

203–375–0

02.011

 

3,7-dimetilokt-6-en-1-ol

 

02.012

03

106–24–1

geraniol

2507

60

203–377–1

02.012

2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-ol; trans-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-ol;

3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dien-1-ol

 

02.013

06

78–70–6

linalool

2635

61

201–134–4

02.013

2,6-dimetil-oktadien-2,7-ol-6; 2,6-dimetil-2,7-oktadien-6-ol; linalol;likareol; koriandrol

3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-ol

 

02.014

06

98–55–5

alfa-terpineol

3045

62

202–680–6

02.014

alfa-terpineol; 1-metil-4-izopropil-1-cikloheksen-8-ol; alfa-terpilenol;terpineol nasploh

p-ment-1-en-8-ol

 

02.015

08

89–78–1

mentol

2665

63

201–939–0

02.015

2-izopropil-5-metilcikloheksanol; heksahidrotimol;5-metil-2-izopropilheksahidrofenol; 5-metil-2-izopropilcikloheksanol

cis(1,3)-trans(1,4)-mentan-3-ol

5

02.016

08

507–70–0

borneol

2157

64

208–080–0

02.016

kamfol; baros; d-kamfanol; 2-hidroksikamfan; 2-kamfanol; bornilalkohol; borneokafra

1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.017

22

104–54–1

cinamil alkohol

2294

65

203–212–3

02.017

alkohol cimetne kisline; gama-fenilalil alkohol; 3-fenil-2-propen-1-ol;2-propen-1-ol, - 3-fenil;

3-fenilprop-2-enol

 

02.018

06

7212–44–4

nerolidol

2772

67

230–597–5

02.018

3,7,11- trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-ol; peruviol; dodekatrien; melalevkol;

3,7,11-trimetil-1,6(cis), 10-dodekatrien-3-ol

5

02.019

15

60–12–8

2-feniletan-1-ol

2858

68

200–456–2

02.019

fenetil alkohol; beta-fenetil alkohol; 1-fenil-2-etanol; 2-feniletilalkohol; benzil karbinol

 
 

02.020

03

2305–21–7

heks-2-en-1-ol

2562

69

218–972–1

02.020

2-heksenol; 3-propilalil alkohol

 
 

02.021

01

111–70–6

heptan-1-ol

2548

70

203–897–9

02.021

heptil alkohol; alkohol C-7; hidroksiheptan; enantil alkohol; alkohol enantskekisline; pri.heptil alkohol; heksil karbinol; hidroksiheptan

 
 

02.022

05

123–96–6

oktan-2-ol

2801

71

204–667–0

02.022

oktil alkohol sek.; metil heksil karbinol; kapril alkohol sek.; heksil metilkarbinol

 
 

02.023

05

3391–86–4

okt-1-en-3-ol

2805

72

222–226–0

02.023

amil vinil karbinol; (amilvinilkarbinol); matsutake alkohol; matsuka alkohol;n-pentil vinil karbinol

 
 

02.024

01

112–30–1

dekan-1-ol

2365

73

203–956–9

02.024

alkohol C-10; n-decil alkohol; nonilakarbinol; alkohol decilne.kisline; alkoholkaprinske kisline;

 
 

02.026

02

106–21–8

3,7-dimetiloktan-1-ol

2391

75

203–374–5

02.026

tetrahidrogeraniol; dihidrocitronelol

 
 

02.027

04

►M3  6812–78–8 ◄

rodinol

2980

76

►M3  229-887-4 ◄

02.027

alfa-citronelol; 2,6-dimetil-1-okten-8-ol

3,7-dimetilokt-7-en-1-ol

 

02.028

06

78–69–3

3,7-dimetiloktan-3-ol

3060

77

201–133–9

02.028

tetrahidrolinalool; tetrahidrolinalol; 1-etil-1,5-dimetil heksanol

 
 

02.029

03

4602–84–0

3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trien-1-ol

2478

78

225–004–1

02.029

farnezol; 2,6,10-trimetil-2,6,10-dodekatrien-12-ol

 
 

02.030

22

101–85–9

alfa-pentilcinamil alkohol

2065

79

202–982–8

02.030

alkohol n-amil cimetne kisline; 2-amil-3-fenil-2-propen-1-ol;2-benziliden-heptanol;

2-pentil-3-fenilprop-2-enol

 

02.031

22

122–97–4

3-fenilpropan-1-ol

2885

80

204–587–6

02.031

benziletil alkohol; hidrocinamil alkohol; fenilpropil alkohol;dihidrocinamil alkohol;

 
 

02.033

21

93–54–9

1-fenilpropan-1-ol

2884

82

202–256–0

02.033

fenil etil karbinol; 1-fenilpropil alkohol; alfa-etilbenzil alkohol; etilfenil karbinol

 
 

02.034

21

705–73–7

1-fenilpentan-2-ol

2953

83

211–887–0

02.034

alfa-propilfenetil alkohol; benzil propil karbinol; benzilbutil alkohol;benzilpropil karbinol; n-propil benzil karbinol

 
 

02.035

06

100–86–7

2-metil-1-fenilpropan-2-ol

2393

84

202–896–0

02.035

2-benzil-2-propanol; 2-hidroksi-2-metil-1-fenilpropanon; benzil dimetilkarbinol

 
 

02.036

21

2344–70–9

4-fenilbutan-2-ol

2879

85

219–055–9

02.036

feniletil metil karbinol; metil 2-feniletil karbinol;

 
 

02.037

06

10415–87–9

3-metil-1-fenilpentan-3-ol

2883

86

233–889–0

02.037

feniletil metil etil karbinol; 3-metil-1-fenil-3-pentanol;

 
 

02.038

08

1632–73–1

fenhil alkohol

2480

87

216–639–5

02.038

2-fenhanol; alfa-fenhol; 1,3,3-trimetil-2-norbornanol; 1,3,3-trimetilbiciklo-2,2,1-heptan-2-ol

1,3,3-trimetil-biciklo{2.2.1]heptan-2-ol

 

02.039

23

536–60–7

4-izopropilbenzil alkohol

2933

88

208–640–4

02.039

kuminol; p-cimen-7-ol; kuminil alkohol; alkohol kuminske kis.; p-cimen-7-ol;

 
 

02.040

01

71–41–0

pentan-1-ol

2056

514

200–752–1

02.040

amil alkohol; pentil alkohol; n-butil karbinol

 
 

02.041

06

75–85–4

2-metilbutan-2-ol

 

515

200–908–9

02.041

t-amilalkohol

 
 

02.042

06

1197–01–9

2-(4-metilfenil)propan-2-ol

3242

530

214–817–7

02.042

p-cimen-8-ol; p-alfa-alfa-trimetilbenzil alkohol; 2-p-tolil-2-propanol; 8-hidroksi p-cimen; dimetil p-tolil karbinol

 
 

02.043

02

97–95–0

2-etilbutan-1-ol

 

543

202–621–4

02.043

 
 
 

02.044

05

589–82–2

heptan-3-ol

3547

544

209–661–1

02.044

n-butil etil karbinol; etil butil karbinol

 
 

02.045

05

543–49–7

heptan-2-ol

3288

554

208–844–3

02.045

2-hidroksiheptan; amil metil karbinol; sek-heptil alkohol; metil amilkarbinol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.047

09

107–74–4

3,7-dimetiloktan-1,7-diol

2586

559

203–517–1

02.047

hidroksicitronelol; 7-hidroksi-3,7-dimetiloktan-1-ol; hidroksidihidrocitronelol

 
 

02.049

03

7786–44–9

nona-2,6-dien-1-ol

2780

589

232–097–2

02.049

nonadienol; alkohol listov vijolice;

 
 

02.050

03

20273–24–9

pent-2-en-1-ol

 

665

2164157

02.050

 
 
 

02.051

22

10521–91–2

5-fenilpentan-1-ol

3618

674

234–064–8

02.051

fenilamil alkohol

 
 

02.052

06

75–65–0

2-metilpropan-2-ol

 

698

200–889–7

02.052

1,1-dimetiletanol; tercbutanol; terc butanol 1,1-dimetil etanol; terc-butanol

 
 

02.053

22

3360–41–6

4-fenilbutan-1-ol

 

699

222–128–8

02.053

 
 
 

02.054

06

80–53–5

p-mentan-1,8-diol

 

701

201–288–2

02.054

terpin hidrat; 4-hidroksi-alfa, alfa, 4-trimetil cikloheksan metanol; dipenten glikol

 
 

02.055

02

3452–97–9

3,5,5-trimetilheksan-1-ol

3324

702

222–376–7

02.055

trimetilheksil alkohol; izononanol

 
 

02.056

04

928–96–1

heks-3(cis)-en-1-ol

2563

750

213–192–8

02.056

listni alkohol; beta-gama-heksenol; cis-3-heksenol;; heks-3-en-1-ol

 

5

02.057

01

112–42–5

undekan-1-ol

3097

751

203–970–5

02.057

alkohol C-11, undecilne kisline; undecil alkohol; decil karbinol; 1-hendekanol

 
 

02.058

03

106–25–2

nerol

2770

2018

203–378–7

02.058

nerolol; neraniol; nerosol; cis-3,7-dimetil-2,6, oktadien-1-ol; alerol; cis-2,6-dimetil-2,6-oktadien-8-ol; nerodol; neraniol

3,7-dimetil-2(cis), 6-oktadien-1-ol

 

02.059

08

124–76–5

izoborneol

2158

2020

204–712–4

02.059

izokamfol; borneol(izo); (izo)-kamfol; izobornil alkohol; (ekso)- 2-kamfanol; (ekso)- 2-bornanol; bornan-2-ol

1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.060

07

536–59–4

p-menta-1,8-dien-7-ol

2664

2024

208–639–9

02.060

perila alkohol; perilil alkohol; 1-hidroksimetil-4-izopropenil-1-cikloheksen; alkohol dihidrokuminske kisline

 
 

02.061

08

619–01–2

dihidrokarveol

2379

2025

210–575–1

02.061

8-p-menten-2-ol; 6-metil-3-izopropenilcikloheksanol

p-ment-8-en-2-ol

 

02.062

08

99–48–9

karveol

2247

2027

202–757–4

02.062

p-menta-6,8-dien-2-ol; 1-metil-4-izopropenil-6-cikloheksen-2-ol

p-menta-1,8-dien-2-ol

 

02.063

08

2216–52–6

d-neomentol

2666

2028

218–691–4

02.063

2-propil-izo-5-metilcikloheksanol; 2-izopropil-5-metilcikloheksanol

2-izopropil-5-metilcikloheksanol[1S-(1alfa, 2alfa, 5beta)]–

 

02.064

21

98–85–1

1-feniletan-1-ol

2685

2030

202–707–1

02.064

alfa-metilbenzil alkohol; metil fenil karbinol; metilfenil karbinol; stiralil alkohol; 1-fenil-1-hidroksietan;

 
 

02.065

21

7779–78–4

4-metil-1-fenilpentan-2-ol

2208

2031

231–939–6

02.065

benzil izobutil karbinol; alfa- izobutilfenetil alkohol; 2-metilpropil benzil karbinol; 4-metil-1-fenil-2-pentanol

 
 

02.066

21

17488–65–2

4-fenilbut-3-en-2-ol

2880

2032

241–501–6

02.066

metil stiril karbinol; alfa- metilcinamil alkohol

 
 

02.067

05

89–79–2

izopulegol

2962

2033

201–940–6

02.067

1-metil-4-izopropenilcikloheksan-3-ol; p-ment-8(9)-en-3-ol

p-ment-8-en-3-ol

 

02.068

03

107–18–6

prop-2-en-1-ol

 

2136

203–470–7

02.068

alil alkohol; 2-propen-1-ol; 1-propenol-3; vinil karbinol

 
 

02.070

08

108–93–0

cikloheksanol

 

2138

203–630–6

02.070

heksalin; heksahidrofenol; hidroksi cikloheksan;

 
 

02.071

08

499–69–4

p-mentan-2-ol

3562

2228

207–885–4

02.071

heksahidrokarvakrol; 3-izopropil-6-metilcikloheksanol; karvomentol;1-metil-4-izopropil-2-cikloheksanol

 

5

02.072

06

562–74–3

4-terpinenol

2248

2229

209–235–5

02.072

4-karvomentenol; 1-metil-4-izopropilcikloheks-1-en-4-ol; 1-p-menten-4-ol;p- ment-1-en-4-ol

origanol; 1-metil-4-izopropil

 

02.073

22

1123–85–9

2-fenilpropan-1-ol

2732

2257

214–379–7

02.073

alkohol hidratropne kisline; hidratropil alkohol; 2-fenilpropil alkohol;

 
 

02.074

04

6126–50–7

heks-4-en-1-ol

3430

2295

 

02.074

 
 
 

02.075

08

18675–34–8

neo-dihidrokarveol

 

2296

 

02.075

 

p-ment-8-en-2-ol

 

02.076

02

137–32–6

2-metilbutan-1-ol

 

2346

205–289–9

02.076

 
 
 

02.077

05

584–02–1

pentan-3-ol

 

2349

209–526–7

02.077

dietil karbinol

 
 

02.078

01

64–17–5

etanol

2419

11891

200–578–6

02.078

metil karbinol; punktilious (USI); absolutni alk.; brezvodni alk.; dehidriranalk.; etil hidrat; etil hidroksid

 

1

02.079

05

67–63–0

izopropanol

2929

 

200–661–7

02.079

izopropil alkohol; propan-2-ol; izopropanol; dimetil karbinol; propil izoalkohol; propanol(izo); petrohol; sek-propil alkohol

 

1

02.080

21

536–50–5

1-(p-tolil)etan-1-ol

3139

10197

208–637–8

02.080

p-alfa-dimetilbenzil alkohol; p-tolil metil karbinol; 1-p-tolil-1-etanol;4-toluen; p-tolil metil karbinol

1-(4-metilfenil)etan-1-ol

 

02.081

05

108–82–7

2,6-dimetilheptan-4-ol

3140

11719

203–619–6

02.081

di-izobutil karbinol; diizobutil karbinol,

 
 

02.082

02

104–76–7

2-etilheksan-1-ol

3151

11763

203–234–3

02.082

2-etilheksil alkohol

 
 

02.083

08

491–04–3

p-ment-1-en-3-ol

3179

10248

207–725–3

02.083

piperitol

 
 

02.085

08

546–79–2

sabinen hidrat

3239

10309

208–911–7

02.085

sabinenhidrat; tujan-4-olheksan-4-ol

1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]

 

02.086

05

1653–30–1

undekan-2-ol

3246

11826

216–722–6

02.086

alkohol sek-undecilne kisline; metil nonil karbinol

 
 

02.087

05

628–99–9

nonan-2-ol

3315

11803

211–065–1

02.087

metil-n-heptil karbinol; sek-n-nonanol; metil heptil karbinol

 
 

02.088

05

6032–29–7

pentan-2-ol

3316

11696

227–907–6

02.088

sek-amil alkohol; alfa-metil butanol; metil n-propil karbinol; metiln-propil karbinol; propil metil karbinol;

 
 

02.089

05

623–37–0

heksan-3-ol

3351

11775

210–790–0

02.089

etil propil karbinol

 
 

02.090

03

31502–14–4

non-2(trans)-en-1-ol

3379

10292

250–662–1

02.090

 
 

5

02.091

07

515–00–4

mirtenol

3439

10285

208–193–5

02.091

6,6-dimetil-2-oksometilbiciklo[1,3,3]-hept-2-en; 10-hidroksi-2-pinen;2-pinen-10-ol

2-hidroksimetil-6,6-dimetil-bi–ciklo[3.1.1]hept-2-en

 

02.092

08

57069–86–0

dehidrodihidrojonol

3446

10195

 

02.092

alfa, 2,6,6-tetrametil-1,3-cikloheksadien-1-propanol;

4-(2,6,6- trimetil-1,3- cikloheksadienil)–butan-2-ol

 

02.093

04

35854–86–5

non-6-en-1-ol

3465

10294

252–764–1

02.093

cis-6-nonenol

 

5

02.094

04

20125–84–2

okt-3-en-1-ol

3467

10296

243–533–6

02.094

cis-3-oktenol

 

5

02.095

06

18368–91–7

2-etilfenhol

3491

10208

242–243–7

02.095

2-etil-1,3,3-trimetil-2-norbornanol;

2-etil-1,3,3-trimetil-biciklo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.096

06

586–82–3

1-terpinenol

3563

10252

209–585–9

02.096

4-izopropil-1-metil-3-cikloheksen-1-ol; 1-metil-4-izopropil-3-cikloheksen–1-ol; p-menten-1-ol, p-3-mentenol-1

p-ment-3-en-1-ol

 

02.097

06

138–87–4

beta-terpineol

3564

10254

205–342–6

02.097

1-metil-4-izopropenilcikloheksan-1-ol; 4-izopropenil-1-metil-1-cikloheksanol;

p-ment-8(10)-en-1-ol

 

02.098

05

589–98–0

oktan-3-ol

3581

11715

209–667–4

02.098

etil n-amil karbinol; amiletilkarbinol; d-n-oktanol; amil etil karbinol;

 
 

02.099

05

616–25–1

pent-1-en-3-ol

3584

11717

210–472–1

02.099

B-pentenol; vinil etil karbinol; etil vinil karbinol

 
 

02.100

08

5947–36–4

pinokarveol

3587

10303

227–705–8

02.100

2(10)-pinen-3-ol; 6,6-dimetil-3-hidroksi-2-metilenbiciklo[3.1.1]-heptan;2(10)-pinenol-3

3-hidroksi-6,6-dimetil-2-metilen–biciklo[3.1.1]heptan

 

02.101

08

473–67–6

pin-2-en-4-ol

3594

10304

207–470–8

02.101

verbenol; 4-hidroksi-2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-en; d-verbenol;2-pinenol-4

4,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-3–en-2-on

 

02.102

05

76649–14–4

okt-3-en-2-ol

3602

 

278–508–9

02.102

trans-3-okten-2-ol

 
 

02.103

05

1565–81–7

dekan-3-ol

3605

10194

 

02.103

heptil etil karbinol; etil heptil karbinol

 
 

02.104

05

4798–44–1

heks-1-en-3-ol

3608

10220

225–355–0

02.104

1-vinil butan-1-ol; vinil propil karbinol; propil vinil karbinol

 
 

02.105

08

25312–34–9

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)but-3-en-2-ol

3624

 

246–815–7

02.105

alfa-jonol;

 
 

02.106

08

22029–76–1

4-(2,2,6-trimetil-1-cikloheksenil)but-3-en-2-ol

3625

 

244–735–7

02.106

beta-jonol;

 
 

02.107

08

3293–47–8

dihidro-beta-jonol

3627

 

221–957–2

02.107

beta-dihidrojonol

4-(2,2,6-trimetilcikloheks-1-enil)–butan-2-ol

 

02.108

06

103–05–9

2-metil-4-fenilbutan-2-ol

3629

10281

203–074–4

02.108

feniletil dimetil karbinol; 1,1-dimetil-3-fenil-1-propanol; dimetilfeniletil karbinol;

 
 

02.109

03

556–82–1

3-metilbut-2-en-1-ol

3647

11795

209–141–4

02.109

prenol

 
 

02.110

04

36806–46–9

2,6-dimetilhept-6-en-1-ol

3663

 

253–223–2

02.110

 
 
 

02.111

05

598–75–4

3-metilbutan-2-ol

3703

 

209–950–2

02.111

metil izopropil karbinol; izopropil metil karbinol

 
 

02.112

03

41453–56–9

non-2(cis)-en-1-ol

3720

10292

255–376–0

02.112

Z-2-nonen-1-ol

 

5

02.113

04

64275–73–6

okt-5(cis)-en-1-ol

3722

 

264–764–9

02.113

Z-5-okten-1-ol

 
 

02.114

07

1901–38–8

2-(2,2,3-trimetilciklopent-3-enil)etan-1-ol

3741

 

217–600–5

02.114

alkohol alfa- kamfolenske kisline; 2-(2,3,3-trimetilciklopent-3-en-1-il)etanol;

 
 

02.115

02

589–35–5

3-metilpentan-1-ol

3762

10275

209–644–9

02.115

2-etil-4-butanol

 
 

02.118

06

472–97–9

beta-kariofilen alkohol

 

10188

207–458–2

02.118

kariolan-1-ol; izokarifilen

4,4,8-trimetil-triciklo[6.3.1.0(2.5)]dodekan-1-ol

 

02.119

07

28231–03–0

cedrenol

 

10189

248–917–7

02.119

 

2,6,6-trimetil-triciklo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-en-8-il metanol

 

02.120

06

77–53–2

cedrol

 

10190

201–035–6

02.120

alkoholi olja lesa cedre;oktahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a, 7-metanoazulen-6-ol; 8betaH-cedran-8-ol

2,6,6,8-tetrametil-tri–ciklo[5.3.1.0(1.5)]undekan-8-ol

 

02.121

05

78–92–2

butan-2-ol

 

11735

201–158–5

02.121

2-hidroksibutan; butilen hidrat; metil etil karbinol; sek-butil alkohol

 

1 ►M3  , 4 ◄

02.122

07

3269–90–7

p-menta-1,8(10)-dien-9-ol

 

10239

221–889–3

02.122

p-menta-1,8-dien-10-ol

 
 

02.123

06

115–18–4

2-metilbut-3-en-2-ol

 

11794

204–068–4

02.123

 
 
 

02.124

05

1569–60–4

6-metilhept-5-en-2-ol

 

10264

216–377–1

02.124

 
 
 

02.125

04

112–43–6

undec-10-en-1-ol

 

10319

203–971–0

02.125

undecen-1-ol; alkohol C-11; alkohol undecilenske kisline

 
 

02.126

01

112–72–1

tetradekan-1-ol

 

10314

204–000–3

02.126

alkohol miristinske kisline; miristil alkohol; alkohol C-14;

 
 

02.128

23

105–13–5

p-anizil alkohol

2099

66

203–273–6

02.128

alkohol janeževe kisline; anis alkohol;

4-metoksibenzil alkohol

 

02.129

06

515–69–5

bisabola-1,12-dien-8-ol

 

10178

208–205–9

02.129

alfa-bisabolol

6-metil-2-(4-metilcikloheks-3-enil)hept–5-en-2-ol

 

02.130

03

6117–91–5

but-2-en-1-ol

 

11737

228–086–7

02.130

 
 
 

02.131

05

598–32–3

but-3-en-2-ol

 
 

209–929–8

02.131

 
 
 

02.132

09

107–88–0

butan-1,3-diol

 
 

203–529–7

02.132

1,3- butilen glikol

 
 

02.133

10

513–85–9

butan-2,3-diol

 

10181

208–173–6

02.133

2,3- butilen glikol; dimetil etilen glikol

 
 

02.134

07

4442–79–9

2-cikloheksiletan-1-ol

 
 

224–672–1

02.134

 
 
 

02.135

08

96–41–3

ciklopentanol

 

10193

202–504–8

02.135

ciklopentil alkohol

 
 

02.136

05

51100–54–0

dec-1-en-3-ol

3824

 

256–967–6

02.136

 
 
 

02.137

03

22104–80–9

dec-2-en-1-ol

 

11750

244–784–4

02.137

 
 
 

02.138

04

13019–22–2

dec-9-en-1-ol

 
 

235–878–6

02.138

omega-decenol; alkohol decilenske kisline

 
 

02.139

03

18409–21–7

deka-2,4-dien-1-ol

3911

11748

242–291–9

02.139

 
 

5

02.140

06

2270–57–7

1,2-dihidrolinalool

 
 
 

02.140

 

3,7-dimetilokt-6-en-3-ol

 

02.141

07

128–50–7

2-(6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-en-2-il)etan-1-ol

3938

 

204–890–3

02.141

nopol; 6,6-dimetil-2-norpinen-2-etanol;2-hidroksietil-6,6-dimetil-biciklo[3,1,1]-hept-2-en

 
 

02.142

05

464–07–3

3,3-dimetilbutan-2-ol

 
 

207–347–9

02.142

pinakolil alkohol; 3,3-dimetil-2-butanol; terc-butil metil karbinol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.144

06

18479–58–8

2,6-dimetilokt-7-en-2-ol

 
 

242–362–4

02.144

dihidromircenol; dihidromircenat; mircetol; dimircetal;

 
 

02.145

05

29414–56–0

2,6-dimetilokta-1,5,7-trien-3-ol

 
 

249–613–7

02.145

notrienol

 
 

02.146

06

29957–43–5

3,7-dimetilokta-1,5,7-trien-3-ol

3830

10202

249–975–6

02.146

 
 

5

02.147

06

151–19–9

3,6-dimetiloktan-3-ol

 
 

205–787–6

02.147

 
 
 

02.148

05

10203–28–8

dodekan-2-ol

 

11760

233–500–4

02.148

 
 
 

02.149

06

639–99–6

elemol

 

10205

211–360–5

02.149

 

2-(4-metil-3-izopropilen-4-vinilciklo–heksil) propan-2-ol

 

02.150

06

1113–21–9

geranil linalool

 
 

214–201–8

02.150

 

3,7,11,15-tetrametilheksadeka–1,6,10,14-tetraen-3-ol

 

02.151

03

33467–76–4

hept-2-en-1-ol

 

11773

251–534–8

02.151

 
 

5

02.152

04

10606–47–0

hept-3-en-1-ol

 

10219

 

02.152

 
 
 

02.153

03

33467–79–7

hepta-2,4-dien-1-ol

 
 

251–535–3

02.153

 
 
 

02.154

01

1454–85–9

heptadekan-1-ol

 
 
 

02.154

 
 
 

02.155

05

4938–52–7

1-hepten-3-ol

 

10218

225–579–9

02.155

 
 
 

02.156

03

928–94–9

heks-2(cis)-en-1-ol

3924

69

213–190–7

02.156

2- heksenol

 

5

02.157

03

2305–21–7

heks-2(trans)-en-1-ol

2562

69

213–191–2

02.157

2- heksenol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.159

04

544–12–7

heks-3-en-1-ol

2563

750

213–193–3

02.159

listni alkohol; beta-gama-heksenol; cis-3-heksenol

 

5

02.160

04

928–91–6

heks-4(cis)-en-1-ol

 
 

213–187–0

02.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.162

03

111–28–4

heksa-2,4-dien-1-ol

3922

 

203–853–9

02.162

alkohol sorbinske kisline; 1-hidroksi-2,4-heksadien; sorbil alkohol

 
 

02.163

05

626–93–7

heksan-2-ol

 

11774

210–971–4

02.163

 
 
 

02.164

23

530–56–3

4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzil alkohol

 
 

208–485–2

02.164

alkohol siringinske kisline

 
 

02.165

23

623–05–2

4-hidroksibenzil alkohol

 
 

210–768–0

02.165

4-hidroksibenzenmetanol

 
 

02.166

15

501–94–0

2-(4-hidroksifenil)etan-1-ol

 

10226

207–930–8

02.166

4-hidroksifenetil alkohol; 4-hidroksi-benzenetanol

 
 

02.167

08

18675–35–9

izodihidrokarveol

 
 
 

02.167

 

izo-p-ment-8-en-2-ol

 

02.168

06

505–32–8

izofitol

 

10233

208–008–8

02.168

 

3,7,11,15-tetrametilheksadec-1-en-3-ol

 

▼M3 —————

▼M2

02.170

04

498–16–8

lavandulol

 
 
 

02.170

2-izopropenil-5-metil-4-heksen-1-ol

5-metil-2-(1-metilenetil)heks-4-en-1-ol

 

02.171

06

498–81–7

p-mentan-8-ol

 
 

207–871–8

02.171

dihidro-alfa-terpineol; p-mentan-8-ol; 1-metil-4-izopropilcikloheksan-8-ol

 
 

02.173

22

5406–18–8

3-(4-metoksifenil)propan-1-ol

 
 

226–463–0

02.173

 
 
 

02.174

03

4675–87–0

2-metilbut-2-en-1-ol

 

10258

225–127–0

02.174

 
 
 

02.175

04

4516–90–9

2-metilbut-3-en-1-ol

 

10259

 

02.175

 
 
 

02.176

04

763–32–6

3-metilbut-3-en-1-ol

 

10260

212–110–8

02.176

 
 
 

02.177

05

617–29–8

2-metilheksan-3-ol

 

10266

210–508–6

02.177

 
 
 

02.178

02

818–81–5

2-metiloktan-1-ol

 
 

212–457–5

02.178

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.180

02

626–89–1

4-metilpentan-1-ol

 

10278

210–969–3

02.180

izoheksanol;

 
 

02.181

06

590–36–3

2-metilpentan-2-ol

 

10274

209–681–0

02.181

2-metil-2-pentanol;

 
 

02.182

05

565–60–6

3-metilpentan-2-ol

 

10276

209–281–6

02.182

 
 
 

02.183

05

108–11–2

4-metilpentan-2-ol

 

10279

203–551–7

02.183

metilamil alkohol; sek-heksil alkohol; metil izobutil karbinol;

 
 

02.184

06

77–74–7

3-metilpentan-3-ol

 

10277

201–053–4

02.184

 
 
 

02.185

06

543–39–5

mircenol

 
 

208–843–8

02.185

 

7-metil-3-metilenokt-1-en-7-ol

 

02.186

07

514–99–8

mirtanol

 
 

208–191–4

02.186

 

2-hidroksimetil-6,6-dimetil-bi–ciklo[3.1.1]heptan

 

02.187

05

21964–44–3

non-1-en-3-ol

 

10291

244–686–1

02.187

n-heksil vinil karbinol;

 
 

02.188

03

62488–56–6

nona-2,4-dien-1-ol

3951

11802

263–571–7

02.188

 
 
 

02.189

04

76649–25–7

nona-3,6-dien-1-ol

3885

10289

278–518–3

02.189

 
 

5

02.190

05

624–51–1

nonan-3-ol

 

10290

210–850–6

02.190

heksil etil karbinol; 3-nonanol; etil n-heksil karbinol;

 
 

02.191

06

5986–38–9

ocimenol

 
 

227–806–7

02.191

 

2,6- dimetilokta-5,7-dien-2-ol

 

02.192

03

22104–78–5

okt-2-en-1-ol

3887

11804

 

02.192

 
 

5

02.193

05

4798–61–2

okt-2-en-4-ol

3888

 

225–357–1

02.193

2-okten-4-ol

 

5

02.194

05

83861–74–9

okta-1,5-dien-3-ol

 
 
 

02.194

 
 
 

02.195

04

70664–96–9

okta-3,5-dien-1-ol

 
 
 

02.195

 
 
 

02.196

01

112–92–5

oktadekan-1-ol

 
 

204–017–6

02.196

stearil alkohol; oktadekanol; oktadecil alkohol; n-oktadekanol;

 
 

02.197

06

41199–19–3

1,2,3,4,4a, 5,6,7-oktahidro-2,5,5-trimetilnaftalen-2-ol

 

10173

255–256–8

02.197

ambrinol; 2,5,5- trimetil-2-hidroksioktalin

 
 

02.198

09

23433–05–8

oktan-1,3-diol

 
 
 

02.198

1,3-oktandiol

 
 

02.199

06

5986–55–0

pačulol

 
 

227–807–2

02.199

pačuli alkohol

oktahidro-4,8a, 9,9-tetrametil-1,6-meta–nonaftalen-1(2H)-ol

5

02.201

04

821–09–0

pent-4-en-1-ol

 
 

212–473–2

02.201

4-penten-1-ol

 
 

02.202

01

629–76–5

pentadekan-1-ol

 
 

211–107–9

02.202

 
 
 

02.203

06

617–94–7

2-fenilpropan-2-ol

 

11704

210–539–5

02.203

dimetil fenil karbinol; fenil izopropanol; fenildimetilkarbinol;benzenmetanol;

 
 

02.204

03

150–86–7

fitol

 

10302

205–776–6

02.204

 

3,7,11,15- tetrametilheksadec-2-en-1-ol

 

02.205

23

495–76–1

piperonil alkohol

 

10306

207–808–4

02.205

helioalkohol; 1,3-benzodioksol-5-metanol;

3,4-metilendioksibenzil alkohol

 

02.206

06

515–03–7

sklareol

 

10311

208–194–0

02.206

labd-14-en-8,13-diol

4,6,10,10-tetrametil-5-(3,3-dimetil–pent-4-enil)-biciklo[4.4.0]dekan-4-ol

 

02.207

08

21653–20–3

tujil alkohol

 
 

244–504–0

02.207

 

1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]heksan–3-ol

5

02.209

08

116–02–9

3,3,5-trimetilcikloheksan-1-ol

3962

 

204–122–7

02.209

ciklonol; homomentol;

 
 

02.210

03

37617–03–1

undec-2-en-1-ol

 
 

253–569–4

02.210

 
 
 

02.211

05

56722–23–7

undeka-1,5-dien-3-ol

 
 
 

02.211

 
 
 

02.213

23

498–00–0

vanilil alkohol

3737

690

207–852–4

02.213

 

4-hidroksi-3-metoksibenzil alkohol

 

02.214

08

89–88–3

vetiverol

 

10321

201–949–5

02.214

vetivenol; vetivol

2-hidroksimetil-6-metil-9-(1-metil–en-etil)-biciklo[5.3.0]dekan in2-hidroksimetilizoprop-5-enil-tri–ciklo[6.2.1.0(3.7)]undekan

 

02.215

06

552–02–3

viridiflorol

 

10322

209–003–3

02.215

 

2,6,6,9-tetrametil-tri–ciklo[6.3.0.0(5.7)]undekan-2-ol

 

02.216

07

77–42–9

12-beta-santalen-14-ol

3006

74

201–027–2

02.216

beta-santalol

 

►M3  4, ◄ 5

02.217

07

115–71–9

12-alfa-santalen-14-ol

3006

74

204–102–8

02.217

alfa-santalol

 

►M3  4, ◄ 5

02.218

08

1490–04–6

DL-mentol

2665

63

216–074–4

02.218

 
 

5

02.219

06

13254–34–7

2,6-dimetil-2-heptanol

 
 

236–244–1

02.219

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.222

04

39161–19–8

3-pentenol-1

 

10298

 

02.222

 
 
 

02.224

30

87061–04–9

3-(1-mentoksi)propan-1,2-diol

3784

 

289–296–2

02.224

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.226

06

142–50–7

[S-(cis)]- 3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-ol

 

67

205–540–2

02.226

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

02.229

04

7540–51–4

(-)- 3,7-dimetil-6-okten-1-ol

2309

59

231–415–7

02.229

 
 

5

02.230

06

8000–41–7

terpineol

 
 

232–268–1

02.230

terpen alkohol;

 

5

02.231

03

28069–72–9

tr-2, cis-6-nonadien-1-ol

2780

589

248–816–8

02.231

 
 

5

02.232

06

40716–66–3

trans-3,7,11-trimetildodeka-1,6,10-trien-3-ol

 
 

255–053–4

02.232

(E)-nerolidol

 
 

02.234

04

10340–23–5

3-nonen-1-ol

 

10293

 

02.234

 
 

5

02.237

06

19700–21–1

geosmin

 

10216

243–239–8

02.237

dekahidronaftalen

2,6-dimetil-biciklo[4.4.0]dekan-1-ol

 

02.238

08

 

2-cedren-15-ol

 
 
 

02.238

 

8-metoksi-2,2,4-trimetiltri–ciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-en

 

▼M3 —————

▼M2

02.242

09

111–76–2

2-butoksietan-1-ol

 

10182

203–905–0

02.242

etilen glikol monobutil eter

 
 

▼M3

02.243

04

56805-23-3

(E)-3-(Z)-6-nonadien-1-ol

3884

 

278-518-3

02.243

 
 

6

▼M4

02.244

04

54393-36-1

4-okten-1-ol

 
 
 

02.244

 
 
 

▼M2

03.001

16

470–82–6

1,8-cineol

2465

182

207–431–5

03.001

evkaliptol; 1,8-oksido-p-mentan; 1,3,3-trimetil-2-oksabiciklo[2.2.2]oktan;

1,8-epoksi-p-mentan

 

03.003

26

539–30–0

benzil etil eter

2144

521

208–714–6

03.003

etil benzil eter

 
 

03.004

26

103–50–4

dibenzil eter

2371

11856

203–118–2

03.004

benzil eter; benzil oksid

 
 

03.005

16

2679–87–0

2-butil etil eter

3131

10911

220–234–9

03.005

eter, sek-butil etil; etil sek-butil eter;

 
 

03.006

26

3558–60–9

2-metoksietil benzen

3198

11812

222–619–7

03.006

metil fenetil eter; fenetil metil eter; feniletilmetileter

 
 

03.007

16

470–67–7

1,4-cineol

3658

11225

207–428–9

03.007

 

1,4-epoksi-p-mentan

 

03.008

16

57709–95–2

2-acetoksi-1,8-cineol

 
 
 

03.008

 

2-acetoksi-1,8-epoksi-p-mentan

 

03.010

26

588–67–0

benzil butil eter

2139

520

209–626–0

03.010

 
 
 

03.011

26

538–86–3

benzil metil eter

 

10910

208–705–7

03.011

 
 
 

03.012

26

54852–64–1

benzil oktil eter

 
 
 

03.012

 
 
 

03.015

16

40267–72–9

etil geranil eter

 
 

254–867–7

03.015

geranil etil eter

1-etoksi-3,7-dimetilokta-2(trans), 6-dien

 

03.016

16

4747–07–3

heksil metil eter

 
 

225–263–0

03.016

 
 
 

03.018

16

1634–04–4

2-metoksi-2-metilpropan

 
 

216–653–1

03.018

metil terciarni butil eter; metil t-butil eter

 
 

03.019

16

22094–00–4

prenil etil eter

3777

 
 

03.019

etil 3-metilbut-2-enil eter

1-etoksi-3-metilbut-2-en

 

03.020

16

14576–08–0

alfa-terpinil metil eter

 
 

238–620–0

03.020

4-(1-metoksi-1-metiletil)- 1-metilcikloheksen;

p-ment-1-en-8-il metil eter;

 

▼M4

03.021

16

142-96-1

dibutil eter

 
 

205-575-3

03.021

 
 
 

▼M2

04.002

25

94–86–0

6-etoksiprop-3-enilfenol

2922

170

202–370–0

04.002

1-etoksi-2-hidroksi-4-propenilbenzen; 5-propenilgvaetol;3-propenil-6-etoksifenol; hidroksimetil anetol;

 
 

04.003

18

97–53–0

evgenol

2467

171

202–589–1

04.003

4-alilgvajakol; 2-metoksi-4-prop-2-enilfenol;1-hidroksi-2-metoksi-4-alilbenzen; 1-hidroksi-2-metoksi-4-propenilbenzen

4-alil-2-metoksifenol

 

04.004

17

97–54–1

izoevgenol

2468

172

202–590–7

04.004

4-propenilgvajakol; 2-metoksi-4-propenilfenol;1-hidroksi-2-metoksi-4-propen-1-ilbenzen;

2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenol

 

04.005

25

90–05–1

2-metoksifenol

2532

173

201–964–7

04.005

gvajakol; o-metilkatehol; 1-hidroksi-2-metoksibenzen; o-metoksifenol;1-oksi-2-metoksibenzen

 
 

04.006

25

89–83–8

timol

3066

174

201–944–8

04.006

1-metil-3-hidroksi-4-izopropilbenzen; 3-hidroksi-p-cimen; 2-izopropil-5-metilfenol

alfa-cimofenol

 

04.007

25

93–51–6

2-metoksi-4-metilfenol

2671

175

202–252–9

04.007

4-metilgvajakol; 1-hidroksi-2-metoksi-4-metilbenzen;3-metoksi-4-hidroksitoluen; kreozol

 
 

04.008

25

2785–89–9

4-etilgvajakol

2436

176

220–500–4

04.008

1-hidroksi-2-metoksi-4-etilbenzen; 2-metoksi-2-etilfenol; homokreozol

4-etil-2-metoksifenol

 

04.009

25

7786–61–0

2-metoksi-4-vinilfenol

2675

177

232–101–2

04.009

vinil gvajakol; 4-hidroksi-3-metoksistiren; p-vinilkatehol-O-metil eter;p-vinilgvajakol

 
 

04.010

30

4180–23–8

1-metoksi-4-(prop-1(trans)-eni)lbenzen

2086

183

224–052–0

04.010

trans-anetol; izoestragol; 1-metoksi-4-propenilbenzen; 1-propen, 1-(4-metoksifenil; 4-metoksi-1-propenilbenzen; anis kamfor

 

5

04.013

26

93–16–3

1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)benzen

2476

186

202–224–6

04.013

metil izoevgenol; 1,2-dimetoksi-4-propenilbenzen; 4-propenilveratrol;1,2-dimetoksi-4-propen

 
 

04.014

26

578–58–5

1-metoksi-2-metilbenzen

2680

187

209–426–3

04.014

o-metilanizol; o-krezil metil eter; 2-metoksi toluen; o-metoksitoluen;metil o-tolil eter

 
 

04.015

26

104–93–8

1-metoksi-4-metilbenzen

2681

188

203–253–7

04.015

p-metilanizol; o-metil-p-krezol; 4-metoksitoluen; metil p-tolil eter;p-krezil metil eter; p-metoksitoluen

 
 

04.016

26

151–10–0

1,3-dimetoksibenzen

2385

189

205–783–4

04.016

m-dimetoksibenzen; rezorcinol dimetil eter; dimetil rezorcinol;

 
 

04.017

30

7784–67–0

1-etoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzen

2472

190

232–072–6

04.017

etil izoevgenil eter; 1-etoksi-2-metoksi-4-benzen;2-etoksi-5-propenilanizol; etil izoevgenol

 
 

04.018

26

120–11–6

benzil izoevgenil eter

3698

522

204–370–6

04.018

benzil izoevgenol; izoevgenil benzil eter; benzil 2-metoksi-4-propenilfenil eter; 1-benziloksi-2-metoksi-4-propenilbenzen;

benzil 2-metoksi-4-prop-1-enilfenil eter

 

04.019

25

95–87–4

2,5-dimetilfenol

3595

537

202–461–5

04.019

1-hidroksi-2,5-dimetilbenzen;

 
 

04.020

25

108–68–9

3,5-dimetilfenol

 

538

203–606–5

04.020

 
 
 

04.021

25

620–17–7

3-etilfenol

 

549

210–627–3

04.021

 
 
 

04.022

25

123–07–9

4-etilfenol

3156

550

204–598–6

04.022

4-hidroksietilbenzen

 
 

04.026

25

108–39–4

3-metilfenol

3530

617

203–577–9

04.026

m-krezol; 1-hidroksi-3-metilbenzen; 1-metil-3-hidroksibenzen;m-metilfenol

 
 

04.027

25

95–48–7

2-metilfenol

3480

618

202–423–8

04.027

o-krezol; 1-hidroksi-2-metilbenzen; 2-hidroksi-1-metilbenzen; o-krezilnakislina; o-hidroksitoluen; o-metilfenol

 
 

04.028

25

106–44–5

4-metilfenol

2337

619

203–398–6

04.028

p-krezol; 4-hidroksitoluen; 1-metil-4-hidroksibenzen;1-hidroksi-4-metilbenzen; 4-krezol; p-krezilna kislina

 
 

04.029

25

120–80–9

benzen-1,2-diol

 

680

204–427–5

04.029

katehol;

 
 

04.031

25

499–75–2

karvakrol

2245

2055

207–889–6

04.031

2-p-cimenol; 2-hidroksi-p-cimenol; 2-cikloheksen-1-on, 6-metil-3-(1-metiletil)-; 2-hidroksi-p-cimen; 2-metil-5-izopropilfenol;

5-izopropil-2-metilfenol

 

04.032

26

100–66–3

anizol

2097

2056

202–876–1

04.032

metil fenil eter; fenil metil eter;

metoksibenzen

 

04.033

26

93–18–5

beta-naftil etil eter

2768

2058

202–226–7

04.033

2-etoksinaftalen; etil 2-naftil eter; etil beta-naftil eter;nerolin; nerolin II

 
 

04.034

26

150–78–7

1,4-dimetoksibenzen

2386

2059

205–771–9

04.034

p-dimetoksibenzen; hidrokinon dimetil eter; dimetilhidrokinon;dimetil hidrokinon; 4-metoksifenil metil eter

 
 

04.035

26

101–84–8

difenil eter

3667

2201

202–981–2

04.035

difenil oksid; fenil eter

 
 

04.036

25

91–10–1

2,6-dimetoksifenol

3137

2233

202–041–1

04.036

2-hidroksi-1,3-dimetoksibenzen; pirogalol dimetil eter; siringol

 
 

04.037

25

622–62–8

4-etoksifenol

3695

2258

210–748–1

04.037

hidrokinon monoetil eter; 1-etoksi-4-hidroksibenzen; p-etoksifenol

 
 

04.038

26

4732–13–2

karvakril etil eter

2246

11840

225–238–4

04.038

2-etoksi-p-cimen; etil karvakril eter

2-etoksi-4-izopropil-1-metilbenzen

 

04.039

26

104–45–0

1-metoksi-4-propilbenzen

2930

11835

203–203–4

04.039

p-propilanizol; dihidroanetol; p-n-propil anizol; 4-propilmetoksibenzen;

 
 

04.040

30

6380–23–0

1,2-dimetoksi-4-vinilbenzen

3138

11228

228–962–9

04.040

3,4- dimetoksistiren

 
 

04.041

25

108–95–2

fenol

3223

11811

203–632–7

04.041

karbolna kislina; hidroksibenzen; benzenol; fenil hidroksid;

 
 

04.042

25

576–26–1

2,6-dimetilfenol

3249

11261

209–400–1

04.042

2,6-ksilenol; 2-hidroksi-1,3-dimetilbenzen;

 
 

04.043

26

1076–56–8

1-izopropil-2-metoksi-4-metilbenzen

3436

11245

214–063–9

04.043

timol metil eter; 3- metoksi-p-cimen; 3-metoksi-para-cimen; timol metileter

 
 

04.044

25

88–69–7

2-izopropilfenol

3461

11234

201–852–8

04.044

fenol, 2-(1-metiletil)-, 1-hidroksi-1-izopropilbenzen; o-kumenol;o-izopropilfenol

 
 

04.045

25

20920–83–6

2-(etoksimetil)fenol

3485

11905

 

04.045

 
 
 

04.046

25

644–35–9

2-propilfenol

3522

11908

211–415–3

04.046

1-(2-hidroksifenil)propan

 
 

04.047

25

108–46–3

benzen-1,3-diol

3589

11250

203–585–2

04.047

resorcinol; 1,3- dihidroksibenzen; m-dihidroksibenzen

 
 

04.048

25

95–65–8

3,4-dimetilfenol

3596

11262

202–439–5

04.048

3,4-ksilenol; 1-hidroksi-3,4-dimetilbenzen;

 
 

04.049

25

2785–87–7

2-metoksi-4-propilfenol

3598

 

220–499–0

04.049

4-propil-orto-metoksifenol; 4-propilgvajkol; 5-propil-orto-hidroksianizol;dihidroevgenol;

 
 

04.050

25

645–56–7

4-propilfenol

3649

 

211–446–2

04.050

 
 
 

04.051

18

6627–88–9

4-alil-2,6-dimetoksifenol

3655

11214

229–600–2

04.051

fenol, 2,6-dimetoksi-4-(2-propenil)-; 4-alilsiringol; 4-metoksievgenol;

 
 

04.052

25

14059–92–8

4-etil-2,6-dimetoksifenol

3671

11231

 

04.052

4-etilsiringol;

 
 

04.053

25

6638–05–7

4-metil-2,6-dimetoksifenol

3704

 

229–641–6

04.053

4-metilsiringol; 2,6- dimetoksi-p-krezol;

 
 

04.054

26

2173–57–1

izobutil beta-naftil eter

3719

11886

218–529–2

04.054

2-izobutoksinaftalen; fragarol

2-metilpropil beta-naftil eter

 

04.055

17

20675–95–0

2,6-dimetoksi-4-prop-1-enilfenol

3728

 
 

04.055

4-propenilsiringol; 6-metoksiizoevgenol;

 
 

04.056

25

6766–82–1

2,6-dimetoksi-4-propilfenol

3729

 
 

04.056

4-propilsiringol;

 
 

04.057

25

2628–17–3

4-vinilfenol

3739

11257

220–103–6

04.057

4-etenilfenol; 4-hidroksistiren;

 
 

04.058

18

501–92–8

4-alilfenol

 

11218

207–929–2

04.058

p-alilfenol

 
 

04.059

26

6379–73–3

karvakril metil eter

 

11224

228–959–2

04.059

5-izopropil-2-metilmetoksi-benzen

4-izopropil-2-metoksi-1-metilbenzen

 

04.060

26

494–99–5

1,2-dimetoksi-4-metilbenzen

 
 

207–796–0

04.060

homoveratrol; 3,4- dimetoksitoluen;

 
 

04.061

25

28343–22–8

2,6-dimetoksi-4-vinilfenol

 

11229

 

04.061

 
 
 

04.062

26

91–16–7

1,2-dimetoksibenzen

3799

10320

202–045–3

04.062

veratrol; o-dimetioksibenzen

 
 

04.063

26

6738–23–4

1,3-dimetil-4-metoksibenzen

3828

 

229–794–9

04.063

2,4-dimetil-1-metoksibenzen

 
 

04.064

25

98–54–4

4-(1,1-dimetiletil)fenol

3918

 

202–679–0

04.064

4-terc-butilfenol; 1-hidroksi-4-terc-butilbenzen; ucar butilfenol;

 
 

04.065

25

526–75–0

2,3-dimetilfenol

 

11258

208–395–3

04.065

2,3-ksilenol; 1-hidroksi-2,3-dimetilbenzen;

 
 

04.066

25

105–67–9

2,4-dimetilfenol

 

11259

203–321–6

04.066

2,4-ksilenol; 1-hidroksi-2,4-dimetilbenzen; 4,6-dimetilfenol;

 
 

04.067

26

17600–72–5

1-etoksi-2-metoksibenzen

 
 

241–571–8

04.067

etil gvajakol

 
 

04.068

26

5076–72–2

1-etoksi-4-metoksibenzen

 
 

225–786–4

04.068

anizil etil eter

 
 

04.069

26

1515–95–3

1-etil-4-metoksibenzen

 
 
 

04.069

4-etilanizol

 
 

04.070

25

90–00–6

2-etilfenol

 

11232

201–958–4

04.070

florol; 1-etil-2-hidroksibenzen;

 
 

04.071

17

115422–59–8

izoevgenil butil eter

 

11857

 

04.071

 

1-butoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzen

 

04.072

25

618–45–1

3-izopropilfenol

 
 

210–551–0

04.072

 
 
 

04.073

25

99–89–8

4-izopropilfenol

 
 

202–798–8

04.073

 
 
 

04.074

26

93–04–9

2-metoksinaftalen

 
 

202–213–6

04.074

yara-yara; beta-naftil metil eter

 
 

04.075

26

2216–69–5

1-metoksinaftalen

 
 

218–696–1

04.075

 
 
 

04.076

25

150–19–6

3-metoksifenol

 
 

205–754–6

04.076

m-hidroksianizol

 
 

04.077

25

150–76–5

4-metoksifenol

 

11241

205–769–8

04.077

p-hidroksianizol; hidrokinon monometil eter;

 
 

04.078

25

88–60–8

5-metil-2-(terc-butil)fenol

 
 

201–842–3

04.078

6-terc-butil-m-krezol;

5-metil-2-(1,1-dimetiletil)fenol;

 

04.079

26

1515–81–7

metil-4-metoksibenzil eter

 
 

216–161–7

04.079

 
 
 

04.080

25

533–31–3

3,4-metilendioksifenol

 
 

208–561–5

04.080

 
 
 

04.081

25

1195–09–1

5-metilgvajakol

 

11243

214–791–7

04.081

1-hidroksi-2-metoksi-5-metilbenzen

2-metoksi-5-metilfenol

 

04.083

25

123–31–9

kinol

 

11249

204–617–8

04.083

hidrokinon; 1,4-benzendiol; para-hidroksifenol;

1,4- dihidroksibenzen

 

04.084

26

634–36–6

1,2,3-trimetoksibenzen

 
 

211–207–2

04.084

 
 
 

04.085

25

2416–94–6

2,3,6-trimetilfenol

3963

 

219–330–3

04.085

3-hidropsevdokumen

 
 

04.088

30

104–46–1

1-metoksi-4-(1-propenil)benzen

2086

183

203–205–5

04.088

anetol; p-propilanizol; izoestragol; p-propilfenil metil eter;propenilanizol;

 

5

04.091

25

57726–26–8

etil 4-hidroksibenzil eter

 
 

260–918–4

04.091

 
 
 

04.092

25

5355–17–9

4-hidroksibenzil metil eter

 
 

226–334–9

04.092

 
 
 

04.093

23

82654–98–6

butil vanilil eter

3796

 
 

04.093

4-(butoksimetil)- 2-metoksifenol

butil 4-hidroksi-3-metoksibenzil eter

 

04.094

25

13184–86–6

etil 4-hidroksi-3-metoksibenzil eter

3815

 

236–136–4

04.094

 

etil 4-hidroksi-3-metoksibenzil eter

 

▼M3

04.095

25

527-60-6

2,4,6-trimetil fenol

 
 

208-419-2

04.095

 
 

6

04.096

18

579-60-2

2-metoksi-6-(2-propenil) fenol

 
 

209-444-1

04.096

 
 

6

▼M2

05.001

01

75–07–0

acetaldehid

2003

89

200–836–8

05.001

etanal; aldehid ocetne kisline

 
 

05.002

01

123–38–6

propanal

2923

90

204–623–0

05.002

propion aldehid; propil aldehid; metilacetaldehid; propan-1-al; aldehid C-3

 
 

05.003

01

123–72–8

butanal

2219

91

204–646–6

05.003

n-butiraldehid; butil aldehid; aldehid maslene kisline; n-butanal; butan-1-al;n-butil aldehid

 
 

05.004

02

78–84–2

2-metilpropanal

2220

92

201–149–6

05.004

izobutanal; izobutiraldehid; butiraldehid(izo); butil izo aldehid; izomasleni aldehid;izobutil aldehid; masleni izo aldehid

 
 

05.005

01

110–62–3

pentanal

3098

93

203–784–4

05.005

valeraldehid; aldehid n-valerianske kisline; amil aldehid; aldehid valerianskekisline; valeral; pentan-1-al; aldehid C-5

 
 

05.006

02

590–86–3

3-metilbutanal

2692

94

209–691–5

05.006

izovaleraldehid; 3-metilbutilaldehid; izoamilaldehid; amil izoaldehid;izovalerianski aldehid; izovaleraldehid; izovaleral

 
 

05.007

02

97–96–1

2-etilbutanal

2426

95

202–623–5

05.007

2-etilbutiraldehid; dietil acetaldehid

 
 

05.008

01

66–25–1

heksanal

2557

96

200–624–5

05.008

aldehid C-6; heksaldehid; heksonski aldehid; kapronski aldehid; kaproaldehid; n-heksaldehid

 
 

05.009

01

124–13–0

oktanal

2797

97

204–683–8

05.009

aldehid C-8; oktil aldehid; kaprilni aldehid; kaprilaldehid;oktilaldehid; n-oktilaldehid;

 
 

05.010

01

112–31–2

dekanal

2362

98

203–957–4

05.010

aldehid C-10; decil aldehid; kapraldehid; kaprinaldehid; n-decil aldehid

 
 

05.011

01

112–54–9

dodekanal

2615

99

203–983–6

05.011

aldehid C-12; lavrinski aldehid; lavril aldehid; n-dodecilinski aldehid;duodecilni aldehid; lavraldehid; dodekan-1-al;

 
 

05.012

09

107–75–5

3,7-dimetil-7-hidroksioktanal

2583

100

203–518–7

05.012

hidroksicitronelal; 7-hidroksi-3,7-dimetiloktan-1-al; lavrin; citronelalhidrat,

 
 

05.013

23

100–52–7

benzaldehid

2127

101

202–860–4

05.013

benzen metilal; benzen karbonal; aldehid benzojske kis.; benzen karboksaldehid

 
 

05.014

22

104–55–2

cinamalaldehid

2286

102

203–213–9

05.014

aldehid cimetne kis.; fenilakrolein; cinamal; 3-fenilpropenal;3-fenil-2-propen-1-al; ß-fenilakrolein;

3-fenilprop-2-enal

 

05.015

23

123–11–5

4-metoksibenzaldehid

2670

103

204–602–6

05.015

p-anisaldehid; aubepin; janežev aldehid; aubepin tekočina;

 
 

05.016

23

120–57–0

piperonal

2911

104

204–409–7

05.016

heliotropin; piperonil aldehid; diooksimetilen protokatehujski aldehid kis

3,4-metilendioksibenzaldehid

 

05.017

23

120–14–9

veratraldehid

3109

106

204–373–2

05.017

O-metil vanilin; p-veratrinski aldehid; dimetil eter protokatehualdehida;3,4-dimetoksibenzenkarbonal;

3,4-dimetoksibenzaldehid

 

05.018

23

121–33–5

vanilin

3107

107

204–465–2

05.018

metil protokatehujski aldehid; protokatehualdehid-3-metileter; vanilni aldehid

4-hidroksi-3-metoksibenzaldehidmetilprotokatehujski aldehid;

 

05.019

23

121–32–4

etil vanilin

2464

108

204–464–7

05.019

burbonal; etil protal; 3-etoksiprotokatehualdehid

3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid

 

05.020

03

5392–40–5

citral

2303

109

226–394–6

05.020

limonova aroma; geranial; 3,7-dimetil-2,6-oktadienal; neral

3,7-dimetilokta-2,6-dienal

 

05.021

04

106–23–0

citronelal

2307

110

203–376–6

05.021

3,7-dimetil-6-oktenal; rodinal

3,7-dimetilokt-6-enal

 

05.022

23

122–03–2

4-izopropilbenzaldehid

2341

111

204–516–9

05.022

kuminaldehid; p-izopropilbenzaldehid; kuminski aldehid; kuminal;kumaldehid; p-propil izo benzaldehid

 
 

05.023

02

7779–07–9

2,6-dimetiloktanal

2390

112

215–328–1

05.023

izodecilaldehid; decilaldehid(izo)

 
 

05.024

02

7786–29–0

2-metiloktanal

2727

113

232–093–0

05.024

metilheksilacetaldehid; metil heksil acetaldehid

 
 

05.025

01

124–19–6

nonanal

2782

114

204–688–5

05.025

pelargonski aldehid; aldehid C-9; pelargonaldehid;nonanski aldehid

 
 

05.026

23

529–20–4

o-tolualdehid

3068

115

208–452–2

05.026

 

2-metilbenzaldehid

5

05.027

23

1334–78–7

tolualdehid

3068

115

215–615–1

05.027

tolujski aldehid (mešanica 2,3,4)

2-, 3- in 4-metilbenzaldehid

 

05.028

23

620–23–5

m-tolualdehid

3068

115

210–632–0

05.028

 

3-metilbenzaldehid

5

05.029

23

104–87–0

p-tolualdehid

3068

115

203–246–9

05.029

 

4-metilbenzaldehid

5

05.030

15

122–78–1

fenilacetaldehid

2874

116

204–574–5

05.030

alfa-tolujski aldehid; alfa-tolualdehid; hiacintin; fenilacetaldehid;benzilkarboksialdehid;1-okso-2-feniletan

 
 

05.031

01

111–71–7

heptanal

2540

117

203–898–4

05.031

aldehid C-7; n-heptaldehid; heptil aldehid; heptaldehid; enantaldehid;enantal; heptan-1-alski-7 aldehid;

 
 

05.032

01

124–25–4

tetradekanal

2763

118

204–692–7

05.032

miristaldehid; aldehid C-14; miristinski aldehid; tetradecil aldehid;aldehid C-14 (miristinski); tetradekan-1-al

 
 

05.033

03

10031–88–6

2-etilhept-2-enal

2438

120

 

05.033

2-etil-3-butilakrolein

 
 

05.034

01

112–44–7

undekanal

3092

121

203–972–6

05.034

undekanojski aldehid; undecilni aldehid; hendekanal; aldehid C-11undecilni; n-undecilaldehid; undekan-1-al

 
 

05.035

04

112–45–8

undec-10-enal

3095

122

203–973–1

05.035

undecilenski aldehid (mešani izomeri); undecenal; intreleven aldehid;aldehid C-11;

 
 

05.036

04

143–14–6

undec-9-enal

3094

123

205–586–3

05.036

undecilenski aldehid; hendecen-9-al; aldehid C-11 undecilenski;9-undecilenski aldehid

 
 

05.037

03

4826–62–4

2-dodecenal

2402

124

225–402–5

05.037

3-nonilakrolein; dodec-2-enal

 
 

05.038

22

93–53–8

2-fenilpropanal

2886

126

202–255–5

05.038

2-fenilpropionaldehid, hidratropaldehid; alfa-metiltolualdehid;alfa-metilfenilacetaldehid; alfa-fenilpropionaldehid;

 
 

05.039

22

7492–44–6

alfa-butil cinamaldehid

2191

127

231–320–0

05.039

2-benziliden heksanal; butilcimetni aldehid;

2-butil-3-fenilprop-2-enalalfa-butil-beta-fenilakrolein

 

05.040

22

122–40–7

alfa-pentil cinamaldehid

2061

128

204–541–5

05.040

alfa-amilcinamaldehid; amilcimetni aldehid; alfa-amil-beta-fenil-akrolein;2-benziliden heptanal; alfa-pentil-cinamaldehid

2-pentil-3-fenilprop-2-enal

 

05.041

22

101–86–0

alfa-heksil cinamaldehid

2569

129

202–983–3

05.041

2-benziliden-oktanal; alfa-n-heksil cimetni aldehid;

2-benzilidenoktanalalfa-n-heksil-beta-fenil akrolein

 

05.042

15

104–09–6

p-tolilacetaldehid

3071

130

203–173–2

05.042

 

4-metilfenilacetaldehid

 

05.043

22

99–72–9

2-(p-tolil)propionaldehid

3078

131

202–782–0

05.043

p-metil-alfa-metilfenilacetaldehid; p-metilhidratropaldehid

2-(4-metilfenil)propanal

 

05.044

15

4395–92–0

p-izopropil fenilacetaldehid

2954

132

224–522–5

05.044

kumilacetaldehid; 2-(p-izopropilfenil)acetaldehid; korteksal;kumilaldehid; p-kumen-7-karboksaldehid; p-propilfenilacetaldehid

 
 

05.045

22

103–95–7

3-(p-kumenil)- 2-metilpropionaldehid

2743

133

203–161–7

05.045

ciklamnov aldehid; p-izopropil-alfa-metilhidrocinamaldehid; ciklamal;

2-metil-3-(4-izopropilfenil)propanal ciklaviol; ciklasal; alfa-metil-p-izopropilhidrocinamaldehid

 

05.046

22

40654–82–8

2-metil-4-fenilbutiraldehid

2737

134

255–022–5

05.046

2-metil-4-fenilbutanal

 
 

05.047

23

123–08–0

4-hidroksibenzaldehid

 

558

204–599–1

05.047

p-hidroksibenzaldehid

 
 

05.048

22

1504–74–1

2-metoksicinamaldehid

3181

571

216–131–3

05.048

beta-o-metoksifenil akrolein; 3-o-metoksifenil-2-propenal;

3-(2-metoksifenil)prop-2-enal

 

05.049

02

96–17–3

2-metilbutiraldehid

2691

575

202–485–6

05.049

2-metilbutanal; metiletil acetaldehid; alfa-metil butiraldehid;2-metilbutanal-1;

 
 

05.050

22

101–39–3

alfa-metilcinamaldehid

2697

578

202–938–8

05.050

2- metilcinamaldehid; aldehid alfa-metilcimetne kis.;

2-metil-3-fenilprop-2-enalalfa-metilcinamal; aldehid alfa-metil cimetne kis.;

 

05.051

22

65405–67–6

3-(4-metoksifenil)- 2-metilprop-2-enal

3182

584

265–737–4

05.051

alfa-metil-p-metoksicinamaldehid; 3-(p-metoksifenil)- 2-metil–2-propenal

 
 

05.052

22

41496–43–9

2-metil-3-(p-tolil)propionaldehid

2748

587

255–410–4

05.052

2-metil-3-(4-metilfenil)propanal

 

5

05.053

01

123–63–7

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksan

 

594

204–639–8

05.053

paraldehid; paracetaldehid

 
 

05.054

22

1009–62–7

2,2-dimetil-3-fenilpropionaldehid

 

598

213–771–5

05.054

3-fenilpropil dimetil aldehid

 
 

05.055

23

90–02–8

salicilaldehid

3004

605

201–961–0

05.055

aldehid salicilne kis.; o-hidroksibenzaldehid; salicilal

2-hidroksibenzaldehid

 

05.056

23

10031–82–0

4-etoksibenzaldehid

2413

626

233–093–3

05.056

homoanisaldehid

 
 

05.057

03

142–83–6

heksa-2(trans), 4(trans)-dienal

3429

640

205–564–3

05.057

2-propilen akrolein, aldehid sorbinske kis., heksa-2,4-dienal

 

5

05.058

03

557–48–2

nona-2(trans), 6(cis)-dienal

3377

659

209–178–6

05.058

2,6-nonadienal; kumarin aldehid; nona-2,6-dienal

 
 

05.059

04

2277–19–2

non-6(cis)-enal

3580

661

218–900–9

05.059

cis-6-nonen-1-al; non-6-enal

 
 

05.060

03

2363–89–5

okt-2-enal

3215

663

219–115–4

05.060

alfa-amilakrolein; 2-pentil akrolein;

 
 

05.061

04

63826–25–5

okt-6-enal

 

664

 

05.061

 
 
 

05.062

22

4411–89–6

2-fenilkrotonaldehid

3224

670

224–567–0

05.062

2-fenil-but-2-en-1-al;

2-fenilbut-2(trans)-enal

 

05.064

03

13552–96–0

trideka-2(trans), 4(cis), 7(cis)-trienal

3638

685

236–936–3

05.064

trideka-2,4,7-trienal

 
 

05.066

23

120–25–2

4-etoksi-3-metoksibenzaldehid

 

703

204–382–1

05.066

vanilin etil eter

 
 

05.068

23

4748–78–1

4-etilbenzaldehid

3756

705

225–268–8

05.068

p-etilbenzaldehid

 
 

05.069

02

123–15–9

2-metilpentanal

3413

706

204–605–2

05.069

2-metilvaleraldehid

 
 

05.070

03

2463–63–0

2-heptenal

3165

730

219–563–0

05.070

3-butilakrolein; ß-butilakrolein; hept-2-enal; trans-hept-2-enal

 

5

05.071

03

6750–03–4

nona-2,4-dienal

3212

732

229–810–4

05.071

 
 
 

05.072

03

18829–56–6

trans-2-nonenal

3213

733

242–609–6

05.072

3-heksil-2-propenal; non-2-enal; 3 ali ß-heksil akrolein; heptilicenacetaldehid

 

5

05.073

03

6728–26–3

heks-2(trans)-enal

2560

748

229–778–1

05.073

ß-propilakrolein; listni aldehid; trans-heks-2-enal

 

5

05.074

04

106–72–9

2,6-dimetilhept-5-enal

2389

2006

203–427–2

05.074

melonal; 2,6-dimetil-2-hepten-7-al

 
 

05.075

04

6789–80–6

heks-3(cis)-enal

2561

2008

229–854–4

05.075

cis-beta, gama-heksilenski aldehid; heks-3-enal

 
 

05.076

03

3913–71–1

dec-2-enal

2366

2009

223–472–1

05.076

decenaldehid; 3-heptilakrolein; aldehid decilenske kisline;dec-2-enal; 2-decen-1-al

 
 

05.077

02

110–41–8

2-metilundekanal

2749

2010

203–765–0

05.077

metil nonil acetaldehid; aldehid C-12; MNA; 2-metilhendekanal; metilnonil acetaldehid;

 
 

05.078

03

7774–82–5

tridec-2-enal

3082

2011

231–883–2

05.078

3-decilakrolein;

 
 

05.079

09

7492–67–3

citronelil oksiacetaldehid

2310

2012

231–324–2

05.079

citroneloksiacetaldehid; 6,10-dimetil-3-oksa-9-undecenal;

6,10-dimetil-3-oksaundec-9-enal

 

05.080

22

104–53–0

3-fenilpropanal

2887

2013

203–211–8

05.080

3-fenilpropionaldehid; hidrocinamaldehid; fenilpropil aldehid; benzil acetaldehid; beta-fenil propionaldehid

 
 

05.081

03

2363–88–4

2,4-dekadienal

3135

2120

219–114–9

05.081

deka-2,4-dienal

 

5

05.082

04

13553–09–8

dodeka-3,6-dienal

 

2121

 

05.082

 
 
 

05.084

03

4313–03–5

hepta-2,4-dienal

3164

729

224–328–0

05.084

 
 

5

05.085

04

6728–31–0

hept-4-enal

3289

2124

229–779–7

05.085

cis-4-hepten-1-al; cis-4-etiliden butiraldehid; n-propilidenbutiraldehid

 

5

▼M3 —————

▼M2

05.090

03

623–36–9

2-metilpent-2-enal

3194

2129

210–789–5

05.090

alfa-metil-beta-etil akrolein; 2,4-dimetilkrotonaldehid

 
 

05.091

23

698–27–1

2-hidroksi-4-metilbenzaldehid

3697

2130

211–813–7

05.091

4-metilsalicilaldehid; aldehid 4-metilsalicilne kis.; 2,4-krezotaldehid;

 
 

05.094

22

7775–00–0

3-(4 izopropilfenil)propionaldehid

2957

2261

231–885–3

05.094

kuminil acetaldehid; kuminilacetaldehid; p-cimilpropanal;p-izopropilhidrocinamaldehid; p-propilhidrocinamaldehid

 
 

05.095

03

497–03–0

2-metilkrotonaldehid

3407

2281

207–833–0

05.095

 

2-metilbut-2(trans)-enal

5

05.096

04

30390–50–2

4-decenal

3264

2297

244–514–5

05.096

decenaldehid, dec-4-enal (cis),

 

5

05.097

22

2439–44–3

3-metil-2-fenilbutiraldehid

2738

135

219–461–6

05.097

3-metil-2-fenilbutanal; alfa-izopropilfenilacetaldehid; alfa-izo-propil fenilacetaldehid;

 
 

05.098

07

29548–14–9

p-ment-1-en-9-al

3178

10347

249–688–6

05.098

karvomentenal

 
 

05.099

22

21834–92–4

5-metil-2-fenilheks-2-enal

3199

10365

244–602–3

05.099

2-fenil-5-metil-2-heksenal

 
 

05.100

22

26643–91–4

4-metil-2-fenilpent-2-enal

3200

10366

247–869–4

05.100

 
 
 

05.101

03

764–40–9

penta-2,4-dienal

3217

11695

 

05.101

 
 
 

05.102

03

764–39–6

pent-2-enal

3218

10375

212–120–2

05.102

3-etilakrolein;

 
 

05.103

22

939–21–9

3-fenilpent-4-enal

3318

10378

213–356–9

05.103

beta-vinilhidrocinamaldehid; 3-fenil-3-vinilpropionaldehid;

 
 

05.104

07

116–26–7

2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dien-1-karbaldehid

3389

10383

204–133–7

05.104

safranal; dehidro-ß-ciklocitral; 1,1,3-trimetil-2-formilcikloheksa-2,4-dien

 
 

05.105

03

25409–08–9

2-butilbut-2-enal

3392

10324

246–950–1

05.105

2-etilidinheksanal; 2-etiliden heksanal

 
 

05.106

07

564–94–3

mirtenal

3395

10379

209–274–8

05.106

pin-2-en-10-al; benihinal

2-formil-6,6-dimetil-biciklo[3.1.1]hept-2-en

 

05.107

03

35158–25–9

2-izopropil-5-metilheks-2-enal

3406

10361

252–406–4

05.107

2-izopropil-5-metil-2-heksenal

 
 

05.108

03

13162–46–4

undeka-2,4-dienal

3422

10385

 

05.108

 
 

5

05.109

03

2463–77–6

2-undecenal

3423

11827

219–564–6

05.109

2-undecen-1-al

 
 

05.110

23

15764–16–6

2,4-dimetilbenzaldehid

3427

 

239–856–7

05.110

2,4-ksililaldehid; 1-formil-2,4-dimetilbenzen;

 
 

05.111

03

56767–18–1

okta-2(trans), 6(trans)-dienal

3466

10371

260–372–7

05.111

 
 
 

05.112

07

472–66–2

2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-acetaldehid

3474

10338

207–454–0

05.112

beta-homociklocitral;

 
 

05.113

04

4634–89–3

heks-4-enal

3496

10337

225–058–6

05.113

 
 

5

05.114

03

5362–56–1

4-metilpent-2-enal

3510

10364

226–348–5

05.114

 
 
 

05.115

22

24401–36–3

2-fenilpent-4-enal

3519

10377

246–224–4

05.115

 
 
 

05.116

02

5435–64–3

3,5,5-trimetilheksanal

3524

10384

226–603–0

05.116

izononilaldehid; terc-butilizopentanal

 
 

05.117

07

2111–75–3

p-menta-1,8-dien-7-al

3557

11788

218–302–8

05.117

perila aldehid; 4-izopropenil-1-cikloheksen-1-karboksaldehid; perilaldehid

 
 

05.118

22

1963–36–6

4-metoksicinamaldehid

3567

11919

217–807–0

05.118

3–4-metoksifenil-2-propenal;

3-(4-metoksifenil)prop-2-enal

 

05.119

07

4501–58–0

2,2,3-trimetilciklopent-3-en-1-il acetaldehid

3592

10325

224–815–8

05.119

aldehid alfa-kamfolenske kis.; (2,3,3-trimetilciklopent-3-en-1-il-2)acetaldehid

 
 

05.120

03

21662–13–5

dodeka-2,6-dienal

3637

 

244–515–0

05.120

 
 

5

05.121

07

432–25–7

2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-karboksaldehid

3639

2133

207–081–3

05.121

 

1-cikloheksen-1-karboksaldehid, 2,6,6-tri–metil–

5

05.122

22

1504–75–2

p-metilcinamaldehid

3640

10352

 

05.122

3-p-tolilpropenal; 3-p-metilfenil propenal;

3-(4-metilfenil)prop-2-enal

 

05.123

07

55253–28–6

5-izopropenil-2-metilciklopentankarboksaldehid

3645

 
 

05.123

fotocitral A; cis-2-metil-cis-5-izopropenilciklopentan-1-karboksaldehid

5-(1-metilen-etil)- 2-metilciklopent–ankarboksaldehid

 

05.124

03

107–86–8

3-etilkrotonaldehid

3646

10354

203–527–6

05.124

3-metil but-2-enal; prenal; senecialdehid

3-metilbut-2(trans)-enal

 

05.125

03

21662–16–8

dodeka-2,4-dienal

3670

11758

244–517–1

05.125

E, E-2,4-dodekadienal

 

5

05.126

03

49576–57–0

2-metilokt-2-enal

3711

10363

256–386–8

05.126

 
 

5

05.127

03

30361–28–5

okta-2(trans), 4(trans)-dienal

3721

11805

250–147–1

05.127

E, E-2,4-oktadienal

 
 

05.128

04

41547–22–2

okt-5(cis)-enal

3749

 
 

05.128

(Z)- 5-oktenal

 
 

05.129

23

135–02–4

2-metoksibenzaldehid

 

10350

205–171–7

05.129

o-metoksibenzaldehid; o-anisaldehid

 
 

05.130

03

17909–77–2

alfa-sinensal

3141

10380

241–854–6

05.130

2,6-dimetil-10-metilen-2,6,11-dodekatrienal

2,6-dimetil-10-metilen dodeka–2,6,11-trienal

5

05.133

07

 

p-menta-1,3-dien-7-al

 

10344

 

05.133

 
 
 

05.134

22

 

2-metil-3-tolilpropionaldehid (mešano o, m, p-)

2748

587

 

05.134

2-metil-3-tolil propanal

2-metil-3-(2,3 or 4-metilfenil) propanal

5

05.135

03

123–73–9

but-2-enal

 

11736

204–647–1

05.135

krotonaldehid

 
 

05.137

04

21662–09–9

dec-4(cis)-enal

3264

2297

244–514–5

05.137

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.139

04

39770–05–3

dec-9-enal

3912

 

254–624–5

05.139

 
 
 

05.140

03

25152–84–5

deka-2(trans), 4(trans)-dienal

3135

2120

246–668–9

05.140

2,4-dekadienal; deka-2,4-dienal; heptenil akrolein

 

5

05.141

03

51325–37–2

deka-2,4,7-trienal

 
 
 

05.141

 
 
 

05.142

23

139–85–5

3,4-dihidroksibenzaldehid

 

10328

205–377–7

05.142

 
 
 

05.143

04

56134–05–5

2,5-dimetil-2-vinilheks-4-enal

 
 

260–006–6

05.143

neroli aldehid

 
 

05.144

03

20407–84–5

dodec-2(trans)-enal

2402

124

 

05.144

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.147

02

123–05–7

2-etilheksanal

 

10331

204–596–5

05.147

2-etil heksaldehid; butil etil acetaldehid; alfa-etilkapronaldehid;

 
 

05.148

03

19317–11–4

farnesal

 
 

242–957–9

05.148

 

3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trien-1-on

 

05.149

09

111–30–8

glutaraldehid

 
 

203–856–5

05.149

glutardialdehid; 1,3-diformilpropan; 1,5-pentadial;

pentan-1,5-dial

 

05.150

03

18829–55–5

hept-2(trans)-enal

3165

730

242–608–0

05.150

(E)- 2-hepten-1-al; 2-heptenal; beta-butil akrolein; trans-hept-2-en-1-al

 
 

▼M3 —————

▼M2

05.152

01

629–80–1

heksadekanal

 

10336

211–111–0

05.152

 
 
 

05.153

23

134–96–3

4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzaldehid

 

10340

205–167–5

05.153

 
 
 

05.154

22

4206–58–0

4-hidroksi-3,5-dimetoksicinamaldehid

 

10341

 

05.154

sinapaldehid

3-(4-hidroksi-3,5-dimetoksifenil)prop–2-enal

 

05.155

22

458–36–6

4-hidroksi-3-metoksicinamaldehid

 

10342

207–278–4

05.155

 

3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)prop–2-enal

 

05.156

22

80638–48–8

3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)propanal

 
 

279–524–9

05.156

dihidrokoniferaldehid

 
 

05.157

07

1335–66–6

izociklocitral

 
 

215–638–7

05.157

 

1,3,5-trimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid

 

05.158

23

591–31–1

3-metoksibenzaldehid

 

10351

209–712–8

05.158

 
 
 

05.159

15

5703–26–4

p-metoksifenilacetaldehid

 
 

227–191–5

05.159

 
 
 

05.160

02

19009–56–4

2-metildekanal

 
 

242–745–6

05.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.164

02

925–54–2

2-metilheksanal

 
 

213–118–4

05.164

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.166

02

1119–16–0

4-metilpentanal

 

10369

214–273–0

05.166

4- metilvaleraldehid

 
 

05.167

02

75853–50–8

12-metiltetradekanal

 
 
 

05.167

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.169

02

75853–49–5

12-metiltridekanal

 
 
 

05.169

 
 
 

05.170

03

106–26–3

neral

2303

109

203–379–2

05.170

 

3,7-dimetil-2(cis), 6-oktadienal

5

05.171

03

2463–53–8

non-2-enal

3213

733

219–562–5

05.171

beta-heksilakrolein; alfa-nonenil aldehid; aldehid nonilenske kisline

 

5

05.172

03

17587–33–6

nona-2(trans), 6(trans)-dienal

3766

 

241–557–1

05.172

 
 
 

05.173

03

57018–53–8

nona-2,4,6-trienal

 
 
 

05.173

 
 
 

05.174

04

2100–17–6

pent-4-enal

 
 

218–265–8

05.174

 
 
 

05.175

22

3491–63–2

2-fenilpent-2-enal

 
 
 

05.175

 
 
 

05.176

03

107–02–8

prop-2-enal

 
 

203–453–4

05.176

 
 
 

05.177

07

1726–47–2

psevdo-ciklocitral

 

11849

 

05.177

 

2,6,6-trimetilcikloheks-3-enkarbaldehid

5

05.178

03

60066–88–8

beta-sinensal

 

10381

262–043–3

05.178

 

2,6-dimetil-10-metilen dodeka–2,6,11-trienal

 

05.179

03

51534–36–2

tetradec-2-enal

 
 
 

05.179

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.182

07

432–24–6

2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1-karboksaldehid

3639

10326

207–080–8

05.182

beta- ciklocitral

 

5

05.183

07

65405–84–7

4-(2,6,6-trimetilcikloheksenil)- 2-metilbutanal

 
 

265–747–9

05.183

alfa, 2,2,6-tetrametilcilloheksen butanal

 
 

05.184

03

53448–07–0

undec-2(trans)-enal

3423

11827

258–559–3

05.184

 
 

5

05.186

03

5577–44–6

2,4-oktadienal

3721

11805

250–147–1

05.186

 
 

5

05.188

03

141–27–5

trans-3;7-dimetilokta-2,6-dienal

2303

109

205–476–5

05.188

geranial

 

5

05.189

03

505–57–7

2-heksenal

2560

748

208–014–0

05.189

 
 

5

05.190

03

2548–87–0

trans-2-oktenal

3215

663

219–833–8

05.190

 
 

5

05.191

03

3913–81–3

trans-2-decenal

2366

2009

223–474–2

05.191

 
 

5

05.192

04

4440–65–7

3-heksenal

3923

 

224–659–0

05.192

 
 

5

05.194

03

5910–87–2

tr-2, tr-4-nonadienal

3212

732

227–629–5

05.194

 
 

5

05.195

03

7069–41–2

trans-2-tridecenal

3082

2011

230–362–7

05.195

 
 

5

05.196

03

30361–29–6

tr-2, tr-4-undekadienal

3422

10385

250–148–7

05.196

 
 

5

05.198

07

58102–02–6

alfa-metil jonal

 
 

261–121–4

05.198

 

2-metil-4-(2,6,6-trimetilcikloheks–2-enil)but-3-enal

 

05.200

03

 

trans-2, trans-4, cis-7-dekatrienal

 
 
 

05.200

 
 
 

05.203

04

5090–41–5

9-oktadecenal

 
 
 

05.203

 
 
 

▼M3 —————

▼M3

05.207

04

105683-99-6

6-decenal, cis

 
 
 

05.207

 
 

6

05.208

04

169054-69-7

Z-8-tetradecenal

 
 
 

05.208

 
 

6

05.209

04

147159-48-6

6-decenal, trans

 
 
 

05.209

 
 

6

▼M4

05.210

04

30390-51-3

4-dodecenal

 
 

250-174-9

05.210

 
 
 

05.211

02

30689-75-9

6-metiloktanal

 
 
 

05.211

 
 
 

05.212

04

76261-02-4

6-dodecenal

 
 
 

05.212

 
 
 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenal

 
 
 

05.213

 
 
 

05.214

04

121052-28-6

8-dodecenal

 
 
 

05.214

 
 
 

05.215

03

134998-59-7

2,6-dekadienal (c,c)

 
 
 

05.215

 
 
 

05.216

03

134998-60-0

2,6-dekadienal (t,t)

 
 
 

05.216

 
 
 

▼M3

05.217

04

21662-08-8

5-decenal

 
 
 

05.217

 
 
 

05.218

04

56554-87-1

16-oktadecenal

 
 
 

05.218

 
 
 

▼M2

06.001

01

105–57–7

1,1-dietoksietan

2002

35

203–310–6

06.001

dietil acetal; acetaldehid dietil acetal; etilidin dietil eter;1,1-dietoksietan.

 
 

06.002

23

1319–88–6

5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksan

2129

36

215–294–8

06.002

benzaldehid gliceril acetal; 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksan;2-fenil-m-dioksan-5-ol; 4-hidroksi metil-2-fenil-1,3-dioksolan;benzalglicerin

 
 

06.003

23

1125–88–8

alfa, alfa-dimetoksitoluen

2128

37

214–413–0

06.003

benzaldehid dimetil acetal; 1,1-dimetoksi fenil metan

 
 

06.004

03

7492–66–2

citral dietil acetal

2304

38

231–323–7

06.004

3,7-dimetil-2,6-oktadienal dietil acetal;1,1-dietoksi-3,7-dimetil-2,6-oktadien

1,1-dietoksi-3,7-dimetilokta-2,6-dien

 

06.005

03

7549–37–3

citral dimetil acetal

2305

39

231–434–0

06.005

3,7-dimetil-2,6-oktadienal dimetil acetal;1,1-dimetoksi-3,7-dimetil-2,6-oktadien;

1,1-dimetoksi-3,7-dimetilokta-2,6-dien

 

06.006

15

101–48–4

1,1-dimetoksi-2-feniletan

2876

40

202–945–6

06.006

alfa-tolil aldehid dimetil acetal; fenilacetaldehid dimetil acetal;

 
 

06.007

15

29895–73–6

fenilacetaldehid gliceril acetal

2877

41

249–934–2

06.007

5-hidroksi-2-benzil-1,3-dioksan; 5-hidroksimetil-2-benzil-1,3-dioksolan

2-benzil-4-hidroksi-1,3-dioksan in2-benzil-4-hidroksimetil-1,3-dioksolan(mešanica)

 

06.008

01

10022–28–3

1,1-dimetoksioktan

2798

42

233–018–4

06.008

oktanal dimetil acetal; C-8-dimetilacetal; kaprilaldehid dimetil acetal;oktaldehid dimetil acetal; resedil acetal;

 
 

06.009

01

7779–41–1

10,10-dimetoksidekan

2363

43

231–928–6

06.009

dekanal dimetil acetal; decilaldehid DMA; aldehid C-10 dimetilacetal;1,1-dimetoksidekan; decilaldehid dimetil acetal

 
 

06.010

02

7779–94–4

1,1-dietoksi-3,7-dimetiloktan-7-ol

2584

44

231–945–9

06.010

hidroksicitronelal dietil acetal; 1,1-dietoksi-3,7-dimetil-7-oktanol;8,8-dietoksi-2,6-dimetil-2-oktanol; 7-hidroksi-1,1-dietoksi-3,7-dimetil oktan

 
 

06.011

02

141–92–4

1,1-dimetoksi-3,7-dimetiloktan-7-ol

2585

45

205–510–9

06.011

hidroksicitronelal dimetil acetal; 8,8-dimetoksi-2,6-dimetil-2-oktanol;1,1-dimetoksi-3,7-dimetil-7-oktanol

 
 

06.012

23

1333–09–1

tolualdehid gliceril acetal

3067

46

 

06.012

2-(o-, m-, p-krezil)- 5-hidroksidioksan; 2-(metilfenil)- 1,3-dioksan-5-ol;2–5-hidroksimetildioksolan

2-(2,3 in4-metilfenil)- 5-hidroksi-1,3-dioksanin 2-(2,3 in4-metilfenil)- 5-hidroksimetil-1,3-dio–ksolan (mešanica)

 

06.013

22

91–87–2

alfa-pentilcinamaldehid dimetil acetal

2062

47

202–104–3

06.013

alfa-n-amil-beta-fenilakroleindimetilacetal;1,1-dimetoksi-2-amil-3-fe–nil-2-propen;

1,1-dimetoksi-2-pentil-3-fenilprop-2-en

 

06.014

22

5660–60–6

cinamaldehid etilen glikol acetal

2287

48

227–110–3

06.014

2-stiril-m-dioksolan; 2-stiril-1,3-dioksolan; cimetni aldehid etilen glikolacetal;

2-(2-feniletilen)- 1,3-dioksolan

 

06.015

01

534–15–6

1,1-dimetoksietan

3426

510

208–589–8

06.015

acetaldehid dimetil acetal; dimetilacetal; etiliden dimetil eter;

 
 

06.016

15

7493–57–4

1-feniletoksi-1-propoksi etan

2004

511

231–327–9

06.016

acetaldehid fentil propil acetal; [2-(1-propoksietoksi)etil]benzen;1-fenetoksi-1-propoksietan; propil fentil acetal; benzen, 2-(1-propoksietoksi)etil; acetal R; pepital;

 
 

06.017

23

774–48–1

(dietoksimetil)benzen

 

517

212–265–1

06.017

benzaldehid dietil acetal; 1,1-dietoksifenil metan; fenil dietoksimetan; 1,1-dietoksitoluen;

 
 

06.019

23

7492–39–9

1-benziloksi-1-(2-metoksietoksi)etan

2148

523

 

06.019

acetaldehid benzil metoksietil acetal; acetaldehid benzil ß-metoksietilacetal; 1-benzoil-1-(2-metoksietoksi)etan;

 
 

06.020

01

34764–02–8

1,1-dietoksidekan

 

531

252–202–5

06.020

dekanal dietil acetal; dekan-1-al dietil acetal; decilni aldehid dietilacetal;

 
 

06.021

01

688–82–4

1,1-dietoksiheptan

 

553

211–707–0

06.021

heptanal dietil acetal; enantal dietil acetal;

 
 

06.023

01

3658–93–3

1,1-dietoksiheksan

 

557

222–911–4

06.023

heksanal dietil acetal; heksil aldehid dietil acetal

 
 

06.024

15

68345–22–2

1,1-di-izobutoksi-2-feniletan

3384

595

269–851–5

06.024

fenilacetaldehid di-izobutil acetal;

1,1-di(2-metilpropoksi)- 2-feniletan

 

06.025

03

67674–36–6

1,1-dietoksinona-2,6-dien

3378

660

266–874–2

06.025

nonadienil dietil acetal

 

5

06.027

15

5468–06–4

4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioksolan

2875

669

 

06.027

fenilacetaldehid 2,3-butilen glikol acetal;

 
 

06.028

01

10032–05–0

1,1-dimetoksiheptan

2541

2015

233–103–6

06.028

heptanal dimetil acetal; aldehid C-7 dimetil acetal; heptaldehid dimetilacetal; enantal dimetil acetal;

 
 

06.029

09

72854–42–3

heptanal gliceril acetal (mešani 1,2 and 1,3 acetali)

2542

2016

276–947–0

06.029

2-heksil-4-hidroksimetil-1,3-dioksolan + 2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksan;2-heksil-4-hidroksi-1,3-dioksan;

 
 

06.030

22

90–87–9

1,1-dimetoksi-2-fenilpropan

2888

2017

202–022–8

06.030

fenilpropanal dimetil acetal; hidratropni aldehid dimetil acetal;2-fenilpropionaldehid dimetil acetal;

 
 

06.031

03

54306–00–2

1,1-dietoksiheks-2-en

 

2135

259–086–5

06.031

2-heksenal dietil acetal

 
 

06.032

23

2568–25–4

4-metil-2-fenil-1,3-dioksolan

2130

2226

219–906–4

06.032

benzaldehid propilen glikol acetal; 4-metil-2-fenil-m-dioksolan;4-metil-2-fenil-1,3-dioksolan; benzaldehid propilen glikol ciklični acetal

 
 

06.033

01

871–22–7

1,1-dibutoksietan

 

2341

212–804–0

06.033

acetaldehid dibutil acetal

 
 

06.034

01

105–82–8

1,1-dipropoksietan

 

2342

203–335–2

06.034

n-propil acetal; dipropil acetal; acetaldehid dipropil acetal;

 
 

06.035

03

10444–50–5

citral propilen glikol acetal

 

2343

233–929–7

06.035

 

2-(2,6-dimetilhepta-1,5-dienil)- 4-metil–1,3-dioksalan

 

06.036

15

64577–91–9

1-butoksi-1-(2-feniletoksi)etan

3125

10007

264–948–9

06.036

acetaldehid butil fenetil acetal; 2-butoksi-2-feniletoksi-etan

 
 

06.037

04

18492–65–4

1,1-dietoksihept-4-en (cis in trans)

3349

10011

242–376–0

06.037

4-heptenal dietil acetal;

 

5

06.038

09

5436–21–5

4,4-dimetoksibutan-2-on

3381

10029

226–605–1

06.038

acetilacetaldehid dimetil acetal; 3-oksobutanal dimetil acetal;3-ketobutiraldehid, dimetil acetal;

 
 

06.039

30

67715–79–1

1,2-di((1′— etoksi)-etoksi)propan

3534

 

266–979–3

06.039

4,6,9-trimetil-3,5,8,10-tetraoksadodekan; 3,5,8,10-tetraoksadekan, 4,6,9-trimetil–

 
 

06.040

09

67715–82–6

1,2,3-tris([1′— etoksi]-etoksi)propan

3593

11930

 

06.040

3,5,9,11-tetraoksatridekan, 7-(1-etoksietoksi)- 4,10-dimetil–

 
 

06.041

02

 

1-izobutoksi-1-etoksi-2-metilpropan

 

10055

 

06.041

izobutanal etil izobutil acetal; 2-metilpropanal etil izobutil acetal

1-etoksi-2-metil-1-(2-metilpro–poksi)propan

 

06.042

02

 

1-izobutoksi-1-etoksi-3-metilbutan

 

10057

 

06.042

izovaleraldehid etil izobutil acetal; 3-metilbutanal etil izobutil acetal

1-etoksi-3-metil-1-(2-metilpro–poksi)butan

 

06.043

01

 

1-izoamiloksi-1-etoksipropan

 

10038

 

06.043

propanal etil 3-metilbutil acetal

1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)etan

 

06.044

01

 

1-izobutoksi-1-etoksipropan

 

10058

 

06.044

propanal etil izobutil acetal

1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)propan

 

06.045

02

 

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-2-metilpropan

 

10061

 

06.045

izobutanal izobutil izoamil acetal; 2-metilpropanal izobutil 3-metilbutilacetal

2-metil-1-(3-metilbutoksi)- 1-(2-metil–propoksi)propan

 

06.046

02

 

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-3-metilbutan

 

10060

 

06.046

izovaleraldehid izoamil izobutil acetal; 3-metilbutanal izobutil 3-metilbutilacetal

3-metil-1-(3-metilbutoksi)- 1-(2-metil–propoksi)butan

 

06.047

01

 

1-izopentiloksi-1-propoksietan

 

10065

 

06.047

acetaldehid 3-metilbutil propil acetal

1-(3-metilbutoksi)- 1-propoksietan

 

06.048

01

 

1-izopentiloksi-1-propoksipropan

 

10066

 

06.048

propanal 3-metilbutil propil acetal

1-(3-metilbutoksi)- 1-propoksipropan

 

06.049

01

77249–20–8

1-butoksi-1-(2-metilbutoksi)etan

 
 
 

06.049

acetaldehid butil 2-metilbutil acetal

 
 

06.050

01

57006–87–8

1-butoksi-1-etoksietan

 

10003

 

06.050

acetaldehid butil etil acetal

 
 

06.051

01

13535–43–8

1,1-di-(2-metilbutoksi)etan

 
 
 

06.051

acetaldehid di(2-metilbutil) acetal

 
 

06.052

02

13262–24–3

1,1-di-izobutoksi-2-metilpropan

 

10025

 

06.052

izobutanal di-izobutil acetal; 2-metilpropanal di-zobutil acetal

1,1-di(2-metilpropoksi)- 2-metilpropan

 

06.053

01

5669–09–0

1,1-di-izobutoksietan

 

10023

227–129–7

06.053

acetaldehid di-izobutil acetal

1,1-di(2-metilpropoksi)etan

 

06.054

01

13262–27–6

1,1-di-izobutoksipentan

 

10026

 

06.054

valeraldehid di-izobutil acetal; pentanal di-zobutil acetal

1,1-di(2-metilpropoksi)pentan

 

06.055

01

13002–09–0

1,1-di-izopentiloksietan

 

10028

235–839–3

06.055

acetaldehid di-izoamil acetal; acetaldehid di(3-metilbutil) acetal

1,1-di(3-metilbutoksi)etan

 

▼M3 —————

▼M2

06.057

02

3658–94–4

1,1-dietoksi-2-metilbutan

 

10013

 

06.057

2-metilbutanal dietil acetal

 
 

06.058

02

1741–41–9

1,1-dietoksi-2-metilpropan

 

10015

217–107–5

06.058

izobutanal dietil acetal; 2-metilpropanal dietil acetal

 
 

06.059

02

3842–03–3

1,1-dietoksi-3-metilbutan

 

10014

223–335–6

06.059

izovaleraldehid dietil acetal; 3-metilbutanal dietil acetal

 
 

06.060

03

10602–34–3

1,1-dietoksibut-2-en

 
 

234–224–7

06.060

2-butenal dietil acetal

 
 

06.061

01

3658–95–5

1,1-dietoksibutan

 

10009

222–913–5

06.061

butanal dietil acetal

 
 

06.062

01

53405–98–4

1,1-dietoksidodekan

 
 

258–541–5

06.062

dodekanal dietil acetal

 
 

06.063

04

73545–18–3

1,1-dietoksiheks-3-en

 
 

277–532–7

06.063

3-heksenal dietil acetal

 

5

06.064

01

462–95–3

dietoksimetan

 

10012

207–330–6

06.064

formaldehid dietil acetal

 
 

06.065

01

54815–13–3

1,1-dietoksinonan

 

10016

259–360–4

06.065

nonanal dietil acetal

 
 

06.066

01

54889–48–4

1,1-dietoksioktan

 
 

259–385–0

06.066

oktanal dietil acetal

 
 

06.067

01

3658–79–5

1,1-dietoksipentan

 

10017

222–909–3

06.067

valeraldehid dietil acetal; pentanal dietil acetal

 
 

06.068

03

3054–95–3

1,1-dietoksiprop-2-en

 

10020

221–276–0

06.068

2- propenal dietil acetal

 
 

06.069

01

4744–08–5

1,1-dietoksipropan

 

10018

225–257–8

06.069

propanal dietil acetal

 
 

06.070

01

53405–97–3

1,1-dietoksiundekan

 
 

258–539–4

06.070

undekanal dietil acetal

 
 

06.071

01

5405–58–3

1,1-diheksiloksietan

 

10022

226–458–3

06.071

acetaldehid diheksil acetal

 
 

06.072

03

18318–83–7

1,1-dimetoksiheks-2(trans)-en

 
 

242–204–4

06.072

trans-2-heksenal dimetil acetal

 
 

06.073

01

1599–47–9

1,1-dimetoksiheksan

 
 

216–488–5

06.073

heksanal dimetil acetal

 
 

06.074

01

109–87–5

dimetoksimetan

 

10031

203–714–2

06.074

formaldehid dimetil acetal; metilal

 
 

06.075

01

26450–58–8

1,1-dimetoksipentan

 
 

247–716–1

06.075

pentanal dimetil acetal

 
 

06.076

01

4744–10–9

1,1-dimetoksipropan

 
 

225–258–3

06.076

propanal dimetil acetal

 
 

06.077

01

3390–12–3

2,4-dimetil-1,3-dioksolan

 
 

222–221–3

06.077

 
 
 

06.078

15

122–71–4

1,1-difenetoksietan

 
 

204–568–2

06.078

acetaldehid difenetil acetal

 
 

06.079

01

13602–09–0

1-etoksi-1-(2-metilbutoksi)etan

 

10040

 

06.079

acetaldehid etil 2-metilbutil acetal

 
 

06.080

15

2556–10–7

1-etoksi-1-(2-feniletoksi)etan

 

10049

219–868–9

06.080

acetaldehid etil 2-feniletil acetal

 
 

06.081

04

28069–74–1

1-etoksi-1-(3-hekseniloksi)etan

3775

10034

248–817–3

06.081

etil cis-3-heksenil acetal; acetaldehid etil 3-heksenil acetal

 

5

06.082

01

54484–73–0

1-etoksi-1-heksiloksietan

 

11948

259–184–8

06.082

acetaldehid etil heksil acetal; 1-(1-etoksietoksi) heksan

 
 

06.083

01

13442–90–5

1-etoksi-1-izopentiloksietan

 

10037

236–581–4

06.083

acetaldehid etil 3-metilbutil acetal

1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)etan

 

06.084

01

10471–14–4

1-etoksi-1-metoksietan

 

10039

233–959–0

06.084

acetaldehid etil metil acetal

 
 

06.085

01

59184–43–9

1-etoksi-1-pentiloksietan

 

10046

 

06.085

acetaldehid etil amil acetal; acetaldehid etil pentil acetal

 
 

06.086

01

20680–10–8

1-etoksi-1-propoksietan

 

10050

243–963–4

06.086

acetaldehid etil propil acetal

 
 

06.087

10

6290–17–1

etil 2,4-dimetil-1,3-dioksolan-2-acetat

 
 

228–536–2

06.087

etil acetoacetat propilenglikol ketal

 
 

06.088

01

4359–46–0

2-etil-4-metil-1,3-dioksolan

 
 

224–435–2

06.088

 
 
 

06.089

01

6454–22–4

2-heksil-4,5-dimetil-1,3-dioksolan

 
 

229–261–0

06.089

 
 
 

06.090

09

3674–21–3

4-hidroksimetil-2-metil-1,3-dioksolan

 
 
 

06.090

 
 
 

06.091

01

6986–51–2

1-izobutoksi-1-etoksietan

 

10054

230–251–3

06.091

acetaldehid etil izobutil acetal

1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)etan

 

06.092

01

75048–15–6

1-izobutoksi-1-izopentiloksietan

 

10059

278–063–0

06.092

acetaldehid izobutil izoamil acetal; acetaldehid izobutil 3-metilbutil acetal

1-(3-metilbutoksi)- 1-(2-metilpropoksi) etan

 

▼M3 —————

▼M2

06.094

01

1599–49–1

4-metil-2-pentil-1,3-dioksolan

3630

 

247–807–6

06.094

 
 
 

06.095

01

4352–99–2

4-metil-2-propil-1,3-dioksolan

 
 

224–420–0

06.095

 
 
 

06.096

01

122–51–0

trietoksimetan

 

10903

204–550–4

06.096

trietil ortoformiat; etil ortoformiat

 
 

06.097

09

7789–92–6

1,1,3-trietoksipropan

 

10075

232–193–4

06.097

3-etoksipropanal dietil acetal

 
 

06.098

05

1193–11–9

2,2,4-trimetil-1,3-dioksolan

3441

11423

214–766–0

06.098

 
 
 

06.099

23

4359–31–3

vanilin butilen glikol acetal

 
 
 

06.099

4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid 2,3-butandiil acetal

4-etil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)–1,3-dioksolan

 

06.100

01

13002–08–9

►M3  1,1-dipentiloksietan ◄

 

10032

235–838–8

06.100

 
 
 

06.102

09

1708–36–7

2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksan

 

2016

216–961–6

06.102

 
 
 

06.104

23

68527–74–2

vanilin propilen glikol acetal

3905

 
 

06.104

4-metil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)- 1,3-dioksolan

 
 

06.105

02

13285–51–3

3-metil-1,1-di-izopentiloksibutan

 

10070

 

06.105

izovaleraldehid di-izoamil acetal; 3-metilbutanal di(3-metilbutil) acetal

3-metil-1,1-di(3-metilbutoksi)butan

 

06.106

02

13112–63–5

2-metil-1,1-di-izopentiloksipropan

 

10071

 

06.106

 

2-metil-1,1-di(3-metilbutoksi)propan

 

06.107

01

13548–84–0

1-(2-metilbutoksi)- 1-izopentiloksietan

 

10068

 

06.107

metilbutil acetal

1-(2-metilbutoksi)- 1-(3-metilbutoksi) etan

 

06.108

23

 

anisaldehid butan-2,3-diol acetal

 
 
 

06.108

 

4,5-dimetil-2-(4-metoksifenil)–1,3-dioksolan

 

06.109

04

 

1,1-dietoksi-3,7-dimetilokt-6-en

 
 
 

06.109

citronelal dietil acetal; 3,7-dimetil-6-oktenal dietil acetal

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.111

01

 

1-etoksi-1-metoksipropan

 
 
 

06.111

propanal etil metil acetal

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.113

23

 

heliotropin butan-2,3-diol acetal

 
 
 

06.113

piperonal butan-2,3-diol acetal

4,5-dimetil-2-(3,4-metilendioksifenil)- 1,3-dioksolan

 

06.114

01

 

1-heksiloksi-1-izopentiloksietan

 
 
 

06.114

acetaldehid heksil izoamil acetal; acetaldehid heksil 3-metilbutil acetal

1-heksoksi-1-(3-metilbutoksi)etan

 

06.115

01

 

1-izopentiloksi-1-pentiloksietan

 
 
 

06.115

acetaldehid 3-metilbutil pentil acetal

1-(3-metilbutoksi)- 1-pentiloksietan

 

06.120

08

 

DL-menton-1,2-glicerol ketal

3808

 
 

06.120

 
 
 

06.123

01

 

1-butoksi-1-izopentiloksietan

 

10004

 

06.123

acetaldehid butil izoamil acetal

1-butoksi-1-(3-metilbutoksi)etan

 

06.124

02

 

1,1-di-izobutoksi-3-metilbutan

 

10024

 

06.124

izovaleraldehid di-izobutil acetal; 3-metilbutanal di-zobutil acetal

1,1-di(2-metilpropoksi)- 3-metilbutan

 

06.125

01

 

1,1-di-izobutoksipropan

 

10027

 

06.125

propanal di-izobutil acetal

1,1-di(2-metilpropoksi)propan

 

06.127

01

 

1-etoksi-1-izopentiloksipropan

 

10036

 

06.127

butanal etil izoamil acetal; butanal etil 3-metilbutil acetal

1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)propan

 

06.128

01

 

1-etoksi-1-pentiloksibutan

 

10045

 

06.128

butanal etil amil acetal; 2,3- butilen glikol; dimetil etilen glikol

 
 

06.129

02

 

1-etoksi-2-metil-1-izopentiloksipropan

 

10043

 

06.129

izobutanal etil izoamil acetal; 2-metilpropanal etil 3-metilbutil acetal

1-etoksi-2-metil-1-(3-metilbutoksi)butan

 

06.130

02

 

1-etoksi-2-metil-1-propoksipropan

 

10044

 

06.130

izobutanal etil propil acetal; 2-metilpropanal etil propil acetal

 
 

06.131

02

 

►M3  l-etoksi-l-(3-metilbutoksi)-3-metilbutan ◄

 

10042

 

06.131

izovaleraldehid etil izoamil acetal; 3-metilbutanal etil 3-metilbutilacetal

1-etoksi-3-metil-1-(3-metilbutoksi)butan

 

▼M3

06.132

23

63253-24-7

vanilin butan-2,3-diol acetal (zmes stereo izomerov)

4023

 
 

06.132

vanilin eritro in treo-butan-2,3-diol acetal

 

6

▼M2

07.001

09

78–98–8

2-oksopropanal

2969

105

201–164–8

07.001

piruvaldehid; 2-ketopropionaldehid; acetilformaldehid; metil glioksal;pirogrozdni aldehid; propan-2-on-1-al

 
 

07.002

05

110–43–0

heptan-2-on

2544

136

203–767–1

07.002

keton C-7; metil amil keton; amil metil keton

 
 

07.003

05

106–35–4

heptan-3-on

2545

137

203–388–1

07.003

etil butil keton; butil etil keton;

 
 

07.004

21

98–86–2

acetofenon

2009

138

202–708–7

07.004

metil fenil keton; acetilbenzen; acetilbenzol; benzoilmetid; fenilmetil keton

 
 

07.005

21

122–48–5

vanilil aceton

3124

139

204–548–3

07.005

zingeron; 3-metoksi-4-hidroksi-benzilaceton;3-metoksi-4-metoksibenzilaceton; vanililaceton;;

4-(4-hidroksi-3-metoksifenil)butan-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.007

08

127–41–3

alfa-jonon

2594

141

204–841–6

07.007

 

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)–3-buten-2-on

 

07.008

08

14901–07–6

beta-jonon

2595

142

238–969–9

07.008

beta-irizon; 4-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)- 3-buten-2-on;ß-ciklocitrilidenaceton

4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)but–3-en-2-on

5

07.009

08

7779–30–8

metil-alfa-jonon

2711

143

204–842–1

07.009

alfa-ceton; 5-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)- 4-penten-3-on; raldein;alfa, ciklocitrilidenmetil etil keton

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)pent–1-en-3-on

 

07.010

08

127–43–5

metil-beta-jonon

2712

144

204–843–7

07.010

5-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)- 4-penten-3-on; raldein;beta-ciklocitrilidenbutanon, beta-metiljonon; beta-iraldein

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)pent–1-en-3-on

 

07.011

08

79–69–6

4-(2,5,6,6-tetrametil-2-cikloheksenil)- 3-buten-2-on

2597

145

201–219–6

07.011

alfa-iron; 6-metiljonon;4(2,5,6,6-tetrametil-2-cikloheksen-1-il)- 3-buten-2-on;

 
 

07.012

08

99–49–0

karvon

2249

146

202–759–5

07.012

karvol; 1-metil-4-izopropenil-6-cikloheksen-2-on

p-menta-1,8-dien-2-on

 

07.013

21

93–08–3

metil 2-naftil keton

2723

147

202–216–2

07.013

2-acetonafton; 2-acetilnafalen; kristali „oranger“; beta-metil naftilketon; beta-acetonafton;

 
 

07.014

12

118–71–8

maltol

2656

148

204–271–8

07.014

veltol (Pfizer); corps praline; 4H-piran-4-on, 3-hidroksi-2-metil;3-hidroksi-2-metil-(1,4-piran); 2-metil piromekonska kislina

3-hidroksi-2-metil-4-piron

 

07.015

05

110–93–0

6-metilhept-5-en-2-on

2707

149

203–816–7

07.015

metil heptenon; 2-metil-2-hepten-6-on; 2-metilheptenon; metil heksenil keton

 
 

07.016

05

112–12–9

undekan-2-on

3093

150

203–937–5

07.016

metil nonil keton; 2-hendekanon; undekanon-2; metil nonil keton;2-hendekanon; 2-oksoundekan; nonil metil keton

 
 

07.017

05

108–10–1

4-metilpentan-2-on

2731

151

203–550–1

07.017

metil izobutil keton; izobutil metil keton; izopropilaceton; izoheksanon;hekson;

 
 

07.018

10

3848–24–6

heksan-2,3-dion

2558

152

223–350–8

07.018

metil propil diketon; acetil butiril; acetil-n-butiril;

 
 

07.019

05

111–13–7

oktan-2-on

2802

153

203–837–1

07.019

metil heksil keton; n-heksil metil keton; heksil metil keton; oktan-2-on

 
 

07.020

05

821–55–6

nonan-2-on

2785

154

212–480–0

07.020

metil heptil keton;

 
 

07.021

10

7493–59–6

undeka-2,3-dion

3090

155

231–330–5

07.021

acetil nonanil; acetil nonanoil; acetil pelargonil;

 
 

07.022

21

122–00–9

4-metilacetofenon

2677

156

204–514–8

07.022

p-metilacetofenon; metil p-tolil keton; 1-acetil-4-metilbenzen;1-metil-4-acetil benzen;

 
 

07.023

21

89–74–7

2,4-dimetilacetofenon

2387

157

201–935–9

07.023

acetil-m-ksilen; metil 2,4-dimetilfenil keton

 
 

07.024

21

122–57–6

4-fenilbut-3-en-2-on

2881

158

204–555–1

07.024

benziliden aceton; cinamil metil keton; metil stiril keton;acetocinamon; benzalaceton;

 
 

07.025

21

5349–62–2

4-metil-1-fenilpentan-2-on

2740

159

226–316–0

07.025

benzil izobutil keton; izobutil benzil keton;

 
 

07.026

21

7774–79–0

4-(p-tolil)butan-2-on

3074

160

 

07.026

 

4-(4-metilfenil)butan-2-on

 

07.027

21

1901–26–4

3-metil-4-fenilbut-3-en-2-on

2734

161

217–599–1

07.027

benziliden metil aceton; 1-metil-1-benzilidenaceton;3-benziliden-2-butanon; alfa-metil-alfa-benzalaceton;

 
 

07.028

21

119–53–9

benzoin

2132

162

204–331–3

07.028

benzoil fenil karbinol; alfa-hidroksi-alfa-fenilacetofenon;2-hidroksi-1,2-difeniletan

2-hidroksi-2-fenilacetofenon

 

07.029

21

104–20–1

4-(4-metoksifenil)butan-2-on

2672

163

203–184–2

07.029

anizil aceton; p-metoksifenilbutanon; 2-butanon, 4-(4-metoksifenil)-;malinov keton; metil oksanon; p-metoksibenzilaceton

 
 

07.030

21

104–27–8

1-(4-metoksifenil)pent-1-en-3-on

2673

164

203–190–5

07.030

eton; alfa-metilanizalaceton; alfa-metil aniziliden aceton;p-metoksistiril etil keton

 
 

07.031

21

55418–52–5

piperonil aceton

2701

165

259–630–1

07.031

2-butanon, 4-(1,3-benzodioksol-5-il); dulcinil; heliotropil aceton

4-(3,4-metilendioksifenil)butan-2-on

 

07.032

21

119–61–9

benzofenon

2134

166

204–337–6

07.032

benzoilbenzen; difenil keton; difenilmetanon;alfa-oksodifenilmetan

 
 

07.033

08

►M3  11050–62–7 ◄

izojasmon

3552

167

202–417–5

07.033

 

2-heksil-ciklopent-2-en-1-on in 2-heksiliden ciklopentanon

5

07.034

08

17373–89–6

2-heksilidenciklopentan-1-on

2573

167

241–411–7

07.034

alfa-heksilidenciklopentanon

 

5

07.035

08

17369–60–7

tetrametil etilcikloheksenon (mešanica izomerov)

3061

168

241–403–3

07.035

 
 

5

07.036

08

127–51–5

alfa-izometil jonon

2714

169

204–846–3

07.036

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)- 3-metil-3-buten-2-on; metil-gama–jonon; izometiljonon; gama-metiljonon

4-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)–3-metilpent-3-en-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.038

21

100–06–1

4-metoksiacetofenon

2005

570

202–815–9

07.038

acetanizol; p-acetilanizol; 4-acetilanizol;

 
 

07.039

09

7786–52–9

oktan-3-on-1-ol

2804

592

 

07.039

3-okso-1-oktanol; kaproiletanoat; heksanoiletanoat; metilol metil amil keton; 1-hidroksioktan-3-on;

 
 

07.040

21

93–55–0

1-fenilpropan-1-on

3469

599

202–257–6

07.040

propiofenon; fenil etil keton; propionilbenzen

 
 

07.041

08

79–89–0

beta-izometiljonon

 

650

201–231–1

07.041

izometil beta-jonon

3-metil-4-(2,6,6-trimetilcikloheks–1-enil)but-3-en-2-on

 

07.042

21

645–13–6

4-izopropilacetofenon

2927

651

211–433–1

07.042

metil p-izopropilfenil keton; p-acetilkumen; p-propilacetofenon;

 
 

07.044

05

625–33–2

pent-3-en-2-on

3417

666

210–888–3

07.044

 
 
 

07.045

08

2408–37–9

2,2,6-trimetilcikloheksanon

3473

686

219–309–9

07.045

 
 
 

07.046

21

1080–12–2

vanililiden aceton

3738

691

214–096–9

07.046

metil-3-metoksi-4-hidroksistiril keton; dihidrozingeron;

4-(4-hidroksi-3-metoksifenil)but-3-en-2-on

 

07.047

12

4940–11–8

etil maltol

3487

692

225–582–5

07.047

veltol-plus; 2-etilpiromekonska kislina; 3-hidroksi-2-etil-4-piron;2-etil-3-ol-4H-piran-4-on;

2-etil-3-hidroksi-4-piron

 

07.048

05

2497–21–4

4-heksen-3-on

3352

718

219–681–2

07.048

2-heksen-4-on; heks-2-en-4-on; propilen etil keton

 
 

07.049

21

103–13–9

1-(4-metoksifenil)- 4-metilpent-1-en-3-on

3760

719

 

07.049

metoksistiril izopropil keton; izopropil 4-metiloksistiril keton

 
 

07.050

05

67–64–1

aceton

3326

737

200–662–2

07.050

propan-2-on; dimetil keton; 2-oksopropan; ß-ketopropan; piroocetni eter

 

1

07.051

10

513–86–0

3-hidroksibutan-2-on

2008

749

208–174–1

07.051

acetoin; AMC; acetil metil karbinol; 2,3-butanolon; dimetilketol;3-hidroksi-2-butanon; gama-hidroksi-beta-oksobutan

 
 

07.052

10

431–03–8

diacetil

2370

752

207–069–8

07.052

dimetil diketon; biacetil; 2,3-diketobutan; 2,3-butandion;dimetilglioksal;

butan-2,3-dion

 

07.053

05

78–93–3

butan-2-on

2170

753

201–159–0

07.053

etil metil keton; metil etil keton; keton C-4

 
 

07.054

05

107–87–9

pentan-2-on

2842

754

203–528–1

07.054

etil aceton; metil propil keton; propil metil keton; pentan-2-on

 
 

07.055

21

5471–51–2

4-(p-hidroksifenil)butan-2-on

2588

755

226–806–4

07.055

p-hidroksibenzil aceton; oksifenalon; frambinon;1-p-hidroksifenil-3-butanon; p-hidrobenzilaceton;p-hidroksibenzilaceton

 
 

07.056

30

80–71–7

3-metilciklopentan-1,2-dion

2700

758

201–303–2

07.056

2-hidroksi-3-metilciklopent-2-en-1-on; metilciklopentenolon;3-metilciklopentan-1,2-dion; cikloten; korilon;3-metil-2-ciklopenten-2-ol-1-on

 
 

07.057

30

21835–01–8

3-etilciklopentan-1,2-dion

3152

759

244–606–5

07.057

2-hidroksi-3-etil-2-ciklopenten-1-on; etil ciklopentenolon; etilciklopentalon; 3-etil-2-ciklopenten-2-ol-1-on;

 
 

07.058

05

123–19–3

heptan-4-on

2546

2034

204–608–9

07.058

dipropil keton; butiron;

 
 

07.059

08

10458–14–7

p-mentan-3-on

2667

2035

233–944–9

07.059

2-izopropil-5-metilcikloheksanon; 4-izopropil-1-metilcikloheksan-3-on

 
 

07.060

10

600–14–6

pentan-2,3-dion

2841

2039

209–984–8

07.060

acetil propionil

 
 

07.061

08

79–78–7

alil alfa-jonon

2033

2040

201–225–9

07.061

1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)- 1,6-heptadien-3-on; alil ciklocitrilidenaceton; alfa-aliljonon S

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)–1,6-heptadien-3-on

 

07.062

05

106–68–3

oktan-3-on

2803

2042

203–423–0

07.062

etil amil keton; amil etil keton;

 
 

07.063

10

7493–58–5

4-metilpentan-2,3-dion

2730

2043

231–328–4

07.063

acetil izobutiril

 
 

07.064

10

96–04–8

heptan-2,3-dion

2543

2044

202–472–5

07.064

acetil pentanoil; acetil valeril; valeril acetil;

 
 

07.065

10

496–77–5

5-hidroksioktan-4-on

2587

2045

207–830–4

07.065

butiroin; 5-oktanol-4-on;

 
 

07.067

08

29606–79–9

izopulegon

2964

2051

249–725–6

07.067

1-metil-4-izopropenilcikloheksan-3-on; 1-metil-4-izopropenil-3-cikloheksanon;1-izopropil-4-metil-2-cikloheksanon

p-ment-8-en-3-on

5

07.069

05

4433–36–7

tetrahidro-psevdo-jonon

3059

2053

224–634–4

07.069

6,10-dimetil-9-undecen-2-on; dihidrogeranilaceton,

6,10-dimetilundec-9-en-2-on

 

07.070

21

7492–37–7

3-benzilheptan-4-on

2146

2140

231–317–4

07.070

 
 
 

07.071

10

5455–24–3

oktan-4,5-dion

 

2141

 

07.071

dibutiril

 
 

07.072

05

624–42–0

6-metilheptan-3-on

 

2143

210–844–3

07.072

izoamil etil keton

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.075

30

13494–06–9

3,4-dimetilciklopentan-1,2-dion

3268

2234

236–810–8

07.075

2-hidroksi-3,4-dimetil-2-ciklopenten-1-on;

 
 

07.076

30

13494–07–0

3,5-dimetilciklopentan-1,2-dion

3269

2235

236–811–3

07.076

 
 
 

07.077

10

4437–51–8

heksan-3,4-dion

3168

2255

224–651–7

07.077

dipropionil; 3,4-dioksoheksan; dietil-alfa, beta-di-keton

 
 

07.078

08

491–07–6

d, l-izomenton

3460

2259

207–727–4

07.078

cis-1-metil-4-izopropil-3-cikloheksanon; cis-para-mentan-3-on

cis-p-mentan-3-on

 

07.079

30

579–07–7

1-fenilpropan-1,2-dion

3226

2275

209–435–2

07.079

acetil benzoil; metil fenil diketon; metil fenil glioksal; fenil metil diketon

 
 

07.080

30

3008–43–3

3-metilcikloheksan-1,2-dion

3305

2311

221–122–2

07.080

3-metil-1,2-cikloheksandion; 2-metil-3,4-cikloheksandion;

 
 

07.081

05

4312–99–6

okt-1-en-3-on

3515

2312

224–327–5

07.081

vinil amil keton; amil vinil keton

 
 

07.082

05

4643–27–0

okt-2-en-4-on

3603

2313

225–071–7

07.082

butil propenil keton; propenil butil keton

 
 

07.083

08

23726–92–3

beta-damaskon

3243

2340

245–843–7

07.083

 

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)but-2-en-1-on

5

07.084

05

96–22–0

pentan-3-on

 

2350

202–490–3

07.084

dimetil aceton; dietil keton; dimetilaceton; propion; metaceton

 
 

07.086

21

102–04–5

1,3-difenilpropan-2-on

2397

11839

203–000–0

07.086

dibenzil keton; alfa, alfa-difenilketon; benzil keton;

 
 

07.087

21

122–84–9

4-metoksifenilaceton

2674

11836

204–578–7

07.087

anizil metil keton; 3-(4-metoksifenil)propan-2-on;p-metoksifenilaceton; anisketon; anis keton;

 
 

07.088

08

7784–98–7

metil-delta-jonon

2713

11852

232–074–7

07.088

5-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)- 4-penten-3-on

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-enil)pent-1-en-3–on

 

07.089

08

4674–50–4

nootkaton

3166

11164

225–124–4

07.089

5,6-dimetil-8-izopropenilbiciklo[4.4.0]dec-1-en-3-on; 4,4a, 5,6,7,8-heksahi–dro-6-izopropenil-4,4a-dimetil-2(3H)-naftalen

4,4a, 5,6,7,8- heksahidro-4,4a-dimetil–6-(1-metilen-etil)- 2(3H)-naftalenon

 

07.090

09

5077–67–8

1-hidroksibutan-2-on

3173

11102

225–790–6

07.090

2-okso-1-butanol; propionil kabinol; etil hidroksimetil keton;1-butanol-2-on

 
 

07.091

08

79–76–5

gama-jonon

3175

 

201–223–8

07.091

4-(2,2-dimetil-6-metilen-cikloheksil)- 3-buten-2-on; 4-(2-metilen-6,6-di–metilcikloheksil)- 3-buten-2-on

4-(2,2-dimetil-6-metilenciklo–heksil)but-3-en-2-on

 

07.092

08

499–70–7

p-mentan-2-on

3176

11128

207–887–5

07.092

karvomenton; tetrahidromenton; tetrahidrokarvon

 
 

07.093

10

13706–86–0

5-metilheksan-2,3-dion

3190

11148

237–241–8

07.093

2-metil-4,5-heksandion; acetil izovaleril; izobutil metil diketon; izobutil metil glioksal;

 
 

07.094

08

488–10–8

3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciklopent-2-en-1-on

3196

11786

207–668–4

07.094

cis-jasmon;

 

5

07.095

08

14765–30–1

2-(sek-butil)cikloheksanon

3261

11044

238–830–2

07.095

2-but-2-ilcikloheksanon

2-(1-metilpropil)cikloheksanon

 

07.096

05

589–38–8

heksan-3-on

3290

11097

209–645–4

07.096

etil propil keton

 
 

07.097

10

59191–78–5

3-(hidroksimetil)oktan-2-on

3292

11113

261–652–1

07.097

 
 
 

07.098

08

1193–18–6

3-metilcikloheks-2-en-1-on

3360

11134

214–769–7

07.098

1- metil-1-cikloheksenon-3

 
 

07.099

05

1604–28–0

6-metilhepta-3,5-dien-2-on

3363

11143

216–507–7

07.099

2-metil-hepta-2,4-dien-6-on; metilheptadienon,

 
 

07.100

05

3240–09–3

5-metilheks-5-en-2-on

3365

11150

221–807–6

07.100

2-metilalilaceton; 2-metil-1-heksen-5-on; 2-metil-alil-aceton

 
 

07.101

05

141–79–7

4-metilpent-3-en-2-on

3368

11853

205–502–5

07.101

mezitil oksid; metil izobutenil keton; izopropilidenaceton;

 
 

07.102

05

1629–58–9

pent-1-en-3-on

3382

11179

216–624–3

07.102

etil vinil keton

 
 

07.103

05

593–08–8

tridekan-2-on

3388

11194

209–784–0

07.103

metil undecil keton; hendecil metil keton

 
 

07.104

05

4643–25–8

hept-2-en-4-on

3399

11093

225–070–1

07.104

 
 
 

07.105

05

1119–44–4

hept-3-en-2-on

3400

11094

214–278–8

07.105

metil pentenil keton; butiliden aceton; n-butilidenaceton

 
 

07.106

05

5166–53–0

5-metilheks-3-en-2-on

3409

11149

225–950–5

07.106

izobutiliden aceton

 
 

07.107

05

1669–44–9

okt-3-en-2-on

3416

11170

216–793–3

07.107

 
 
 

07.108

08

23696–85–7

beta-damascenon

3420

11197

245–833–2

07.108

4-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dienil)-but-2-en-4-on

1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dienil)but-2-en-1-on

 

07.109

30

1125–21–9

2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1,4-dion

3421

11200

214–406–2

07.109

3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1,4-dion; 2-cikloheksendion-1,4, 3,5,5-trimetil-;

 

5

07.110

08

542–46–1

cikloheptadec-9-en-1-on

3425

11744

208–813–4

07.110

civeton; civeton

 
 

07.111

08

541–91–3

3-metilciklopentadekan-1-on

3434

11135

208–795–8

07.111

muskon; metileksalton

 
 

07.112

08

2758–18–1

3-metil-2-ciklopenten-1-on

3435

11137

220–421–5

07.112

1-metil-1-ciklopenten-3-on

 
 

07.113

05

925–78–0

nonan-3-on

3440

11160

213–125–2

07.113

etil heksil keton

 
 

07.114

05

762–29–8

6,10,14-trimetilpentadeka-5,9,13-trien-2-on

3442

11206

212–097–9

07.114

farnezil aceton; 2,6,10-trimetil-2,6,10-pentadekatrien-14-on;6,10,14-trimetil-5,9,13-pentadekatrien-2-on

 
 

07.115

08

20483–36–7

3,4-dehidrodihidro-beta-jonon

3447

11057

243–847–3

07.115

dehidrodihidrojonon; 4-(2,6,6-trimetilcikloheksadien-1-il)- 2-butanon

4-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadienil) butan-2-on

 

07.116

08

43219–68–7

1-(1,4-dimetilcikloheks-3-en-1-il)etan-1-on

3449

11062

256–150–4

07.116

4-acetil-1,4-dimetilcikloheks-1-en

 
 

07.117

30

42348–12–9

3-etil-2-hidroksi-4-metilciklopent-2-en-1-on

3453

11077

255–767–6

07.117

3-etil-4-metilcikloten; etilciklopentenolon;3-etil-2-ciklopenten-2-ol-1-on;

 
 

07.118

30

53263–58–4

5-etil-2-hidroksi-3-metilciklopent-2-en-1-on

3454

11078

258–451–6

07.118

5-etil-3-metilcikloten;

 
 

07.119

30

10316–66–2

2-hidroksicikloheks-2-en-1-on

3458

11046

 

07.119

cikloheksan-1,2-dion

 
 

07.120

30

4883–60–7

2-hidroksi-3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-on

3459

11198

 

07.120

3,5,5-trimetilcikloheksan-1,2-dion; 3,5,5-trimetil-1,2-cikloheksandion;

 
 

07.121

05

10519–33–2

dec-3-en-2-on

3532

11751

234–059–0

07.121

heptiliden aceton; oenantiliden aceton; enantiliden aceton

 
 

07.122

05

108–83–8

2,6-dimetilheptan-4-on

3537

11914

203–620–1

07.122

di-izobutil keton; izobutil keton; izo-nonanon; izovaleron

 
 

07.123

05

3796–70–1

geranilaceton

3542

11088

223–269–8

07.123

alfa, beta-dihidropsevdojonon

6,10-dimetil-5(trans), 9-undekadien-2-on

 

07.124

21

118–93–4

2-hidroksiacetofenon

3548

11784

204–288–0

07.124

etanon, 1-(2-hidroksifenil)-; o-acetilfenol

 
 

07.125

10

3142–66–3

3-hidroksipentan-2-on

3550

11115

 

07.125

acetil etil barbonol;

 
 

07.126

08

78–59–1

3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-on

3553

11918

201–126–0

07.126

izoforon; izoacetoferon

 
 

07.127

08

491–09–8

p-menta-1,4(8)-dien-3-on

3560

11189

207–729–5

07.127

piperitenon; 4-izopropiliden-1-metil-1-cikloheksen-3-on;

 
 

07.128

08

7764–50–3

dihidrokarvon

3565

11703

231–857–0

07.128

cis-dihidrokarvon; cis-menten-8(9)-on(2);1-metil-4-izopropenilcikloheksan-2-on;

p-ment-8(10)-en-2-on

 

07.129

08

3720–16–9

3-metil-5-propilcikloheks-2-en-1-on

3577

 

223–069–0

07.129

1-metil-5-n-propil-1-cikloheksen-3-on

 
 

07.130

08

57378–68–4

delta-damaskon

3622

 

260–709–8

07.130

 

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-enil)but-2-en-1-on

5

07.131

08

17283–81–7

dihidro-beta-jonon

3626

11060

241–318–1

07.131

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)butan-2-on

4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)butan-2-on

 

07.132

08

31499–72–6

dihidro-alfa-jonon

3628

11059

250–657–4

07.132

 

4-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)butan-2-on

 

07.133

21

13171–00–1

4-acetil-6-t-butil-1,1-dimetilindan

3653

 

236–114–4

07.133

celestolid; 4-acetil-1,1-dimetil-6-terc-butilindan

acetil-6-terc-butil-2,3-dihidro-1,1-di- metilindan

 

07.134

08

43052–87–5

alfa-damaskon

3659

11053

 

07.134

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)- 2-buten-4-on

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)but-2-en-1-on

5

07.135

25

28631–86–9

2,4-dihidroksiacetofenon

3662

11884

 

07.135

1-etanon;

 
 

07.136

08

34545–88–5

4,4a, 5,6-tetrahidro-7-metilnaftalen-2(3H)-on

3715

 

252–079–8

07.136

 
 
 

07.137

05

2345–28–0

pentadekan-2-on

3724

11808

219–064–8

07.137

metil tridecil keton

 
 

07.138

05

63759–55–7

2-pentilbut-1-en-3-on

3725

 

264–448–0

07.138

3-metilen-2-oktanon

3-metilenoktan-2-on

 

07.139

05

81925–81–7

5-metilhept-2-en-4-on

3761

 
 

07.139

2-hepten-4-on, 5-metil,

 
 

07.140

08

1128–08–1

3-metil-2-pentilciklopent-2-en-1-on

3763

 

214–434–5

07.140

dihidrojasmon; 2-pentil-3-metil-2-ciklopenten-1-on;3-metil-2-(n-pentanil)- 2-ciklopenten-1-on

 
 

07.142

25

498–02–2

acetovanilon

 

11035

207–854–5

07.142

 

4-hidroksi-3-metoksiacetofenon

 

07.143

08

32388–55–9

acetilcedren

 
 

251–020–3

07.143

metil cedrenil keton;1-(2,3,4,7,8,8a-heksahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a, 7-metanoazulen-5-il)etan-1-on

5-acetil-2,2,4,8-tetrametiltri–ciklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-4(5)-en

 

07.144

30

1670–46–8

2-acetilciklopentan-1-on

 
 

216–797–5

07.144

 
 
 

07.145

05

78–94–4

but-3-en-2-on

 

11043

201–160–6

07.145

metil vinil keton

 
 

07.146

08

2244–16–8

d-karvon

2249

146

218–827–2

07.146

 

d-p-menta-1,8-dien-2-on

5

07.147

08

6485–40–1

l-karvon

2249

146

229–352–5

07.147

 

l-p-menta-1,8-dien-2-on

5

07.148

08

108–94–1

cikloheksanon

3909

11047

203–631–1

07.148

cikloheksil keton; heksanon; ketoheksametilen;

 
 

07.149

08

120–92–3

ciklopentanon

3910

11050

204–435–9

07.149

ketociklopentan; ketopentametilen

 
 

07.150

05

693–54–9

dekan-2-on

 

11055

211–752–6

07.150

 
 
 

07.151

05

928–80–3

dekan-3-on

 

11056

213–183–9

07.151

 
 
 

07.152

10

51933–13–2

3,3-dietoksibutan-2-on

 
 
 

07.152

 
 
 

07.153

08

►M3  20489–53–6 ◄

1,10-dihidronootkaton

3776

 
 

07.153

 

1,2,6-trimetil-9-izopropilen–biciklo[4.4.0]dekan-4-on

 

07.154

25

5650–43–1

1-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)propan-1-on

 

11106

 

07.154

propiosiringon; 3,5- dimetoksi-4-hidroksipropiofenon

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.156

05

2550–18–7

2,6-dimetilokt-6-en-3-on

 
 
 

07.156

 
 
 

07.157

05

1604–34–8

6,10-dimetilundekan-2-on

 

11068

216–509–8

07.157

 
 
 

07.158

05

6175–49–1

dodekan-2-on

 

11069

228–222–5

07.158

 
 
 

07.159

08

4695–62–9

d-fenhon

2479

551

225–160–0

07.159

d-1,3,3-trimetil-2-norbornanon

1,3,3-trimetil-biciklo[2.2.1]heptan-2-on

5

07.160

05

2922–51–2

heptadekan-2-on

 

11089

 

07.160

metil-pentadecil-keton-;

 
 

07.161

05

1629–60–3

heks-1-en-3-on

 
 

216–625–9

07.161

 
 
 

07.162

05

109–49–9

heks-5-en-2-on

 
 

203–675–1

07.162

 
 
 

07.163

05

591–78–6

heksan-2-on

 

11776

209–731–1

07.163

 
 
 

07.164

21

2478–38–8

4-hidroksi-3,5-dimetoksiacetofenon

 

11105

219–610–5

07.164

acetosiringon

 
 

07.165

10

123–42–2

4-hidroksi-4-metilpentan-2-on

 
 

204–626–7

07.165

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.167

10

4984–85–4

4-hidroksiheksan-3-on

 

11108

225–637–3

07.167

 
 
 

07.168

30

490–03–9

2-hidroksipiperiton

 
 

207–704–9

07.168

 

2-hidroksi-ment-1-en-3-on

 

07.169

09

116–09–6

1-hidroksipropan-2-on

 

11101

204–124–8

07.169

hidroksiaceton; acetil karbinol

 
 

07.170

32

23267–57–4

beta-jonon epoksid

 

11202

245–542–0

07.170

 

4-(1,2-epoksi-2,6,6-trimetilciklo–heksil)but-3-en-2-on

 

07.171

08

18358–53–7

izopinokamfon

 

11125

242–228–5

07.171

 

2,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1] cikloheptan-3-on

 

07.172

08

500–02–7

4-izopropilcikloheks-2-en-1-on

3939

11127

207–898–5

07.172

kripton; 4-izopropilcikloheks-2-enon; DL-kripton

 
 

07.173

08

13215–88–8

megastigma-4,6,8-trien-3-on

 
 

236–187–2

07.173

 

4-(2-buteniliden)- 3,5,5-trimetilciklo–heks-2-en-1-on

 

07.174

08

67401–27–8

megastigma-5,8-dien-4-on

 
 

266–685–5

07.174

 

3-(2-butenil)- 2,4,4-trimetilcikloheks–2-en-1-on

 

07.175

08

89–81–6

p-ment-1-en-3-on

2910

2052

201–942–7

07.175

piperiton; alfa-piperiton; 1-metil-4-izopropil-1-cikloheksen-3-on

 
 

07.176

08

89–80–5

trans-menton

2667

2035

201–941–1

07.176

 

trans-p-mentan-3-on

5

07.177

05

33046–81–0

7-metil-3-oktenon-2

3868

 

251–361–8

07.177

trans-7-metil-3-okten-2-on

 

5

07.178

05

563–80–4

3-metilbutan-2-on

 

11131

209–264–3

07.178

3-metil-1-butenol-2; metil izopropil keton

 
 

07.179

08

583–60–8

2-metilcikloheksanon

3946

 

209–513–6

07.179

metil anon

 
 

07.180

08

591–24–2

3-metilcikloheksanon

3947

 

209–710–7

07.180

 
 
 

07.181

05

928–68–7

6-metilheptan-2-on

 

11146

213–179–7

07.181

 
 
 

07.182

05

541–85–5

5-metilheptan-3-on

 
 

208–793–7

07.182

 
 
 

07.184

10

113486–29–6

3-metilnona-2,4-dion

 
 
 

07.184

 
 
 

07.185

05

565–61–7

3-metilpentan-2-on

 

11157

209–282–1

07.185

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.187

05

32064–72–5

non-2-en-4-on

 

11162

250–909–3

07.187

 
 
 

07.188

05

14309–57–0

non-3-en-2-on

3955

11163

238–248–9

07.188

 
 
 

07.189

05

4485–09–0

nonan-4-on

 

11161

224–770–4

07.189

 
 
 

07.190

05

65213–86–7

okta-1,5-dien-3-on

 
 
 

07.190

 
 
 

▼M4 —————

▼M2

07.192

30

93–91–4

1-fenilbutan-1,3-dion

 

11181

202–286–4

07.192

benzoilaceton

 
 

07.193

21

495–40–9

1-fenilbutan-1-on

 
 

207–799–7

07.193

 
 
 

07.194

21

2550–26–7

4-fenilbutan-2-on

 

11182

219–847–4

07.194

 
 
 

07.195

21

103–79–7

1-fenilpropan-2-on

 

11042

203–144–4

07.195

benzil metil keton

 
 

07.196

08

80–57–9

pin-2-en-4-on

 

11186

201–292–4

07.196

verbenon

4,6,6-trimetil-biciklo[3.1.1]hept-3-en-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.198

05

141–10–6

psevdo-jonon

 

11191

205–457–1

07.198

 

6,10-dimetilundeka-3,5,9-trien-2-on

 

07.199

05

2345–27–9

tetradekan-2-on

 

11192

219–063–2

07.199

 
 
 

07.200

08

79–70–9

4-(2,5,6,6-tetrametil-1-cikloheksenil)but-3-en-2-on

 
 

201–220–1

07.200

beta-iron

 
 

07.201

05

60437–21–0

tridec-12-en-2-on

 
 
 

07.201

 
 
 

07.202

08

20013–73–4

2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1-on

 
 

243–465–7

07.202

 
 
 

07.203

08

873–94–9

3,3,5-trimetilcikloheksan-1-on

 
 

212–855–9

07.203

 
 
 

07.204

05

546–49–6

3,3,6-trimetilhepta-1,5-dien-4-on

 
 

208–903–3

07.204

 
 
 

07.205

05

502–69–2

6,10,14-trimetilpentadekan-2-on

 

11205

207–950–7

07.205

heksahidrofarnezil aceton

 
 

07.206

21

56681–06–2

4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-en-2-on

 
 
 

07.206

 
 
 

07.207

08

3603–99–4

ciklotetradekanon

 
 

222–758–3

07.207

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.210

05

24415–26–7

1-nonen-3-on

 
 
 

07.210

 
 
 

07.214

21

941–98–0

alfa-metil naftil keton

 
 

213–384–1

07.214

naftil metil keton, 1-acetonafton

 
 

07.215

08

464–49–3

(1R)- 1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-on

2230

140

207–335–2

07.215

d-kafra

 

5

07.216

05

689–67–8

6,10-dimetil-5,9-undekadien-2-on

 
 

211–711–2

07.216

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.219

08

6261–18–3

trans-3-metil-2-(2-pentenil)- 2-ciklopenten-1-on

3196

11786

228–410–7

07.219

trans-jasmon

 

5

▼M3 —————

▼M2

07.224

08

23726–91–2

tr-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-on

3243

2340

245–842–1

07.224

 
 

5

07.225

08

23726–94–5

cis-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-on

3659

11053

245–845–8

07.225

cis-alfa-damaskon

 

5

07.226

08

24720–09–0

tr-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-on

 
 

246–430–4

07.226

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.231

08

 

alfa-damascenon

 
 
 

07.231

 

1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-2,4-dienil)but-2- en-1-on

 

07.234

25

 

5-paradol

 
 
 

07.234

 

1-(4-hidroksi-3-metoksifenil)nonan-3-on

 

07.236

05

22610–86–2

5-okten-2-on

 

11171

 

07.236

 
 
 

07.238

10

37160–77–3

3-hidroksi-2-oktanon

 
 
 

07.238

 
 
 

▼M3

07.239

05

2278-53-7

[R-(E)]-5-izopropil-8-metilnona-6,8-dien-2-on

 
 

218-907-7

07.239

 
 

6

07.240

05