1998L0027 — SL — 29.12.2009 — 006.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA 98/27/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. maja 1998

o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov

(UL L 166, 11.6.1998, p.51)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Direktiva 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009

L 110

30

1.5.2009