1996L0057 — SL — 21.03.2008 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA 96/57/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 3. septembra 1996

o zahtevah po energetski učinkovitosti za gospodinjske električne hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije

(UL L 236, 18.9.1996, p.36)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2005/32/ES z dne 6. julija 2005

  L 191

29

22.7.2005

►M2

DIREKTIVA 2008/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. marca 2008

  L 81

48

20.3.2008
▼B

DIREKTIVA 96/57/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 3. septembra 1996

o zahtevah po energetski učinkovitosti za gospodinjske električne hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacijeEVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ( 2 ),

v skladu s postopkom, določenim v členu 189b Pogodbe ( 3 ),

(1)

ker je pomembno, da se spodbudijo ukrepi, katerih namen je pravilno delovanje notranjega trga;

(2)

ker je Svet v svoji Resoluciji z dne 15. januarja 1985 o izboljšanju programov energetskega varčevanja v državah članicah ( 4 ) te pozval, naj si prizadevajo, in kadar je potrebno, še okrepijo svoja prizadevanja za spodbuditev gospodarnejše porabe energije z nadaljnjim razvojem celovitih politik energetskega varčevanja;

(3)

ker gospodinjski hladilni aparati predstavljajo znaten delež domače porabe električne energije v Skupnosti in zato tudi celotne porabe električne energije; ker imajo različni modeli hladilnih aparatov, ki so na voljo na trgu Skupnosti, zelo različne stopnje porabe za dano prostornino in podobne značilnosti, t. j. izredno različno energetsko učinkovitost;

(4)

ker nekatere države članice trenutno sprejemajo določbe v zvezi z učinkovitostjo gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov, kar bi lahko ustvarilo ovire v trgovini s temi izdelki v Skupnosti;

(5)

ker je primerno, da je v predlogih za približevanje določb, ki jih določa zakon ali drugi predpis v državah članicah v zvezi z zdravjem, varnostjo, varstvom okolja in potrošnika, podlaga visoka raven varstva; ker ta direktiva, da bi znatno izboljšala energetsko učinkovitost teh aparatov, zagotavlja visoko raven varstva okolja in potrošnika;

(6)

ker je sprejetje takih ukrepov v pristojnosti Skupnosti; ker so zahteve te direktive v okviru njenih ciljev in s tem izpolnjujejo zahteve člena 3b Pogodbe;

(7)

ker poleg tega člen 130r Pogodbe poziva k varstvu in izboljšanju okolja ter preudarni in gospodarni uporabi naravnih virov, ta dva cilja pa sta cilja okoljske politike Skupnosti; ker proizvajanje in poraba energije sestavljata 30 % emisij ogljikovega dioksida (CO2), ki ga ustvari človek, in približno 35 % primarne porabe energije v Skupnosti; ker ti odstotki naraščajo;

(8)

ker je poleg tega dvojni cilj Odločbe Sveta 89/364/EGS z dne 5. junija 1989 o akcijskem programu Skupnosti za izboljšanje učinkovitosti porabe električne energije ( 5 ) spodbuditi potrošnike k odločitvi za aparate in opremo z visoko električno učinkovitostjo ter izboljšati učinkovitost aparatov in opreme;

(9)

ker je v svojih sklepih z dne 29. oktobra 1990 Svet kot cilj določil ustalitev emisij ogljikovega dioksida (CO2) v Skupnosti do leta 2 000 na ravneh iz leta 1990; ker so za dosego tega cilja potrebni strožji ukrepi za ustalitev emisij CO2 v Skupnosti;

(10)

ker je z Odločbo 91/565/EGS ( 6 ) ustanovljen program za spodbujanje energetske učinkovitosti v Skupnosti (program SAVE);

(11)

ker ukrepi za energetsko učinkovitost, ki jih vključujejo najsodobnejši razpoložljivi modeli hladilnih aparatov, ne povečujejo pretirano njihovih proizvodnih stroškov in lahko v nekaj letih ali celo hitreje s prihranki energijepovrnejonjihovo nabavno ceno; ker ta izračun ne upošteva dodatne koristi, ki jo prinaša taka izognitev zunanjim stroškom proizvodnje električne energije, kot je emisija ogljikovega dioksida (CO2) in drugih škodljivih snovi;

(12)

ker bo „naravna“ pridobitev v energetski učinkovitosti zaradi tržnih pritiskov in izboljšanih proizvodnih procesov, ocenjena na približno 2 % na leto, prispevala k prizadevanjem za dosego strožjih standardov energetske porabe;

(13)

ker Direktiva 92/75/EGS ( 7 ) (okvirna direktiva) in Direktiva Komisije 94/2/ES ( 8 ) (Direktiva o izvajanju Direktive 92/75/EGS), ki zahtevata obvezno označevanje aparatov in navedbo porabe energije v drugih oblikah, povečujeta ozaveščenost potrošnikov o energetski učinkovitosti gospodinjskih hladilnih aparatov; ker bo ta ukrep zato tudi spodbudil različne konkurente, da za svoje aparate ponudijo višje ravni energetske učinkovitosti od standardov, ki jih zahteva ta direktiva; ker je za dosego polne koristi in resnično izboljšanje celotne povprečne učinkovitosti prodanih aparatov potrošnikom poleg podatkov treba zagotoviti tudi navedbo standardov;

(14)

ker mora ta direktiva, katere namen je odstraniti tehnične ovire v zvezi z izboljšanjem energetske učinkovitosti gospodinjskih hladilnih aparatov, slediti „novemu pristopu“, ki je vzpostavljen z Resolucijo Sveta z dne 7. maja 1985 o novem pristopu v zvezi s tehnično uskladitvijo in standardi ( 9 ), ki posebej določa, da je zakonodajna uskladitev omejena na sprejem bistvenih zahtev v okviru direktiv, s katerimi morajo biti skladni izdelki na trgu;

(15)

ker je potreben učinkovit sistem izvrševanja za zagotovitev pravilnega uresničevanja direktive, da se zajamčijo pravični pogoji konkurence za proizvajalce in zavarujejo potrošnikove pravice;

(16)

ker bi bilo treba upoštevati Sklep Sveta 93/465/EGS z dne 22. julija 1993 v zvezi z moduli za različne faze postopkov ugotavljanja skladnosti in pravili za pritrjevanje in uporabo oznake skladnosti CE ( 10 ), ki so namenjeni uporabi v direktivah o tehničnem usklajevanju;

(17)

ker bi bilo treba v interesu mednarodne trgovine uporabiti mednarodne standarde, kadarkoli je primerno; ker porabo električne energije hladilnega aparata določa standard EN 153 Evropskega odbora za standardizacijo iz julija 1995, ki temelji na mednarodnem standardu;

(18)

ker morajo imeti gospodinjski hladilni aparati, ki izpolnjujejo zahteve energetske učinkovitosti te direktive, pritrjeno oznako CE in ustrezne podatke, da bi bil zanje mogoč prosti pretok;

(19)

ker je ta direktiva omejena na gospodinjske hladilne aparate za živila, ki so priklopljeni na glavne električne razdelilne plošče, z izključitvijo kosovno izdelanih aparatov; ker je hladilna oprema za komercialno uporabo veliko bolj raznolika in je ne bi bilo primerno vključiti v to direktivo,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

Ta direktiva se uporablja za nove gospodinjske hladilnike, omare za shranjevanje zamrznjene hrane, zamrzovalnike za hrano in njihove kombinacije, napajane iz električnega omrežja, kot so opredeljeni v Prilogi I (v nadaljnjem besedilu „hladilni aparati“). Ne nanaša se na aparate, ki lahko uporabljajo tudi druge vire energije, zlasti akumulatorske baterije, na gospodinjske hladilne aparate, ki delujejo po absorpcijskem načinu, in aparate, proizvedene po posebnem naročilu.

Člen 2

1.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se hladilni aparati, ki jih zajema ta direktiva, lahko dajejo v promet v Skupnosti le, če je poraba električne energije zadevnega aparata nižja ali enaka največji dopustni porabi električne energije za njegov razred, kakor se izračuna po postopkih, določenih v Prilogi I.

2.  Proizvajalec hladilnega aparata, ki ga zajema ta direktiva, njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti ali oseba, odgovorna za dajanje aparata na trg Skupnosti, je odgovorna za zagotovitev, da vsak aparat, ki se daje na trg, izpolnjuje zahtevo, navedeno v odstavku 1.

Člen 3

1.  Države članice ne smejo na svojem ozemlju prepovedati, omejiti ali ovirati dajanja tistih hladilnih aparatov v promet, ki imajo oznako CE, ki izpričuje njihovo skladnost z vsemi določbami te direktive.

2.  Države članice predvidevajo, da so hladilni aparati, ki imajo oznako CE, ki se zahteva po členu 5, skladni z vsemi določbami te direktive, razen če imajo dokaz, da ni tako.

3.  

(a) Kadar za hladilne aparate veljajo tudi druge direktive, ki zajemajo druge vidike in prav tako določajo pritrditev oznake CE, slednja kaže, da se za zadevne hladilne aparate prav tako predvideva, da izpolnjujejo določbe omenjenih drugih direktiv, razen če obstajajo nasprotni dokazi.

(b) Kadar pa ena ali več od zgoraj omenjenih direktiv dopušča proizvajalcu, da med prehodnim obdobjem izbere, katere predpise bo uporabil, oznaka CE kaže skladnost izključno z določbami tistih direktiv, ki jih je proizvajalec uporabil. Tedaj je v dokumentih, obvestilih ali navodilih, priloženih hladilnim aparatom, treba navesti referenčne številke uporabljenih direktiv, kakor so objavljene v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Postopki ugotavljanja skladnosti in obveznosti v zvezi z oznako CE za hladilne aparate so določeni v Prilogi II.

Člen 5

1.  Kadar se aparati dajo v promet, morajo imeti oznako CE, ki jo sestavljata začetnici CE. Oblika oznake, ki se mora uporabljati, je prikazana v Prilogi III. Oznaka CE se vidno, čitljivo in neizbrisno pritrdi na hladilne aparate, in kadar je primerno, na embalažo.

2.  Pritrjevanje kakršnih koli oznak na hladilne aparate, ki bi lahko zavedle tretje strani glede pomena in oblike oznake CE, je prepovedano. Na aparate, njihovo embalažo, list z navodili ali drugo dokumentacijo se lahko pritrdi katera koli druga oznaka, če ostane oznaka CE vidna in čitljiva.

Člen 6

1.  Kadar država članica ugotovi, da je oznaka CE neustrezno pritrjena, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti uskladiti izdelek in prenehati s kršitvijo v skladu s pogoji, ki jih določi država članica. Kadar proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nima sedeža v Skupnosti, te obveznosti prevzame oseba, ki da hladilni aparat na trg Skupnosti.

2.  Kadar izdelek še naprej ni skladen, država članica sprejme vse potrebne ukrepe v skladu s členom 7, da bi omejila ali prepovedala dajanje zadevnega izdelka na trg ali zagotovila, da se izdelek umakne s trga.

Člen 7

1.  Vsaka odločitev, sprejeta v skladu s to direktivo, ki vsebuje omejitev dajanja hladilnih aparatov na trg, mora navajati natančne razloge, na katerih temelji. Prizadeto stran je treba nemudoma obvestiti o odločitvi in obenem o možnostih in rokih za pravna sredstva, ki so ji na razpolago na podlagi veljavne zakonodaje zadevne države članice.

2.  Država članica nemudoma obvesti Komisijo o vsakem takem ukrepu, pri čemer navede razloge za svojo odločitev. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 8

Pred iztekom štirih let od sprejetja te direktive Komisija oceni dosežene rezultate in jih primerja s pričakovanimi. S ciljem napredovanja na drugo stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti Komisija nato v posvetu z zainteresiranimi stranmi preuči potrebo po določitvi drugega sklopa ustreznih ukrepov za opazno izboljšanje energetske učinkovitosti gospodinjskih hladilnih aparatov. Tedaj vsak ukrep v zvezi z energetsko učinkovitostjo in datum začetka njegove veljave temeljita na ravneh energetske učinkovitosti, ki se jih lahko gospodarsko in tehnično upraviči v luči takratnih okoliščin. Preuči se tudi katerikoli drug ukrep, ki je ocenjen kot primeren za izboljšanje učinkovitosti gospodinjskih hladilnih aparatov.

Člen 9

1.  Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v enem letu po njenem sprejetju. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice začnejo uporabljati te določbe po preteku treh let od datuma sprejetja te direktive.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice sporočijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3.  Med triletnim obdobjem po sprejetju te direktive države članice dovolijo dajanje tistih hladilnih aparatov na trg, ki izpolnjujejo enake pogoje, kakršni so se uporabljali na njihovem ozemlju na dan sprejetja te direktive.

▼M1

Člen 9a

Ta direktiva predstavlja izvedbeni ukrep v smislu člena 15 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo ( 11 ), glede energetske učinkovitosti med uporabo, v skladu s to direktivo, in se lahko spremeni ali razveljavi ►M2  v skladu s členom 19(3) Direktive 2005/32/ES ◄ .

▼B

Člen 10

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 11

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

METODA IZRAČUNAVANJA NAJVEČJE DOPUSTNE PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE HLADILNEGA APARATA IN POSTOPEK PREVERJANJA SKLADNOSTI

Poraba električne energije hladilnega aparata (ki se lahko izrazi v kWh na 24 ur) je funkcija razreda aparata (na primer hladilnik z eno zvezdico, zamrzovalna skrinja itd.), njegove prostornine, energetske učinkovitosti njegove konstrukcije (debelina izolacije, učinkovitost kompresorja itd.) in razlike med temperaturo okolja in v aparatu. Zato je pri določanju standardov energetske učinkovitosti treba odobriti glavne endogene dejavnike, ki vplivajo na porabo energije (t. j. razred aparata in njegova prostornina). Zaradi tega je največja dopustna poraba električne energije hladilnega aparata določena z linearno enačbo, ki je funkcija prostornine aparata, pri čemer so določene različne enačbe za vsak razred aparata.

Da bi se izračunala največja dopustna poraba električne energije danega aparata, ga je treba najprej razvrstiti v ustrezni razred z naslednjega seznama:Razred

Opis

1

Hladilnik brez nizkotemperaturnega predala (1)

2

Hladilnik/ohlajevalna naprava s predali pri 5 °C in/ali 12 °C

3

Hladilnik z nizkotemperaturnim predalom brez zvezdice

4

Hladilnik z nizkotemperaturnim predalom (*)

5

Hladilnik z nizkotemperaturnim predalom (**)

6

Hladilnik z nizkotemperaturnim predalom (***)

7

Hladilnik/zamrzovalnik z zamrzovalnim predalom (****)

8

Zamrzovalnik za hrano, zamrzovalna omara

9

Zamrzovalnik za hrano, zamrzovalna skrinja

10

Hladilnik/zamrzovalnik z več kot dvojimi vrati ali drugi aparati, ki niso zajeti zgoraj

(1)   Katerikoli predal, v katerem je temperatura - 6oC ali nižja.

Ker hladilni aparati vsebujejo različne predale, v katerih se ohranjajo različne temperature (kar bistveno vpliva na porabo električne energije), se največja dopustna poraba električne energije v praksi določi kot funkcija prilagojene prostornine, ki je preračunana vsota prostornin različnih predalov.

Zato je v tej direktivi prilagojena prostornina (Vadj) hladilnega aparata določena kot:

Vadj = Σ Vc × Wc × Fc × Cc

Wc = (25 –Tc) / 20

pri čemer je Tc nazivna temperatura v vsakem predalu (v oC),

pri čemer je Tc neto prostornina določenega tipa predala v aparatu in Fc faktor, ki je enak 1,2 za predale brez nabiranja ledu in 1 za druge predale,Cc = 1

za hladilne aparate, ki spadajo v normalni (N) in subnormalni (SN) klimatski razred,

Cc = Xc

za hladilne aparate, ki spadajo v subtropski (ST) klimatski razred,

Cc = Yc

za hladilne aparate, ki spadajo v tropski (T) klimatski razred

Vrednosti ponderiranih koeficientov Xcin Ycza različne tipe predalov so:Tabela ponderiranih koeficientov in

 

Xc

Yc

Shrambeni predal

1,25

1,35

Predal za svežo hrano

1,20

1,30

Predal z 0 °C

1,15

1,25

Predal brez zvezdice

1,15

1,25

Predal z eno zvezdico (*)

1,12

1,20

Predal z dvema zvezdicama (**)

1,08

1,15

Predal s tremi (***) in štirimi (****) zvezdicami

1,05

1,10

Prilagojena prostornina in neto prostornina sta izraženi v litrih.

Največja dopustna poraba električne energije (Emax, izražena v kWh na 24 ur in izračunana na dve decimalki natančno) za tip aparata s prilagojeno prostornino Vadj je določena z naslednjimi enačbami za vsak razred aparata:Razred

Opis

Emax (kWh/24 h)

1

Hladilnik brez nizkotemperaturnega predala

(0,207 × Vadj + 218)/365

2

Hladilnik/ohlajevalna naprava s predali pri 5 °C in/ali 12 °C

(0,207 × Vadj + 218)/365

3

Hladilnik z nizkotemperaturnim predalom brez zvezdice

(0,207 × Vadj + 218)/365

4

Hladilnik z nizkotemperaturnim predalom (*)

(0,557 × Vadj + 166)/365

5

Hladilnik z nizkotemperaturnim predalom (**)

(0,402 × Vadj + 219)/365

6

Hladilnik z nizkotemperaturnim predalom (***)

(0,573 × Vadj + 206)/365

7

Hladilnik/zamrzovalnik z zamrzovalnim predalom (****)

(0,697 × Vadj + 272)/365

8

Zamrzovalnik za hrano, zamrzovalna omara

(0,434 × Vadj + 262)/365

9

Zamrzovalnik za hrano, zamrzovalna skrinja

(0,480. Vadj + 195)/365

Za hladilnike/zamrzovalnike z več kot dvojimi vrati ali druge aparate, ki niso zajeti zgoraj, je največja dopustna poraba električne energije (Emax) določena s temperaturo in številom zvezdic predala z najnižjo temperaturo:Temperatura najhladnejšega predala

Razred

Emax (kWh/24h)

> – 6 oC

1/2/3

(0,207 x Vadj + 218)/365

≤ –6 oC(*)

4

(0,557 x Vadj + 166)/365

≤ –12 oC(**)

5

(0,402 x Vadj + 219)/365

≤ –18 oC(***)

6

(0,573 x Vadj + 206)/365

≤ –18 oC(****)

7

(0,697 x Vadj + 272)/365

Preskusni postopki preverjanja skladnosti aparata z zahtevami te direktive v zvezi s porabo električne energije

Če je poraba električne energije hladilnega aparata, ki je predložen v overitev, nižja ali enaka od Emax plus 15 % (Emax je vrednost največje dopustne porabe električne energije za njegov razred, kakor je določeno zgoraj), se aparat glede porabe električne energije potrdi kot skladen s to direktivo. V primeru, da je poraba električne energije aparata večja od Emax plus 15 %, je treba izmeriti porabo električne energije nadaljnjih treh aparatov. Če je aritmetična sredina porabe električne energije teh treh aparatov nižja ali enaka Emax plus 10 %, se za aparat potrdi, da izpolnjuje zahteve te direktive v zvezi s porabo električne energije. Če aritmetična sredina presega Emax plus 10 %, aparat ne izpolnjuje zahtev te direktive v zvezi s porabo električne energije.

Opredelitve

Izrazi, ki se uporabljajo v tej prilogi, se ujemajo z opredelitvami iz evropskega standarda EN 153 iz julija 1995, ki ga je določil Evropski odbor za standardizacijo.
PRILOGA II

POSTOPKI UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI (MODUL A)

1.

Ta modul opisuje postopek, s katerim proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti, ki opravlja obveznosti, določene v točki 2, zagotavlja in izjavlja, da hladilni aparat izpolnjuje ustrezne zahteve te direktive. Proizvajalec mora pritrditi oznako CE na vsak hladilni aparat, ki ga izdela, in sestaviti pisno izjavo o skladnosti.

2.

Proizvajalec mora zbrati tehnično dokumentacijo, opisano v odstavku 3, on ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti pa mora to dokumentacijo hraniti najmanj tri leta od datuma izdelave zadnjega aparata, da je na razpolago ustreznim državnim organom za namene nadzora.

Kadar niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nima sedeža v Skupnosti, je za hranjenje tehnične dokumentacije odgovorna oseba, ki da hladilni aparat na trg Skupnosti.

3.

Tehnična dokumentacija mora omogočati ocenitev skladnosti hladilnega aparata z zahtevami te direktive. Kadar je za tako cenitev to smiselno, mora ta dokumentacija zajemati konstruiranje, proizvodnjo in uporabo hladilnega aparata ter vsebovati:

(i) ime in naslov proizvajalca;

(ii) splošen opis modela, ki zadostuje za njegovo nedvoumno prepoznavanje;

(iii) podatke, vključno z risbami, kadar je primerno, o osnovnih konstrukcijskih značilnostih modela in zlasti o postavkah, ki znatno vplivajo na njegovo porabo električne energije, kot so mere, prostornina(e), značilnosti kompresorja, posebne lastnosti itd.;

(iv) morebitna navodila za delovanje;

(v) rezultate meritev porabe električne energije, ki so opravljene, kakor je določeno v točki 5;

(vi) podrobnosti o skladnosti teh meritev v primerjavi z zahtevami v zvezi s porabo energije, določenimi v Prilogi I.

4.

Tehnična dokumentacija, pripravljena zaradi drugih predpisov Skupnosti, se lahko uporablja, če izpolnjuje zahteve te priloge.

5.

Proizvajalci hladilnih aparatov so odgovorni za določanje porabe električne energije vsakega hladilnega aparata, ki ga zajema ta direktiva, v skladu s postopki, določenimi v evropskem standardu EN 153, kakor tudi za skladnost aparata z zahtevami člena 2.

6.

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora hraniti izvod izjave o skladnosti skupaj s tehnično dokumentacijo.

7.

Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da bo proizvodni proces zagotovil skladnost izdelanih hladilnih aparatov s tehnično dokumentacijo, omenjeno v točki 2, in z ustreznimi zahtevami te direktive.
PRILOGA III

OZNAKA SKLADNOSTI CE

Oznako skladnosti CE sestavljata začetnici CE v naslednji obliki:

image

Če je oznaka CE pomanjšana ali povečana, je treba upoštevati razmerja zgornje risbe.

Različne sestavine oznake CE morajo biti enake višine, nikakor pa ne manjše od 5 mm.( 1 ) UL C 390, 31.12.1994, str. 30, in UL C 49, 20.2.1996, str. 10.

( 2 ) UL C 155, 21.6.1995, str. 18.

( 3 ) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 26. oktobra 1995 (UL C 308, 20.11.1995, str. 134), Skupno stališče Sveta z dne 11. marca 1996 (UL C 120, 24.4.1996, str. 10) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. junija 1996 (UL C 198, 8.7.1996).

( 4 ) UL C 20, 22.1.1985, str. 1.

( 5 ) UL L 157, 9.6.1989, str. 32.

( 6 ) UL L 307, 8.11.1991, str. 34.

( 7 ) UL L 297, 13.10.1992, str. 16.

( 8 ) UL L 45, 17.2.1994, str. 1.

( 9 ) UL C 136, 4.6.1985, str. 1.

( 10 ) UL L 220, 30.8.1993, str. 23.

( 11 ) UL L 191, 22.7.2005, str. 29.