1996L0016 — SL — 10.01.2014 — 004.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA SVETA 96/16/ES

z dne 19. marca 1996

o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov

(UL L 078, 28.3.1996, p.27)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

UREDBA (ES) št. 1882/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. septembra 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2003/107/ES z dne 5. decembra 2003

  L 7

40

13.1.2004

 M3

UREDBA (ES) št. 219/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. marca 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

UREDBA (EU) št. 1350/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2013

  L 351

1

21.12.2013
▼B

DIREKTIVA SVETA 96/16/ES

z dne 19. marca 1996

o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodovSVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ( 2 ),

ker je bila Direktiva Sveta 72/280/EGS z dne 31. julija 1972 o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov, ki jih izvajajo države članice ( 3 ), večkrat spremenjena; ker je glede na nove spremembe zaradi preglednosti treba preoblikovati določbe navedene direktive;

ker Komisija potrebuje zanesljive podatke o proizvodnji in uporabi mleka in zanesljive, kratkoročne informacije o dobavah mleka podjetjem, ki mleko pripravljajo ali predelujejo, ter o proizvodnji mlečnih proizvodov v državah članicah, da lahko opravlja svoje dolžnosti iz Pogodbe in določb Skupnosti o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode;

ker je treba statistična raziskovanja o prireji in uporabi mleka na kmetijah izvajati v skladu z enotnimi merili in bolj natančno, v podjetjih držav članic, ki predelujejo mleko, pa je treba izvajati mesečna statistična raziskovanja;

ker je za zagotovitev primerljivih rezultatov treba določiti skupna merila glede obsega statističnega raziskovanja, opazovanih značilnosti in postopka statističnega raziskovanja;

ker so izkušnje, pridobljene pri izvajanju prejšnjih pravil, pokazale, da bi bilo koristno poenostaviti določbe, zlasti tako, da se odpravi zahteva glede tedenskih rezultatov;

ker je zaradi rastočega pomena vsebnosti mlečnih beljakovin v mlečnih proizvodih treba ustrezno ukrepati;

ker je zaradi lažjega izvajanja določb te direktive primerno, da se tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo nadaljuje, zlasti v Stalnem odboru za statistiko kmetijstva, ustanovljenem s Sklepom 72/279/EGS ( 4 ),

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

Države članice:

1. popišejo enote statističnega raziskovanja, opredeljene v členu 2, o podatkih, opredeljenih v členu 4, in Komisijo mesečno, letno in triletno obveščajo o rezultatih;

▼M4

2. na kmetijskih gospodarstvih izvedejo letna raziskovanja o proizvodnji mleka in njegovi uporabi v smislu člena 2(a) Uredbe (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 5 );

▼B

3. s soglasjem Komisije lahko uporabijo podatke iz drugih uradnih virov.

Člen 2

V statistična raziskovanja iz člena 1(1) so vključena:

1. podjetja ali kmetijska gospodarstva, ki odkupujejo polnomastno mleko ali, v nekaterih primerih, mlečne proizvode neposredno od kmetijskih gospodarstev ali od podjetij iz točke 2, da bi jih predelali v mlečne proizvode;

2. podjetja, ki zbirajo mleko ali smetano, da bi ga v celoti ali delno, brez kakršne koli predelave, predale podjetjem iz točke 1.

Države članice z ustreznimi ukrepi v največji možni meri preprečijo podvajanje rezultatov.

Člen 3

1.  V tej direktivi pomeni „mleko“ kravje, kozje, ovčje ali bivolje mleko. Mesečna statistična raziskovanja, predvidena v členu 4(1)(a), se nanašajo samo na kravje mleko in proizvode, proizvedene izključno iz kravjega mleka.

▼M4

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a, da se spremeni seznam mlečnih proizvodov, zajetih v raziskovanja, in pripravijo standardne opredelitve, ki se uporabljajo pri sporočanju rezultatov za različne proizvode.

Ti delegirani akti se sprejmejo le, kadar so potrebni, da se upošteva gospodarski in tehnični razvoj; ne spreminjajo neobvezne narave zahtevanih informacij in ne nalagajo znatnega dodatnega bremena na države članice ali dajalce podatkov.

Komisija ustrezno upraviči statistične ukrepe iz teh delegiranih aktov, po potrebi z uporabo prispevkov ustreznih strokovnjakov na podlagi analize stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno bremena za dajalce podatkov in proizvodnih stroškov iz točke (c) člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 6 ).

▼B

Člen 4

1.  Statistična raziskovanja iz člena 1(1) morajo omogočati, da se zagotovijo vsaj podatki iz spodnjih točk (a), (b) in (c).

Vprašalnike je treba sestaviti tako, da ne pride do podvajanja.

Podatki se nanašajo:

(a) mesečno:

(i) na količino in vsebnost maščob v zbranem mleku in smetani ter na vsebnost beljakovin v zbranem kravjem mleku;

(ii) na količino določenih proizvodov iz svežega mleka, predelanih in na voljo za dobavo, in na količino določenih proizvedenih mlečnih proizvodov;

(b) letno:

(i) na količino, vsebnost maščob in beljakovin v razpoložljivem mleku in smetani;

(ii) na količino proizvodov iz svežega mleka, ki so bili predelani in so na voljo za dobavo ter drugih proizvedenih mlečnih proizvodov, razčlenjenih po vrstah;

(iii) na uporabo surovin v obliki polnomastnega mleka in posnetega mleka ter na količino maščob, uporabljenih v proizvodnji mlečnih proizvodov;

▼M2

(iv) vsebnost beljakovin v najpomembnejših mlečnih izdelkih, ki temelji na metodi meritve ali ocenjevanja, ki kar najbolj verjetno zagotavlja zanesljive podatke;

(v) količina kravjega mleka, ki ga proizvedejo kmetijska gospodarstva na regionalni osnovi (teritorialna enota NUTS 2), po najprimernejši metodi meritve ali ocenjevanja, ki zagotavlja zanesljive podatke;

▼B

(c) triletno (od 31. decembra 1997):

na število enot statističnega raziskovanja iz člena 2 razčlenjenih po velikostnem razredu.

▼M2 —————

▼B

Člen 5

1.  Brez poseganja v drugi pododstavek so statistična raziskovanja iz člena 1(1) izčrpne za mlekarne, ki v državi članici zberejo vsaj 95 % kravjega mleka, z bilancami, ki se jih oceni na podlagi reprezentativnih vzorcev ali drugih virov.

Države članice lahko izvedejo mesečna statistična raziskovanja iz člena 4(1)(a) kot vzorčna statistična raziskovanja. V tem primeru napaka vzorčenja ne sme presegati 1 % vsega v državi zbranega mleka in smetane (z intervalom zaupanja 68 %).

2.  Države članice izvedejo vse potrebne ukrepe, da dobijo celovite in dovolj natančne rezultate. V obliki metodološkega poročila predložijo Komisiji vse informacije, ki omogočajo ocenitev natančnosti posredovanih rezultatov, zlasti:

(a) uporabljene vprašalnike;

(b) varnostne ukrepe za preprečitev podvajanja podatkov;

(c) metode, uporabljene za prenos podatkov, prejetih z vprašalniki v tabele Skupnosti.

▼M4

Metodološka poročila, dostopnost in zanesljivost podatkov in vse druge zadeve, povezane z izvajanjem te direktive, se pregledajo enkrat letno z državami članicami. Države članice Komisijo enkrat letno uradno obvestijo o metodoloških informacijah v zvezi z informacijami iz člena 4(1) in pri tem uporabijo standardni vprašalnik. Komisija sprejme izvedbene akte s katerimi določi te standardne vprašalnike. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2).

▼B

Člen 6

▼M4

1.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi tabele za posredovanje podatkov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2).

▼B

Tabele se lahko spremenijo v skladu z istim postopkom.

2.  Države članice posredujejo podatke iz odstavka 3, vključno s podatki, ki se štejejo za zaupne po nacionalni zakonodaji ali pravilih glede zaupnosti statističnih podatkov v skladu z določbami Uredbe Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o posredovanju zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti ( 7 ).

3.  Države članice pošljejo Komisiji v čim krajšem času po tem, ko pripravijo povzetek, in najkasneje:

(a) petinštirideset dni po koncu meseca, na katerega se nanašajo mesečni rezultati iz točke 4(1)(a);

(b) v juniju leta, ki sledi letu, za katerega se zbirajo podatki:

 letne rezultate iz člena 4(1)(b);

▼M2 —————

▼M2

(c) septembra leta, ki sledi letu referenčnega datuma, rezultati iz točke 2 člena 1 in točk (b)(v) in (c) člena 4(1).

▼B

4.  Komisija pregleda poslane podatke in države članice obvesti o skupnih rezultatih.

▼M4

Člen 6a

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 10. januarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Pooblastilo iz člena 3(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(2), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka Evropski parlament in Svet roka obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

▼M4

Člen 7

1.  Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta ( 8 ).

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.  Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

▼B

Člen 8

Komisija predloži Svetu poročilo o izkušnjah, dobljenih pri izvajanju te direktive, najkasneje 1. julija 1999. Obenem predloži zlasti rezultate analize iz člena 4(2) skupaj s predlogi, kjer je to primerno, o dokončnem roku.

Člen 9

1.  Direktiva 72/280/EGS se s 1. januarjem 1997 razveljavi.

2.  Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo za sklicevanje na to direktivo.

Člen 10

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. januarja 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 11

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 12

Ta direktiva je naslovljena na države članice.( 1 ) UL C 321, 1.12.1995, str. 6.

( 2 ) UL C 32, 5.2.1996.

( 3 ) UL L 179, 7.8.1972, str. 2. Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

( 4 ) UL L 179, 7.8.1972, str. 1.

( 5 ) Uredba (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 (UL L 321, 1.12.2008, str. 14).

( 6 ) Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).

( 7 ) UL L 151, 15.6.1990, str. 1.

( 8 ) Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).