01995L0018 — SL — 17.06.2015 — 004.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA SVETA 95/18/ES

z dne 19. junija 1995

o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu

(UL L 143, 27.6.1995, p.70)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012

L 343

32

14.12.2012

 
Zadnje prečiščeno besedilo pred razveljavitvijo je na voljo na naslednji povezavi:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01995L0018-20040430