1993L0049 — SL — 31.12.1999 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA KOMISIJE 93/49/EGS

z dne 23. junija 1993

o določitvi načrta in pogojev, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material okrasnih rastlin in okrasne rastline v skladu z Direktivo Sveta 91/682/EGS

(UL L 250, 7.10.1993, p.9)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE 1999/67/ES z dne 28. junija 1999

  L 164

78

30.6.1999
▼B

DIREKTIVA KOMISIJE 93/49/EGS

z dne 23. junija 1993

o določitvi načrta in pogojev, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material okrasnih rastlin in okrasne rastline v skladu z Direktivo Sveta 91/682/EGSKOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/682/EGS z dne 19. decembra 1991 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin in okrasnih rastlin ( 1 ) in zlasti člena 4 Direktive,

ker je za uporabo določb te direktive primerno upoštevati proizvodne cikluse različnih materialov;

ker se morajo pogoji, določeni v tej direktivi, šteti kot minimalni standard, ki je sprejemljiv v tej fazi ob upoštevanju pogojev sedanje proizvodnje v Skupnosti; ker se bodo ti postopno razvijali in izboljševali, zato da bi končno dosegli visoke standarde izboljšane kakovosti;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za razmnoževalni material in okrasne rastline,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:▼M1 —————

▼B

Člen 3

1.  Brez poseganja v določbe iz člena 2 mora biti material vsaj na podlagi vizualnih pregledov praktično prost kakršnih koli škodljivih organizmov in bolezni, ki znižujejo kakovost, ali brez kakršnih koli znakov ali simptomov, ki zmanjšujejo uporabnost razmnoževalnega materiala ali okrasnih rastlin, zlasti tistih organizmov in bolezni, ki so navedeni v Prilogi k tej direktivi pri zadevnem rodu ali vrsti.

▼M1 —————

▼B

Člen 4

1.  Material mora imeti ustrezno istovetnost in čistost glede na obravnavani rod ali vrsto ali, kjer je to primerno, skupino rastlin in, če se trži ali je namenjen trženju z navedbo sorte, skladno s členom 9(1) Direktive 91/682/EGS, mora imeti tudi istovetnost in čistost glede na sorto.

▼M1 —————

▼B

Člen 7

Ta direktiva ne posega v določbe Uredbe Sveta (EGS) št. 315/68 ( 2 ).

Člen 8

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 1993. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 9

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA

SEZNAM SPECIFIČNIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV IN BOLEZNI, KI VPLIVAJO NA KAKOVOSTRod ali vrsta

Specifični škodljivi organizmi in bolezni

—  Begonia x hiemalis

Fotsch

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Ditylenchus destructor

— Meloidogyne spp.

— Myzus ornatus

— Otiorrhynchus sulcatus

— Sciara

— Thysanoptera, zlasti

— Frankliniella occidentalis

Bakterije

— Erwinia chrysanthemi

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. begoniae

Glive

— Pepelovke

— Gniloba koreninskega vratu (Phytophthora spp., Pythium spp. in Rhizoctonia spp.)

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti

— bolezen leafcurl

— tospovirusi (virus tomato spotted wilt, virus impatiens necrotic spot)

—  Citrus

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Aleurothrixus floccosus (Mashell)

— Meloidogyne spp.

— Parabemisia myricae (Kuwana)

— Tylenchulus semipenetrans

Glive

— Phytophthora spp.

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti

— viroidi, kakršna sta exocortis, cachexia-xyloporosis

— bolezni, ki povzročajo simptome „psorosis - like young leaves“, kakršne so:

— 

psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum

— kužna listna pisanost citrusov (Infectious variegation)

— virusna listna kodravost citrusov (Citrus leaf rugose)

—  Dendranthema x Grandiflorum (Ramat)

Kitam

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Agromyzidae

— Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Diarthronomia chrysanthemi

— Lepidoptera, zlasti

— Cacoecimorpha pronubana,

— Epichoristodes acerbella

— Thysanoptera, zlasti

— Frankliniella occidentalis

Bakterije

— Agrobacterium tumefaciens

— Erwinia chrysanthemi

Glive

— Fusarium oxisposum spp. chrysanthemi

— Puccinia chrysanthemi

— Pythium spp.

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti

— virus chrysanthemum B mosaic

— tomato aspermy cucumovirus

—  Dianthus caryophyllus L.

in križanci

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Agromyzidae

— Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaci

— – Thysanoptera, zlasti

— Frankliniella occulentalis

— – Lepidoptera, zlasti

— Cacoecimorpha pronubana, Epichosistodes

— acerbella

Glive

— Alternaria dianthi

— Alternaria dianthicola

— Fusarium oxisporum f. spp. dianthi

— Mycosphaerella dianthi

— Phytophthora nicotiana spp. parasitica

— Rhizoctonia solani

— Stebelna trohnoba: Fusarium spp. in Pythium spp.

— Uromyces dianthi

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti

— carnation etched ring caulimovirus

— carnation mottle carmovirus

— carnation necrotic fleck closterovirus

— tospovirusi (virus tomato spotted wilt, virus impatiens

—  Euphorbia pulcherrima

(Wild ex Kletzch)

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaci

Bakterije

— Erwinia chrysanthemi

Glive

— Fusarium spp.

— Pythium ultimum

— Phytophthora spp.

— Rhizoctonia solani

— Thielaviopsis basicola

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti

tospovirusi (virus tomato spotted wilt, virus impatiens necrotic spot)

—  Gerbera L.

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Agromyzidae

— Aleurodidae, zlasti

— Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Lepidoptera

— Meloidogyne

— Thysanoptera, zlasti

— Frankliniella occidentalis

Glive

— Fusarium spp.

— Phytophthora cryptogea

— Pepelovke

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti

tospovirusi (virus tomato spotted wilt, virus impatiens necrotic spot)

—  Gladiolus L.

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Ditylenchus dipsaci

— Thysanoptera, zlasti

— Frankliniella occidentalis

Bakterije

— Pseudomonas marginata

— Rhodococcus fascians

Glive

— Botrytis gladiolorum

— Curvularia trifolii

— Fusarium oxisporum spp. gladioli

— Penicillium gladioli

— Sclerotinia spp.

— Septoria gladioli

— Urocystis gladiolicola

— Uromyces trasversalis

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti

— aster yellow mycoplasm

— corky pit agent

— virus cucumber mosaic

— virus gladiolus ringspot (syn. virus Narassus latent)

— virus tobacco rattle

Drugi škodljivi organizmi:

— Cyperus esculentus

—  Lilium L.

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Aphelenchoides spp.

— Rhyzoglyphus spp.

— Pratylenchus penetrans

— Rotylenchus robustus

— Thysanoptera, zlasti

— Frankliniella occidentalis

Bakterije

— Erwinia carotovora subsp. carotovora

— Rhodococcus fascians

Glive

— Cylindrocarpon destructans

— Fusarium oxisporum f. sp.lilii

— Pythium spp.

— Rhizoctonia spp.

— Rhizopus spp.

— Sclerotium spp.

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti

— virus cucumber mosaic

— virus lily symptomless

— lily virus x

— virus tobacco rattle

— virus tulip breaking

Drugi škodljivi organizmi

— Cyperus esculentus

—  Malus Miller

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— Kaparji, zlasti

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterije

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Glive

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophtora cactorum

— Rosellinia necatrix

— Venturia spp.

— Verticillium spp.

Virusi in virusom podobni organizmi

Vsi

—  Narcissus L.

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Aphelenchoides subtenuis

— Ditylenchus destructor

— Eumerus spp.

— Merodon equestris

— Pratylenchus penetrans

— Rhizoglyphidae

— Tarsonemidae

Glive

— Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

— Sclerotinia spp.

— Sclerotium bulborum

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti

— virus tobacco rattle

— narcissus white streak agent

— virus narcissus yellow stripe

Drugi škodljivi organizmi

— Cyperus esculentus

—  Pelargonium L.

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Aleurodidae, zlasti Bemisia tabaci

— Lepidoptera

— Thysanoptera, zlasti Frankliniella occidentalis

Bakterije

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. pelargonii

Glive

— Puccinia pelargonii zonalis

— Stebelne gnilobe (Botrytis app., Pythium spp.)

— Veticillium spp.

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti

— pelargonium flower break carmovirus

— pelargonium leaf curl tombusvirus

— virus pelargonium line pattern

— tospovirusi (virus tomato spotted wilt, virus impatiens necrotic spot)

—  Phoenix

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Thysanoptera

Glive

— Exosporium palmivorum

— Gliocladium wermoeseni

— Graphiola phoenicis

— Pestalozzia Phoenicis

— Pythium spp.

Virusi in virusom podobni organizmi

Vsi

—  Pinus nigra

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Blastophaga spp.

— Rhyacionia buoliana

Glive

— Ophodermium seditiosum

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti

Vsi

– Prunus L.

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Capnodis tenebrionis

— Meloidogyne spp.

— Kaparji, zlasti

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterije

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Glive

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Rosellinia necatrix

— Taphrina deformans

— Verticillium spp.

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti

— virus prune dwarf

— virus prunus necrotic ringspot

—  Pyrus L.

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— Kaparji, zlasti

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterije

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Glive

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophthora spp.

— Rosellinia necatrix

— Verticillium spp.

Virusi in virusom podobni organizmi

Vsi

—  Rosa

Žuželke, pršice in ogorčice na vseh razvojnih stopnjah

— Lepidoptera, zlasti

— Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana

— Meloidogyne spp.

— Pratylenchus spp.

— Tetranychus urticae

Bakterije

— Agrobacterium tumefaciens

Glive

— Chondrostereum purpureum

— Coniothyrium spp.

— Diplocarpon rosae

— Peronospora sparsa

— Phragmidium spp.

— Rosellinia necatrix

— Sphaeroteca pannosa

— Verticillium spp.

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti

— virus apple mosaic

— arabis mosaic nepovirus

— virus prunus necrotic ringspot( 1 ) UL L 376, 31.12.1991, str. 21.

( 2 ) UL L 71, 21.3.1968, str. 1.