1991L0672 — SL — 01.07.2013 — 006.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA SVETA

z dne 16. decembra 1991

o vzajemnem priznavanju nacionalnih spričeval o usposobljenosti za voditelja čolna za prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh

(91/672/EGS)

(UL L 373, 31.12.1991, p.29)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

UREDBA (ES) št. 1882/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. septembra 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

DIREKTIVA SVETA 2006/103/ES z dne 20. novembra 2006

  L 363

344

20.12.2006

►M3

UREDBA (ES) št. 1137/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. oktobra 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M4

DIREKTIVA SVETA 2013/22/EU z dne 13. maja 2013

  L 158

356

10.6.2013


spremenjena z:

►A1

  C 241

21

29.8.1994

►A2

  L 236

33

23.9.2003
▼B

DIREKTIVA SVETA

z dne 16. decembra 1991

o vzajemnem priznavanju nacionalnih spričeval o usposobljenosti za voditelja čolna za prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh

(91/672/EGS)SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 75 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, ( 1 )

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta, ( 2 )

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbor a ( 3 )

ker si je smiselno prizadevati za uvedbo skupnih določb o plovbi plovil, namenjenih plovbi po celinskih plovnih poteh v Skupnosti;

ker je kot prvi korak k pospešitvi proste plovbe po celinskih plovnih poteh v Skupnosti treba doseči vzajemno priznavanje nacionalnih spričeval o usposobljenosti za voditelja čolna za prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh;

ker se za namene plovbe po nekaterih celinskih plovnih poteh lahko kot dodatni pogoj zahteva poznavanje lokalnih razmer,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

Za namene te direktive se nacionalna spričevala o usposobljenosti za voditelja čolna za prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh, navedena v Prilogi I, razdelijo naprej v:Skupino A:

spričevala o usposobljenosti za voditelja čolna, ki veljajo za morske plovne poti, navedena v Prilogi II,

Skupino B:

spričevala o usposobljenosti za voditelja čolna, ki veljajo za druge plovne poti v Skupnosti, razen za reke Ren, Lek in Waal.

Člen 2

S pridržkom določb člena 3(5) dovoljenje voditelja čolna za plovbo po Renu, izdano v skladu z revidirano Konvencijo o plovbi po Renu, velja za vse plovne poti v Skupnosti.

Člen 3

1.  Še veljavna spričevala o usposobljenosti za voditelja čolna s seznama skupine A v Prilogi I priznavajo vse države članice kot veljavna za namene plovbe pomorskih plovnih poteh s seznama v Prilogi II, kakor da bi jih izdale same.

2.  Države članice vzajemno priznavajo še veljavna spričevala o usposobljenosti za voditelja čolna s seznama skupine B v Prilogi I kot veljavna za namene plovbe po njihovih celinskih plovnih poteh, razen tistih, za katere se zahteva dovoljenje za plovbo po Renu, ali tistih, ki so uvrščene na seznam v Prilogi II, kakor da bi jih izdale same.

3.  Država članica lahko prizna spričevalo o usposobljenosti za voditelja čolna s seznama skupine A ali skupine B v Prilogi I pod enakimi pogoji glede minimalne starosti, kakor veljajo v zadevni državi članici za izdajo spričevala o usposobljenosti za voditelja čolna v isti skupini.

4.  Država članica lahko omeji priznavanje spričevala o usposobljenosti za voditelja čolna na tiste kategorije plovil, za katere navedeno spričevalo velja v državi članici, ki ga je izdala.

5.  Ob upoštevanju posvetovanja s Komisijo in ostalimi državami članicami lahko država članica zahteva, da voditelji čolnov iz drugih držav članic za namene plovbe po nekaterih plovnih poteh, razen po morskih iz Priloge II, izpolnjujejo dodatne pogoje glede poznavanja lokalnih razmer, enake tistim za nacionalne voditelje čolnov.

6.  Ta direktiva ne preprečuje državi članici, da bi od voditeljev čolnov, ki s plovili prevažajo nevarne snovi po njenem območju, zahtevala dodatno znanje.

Države članice priznavajo spričevalo, izdano v skladu s številko 10 170 ADNR, kot dokazilo o tem znanju.

▼M3

Člen 4

Komisija po potrebi prilagodi seznam spričeval iz Priloge I k tej direktivi. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(2).

▼B

Člen 5

Svet na podlagi predloga Komisije, ki ga je treba predložiti najpozneje do 31. decembra 1993, s kvalificirano večino odloči o skupnih določbah o plovbi s plovili, namenjenimi za prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh, najpozneje do 31. decembra 1994.

Člen 6

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1993. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

▼M3

Člen 7

1.  Komisiji pomaga odbor.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

▼B

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

SEZNAM NACIONALNIH SPRIČEVAL O USPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA ČOLNA ZA PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH IZ ČLENA 1 TE DIREKTIVESKUPINA A:

spričevala o usposobljenosti za voditelja čolna, ki veljajo za morske plovne poti s seznama v Prilogi II ►M2  

Romunija

— brevet de căpitan fluvial categoria A (A izpit za voditelja čolnov) (v skladu z Odredbo Ministra za javna dela, promet in stanovanjske zadeve št. 984/4.7.2001 o potrditvi pravil za izdajo nacionalnih potrdil o usposobljenosti članov posadke za plovbo po rekah, M.Of., str. I, št. 441/6.VIII.2001).

 ◄

Zvezna republika Nemčija

— „Schifferpatent“ z dodatno veljavnostjo za „Seeschiffahrtsstraßen“(Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981).

Francoska republika

— Certificat général de capacité de catégorie „A“, opremljen z žigom, ki potrjuje veljavnost spričevala za plovne poti skupine A (plovbno območje 2 za namene Direktive 82/714/EGS) (1) (décret du 23 juillet 1991, Journal Officiel du 28 juillet 1991),

— „Certificats spéciaux de capacité“, opremljeni z žigom, ki potrjuje veljavnost spričevala za plovne poti skupine A (plovbno območje 2 za namene Direktive 82/714/EGS) (décret du 23 juillet 1991, Journal Officiel du 28 juillet 1991).

Kraljevina Nizozemska

— „Groot Vaarbewijs I“ (Binnenschepenwer, Staatsblad 1981, nr. 678).

►A1  

Republika Finska

— Laivurinkirja/Skepparbrev,

— Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Kraljevina Švedska

— Bevis om behörighet som skeppare B,

— Bevis om behörighet som skeppare A,

— Bevis om behörighet som styrman B,

— Bevis om behörighet som styrman A,

— Bevis om behörighet som sjökapten.

 ◄ ►A2  

Republika Madžarska

— Hajóskapitányi bizonyítvány (Izpit za kapitana),

— Hajóvezetői „A“ bizonyítvány (A izpit za voditelja čolna) (v skladu z Odlokom št. 15/2001 (IV. 27.) KöViM Ministra za promet in vodnogospodarstvo o spričevalih za plovbo).

Republika Poljska

— Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej - kategorii A (A izpit za voditelja čolna) (v skladu z Uredbo Ministra za infrastrukturo z dne 23. januarja 2003 o poklicnih kvalifikacijah in številu posadke na plovilih po notranjih plovnih poteh).

 ◄

SKUPINA B:

spričevala o usposobljenosti za voditelja čolna, ki veljajo za druge celinske plovne poti v Skupnosti, z izjemo rek Ren, Lek in Waal ►M2  

Republika Bolgarija

— Свидетелство за правоспособност „Капитан вътрешно плаване“ (potrdilo o usposobljenosti za opravljanje celinske plovbe)

— Свидетелство за правоспособност „Щурман вътрешно плаване“ (potrdilo o usposobljenosti za častnika za ladijsko stražarjenje v notranjem ladijskem prometu) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. V skladu z Odlokom ministra za promet in komunikacije št. 6 z dne 25. julija 2003 o usposobljenosti pomorščakov v Republiki Bolgariji, DV št. 83/2003).

Romunija

— brevet de căpitan fluvial categoria B (B izpit za voditelja čolnov) (v skladu z Odredbo Ministra za javna dela, promet in stanovanjske zadeve št. 984/4.7.2001 o potrditvi pravil za izdajo nacionalnih potrdil o usposobljenosti članov posadke za plovbo po rekah, M.Of., str. I, št. 441/6.VIII.2001).

 ◄

Kraljevina Belgija

— „Brevet de conduite B (arrêté royal no… du…)“/„Vaarbrevet B (Koninklijk Besluit nr.… van…)“.

Zvezna republika Nemčija

— „Schifferpatent“ (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981).

Francoska republika

— Certificat général de capacité de catégorie „A“, brez žiga, ki potrjuje veljavnost spričevala za plovne poti skupine A (plovbno območje 2 za namene Direktive 82/714/EGS) (décret du 23 juillet 1991, Journal Officiel du 28 juillet 1991),

— „Certificats spéciaux de capacité“, brez žiga, ki potrjuje veljavnost spričevala za plovne poti skupine A (plovbno območje 2 za namene Direktive 82/714/EGS) (décret du 23 juillet 1991, Journal Officiel du 28 juillet 1991).

Kraljevina Nizozemska

— „Groot Vaarbewijs II“ (Binnenschepenwer, Staatsblad 1981, nr. 678).

►A1  

Republika Avstrija

— Kapitänspatent A,

— Schiffsführerpatent A.

Republika Finska

— Laivurinkirja/Skepparbrev,

— Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Kraljevina Švedska

— Bevis om behörighet som skeppare B,

— Bevis om behörighet som skeppare A,

— Bevis om behörighet som styrman B,

— Bevis om behörighet som styrman A,

— Bevis om behörighet som sjökapten.

 ◄ ►A2  

Češka republika

— Průkaz způsobilosti kapitána a průkaz způsobilosti kormidelníka (Predpis z dne 25 maja 1995 o plovbi po celinskih plovnih poteh (114/1995 Sb.) in Odlok Ministra za promet z dne 14. septembra 1995 o usposobljenosti oseb za vodenje in upravljanje plovil. (224/1995 Sb.)).

Republika Estonija

— Siseveelaeva laevajuhi diplom.

Republika Litva

— Vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomas (v skladu z Odredbo Ministra za promet in komunikacije št. 161 z dne 15. maja 2001 o pravilih za izdajo diplom in spričeval o usposobljenosti za strokovnjake za prevoz po celinskih plovnih poteh).

Republika Madžarska

— Hajóskapitányi bizonyítvány (Izpit za kapitana),

— Hajóvezetői „A“ bizonyítvány (A Izpit za voditelja čolna) (v skladu z Odlokom Ministra za promet in vodnogospodarstvo št. 15/2001 (IV. 27.) KöViM o spričevalih za plovbo).

Republika Poljska

— Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej - kategorii B (B izpit za voditelja čolna) (v skladu z Uredbo Ministra za infrastrukturo z dne 23. januarja 2003 o poklicnih kvalifikacijah številu posadke na plovilih po notranjih plovnih poteh).

Slovaška republika

— Lodný kapitán I. triedy,

— Lodný kapitán II. triedy,

— (Odlok Ministrstva za Promet, pošto in telekomunikacije Slovaške republike 182/2001 Z. z. o natančni določitvi zahtev za usposobljenost in preverjanje poklicne usposobljenosti članov posadke in kapitanov majnih plovil (v zvezi z odstavkom 7 člena 30, in odstavkom 3 člena 31 Akta 338/2000 Z. z. o plovbi po celinskih plovnih poteh in amandmaji nekaterih Aktov)).

 ◄ ►M4  

Republika Hrvaška

— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

— Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

— (potrdilo o strokovni usposobljenosti – poveljnik – vrsta A),

— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

— Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

— (potrdilo o strokovni usposobljenosti – poveljnik – vrsta B)

— (v skladu z s Pravilnikom o poklicnih nazivih in strokovni usposobljenosti čolnarjev, Uradni list št. 73/09).

 ◄

(1)   UL C 301, 28.10.1982, str. 1.
PRILOGA II

SEZNAM MORSKIH PLOVNIH POTI IZ ČLENA 2 TE DIREKTIVE

Kraljevina Belgija

Maritime Scheldt.

Zvezna republika Nemčija

Območje 1 in območje 2 v Prilogi I k Direktivi 82/714/EGS.

Kraljevina Nizozemska

Dollard, Eems, Waddenzee, Ijsselmeer, Vzhodni in Zahodni Scheldt.

▼A2

Republika Poljska

Področje 1 in področje 2 Priloge II Direktive 82/714/EGS, razen zbiralnika Włocławek in jezer Śniardwy, Niegocin in Mamry.

▼A1

Republika Finska

Saimaan kanava/Saima kanal,

Saimaan vesistö/Saimens vattendrag.

Kraljevina Švedska

Trollhätte kanal in Göta älv, jezero Vänern, jezero Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen.

▼M2

Romunija

Donava: od mesta Brăila (km 175) do Črnega morja na rokavu Sulina.( 1 ) UL C 120, 7.5.1988, str. 7.

( 2 ) UL C 12, 16.1.1989, str. 41.

( 3 ) UL C 318, 12.12.1988, str. 18.