01989L0656 — SL — 20.11.2019 — 003.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA SVETA

z dne 30. novembra 1989

o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu (tretja posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

(89/656/EGS)

(UL L 393 30.12.1989, str. 18)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DIREKTIVA 2007/30/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Besedilo velja za EGP z dne 20. junija 2007

  L 165

21

27.6.2007

►M2

UREDBA (EU) 2019/1243 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019

  L 198

241

25.7.2019

►M3

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/1832 z dne 24. oktobra 2019

  L 279

35

31.10.2019
▼B

DIREKTIVA SVETA

z dne 30. novembra 1989

o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu (tretja posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

(89/656/EGS)ODDELEK I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1.  Ta direktiva, ki je tretja posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS, predpisuje minimalne zahteve za osebnovarovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

2.  Določbe Direktive 89/391/EGS se v celoti uporabljajo za celotno področje, navedeno v odstavku 1, brez vpliva na strožje in/ali posebne določbe, ki jih vsebuje ta direktiva.

Člen 2

Opredelitev

1.  Za namene te direktive osebna varovalna oprema pomeni vsako opremo, ki jo delavec nosi ali drži, da ga varuje pred enim ali več tveganji, ki bi lahko ogrozila njegovo varnost in zdravje pri delu, pa tudi vsak dodatek ali pripomoček, ki je namenjen doseganju istega cilja.

2.  Opredelitev iz odstavka 1 ne vključuje:

(a) navadne delovne obleke in uniform, ki niso posebej namenjene za varnost in zdravje delavca;

(b) opreme, ki jo uporabljajo službe za nujno pomoč in reševalne službe;

(c) osebne varovalne opreme, ki jo nosi ali uporablja vojska, policija in druge službe javnega reda;

(d) osebne varovalne opreme za cestni prevoz;

(e) športne opreme;

(f) opreme za samoobrambo ali plašenje;

(g) prenosnih naprav za odkrivanje in javljanje nevarnosti in motenj.

Člen 3

Splošno pravilo

Osebna varovalna oprema se uporablja, kadar se ni mogoče izogniti tveganjem ali jih s tehničnimi sredstvi kolektivnega varstva ali z organizacijskimi ukrepi, metodami ali postopki ni mogoče zadostno omejiti.ODDELEK II

OBVEZNOSTI DELODAJALCEV

Člen 4

Splošne določbe

1.  Osebna varovalna oprema mora ustrezati predpisom Skupnosti glede oblike in izdelave v zvezi z varnostjo in zdravjem.

Vsa osebna varovalna oprema mora:

(a) ustrezati pričakovanim tveganjem, sama pa ne sme povzročati večjega tveganja;

(b) ustrezati dejanskim razmeram na delovnem mestu;

(c) upoštevati ergonomske potrebe in zdravstveno stanje delavca;

(d) po potrebni prilagoditvi ustrezati uporabniku.

2.  Kadar mora delavec zaradi več nastopajočih tveganj istočasno nositi več delov osebne varovalne opreme, mora biti takšna oprema združljiva in še vedno učinkovita pri varovanju pred tveganjem ali tveganji.

3.  Pogoji za uporabo osebne varovalne opreme, zlasti čas nošenja, se določijo na podlagi resnosti tveganja, pogostosti izpostavljenosti tveganju, značilnosti delovnega mesta vsakega delavca in učinkovitosti osebne varovalne opreme.

4.  Osebna varovalna oprema je praviloma namenjena osebni uporabi.

Če okoliščine zahtevajo, da osebno varovalno opremo nosi več oseb, je treba sprejeti ustrezne ukrepe, ki zagotovijo, da takšna uporaba različnim uporabnikom ne povzroča nobenih zdravstvenih ali higienskih težav.

5.  O vsakem delu osebne varovalne opreme iz odstavkov 1 in 2 je treba zagotoviti ustrezne podatke in jih dati na razpolago v podjetju in/ali obratu.

6.  Osebno varovalno opremo brezplačno zagotovi delodajalec, ki zagotovi njeno brezhibno delovanje in ustrezne higienske razmere, in to s potrebnim vzdrževanjem, popravili in nadomestitvijo.

Vendar lahko države članice v skladu s svojo nacionalno prakso določijo, da delavec prispeva k stroškom kake osebne varovalne opreme, kadar se oprema ne uporablja izključno za delo.

7.  Delodajalec delavca najprej seznani s tveganji, pred katerim ga nošenje osebne varovalne opreme varuje.

8.  Delodajalec poskrbi za usposabljanje in po potrebi organizira prikaz nošenja osebne varovalne opreme.

9.  Osebna varovalna oprema se lahko uporablja samo za predvidene namene, razen v posebnih in izrednih okoliščinah.

Uporabljati jo je treba v skladu z navodili.

Takšna navodila morajo biti delavcem razumljiva.

Člen 5

Ocena osebne varovalne opreme

1.  Pred izbiro osebne varovalne opreme mora delodajalec oceniti, ali osebna varovalna oprema, ki jo namerava uporabljati, izpolnjuje zahteve iz člena 4(1) in (2).

Ta ocena obsega:

(a) analizo in oceno tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti z drugimi sredstvi;

(b) opredelitev lastnosti, ki jih mora imeti osebna varovalna oprema za učinkovito varovanje pred tveganji iz (a), ob upoštevanju kakršnih koli tveganj, ki jih lahko povzroča oprema sama;

(c) primerjavo lastnosti osebne varovalne opreme, ki je na razpolago, z lastnostmi iz (b).

2.  Ocena iz odstavka 1 se pregleda in popravi, če se spremeni katerikoli sestavni del ocene.

Člen 6 ( *1 )

Pravila za uporabo

1.  Brez vpliva na člene 3, 4 in 5 države članice zagotovijo, da se oblikujejo splošna pravila za uporabo osebne varovalne opreme in/ali pravila, ki urejajo primere in stanja, ko mora delodajalec zagotoviti osebno varovalno opremo, ob upoštevanju zakonodaje Skupnosti o prostem pretoku takšne opreme.

Ta pravila navajajo zlasti okoliščine ali tvegana stanja, v katerih je, brez vpliva na prednost, ki jo imajo sredstva kolektivnega varstva, uporaba osebne varovalne opreme obvezna.

Priloge I, II in III, ki veljajo kot smernice, vsebujejo koristne informacije za oblikovanje takšnih pravil.

2.  Pri sprejemanju pravil iz odstavka 1 države članice upoštevajo vse pomembne spremembe, ki jih prinaša tehnološki razvoj za tveganje, sredstva kolektivnega varstva in osebno varovalno opremo.

3.  Države članice se o pravilih, ki so navedena v odstavkih 1 in 2, posvetujejo z organizacijami delodajalcev in delavcev.

Člen 7

Obveščanje delavcev

Brez vpliva na člen 10 Direktive 89/391/EGS so delavci in/ali njihovi predstavniki obveščeni o vseh ukrepih, ki se sprejmejo v zvezi z zdravjem in varnostjo delavcev, kadar pri delu uporabljajo osebno varovalno opremo.

Člen 8

Posvetovanje in sodelovanje z delavci

Posvetovanje in sodelovanje z delavci in/ali njihovimi predstavniki o zadevah, ki jih ureja ta direktiva vključno s prilogami, poteka v skladu s členom 11 Direktive 89/391/EGS.ODDELEK III

DRUGE DOLOČBE

▼M2

Člen 9

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za vnos strogo tehničnih sprememb v priloge, da se upoštevajo tehnična harmonizacija in standardizacija v zvezi z osebno varovalno opremo, tehnični napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in znanje na področju osebne varovalne opreme.

Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov potrebno ukrepanje v zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 9b.

▼M2

Člen 9a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 26. julija 2019. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz člena 9 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ( 1 ).

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 9, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 9b

Postopek v nujnih primerih

1.  Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 9a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

▼B

Člen 10

Končne določbe

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 1992. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2.  Države članice Komisiji predložijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejemajo, pa tudi že sprejetih določb na področju, ki ga ureja ta direktiva.

▼M1 —————

▼B

Člen 11

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

▼M3
PRILOGA I

TVEGANJA V ZVEZI Z DELI TELESA, KI SE ZAŠČITIJO Z OSEBNO VAROVALNO OPREMO (*)

(*) Za ta seznam tveganj/delov telesa ni mogoče pričakovati, da bo izčrpen.

Z oceno tveganja se določijo potreba po zagotovitvi osebne varovalne opreme in njene značilnosti v skladu z določbami te direktive.

image
PRILOGA II

OKVIRNI SEZNAM VRST OSEBNE VAROVALNE OPREME, KAR ZADEVA TVEGANJA, PRED KATERIMI ZAGOTAVLJAJO ZAŠČITO

Oprema za VAROVANJE GLAVE

 Čelade in/ali kape/balaklave/pokrivala za zaščito pred:

 

 udarci, ki jih povzroči padajoči ali odleteli predmet

 trčenjem v oviro

 mehanskimi tveganji (predrtje, odrgnjenje)

 statično kompresijo (bočno stisnjenje)

 toplotnimi tveganji (požar, vročina, mraz, vroče trdne snovi, vključno s staljenimi kovinami)

 električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo

 kemičnimi tveganji

 neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju)

 Mrežice za zaščito pred tveganjem zapletanja

Oprema za VAROVANJE SLUHA

 Naušniki (vključno z na primer naušniki, pritrjenimi na čelado, naušniki za aktivno zmanjševanje hrupa, naušniki z električnim avdio izhodom)

 Ušesni čepi (vključno z na primer ušesnimi čepi, ki se prilagajajo ravni hrupa, ušesnimi čepi, prilagojenimi posamezniku)

Oprema za VAROVANJE OČI IN OBRAZA

 Očala, varovalna očala in varovala za obraz (leče na recept, kjer je ustrezno) za zaščito pred:

 

 mehanskimi tveganji

 toplotnimi tveganji

 neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju)

 ionizirajočim sevanjem

 trdnimi aerosoli ter tekočinami kemičnih in bioloških agensov

Oprema za VAROVANJE DIHAL

 Filtracijske naprave za zaščito pred:

 

 delci

 plini

 delci in plini

 trdnimi in/ali tekočimi aerosoli

 Izolacijske naprave, vključno z izolacijskimi napravami z dovodom zraka

 Naprave za samoreševanje

 Oprema za potapljanje

Oprema za VAROVANJE DLANI IN ROK

 Rokavice (vključno s palčniki in ščitniki za roke) za zaščito pred:

 

 mehanskimi tveganji

 toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz)

 električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo (antistatična, prevodna, izolacijska)

 kemičnimi tveganji

 biološkimi agensi

 ionizirajočim sevanjem in radioaktivnim onesnaženjem

 neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju)

 tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam

 Naprstniki za ranjene prste

Oprema za VAROVANJE STOPAL IN NOG ter zaščita pred drsenjem

 Obutev (npr. čevlji, vključno s coklami v nekaterih okoliščinah, škornji, ki imajo lahko jekleno kapico) za zaščito pred:

 

 mehanskimi tveganji

 tveganji zdrsa

 toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz)

 električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo (antistatična, prevodna, izolacijska)

 tveganji zaradi izpostavljenosti kemikalijam

 tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam

 biološkimi tveganji

 Odstranljiva natikalna varovala za zaščito pred mehanskimi tveganji

 Varovala za kolena za zaščito pred mehanskimi tveganji

 Gamaše za zaščito pred mehanskimi, toplotnimi in kemičnimi tveganji ter biološkimi agensi

 Dodatki (npr. konice, dereze)

VAROVANJE KOŽE – ZAŠČITNE KREME ( 2 )

 Obstajale bi lahko zaščitne kreme za zaščito pred:

 

 neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju)

 ionizirajočim sevanjem

 kemikalijami

 biološkimi agensi

 toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz)

Oprema za VAROVANJE TELESA/DRUGO VAROVANJE KOŽE

 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine, kot so naprave za zaustavljanje na togem vodilu, varovalni pasovi, sedežni pasovi, pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi in zanke, blažilniki padca, drseče naprave za zaustavljanje na togem vodilu, naprave za nastavitev vrvi, sidrišča, ki niso zasnovana za trajno pritrditev in ki ne zahtevajo privezovanja pred uporabo, priključki, vrvi z zaključno zanko, reševalni pasovi

 Varovalna oblačila, vključno z varovalnimi oblačili za celo telo (tj. delovne obleke, delovne halje) in varovalno obleko za posamezne dele telesa (tj. gamaše, hlače, jopiči, telovniki, predpasniki, varovala za kolena, kapuce, balaklave) za zaščito pred:

 

 mehanskimi tveganji

 toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz)

 kemikalijami

 biološkimi agensi

 ionizirajočim sevanjem in radioaktivnim onesnaženjem

 neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju)

 električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo (antistatična, prevodna, izolacijska)

 zapletanjem in zagozdenjem

 Rešilni jopiči za preprečevanje utopitve in plavajoči pripomočki

 Osebna varovalna oprema za vizualno signalizacijo uporabnikove navzočnosti
PRILOGA III

Okvirni seznam dejavnosti in sektorjev dejavnosti, kjer se lahko zahteva zagotovitev osebne varovalne opreme (*)

(*) Z oceno tveganja bo določena potreba po zagotovitvi osebne varovalne opreme in njenih značilnosti v skladu z določbami te direktive

I.    FIZIČNA TVEGANJATveganja

Prizadeti del telesa

Vrsta osebne varovalne opreme

Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna uporaba ustrezne vrste osebne varovalne opreme (*)

Panoga in sektorji

FIZIČNO-MEHANSKA

Udarec, ki ga povzročijo padajoči ali odleteli predmeti, trčenje v oviro in curki pod visokim pritiskom

Zatilje

Varovalna čelada

— Delo na odru, pod njim ali v njegovi bližini in na dvignjenih delovnih mestih

— Grobi zidovi in gradnja cest

— Postavljanje in podiranje opažev

— Montaža in postavitev zidarskih odrov

— Montaža in postavitev

— Rušilna dela

— Razstreljevanje

— Delo v jamah, jarkih, jaških in predorih

— Delo v bližini dvigal, dvigalnih naprav, žerjavov in tekočih trakov

— Podzemeljska dela, kamnolomi, dnevni kopi

— Delo pri industrijskih pečeh, zabojnikih, strojih, silosih, bunkerjih in cevovodih

— Klavna in razkosevalna linija v klavnicah

— Manipuliranje tovora ali prevoz in skladiščenje

— Gozdarsko delo

— Delo pri jeklenih mostovih, jeklenih konstrukcijah, jeklenih hidravličnih konstrukcijah, plavžih, jeklarnah in valjarnah, velikih zabojnikih, velikih cevovodih, kotlarnah in energetskih postajah

— Delo z zemljo in kamnom

— Delo z vrtalnimi orodji

— Delo pri plavžih, obratih za reduciranje, jeklarnah, valjarnah, v kovinskopredelovalnih obratih, pri kovanju, utopnem kovanju in odlivanju

— Delo, ki vključuje potovanje na kolesih in kolesih z mehanskim pogonom

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Izdelava, montaža in vzdrževanje strojev

— Ladjedelništvo

— Rudarska dela

— Proizvodnja energije

— Gradnja in vzdrževanje infrastrukture

— Železarska in jeklarska industrija

— Klavnice

— Premikanje vagonov

— Pristanišča, promet in logistika

— Gozdarska industrija

Oči in/ali obraz

Očala, varovalna očala in varovala za obraz

— Varjenje, brušenje in separiranje

— Ročno kovanje

— Klesanje in vklesavanje

— Obdelava in predelava kamna

— Delo z vrtalnimi orodji

— Rezanje majhnih delov s stroji za odstranjevanje skladov

— Utopno kovanje

— Odstranjevanje in lomljenje delcev

— Razprševanje jedkih snovi

— Uporaba obrezovalnika grmičevja ali verižne žage

— Zobozdravniški in kirurški posegi

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Izdelava, montaža in vzdrževanje strojev

— Ladjedelništvo

— Rudarska dela

— Proizvodnja energije

— Gradnja in vzdrževanje infrastrukture

— Železarska in jeklarska industrija

— Kovinska in lesna industrija

— Kamnoseška dela

— Vrtnarstvo

— Zdravstveno varstvo

— Gozdarstvo

Stopalo in noga (deli)

Obutev (čevlji/škornji itd.) z varnostno ali kovinsko kapico

Obutev z metatarzalno zaščito

— Grobi zidovi in gradnja cest

— Postavljanje in odstranjevanje opažev

— Montaža in namestitev zidarskih odrov

— Rušilna dela

— Razstreljevanje

— Obdelava in predelava kamna

— Dela na klavni in razkosevalni liniji

— Prevoz in skladiščenje

— Delo pri kalupih v keramični industriji

— Delo z zamrznjenim mesom in pakiranjem konzervirane hrane

— Izdelovanje izdelkov iz ravnega stekla in steklenih posod, obdelava in predelava

— Preurejanje in vzdrževanje

— Gozdarska dela

— Delo z betonskimi in vnaprej izdelanimi deli s postavljanjem in podiranjem opažev

— Delo na deloviščih in v skladiščih izvajalca

— Delo na strehi

— Delo na jeklenih mostovih, jeklenih konstrukcijah, drogovih, stolpih, dvigalih, jeklenih hidravličnih konstrukcijah, plavžih, jeklarnah in valjarnah, velikih zabojnikih, velikih cevovodih, žerjavih, kotlarnah in energetskih postajah

— Gradnja peči, ogrevalnih in prezračevalnih instalacij in sestavljanje kovinskih delov

— Delo v plavžih, obratih za reduciranje, jeklarnah, valjarnah, kovinskopredelovalnih obratih, kovanje, utopno kovanje, vroče stiskanje in vlečenje

— Delo v kamnolomih in dnevnih kopih, odstranjevanje skladov premoga

— Delo pri kalupih v keramični industriji

— Oblaganje peči v keramični industriji

— Premikanje vagonov

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Izdelava, montaža in vzdrževanje strojev

— Ladjedelništvo

— Rudarska dela

— Proizvodnja energije

— Gradnja in vzdrževanje infrastrukture

— Železarska in jeklarska industrija

— Klavnice

— Logistična podjetja

— Predelovalna industrija

— Proizvodnja stekla

— Gozdarska industrija

Padci zaradi zdrsa

Stopalo

Proti zdrsom odporna obutev

— Dela na spolzkih površinah

— Dela v vlažnih okoljih

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Klavnica

— Čiščenje

— Prehrambna industrija

— Vrtnarstvo

— Ribištvo

Padci z višine

Celo telo

Osebna varovalna oprema, zasnovana za preprečevanje ali zadržanje padcev z višine

— Delo na odru

— Sestavljanje tovarniško izdelanih elementov

— Dela na drogovih

— Delo na strehi

— Delo na navpičnih ali nagnjenih površinah

— Delo v kabinah visokih žerjavov

— Delo v kabinah za nakladanje in razkladanje v visokih skladiščih

— Delo na visokih predelih vrtalnih stolpov

— Delo v jaških in kanalizaciji

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Vzdrževanje infrastrukture

Vibracije

Dlani in prsti

Varovalne rokavice

— Dela z ročno vodenimi orodji

— Predelovalne industrije

— Gradbena dela

— Nizka gradnja

Statična kompresija delov telesa

Koleno (deli noge)

Varovala za kolena

— Polaganje blokov, ploščic in tlakovcev na tla

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

Stopalo

Obutev s kapicami

— Rušilna dela

— Upravljanje tovora

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Prevoz in skladiščenje

— Vzdrževanje

Mehanske poškodbe (odrgnjenje, predrtje, ureznine, ugrizi, rane ali ubodi)

Oči in/ali obraz

Očala, varovalna očala, varovala za obraz

— Dela z ročno vodenimi orodji

— Varjenje in kovanje

— Brušenje in separiranje

— Vklesavanje

— Obdelava in predelava kamna

— Rezanje majhnih delov s stroji za odstranjevanje skladov

— Utopno kovanje

— Odstranjevanje in lomljenje delcev

— Razprševanje jedkih snovi

— Uporaba obrezovalnika grmičevja ali verižne žage

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Rudarska dela

— Proizvodnja energije

— Vzdrževanje infrastrukture

— Železarska in jeklarska industrija

— Kovinska in lesna industrija

— Kamnoseška dela

— Vrtnarstvo

— Gozdarstvo

Dlani in prsti

Varovalne rokavice z mehansko zaščito

— Dela z jeklenimi konstrukcijami

— Prijemanje predmetov z ostrimi robovi, razen strojev, pri katerih obstaja nevarnost, da se rokavice zataknejo

— Rezanje z ročnim nožem pri proizvodnji in zakolu

— Zamenjava nožev rezilnih strojev

— Gozdarska dela

— Vrtnarsko delo

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Vzdrževanje infrastrukture

— Predelovalne industrije

— Prehrambna industrija

— Zakol

— Gozdarska industrija

Podlakti

Varovanje rok

— Izkoščičevanje in rezanje

— Prehrambna industrija

— Zakol

Trup/trebuh/noga

Varovalni predpasnik, gamaše

Neprepustne hlače (hlače, odporne na rezanje)

— Rezanje z ročnim nožem pri proizvodnji in zakolu

— Gozdarska dela

— Prehrambna industrija

— Zakol

— Gozdarska industrija

Stopalo

Neprepustna obutev

— Grobi zidovi in gradnja cest

— Rušenje

— Postavljanje in podiranje opažev

— Gozdarska dela

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Rudarska dela

— Gozdarska industrija

Zapletanje in zagozdenje

Celo telo

Varovalna oblačila za uporabo, kjer obstaja nevarnost, da se obleka zaplete ob gibajoče dele

— Zapletanje osebe v dele strojev

— Ujetje v dele strojev

— Ujetje oblačila v dele strojev

— Podrtje

— Strojegradnja

— Izdelava težkih strojev

— Inženiring

— Gradbeništvo

— Kmetijstvo

FIZIČNA – HRUP

Hrup

Ušesa

Varovalna oprema za varovanje sluha

— Delo s kovinskimi stiskalnicami

— Delo s pnevmatskimi vrtalniki

— Delo zemeljskega osebja na letališčih

— Delo z električnim orodjem

— Razstreljevanje

— Zabijanje pilotov

— Obdelovanje lesa in tekstila

— Kovinska industrija

— Predelovalna industrija

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Letalska industrija

— Rudarska dela

FIZIČNA – TOPLOTNA

Vročina in/ali ogenj

Obraz/cela glava

Ščitnik za glavo pri varjenju

čelade/kape za zaščito pred vročino ali ognjem, varovalne kapuce za zaščito pred vročino in/ali ognjem

— Delo ob prisotnosti visokih temperatur, sevalne toplote ali ognja

— Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi bližini

— Delo s pištolami za varjenje plastike

— Železarska in jeklarska industrija

— Kovinska industrija

— Storitve vzdrževanja

— Predelovalna industrija

Trup/trebuh/noge

Varovalni predpasnik, gamaše

— Varjenje in kovanje

— Vlivanje

— Železarska in jeklarska industrija

— Kovinska industrija

— Storitve vzdrževanja

— Predelovalna industrija

Roka

Varovalne rokavice za zaščito pred vročino in/ali ognjem

— Varjenje in kovanje

— Delo ob prisotnosti visokih temperatur, sevalne toplote ali ognja

— Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi bližini

— Železarska in jeklarska industrija

— Kovinska industrija

— Storitve vzdrževanja

— Predelovalna industrija

Podlakti

Rokavi

— Varjenje in kovanje

— Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi bližini

— Železarska in jeklarska industrija

— Kovinska industrija

— Storitve vzdrževanja

— Predelovalna industrija

Stopalo

Varovalne rokavice za zaščito pred vročino in/ali ognjem

— Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi bližini

— Železarska in jeklarska industrija

— Kovinska industrija

— Storitve vzdrževanja

— Predelovalna industrija

Celo telo/del telesa

Varovalna oblačila za zaščito pred vročino in/ali ognjem

— Delo ob prisotnosti visokih temperatur, sevalne toplote ali ognja

— Železarska in jeklarska industrija

— Kovinska industrija

— Gozdarska industrija

Mraz

Roka

Varovalne rokavice za zaščito pred mrazom

Stopalo

Obutev za zaščito pred mrazom

— Delo na prostem in v ekstremnem mrazu

— Delo v zamrzovalnicah

— Delo s kriogenimi tekočinami

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Rudarska dela

— Prehrambna industrija

— Kmetijski in ribiški sektor

Celo telo/del telesa, vključno z glavo

Varovalna oblačila za zaščito pred mrazom

— Delo na prostem v dežju in hladnem vremenu

— Delo v zamrzovalnicah

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Rudarska dela

— Prehrambna industrija

— Kmetijski in ribiški sektor

— Prevoz in skladiščenje

FIZIČNA – ELEKTRIČNA

Električni udar (neposredni ali posredni stik)

Cela glava

Električno izolirane čelade

Dlani in prsti

Električno izolirane rokavice

Stopalo

Električno izolirana obutev

Celo telo/dlani in prsti/stopalo

Prevodna osebna varovalna oprema, namenjena nošenju s strani usposobljenih oseb med delom na napeljavah pod napetostjo pri nazivni napetosti energetskega sistema do 800 kV AC in 600 kV DC

— Delo na napeljavah pod napetostjo ali v bližini delov pod električno napetostjo

— Delo na električnem sistemu

— Proizvodnja energije

— Prenos in distribucija električne energije

— Vzdrževanje industrijskih obratov

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

Statična elektrika

Dlani in prsti

Antistatične rokavice

Stopalo

Antistatična/prevodna obutev

Celo telo

Antistatična oblačila

— Ravnanje s plastiko in gumo

— Vlivanje, zbiranje ali nakladanje v kontejner

— Delo v bližini elementov pod visoko napetostjo, kot so transportni trakovi

— Ravnanje z eksplozivi

— Predelovalna industrija

— Industrija krme

— Spravljanje v vreče in pakiranje rastlin

— Proizvodnja, skladiščenje ali prevoz eksplozivov

FIZIČNA – SEVANJE

Neionizirajoče sevanje, vključno s sončno svetlobo (razen neposrednega opazovanja)

Glava

Kape in čelade

— Delo na prostem

— Ribištvo in kmetijstvo

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

Oči

Varovalna očala in varovala za obraz

— Delo s sevajočo vročino

— Postopki v peči

— Delo z laserjem

— Delo na prostem

— Varjenje in rezanje s plinom

— Pihanje stekla

— Svetilke s protibakterijskim učinkom

— Železarska in jeklarska industrija

— Predelovalna industrija

— Ribištvo in kmetijstvo

Celo telo (koža)

Osebna varovalna oprema proti

Naravna in umetna UV-svetloba

— Delo na prostem

— Električno varjenje

— Svetilke s protibakterijskim učinkom

— Ksenonske svetilke

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Rudarska dela

— Proizvodnja energije

— Vzdrževanje infrastrukture

— Ribištvo in kmetijstvo

— Gozdarska industrija

— Vrtnarstvo

— Prehrambna industrija

— Industrija plastike

— Grafična industrija

Ionizirajoče sevanje

Oči

Varovalna očala za zaščito pred ionizirajočim sevanjem

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred ionizirajočim sevanjem

— Delo v rentgenskih objektih

— Delo na področju medicinskega diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

— Delo z radioaktivnimi proizvodi

— Zdravstveno varstvo

— Veterinarska oskrba

— Obrat za obdelavo radioaktivnih odpadkov

— Proizvodnja energije

Trup/trebuh/del telesa

Varovalni predpasnik za zaščito pred rentgenskimi žarki

/jopič/telovnik/krilo za zaščito pred rentgenskimi žarki

— Delo v rentgenskih objektih

— Delo na področju medicinskega diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

— Zdravstveno varstvo

— Veterinarska oskrba

— Zobozdravstvena oskrba

— Urologija

— Kirurgija

— Interventna radiologija

— Laboratoriji

Glava

Pokrivala in kape

Osebna varovalna oprema za zaščito pred npr. razvojem možganskih tumorjev

— Medicinski prostori in objekti z rentgenskim sevanjem

— Zdravstveno varstvo

— Veterinarska oskrba

— Zobozdravstvena oskrba

— Urologija

— Kirurgija

— Interventna radiologija

Del telesa

Osebna varovalna oprema za zaščito ščitnice

Osebna varovalna oprema za zaščito spolnih žlez

— Delo v rentgenskih objektih

— Delo na področju medicinskega diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

— Zdravstveno varstvo

— Veterinarska oskrba

Celo telo

Varovalna oblačila za zaščito pred ionizirajočim sevanjem

— Delo na področju medicinskega diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

— Delo z radioaktivnimi proizvodi

— Proizvodnja energije

— Obrat za obdelavo radioaktivnih odpadkov

II.    KEMIČNA TVEGANJA (vključno z nanomateriali)Tveganja

Prizadeti del telesa

Vrsta osebne varovalne opreme

Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna uporaba ustrezne vrste osebne varovalne opreme (*)

Panoga in sektorji

KEMIKALIJE – AEROSOLI

Trdni (prah, hlapi, dim, vlakna

in nanomaterial)

Dihalni sistem

Oprema za varovanje dihal pred delci

— Rušenje

— Razstreljevanje

— Brušenje in poliranje površin

— Delo v prisotnosti azbesta

— Uporaba materialov, ki so sestavljeni iz/vsebujejo nanodelce

— Varjenje

— Dimnikar

— Delo pri oblaganju peči in zajemalk, kjer je verjetnost prahu

— Delo v bližini pip plavžev, kjer so lahko izpušni plini težkih kovin

— Delo v bližini šarže plavža

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Rudarska dela

— Železarska in jeklarska industrija

— Kovinska in lesna industrija

— Avtomobilska industrija

— Kamnoseška dela

— Farmacevtska industrija

— Zdravstvene storitve

— Priprava citostatikov

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami

in zaščitna krema kot dodatek ali pripomoček za zaščito

— Delo v prisotnosti azbesta

— Uporaba materialov, ki so sestavljeni iz/vsebujejo nanodelce

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Vzdrževanje industrijskih obratov

Celo telo

Varovalna oblačila za zaščito pred trdnimi delci

— Rušenje

— Delo v prisotnosti azbesta

— Uporaba materialov, ki so sestavljeni iz/vsebujejo nanodelce

— Dimnikar

— Priprava fitofarmacevtskih sredstev

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Vzdrževanje industrijskih obratov

— Kmetijstvo

Oči

Očala/varovalna očala in varovala za obraz

— Obdelava lesa

— Gradnja cest

— Rudarska industrija

— Kovinska in lesna industrija

— Nizka gradnja

Tekoči

(razpršene kapljice in meglice)

Dihalni sistem

Oprema za varovanje dihal pred delci

— Površinska obdelava (npr. lakiranje/barvanje, peskanje)

— Čiščenje površin

— Kovinska industrija

— Predelovalna industrija

— Avtomobilski sektor

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami

— Površinska obdelava

— Čiščenje površin

— Delo s tekočimi razpršili

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami, razkužili in korozivnimi čistilnimi sredstvi

— Kovinska industrija

— Predelovalna industrija

— Avtomobilski sektor

Celo telo

Varovalna oblačila za zaščito pred kemikalijami

— Površinska obdelava

— Čiščenje površin

— Kovinska industrija

— Predelovalna industrija

— Avtomobilski sektor

KEMIČNA – TEKOČINE

Potopitev

Pljuski, pršci in curki

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami

— Delo s tekočimi razpršili

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami, razkužili in korozivnimi čistilnimi sredstvi

— Predelava premazov

— Strojenje

— Delo v frizerskih in kozmetičnih salonih

— Tekstilna in konfekcijska industrija

— Industrija čistilnih storitev

— Avtomobilska industrija

— Sektor lepotnih storitev in frizerski sektor

Podlakti

Varovalni rokavi za zaščito pred kemikalijami

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami, razkužili in korozivnimi čistilnimi sredstvi

— Čiščenje

— Kemična industrija

— Industrija čistilnih storitev

— Avtomobilska industrija

Stopalo

Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami

— Delo s tekočimi razpršili

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami, razkužili in korozivnimi čistilnimi sredstvi

— Tekstilna in konfekcijska industrija

— Industrija čistilnih storitev

— Avtomobilska industrija

Celo telo

Varovalna oblačila za zaščito pred kemikalijami

— Delo s tekočimi razpršili

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami, razkužili in korozivnimi čistilnimi sredstvi

— Čiščenje

— Kemična industrija

— Industrija čistilnih storitev

— Avtomobilska industrija

— Kmetijstvo

KEMIČNA – PLINI IN HLAPI

Plini in hlapi

Dihalni sistem

Oprema za varovanje dihal pred plini

— Površinska obdelava (npr. lakiranje/barvanje, peskanje)

— Čiščenje površin

— Delo v prostorih za fermentacijo in destilacijo

— Delo v rezervoarjih in na gniliščih

— Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko plin ali premalo kisika

— Dimnikar

— Razkužila in korozivna čistilna sredstva

— Delo v bližini plinskih pretvornikov in plinskih cevi pri plavžih

— Kovinska industrija

— Avtomobilski sektor

— Predelovalna industrija

— Industrija čistilnih storitev

— Proizvodnja alkoholnih pijač

— Čistilne naprave za odpadne vode

— Čistilna naprava za odpadke

— Kemična industrija

— Petrokemična industrija

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami

— Površinska obdelava

— Čiščenje površin

— Delo v prostorih za fermentacijo in destilacijo

— Delo v rezervoarjih in na gniliščih

— Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko plin ali premalo kisika

— Kovinska industrija

— Avtomobilski sektor

— Predelovalna industrija

— Proizvodnja alkoholnih pijač

— Čistilne naprave za odpadne vode

— Čistilna naprava za odpadke

— Kemična industrija

— Petrokemična industrija

Celo telo

Varovalna oblačila za zaščito pred kemikalijami

— Površinska obdelava

— Čiščenje površin

— Delo v prostorih za fermentacijo in destilacijo

— Delo v rezervoarjih in na gniliščih

— Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko plin ali premalo kisika

— Kovinska industrija

— Avtomobilski sektor

— Predelovalna industrija

— Proizvodnja alkoholnih pijač

— Čistilne naprave za odpadne vode

— Čistilna naprava za odpadke

— Kemična industrija

— Petrokemična industrija

Oči

Očala, varovalna očala in varovala za obraz

— Barvanje z razpršilci

— Obdelava lesa

— Rudarske dejavnosti

— Avtomobilski sektor

— Predelovalna industrija

— Rudarska industrija

— Kemična industrija

— Petrokemična industrija

III.    BIOLOŠKI AGENSITveganja

Prizadeti del telesa

Vrsta osebne varovalne opreme

Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna uporaba ustrezne vrste osebne varovalne opreme (*)

Panoga in sektorji

BIOLOŠKI AGENSI (ki jih vsebujejo) – AEROSOLI

Trdne in tekoče snovi

Dihalni sistem

Oprema za varovanje dihal pred delci

— Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Zdravstveno varstvo

— Veterinarske klinike

— Laboratoriji za klinične analize

— Raziskovalni laboratoriji

— Domovi za ostarele

— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za odpadne vode

— Čistilna naprava za odpadke

— Prehrambna industrija

— Biokemična proizvodnja

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred mikroorganizmi

Celo telo/del telesa

Varovalna oblačila za zaščito pred biološkimi agensi

Oči in/ali obraz

Varovalna očala in varovala za obraz

— Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Zdravstveno varstvo

— Veterinarske klinike

— Laboratoriji za klinične analize

— Raziskovalni laboratoriji

— Domovi za ostarele

— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za odpadne vode

— Čistilna naprava za odpadke

— Prehrambna industrija

BIOLOŠKI AGENSI (ki jih vsebujejo) – TEKOČINE

Neposredni in posredni stik

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred mikroorganizmi

Celo telo/del telesa

Varovalna oblačila za zaščito pred biološkimi agensi

Oči in/ali obraz

Varovalna očala in varovala za obraz

— Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali (ugrizi, ubodi)

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Zdravstveno varstvo

— Veterinarske klinike

— Laboratoriji za klinične analize

— Raziskovalni laboratoriji

— Domovi za ostarele

— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za odpadne vode

— Čistilna naprava za odpadke

— Prehrambna industrija

— Gozdarska industrija

Pljuski, pršci in curki

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred mikroorganizmi

— Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Zdravstveno varstvo

— Veterinarske klinike

— Laboratoriji za klinične analize

— Raziskovalni laboratoriji

— Domovi za ostarele

— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za odpadne vode

— Čistilna naprava za odpadke

— Prehrambna industrija

Podlakti

Varovalni rokavi za zaščito pred mikroorganizmi

— Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Zdravstveno varstvo

— Veterinarske klinike

— Laboratoriji za klinične analize

— Raziskovalni laboratoriji

— Domovi za ostarele

— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za odpadne vode

— Čistilna naprava za odpadke

— Prehrambna industrija

Stopala/noge

Varovalni vrhnji škornji in gamaše

— Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Zdravstveno varstvo

— Veterinarske klinike

— Laboratoriji za klinične analize

— Raziskovalni laboratoriji

— Domovi za ostarele

— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za odpadne vode

— Čistilna naprava za odpadke

— Prehrambna industrija

Celo telo

Varovalna oblačila za zaščito pred biološkimi agensi

— Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Zdravstveno varstvo

— Veterinarske klinike

— Laboratoriji za klinične analize

— Raziskovalni laboratoriji

— Domovi za ostarele

— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za odpadne vode

— Čistilna naprava za odpadke

— Prehrambna industrija

BIOLOŠKI AGENSI (ki jih vsebujejo) – MATERIALI, OSEBE, ŽIVALI ITD.

Neposredni in posredni stik

Dlani in prsti

Varovalne rokavice za zaščito pred mikroorganizmi

Celo telo/del telesa

Varovalna oblačila za zaščito pred biološkimi agensi

Oči in/ali obraz

Varovalna očala in varovala za obraz

— Delo, ki vključuje stik s človeškim telesom ter tekočinami in tkivi živali (ugrizi, ubodi)

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Zdravstveno varstvo

— Veterinarske klinike

— Laboratoriji za klinične analize

— Raziskovalni laboratoriji

— Domovi za ostarele

— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za odpadne vode

— Čistilna naprava za odpadke

— Prehrambna industrija

— Gozdarska industrija

IV.    DRUGA TVEGANJATveganja

Prizadeti del telesa

Vrsta osebne varovalne opreme

Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna uporaba ustrezne vrste osebne varovalne opreme (*)

Panoga in sektorji

Nevidnost

Celo telo

Osebna varovalna oprema za vizualno signalizacijo uporabnikove navzočnosti

— Delo v bližini premikanja vozil

— Asfaltiranje in označevanje cest

— Železniška dela

— Upravljanje prevoznih sredstev

— Delo zemeljskega osebja na letališču

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Rudarska dela

— Prevozne storitve in prevozi potnikov

Pomanjkanje kisika

Dihalni sistem

Izolacijska oprema za varovanje dihal

— Delo v zaprtih prostorih

— Delo v prostorih za fermentacijo in destilacijo

— Delo v rezervoarjih in na gniliščih

— Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko plin ali premalo kisika

— Delo v jaških, kanalizaciji in drugih podzemnih področjih, ki so povezana s kanalizacijo

— Proizvodnja alkoholnih pijač

— Nizka gradnja

— Kemična industrija

— Petrokemična industrija

Dihalni sistem

Oprema za potapljanje

— Podvodna dela

— Nizka gradnja

Utopitev

Celo telo

Rešilni jopič

— Delo na ali ob vodi

— Delo na morju

— Delo na letalu

— Ribištvo

— Letalska industrija

— Gradnja stavb

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Luke in pristanišča( *1 ) Glej sporočilo Komisije (UL C 328, 30.12.1989, str. 3).

( 1 ) UL L 123, 12.5.2016, str. 1

( 2 ) V nekaterih okoliščinah se lahko na podlagi ocene tveganja zaščitne kreme uporabljajo skupaj z drugo osebno varovalno opremo zaradi zaščite kože delavcev pred povezanimi tveganji. Zaščitne kreme so glede na področje uporabe Direktive 89/656/EGS osebna varovalna oprema, saj se tovrstna oprema v nekaterih okoliščinah lahko šteje za „dodatek ali pripomoček“ v smislu člena 2 Direktive 89/656/EGS. Vendar pa zaščitne kreme niso osebna varovalna oprema v skladu z opredelitvijo iz člena 3(1) Uredbe (EU) 2016/425.