1985R3703 — SL — 28.07.2006 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 3703/85

z dne 23. decembra 1985

o podrobnih pravilih za uporabo skupnih tržnih standardov za nekatere sveže ali hlajene ribe

(UL L 351, 28.12.1985, p.63)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 3506/89 z dne 23. novembra 1989

  L 342

11

24.11.1989

►M2

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1115/2006 z dne 20. julija 2006

  L 199

6

21.7.2006
▼B

UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 3703/85

z dne 23. decembra 1985

o podrobnih pravilih za uporabo skupnih tržnih standardov za nekatere sveže ali hlajene ribeKOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3796/81 z dne 29. decembra 1981 o skupni ureditvi trga z ribiškimi proizvodi ( 1 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Španije in Portugalske, zlasti člena 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 103/76 z dne 19. januarja 1976 o skupnih tržnih standardih za nekatere sveže ali hlajene ribe ( 2 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EGS) št. 3396/85 ( 3 ), zlasti členov 6, 8 in 8a Uredbe,

ker izkušnje kažejo potrebo po razjasnitvi nekaterih določb glede uporabe skupnih tržnih standardov, ki so določeni z Uredbo (EGS) št. 103/76, da bi se zagotovila enotnejša uporaba teh standardov v državah članicah;

ker naj bi se izvršilo razvrščanje sledov in skuš z ocenjevanjem vzorcev, kakor je predvideno s členom 8a Uredbe (EGS) št. 103/76, da bi se zagotovila skladnost s standardi Skupnosti za ti vrsti; ker naj bi se za zagotavljanje, da so zaključki rezultatov razvrščanja z ocenjevanjem vzorcev vseh zadevnih serij utemeljeni, določilo število vzorcev, ki jih je treba vzeti, maso ali količino vsakega vzorca ter metode razvrščanja in preverjanja mase serij na trgu, ob upoštevanju različnih načinov dajanja proizvodov v prodajo;

ker morajo zadevne države članice, da bi pomagale pri izboljšavi kvalitete rib, ki so razvrščene na podlagi sistema vzorčenja, in preprečile trženje rib, ki niso zadostno sveže, uvesti sisteme nadzora, vključno z inšpekcijami opreme za konzerviranje na plovilih, ki iztovarjajo zadevne ribe;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Ta uredba določa podrobna pravila za nadzor skladnosti s skupnimi tržnimi standardi, ki so določeni z Uredbo (EGS) št. 103/76, za razvrščanje in tehtanje nekaterih vrst.

Člen 2

Lot se obravnava kot enoten skladno s členoma 7(1) in 8(3) Uredbe (EGS) št. 103/76, če v kategorijo svežosti ali velikosti, ki je takoj pod in/ali nad tisto, navedeno za zadevni zaboj ali lot, ne spada več kot 10 % celotne količine v seriji.

Člen 3

Kadar se razvrščajo količine določenega proizvoda, iztovorjenega s plovila, celotna količina lota, ki se obravnava kot majhen lot skladno s členoma 7(1) in 8(3) Uredbe (EGS) št. 103/76, naj ne bi presegala 100 kg zadevnega proizvoda, iztovorjenega s plovila in namenjenega v promet za določeno prodajo. Vendar pa so pristojni organi držav članic pooblaščeni, da določijo količino, ki je manjša od 100 kg, kadar to zahtevajo posebni proizvodni in tržni pogoji.

Člen 4

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se razvrščanja proizvoda skladno z določbami Uredbe (EGS) št. 103/76 ne da spremeniti, kadar se da proizvod prvič v prodajo, razen pod nadzorom pristojnih organov.

Člen 5

Da bi zagotovili, da je vsebina standardiziranih zabojev enaka njihovi domnevni vsebini, kakor je predvideno s členom 8(4) Uredbe (EGS) št. 103/76, se mora stehtati vsaj en zaboj na vsakih sto zabojev, brez vpliva na bolj omejevalne nacionalne predpise ali komercialna pravila, ki se uporabljajo v državah članicah. Neto masa se lahko spreminja, kakor je predvideno s členom 8(5) Uredbe (EGS) št. 103/76, do 5 % nad ali pod navedeno ali domnevno maso, za katero veljajo bolj omejevalni nacionalni predpisi o gospodarskem pravu.

▼M1

Člen 6

Razvrščanje in navedba velikostnih razredov in stopnje svežosti, navedena v členu 7 in 8 Uredbe (EGS) št. 103/76, se opravita v razumnem obdobju, preden se prvič da proizvod v prodajo, da bi omogočili kontrolo, predvideno v členu 4 Uredbe (EGS) št. 3796/81.

Člen 7

1.  Razvrščanje vrst, navedenih v Prilogi II, v različne razrede po svežosti in velikosti na podlagi sistema vzorčenja, kot je predvideno v členu 9 Uredbe (EGS) št. 103/76, se izvaja skladno s postopkom, določenim v naslednjih odstavkih in v členu 8.

2.  Vzorci se jemljejo tako, da so reprezentativni za določeno partijo ob upoštevanju trgovinske prakse, ki se uporablja v tej zadevi v državah članicah. Vzorci se jemljejo redno glede na težo vzorcev, ki naj se jemljejo, in celotno količino, ki naj se da v prodajo.

3.  Vzorci se jemljejo iz količine, ki naj se da v prodajo, če ne tehta manj kot 0,08 % katere koli količine nad 100 tonami:Količina za prodajo

(v tonah)

Najmanjša teža za vzorčenje

(kg)

manj kot 5

8

5 ali več, vendar manj kot 15

20

15 ali več, vendar manj kot 40

40

40 ali več, vendar manj kot 60

60

60 ali več, vendar manj kot 80

80

80 ali več, vendar manj kot 100

100

100 ali več

120

4.  Kadar se opravijo iztovori plovila, ki je opremljeno z bazeni za ribe, se vzamejo vzorci iz vsebine vsakega bazena, ob upoštevanju gornjih določb.

Člen 8

1.  V vsakem vzorcu se vse ribe razvrstijo skladno z Uredbo (EGS) št. 103/76. Svežost se določi skladno z merili, navedenimi v točki 1 Priloge A k tej uredbi.

Količine, namenjene prodaji, se nato razvrstijo v iste kategorije, kot so bile uporabljene za ribe v vzorcu, če pri vizualnem pregledu zadevnih količin ni dvomov glede reprezentativnosti vzorca.

Dovoljena so odstopanja glede velikosti in svežosti, kot so predvidena v členu 2.

2.  Če je iz vzorca razvidno:

(a) da delež pregledanih rib, ki predstavlja več kot 10 % količine v vzorcu, spada v kategorijo B, je najmanjša teža vzorcev vsaj dvojna teži, ki je določena v členu 7(3). Ustrezno število rib se tudi pregleda po merilih za svežost, določenih v točki II Priloge A k Uredbi (EGS) št. 103/76. Zadevne količine se lahko razvrstijo v višjo kategorijo kot B, če je kakovost vseh rib iz drugega vzorca višja kot B;

(b) da delež pregledanih rib ne izpolnjuje zahtev, določenih za trženje za prehrano ljudi, se zadevne količine ne smejo uporabiti za ta namen, razen če razvrščanje skladno s členom 6, 7 in 8 Uredbe (EGS) št. 103/76 pokaže, da se del teh rib lahko trži za prehrano ljudi;

(c) da nekatere količine niso homogene glede svežosti in velikosti, strokovnjaki, navedeni v členu 11 Uredbe (EGS) št. 103/76, določijo težo dodatnih vzorcev, ki naj se jemljejo.

3.  Če vizualni pregled rib pokaže, da niso bile shranjene na krovu plovil, kot to določa člen 6(6) Uredbe (EGS) št. 103/76, se uporabi metoda ocenjevanja, določena v (a) točki odstavka 2 tega člena.

Člen 9

Države članice z rednimi pregledi zagotovijo, da se pri razvrščanju proizvodov skladno s postopkom vzorčenja upošteva Uredba (EGS) št. 103/76.

Člen 10

▼B

1.  Da bi se preverila masa količin, ki se jih da v prodajo, se stehta prejemnikove enote ali transportno vozilo, kamor se naloži te količine.

Če se takega tehtanja ne more izvesti, se masa iztovorjenih količin izračuna z dodatkom vsebine standardiziranih zabojev, v katere se mora količine iztovoriti. Vendar pa se dodatno tehtanje po vzorcu izvede za standardizirane zaboje.

2.  Če so količine v standardiziranih zabojih ponujene na javni dražbi in naj bi se tržile za določeno prodajo, se tehtanje izvede skladno z določbami člena 5.

3.  Maso količin, pretovorjeno na krovu plovila, se izračuna z uporabo koeficientov iz Priloge I:

 na eni strani za količino ulova vsakega plovila ali vsebino vsake kadi, kot je izmerjeno z ustreznimi tehničnimi sredstvi,

 na drugi strani za obseg količin, pretovorjenih na plovilo za predelavo, kot ga izmeri prejemnik, ki ga odobri urad za tehtanje in merjenje v zadevni državi članici.

▼M1

Člen 11

▼B

V okviru sistema vzorčenja države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi bodo zlasti zagotovile:

 da imajo vsa plovila ustrezno opremo, s katero vzdržujejo kvaliteto zadevnih proizvodov skladno z merili iz Uredbe (EGS) št. 103/76,

 da na plovilih, ki so opremljene s kadmi, te kadi ustrezno čistijo, da je temperatura v kadeh primerna za hranjenje rib in da je ta temperatura lahko opazna,

 da so vse količine, ki so v prometu, evidentirane, razčlenjene po kategorijah svežosti in velikosti. Evidenca v primeru iz ►M1  člen 10 ◄ , odstavek 1, temelji na dokumentih z dokazno močjo, ki jo podpiše kapitan zadevnega plovila in kupec, ter, v primeru iz ►M1  člen 10 ◄ , odstavek 3, na tistih, ki so jih podpisali kapitani zadevnih plovil.

▼M1

Člen 12

▼B

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
▼M1

PRILOGA I

▼BVrsta

Velikost (1)

Količina

m3

Koeficienti

Sled

1

2

3

right accolade

1

0,86

Skuša

1

2

3

right accolade

1

0,8

▼M2

Papalina

1

1

0,92

(1)   Kategorije velikosti so tiste, določene skladno s členom 2 Uredbe (EGS) št. 3796/81.

▼M1
PRILOGA II

1.

sled (Clupea harengus)

2.

sardela (Sardina pilchardus)

3.

skuša (Scomber scombrus)

4.

lokarda (Scomber japonicus)

5.

šuri (Trachurus spp.)

6.

sardoni (Engraulis spp.)

7.

girica (Maena smaris)

▼M2

8.

papalina vrste (Sprattus sprattus).( 1 ) UL L 379, 31.12.1981, str. 1.

( 2 ) UL L 20, 28.1.1976, str. 29.

( 3 ) UL L 322, 3.12.1985, str. 1.