1984L0500 — SL — 20.05.2005 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA SVETA

z dne 15. oktobra 1984

o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na keramične izdelke, namenjene za stik z živili

(84/500/EGS)

(UL L 277, 20.10.1984, p.12)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE 2005/31/ES Besedilo velja za EGP z dne 29. aprila 2005

  L 110

36

30.4.2005
▼B

DIREKTIVA SVETA

z dne 15. oktobra 1984

o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na keramične izdelke, namenjene za stik z živili

(84/500/EGS)SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/893/EGS z dne 23. novembra 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili ( 1 ), in zlasti člena 3 Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ( 2 ),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ( 3 ),

ker člen 2 Direktive 76/893/EGS določa, da sestavine materialov in izdelkov ne smejo prehajati v živila v količini, ki lahko ogrozi zdravje ljudi;

ker člen 3 iste direktive predvideva, da bo Svet, po postopku iz člena 100 Pogodbe, sprejel v obliki direktiv posebne predpise, veljavne za nekatere skupine materialov in izdelkov (posebne direktive);

ker v večini držav članic za keramične izdelke, namenjene za stik z živili, veljajo obvezne določbe za zaščito zdravja ljudi, določajoče mejno količino svinca in kadmija, ki se lahko izločita;

ker se te določbe v posameznih državah članicah razlikujejo, s tem pa ovirajo vzpostavitev in delovanje skupnega trga;

ker se lahko te ovire odpravijo, če za keramične izdelke pri dajanju na trg Skupnosti veljajo enotni predpisi;ker je zato treba uskladiti mejne vrednosti in metode preskušanja in analiz za te izdelke;

ker je primerni instrument za uresničitev tega cilja posebna direktiva v smislu člena 3 Direktive 76/893/EGS, katere splošne določbe veljajo tudi v tem primeru;

ker prilagajanje nekaterih kontrolnih pregledov in analiz, predvidenih v Direktivi, tehničnemu razvoju pomeni izvedbeni ukrep, katerega sprejem se zaradi poenostavitve in pospešitve postopka poveri Komisiji;

ker je treba v vseh primerih, v katerih Svet Komisiji podeli pristojnosti za uveljavljanje predpisov o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, uvesti postopek, ki zagotavlja tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo v Stalnem odboru za živila, ustanovljenem z Odločbo Sveta z dne 13. novembra 1969,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

1.  Ta direktiva je posebna direktiva v smislu člena 3 Direktive 76/893/EGS.

2.  Direktiva obravnava možno migracijo svinca in kadmija iz keramičnih izdelkov, ki so kot končni izdelki namenjeni za stik z živili ali so v stiku z živili in so temu namenjeni.

3.  „Keramični izdelki“ so izdelki, narejeni iz mešanice anorganskega materiala s splošno visoko vsebnostjo gline in silikatov, ki ji je lahko dodana majhna količina organskih snovi. Ti izdelki se najprej oblikujejo, tako nastala oblika pa se trajno utrdi z žganjem. Lahko so glazirani, emajlirani in/ali okrašeni.

Člen 2

1.  Količina svinca in kadmija, ki prehaja iz keramičnih izdelkov, ne sme preseči spodaj določenih mejnih vrednosti.

2.  Količina svinca in kadmija, ki prehaja iz keramičnih izdelkov, se določi s preskusi, pri pogojih, ki so določeni v Prilogi I, z uporabo analiznih metod iz Priloge II.

3.  Pri keramičnih posodah s keramičnim pokrovom je mejna vrednost svinca in/ali kadmija, ki ne sme biti presežena (mg/dm2 ali mg/l), vrednost, ki se uporabi samo za posodo.

Posoda in notranja površina pokrova se morata ločeno preskušati pod enakimi pogoji.

Količina svinca in/ali kadmija, ki prehaja iz posode, in količina svinca in/ali kadmija, ki prehaja iz pokrova, se seštejeta. Tako dobljena vsota dveh količin svinca in/ali kadmija se upošteva samo na površino ali na volumen posode, ki je bila preskušana.

4.  Za keramični izdelek velja, da ustreza zahtevam te direktive, če količina svinca in/ali kadmija, izločenega pri preskusih, izvedenih pri pogojih iz prilog I in II, ne presega naslednjih mejnih vrednosti: 

Pb

Cd

—  Kategorija 1:

Izdelki, ki jih ni mogoče napolniti, in izdelki, ki se lahko napolnijo in pri katerih višina polnjenja od najnižje točke do vodoravne črte zgornjega roba znaša največ 25 mm

0,8 mg/dm2

0,07 mg/dm2

—  Kategorija 2:

Vsi drugi izdelki, ki se lahko napolnijo

4,0 mg/l

0,3 mg/l

—  Kategorija 3:

Posoda za kuhanje, embalažna posoda in posoda za shranjevanje, prostornine več kakor tri litre

1,5 mg/l

0,1 mg/l

5.  Če keramični izdelek ne presega zgoraj navedene količine za več kakor 50 %, za ta izdelek kljub temu velja, da ustreza zahtevam te direktive, če so najmanj trije drugi izdelki enake oblike in dimenzij, z enakimi okraski in glazuro preskušeni pod pogoji iz prilog I in II in povprečne količine izločenega svinca in/ali kadmija iz teh izdelkov ne presegajo mejnih vrednosti, pod pogojem, da nobeden od teh izdelkov ne presega mejnih vrednosti za več kakor 50 %.

▼M1

Člen 2a

1.  Keramične izdelke, ki še niso v stiku z živili, v fazah trženja, vključno s prodajo na drobno, spremlja pisna izjava v skladu s členom 16 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 ( 4 ).

Navedeno izjavo izda proizvajalec ali prodajalec s sedežem v Skupnosti; izjava vsebuje informacije, določene v Prilogi III k tej direktivi.

2.  Na zahtevo pristojnih nacionalnih organov proizvajalec ali uvoznik v Skupnost predloži ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da so keramični izdelki v skladu z mejnimi vrednostmi za migracijo svinca in kadmija, navedenimi v členu 2. Navedena dokumentacija vsebuje izsledke izvedene analize, preskusne pogoje ter ime in naslov laboratorija, ki je opravil preskus.

▼B

Člen 3

Spremembe v prilogah, razen za oddelka 1 in 2 Priloge I, zaradi znanstvenih in tehnoloških dognanj se sprejmejo po postopku iz člena 10 Direktive 76/893/EGS.

Člen 4

1.  V treh letih po notifikaciji ( 5 ) te direktive določi Svet po postopku iz člena 100 Pogodbe:

(a) omejitve za tiste površine keramičnih izdelkov, ki pridejo v stik z usti;

(b) metode za preverjanje, da se omejitve iz (a) upoštevajo.

2.  V istem roku Komisija na podlagi toksikoloških in tehnoloških podatkov ponovno preveri, ali je možno znižati omejitve iz člena 2, in preveri pogoje osvetlitve v preskusu iz Priloge I in po potrebi Svetu predlaga spremembe Direktive.

Člen 5

1.  Države članice po potrebi spremenijo nacionalno zakonodajo, da je skladna s to direktivo, tako da je:

 v treh letih po notifikaciji te direktive promet s keramičnimi izdelki, ki ustrezajo tem določbam, dovoljen,

 v petih letih po notifikaciji te direktive dajanje na trg keramičnih izdelkov, ki ne ustrezajo tem določbam, prepovedano.

O vsaki spremembi takoj obvestijo Komisijo.

2.  Brez vpliva na odstavek 1 lahko države članice prepovedo ali podaljšajo prepoved izdelovanja keramičnih izdelkov, ki ne ustrezajo tej direktivi.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

TEMELJNA PRAVILA ZA DOLOČANJE MIGRACIJE SVINCA IN KADMIJA

1.   Modelna raztopina („simulant“)

4 % (v/v) ocetna kislina v sveže pripravljeni vodni raztopini.

2.   Preskusni pogoji

2.1

Preskus se izvede pri temperaturi 22 ± 2 °C, čas trajanja je 24 ± 0,5 ure.

2.2

Pri določanju migracije svinca se vzorec primerno pokrije, tako da je izpostavljen normalni osvetlitvi v laboratoriju.

Pri določanju migracije kadmija ali kadmija in svinca se vzorec pokrije, tako da je preskušana površina v popolni temi.

3.   Polnjenje

3.1   Vzorci, ki se lahko napolnijo

Vzorec se napolni s 4 % (vol) raztopino ocetne kisline do ravni najmanj 1 mm od točke preliva; razdalja se meri od zgornjega roba vzorca.

Vzorci z ravnim ali malo nagnjenim robom se napolnijo tako, da razdalja med površino tekočine in točko preliva ni večja kakor 6 mm, merjeno vzdolž nagnjenega roba.

3.2   Vzorci, ki jih ni mogoče napolniti

Površina vzorca, ki ni namenjena za stik z živili, se najprej prevleče s primernim zaščitnim slojem, odpornim proti delovanju 4 % (v/v) raztopine ocetne kisline. Vzorec se nato potopi v posodo z znanim volumnom raztopine ocetne kisline, tako da je površina, ki je namenjena za stik z živili, popolnoma pokrita s preskusno tekočino.

4.   Določanje površine

Površina izdelkov kategorije 1 je enaka površini meniskusa proste površine tekočine, s katero je napolnjen vzorec pod pogoji iz oddelka 3 zgoraj.

▼M1
PRILOGA II

ANALIZNE METODE ZA DOLOČITEV MIGRACIJE SVINCA IN KADMIJA

1.   Predmet in področje uporabe

Metoda omogoča določitev specifične migracije svinca in/ali kadmija.

2.   Princip

Določitev specifične migracije svinca in/ali kadmija se izvede z instrumentalno analizno metodo, ki izpolnjuje merila učinkovitosti iz točke 4.

3.   Reagenti

 Vsi reagenti morajo biti analitske kakovosti, če ni drugače določeno.

 „Voda“ vedno pomeni destilirano vodo oziroma vodo ustrezne kakovosti.

3.1   4 % (v/v) ocetna kislina v vodni raztopini

40 ml ledocetne kisline se razredči z vodo do 1 000 ml.

3.2   Koncentrirane standardne raztopine

Pripravijo se temeljne standardne raztopine, ki vsebujejo 1 000 mg/l svinca in najmanj 500 mg/l kadmija v 4 % raztopini ocetne kisline, kot izhaja iz točke 3.1.

4.   Merila učinkovitosti instrumentalne analizne metode

4.1 Meja zaznavnosti za svinec in kadmij mora biti enaka ali nižja kot:

 0,1 mg/l za svinec,

 0,01 mg/l za kadmij.

Meja zaznavnosti je opredeljena kot koncentracija elementa v 4 % raztopini ocetne kisline, kot izhaja iz točke 3.1, ki dá signal, dvakrat močnejši od šuma ozadja instrumenta.

4.2 Meja količinske določitve za svinec in kadmij mora biti enaka ali nižja kot:

 0,2 mg/l za svinec,

 0,02 mg/l za kadmij.

4.3  Predelava. Predelava svinca in kadmija, dodanih 4 % raztopini ocetne kisline, kot izhaja iz točke 3.1, mora biti med 80 in 120 % dodane količine.

4.4  Specifičnost. Pri uporabljeni instrumentalni analizni metodi ne sme biti interferenc zaradi matriksa in spektralnih interferenc.

5.   Postopek

5.1   Priprava vzorca

Vzorec mora biti čist, brez maščob ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na preskus.

Vzorec se opere v raztopini tekočega gospodinjskega detergenta pri temperaturi približno 40 °C. Vzorec se splakne najprej s tekočo vodo, nato pa z destilirano vodo oziroma z vodo ustrezne kakovosti. Pusti se, da voda odteče, in se vzorec osuši, tako da na njem ne ostanejo madeži. Očiščene površine za preskus se ne sme več dotikati.

5.2   Določitev svinca in/ali kadmija

 Tako pripravljeni vzorec se preskusi pod pogoji, določenimi v Prilogi I.

 Pred odvzemom preskusne raztopine za določanje svinca in/ali kadmija se vsebina vzorca primerno premeša, da se ne izgubi del raztopine in se preskušana površina ne odrgne.

 Za vsako serijo določitev se izvede slepi preskus z reagenti.

 Svinec in/ali kadmij se določita pod ustreznimi pogoji.

▼M1
PRILOGA III

IZJAVA O SKLADNOSTI

Pisna izjava iz člena 2a(1) vsebuje naslednje informacije:

1. identiteto in naslov družbe, ki izdeluje končni keramični izdelek, in uvoznika, ki ga uvaža v Skupnost;

2. identiteto keramičnega izdelka;

3. datum izjave;

4. potrditev, da je keramični izdelek v skladu z ustreznimi zahtevami iz te direktive in Uredbe (ES) št. 1935/2004.

Pisna izjava omogoča enostavno prepoznavanje blaga, za katero je bila izdana, in se obnovi, ko bistvene spremembe proizvodnje povzročijo spremembe na področju migracije svinca in kadmija.( 1 ) UL L 340, 9.12.1976, str. 19.

( 2 ) UL C 95, 28.4.1975, str. 41.

( 3 ) UL C 263, 17.11.1975, str. 66.

( 4 ) UL L 338, 13.11.2004, str. 4.

( 5 ) Ta direktiva je bila državam članicam notificirana dne 17. oktobra 1984.