7.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 201/3


SODBA SODIŠČA

(drugi senat)

z dne 24. junija 2004

v zadevi C-212/02: Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktivi 89/665/EGS in 92/13/EGS - Pomanjkljiv prenos - Obveznost, da se v zakonodajah o oddaji javnih naročil določi postopek, ki omogoča vsem izločenim ponudnikom, da izpodbijajo odločbo o oddaji javnega naročila)

(2004/C 201/05)

Jezik postopka: nemščina

V zadevi C-212/02, Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: M. Nolin, ob sodelovanju R. Roniger), proti Republiki Avstriji (zastopnika: C. Pesendorfer in M. Fruhmann) zaradi ugotovitve, da Republika Avstrija, zato ker Landesvergabegesetze (deželni zakoni o oddaji javnih naročil) Zveznih dežel Solnograške, Štajerske, Spodnje-Avstrije in Koroške ne določajo v vseh primerih postopka s pravnim sredstvom, ki bi izločenemu ponudniku omogočal, da izpodbija odločbo o oddaji javnega naročila, ni izpolnila obveznosti iz člena 2(1)(a) in (b) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L 395, str. 33) in Direktive Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (UL L 76, str. 14), je Sodišče (drugi senat) v sestavi C. W. A. Timmermans, predsednik senata, J.-P. Puissochet (poročevalec) in R. Schintgen, sodnika, F. Macken in N. Colneric, sodnici, generalni pravobranilec: M. Poires Maduro, sodni tajnik: R. Grass, dne 24. junija 2004 razglasilo sodbo, katere izrek se glasi kot sledi:

1)

Republika Avstrija, zato ker Landesvergabegesetze (deželni zakoni o oddaji javnih naročil) zveznih dežel Solnograške, Štajerske, Spodnje-Avstrije in Koroške ne določajo v vseh primerih postopka s pravnim sredstvom, ki bi izločenemu ponudniku omogočal, da izpodbija odločbo o oddaji javnega naročila, ni izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz člena 2(1)(a) in (b) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje in Direktive Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju.

2)

Republiki Avstriji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 180, 27.7.2002.