5.5.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

C 160/11


SPOROČILO KOMISIJE

Sporočilo v skladu s členi 3(2), 13(3), 20 in 22 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/914 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 802/2004

(2023/C 160/02)

V skladu s členi 3(2), 13(3), 20 in 22 Izvedbene uredbe Komisije (EU) [ 2023/914] z dne 20. aprila 2023 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (v nadaljnjem besedilu: izvedbena uredba) (1) je treba priglasitve, utemeljene vloge, mnenja o razlogih za nasprotovanje Komisije, zaveze udeleženih podjetij in obrazec RM predložiti Komisiji v obliki, ki je določena v Uradnem listu Evropske unije.

V tem dokumentu Komisija na podlagi členov 3(2), 13(3), 20 in 22 izvedbene uredbe določa obliko za predložitev priglasitev, utemeljenih vlog, mnenj o razlogih Komisije za nasprotovanje, ponujenih zavez udeleženih podjetij in obrazca RM (v nadaljnjem besedilu: dokumenti).

1.   Način pošiljanja dokumentov Komisiji

1.

Pošiljanje dokumentov, manjših od 10 gigabajtov, bi moralo potekati elektronsko prek platforme EU Send Web (v nadaljnjem besedilu: platforma EU Send), spletne platforme Komisije za varno pošiljanje dokumentov (2). Za uporabo platforme EU Send je potrebna predhodna registracija, za dokumente, ki se pošiljajo prek tega sistema, pa veljajo omejitve velikosti, ki se lahko spreminjajo. Če so dokumenti manjši od 10 gigabajtov, vendar presegajo omejitve velikost platforme EU Send, bi jih bilo treba poslati po delih.

2.

Dokumentom, poslanim prek platforme EU Send, mora biti priložen ustrezen obrazec za pošiljanje, ki ga zagotovi platforma EU Send. Navedeni obrazec je treba pravilno izpolniti.

3.

Dokumenti, večji od 10 gigabajtov, se lahko vročijo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko GD Komisije za konkurenco, in sicer na trdem disku v zunanjem ohišju z USB 2.0 ali 3.0 v obliki nestisnjenih podatkov, ki so združljivi z operacijskim sistemom Microsoft Windows.

4.

Dokumenti, ki se pošljejo s priporočeno pošiljko ali vročijo osebno, bi morali biti naslovljeni na GD za konkurenco, na naslov, kot je naveden na spletišču GD za konkurenco (3). Naslavljanje dokumentov na druge službe Komisije lahko povzroči zamude.

2.   Elektronski podpis dokumentov

5.

V tem oddelku so opredeljene tehnične specifikacije za podpisovanje dokumentov, predloženih elektronsko (kjer je potreben podpis). Veljajo za dokumente, poslane prek platforme EU Send, in za tiste, ki se dostavijo Komisiji na zunanjih napravah za shranjevanje.

6.

Dokumenti, predloženi elektronsko, se štejejo za veljavne, če so podpisani z vsaj enim kvalificiranim elektronskim podpisom, ki izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) št. 910/2014 (v nadaljnjem besedilu: uredba eIDAS) (4). Le kvalificiranemu elektronskemu podpisu se v vseh državah članicah EU izrecno priznava enak pravni učinek kot lastnoročnemu podpisu. Zato druge vrste elektronskih podpisov, kakršni so optično prebrani podpisi ali napredni elektronski podpisi, kot so opredeljeni v uredbi eIDAS, ki ne izpolnjujejo zahtev kvalificiranih elektronskih podpisov, niso sprejemljive.

7.

Oblika kvalificiranega elektronskega podpisa mora ustrezati eni od oblik iz Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/1506 (5) ali njihovih najnovejših specifikacij, kot jih objavi Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde.

8.

Kvalificirane storitve zaupanja je mogoče pridobiti pri ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja, kot so opredeljeni v uredbi eIDAS. Ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja so komercialni ponudniki storitev in kvalificirani člani sheme zaupanja Evropske unije. Navedeni so v iskalniku zanesljivih seznamov (6).

9.

Pošiljatelj mora kupiti vso digitalno ali strojno opremo, ki se uporabi za izvedbo kvalificiranega elektronskega podpisa, kot so kvalificirana elektronska potrdila in naprave za kvalificirane elektronske podpise, ter obdržati odgovornost zanjo.

10.

Komisija potrdi dokumente, podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za večjo gotovost, da bo GD za konkurenco uspešno potrdil kvalificirani elektronski podpis, je mogoče preveriti njegovo veljavnost z vključitvijo ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja, ki ponuja plačljive kvalificirane storitve potrjevanja (7). Za namene predstavitve se lahko uporabi tudi spletna aplikacija Komisije za storitve digitalnih podpisov (8). Da bi se izognili dvomom, se ta platforma ne sme uporabiti za predložitev kakršnih koli dokumentov v zvezi s posamezno zadevo ali kakršnih koli zaupnih podatkov oziroma podatkov, ki se nanašajo na posamezno zadevo.

11.

Podpisani dokumenti ne smejo biti šifrirani ali vsebovati kakršnih koli potrdil, razen potrdil, povezanih s kvalificiranim elektronskim podpisom.

12.

Metapodatki kvalificiranega elektronskega podpisa se morajo ujemati s kontaktnimi podatki podpisnika. Pri uporabi enega ali več kvalificiranih elektronskih podpisov za podpisovanje dokumenta v informativne namene navedite kontaktne podatke podpisnika ter na koncu dokumenta navedite „[e-podpis]“. Vizualni prikaz elektronskega podpisa ni obvezen in nima nobene dodatne pravne vrednosti.

13.

Spreminjanje podpisanega dokumenta razveljavi morebitne obstoječe elektronske podpise. Zato se dokumenti po vnosu enega ali več kvalificiranih elektronskih podpisov ne bi smeli spreminjati.

14.

Dokumenti, elektronsko podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom, ne smejo biti zaklenjeni ali zaščiteni z geslom. To omogoča namenski programski opremi Komisije dostop do dokumenta in preverjanje veljavnosti kvalificiranega elektronskega podpisa.

3.   Tehnične specifikacije elektronsko predloženih dokumentov

15.

Ta oddelek vsebuje tehnične specifikacije za dokumente, predložene elektronsko, vključno s pošiljanjem prek platforme EU Send in dostavo na zunanjih napravah za shranjevanje.

16.

Vsi dokumenti, predloženi v elektronski obliki, morajo biti pred predložitvijo pregledani, da ne vsebujejo virusov. Komisija bo izbrisala vse okužene datoteke in zavrgla vse okužene zunanje medije za shranjevanje podatkov. Zaradi izbrisanih ali zavrženih datotek lahko postane vloga neveljavna ali nepopolna.

17.

Dokumenti, ki se predložijo prek platforme EU Sign, ne smejo biti šifrirani. Pri dokumentih, ki se dostavijo na zunanjih napravah za shranjevanje podatkov, se močno priporoča šifriranje. Šifriranje bi se moralo izvajati le na napravi za shranjevanje. Posamezni dokumenti, shranjeni na napravi, ne bi smeli biti zaščiteni z geslom. Gesla za dešifriranje bi se morala poslati ločeno.

18.

Vsi dokumenti morajo biti v obliki PDF ali preglednic XLSX (v skladu s točko 21 v nadaljevanju). Dokumenti v obliki PDF morajo omogočati iskanje, bodisi kot digitalno ustvarjene datoteke PDF ali na podlagi optičnega prepoznavanja znakov (OCR). Dokumenti v obliki XLSX morajo biti predloženi tako, da so vsi osnovni podatki neredigirani, vse osnovne formule in algoritmi pa nedotaknjeni.

19.

Imena dokumentov bi morala biti določena tako, da je mogoče enostavno prepoznati ustrezne oddelke obrazca CO, poenostavljenega obrazca CO, obrazca RS ali obrazca RM. Vsako ime dokumenta bi moralo vsebovati tudi številko postopka, za katerega se dokument predloži. Imena dokumentov ne smejo vsebovati posebnih ali nelatiničnih znakov, celotna pot pa ne sme presegati 250 znakov.

20.

Na vsaki strani dokumenta v obliki PDF morata biti navedena identifikacijska oznaka podjetja in zaporedna kontrolna številka dokumenta (npr. ABC-00000001).

4.   Dodatne specifikacije za interne dokumente, ki se predložijo kot del oddelka 5.4 v obrazcu CO

21.

Dokumente je treba predložiti v izvirni obliki (tj. nepreoblikovane v PDF za predložitev Komisiji kot del obrazca CO).

22.

Elektronska sporočila in druge datoteke morajo biti predložene kot ločene datoteke (ne v oblikah .pst, .zip ali .nsf). Datoteke .nsf bi bilo treba pretvoriti v katero koli enotno obliko elektronskih sporočil (kakršni sta .msg ali .eml).

23.

Dokumente je treba poslati celotne in neredigirane. Vsi osnovni metapodatki morajo ostati nedotaknjeni. Ne sme se uporabljati programska oprema za izločanje dvojnic ali za nitenje elektronskih sporočil.

5.   Alternativni načini podpisovanja in predložitve dokumentov GD za konkurenco

24.

Če aplikacija EU Send ni dostopna zaradi vzdrževanja ali iz tehničnih razlogov, na katere Komisija nima vpliva, se takoj obrnite na skupino za informacijsko podporo za platformo EU Send (COMP-EU-SEND@ec.europa.eu). Tega elektronskega naslova ne uporabljajte za pošiljanje dokumentov ali razpravo o zaupnih podatkih ali podatkih, ki se nanašajo na posamezno zadevo.

25.

Kadar pošiljanje dokumentov prek platforme EU Send tehnično ni mogoče in Komisija izjemoma dovoli uporabo drugih načinov pošiljanja, se lahko dokumenti, manjši od 10 gigabajtov, vročijo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na GD za konkurenco. V tem primeru uporabite zunanje naprave za shranjevanje, kot so USB, CD oziroma DVD ali zunanji trdi diski v zunanjem ohišju z USB 2.0 ali 3.0 v obliki nestisnjenih podatkov, ki so združljivi z operacijskim sistemom Microsoft Windows. Taki dokumenti morajo biti digitalno podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.

26.

Če podpisovanje dokumentov s kvalificiranim elektronskim podpisom ni izvedljivo in Komisija izjemoma dovoli uporabo drugih načinov podpisovanja, se lahko GD za konkurenco osebno vroči ali s priporočeno pošiljko pošlje lastnoročno podpisan izvod celotne vloge v papirni obliki. V takem primeru je treba vlogi v informativne namene priložiti dva digitalna izvoda popolne vloge na zunanjih napravah za shranjevanje (kot so USB, CD oziroma DVD ali trdi diski v zunanjem ohišju z USB 2.0 ali 3.0 v obliki nestisnjenih podatkov, ki so združljivi z operacijskim sistemom Microsoft Windows). Vlogi mora biti priložena tudi lastnoročno podpisana izjava, da je podpisani izvod v papirni obliki enak digitalnim.

6.   Datum začetka uporabe

27.

Navodila v tem sporočilu se začnejo uporabljati z dnem začetka veljavnosti izvedbene uredbe.

(1)  UL L 119, 5.5.2023, str. 22.

(2)  Navodila za uporabo platforme EU Send (imenovana tudi „eTrustEx“) so na voljo na: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

(3)  https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en

(4)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES, ki je na voljo na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073,01.SLV.

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1506 z dne 8. septembra 2015 o določitvi specifikacij v zvezi s formati naprednih elektronskih podpisov in naprednih elektronskih žigov, ki jih priznajo organi javnega sektorja v skladu s členoma 27(5) in 37(5) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (UL L 235, 9.9.2015, str. 37).

(6)  Ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja po posameznih državah članicah so navedeni na: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Le ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja z oznako „QCert for Esig“ lahko zagotavljajo kvalificirana potrdila za elektronske podpise, ki so potrebni za kvalificirani elektronski podpis.

(7)  Ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja po posameznih državah članicah so navedeni na: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja z oznako „QVal for QESig“ lahko zagotavljajo kvalificirane storitve potrjevanja kvalificiranih elektronskih podpisov.

(8)  Spletna aplikacija Komisije za storitve digitalnih podpisov: https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation.