52011PC0378
OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. OZADJE PREDLOGA

Za zagotovitev potrebne pravne varnosti in homogenosti notranjega trga mora Skupni odbor EGP vso ustrezno zakonodajo Unije v najkrajšem možnem času po njenem sprejetju vključiti v Sporazum EGP.

2. REZULTATI POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCENA UČINKA

Osnutek sklepa Skupnega odbora EGP (priložen predlogu sklepa Sveta) je namenjen spremembi Priloge XIII (Promet), tako da se doda nova zakonodaja Unije na tem področju. To zadeva Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev), ki jo je treba vključiti v Sporazum. Namen tega sklepa je prenos skupnih pravil o opravljanju zračnih prevozov ter zagotovitev možnosti državam Efte, da izdajajo dovoljenja, veljavna v celotnem EGP, pod pogojem, da zadevni sporazum s tretjo državo odobri Skupni odbor EGP. V tem sklepu je predvideno tudi petletno obdobje za obveznosti javnih služb za regionalna letališča na Islandiji in v štirih najsevernejših okrožjih Norveške, podobno kot veljajo za najbolj oddaljene regije iz člena 349 PDEU, saj imajo ta območja na splošno območja letalskih prog, ki se lahko štejejo za enako obrobna kot najbolj oddaljene regije EU.

Uredba Sveta (ES) št. 1008/2008 razveljavlja uredbe Sveta (EGS) št. 2407/92, 2408/92 in 2409/92, ki so vključene v Sporazum in jih je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti.

3. PRAVNI ELEMENTI PREDLOGA

V členu 1(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 o pravilih za izvajanje Sporazuma EGP je določeno, da Svet v imenu Unije na predlog Komisije določi stališče glede takih sklepov.

Komisija predloži osnutek sklepa Skupnega odbora EGP kot stališče Unije Svetu v odobritev. Komisija upa, da bo lahko v najkrajšem možnem času stališče predstavila v Skupnem odboru EGP.

2011/0165 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o stališču Evropske unije v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XIII (Promet)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) in člena 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru[1] in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XIII k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) vsebuje posebne določbe in ureditve glede prometa.

(2) Primerno je, da se Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev)[2] vključi v Sporazum. Primerno je tudi, da se razveljavijo uredbe Sveta (EGS) št. 2407/92[3], 2408/92[4] in 2409/92[5], ki so trenutno vključene v Sporazum in jih je razveljavila Uredba (ES) št. 1008/2008.

(3) Prilogo XIII k Sporazumu EGP je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP o predvideni spremembi Priloge XIII k Sporazumu EGP je določeno v Prilogi k temu sklepu.

V …,

Za Svet

Predsednik

PRILOGA

Osnutek

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št.

z dne

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

1. Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. …/… z dne …[6].

2. Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev)[7] je treba vključiti v Sporazum.

3. Uredba (ES) št. 1008/2008 razveljavlja uredbe (EGS) št. 2407/92[8], 2408/92[9] in 2409/92[10], ki so vključene v Sporazum in jih je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga XIII k Sporazumu se spremeni:

1. besedilo točke 64a (Uredba Sveta (EGS) št. 2408/92) se nadomesti z naslednjim:

„ 32008 R 1008 : Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) (UL L 293, 31.10.2008, str. 3).

V tem sporazumu veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjima prilagoditvama:

(a) V členu 4(f) se besedilo ,, razen kot je določeno v sporazumu s tretjo državo, katerega pogodbenica je Skupnost;‘ nadomesti z:

,. Vendar se dovoljenja za obratovanje s pravnim učinkom v celotnem EGP lahko izdajajo na podlagi izjem od te zahteve, predvidenih v sporazumih s tretjimi državami, katerih pogodbenica je Unija ali ena ali več držav Efte, če Skupni odbor EGP sprejme sklep v zvezi s tem.‘

(b) Na koncu drugega pododstavka člena 16(9) se doda naslednje:

,, ter do regionalnih letališč na Islandiji in v štirih najsevernejših okrožjih Norveške.‘“;

2. besedilo točk 65 (Uredba Sveta (EGS) št. 2409/92) in 66b (Uredba Sveta (EGS) št. 2407/92) se črta.

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 1008/2008 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije , je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma(.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije .

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednica Sekretarja Skupnega odbora EGP

[1] UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

[2] UL L 293, 31.10.2008, str. 3.

[3] UL L 240, 24.8.1992, str. 1.

[4] UL L 240, 24.8.1992, str. 8.

[5] UL L 240, 24.8.1992, str. 15.

[6] UL L …

[7] UL L 293, 31.10.2008, str. 3.

[8] UL L 240, 24.8.1992, str. 1.

[9] UL L 240, 24.8.1992, str. 8.

[10] UL L 240, 24.8.1992, str. 15.

( [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]