11.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 184/59


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1188

z dne 8. julija 2022

o spremembi prilog I in II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/260 glede držav članic ali njihovih delov, za katere so v skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta odobreni nacionalni ukrepi za nekatere bolezni vodnih živali

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti člena 226(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/260 (2) določa sezname držav članic in njihovih delov, ki se štejejo kot proste oz. prosti nekaterih bolezni vodnih živali, ki niso navedene v členu 9(1), točka (d), Uredbe (EU) 2016/429, ali v katerih se izvaja program izkoreninjenja navedenih bolezni.

(2)

Na seznam območij, prostih bolezni, iz Priloge I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/260 ali na seznam območij, na katerih se izvaja program izkoreninjenja, iz Priloge II k navedenemu izvedbenemu sklepu se lahko doda še več držav članic ali njihovih delov, če se Komisijo vnaprej obvesti o morebitnih ukrepih, ki utegnejo vplivati na premike vodnih živali med državami članicami, tako da se lahko ukrepi odobrijo ali po potrebi spremenijo.

(3)

Danska, Finska, Francija, Italija, Portugalska in Slovenija so Komisijo obvestile o delih svojih ozemelj, ki bi jih bilo treba v skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429 odobriti kot proste bolezni. Ta vključujejo dve območji, ki sta prosti bolezni koi herpes virusa (KHV), in več kompartmentov, ki so prosti bakterijskega nefritisa (BKD), bolezni koi herpes virusa (KHV) ali nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN). Danska je Komisijo obvestila tudi o več kompartmentih, v katerih se izvajajo programi izkoreninjenja bakterijskega nefritisa (BKD) oziroma nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN) in ki bi jih bilo treba odobriti v skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429.

(4)

Komisija je ocenila informacije, ki so jih predložile Danska, Finska, Francija, Italija, Portugalska in Slovenija v zvezi s sprejetimi nacionalnimi ukrepi za preprečevanje vnosa ali omejevanje širjenja navedenih bolezni v skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429 Komisija je prepričana, da so navedeni nacionalni ukrepi potrebni za preprečevanje vnosa ali obvladovanje širjenja bolezni. Zato bi jih bilo treba odobriti ter na seznamih v prilogah I in II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/260 navesti območja in kompartmente, v katerih se uporabljajo.

(5)

Zato je primerno spremeniti Prilogo I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/260, da se upoštevajo območji, prosti bolezni koi herpes virusa (KHV), v Franciji in Italiji, kompartmenti, prosti bakterijskega nefritisa (BKD) in nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN), na Danskem, kompartmenti, prosti bakterijskega nefritisa (BKD), na Finskem, kompartmenti, prosti bolezni koi herpes virusa (KHV), v Franciji in na Portugalskem ter kompartmenta, prosta bakterijskega nefritisa (IPN), v Sloveniji. Prav tako bi bilo treba spremeniti Prilogo II k navedenemu izvedbenemu sklepu, da se upoštevajo kompartmenti na Danskem, v katerih se izvajajo programi izkoreninjenja bakterijskega nefritisa (BKD) in nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN).

(6)

Poleg tega je Irska obvestila Komisijo, da bi bilo treba s seznama iz Priloge I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/260 črtati vse kompartmente na njenem ozemlju, ki so na njem navedeni kot prosti ostreidnega herpesvirusa – 1 μvar (OsHV-1 μvar). Zato bi bilo treba Prilogo I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/260 spremeniti in upoštevati spremembo tega statusa kompartmentov na Irskem.

(7)

Izvedbeni sklep (EU) 2021/260 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi I in II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/260 se nadomestita z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/260 z dne 11. februarja 2021 o odobritvi nacionalnih ukrepov za omejitev učinka nekaterih bolezni vodnih živali v skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2010/221/EU (UL L 59, 19.2.2021, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA I

Države članice (1) ali njihovi deli, ki se štejejo kot proste oz. prosti nekaterih bolezni vodnih živali in za katere so odobreni nacionalni ukrepi v skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429

Bolezen

Država članica

Oznaka

Geografska meja območja, za katero so odobreni nacionalni ukrepi

bolezen koi herpes virusa (KHV)

Francija

FR

Območje Durançole, od izvira reke Durançole do izliva iz FR 13092001 CE Ferme Marine de la Durançole

Naslednji posamezni kompartmenti, ki vključujejo obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

FR 17116001 CE

Pisiculture de l’EARL Carpio

FR 34023506 CE

SCEA les poissons du Soleil

FR 34195501 CE

Olivier Germaine – Pisciculture

FR 39366002 CE

Pisciculture du Moulin de Pierre

FR 63263022 CE

Pisciculture de Fontanas

FR 66190003 CE

SCEA les poissons du Soleil

FR 72261001 CE

Ecloserie de l’AAPPMA de Conlie – Bernay – Ruillé

FR 72294001 CE

Ecloserie de l’AAPPMA 72 – Sougé Le Ganelon

Italija

IT

Območje jezer Monticolo, ki vključuje valilnico IT004BZ106, ‚Grande lago di Monticolo/Große Montiggler see‘ in ‚Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler see‘

Irska

IE

celotno ozemlje

Portugalska

PT

Naslednji kompartment, ki vključuje obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

PT 06 001 CP Herdade de Entre Águas/PT

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

UK(NI)

Severna Irska

spomladanska viremija pri krapih (SVK)

Danska

DK

celotno ozemlje

Finska

FI

celotno ozemlje

Madžarska

HU

celotno ozemlje

Irska

IE

celotno ozemlje

Švedska

SE

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

UK(NI)

Severna Irska

bakterijski nefritis (BKD)

Danska

DK

Naslednji posamezni kompartmenti, ki vključujejo obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

42939

Trinbak Dambrug

84470

Brænderigårdens Dambrug

103471

Abildvad Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103587

Trend Å Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103733

Skade Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

128165

Ollerupgård Dambrug

Finska

FI

Naslednji posamezni kompartmenti, ki vključujejo obrate akvakulture z navedeno številko odobritve:

177-1/

Hanka-Taimen Oy,

177-2

ribogojnici Vanaja in Venekoski

386-1

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, ribogojnica Keskijärvi

386-2

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, ribogojnica Kontiolahti

065-3

Kainuun Lohi Oy, ribogojnica Likolampi

185-2

Terhontammi Oy, valilnica Sorsakoski

383

Kuusamon Jalokala Oy, valilnica Käylä

253-3

Finski inštitut za naravne vire – LUKE, Taivalkoski Fish Farm

Irska

IE

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

UK(NI)

Severna Irska

nalezljiva nekroza trebušne slinavke (IPN)

Danska

DK

Naslednji posamezni kompartmenti, ki vključujejo obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

42939

Trinbak Dambrug

83138

Hallesøhuse Dambrug

84470

Brænderigårdens Dambrug

103554

Fruerlund Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103571

Hallesø Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103640

Munkbro Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103668

Ravning Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103802

Ådal Dambrug

103910

Piledal Dambrug

104106

Hallundbæk Dambrug

106296

Mølbjerg Dambrug

106314

Ravningkær Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

121851

Gadegård Dambrug

122355

FREA

125770

Aquasearch Ova

128165

Ollerupgård Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Finska

FI

kontinentalni deli ozemlja

Slovenija

SI

Naslednja posamezna kompartmenta, ki vključujeta obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

 

SIRIB050108 Pšata

 

SIRIB120102 Ilirska Bistrica

Švedska

SE

kontinentalni deli ozemlja

okužba z Gyrodactylus salaris (GS)

Finska

FI

povodji Tenojoki in Näätämöjoki; povodja Paatsjoki, Tuulomajoki in Uutuanjoki se štejejo za varovalni pas

Irska

IE

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

UK(NI)

Severna Irska

ostreidni herpesvirus – 1 μvar (OsHV-1 μvar)

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

UK(NI)

ozemlje Severne Irske, razen Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough in Strangford Lough

okužba s salmonidnim alfavirusom (SAV)

Finska

FI

kontinentalni deli ozemlja

PRILOGA II

Države članice (2) ali njihovi deli s programi izkoreninjenja nekaterih bolezni vodnih živali, za katere so odobreni nacionalni ukrepi v skladu s členom 226(3) Uredbe (EU) 2016/429

Bolezen

Država članica

Oznaka

Geografska meja območja, za katero so odobreni nacionalni ukrepi

bakterijski nefritis (BKD)

Danska

DK

Naslednji posamezni kompartmenti, ki vključujejo obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

92158

Hørup Mølle Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

118738

Øster Højgård Avlsdambrug

122491

Tarp dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Švedska

SE

kontinentalni deli ozemlja

nalezljiva nekroza trebušne slinavke (IPN)

Danska

DK

Naslednji posamezni kompartmenti, ki vključujejo obrat akvakulture z navedeno številko odobritve:

92158

Hørup Mølle Dambrug

103606

Lundby Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

122491

Tarp dambrug

Švedska

SE

obalni deli ozemlja


(1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

(2)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.