28.1.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/27


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/85

z dne 27. januarja 2021

o enakovrednosti regulativnega okvira Združenih držav Amerike za centralne nasprotne stranke, ki imajo dovoljenje ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo in so pod njenim nadzorom, zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (1) ter zlasti člena 25(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Namen postopka za priznanje centralnih nasprotnih strank (v nadaljnjem besedilu: CNS) s sedežem v tretjih državah iz člena 25 Uredbe (EU) št. 648/2012 je, da se CNS, ki imajo sedež in dovoljenje v tretjih državah, katerih regulativni standardi so enakovredni standardom iz navedene uredbe, omogoči opravljanje klirinških storitev za klirinške člane ali mesta trgovanja s sedežem v Uniji. Postopek priznanja in v tem okviru predvideni sklepi o enakovrednosti tako prispevajo k doseganju poglavitnega cilja Uredbe (EU) št. 648/2012, tj. zmanjšanju sistemskega tveganja z razširjanjem uporabe varnih in stabilnih CNS za kliring pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, s katerimi se trguje na prostem trgu (OTC), vključno s primeri, kadar imajo navedene CNS sedež in dovoljenje v tretji državi.

(2)

Da bi se pravne ureditve tretjih držav v zvezi s CNS štele za enakovredne pravni ureditvi Unije, bi morale biti veljavne pravne in nadzorne ureditve v smislu doseganja regulativnih ciljev v veliki meri enakovredne zahtevam Unije. Namen take ocene enakovrednosti je torej preveriti, ali pravne in nadzorne ureditve zadevne tretje države zagotavljajo, da CNS s sedežem in dovoljenjem v tej državi klirinških članov ali mest trgovanja s sedežem v Uniji ne izpostavljajo višji stopnji tveganja kot CNS z dovoljenjem v Uniji, posledično pa ne pomenijo nesprejemljivih stopenj sistemskega tveganja v Uniji.

(3)

Ocena, ali so pravne in nadzorne ureditve Združenih držav Amerike (ZDA) enakovredne tistim v Uniji, bi zato morala temeljiti ne le na primerjalni analizi pravno zavezujočih zahtev, ki se uporabljajo za CNS v ZDA, temveč tudi na oceni učinkov teh zahtev in njihovi primernosti za zmanjševanje tveganj, ki so jim lahko izpostavljeni klirinški člani in mesta trgovanja s sedežem v Uniji.

(4)

V skladu s členom 25(6) Uredbe (EU) št. 648/2012 morajo biti izpolnjeni trije pogoji, v skladu s katerimi se ugotovi, da so pravne in nadzorne ureditve v tretji državi v zvezi s CNS z dovoljenjem v tej tretji državi enakovredne tistim, določenim v navedeni uredbi.

(5)

V skladu s prvim pogojem morajo CNS z dovoljenjem v tretji državi izpolnjevati pravno zavezujoče zahteve, ki so enakovredne zahtevam iz naslova IV Uredbe (EU) št. 648/2012.

(6)

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (v nadaljnjem besedilu: SEC) je pristojni organ za izdajo dovoljenj CNS in nadzor nad njimi v zvezi s transakcijami z vrednostnimi papirji in pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih, ki temeljijo na enem samem vrednostnem papirju, posojilu ali ožji skupini ali indeksu vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: izvedeni finančni instrumenti na podlagi vrednostnih papirjev). Pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki spadajo v pristojnost SEC, zato ustrezajo podvrsti pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, ki jih zajemajo določbe o CNS iz Uredbe (EU) št. 648/2012. Druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih spadajo v pristojnost Komisije ZDA za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (v nadaljnjem besedilu: CFTC), v zvezi s katero je Komisija že sprejela Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/377 (2). Trenutna ocena se torej nanaša na enakovrednost pravnih in nadzornih ureditev, ki se v ZDA uporabljajo za CNS, ki jih nadzoruje SEC, in ne na pravne in nadzorne ureditve za CNS, ki opravljajo klirinške storitve, ki spadajo v pristojnost CFTC. Kadar CNS nadzorujeta SEC in CFTC, bi se moral ta sklep nanašati na to CNS samo, če opravlja klirinške storitve, ki spadajo v pristojnost SEC.

(7)

Pravno zavezujoče zahteve, ki se v ZDA uporabljajo za CNS, ki jih nadzira SEC, so določene v pravilih, ki se uporabljajo za „klirinške agencije“, ki jih vsebujejo Zakon o borzi vrednostnih papirjev iz leta 1934 (3) (v nadaljnjem besedilu: zakon o borzi), Zakon o Dodd-Frankovi reformi Wall Streeta in varstvu potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: Dodd-Frankov zakon) (4) ter predpisi, ki jih je SEC sprejela na njuni podlagi. Poleg tega so pravila, politike in postopki CNS, ki jih je registrirala SEC, pravno zavezujoči za CNS. SEC je 1. oktobra 2020 izdala ocenjevalno poročilo, v katerem so opisana veljavna pravila in kako se uporabljajo za CNS, ki jih nadzoruje SEC (5).

(8)

„CNS“ SEC opredeljuje kot klirinške agencije, ki posredujejo med nasprotnimi strankami in delujejo kot kupec za vsakega prodajalca in prodajalec za vsakega kupca. Izraz „klirinška agencija“ je v oddelku 23(A) Zakona o borzi vrednostnih papirjev iz leta 1934 opredeljen kot vsaka oseba, ki deluje kot posrednik pri plačilih ali dostavah ali obojem v zvezi s transakcijami z vrednostnimi papirji ali ki omogoča zmogljivosti za primerjavo podatkov v zvezi s pogoji poravnave transakcij z vrednostnimi papirji za zmanjšanje števila poravnav transakcij z vrednostnimi papirji ali za porazdelitev odgovornosti za poravnavo vrednostnih papirjev.

(9)

SEC lahko klirinške agencije določi kot klirinške agencije z bolj zapletenim profilom tveganja. Za CNS, ki opravlja kliring poslov zamenjave na podlagi vrednostnih papirjev, se vedno šteje, da imajo bolj zapleten profil tveganja. Poleg tega lahko Svet za nadzor finančne stabilnosti določi CNS kot sistemsko pomembno v skladu z Dodd-Frankovim zakonom. Takšne CNS z bolj zapletenim profilom tveganja ali sistemsko pomembne CNS se štejejo za „zajete klirinške agencije“. Za takšne CNS se uporablja strožji okvir iz pravila 17Ad-22(d) in (e) SEC. Ta sklep zadeva le enakovrednost pravno zavezujočih zahtev ZDA, ki se uporabljajo za CNS, ki morajo izpolnjevati ta strožja pravila.

(10)

V skladu z zakonom o borzi, Dodd-Frankovim zakonom in predpisi SEC se mora CNS, ki opravlja kliring vrednostnih papirjev ali izvedenih finančnih instrumentov na podlagi vrednostnih papirjev, ki so v navedenem zakonu opredeljeni kot zamenjave na podlagi vrednostnih papirjev, registrirati pri SEC ali zaprositi za izjemo od registracije.

(11)

Zakon o borzi ne predpisuje posebnih orodij ali ureditev za doseganje izpolnjevanja zahtev, ki jih določa. Medtem ko lahko CNS pri določanju svojih pravil in postopkov upošteva svoje edinstvene značilnosti in okoliščine, kot so lastniška in upravljavska struktura, učinki na neposredne in posredne udeležence, članstvo, trgi, za katere opravlja storitve, in tveganja, povezana s produkti, za katere se opravi kliring, morajo njena notranja pravila in postopki vsebovati podrobne določbe o tem, kako bo izpolnila zahteve iz zakona o borzi. Po registraciji pri SEC postanejo pravila, politike in postopki, ki jih odobri SEC, za CNS pravno zavezujoči.

(12)

Po registraciji pri SEC postane CNS „samoregulativna organizacija“ v skladu z oddelkom 3(a)26 zakona o borzi in mora kot taka vse spremembe pravil predložiti SEC v odobritev. SEC bo preverila, ali je predlagana sprememba pravil skladna s standardi, določenimi v zakonu o borzi in predpisih SEC.

(13)

Pravno zavezujoče zahteve v ZDA v zvezi s CNS, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije, torej sestavlja dvoplastni sistem. Prvo plast predstavljajo osnovna pravila in zahteve iz oddelka 3a(23) in 17A zakona o borzi, naslovov VII in VIII Dodd-Frankovega zakona ter predpisov SEC, zlasti pravila 17Ad-22 (v nadaljnjem besedilu: osnovna pravila). Drugo plast predstavljajo notranja pravila in postopki takih CNS, ki ob registraciji CNS pri SEC zanje postanejo pravno zavezujoči in so zato del pravil, katerih spoštovanje nadzira SEC. Pri ocenjevanju, ali CNS, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije, izpolnjujejo pravno zavezujoče zahteve, ki so enakovredne zahtevam iz naslova IV Uredbe (EU) št. 648/2012, mora Komisija poleg zahtev iz zakona o borzi in Dodd-Frankovega zakona ter predpisov SEC upoštevati pravno zavezujoče zahteve, določene v notranjih pravilih in postopkih navedenih CNS.

(14)

Za registracijo pri SEC morajo CNS, ki je opredeljena kot zajeta klirinška agencija, in njena notranja pravila izpolnjevati visoke standarde, določene v osnovnih pravilih. Te zahteve, ki jih dopolnjujejo notranja pravila in postopki CNS, imajo v veliki meri učinke, ki so enakovredni učinkom pravil iz naslova IV Uredbe (EU) št. 648/2012. Zlasti mora CNS, ki je opredeljena kot zajeta klirinška agencija, izpolnjevati zahteve v zvezi s svojo organizacijsko strukturo in pravili za zagotavljanje pravočasnega in točnega kliringa in poravnave ter za zaščito vrednostnih papirjev in sredstev pod njenim nadzorom pa tudi za zagotovitev zaščite vlagateljev in javnega interesa, vključno z zahtevami, kot so zahteve v zvezi z višjim vodstvom, obvladovanjem tveganj in mehanizmi notranjega nadzora, vodenjem evidenc, kvalificiranimi deleži, informacijami, posredovanimi pristojnemu organu, navzkrižji interesov, neprekinjenim poslovanjem, zunanjim izvajanjem, izvajanjem poslov in ločevanjem sredstev, pa tudi z likvidnostnim tveganjem, zavarovanjem s premoženjem, naložbeno politiko in tveganjem poravnave. Druge zahteve se nanašajo na pogoje za udeležbo in nadomestila ter pravila za kaznovanje kršitev pravil CNS s strani udeležencev.

(15)

Kljub temu se pravno zavezujoče zahteve, ki se uporabljajo za CNS, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije, v nekaterih vidikih razlikujejo od pravil iz naslova IV Uredbe (EU) št. 648/2012.

(16)

Prvič, osnovna pravila v zvezi z likvidnostnimi tveganji od CNS, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije, ne zahtevajo vzdrževanja primernih likvidnostnih sredstev za izpolnjevanje „načela kritja 2“ iz člena 44 Uredbe (EU) št. 648/2012, tj. likvidnih sredstev za pokritje vsaj neplačila dveh klirinških članov, do katerih ima največje izpostavljenosti. V ZDA morajo CNS, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije, vseeno vzpostaviti postopke za kritje vseh nepokritih likvidnostnih primanjkljajev, s čimer zagotovijo, da so na voljo namenska sredstva, kadar izgube presežejo neplačila klirinškega člana, do katerega ima največjo izpostavljenost. Poleg tega osnovna pravila zahtevajo, da CNS, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije, uporabljajo „načelo kritja 2“, kadar opravljajo kliring izvedenih finančnih instrumentov na podlagi vrednostnih papirjev. Čeprav je to drugačen pristop k „načelu kritja 2“ iz členov 42, 43 in 44 Uredbe (EU) št. 648/2012, imajo osnovna pravila skupaj z notranjimi pravili in postopki CNS v veliki meri učinke, ki so enakovredni učinkom „načela kritja 2“, določenega v pravilih Unije.

(17)

Drugič, osnovna pravila ne določajo najkrajšega obdobja za unovčenje. Vendar vse CNS, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije, uporabljajo najkrajše obdobje za unovčenje od dva do pet dni v skladu s svojimi notranjimi pravili in postopki. Pravila Unije določajo najkrajše obdobje za unovčenje, ki je dva dni za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki niso OTC, in pet dni za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC, pri čemer se kritje običajno pobere na neto osnovi. Zato imajo notranja pravila in postopki CNS v veliki meri učinke, ki so enakovredni učinkom pravil Unije o obdobju za unovčenje.

(18)

Tretjič, pravo Unije zahteva uporabo vsaj enega od treh ukrepov proti procikličnosti za zagotavljanje, da začetno kritje v stabilnih gospodarskih razmerah ne pade prenizko in da ne pride do nenadnega zvišanja v stresnih obdobjih. Na ta način takšni ukrepi zagotavljajo stabilno in konzervativno kritje. Osnovna pravila ne vsebujejo take posebne zahteve. Vendar pa imajo CNS, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije, vzpostavljena notranja pravila in postopke s protiprocikličnimi učinki. Zato imajo notranja pravila in postopki CNS v veliki meri učinke, ki so enakovredni učinkom pravil Unije o protiprocikličnosti.

(19)

Nazadnje, v zvezi z ločevanjem in prenosljivostjo pozicij in zavarovanja strank klirinških članov pravilo 17Ad-22(e)(14) zahteva, da pravila, politike in postopki CNS, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije, omogočajo ločevanje in prenosljivost pozicij stranke klirinškega člana in povezanega zavarovanja s premoženjem ter učinkovito zaščitijo take pozicije in zavarovanje s premoženjem pred neplačilom ali insolventnostjo tega klirinškega člana, kadar te CNS opravljajo kliring izvedenih finančnih instrumentov na podlagi vrednostnih papirjev ali imajo bolj kompleksen profil tveganja, in torej uporablja podoben pristop kot pravila iz naslova IV Uredbe (EU) št. 648/2012. Vendar se za denarne instrumente in opcije, ki kotirajo na borzi, osnovna pravila opirajo na pravila, ki se uporabljajo za klirinške člane. Na teh trgih pravila, ki se uporabljajo za klirinške člane, že zagotavljajo ustrezno raven ločevanja in prenosljivosti ter s tem ustrezno ščitijo pozicije strank in zavarovanje s premoženjem. Čeprav je v zvezi s tema trgoma pristop k ločevanju in prenosljivosti drugačen, in sicer na ravni klirinških članov in ne CNS, imata oba pristopa podobne učinke v zvezi z zaščito strank.

(20)

Pravne in nadzorne ureditve ZDA, ki se uporabljajo za CNS, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije, bi bilo zato treba šteti za enakovredne, če notranja pravila in postopki CNS, ki zaprosi za priznanje, izpolnjujejo nekatere zahteve v zvezi z obvladovanjem tveganja. CNS bi morala zlasti uporabljati dvodnevno obdobje za unovčenje v zvezi s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih, ki niso OTC, in petdnevno obdobje za unovčenje v zvezi s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih OTC, oboje na neto osnovi. Poleg tega bi morala CNS uporabljati ukrepe za omejitev procikličnosti, ki so glede zagotavljanja stabilnih in konzervativnih kritij enakovredni kateremu koli od treh ukrepov iz Uredbe (EU) št. 648/2012.

(21)

Komisija ugotavlja, da bi bilo treba pravne in nadzorne ureditve SEC, ki se uporabljajo za CNS, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije, in vključujejo zahteve iz zakona o borzi, Dodd-Frankovega zakona in predpisov SEC ter zahteve iz notranjih pravil in postopkov registriranih CNS, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije, šteti za pravno zavezujoče zahteve, ki so enakovredne zahtevam iz naslova IV Uredbe (EU) št. 648/2012, če izpolnjujejo standarde iz tega sklepa v zvezi z obvladovanjem tveganja.

(22)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) lahko prizna le CNS, ki izpolnjujejo pravila, ki se uporabljajo za zajete klirinške agencije, in pravno zavezujoče zahteve, ki izpolnjujejo standarde v zvezi z obvladovanjem tveganja iz tega sklepa. ESMA bi moral v skladu s členom 25(2)(b) Uredbe (EU) št. 648/2012 preveriti, da so ti standardi obvladovanja tveganj del notranjih pravil in postopkov katere koli CNS, ki je pod nadzorom SEC in zaprosi za priznanje v Uniji. ESMA bi moral zlasti preveriti, ali CNS uporablja dvodnevno obdobje za unovčenje v zvezi s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih, ki niso OTC, in petdnevno obdobje za unovčenje v zvezi s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih OTC, oboje na neto osnovi, ter ali CNS uporablja ukrepe, namenjene omejevanju procikličnosti, ki so glede zagotavljanja stabilnih in konservativnih kritij enakovredni kateremu koli od treh ukrepov iz Uredbe (EU) št. 648/2012.

(23)

V skladu s točko (b) člena 25(6) Uredbe (EU) št. 648/2012 mora pravna in nadzorna ureditev glede CNS s sedežem v tretji državi zagotavljati tudi, da so te CNS predmet stalnega učinkovitega nadzora in izvrševanja v tej jurisdikciji.

(24)

SEC stalno spremlja CNS pod njenim nadzorom. Poleg pooblastil za pregled in odobritev sprememb pravil, ki jih vloži registrirana CNS, ima SEC široka pooblastila, da zahteva kopije poslovnih knjig in evidenc CNS ter za preverjanje in izvajanje inšpekcijskih pregledov na kraju samem, da oceni obstoječa in nastajajoča tveganja, spremlja skladnost CNS s pravili, ki se zanjo uporabljajo, ter pregled CNS v zvezi s tem, ali njeni udeleženci upoštevajo njena notranja pravila in postopke. SEC je pooblaščena, da zahteva spremembe pravil in postopkov, ter lahko v primeru kršitve veljavnih pravil sproži civilne tožbe, s katerimi se zahtevajo opustitvena in druga pravna sredstva, ali upravne postopke. Preverjanje, ki ga opravi SEC, lahko privede do razveljavitve registracije, če pomanjkljivosti niso odpravljene. Ta pooblastila se uporabljajo tudi za CNS, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije.

(25)

Komisija zato meni, da pravne in nadzorne ureditve v zvezi s CNS, vključno s tistimi, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije, zagotavljajo stalna učinkovita nadzor in izvrševanje.

(26)

V skladu s točko (c) člena 25(6) Uredbe (EU) št. 648/2012 morajo pravne in nadzorne ureditve tretje države vključevati učinkovit enakovreden sistem za priznavanje CNS, ki so dobile dovoljenje v skladu s pravno ureditvijo tretje države (v nadaljnjem besedilu: CNS z dovoljenjem tretje države).

(27)

CNS, ki niso iz ZDA, lahko pri SEC zaprosijo za registracijo kot „klirinška agencija“. SEC je doslej zahtevala takšno registracijo ali izjemo od registracije za klirinške storitve v zvezi z vrednostnimi papirji ZDA, zagotovljenimi osebam v ZDA, ali v zvezi z zamenjavami na podlagi vrednostnih papirjev.

(28)

CNS, ki niso iz ZDA in so registrirane pri SEC, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve ZDA, vključno s predpisi SEC, ki se uporabljajo za registrirane klirinške agencije, ki so opredeljene kot zajete klirinške agencije. Vendar zakon o borzi podeljuje SEC široko pristojnost v zvezi z izjemami. V skladu z oddelkom 17A(b)(1) zakona o borzi lahko SEC zagotovi izjemo od regulativnih zahtev, če je to v skladu z javnim interesom, zaščito vlagateljev in nameni oddelka 17A zakona o borzi, vključno s pravočasnim in točnim obračunavanjem in poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji ter zaščito vrednostnih papirjev in sredstev. V skladu z oddelkom 36 navedenega zakona lahko SEC pogojno ali brezpogojno odobri izjemo za katero koli osebo, vrednostni papir ali transakcijo ali za kateri koli razred ali razrede oseb, vrednostnih papirjev ali transakcij od določb zakona o borzi ali pravil ali predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, če je takšna izjema potrebna ali primerna v javnem interesu in je skladna z zaščito vlagateljev. Poleg tega lahko SEC v skladu z oddelkom 17A(k) zakona o borzi klirinški agenciji pogojno ali brezpogojno odobri izjemo od registracije za kliring zamenjav na podlagi vrednostnih papirjev, če ugotovi, da za klirinško agencijo veljata primerljiv in celovit nadzor ter ureditev s strani ustreznih državnih organov v matični državi klirinške agencije.

(29)

SEC je izdala izjavo o politiki in smernice (6) za CNS z dovoljenjem v Uniji. Izjava o politiki vsebuje splošen povzetek pravnega okvira, ki se uporablja za CNS, registrirane pri SEC, ter pojasnjuje postopek za vložitev vloge za registracijo in izjeme. Navaja tudi primere, kako je SEC uporabila svoja pooblastila v zvezi z izjemami, da bi se izognila nalaganju zahtev, ki so nepotrebne, podvajajoče ali neskladne z zahtevami, ki veljajo za CNS v matični jurisdikciji, kadar je okvir te jurisdikcije na splošno skladen z načeli za infrastrukture finančnih trgov, ki sta jih izdala Odbor za plačila in tržno infrastrukturo ter Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev. Poleg tega so v izjavi o politiki in smernicah navedeni dejavniki, ki jih bo SEC obravnavala pri ocenjevanju zahtev za izjeme, in pojasnjeno, da bo SEC upoštevala obseg, v katerem za CNS veljata ustrezna nadzor in izvrševanje s strani nacionalnega pristojnega organa, ki nadzoruje CNS, ali drugih ustreznih organov v njeni matični jurisdikciji. Na tej podlagi ter ob upoštevanju ocene in ugotovitve SEC, da je izjema v skladu z zakonom o borzi, lahko SEC odobri izjemo CNS s sedežem zunaj ZDA, da se izogne uporabi zahtev SEC, ki so nepotrebne, podvajajoče ali neskladne z zahtevami iz pravil in predpisov, ki se uporabljajo za CNS v njeni matični jurisdikciji, na način, ki je primerljiv z enakovrednim sistemom za priznanje CNS iz tretjih držav iz Uredbe (EU) št. 648/2012.

(30)

Komisija zato ugotavlja, da pravne in nadzorne ureditve SEC zagotavljajo učinkovit enakovreden sistem za priznavanje CNS z dovoljenjem tretje države.

(31)

Za pogoje iz člena 25(6) Uredbe (EU) št. 648/2012 se torej šteje, da so izpolnjeni na podlagi pravnih in nadzornih ureditev, ki v ZDA veljajo za CNS, ki morajo izpolnjevati pravila, ki veljajo za zajete klirinške agencije, ter ki so registrirane pri SEC in jih ta nadzoruje, te pravne in nadzorne ureditve pa bi bilo treba šteti za enakovredne zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012.

(32)

Ta sklep temelji na pravno zavezujočih zahtevah, ki v ZDA veljajo za CNS, ki morajo izpolnjevati pravila, ki veljajo za zajete klirinške agencije v času sprejetja tega sklepa. Komisija bi morala v sodelovanju z ESMA redno spremljati razvoj pravnega in nadzornega okvira, ki v ZDA velja za take CNS, ter izpolnjevanje pogojev, na podlagi katerih je bil sprejet ta sklep.

(33)

Komisija bi morala vsaj vsaka tri leta pregledati dejstva, na podlagi katerih je bil sprejet ta sklep, vključno s pravnimi in nadzornimi ureditvami, ki se v ZDA uporabljajo za CNS, ki morajo izpolnjevati pravila, ki se uporabljajo za zajete klirinške agencije, ter ki so registrirane pri SEC in pod njenim nadzorom. Taki redni pregledi ne posegajo v pristojnost Komisije, da kadar koli opravi poseben pregled, če bi morala zaradi relevantnih sprememb ponovno oceniti ugotovitev, sprejeto s tem sklepom. Na podlagi ugotovitev rednega ali posebnega pregleda se lahko Komisija kadar koli odloči spremeniti ali razveljaviti ta sklep, zlasti kadar spremembe vplivajo na pogoje, na podlagi katerih je bil sprejet.

(34)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za vrednostne papirje –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za namene člena 25 Uredbe (EU) št. 648/2012 se šteje, da so pravne in nadzorne ureditve Združenih držav Amerike za centralne nasprotne stranke (CNS), ki morajo izpolnjevati pravila, ki se uporabljajo za zajete klirinške agencije, določena v oddelkih 3(a)(23) in 17A Zakona o borzi vrednostnih papirjev iz leta 1934, v naslovih VII in VIII Zakona o Dodd-Frankovi reformi Wall Streeta in varstvu potrošnikov ter v predpisih, ki jih je na njuni podlagi sprejela ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo, enakovredne zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012, če notranja pravila in postopki takšne CNS vključujejo posebne ukrepe za obvladovanje tveganj, ki zagotavljajo, da se začetno kritje izračuna in pobere na podlagi naslednjih parametrov:

(a)

v primeru pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, izvršenih na reguliranih trgih, dvodnevnega obdobja za unovčenje, izračunano na neto osnovi;

(b)

v primeru pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC, petdnevnega obdobja za unovčenje, izračunano na neto osnovi;

(c)

v primeru vseh pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, ukrepov za omejevanje procikličnosti, ki so enakovredni vsaj enemu od naslednjega:

(i)

ukrepom, pri katerih se uporabi rezerva za kritja, enaka vsaj 25 % izračunanih kritij, ki jo centralna nasprotna stranka lahko začasno črpa v obdobjih, ko izračunane zahteve po kritju pomembno rastejo;

(ii)

ukrepom, ki primerom izjemnih situacij v obdobju zajema podatkov pripiše najmanj ponder 25 %;

(iii)

ukrepom, ki zagotavljajo, da zahteve po kritju niso nižje od tistih, ki bi se izračunale ob uporabi nestanovitnosti, ocenjene v 10-letnem obdobju zajema podatkov.

Člen 2

Komisija najpozneje 3 leta po datumu začetka veljavnosti tega sklepa in nato najmanj vsaka 3 leta po vsakem prejšnjem pregledu v skladu s tem členom pregleda dejstva, na podlagi katerih je bila sprejeta ugotovitev v členu 1.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 27. januarja 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/377 z dne 15. marca 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Združenih držav Amerike za centralne nasprotne stranke, ki imajo dovoljenje Komisije za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami in so pod njenim nadzorom, zahtevam Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 70, 16.3.2016, str. 32).

(3)  Oddelka 3(a)(23) in 17A.

(4)  Naslova VII in VIII.

(5)  Staff Report on the Regulation of Clearing Agencies by Division of Trading and Markets Office of Compliance Inspections and Examinations, https://www.sec.gov/files/regulation-clearing-agencies-100120.pdf.

(6)  Izjava o centralnih nasprotnih strankah z dovoljenjem v skladu z uredbo o infrastrukturi evropskega trga, ki se želijo registrirati kot klirinške agencije ali zaprositi za izjemo od nekaterih zahtev v skladu z Zakonom o borzi vrednostnih papirjev iz leta 1934 (Statement on Central Counterparties Authorized under the European Markets Infrastructure Regulation Seeking to Register as a Clearing Agency or to Request Exemptions from Certain Requirements Under the Securities Exchange Act of 1934) [izdaja št. 34-90492], izdana 30. novembra 2020.