19.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 344/29


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1513

z dne 15. oktobra 2020

o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo v Nemčiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 7014)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Unije z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen pri populacijah domačih in divjih prašičev ter lahko resno vpliva na donosnost prašičereje, kar povzroča motnje v trgovini znotraj Unije in pri izvozu v tretje države.

(2)

V primeru afriške prašičje kuge pri divjih prašičih obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni razširi na druge populacije divjih prašičev in na gospodarstva s prašiči.

(3)

Direktiva Sveta 2002/60/ES (3) določa minimalne ukrepe, ki jih je treba uporabljati v Uniji za nadzor nad afriško prašičjo kugo. Zlasti člen 15 Direktive 2002/60/ES določa nekatere ukrepe, ki jih je treba sprejeti po potrditvi enega ali več primerov afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

(4)

Nemčija je obvestila Komisijo o trenutnem stanju glede afriške prašičje kuge na svojem ozemlju po pojavitvi primera navedene bolezni v zvezni deželi Brandenburg navedene zvezne države članice ter v skladu s členom 15 Direktive 2002/60/ES sprejela več ukrepov, vključno z določitvijo okuženega območja, na katerem se izvajajo ukrepi iz člena 15 navedene direktive, da se prepreči širjenje navedene bolezni.

(5)

Po določitvi okuženega območja v Nemčiji v skladu s členom 15 Direktive 2002/60/ES je bil sprejet Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1270 (4).

(6)

Da bi preprečili kakršne koli nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili tveganju, da tretje države sprejmejo neupravičene omejitve trgovanja, je treba na ravni Unije v sodelovanju z Nemčijo opredeliti območje v navedeni državi članici, okuženo z afriško prašičjo kugo.

(7)

Zato bi bilo treba v Prilogi k temu sklepu navesti okuženo območje v Nemčiji in določiti trajanje navedene regionalizacije.

(8)

Poleg tega bi bilo treba Izvedbeni sklep (EU) 2020/1270 razveljaviti in ga nadomestiti s tem sklepom.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Nemčija zagotovi, da okuženo območje, ki ga je navedena država članica določila in na katerem se izvajajo ukrepi iz člena 15 Direktive 2002/60/ES, zajema vsaj območja, ki so navedena v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Izvedbeni sklep (EU) 2020/1270 se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep se uporablja do 30. novembra 2020.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 15. oktobra 2020

Za Komisijo

Stela KIRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  Direktiva Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L 192, 20.7.2002, str. 27).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1270 z dne 11. septembra 2020 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo v Nemčiji (UL L 297 I, 11.9.2020, str. 1).


PRILOGA

Območja iz člena 1, določena kot okuženo območje v Nemčiji

Velja do

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Ziltendorf

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

30. novembra 2020

Landkreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

30. novembra 2020

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

30. novembra 2020