6.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/10


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2075

z dne 29. novembra 2019

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z mednarodnimi računovodskimi standardi 1, 8, 34, 37 in 38, mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 2, 3 in 6, pojasnili 12, 19, 20 in 22 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja ter Pojasnilom 32 Stalnega odbora za pojasnjevanje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so obstajali 15. oktobra 2008.

(2)

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde je 29. marca 2018 izdal spremembe sklicevanj na temeljni okvir v mednarodnih standardih računovodskega poročanja. Namen sprememb je v več standardih in pojasnilih posodobiti obstoječa sklicevanja na prejšnje okvire s sklicevanji na revidiran temeljni okvir.

(3)

Posvetovanja z Evropsko svetovalno skupino za računovodsko poročanje potrjujejo, da spremembe Mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 1 Predstavljanje računovodskih izkazov, MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake, MRS 34 Medletno računovodsko poročanje, MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva in MRS 38 Neopredmetena sredstva, Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 2 Plačilo na podlagi delnic, MSRP 3 Poslovne združitve in MRSP 6 Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev, Pojasnila 12 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) Dogovori o koncesiji storitev, OPMSRP 19 Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti, OPMSRP 20 Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa in OPMSRP 22 Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnja nadomestila ter Pojasnila 32 Stalnega odbora za pojasnjevanje (SOP) Neopredmetena sredstva – stroški spletne strani izpolnjujejo merila za sprejetje iz člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002.

(4)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so skladni z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1126/2008 se spremeni:

(a)

Mednarodni računovodski standard (MRS) 1 Predstavljanje računovodskih izkazov se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(b)

MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(c)

MRS 34 Medletno računovodsko poročanje se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(d)

MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(e)

MRS 38 Neopredmetena sredstva se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(f)

Mednarodni standard računovodskega poročanja MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(g)

MSRP 3 Poslovne združitve se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(h)

MSRP 6 Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(i)

Pojasnilo 12 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP 12) Dogovori o koncesiji storitev se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(j)

OPMSRP 19 Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(k)

OPMSRP 20 Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(l)

OPMSRP 22 Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnja nadomestila se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi;

(m)

Pojasnilo 32 Stalnega odbora za pojasnjevanje (SOP-32) Neopredmetena sredstva – stroški spletne strani se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Podjetja začnejo uporabljati spremembe iz člena 1 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2020 ali po tem datumu.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. novembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 320, 29.11.2008, str. 1).


PRILOGA

Spremembe sklicevanj na temeljni okvir v MSRP

Spremembe MSRP

SpremembeMSRP 2 Plačilo na podlagi delnic

Doda se člen 63.E.

Datum uveljavitve

...

63E

S Spremembami sklicevanj na temeljni okvir v MSRP, izdanimi leta 2018, se je spremenila opomba k opredelitvi lastniškega instrumenta v Prilogi A. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena, če podjetje istočasno uporablja tudi vse druge spremembe, ki jih uvajajo Spremembe sklicevanj na temeljni okvir v MSRP. Podjetje spremembo MSRP 2 uporablja za nazaj, pri čemer upošteva prehodne določbe iz 53.–59. člena tega standarda v skladu z MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake. Če podjetje ugotovi, da bi bila uporaba za nazaj neizvedljiva ali bi vključevala pretirane stroške ali prizadevanja, mora spremembo MSRP 2 uporabljati s sklicevanjem na 23.–28., 50.–53. in 54.F člen MRS 8.

V Prilogi A se spremeni opomba k opredelitvi lastniškega instrumenta.

*

Temeljni okvir za računovodsko poročanje, izdan leta 2018, opredeljuje obveznost kot sedanjo obvezo podjetja za prenos gospodarskega vira kot posledica preteklih dogodkov.

SpremembaMSRP 3 Poslovne združitve

V 11. členu se črta opomba k „Okvirnih navodilih“ in doda opomba k „Okvirnih navodilih za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov“. 11. člen sicer ni bil spremenjen, vendar se vključi zaradi lažjega sklicevanja.

Pogoji pripoznavanja

11.

Da opredeljiva prevzeta sredstva in prevzete obveznosti izpolnjujejo pogoje za pripoznanje kot del uporabe prevzemne metode, morajo ustrezati opredelitvam sredstev in obveznosti v Okvirnih navodilih * za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov na datum prevzema. Na primer, stroški, ki jih prevzemnik pričakuje, vendar ni nujno, da bodo nastali, da izvede svoj načrt izstopa iz dejavnosti prevzetega podjetja ali konča službovanje ali premestitev zaposlencev prevzetega podjetja, niso obveznosti na datum prevzema. Zato prevzemnik ne pripozna teh stroškov kot del uporabe prevzemne metode. Namesto tega prevzemnik pripozna te stroške v računovodskih izkazih po združitvi v skladu z drugimi MSRP.

Za ta standard morajo prevzemniki uporabljati opredelitve sredstva in obveznosti ter podporna navodila iz Okvirnih navodil za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov SMRS, ki jih je sprejel UOMRS leta 2001, namesto tistih iz Temeljnega okvira za računovodsko poročanje, izdanega leta 2018.

SpremembeMSRP 6 Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev

Spremeni se 10. člen, črta se opomba k „Okvirna navodila“ v 10. členu in doda se 26.A člen.

Elementi stroškov sredstev za raziskovanje in vrednotenje

...

10.

Izdatki v zvezi z razvojem rudnih bogastev se ne pripoznajo kot sredstva za raziskovanje in vrednotenje. Temeljni okvir za računovodsko poročanje in MRS 38 Neopredmetena sredstva vsebujeta napotke o pripoznavanju sredstev, ki izhajajo iz razvoja.

...

Datum uveljavitve

...

26A

S Spremembami sklicevanj na temeljni okvir v MSRP, izdanimi leta 2018, se je spremenil 10. člen. Podjetje mora uporabljati navedeno spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena, če podjetje istočasno uporablja tudi vse druge spremembe, ki jih uvajajo Spremembe sklicevanj na temeljni okvir v MSRP. Podjetje mora spremembe MSRP 6 uporabljati za nazaj v skladu z MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake. Če podjetje ugotovi, da bi bila uporaba za nazaj neizvedljiva ali bi vključevala pretirane stroške ali prizadevanja, mora spremembo MSRP 6 uporabljati s sklicevanjem na 23.–28., 50.–53. in 54.F člen MRS 8.

SpremembeMRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov

Spremenijo se 7., 15., 19.–20., 23.–24., 28. in 89. člen, doda se 139.S člen. Črtajo se štiri opombe — opombe k „25. členu“ v 7. členu, drugemu stavku 15. člena, 28. členu in k „Okvirnih navodil“ v 89. členu.

Opredelitev pojmov

7.

V tem standardu se uporabljajo naslednji izrazi, katerih pomeni so natančno določeni:

...

Bistven Opustitev ali napačna navedba postavk je bistvena, če lahko posamično ali združeno vpliva na gospodarske odločitve, ki jih sprejemajo uporabniki na podlagi računovodskih izkazov. Bistvenost je odvisna od obsega in narave opustitve ali napačne navedbe, ki se presoja v danih okoliščinah. Obseg ali narava postavke ali oboje je lahko odločilen dejavnik.

Pri presojanju, ali bi opustitev ali napačna navedba lahko vplivala na gospodarske odločitve uporabnikov oziroma ali je bistvena, je treba upoštevati značilnosti uporabnikov. Uporabniki naj bi primerno poznali poslovno in gospodarsko delovanje in računovodstvo ter bili pripravljeni proučevati informacije kolikor toliko prizadevno. Torej je potrebno pri presojanju upoštevati, kakšne so dejanske možnosti vplivanja na uporabnike z navedenimi značilnostmi pri sprejemanju gospodarskih odločitev.

...

Pošteno predstavljanje in skladnost z MSRP

15.

Računovodski izkazi morajo pošteno prikazovati finančni položaj, finančno uspešnost in denarne tokove podjetja. Pošteno predstavljanje pomeni prikazovanje dejanskih učinkov transakcij, drugih dogodkov in stanj v skladu z opredelitvami in pripoznavalnimi sodili za sredstva, obveznosti, prihodke in odhodke iz Temeljnega okvira za računovodsko poročanje (Temeljni okvir). Uporaba MSRP in morebitna dodatna razkritja, če so potrebna, naj bi se izražala v računovodskih izkazih, ki zagotavljajo pošteno predstavljanje.

...

19.

V izredno redkih primerih, ko poslovodstvo sklene, da bi bila skladnost z zahtevami MSRP zavajajoča do te mere, da bi prišlo do neskladja s ciljem računovodskih izkazov, določenim v Temeljnem okviru, se mora podjetje odreči izpolnitvi teh zahtev na način, določen v 20. členu, če ustrezna normativna ureditev to zahteva oziroma tega izrecno ne prepoveduje.

20.

Če podjetje ne izpolnjuje zahteve MSRP po 19. členu, mora razkriti:

(a)

da je poslovodstvo potrdilo, da računovodski izkazi pošteno prikazujejo finančni položaj, finančno uspešnost in denarne tokove v podjetju,

(b)

da je upoštevalo ustrezne MSRP, vendar ni izpolnilo določene zahteve, da bi zagotovilo pošteno predstavitev,

(c)

naslov MSRP, ki ga podjetje ni izpolnilo, vrsto odmika od njega, tudi ravnanje, ki bi ga MSRP zahteval, razlog, zakaj bi bilo takšno ravnanje v danih okoliščinah zavajajoče do te mere, da bi prišlo do neskladja s ciljem računovodskih izkazov, določenim v Temeljnem okviru, in sprejeto ravnanje, ter

(d)

finančne učinke odmika od zahteve za vsako posamezno postavko v računovodskih izkazih za vsa obravnavana obdobja, o kateri bi bili poročali ob izpolnitvi zahteve.

...

23.

V izredno redkih primerih, ko poslovodstvo sklene, da bi bila skladnost z zahtevami kakega MSRP zavajajoča do te mere, da bi prišlo do neskladja s ciljem računovodskih izkazov, določenim v Temeljnem okviru, pri čemer pa ustrezna normativna ureditev odmik od zahteve izrecno prepoveduje, mora podjetje do največje možne mere zmanjšati spoznane zavajajoče vidike skladnosti, tako da razkrije:

(a)

naslov MSRP, za katerega gre, vrsto zahteve in razlog, zakaj je poslovodstvo sklenilo, da bi bilo spoštovanje zahteve v danih okoliščinah zavajajoče do te mere, da bi prišlo do neskladja s ciljem računovodskih izkazov, določenim v Temeljnem okviru, ter

(b)

prilagoditve vseh posameznih postavk v računovodskih izkazih za vsa obravnavana obdobja, za katere poslovodstvo meni, da so nujno potrebne za pošteno predstavitev.

24.

Zaradi 19.–23. člena bi bila posamezna informacija v neskladju s ciljem računovodskih izkazov, če prikazuje transakcije, druge dogodke in stanja v nasprotju s trditvami ali upravičenimi domnevami, zaradi česar obstaja velika možnost, da bi uporabniki računovodskih izkazov sprejeli napačne gospodarske odločitve. Pri presojanju, ali je izpolnjevanje določene zahteve MSRP zavajajoče do te mere, da bi prišlo do neskladja s ciljem računovodskih izkazov, določenim vTemeljnem okviru, poslovodstvo upošteva:

(a)

zakaj v danih okoliščinah ni dosežen namen računovodskih izkazov ter

(b)

kako se pogoji v podjetju razlikujejo od pogojev v tistih podjetjih, ki zahtevo izpolnjujejo. Če druga podjetja v podobnih okoliščinah izpolnjujejo zahtevo, obstaja izpodbojna domneva, da izpolnjevanje določene zahteve ni zavajajoče do te mere, da bi prišlo do neskladja s ciljem računovodskih izkazov, določenim v Temeljnem okviru.

...

Računovodenje, zasnovano na poslovnih dogodkih

...

28.

Pri računovodenju, zasnovanem na poslovnih dogodkih, se postavke pripoznajo kot sredstva, obveznosti, lastniški kapital, prihodki in odhodki (sestavine računovodskih izkazov), če ustrezajo opredelitvam in pripoznavalnim sodilom za te sestavine v Temeljnem okviru.

...

Poslovni izid obdobja

...

89.

Nekateri MSRP določajo okoliščine, ko podjetje določene postavke pripozna izven poslovnega izida v obravnavanem obdobju. MRS 8 določa dve taki okoliščini: odpravljanje napak in posledice sprememb računovodskih usmeritev. Drugi MSRP zahtevajo ali določajo, da je treba sestavine drugega vseobsegajočega donosa, ki izpolnjujejo opredelitev prihodkov in odhodkov iz Temeljnega okvira, izključiti iz poslovnega izida (glejte 7. člen).

...

Prehod in datum uveljavitve

...

139S

S Spremembami sklicevanj na temeljni okvir v MSRP, izdanimi leta 2018, so se spremenili 7., 15., 19.–20., 23.–24., 28. in 89. člen. Podjetje mora uporabiti navedene spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena, če podjetje istočasno uporablja tudi vse druge spremembe, ki jih uvajajo Spremembe sklicevanj na temeljni okvir v MSRP. Podjetje spremembe MRS 1 uporablja za nazaj v skladu z MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake. Če podjetje ugotovi, da bi bila uporaba za nazaj neizvedljiva ali bi vključevala pretirane stroške ali prizadevanja, mora spremembo MRS 1 uporabljati s sklicevanjem na 23.–28., 50.–53. in 54.F člen MRS 8.

Spremembe MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake

Spremenita se 6. in 11.(b) člen. Črtajo se opombe k „25. členu“ v 6. členu in v 11.(b) členu ter doda se nova opomba k 11.(b) členu. Spremeni se naslov pred 54. členom, dodata se 54.F–54.G člen.

Opredelitve pojmov

...

6.

Pri presojanju, ali bi opustitev ali napačna navedba lahko vplivala na gospodarske odločitve uporabnikov oziroma ali je bistvena, je treba upoštevati značilnosti uporabnikov. Uporabniki naj bi primerno poznali poslovno in gospodarsko delovanje in računovodstvo ter bili pripravljeni proučevati informacije kolikor toliko prizadevno. Torej je potrebno pri presojanju upoštevati, kakšne so dejanske možnosti vplivanja na uporabnike z navedenimi značilnostmi pri sprejemanju gospodarskih odločitev.

...

Izbira in uporaba računovodskih usmeritev

...

11.

Pri oblikovanju presoje iz 10. člena se poslovodenje sklicuje na naslednje vire in upošteva njihovo uporabnost v padajočem zaporedju:

(a)

zahteve iz MSRP, ki obravnavajo podobna in s tem povezana vprašanja in

(b)

opredelitve pojmov, pripoznavalna sodila in koncepti za merjenje sredstev, obveznosti, prihodka in odhodkov v Temeljnem okviru za računovodsko poročanje (Temeljni okvir).

V 54.G členu je razloženo, kako se ta zahteva spremeni za stanje na kontih zaradi zakonske regulacije.

...

Datum uveljavitve in prehod

...

54F

S Spremembami sklicevanj na temeljni okvir v MSRP, izdanimi leta 2018, sta se spremenila 6. in 11.(b) člen. Podjetje mora uporabiti navedene spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena, če podjetje istočasno uporablja tudi vse druge spremembe, ki jih uvajajo Spremembe sklicevanj na temeljni okvir v standardih MSRP. Podjetje spremembe 6. in 11.(b) člena uporablja za nazaj v skladu s tem standardom. Če podjetje ugotovi, da bi bila uporaba za nazaj neizvedljiva ali bi vključevala pretirane stroške ali prizadevanja, mora spremembe 6. in 11.(b) člena uporabljati s sklicevanjem na 23.–28. člen tega standarda. Če bi uporaba katere koli spremembe iz Sprememb sklicevanj na temeljni okvir v standardih MSRP za nazaj vključevala pretirane stroške ali prizadevanja, mora podjetje pri uporabi 23.–28. člena tega standarda vsako navedbo „ni izvedljivo“, razen v zadnjem stavku 27. člena, razumeti kot „vključuje pretirane stroške ali prizadevanja“ ter vsako navedbo „izvedljivo“ kot „možno brez pretiranih stroškov ali prizadevanj“.

54G

Če podjetje ne uporablja MSRP 14 Konto odloženih zneskov zaradi zakonske regulacije, se podjetje pri uporabi 11.(b) člena za stanje na kontih zaradi zakonske regulacije še naprej sklicuje na opredelitve pojmov, pripoznavalna sodila in koncepte za merjenje sredstev iz Okvirnih navodil za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov* namesto tistih iz Temeljnega okvira ter upoštevati njihovo uporabnost. Stanje na kontih zaradi zakonske regulacije je stanje katerega koli odhodka (ali prihodka), ki v skladu z drugimi veljavnimi MSRP ni pripoznano kot sredstvo ali obveznost, vendar ga je (ali se pričakuje, da ga bo) regulator cen vključil v določitev cene, ki se lahko zaračuna kupcem. Regulator cen je pooblaščeni organ, ki ima na podlagi statuta ali predpisa pristojnost za določanje cene ali razpona cen, ki zavezujejo podjetje. Regulator cen je lahko organ tretje osebe ali povezana stranka podjetja, vključno z upravnim odborom podjetja, če je ta organ s statutom ali predpisom zavezan, da določa cene v interesu kupcev in splošne finančne vzdržnosti podjetja.

*

Sklicuje se na Okvirna navodila za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov SMRS, ki jih je Odbor sprejel leta 2001.

Spremembe MRS 34 Medletno računovodsko poročanje

Spremenita se 31. in 33. člen ter doda 58 člen. Opomba k „(Okvirnih navodilih)“ v 31. členu se črta.

Iste računovodske usmeritve kot letne

...

31.

Po Temeljnem okviru za računovodsko poročanje (Temeljni okvir) je pripoznavanje postopek zajetja postavke, ki ustreza opredelitvi ene od sestavin računovodskih izkazov, da se vključi v izkaz finančnega položaja ali izkaze finančne uspešnosti. Opredelitve sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov so bistvene za pripoznavanje ob koncu tako letnih kot medletnih obdobij računovodskega poročanja.

...

33.

Bistvena značilnost prihodkov in odhodkov je, da je do z njimi povezanih pritokov in odtokov sredstev in obveznosti že prišlo. Če pride do takšnih pritokov ali odtokov, se ustrezni prihodki in odhodki pripoznajo, sicer pa ne. Temeljni okvir ne dopušča pripoznanja tistih postavk v izkazu finančnega položaja, ki ne ustrezajo opredelitvi sredstev ali obveznosti.

...

Datum uveljavitve

...

58.

S Spremembami sklicevanj na temeljni okvir v MSRP, izdanimi leta 2018, sta se spremenila 31. in 33. člen. Podjetje mora uporabiti navedene spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena, če podjetje istočasno uporablja tudi vse druge spremembe, ki jih uvajajo Spremembe sklicevanj na temeljni okvir v standardih MSRP. Podjetje spremembe MSRP 34 uporablja za nazaj v skladu z MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake. Če podjetje ugotovi, da bi bila uporaba za nazaj neizvedljiva ali bi vključevala pretirane stroške ali prizadevanja, mora spremembo MRS 34 uporabljati s sklicevanjem na 43.–45. člen tega standarda ter na 23.–28., 50.–53. in 54.F člen MRS 8.

Sprememba MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

Doda se opomba k opredelitvi obveznosti v 10. členu.

*

Opredelitev obveznosti v tem standardu ni bila spremenjena po reviziji opredelitve obveznosti v Temeljnem okviru za računovodsko poročanje, izdanem leta 2018.

SpremembaMRS 38 Neopredmetena sredstva

Doda se opomba k opredelitvi sredstva v 8. členu.

*

Opredelitev sredstva v tem standardu ni bila spremenjena po reviziji opredelitve sredstva v Temeljnem okviru za računovodsko poročanje, izdanem leta 2018.

SpremembaOPMSRP 12 Dogovori o koncesiji storitev

Spremeni se opomba k „Okvirna navodila za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov v oddelku Sklicevanje“.

*

Sklicuje se na Okvirna navodila za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov SMRS, ki jih je Odbor sprejel leta 2001 ter ki so veljala, ko je bilo Pojasnilo pripravljeno.

SpremembaOPMSRP 19 Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti

Spremeni se opomba k „Okvirna navodila za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov“ v oddelku Literatura.

*

Sklicuje se na Okvirna navodila za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov SMRS, ki jih je Odbor sprejel leta 2001 ter ki so veljala, ko je bilo Pojasnilo pripravljeno.

SpremembaOPMSRP 20 Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa

Doda se opomba k „Temeljni okvir za računovodsko poročanje“ v oddelku Reference.

*

Sklicuje se na Temeljni okvir za računovodsko poročanje, izdan leta 2010, ki je veljal, ko je bilo Pojasnilo pripravljeno.

SpremembaOPMSRP 22 Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnja nadomestila

Doda se opomba k „Temeljni okvir za računovodsko poročanje v oddelku Sklicevanje“.

*

Sklicuje se na Temeljni okvir za računovodsko poročanje, izdan leta 2010, ki je veljal, ko je bilo Pojasnilo pripravljeno.

SpremembeSOP 32 Neopredmetena sredstva – stroški spletne strani

Spremeni se 5. člen, črta se opomba k „Okvirna navodila“ v 5. členu. Na koncu oddelka pod naslovom „Datum začetka veljavnosti“ se doda nov člen.

Vprašanje

...

5.

To pojasnilo se ne uporablja za vrednost porabe pri nakupu, razvoju in delovanju strojne opreme (npr. spletnih strežnikov, stopenjskih strežnikov, proizvodnih strežnikov in internetnih povezav) spletne strani. Takšni izdatki se obračunavajo po MRS 16. Poleg tega se izdatki, ki jih ponudnik spletnih storitev zaračuna za gostovanje spletne strani podjetja, po MRS 1.88 in Temeljnem okviru za računovodsko poročanje ob prejemu storitev pripoznajo kot odhodki.

...

Datum začetka veljavnosti

...

S Spremembami sklicevanj na temeljni okvir v MSRP, izdanimi leta 2018, se je spremenil 5. člen. Podjetje mora uporabljati navedene spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena, če podjetje istočasno uporablja tudi vse druge spremembe, ki jih uvajajo Spremembe sklicevanj na temeljni okvir v standardih MSRP. Podjetje spremembe SOP-32 uporablja za nazaj v skladu z MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake. Če podjetje ugotovi, da bi bila uporaba za nazaj neizvedljiva ali bi vključevala pretirane stroške ali prizadevanja, mora spremembo SOP–32 uporabljati s sklicevanjem na 23.–28., 50.–53. in 54.F člen MRS 8.