22.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 80/1


SKLEP EVROPSKEGA SVETA (EU) 2019/476,

sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom,

z dne 22. marca 2019

o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU

EVROPSKI SVET JE–

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 50(3) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 uradno obvestilo Evropski svet o svoji nameri, da izstopi iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Euratom) v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji, ki se uporablja za Euratom na podlagi člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(2)

Svet je 22. maja 2017 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z Združenim kraljestvom o sporazumu o podrobnostih njegovega izstopa, ki bi upošteval okvir njegovih prihodnjih odnosov z Unijo.

(3)

Pogajanja so potekala v skladu s smernicami z dne 29. aprila in 15. decembra 2017 ter 23. marca 2018, ki jih je Evropski svet predložil s splošnim ciljem, da se zagotovi urejen izstop Združenega kraljestva iz Unije in Euratoma.

(4)

Predsednik Evropske komisije je 14. novembra 2018 predsedniku Evropskega sveta poslal osnutek Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu), za katerega je vlada Združenega kraljestva sporočila svojo odobritev. Predsednik Evropske komisije je 22. novembra 2018 predsedniku Evropskega sveta predložil osnutek politične izjave o vzpostavitvi okvira za prihodnje odnose med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: politična izjava), ki je bila dogovorjena na ravni pogajalcev in načeloma dogovorjena na politični ravni, pod pogojem, da jo odobrijo voditelji držav.

(5)

Evropski svet je 25. novembra 2018 potrdil Sporazum o izstopu in odobril politično izjavo.

(6)

Predsednik Evropske komisije je 11. marca 2019 predsedniku Evropskega sveta poslal instrument v zvezi s Sporazumom o izstopu in skupno izjavo, ki dopolnjuje politično izjavo, dogovorjeno med predsednico vlade May in predsednikom Evropske komisije Junckerjem ter potrjeno s strani Evropske komisije istega dne. Evropski svet je 21. marca 2019 odobril oba dokumenta.

(7)

V skladu s členom 50(3) PEU se Pogodbi za državo, ki izstopa, prenehata uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po uradnem obvestilu, razen če Evropski svet v dogovoru z zadevno državo članico soglasno sklene, da se to obdobje podaljša.

(8)

Združeno kraljestvo je v pismu z dne 20. marca 2019 zaprosilo za podaljšanje obdobja, določenega v členu 50(3) PEU, do 30. junija 2019, da bi lahko zaključilo postopek ratifikacije Sporazuma o izstopu.

(9)

Evropski svet se je 21. marca 2019 dogovoril o podaljšanju do 22. maja 2019, pod pogojem, da spodnji dom parlamenta naslednji teden odobri Sporazum o izstopu. Če ta pogoj ne bo izpolnjen, se je Evropski svet dogovoril o podaljšanju do 12. aprila 2019 in navedel, da od Združenega kraljestva pričakuje, da bo do 12. aprila 2019 določilo nadaljnje korake in jih predložilo Evropskemu svetu v preučitev.

(10)

Navedeno podaljšanje bo privedlo do tega, da bo Združeno kraljestvo ohranilo status države članice z vsemi pravicami in obveznostmi iz Pogodb in v skladu s pravom Unije. Če bo Združeno kraljestvo v obdobju od 23. do 26. maja 2019 še vedno imelo status države članice, bo moralo v skladu s pravom Unije izvesti volitve v Evropski parlament. Opozoriti je treba, da bi moralo Združeno kraljestvo razpis volitev objaviti do 12. aprila 2019, da bi se take volitve lahko izvedle.

(11)

Tako podaljšanje izključuje vsakršno ponovno razpravo glede Sporazuma o izstopu. Vse enostranske zaveze, izjave ali druga dejanja s strani Združenega kraljestva morajo biti skladni s črko in duhom Sporazuma o izstopu.

(12)

Kot je določeno v členu 50(4) PEU, Združeno kraljestvo ne sodeluje pri razpravah Evropskega sveta o tem sklepu niti pri njegovem sprejemanju. Vendar se je Združeno kraljestvo v skladu s členom 50(3) PEU strinjalo s podaljšanjem obdobja iz navedenega člena in s tem sklepom, kot je navedeno v pismu stalnega predstavnika Združenega kraljestva pri Evropski uniji Tima Barrowa z dne 22. marca 2019 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Če spodnji dom parlamenta najpozneje 29. marca 2019 odobri Sporazum o izstopu, se obdobje iz člena 50(3) PEU podaljša do 22. maja 2019.

Če spodnji dom parlamenta ne odobri Sporazuma o izstopu najpozneje do 29. marca 2019, se obdobje iz člena 50(3) PEU podaljša do 12. aprila 2019. V tem primeru bo Združeno kraljestvo do 12. aprila 2019 določilo nadaljnje korake in jih predložilo Evropskemu svetu v preučitev.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. marca 2019

Za Evropski svet

Predsednik

D. TUSK