18.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 181/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1011

z dne 17. julija 2018

o odobritvi razširitve ravni uporabe z UV-žarki obdelanih gob kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2015/2283 določa, da se na trg Unije lahko dajo le odobrena nova živila, vključena na seznam Unije.

(2)

V skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), ki vzpostavlja seznam Unije z odobrenimi novimi živili.

(3)

Komisija se v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2015/2283 odloči o odobritvi novega živila in dajanju tega živila na trg Unije ter o posodobitvi seznama Unije.

(4)

Z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/2355 (3) je bilo v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (4) odobreno dajanje na trg z UV-žarki obdelanih gob kot novega živila.

(5)

Dne 23. julija 2015 sta družbi Banken Champignons Group B.V. in J.K. Holding B.V. vložili zahtevo pri pristojnem organu Nizozemske za dajanje z UV-žarki obdelanih gob (Agaricus bisporus) s povišanimi ravnmi vitamina D2 na trg Unije kot novega živila v smislu točke (f) člena 1(2) Uredbe (ES) št. 258/97.

(6)

Z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/2470 je navedena odobritev januarja 2018 postala generična. Vloga teh družb zadeva gobe z višjo vsebnostjo vitamina D2, zato bi bilo treba to uredbo obravnavati kot odobritev za razširitev uporabe.

(7)

V skladu s členom 35(1) Uredbe (EU) 2015/2283 se kakršna koli zahteva za dajanje novega živila na trg Unije, ki se predloži državi članici v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 258/97 in za katero končna odločitev ni bila sprejeta pred 1. januarjem 2018, obravnava kot vloga, predložena v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283.

(8)

Zahteva za dajanje z UV-žarki obdelanih gob (Agaricus bisporus) s povišanimi ravnmi vitamina D2 na trg Unije kot novega živila je bila predložena državi članici v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 258/97 in vloga izpolnjuje tudi zahteve iz Uredbe (EU) 2015/2283.

(9)

Pristojni organ Nizozemske je 20. septembra 2017 izdal poročilo o začetni presoji. V navedenem poročilu je ugotovil, da z UV-žarki obdelane gobe (Agaricus bisporus) s povišanimi ravnmi vitamina D2 izpolnjujejo merila za novo živilo, določena v členu 3(1) Uredbe (ES) št. 258/97.

(10)

Komisija je 5. oktobra 2017 poročilo o začetni presoji poslala drugim državam članicam. Te so v 60-dnevnem roku iz prvega pododstavka člena 6(4) Uredbe (ES) št. 258/97 podale pripombe v zvezi z zagotavljanjem, da se ravni največjega dopustnega vnosa vitamina D, ki jih je določila Evropska agencija za varnost hrane (5), ne presežejo.

(11)

Glede na pripombe drugih držav članic je vložnik predložil dodatna pojasnila, ki so odpravila pomisleke ter zaskrbljenost držav članic in Komisije.

(12)

Navedena pojasnila vsebujejo dovolj dokazov, da se z UV-žarki obdelane gobe (Agaricus bisporus) s povišanimi ravnmi vitamina D2 pri predlaganih ravneh uporabe štejejo za skladne s členom 12(1) Uredbe (EU) 2015/2283.

(13)

Točka 1 dela A Priloge VI k Uredbi (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (6) določa, da ime živila vključuje podatke o njegovi posebni obdelavi ali se mu takšni podatki dodajo v vseh primerih, v katerih bi opustitev takšnih informacij lahko zavedla potrošnika. Ker potrošniki običajno ne pričakujejo, da se gobe obdelujejo z UV-žarki, ime tega živila vključuje take informacije ali se mu dodajo, da se prepreči zavajanje potrošnika.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vnos na seznamu Unije z odobrenimi novimi živili iz člena 8 Uredbe (EU) 2015/2283, ki zadeva snov z UV-žarki obdelane gobe, se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

2.   Vnos na seznamu Unije iz prvega odstavka vključuje pogoje uporabe in zahteve za označevanje, določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. julija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 72).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2355 z dne 14. decembra 2017 o odobritvi dajanja na trg z UV žarki obdelanih gob kot novega živila v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 336, 16.12.2017, str. 52).

(4)  Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).

(5)  EFSA Journal 2012;10(7):2813.

(6)  Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str. 18).


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/2470 se spremeni:

(1)

vnos za „Z UV-žarki obdelane gobe (Agaricus bisporus)“ v tabeli 1 (Odobrena nova živila) se nadomesti z naslednjim:

Odobreno novo živilo

Pogoji za uporabo novih živil

Dodatne posebne zahteve za označevanje

Druge zahteve

Z UV-žarki obdelane gobe ( Agaricus bisporus )

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni vitamina D2

1.

Poimenovanje pri označevanju novega živila kot takega ali živil, ki ga vsebujejo, je ‚z UV-žarki obdelane gobe (Agaricus bisporus)‘.

2.

Poimenovanju pri označevanju novega živila kot takega ali živil, ki ga vsebujejo, se doda navedba ‚Za povišanje ravni vitamina D je bila uporabljena nadzorovana obdelava s svetlobo.‘ ali ‚Za povišanje ravni vitamina D2 je bila uporabljena obdelava z UV-žarki.‘“

 

gobe (Agaricus bisporus)

20 μg vitamina D2/100 g sveže teže

(2)

vnos za „Z UV-žarki obdelane gobe (Agaricus bisporus)“ v tabeli 2 (Specifikacije) se nadomesti z naslednjim:

Odobreno novo živilo

Specifikacija

Z UV-žarki obdelane gobe ( Agaricus bisporus )

Opis/opredelitev:

Komercialno gojene gobe Agaricus bisporus, ki se nabrane obdelajo z UV-svetlobo.

UV-sevanje: postopek sevanja z ultravijolično svetlobo valovne dolžine 200-800 nm.

Vitamin D2:

kemijsko ime: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

sopomenka: ergokalciferol

št. CAS: 50-14-6

molekulska masa: 396,65 g/mol

Vsebnost:

vitamin D2 v končnem proizvodu: 5–20 μg/100 g sveže teže ob izteku roka uporabnosti“