25.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/76


SKLEP SVETA (EU, Euratom) 2018/767

z dne 22. maja 2018

o določitvi obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Akta z dne 20. septembra 1976 o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (1) in zlasti drugega pododstavka člena 11(2) Akta,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 78/639/Euratom, ESPJ, EGS (3) določil obdobje za prve volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, in sicer od 7. do 10. junija 1979.

(2)

Izkazalo se je, da je devete volitve nemogoče izvesti v obdobju, predvidenem za leto 2019.

(3)

Zaradi tega bi bilo treba določiti drugo volilno obdobje –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Obdobje iz člena 10(1) Akta z dne 20. septembra 1976 o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami je za devete volitve od 23. do 26. maja 2019.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. maja 2018

Za Svet

Predsednik

K. VALCHEV


(1)  UL L 278, 8.10.1976, str. 5.

(2)  Mnenje z dne 18. aprila 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Sklep Sveta 78/639/Euratom, ESPJ, EGS z dne 25. julija 1978 o določitvi obdobja za prve volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (UL L 205, 29.7.1978, str. 75).