20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/865


UREDBA (EU) št. 1310/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. decembra 2013

o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 42 ter člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2), ki se bo uporabljala od 1. januarja 2014, določa pravila glede podpore Unije za razvoj podeželja in razveljavlja Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 (3), brez poseganja v nadaljnjo uporabo uredb, s katerimi se izvaja navedena uredba, dokler se jih ne razveljavi. Za lažji prehod z obstoječih shem podpore na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005 na novi pravni okvir, ki zajema programsko obdobje, ki se začne 1. januarja 2014 (v nadaljnjem besedilu: novo programsko obdobje), bi bilo treba sprejeti prehodne določbe, da se preprečijo težave ali zamude pri izvajanju podpore za razvoj podeželja, do katerih bi lahko prišlo zaradi datuma sprejetja novih programov za razvoj podeželja. Zato bi bilo treba državam članicam dovoliti, da za nekatere ukrepe še naprej prevzemajo pravne obveznosti v okviru svojih obstoječih programov za razvoj podeželja v letu 2014, zadevni izdatki pa bi morali biti upravičeni do podpore v novem programskem obdobju.

(2)

Glede na znatne spremembe metode za razmejitev območij z znatnimi naravnimi omejitvami v novem programskem obdobju, se za nove pravne obveznosti, prevzete v letu 2014, ne bi smela uporabljati obveznost, naložena kmetu, da mora na območju kmetovati nadaljnjih pet let.

(3)

Za zagotovitev pravne varnosti med prehodom bi morali biti nekateri izdatki na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005 upravičeni do prispevka iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v novem programskem obdobju, če še ostajajo odprta plačila. V to bi bilo treba vključiti tudi nekatere dolgoročne obveznosti v okviru podobnih ukrepov, določenih v Uredbi Sveta (EGS) št. 2078/92 (4), Uredbi Sveta (EGS) št. 2080/92 (5) in Uredbi Sveta (ES) št. 1257/1999 (6), če so ti ukrepi prejemali podporo v okviru Uredbe (ES) št. 1698/2005 in so v letu 2014 plačila še odprta. Zaradi dobrega finančnega poslovodenja in učinkovitega izvajanja programov bi bilo treba takšne izdatke jasno opredeliti v programih za razvoj podeželja ter v sistemih upravljanja in nadzora držav članic. Da bi se izognili nepotrebni kompleksnosti finančnega upravljanja programov za razvoj podeželja v novem programskem obdobju, bi bilo treba za prehodne izdatke uporabljati stopnje sofinanciranja novega programskega obdobja.

(4)

Glede na resne težave, s katerimi se številne države članice še vedno soočajo v povezavi s svojo finančno stabilnostjo, in da se v času prehoda s sedanjega na novo programsko obdobje omejijo negativni učinki, ki izhajajo iz teh težav, z omogočanjem kar najboljše porabe razpoložljivih sredstev iz EKSRP, je treba trajanje odstopanja, ki povečuje najvišje deleže prispevka EKSRP, določene v členu 70(4c) Uredbe (ES) št. 1698/2005, podaljšati do končnega datuma za upravičenost izdatkov za programsko obdobje 2007–2013, in sicer do 31. decembra 2015.

(5)

Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7), ki določa nove sheme podpore, naj bi se uporabljala od 1. januarja 2015. Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 (8), zato še naprej predstavlja podlago za dodeljevanje dohodkovne podpore kmetom v koledarskem letu 2014. Upoštevati bi bilo treba Uredbo Sveta (EU) št. 1311/2013 (9). Za zagotovitev skladnosti pri izvajanju določb o navzkrižni skladnosti in spoštovanja standardov, ki jih zahtevajo nekateri ukrepi, bi bilo treba določiti, da se relevantne določbe, ki se uporabljajo v programskem obdobju 2007–2013, še naprej uporabljajo do začetka uporabe novega zakonodajnega okvira. Iz istega razloga bi se morale še naprej uporabljati določbe v zvezi z dopolnilnimi nacionalnimi neposrednimi plačili za Hrvaško, ki se uporabljajo v letu 2013.

(6)

Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (10) državam članicam ponuja možnost, da za neposredna plačila izplačajo predplačila. Na podlagi Uredbe (ES) št. 73/2009 mora izvršitev te možnosti odobriti Komisija. Izkušnje, pridobljene pri izvajanju shem neposredne podpore, kažejo, da je primerno dovoliti, da kmetje prejmejo predplačila. Pri vlogah v letu 2014 bi bilo treba ta predplačila omejiti na največ 50 % plačil iz shem podpor, naštetih v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 73/2009 in na največ 80 % plačil za goveje in telečje meso.

(7)

Za uskladitev z Uredbo (EU) št. 1311/2013 ter zlasti z izravnavo razpoložljivega zneska za odobritev neposredne podpore kmetom in z mehanizmom zunanje konvergence je treba za leto 2014 spremeniti nacionalne zgornje meje, določene v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 73/2009. Sprememba nacionalnih zgornjih mej bo neizogibno vplivala na zneske, ki jih posamezni kmetje lahko prejmejo kot neposredna plačila v letu 2014. Zato bi bilo treba določiti, kako bo ta sprememba vplivala na vrednost pravic do plačila in višino ostalih neposrednih plačil. Da bi upoštevali položaj manjših kmetov, še posebej ker se v letu 2014 ne uporablja modulacija ali prilagoditveni mehanizem, zlasti tudi ne izvzetje direktnih plačil v višini do 5 000 EUR iz takega mehanizma, bi bilo treba državam članicam, ki ne odobrijo prerazporeditvenega plačila in ki se ne odločijo za prenos sredstev v podporo za razvoj podeželja preko prilagoditvenega mehanizma, dovoliti, da ne znižajo vrednosti vseh pravic do plačila.

(8)

Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri finančnem izvajanju Uredbe (ES) št. 73/2009, bi bilo treba pojasniti nekatere njene določbe, zlasti v zvezi z elementi, na katere se nanašajo številke iz Priloge VIII k navedeni uredbi, in povezavo z možnostjo držav članic, da sredstva, ki niso bila porabljena v shemi enotnega plačila, porabijo za financiranje posebne podpore.

(9)

Države članice so se lahko na podlagi Uredbe (ES) št. 73/2009 odločile, da določen delež nacionalne zgornje meje uporabijo za posebno podporo svojim kmetom ter da prejšnjo odločitev pregledajo s sprejemom odločitve o spremembi ali prenehanju takšne podpore. Primerno je določiti dodaten pregled navedenih odločitev z učinkom od koledarskega leta 2014. Da se prepreči prekinitev stopnje podpore, je treba istočasno za eno leto podaljšati posebne pogoje iz člena 69(5) Uredbe (ES) št. 73/2009, na podlagi katerih se v nekaterih državah članicah izplačuje posebna podpora in ki se iztečejo leta 2013, Glede na uvedbo prostovoljne vezane podpore, ki bo v jasno opredeljenih primerih na voljo nekaterim sektorjem ali regijam od 1. januarja 2015, je primerno dovoliti državam članicam, da v letu 2014 raven nekaterih vrst posebne podpore iz člena 68 Uredbe (ES) št. 73/2009 zvišajo na 6,5 %.

(10)

Enotna podpora kmetom z manjšimi kmetijskimi gospodarstvi bi morala biti zadostna, da se učinkovito doseže cilj dohodkovne podpore. Ker se v letu 2014 ne uporablja modulacija ali prilagoditveni mehanizem, zlasti tudi ne izvzetje direktnih plačil v višini do 5 000 EUR iz takega mehanizma, bi bilo treba državam članicam dovoliti, da že v letu 2014 neposredno podporo prerazporedijo med kmete tako, da jim odobrijo dodatno plačilo za prve hektare.

(11)

Shema enotnega plačila na površino, določena v Uredbi (ES) št. 73/2009, je prehodna in naj bi se končala 31. decembra 2013. V okviru reforme skupne kmetijske politike (SKP) je bilo sklenjeno, da bi bilo treba državam članicam, ki uporabljajo to shemo, dovoliti, da jo z namenom odobritve osnovnega plačila uporabljajo še v nadaljnjem prehodnem obdobju, ki bi trajalo najdlje do konca leta 2020. Zaradi tega bi bilo treba za eno leto podaljšati obdobje uporabe sheme enotnega plačila na površino iz Uredbe (ES) št. 73/2009. Poleg tega bi bilo treba zaradi upoštevanja trenutnega prestrukturiranja zemljišč in zaradi poenostavitve v zadevnih državah članicah med upravičene kmetijske površine šteti tudi tiste upravičene površine, ki 30. junija 2003 niso bile v dobrem kmetijskem stanju, kar bo veljalo od 1. januarja 2015 na podlagi Uredbe (EU) št. 1307/2013.

(12)

V skladu s členom 133a Uredbe (ES) št. 73/2009 lahko nove države članice, razen Bolgarije in Romunije, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino, v letu 2013 odobrijo prehodno državno pomoč za kmete. Glede na podaljšanje sheme enotnega plačila na površino v letu 2014 bi morale te države članice obdržati to možnost. Glede na raven dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil na podlagi člena 132 Uredbe (ES) št. 73/2009 za Bolgarijo in Romunijo v letu 2014 bi morali imeti ti državi članici možnost, da se v letu 2014 odločita za prehodno državno pomoč namesto za odobritev dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil.

(13)

Prehodna državna pomoč se odobri pod pogoji, enakimi tistim, ki se za to pomoč uporabljajo v letu 2013, oziroma v primeru Bolgarije in Romunije pod pogoji, enakimi tistim, ki se v letu 2013 uporabljajo za dopolnilna nacionalna neposredna plačila. Da pa bi olajšali upravljanje prehodne državne pomoči v letu 2014, se ne bi smela uporabljati znižanja iz člena 132(2) v povezavi s členoma 7 in 10 Uredbe (ES) št. 73/2009. Poleg tega bi bilo treba najvišjo raven pomoči na sektor omejiti na določen odstotek, da se zagotovi skladnost prehodne državne pomoči z mehanizmom konvergence. Zaradi težkih finančnih razmer na Cipru bi bilo za to državo članico treba določiti nekatere prilagoditve.

(14)

Da se državam članicam omogoči obravnavanje potreb njihovih kmetijskih sektorjev ali okrepitev njihovih politik razvoja podeželja na prožnejši način, bi jim bilo treba dati možnost, da sredstva iz zgornjih mej neposrednih plačil prenesejo v podporo za razvoj podeželja in obratno. Hkrati bi bilo treba tem državam članicam, v katerih raven neposredne podpore ostaja nižja od 90 % povprečne ravni podpore v Uniji, dati možnost, da dodatna sredstva iz svoje podpore za razvoj podeželja prenesejo v zgornje meje neposrednih plačil. Takšne odločitve bi bilo treba z nekaterimi omejitvami sprejeti za celotno obdobje proračunskih let 2015–2020, z možnostjo pregleda leta 2017, pod pogojem, da nobena odločitev na podlagi takšnega pregleda ne vključuje nobenega znižanja zneskov, dodeljenih za razvoj podeželja.

(15)

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (11) je razveljavila Direktivo Sveta 80/68/EGS (12) z učinkom od 22. decembra 2013. Da se ohranijo enaka pravila v okviru navzkrižne skladnosti v zvezi z varstvom podzemne vode, kot so določena v Direktivi 80/68/EGS na zadnji dan njene veljavnosti, je ustrezno, da se prilagodi področje uporabe navzkrižne skladnosti in določi standard dobrega kmetijskega in okoljskega stanja, ki obsega zahteve iz člena 4 in člena 5 navedene direktive.

(16)

Člen 83 Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (13) določa, da se sklicevanje na člen 3 Direktive Sveta 91/414/EGS (14) v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 73/2009 razume kot sklicevanje na člen 55 Uredbe (ES) št. 1107/2009. V Uredbi (EU) št. 1306/2013 pa je to sklicevanje omejeno na prvi in drugi stavek člena 55 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Da bi zagotovili skladnost zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev v letu 2014 in naslednjih letih, bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo II k Uredbi (ES) št. 73/2009.

(17)

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (15) določa vključitev podpore za rejo sviloprejk v shemo neposredne podpore in posledično njeno črtanje iz Uredbe (EU) št. 1308/2013. Zaradi zapoznele uporabe nove sheme neposredne podpore bi bilo treba pomoči v sektorju sviloprejk podaljšati za še eno leto.

(18)

Finski je bilo dovoljeno, da v skladu s členom 141 Akta o pristopu iz leta 1994 izplačuje državno podporo za nekatere kmetijske sektorje na južnem Finskem. Ob upoštevanju časovnice reforme SKP in glede na težke gospodarske razmere v kmetijstvu na južnem Finskem, zaradi česar proizvajalci še vedno potrebujejo posebno podporo, je ustrezno določiti integracijske ukrepe, na podlagi katerih lahko Komisija v skladu s členom 42 Pogodbe o delovanju Evropske unije Finski dovoli, da pod določenimi pogoji odobri državno pomoč za južno Finsko. Dohodkovno pomoč bi bilo treba postopoma zniževati prek celotnega obdobja, leta 2020 pa ne bi smela presegati 30 % zneskov, odobrenih leta 2013.

(19)

Od 1. januarja 2015 bi se morale uporabljati določbe o sistemu kmetijskega svetovanja, integriranem administrativnem in kontrolnem sistemu ter navzkrižni skladnosti iz naslova III, poglavja II naslova V oziroma naslova VI Uredbe (EU) št. 1306/2013.

(20)

Zaradi vključitve člena 136a v Uredbo (ES) št. 73/2009 je treba spremeniti sklicevanja na člen 14 Uredbe (EU) št. 1307/2013 v Uredbi (EU) št. 1305/2013.

(21)

Uredbe (ES) št. 73/2009, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. No 1306/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 1305/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(22)

Da bi omogočili takojšnjo uporabo predvidenih prehodnih določb, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave in bi se morala uporabljati od 1. januarja 2014. Da se prepreči kakršno koli prekrivanje pravil o prožnosti med stebri iz Uredbe (ES) št. 73/2009 in Uredbe (EU) št. 1307/2013, kakor spremenjena s to uredbo, bi bilo treba tozadevno spremembo Uredbe (ES) št. 73/2009 uporabljati od 31. decembra 2013, spremembe Uredbe (EU) št. 1307/2013 pa od datuma začetka njene veljavnosti. Poleg tega bi bilo treba spremembe prilog II in III k Uredbi (ES) št. 73/2009, s katerimi naj bi zagotovili nadaljnjo uporabo obstoječih pravil o navzkrižni skladnosti, uporabljati od datuma razveljavitve Direktive 80/68/EGS, in sicer od 22. decembra 2013.

(23)

Ob upoštevanju dejstva, da bo leto 2014 prehodno leto, v katerem bodo države članice morale pripraviti celovito izvajanje reforme SKP, je pomembno, da se zagotovi kar najmanjša upravna obremenitev, izhajajoča iz prehodne ureditve, določene v tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREHODNE DOLOČBE O PODPORI ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Člen 1

Pravne obveznosti v letu 2014 na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005

1.   Brez poseganja v člen 88 Uredbe (EU) št. 1305/2013 lahko države članice v letu 2014 za ukrepe iz člena 20, z izjemo točk (a)(iii), c(i) in (d) navedene uredbe, ter iz člena 36 Uredbe (ES) št. 1698/2005 še naprej prevzemajo nove pravne obveznosti do upravičencev v skladu s programi za razvoj podeželja, sprejetimi na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005, tudi po tem, ko so bila finančna sredstva za programsko obdobje 2007–2013 porabljena, pod pogojem, da je vloga za podporo predložena pred sprejetjem ustreznega programa za razvoj podeželja za programsko obdobje 2014–2020.

Brez poseganja v točko E Priloge VI k Aktu o pristopu iz leta 2012 in določb, sprejetih na podlagi Akta, lahko Hrvaška za ukrepe iz točk (a) in (c) člena 171(2) Uredbe Komisije (ES) št. 781/2007 (16) v skladu s programom Instrumenta za predpristopno pomoč za razvoj podeželja (IPARD), sprejetim na podlagi navedene uredbe, še naprej prevzema nove pravne obveznosti do upravičencev v letu 2014, tudi po tem, ko so ustrezna finančna sredstva iz tega programa porabljena, pod pogojem, da je vloga za podporo predložena pred sprejetjem njenega programa za razvoj podeželja za programsko obdobje 2014–2020.

Izdatki, nastali na podlagi teh obveznosti, so upravičeni v skladu s členom 3 te uredbe.

2.   Pogoj, določen v drugi alinei člena 14(2) Uredbe (ES) št. 1257/1999, se ne uporablja za nove pravne obveznosti, ki jih države članice prevzamejo v letu 2014 na podlagi točk (a)(i) in (ii) člena 36 Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Člen 2

Nadaljnja uporaba členov 50a in 51 Uredbe (ES) št. 1698/2005

Brez poseganja v člen 88 Uredbe (EU) št. 1305/2013 se člena 50a in 51 Uredbe (ES) št. 1698/2005 uporabljata do 31. decembra 2014 za dejavnosti, ki so izbrane v okviru programov za razvoj podeželja v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s točkama (a) in (b) člena 21(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede letne premije ter v skladu s členi 28 do 31, 33 in 34 navedene uredbe.

Člen 3

Upravičenost nekaterih vrst izdatkov

1.   Brez poseganja v člen 6(1) in člen 88 Uredbe (EU) št. 1305/2013 so izdatki v zvezi s pravnimi obveznostmi do upravičencev, nastalimi na podlagi ukrepov iz členov 20 in 36 Uredbe (ES) št. 1698/2005, ter v primeru Hrvaške brez poseganja v točko E Priloge VI k Aktu o pristopu iz leta 2012 in določbe, sprejete na podlagi Akta, ter ukrepov iz točk (a) in (c) člena 171(2) Uredbe (ES) št. 718/2007, upravičeni do prispevka iz EKSRP v programskem obdobju 2014–2020 v naslednjih primerih:

(a)

za plačila med 1. januarjem 2014 in 31. decembrom 2015, v primeru Hrvaške pa med 1. januarjem 2014 in 31. decembrom 2016, kadar so dodeljena finančna sredstva za zadevni ukrep ustreznega programa, sprejetega na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005 oziroma Uredbe (ES) št. 718/2007, že porabljena, ter

(b)

za plačila po 31. decembru 2015, v primeru Hrvaške pa po 31. decembru 2016.

Ta odstavek se uporablja tudi za pravne obveznosti do upravičencev, ki so prevzete na podlagi ustreznih ukrepov iz uredb (ES) št. 1257/1999, (EGS) št. 2078/92 in (EGS) št. 2080/92, ki prejemajo podporo na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005.

2.   Izdatki iz odstavka 1 so upravičeni do prispevka iz EKSRP v programskem obdobju 2014–2020, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

takšni izdatki so določeni v zadevnem programu za razvoj podeželja za programsko obdobje 2014–2020;

(b)

uporablja se stopnja prispevka EKSRP za ustrezni ukrep v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013, določena v Prilogi I k tej uredbi; in

(c)

države članice zagotovijo, da so zadevne prehodne dejavnosti jasno označene v njihovih sistemih upravljanja in nadzora.

Člen 4

Uporaba nekaterih določb Uredbe (ES) št. 73/2009 v letu 2014

Z odstopanjem od Uredbe (EU) št. 1305/2013se za leto 2014:

(a)

sklic na poglavje I naslova VI Uredbe (EU) št. 1306/2013 v členih 28, 29, 30 in 33 Uredbe (EU) št. 1305/2013 bere kot sklic na člena 5 in 6 Uredbe (ES) št. 73/2009 ter prilogi II in III k navedeni uredbi.

(b)

sklic na člen 19 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v členu 40(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 bere kot sklic na člen 132 Uredbe (ES) št. 73/2009;

(c)

sklic na člen 17 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v točki (a) člena 40(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 bere kot sklic na člen 121 Uredbe (ES) št. 73/2009.

POGLAVJE II

SPREMEMBE

Člen 5

Spremembe Uredbe (ES) št. 1698/2005

Člen 70(4c) Uredbe (ES) št. 1698/2005 se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„(4c)   Z odstopanjem od zgornjih mej iz odstavkov 3, 4 in 5 se lahko prispevek EKSRP poveča na največ 95 % upravičenih javnih izdatkov v regijah, upravičenih po konvergenčnem cilju, v najbolj oddaljenih regijah in za manjše Egejske otoke ter na 85 % upravičenih javnih izdatkov v drugih regijah. Ti deleži se nanašajo na upravičene izdatke, na novo prijavljene v posameznih potrjenih izjavah o izdatkih do končnega datuma za upravičenost izdatkov za programsko obdobje 2007–2013, in sicer do 31. decembra 2015, kadar država članica 20. decembra 2013 ali pozneje izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:“;

(b)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Država članica, ki želi uporabiti odstopanje iz prvega pododstavka, Komisiji predloži zahtevo za ustrezno spremembo svojega programa za razvoj podeželja. Odstopanje se uporablja, ko Komisija potrdi spremembe programa.“.

Člen 6

Spremembe Uredbe (ES) št. 73/2009

Uredba (ES) št. 73/2009 se spremeni:

(1)

v členu 29 se doda naslednji odstavek:

„5.   Z odstopanjem od odstavka 2 lahko države članice od 16. oktobra 2014 kmetom plačajo predplačila do največ 50 % neposrednih plačil v okviru shem podpor iz Priloge I za vloge, vložene v letu 2014. V primeru plačil za goveje in telečje meso iz oddelka 11 poglavja 1 naslova IV lahko države članice ta odstotek povečajo na največ 80 %.“;

(2)

člen 40 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 40

Nacionalne zgornje meje

1.   Za vsako državo članico in vsako leto je skupna vrednost vseh dodeljenih pravic do plačila, nacionalne rezerve iz člena 41 in zgornjih mej, določenih v skladu s členom 51(2), členom 69(3) in členom 72b, enaka svoji nacionalni zgornji meji, ki je določena v Prilogi VIII.

2.   Država članica po potrebi linearno zniža ali poveča vrednost vseh pravic do plačila, zneska nacionalne rezerve iz člena 41 ali oboje, da zagotovi spoštovanje svoje nacionalne zgornje meje iz Priloge VIII.

Države članice, ki se odločijo, da ne bodo izvajale poglavja 5a naslova III te uredbe in uporabljale možnosti iz člena 136a(1), se lahko odločijo, da zaradi potrebnega znižanja vrednosti pravic do plačila iz prvega pododstavka ne bodo znižale tistih pravic do plačila, ki so jih v letu 2013 aktivirali kmetje, ki so v letu 2013 uveljavljali zahtevek za neposredno plačilo, manjši od zneska, ki ga določi zadevna država članica; ta znesek ne presega 5 000 EUR.

3.   Brez poseganja v člen 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (17) zneski neposrednih plačil, ki se lahko v državi članici odobrijo za koledarsko leto 2014 na podlagi členov 34, 52, 53, 68 in 72a te uredbe ter za pomoč rejcem sviloprejk na podlagi člena 111 Uredbe (ES) št. 1234/2007, ne presegajo zgornjih mej iz Priloge VIII k tej uredbi za zadevno leto, znižanih za zneske, določene na podlagi uporabe člena 136b te uredbe za koledarsko leto 2014, kot je določeno v Prilogi VIIIa k tej uredbi.

Države članice lahko po potrebi ter zaradi spoštovanja zgornjih mej, določenih v Prilogi VIII k tej uredbi in znižanih za zneske, določene na podlagi uporabe člena 136b te uredbe za koledarsko leto 2014, kot je določeno v prilogi VIIIa k tej uredbi, linearno znižajo zneske neposrednih plačil za koledarsko leto 2014.

(17)  Uredba (EU) št 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).“."

(3)

v členu 41(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

skupno vrednostjo vseh dodeljenih pravic do plačila in zgornjih mej, določenih v skladu s členom 51(2), členom 69(3) in členom 72b te uredbe.“;

(4)

v členu 51(2) se doda naslednji pododstavek:

„Za leto 2014 so zgornje meje za neposredna plačila iz členov 52 in 53 enake zgornjim mejam, določenim za leto 2013, pomnoženim s koeficientom, ki se za vsako zadevno državo članico izračuna tako, da se nacionalna zgornja meja za leto 2014 iz Priloge VIII deli z nacionalno zgornjo mejo za leto 2013. To množenje se uporablja samo za države članice, v katerih je nacionalna zgornja meja iz Priloge VIII za leto 2014 nižja od nacionalne zgornje meje za leto 2013.“;

(5)

v členu 68(8) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„8.   Tiste države članice, ki so sprejele odločitev iz člena 69(1), jo lahko do 1. februarja 2014 pregledajo in se odločijo, da bodo z učinkom od leta 2014:“;

(6)

člen 69 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice se lahko do 1. avgusta 2009, do 1. avgusta 2010, 1. avgusta 2011, do 1. septembra 2012, v primeru Hrvaške do datuma njenega pristopa, ali do 1. februarja 2014 odločijo, da bodo od leta, ki sledi tej odločitvi, oziroma v primeru Hrvaške od prvega leta izvajanja sheme enotnega plačila, ali od leta 2014 v primeru odločitve, sprejete do 1. februarja 2014, uporabile do 10 % sredstev iz nacionalne zgornje meje iz člena 40, Malta pa 2 000 000 EUR, za posebno podporo iz člena 68(1).“;

(b)

v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Izključno za zagotovitev upoštevanja nacionalnih zgornjih mej iz člena 40(2) in za izračun iz člena 41(1) se zneski za dodelitev podpore iz točke (c) člena 68(1) odštejejo od nacionalne zgornje meje iz člena 40(1). Štejejo se kot dodeljena pravica do plačila.“;

(c)

v odstavku 4 se odstotek "3,5 %" nadomesti z odstotkom "6,5 %";

(d)

v prvem stavku odstavka 5 se letnica „2013“ nadomesti z letnico „2014“;

(e)

v odstavku 6 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Izključno zaradi zagotovitve spoštovanja nacionalnih zgornjih mej iz člena 40(2) in za izračun iz člena 41(1) zadevni znesek ne šteje kot del zgornjih mej, določenih na podlagi odstavka 3 tega člena, kadar država članica uporabi možnost iz točke (a) prvega pododstavka tega odstavka.“;

(7)

v naslovu III se doda naslednje poglavje:

„Poglavje 5a

PRERAZPOREDITVENO PLAČILO ZA LETO 2014

Člen 72a

Splošna pravila

1.   Države članice se lahko do 1. marca 2014 odločijo, da za leto 2014 odobrijo plačilo za kmete, ki so upravičeni do plačila na podlagi sheme enotnega plačila iz poglavij 1, 2 in 3 (v nadaljnjem besedilu: prerazporeditveno plačilo).

Države članice Komisijo uradno obvestijo o svoji odločitvi do 1. marca 2014.

2.   Države članice, ki so se odločile za uporabo sheme enotnega plačila na regionalni ravni v skladu s členom 46, lahko prerazporeditveno plačilo uporabijo na regionalni ravni.

3.   Brez poseganja v uporabo finančne discipline, v linearna znižanja iz člena 40(3), ter v uporabo členov 21 in 23, se prerazporeditveno plačilo odobri, potem ko kmet aktivira pravice do plačila.

4.   Države članice znesek prerazporeditvenega plačila izračunajo tako, da znesek, ki ga določi država članica in ni višji od 65 % nacionalnega ali regionalnega povprečnega plačila na hektar, pomnožijo s številom pravic do plačila, ki jih je kmet aktiviral v skladu s členom 34. Število takšnih pravic do plačila ne presega najvišje vrednosti, ki jo določijo države članice in ki ni večja od 30 hektarov ali povprečne velikosti kmetijskih gospodarstev, določene v Prilogi VIIIb, če je v zadevni državi članici ta povprečna velikost večja od 30 hektarov.

5.   Če se upoštevajo najvišje vrednosti iz odstavka 4, lahko države članice na nacionalni ravni določijo stopnjevanje v okviru števila hektarov, določenega v skladu s tem odstavkom, ki se uporablja za vse kmete enako.

6.   Države članice nacionalno povprečno plačilo na hektar iz odstavka 4 določijo na podlagi nacionalne zgornje meje, določene v Prilogi VIIIc, in števila upravičenih hektarov, prijavljenih v letu 2014 v skladu s členom 34(2).

Države članice regionalno povprečno plačilo na hektar iz odstavka 4 določijo z uporabo deleža nacionalne zgornje meje, določene v Prilogi VIIIc, in števila upravičenih hektarov, prijavljenih v letu 2014 v zadevni regiji v skladu s členom 34(2). Delež se za vsako regijo izračuna tako, da se zadevna regijska zgornja meja, določena v skladu s členom 46(3), deli z nacionalno zgornjo mejo, določeno za leto 2014 v skladu s členom 40.

7.   Države članice zagotovijo, da se nobena ugodnost, določena na podlagi tega poglavja, ne odobri tistim kmetom, za katere se ugotovi, da so po 18. oktobru 2011 svoje kmetijsko gospodarstvo razdelili izključno z namenom, da bi pridobili koristi v okviru prerazporeditvenega plačila. To velja tudi za kmete, katerih gospodarstva so posledica takšne delitve.

Člen 72b

Finančne določbe

1.   Države članice se lahko do 1. marca 2014 odločijo, da bodo za financiranje prerazporeditvenega plačila porabile do 30 % letne nacionalne zgornje meje, določene na podlagi člena 40 za leto vložitve zahtevkov 2014. O takšni odločitvi uradno obvestijo Komisijo do navedenega datuma.

2.   Komisija na podlagi odstotka nacionalne zgornje meje, ki ga države članice porabijo v skladu z odstavkom 1 tega člena, sprejme izvedbene akte, s katerimi določi ustrezno zgornjo mejo za prerazporeditveno plačilo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 141b(2).“;

(8)

v členu 90 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Znesek pomoči na upravičeni hektar se določi z množenjem donosov iz odstavka 2 z naslednjimi referenčnimi zneski:

Bolgarija

:

520,20 EUR

Grčija

:

234,18 EUR

Španija

:

362,15 EUR

Portugalska

:

228,00 EUR.“;

(9)

v členu 122 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Shema enotnega plačila na površino je na voljo do 31. decembra 2014.“;

(10)

v členu 124 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Kmetijska površina nove države članice je za namene sheme enotnega plačila na površino tisti del kmetijske površine v obdelavi, ki je v dobrem kmetijskem stanju, ne glede na to, ali je v uporabi ali ne, in se, če je to primerno, prilagodi v skladu z objektivnimi in nediskriminatornimi merili, ki jih po odobritvi Komisije določi nova država članica.

V tem naslovu „kmetijska površina v obdelavi“ pomeni skupno površino ornih zemljišč, trajnih travnikov, trajnih nasadov in vrtov, kot jih za potrebe svojih statistik določi Komisija.

2.   Do odobritve plačila v okviru sheme enotnega plačila na površino so upravičene vse enote rabe ali poljine, ki ustrezajo merilom iz odstavka 1, pa tudi enote rabe ali poljine, zasajene s hitro rastočim panjevcem (oznaka KN ex 0602 90 41).

Razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin so enote rabe ali poljine iz prvega pododstavka na razpolago kmetu na datum, ki ga določi država članica in ni poznejši od datuma, določenega v zadevni državi članici za spremembo zahtevka za pomoč.

Najmanjša velikost upravičene površine na gospodarstvo, za katero se lahko zahteva plačilo, je 0,3 ha. Vsaka nova država članica lahko na podlagi objektivnih meril in po odobritvi Komisije določi, da bo najmanjšo velikost določila na višji ravni, pod pogojem, da ne presega 1 ha.“;

(11)

v naslovu V se vstavi naslednje poglavje:

„Poglavje 2a

PRERAZPOREDITVENO PLAČILO ZA LETO 2014

Člen 125a

Splošna pravila

1.   Nove države članice, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino, se lahko do 1. marca 2014 odločijo, da za leto 2014 odobrijo plačilo kmetom, ki so do njega upravičeni na podlagi sheme enotnega plačila na površino iz poglavja 2 (v nadaljnjem besedilu: prerazporeditveno plačilo za nove države članice).

Zadevne nove države članice Komisijo uradno obvestijo o svoji odločitvi do 1. marca 2014.

2.   Brez poseganja v uporabo finančne discipline ter uporabo členov 21 in 23 se prerazporeditveno plačilo za nove države članice izvede v obliki povečanja zneskov na hektar, odobrenih v okviru sheme enotnega plačila na površino.

3.   Države članice znesek prerazporeditvenega plačila za nove države članice izračunajo tako, da znesek, ki ga določi država članica in ni višji od 65 % nacionalnega povprečnega plačila na hektar, pomnožijo s številom upravičenih hektarov, za katere so kmetu odobreni zneski na podlagi sheme enotnega plačila na površino. Število takšnih hektarov ne presega najvišje vrednosti, ki jo določijo države članice, ki ni večja od 30 ali povprečne velikosti kmetijskih gospodarstev, določene v Prilogi VIII, če v zadevni novi državi članici ta povprečna velikost presega 30 hektarov.

4.   Če se upoštevajo najvišje vrednosti iz odstavka 3, lahko države članice na nacionalni ravni določijo stopnjevanje v okviru števila hektarov, določenega v skladu s tem odstavkom, ki se uporablja za vse kmete enako.

5.   Države članice določijo nacionalno povprečno plačilo na hektar iz odstavka 3 na podlagi nacionalne zgornje meje, določene v Prilogi VIIIc, in števila upravičenih hektarov, prijavljenih v letu 2014 na podlagi sheme enotnega plačila na površino.

6.   Nove države članice zagotovijo, da se ugodnosti na podlagi tega poglavja, ne odobrijo tistim kmetom, za katere se ugotovi, da so po 18. oktobru 2011 svoje kmetijsko gospodarstvo razdelili izključno z namenom, da bi pridobili koristi v okviru prerazporeditvenega plačila za nove države članice. To velja tudi za kmete, katerih gospodarstva so posledica takšne delitve.

Člen 125b

Finančne določbe

1.   Nove države članice se lahko do 1. marca 2014 odločijo, da bodo za financiranje prerazporeditvenega plačila za nove države članice porabile do 30 % letne nacionalne zgornje meje iz člena 40 za leto vložitve zahtevkov 2014, Bolgarija in Romunija pa do 30 % zneskov, določenih v Prilogi VIIId. O takšni odločitvi uradno obvestijo Komisijo do navedenega datuma.

Letni finančni okvir iz člena 123 se zniža za znesek iz prvega pododstavka.

2.   Komisija na podlagi odstotka nacionalne zgornje meje, ki ga zadevne nove države članice porabijo v skladu z odstavkom 1 tega člena, sprejme izvedbene akte, s katerimi določi ustrezno zgornjo mejo za prerazporeditveno plačilo za nove države članice in ustrezno znižanje letnega finančnega okvira iz člena 123. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 141b(2).“;

(12)

v členu 131 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Nove države članice, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino, se lahko do 1. avgusta 2009, 1. avgusta 2010, 1. avgusta 2011, 1. septembra 2012 ali 1. februarja 2014 odločijo, da bodo od leta, ki sledi tej odločitvi, ali od leta 2014 v primeru odločitve, sprejete do 1. februarja 2014, do 10 % sredstev iz svojih nacionalnih zgornjih mej iz člena 40 uporabile za dodelitev podpore kmetom, kakor je določeno v členu 68(1) in v skladu s poglavjem 5 naslova III, kot se uporablja zanje.“;

(13)

naslov člena 133a se nadomesti z naslednjim:

Prehodna državna pomoč v letu 2013“;

(14)

v poglavju 4 naslova V se vstavi naslednji člen:

„Člen 133b

Prehodna državna pomoč v letu 2014

1.   Nove države članice, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino v skladu s členom 122, se lahko odločijo za odobritev prehodne državne pomoči v letu 2014.

2.   Bolgarija in Romunija lahko pomoč na podlagi tega člena odobrita le, če se do 1. februarja 2014 odločita, da v letu 2014 ne bosta odobrili nobenih dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil na podlagi člena 132.

3.   Pomoč na podlagi tega člena se lahko odobri kmetom v sektorjih, za katere je bila v letu 2013 odobrena prehodna državna pomoč v skladu s členom 133a, ali, v primeru Bolgarije in Romunije, dopolnilna nacionalna neposredna plačila v skladu s členom 132.

4.   Pogoji za odobritev pomoči na podlagi tega člena so enaki pogojem, ki veljajo za odobritev plačil v skladu s členom 132 ali členom 133a za leto 2013, z izjemo znižanj zaradi uporabe člena 132(2) v povezavi s členoma 7 in 10.

5.   Skupni znesek pomoči, ki se lahko odobri kmetom v katerem koli sektorju iz odstavka 3, se omeji na 80 % posebnih finančnih okvirov za posamezne sektorje za leto 2013, kot jih potrdi Komisija v skladu s členom 133a(5) ali, za Bolgarijo in Romunijo, v skladu s členom 132(7).

Posebni finančni okviri za posamezne sektorje so za Ciper določeni v Prilogi XVIIa.

6.   Za Ciper se odstavka 3 in 4 ne uporabljata.

7.   Nove države članice Komisijo do 31. marca 2014 uradno obvestijo o odločitvah iz odstavkov 1 in 2. Uradno obvestilo o odločitvi iz odstavka 1 vključuje naslednje informacije:

(a)

finančni okvir za posamezen sektor;

(b)

po potrebi najvišjo stopnjo prehodne državne pomoči.

8.   Nove države članice se lahko na podlagi objektivnih meril in v okviru omejitev, ki jih v skladu z odstavkom 5 potrdi Komisija, odločijo o odobrenih zneskih prehodne državne pomoči.“;

(15)

v naslovu VI se doda naslednji člen:

„Člen 136a

Prožnost med stebri

1.   Države članice se lahko do 31. decembra 2013 odločijo, da za dodatno podporo ukrepom v okviru programov za razvoj podeželja, ki se financirajo iz EKSRP, kakor je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 1305/2013 (18) Evropskega parlamenta in Sveta, dajo na voljo do 15 % sredstev iz svojih letnih nacionalnih zgornjih mej za koledarsko leto 2014, kot so določene v Prilogi VIII k tej uredbi in iz svojih letnih nacionalnih zgornjih mej za koledarska leta 2015 do 2019, kot so določene v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 1307/2013 (19) Evropskega parlamenta in Sveta. Ustrezni znesek zato ni več na voljo za odobritev neposrednih plačil.

Odločitev iz prvega pododstavka se uradno sporoči Komisiji do 31. decembra 2013. V tej odločitvi se navede odstotek iz navedenega pododstavka, ki se lahko po posameznih koledarskih letih razlikuje.

Države članice, ki ne sprejmejo odločitve iz prvega pododstavka za koledarsko leto 2014, lahko do 1. avgusta 2014 sprejmejo navedeno odločitev za koledarska leta od 2015 do 2019. Komisijo o takšni odločitvi uradno obvestijo do tega datuma

Države članice se lahko odločijo za pregled odločitve iz tega odstavka z učinkom od koledarskega leta 2018. Vsaka odločitev, ki temelji na takem pregledu ne povzroči zmanjšanja odstotka, ki se uradno sporoči Komisiji v skladu s prvim, drugim in tretjim pododstavkom. Države članice o vsaki odločitvi, ki temelji na takšnem pregledu, uradno obvestijo Komisijo do 1. avgusta 2017.

2.   Pred 31. decembrom 2013 se lahko države članice, ki ne sprejmejo odločitve iz odstavka 1, odločijo, da kot neposredna plačila dajo na voljo največ 15 %, v primeru Bolgarije, Estonije, Španije, Latvije, Litve, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Finske, Švedske in Združenega kraljestva pa največ 25 % zneska, namenjenega za podporo ukrepom v okviru načrtovanja programov za razvoj podeželja, financiranih v okviru EKSRP, v obdobju 2015–2020, kot določa Uredba (EU) št. 1305/2013. Ustrezni znesek zato ni več na voljo za podporne ukrepe v okviru načrtovanja programov za razvoj podeželja.

Odločitev iz prvega pododstavka se uradno sporoči Komisiji do 31. decembra 2013. V tej odločitvi se navede odstotek iz navedenega pododstavka, ki se lahko po posameznih koledarskih letih razlikuje.

Države članice, ki ne sprejmejo odločitve iz prvega pododstavka za proračunsko leto 2015, lahko do 1. avgusta 2014 sprejmejo navedeno odločitev, kar zadeva proračunska leta 2016–2020. Komisijo o takšni odločitvi uradno obvestijo do tega datuma.

Države članice se lahko odločijo za pregled odločitve iz tega odstavka z učinkom za proračunski leti 2019 in 2020. Nobena odločitev, ki temelji na takšnem pregledu, ne povzroči povečanja odstotka, ki se uradno sporoči Komisiji v skladu s prvim, drugim in tretjim pododstavkom. Države članice o vsaki takšni odločitvi, ki temelji na takšnem pregledu, uradno obvestijo Komisijo do 1. avgusta 2017.

3.   Za upoštevanje odločitev, ki jih države članice uradno sporočijo v skladu z odstavkoma 1 in 2, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 141a, s katerimi se prilagodijo zgornje meje iz Priloge VIII.

(18)  Uredba (EU) št1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487)"

(19)  Uredba (EU) št 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17 decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608)“;"

(16)

v naslovu VI se doda naslednji člen:

„Člen 136 b

Transfer v EKSRP

Države članice, ki so se v skladu s členom 136 odločile, da bodo dale na voljo znesek iz proračunskega leta 2011 za podporo Unije v okviru načrtovanja programov za razvoj podeželja in financiranje iz EKSRP, zneske iz Priloge VIIIa še naprej dajejo na voljo za načrtovanje programov za razvoj podeželja in financiranje iz EKSRP za proračunsko leto 2015.“;

(17)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 140a

Prenos pooblastil

Za upoštevanje odločitev, ki jih države članice uradno sporočijo v skladu s členom 136a(1) in (2), ter morebitnih drugih sprememb nacionalnih zgornjih mej iz Priloge VIII se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 141a, s katerimi se prilagodijo zgornje meje iz Priloge VIIIc.

Za zagotovitev čim boljše uporabe linearnega znižanja na podlagi člena 40(3) v letu 2014, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 141a, s katerimi se določajo pravila za izračun znižanja, ki ga države članice uporabijo za kmete v skladu s členom 40(3).“;

(18)

člen 141a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 141a

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11a, člena 136a(3) in člena 140a se prenese na Komisijo do 31. decembra 2014.

3.   Pooblastilo iz člena 11a, člena 136a(3) in člena 140a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj, ko Komisija sprejme delegirani akt o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 11a, členom 136a(3) in členom 140a, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

(19)

priloge I, VIII in XVIIa se spremenijo in se dodajo nove priloge VIIIa, VIIIb, VIIIc in VIIId v skladu s točkami (1), (4), (5) in (6) Priloge II k tej uredbi;

(20)

prilogi II in III se spremenita v skladu s točkama (2) in (3) Priloge II k tej uredbi.

Člen 7

Spremembe Uredbe (EU) št. 1307/2013

Uredba (EU) št. 1307/2013 se spremeni:

(1)

V členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Za upoštevanje sprememb v zvezi s skupnimi najvišjimi zneski neposrednih plačil, ki se lahko odobrijo, vključno s tistimi, ki izhajajo iz odločitev držav članic v skladu s členom 136a Uredbe (ES) št. 73/2009 in členom 14 te uredbe ter iz uporabe drugega odstavka člena 20(2) te uredbe, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 70 te uredbe, s katerimi se prilagodijo nacionalne zgornje meje iz Priloge II k tej uredbi.“;

(2)

v členu 26(6) se doda naslednji pododstavek:

„Države članice pri metodah izračunov iz tega člena, pod pogojem, da se ne uporabi prerazporeditveno plačilo v skladu s členom 41, v celoti upoštevajo podporo, odobreno za koledarsko leto 2014 na podlagi členov 72a in 125a Uredbe (ES) št. 73/2009.“;

(3)

v členu 36(3) se doda naslednji pododstavek:

„Države članice za diferenciacijo sheme enotnega plačila na površino in pod pogojem, da se ne uporabi prerazporeditveno plačilo v skladu s členom 41, v celoti upoštevajo podporo, odobreno za koledarsko leto 2014 na podlagi člena 125a Uredbe (ES) št. 73/2009.“;

(4)

v členu 72(2) se za prvim pododstavkom vstavi naslednji pododstavek:

„Vendar se še naprej uporablja v zvezi z zahtevki za pomoč za leta vložitve zahtevkov, ki se začnejo pred 1. januarjem 2015.“;

Člen 8

Spremembe Uredbe (EU) št. 1306/2013

Uredba (EU) št. 1306/2013 se spremeni:

(1)

v členu 119(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vendar se člen 31 Uredbe (ES) št. 1290/2005 in zadevna izvedbena pravila še naprej uporabljajo do 31. decembra 2014, člena 30 in 44a Uredbe (ES) št. 1290/2005 in zadevna izvedbena pravila pa se še naprej uporabljajo za odhodke, ki so nastali v kmetijskem proračunskem letu 2013, oziroma za plačila, ki so bila izvršena v navedenem letu.“;

(2)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 119a

Odstopanje od Uredbe (EU) št. 966/2012

Z odstopanjem od člena 59(5) Uredbe (EU) št. 966/2012 in člena 9(1) te uredbe se za kmetijsko proračunsko leto 2014 ne zahteva, da mnenje certifikacijskega organa ugotovi, ali so odhodki, za katere je bilo od Komisije zahtevano povračilo, zakoniti in pravilni.“;

(3)

v členu 121 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Vendar pa se naslednje določbe uporabljajo, kot sledi:

(a)

členi 7, 8, 16, 25, 26 in 43 od 16. oktobra 2013;

(b)

člen 52, naslov III, poglavje II naslova Vin naslov VI od 1. januarja 2015.

3.   Ne glede na odstavka 1 in 2 se:

(a)

členi 9, 18, 40 in 51 uporabljajo za odhodke, ki se izvršijo od 16. oktobra 2013;

(b)

poglavje IV naslova VII uporablja za plačila, izvršena od kmetijskega proračunskega leta 2014 naprej.“.

Člen 9

Spremembe Uredbe (EU) št. 1308/2013

Uredba (EU) št. 1308/2013 se spremeni:

(1)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 214a

Nacionalna plačila za nekatere sektorje na Finskem

Finska lahko na podlagi dovoljenja Komisije za obdobje 2014–2020 še naprej odobri državne pomoči, ki jih je leta 2013 odobrila proizvajalcem na podlagi člena 141 Akta o pristopu iz leta 1994, pod pogojem, da:

(a)

se znesek dohodkovne pomoči v celotnem obdobju postopno znižuje in v letu 2020 ne presega 30 % zneska, odobrenega leta 2013, ter

(b)

so bile pred morebitno uporabo te možnosti za zadevne sektorje v celoti uporabljene sheme podpore v okviru SKP.

Komisija dovoljenje sprejme brez uporabe postopka iz člena 229(2) ali (3) te uredbe.“;

(2)

v členu 230(1) se vstavijo naslednje točke:

„(ba)

člen 111 do 31. marca 2015;

(ca)

člen 125a(1)(e) in (2) ter, v zvezi s sektorjem sadja in zelenjave, Priloga XVIa do datuma začetka uporabe ustreznih pravil, ki se določijo na podlagi delegiranih aktov iz točk (b) in (i) člena 173(1);

(da)

členi 136, 138 in 140 ter Priloga XVIII za namene uporabe navedenih členov do datuma začetka uporabe pravil, ki se določijo na podlagi izvedbenih aktov iz členov 180 in točke (a) člena 183, ali do 30. junija 2014, karkoli nastopi prej.“.

Člen 10

Spremembe Uredbe (EU) št. 1305/2013

Uredba (EU) št. 1305/2013 se spremeni:

(1)

v členu 31 se doda naslednji odstavek:

„6.   Hrvaška lahko plačila na podlagi tega ukrepa odobri upravičencem na območjih, ki so bila določena v skladu s členom 32(3), tudi če prilagoditev iz tretjega pododstavka navedenega odstavka ni zaključena. Prilagoditev se zaključi najpozneje 31. decembra 2014. Upravičenci na območjih, ki po zaključku prilagoditve niso več upravičena, ne prejmejo nadaljnjih plačil na podlagi tega ukrepa.“;

(2)

v členu 58 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   V letno razdelitev iz odstavka 4 tega člena se vključijo tudi sredstva, ki se v EKSRP prenesejo z uporabo člena 136a(1) Uredbe (ES) št. 73/2009 in člena 7(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013, ter sredstva, ki se v EKSRP prenesejo z uporabo členov 10b, 136 in 136b Uredbe (ES) št. 73/2009 za koledarski leti 2013 in 2014.“

(3)

V členu 59(4) se točka (f) nadomesti z naslednjim:

„(f)

100 % za znesek 100 milijonov EUR v cenah iz leta 2011, dodeljen Irski, za znesek 500 milijonov EUR v cenah iz leta 2011, dodeljen Portugalski, in za znesek 7 milijonov EUR v cenah iz leta 2011, dodeljen Cipru, če te države članice 1. januarja 2014 ali pozneje prejemajo finančno pomoč v skladu s členoma 136 in 143 PDEU, in sicer do leta 2016, ko se uporaba te določbe ponovno oceni;“.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Vendar se:

točke (15), (17) in (18) člena 6 uporabljajo od datuma začetka veljavnosti te uredbe;

točka (20) člena 6 uporablja od 22. decembra 2013 in

točka (3) člena 8 uporablja od datumov začetka uporabe, ki so določeni v navedeni točki.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2013.

Za Svet

Predsednik

M. SCHULZ

Za Evropski parlament

Predsednik

V. JUKNA


(1)  UL C 341, 21.11.2013, str. 71.

(2)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 (Glej stran 487 tega Uradnega lista)

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (EGS) št. 2078/92 z dne 30. junija 1992 o metodah kmetijske pridelave, ki so skladne z zahtevami varovanja okolja in ohranjanja podeželja (UL L 215, 30.7.1992, str. 85).

(5)  Uredba Sveta (EGS) št. 2080/92 z dne 30. junija 1992 o uvedbi programa pomoči Skupnosti za gozdarske ukrepe v kmetijstvu (UL L 215, 30.7.1992, str. 96).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

(7)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom iz shem podpore v okviru skupne kmetijske politike in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št 73/2009 (Glej stran 608 tega Uradnega lista).

(8)  Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L 30, 31.1.2009, str. 16).

(9)  Uredba Sveta (EU) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (Glej stran 884 tega Uradnega lista).

(10)  Uredba (EU) št 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (Glej stran 549 tega Uradnega lista).

(11)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

(12)  Direktiva Sveta 80/68/EGS z dne 17. decembra 1979 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem z določenimi nevarnimi snovmi (UL L 20, 26.1.1980, str. 43).

(13)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(14)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(15)  Uredba (EU) No 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (Glej stran 671 tega Uradnega lista)

(16)  Uredba Komisije (ES) št. 718/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL L 170, 29.6.2007, str. 1).


PRILOGA I

Korelacija med členi v ukrepih v programskih obdobjih 2007–2013 in 2014–2020

Uredba (ES) št. 1698/2005

Uredba (EU) št. 1305/2013

Člen 20(a)(i): poklicno usposabljanje in informiranje

Člen 14

Člen 20(a)(ii): pomoč mladim prevzemnikom kmetij

Člen 19(1)(a)(i)

Člen 20(a)(iii): zgodnje upokojevanje

/

Člen 20(a)(iv): uporaba svetovalnih storitev

Člen 15(1)(a)

Člen 20(a)(v): ustanavljanje služb za pomoč pri upravljanju, služb za zagotavljanje nadomeščanja in služb za svetovanje

Člen 15(1)(b)

Člen 20(b)(i): posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Člen 17(1)(a)

Člen 20(b)(ii): izboljševanje gospodarske vrednosti gozdov

Člen 21(1)(d)

Člen 20(b)(iii): dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

Člen 17(1)(b)

Člen 21(1)(e)

Člen 20(b)(iv): sodelovanje pri razvoju novih proizvodov, proizvodnih postopkov in tehnologij

Člen 35

Člen 20(b)(v): kmetijska in gozdarska infrastruktura

Člen 17(1)(c)

Člen 20(b)(vi): obnovitvene-preventivne dejavnosti

Člen 18

Člen 20(c)(i): izpolnjevanje standardov

/

Člen 20(c)(ii): sheme kakovosti hrane

Člen 16

Člen 20(c)(iii): informiranje in pospeševanje prodaje

Člen 16

Člen 20(d)(i): delno samooskrbno kmetovanje

Člen 19(1)(a)(iii)

Člen 20(d)(ii): skupine proizvajalcev

Člen 27

Člen 36(a)(i): plačila zaradi omejenih možnosti v gorah

Člen 31

Člen 36(a)(ii): plačila zaradi omejenih možnosti na območjih, ki niso gorska območja

Člen 31

Člen 36(a)(iii): območja Natura 2000 in plačila, vezana na Direktivo 2000/60/ES

Člen 30

Člen 36(a)(iv): kmetijskookoljska plačila

Člen 28

Člen 29

Člen 36(v): plačila za dobro počutje živali

Člen 33

Člen 36(b)(i): prvo pogozdovanje kmetijskih površin

Člen 21(1)(a)

Člen 36(b)(ii): prva vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih sistemov

Člen 21(1)(b)

Člen 36(b)(iii): prvo pogozdovanje nekmetijskih površin

Člen 21(1)(a)

Člen 36(b)(iv): plačila v okviru območij Natura 2000

Člen 30

Člen 36(b)(v): gozdnookoljska plačila

Člen 34

Člen 36(b)(vi): obnavljanje proizvodnega potenciala gozdov in uvajanje preventivnih ukrepov

Člen 21(1)(c)

Člen 36(b)(vii): neproizvodne naložbe

Člen 21(1)(d)

Ukrepi na podlagi Uredbe (ES) št. 718/2007

Ukrepi na podlagi Uredbe (EU) št. 1305/2013

Člen 171(2)(a): naložbe v kmetijska gospodarstva, da se prestrukturirajo in nadgradijo po standardih Skupnosti

Člen 17(1)(a)

Člen 171(2)(c): naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov, da se te dejavnosti prestrukturirajo in nadgradijo po standardih Skupnosti

Člen 17(1) (b)


PRILOGA II

Priloge k Uredbi (ES) št. 73/2009 se spremenijo:

(1)

V Prilogi I se za vrstico v zvezi s „posebno podporo“ vstavi naslednja vrstica:

„Prerazporeditveno plačilo

poglavje 5a naslova III in poglavje 2a naslova V

Nevezano plačilo“

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

Točka A „Okolje“ se nadomesti z naslednjim:

„1.

Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 103, 25.4.1979, str. 1)

Člen 3(1), člen 3(2)(b), člen 4(1), (2) in (4) ter člen 5(a), (b) in (d)

2.

3.

Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu (UL L 181, 4.7.1986, str. 6)

Člen 3

4.

Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 375, 31.12.1991, str. 1)

Člena 4 in 5

5.

Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7)

Člen 6 in člen 13(1)(a)“;

(b)

točka 9 točke B „Javno zdravje, zdravje živali in rastlin“ se nadomesti z naslednjim:

„9.

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1)

Člen 55, prvi in drugi stavek“;

(3)

v Prilogi III se vnos v zvezi z „zaščito in upravljanjem vodnih virov“ nadomesti z naslednjim:

„Zaščita in upravljanje vodnih virov:

vzpostavitev varovalnih pasov vzdolž vodnih tokov (1)

zaščita vodnih virov pred onesnaževanjem in odplakami ter upravljanje uporabe vode

če je za uporabo vode za namakanje potrebno dovoljenje, ravnanje v skladu s postopki za dodelitev dovoljenja

 

Zaščita podtalnice pred onesnaževanjem: prepoved neposrednega izpusta v podtalnico in ukrepi za preprečevanje posrednega onesnaževanja podtalnice z izpustom v tla in pronicanjem skozi tla nevarnih snovi, navedenih v Prilogi k Direktivi 80/68/EGS v različici, ki je veljala na zadnji dan njene veljavnosti, kar zadeva kmetijsko dejavnost

(4)

V Prilogi VIII se stolpec za leto 2014 nadomesti z naslednjim:

„Razpredelnica 1

(v tisoč EUR)

Država članica

2014.

Belgija

544 047

Danska

926 075

Nemčija

5 178 178

Grčija

2 047 187

Španija

4 833 647

Francija

7 586 341

Irska

1 216 547

Italija

3 953 394

Luksemburg

33 662

Nizozemska

793 319

Avstrija

693 716

Portugalska

557 667

Finska

523 247

Švedska

696 487

Združeno kraljestvo

3 548 576


Razpredelnica 2 (2)

(v tisoč EUR)

Bolgarija

642 103

Češka

875 305

Estonija

110 018

Ciper

51 344

Latvija

168 886

Litva

393 226

Madžarska

1 272 786

Malta

5 240

Poljska

2 970 020

Romunija

1 428 531

Slovenija

138 980

Slovaška

377 419

Hrvaška

113 908

(5)

Za Prilogo VIII se vstavijo naslednje priloge:

Priloga VIIIa

Zneski, ki nastanejo v letu 2014 zaradi uporabe člena 136(b):

Nemčija

:

42 600 000

Švedska

:

9 000 000

Priloga VIIIb

Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja na podlagi člena 72a(4) in člena 125a(3)

Država članica

Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva

(v hektarjih)

Belgija

29

Bolgarija

6

Češka

89

Danska

60

Nemčija

46

Estonija

39

Irska

32

Grčija

5

Španija

24

Francija

52

Hrvaška

5,9

Italija

8

Ciper

4

Latvija

16

Litva

12

Luksemburg

57

Madžarska

7

Malta

1

Nizozemska

25

Avstrija

19

Poljska

6

Portugalska

13

Romunija

3

Slovenija

6

Slovaška

28

Finska

34

Švedska

43

Združeno kraljestvo

54

Priloga VIIIc

Nacionalne zgornje meje iz člena 72a(3) in člena 125a(3)

(v tisoč EUR)

Belgija

505 266

Bolgarija

796 292

Češka

872 809

Danska

880 384

Nemčija

5 018 395

Estonija

169 366

Irska

1 211 066

Grčija

1 931 177

Španija

4 893 433

Francija

7 437 200

Hrvaška

265 785

Italija

3 704 337

Ciper

48 643

Latvija

302 754

Litva

517 028

Luksemburg

33 432

Madžarska

1 269 158

Malta

4 690

Nizozemska

732 370

Avstrija

691 738

Poljska

3 061 518

Portugalska

599 355

Romunija

1 903 195

Slovenija

134 278

Slovaška

394 385

Finska

524 631

Švedska

699 768

Združeno kraljestvo

3 591 683

Priloga VIIId

Zneska za Bolgarijo in Romunijo iz člena 125b(1)

Bolgarija

789 365 000 EUR

Romunija

1 753 000 000 EUR

(6)

Priloga XVIIa se nadomesti z naslednjim:

„Priloga XVIIa

Prehodna državna pomoč za Ciper

(v EUR)

Sektor

2013

2014

Žita (izvzeta je trda pšenica)

141 439

113 151

Trda pšenica

905 191

724 153

Mleko in mlečni izdelki

3 419 585

2 735 668

Govedina

4 608 945

3 687 156

Ovce in koze

10 572 527

8 458 022

Sektor prašičereje

170 788

136 630

Perutnina in jajca

71 399

57 119

Vino

269 250

215 400

Oljčno olje

3 949 554

3 159 643

Namizno grozdje

66 181

52 945

Suho grozdje

129 404

103 523

Predelan paradižnik

7 341

5 873

Banane

4 285 696

3 428 556

Tobak

1 027 775

822 220

Sadje listopadnih dreves, vključno s koščičastim sadjem

173 390

138 712

Skupaj

29 798 462

23 838 770“


(1)  

Opomba:

Varovalni pasovi v okviru dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev morajo na ranljivih območjih, določenih v skladu s členom 3(2) Direktive 91/676/EGS, in zunaj njih izpolnjevati vsaj zahteve v zvezi s pogoji za vnos gnojil v tla blizu vodotokov, navedenimi v točki A.4 Priloge II k Direktivi 91/676/EGS, ki jih je treba uporabljati v skladu z delovnimi programi, ki jih države članice določijo v skladu s členom 5(4) Direktive 91/676/EGS.“;

(2)  Zgornje meje so izračunane ob upoštevanju razporeda povečanj iz člena 121.“