14.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 12/6


SKLEP št. E3

z dne 19. oktobra 2011

o prehodnem obdobju iz člena 95 Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP in za sporazum ES/Švica)

2012/C 12/03

UPRAVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI JE –

ob upoštevanju člena 72(d) Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1), v skladu s katerim Upravna komisija kolikor je mogoče spodbuja uporabo novih tehnologij, zlasti s posodobitvijo postopkov za izmenjavo informacij in s prilagoditvijo pretoka informacij v elektronski obliki med nosilci, ob upoštevanju razvoja obdelave podatkov v posamezni državi članici,

ob upoštevanju člena 4 Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (2), ki Upravno komisijo pooblašča, da določi strukturo, vsebino, obliko ter podrobna pravila za izmenjavo dokumentov in strukturiranih elektronskih dokumentov ter da določi podrobna praktična pravila za pošiljanje informacij, dokumentov ali odločitev zadevni osebi po elektronski poti,

ob upoštevanju prvega pododstavka člena 95(1) Uredbe (ES) št. 987/2009 glede prehodnega obdobja, ki določa, da lahko vsaka država članica uveljavlja prehodno obdobje za elektronsko izmenjavo podatkov in da prehodno obdobje ni daljše od 24 mesecev od dneva začetka veljavnosti izvedbene uredbe,

ob upoštevanju drugega pododstavka člena 95(1) Uredbe (ES) št. 987/2009, v skladu s katerim se lahko Upravna komisija, ob upoštevanju začetka veljavnosti izvedbene uredbe, dogovori o ustreznem podaljšanju teh obdobij, če pri vzpostavitvi potrebne infrastrukture Skupnosti (elektronska izmenjava informacij o socialni varnosti – EESSI) pride do znatnih zamud,

v skladu s pogoji iz drugega pododstavka člena 71(2) Uredbe (ES) št. 883/2004,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 95 Uredbe (ES) št. 987/2009 določa prehodno obdobje 24 mesecev od začetka njene veljavnosti, v katerem lahko države članice izvedejo in uskladijo potrebno nacionalno infrastrukturo za elektronsko izmenjavo podatkov.

(2)

V skladu s členom 95 Uredbe (ES) št. 987/2009 se Upravna komisija lahko dogovori o podaljšanju prehodnega obdobja za države članice, če pri vzpostavitvi infrastrukture Skupnosti pride do znatnih zamud.

(3)

Na podlagi analize Evropske komisije in Usmerjevalnega odbora za projekt EESSI je Upravna komisija opravila celovito oceno napredka projekta na ravni EU in na nacionalni ravni.

(4)

Glede na ugotovitve te ocene se zdi, da je za učinkovito izvajanje sistema EESSI potrebno podaljšanje prehodnega obdobja, pri čemer se upošteva napredek pripravljalnih del na ravni EU in nacionalni ravni, hkrati pa tudi dejstvo, da je časovna omejitev podaljšanja v interesu vseh strani.

(5)

Ob upoštevanju tehnične zahtevnosti projekta in morebitnih različnih izvedbenih rešitev z različnimi časovnimi poteki Upravna komisija meni, da je poleg obdobja, določenega v členu 95(1) Uredbe (ES) št. 987/2009, prehodno obdobje primerno podaljšati za 24 mesecev.

(6)

Upravna komisija države članice kljub temu poziva k čim hitrejšemu začetku elektronske izmenjave podatkov brez odlašanja, da se kolikor je mogoče skrajša obdobje vzporedne papirnate in elektronske izmenjave podatkov, v skladu z vmesnimi koraki, ki jih bo Upravna komisija opredelila na podlagi predloga Usmerjevalnega odbora za projekt EESSI.

(7)

Upravna komisija poziva Usmerjevalni odbor za projekt EESSI, da vzpostavi ustrezna orodja za spremljanje, predlaga vmesne korake in natančno spremlja napredek posamezne države članice pri izvajanju EESSI v podaljšanjem obdobju.

(8)

V skladu s členom 95(1) Uredbe (ES) št. 987/2009 lahko Upravna komisija ta sklep revidira glede na celotno načrtovanje in analizo Usmerjevalnega odbora za projekt EESSI.

(9)

Sklep št. E1 z dne 12. junija 2009 o praktičnih pravilih za prehodno obdobje za izmenjavo podatkov po elektronski poti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3) se bo v podaljšanem obdobju še naprej smiselno uporabljal –

SKLENILA:

1.

Prehodna obdobja iz člena 95(1) Uredbe (ES) št. 987/2009 za polno elektronsko izmenjavo podatkov v državah članicah se podaljšajo za 24 mesecev, to je do 30. aprila 2014.

2.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep se uporablja od prvega dne meseca, ki sledi njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Predsednica Upravne komisije

Elżbieta ROŻEK


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.

(3)  UL C 106, 24.4.2010, str. 9.