27.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 50/20


SKLEP SVETA

z dne 25. februarja 2010

o imenovanju članov odbora iz člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije

(2010/125/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti drugega odstavka člena 255 Pogodbe,

ob upoštevanju pobude predsednika Sodišča z dne 26. januarja 2010,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi prvega odstavka člena 255 Pogodbe se, preden vlade držav članic imenujejo kandidate, oblikuje odbor, ki da mnenje o ustreznosti kandidatov za opravljanje nalog sodnika in generalnega pravobranilca Sodišča in Splošnega sodišča (v nadaljnjem besedilu: odbor).

(2)

Odbor sestavlja sedem oseb, izbranih med nekdanjimi člani Sodišča in Splošnega sodišča, člani najvišjih nacionalnih sodišč in priznanimi pravniki, od katerih enega predlaga Evropski parlament.

(3)

Upoštevati je treba uravnoteženost sestave odbora, zlasti glede geografskega vidika in glede zastopanosti pravnih sistemov držav članic.

(4)

Zato bi bilo treba imenovati člane in predsednika odbora,

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za člane odbora, predvidenega v členu 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, so za obdobje štirih let, in sicer od 1. marca 2010 naprej, imenovani:

 

g. Jean-Marc SAUVÉ, predsednik

 

g. Peter JANN

 

Lord MANCE

 

g. Torben MELCHIOR

 

g. Péter PACZOLAY

 

ga. Ana PALACIA VALLELERSUNDI

 

ga. Virpi TIILI

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. marca 2010.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. februarja 2010

Za Svet

Predsednik

A. PÉREZ RUBALCABA