6.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/73


SKLEP SVETA 2008/617/PNZ

z dne 23. junija 2008

o izboljšanju sodelovanja med posebnimi enotami za posredovanje držav članic Evropske unije v kriznih razmerah

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 30, 32 in 34(2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Republike Avstrije (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 29 Pogodbe določa, da je cilj Unije državljanom zagotoviti visoko stopnjo varstva na območju svobode, varnosti in pravice s pripravo skupnih ukrepov med državami članicami na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.

(2)

Voditelji držav in vlad članic Evropske unije so v Izjavi o solidarnosti proti terorizmu z dne 25. marca 2004 izrazili svojo trdno odločenost, da morajo države članice uporabiti vsa sredstva, ki so jim na voljo, da bi državi članici ali državi pristopnici na njenem ozemlju na zaprosilo njenih političnih organov pomagale v primeru terorističnega napada.

(3)

Po napadih 11. septembra 2001 so posebne enote za posredovanje vseh organov pregona držav članic pod okriljem Delovne skupine policijskih načelnikov začele z dejavnostmi sodelovanja. Ta mreža, imenovana „Atlas“, je od leta 2001 izvedla več seminarjev, študij, izmenjav materialov in skupnih vaj.

(4)

Nobena posamezna država članica nima na voljo zadostnih virov, sredstev in strokovnega znanja za učinkovito soočanje z vsemi vrstami specifičnih ali obsežnih kriznih razmer, ki zahtevajo posebno posredovanje. Možnost, da lahko vsaka država članica za pomoč zaprosi drugo državo članico, je zato bistvenega pomena.

(5)

Sklep Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (3) (v nadaljnjem besedilu „Sklep k Prümski pogodbi“), in predvsem člen 18 Sklepa k Prümski pogodbi, opredeljuje oblike policijske pomoči med državami članicami pri množičnih prireditvah, podobnih pomembnih dogodkih, katastrofah in težkih nesrečah. Ta sklep ne obravnava množičnih prireditev, naravnih nesreč ali težkih nesreč v smislu člena 18 Sklepa k Prümski pogodbi, vendar dopolnjuje tiste določbe Sklepa k Prümski pogodbi, ki opredeljujejo obliko policijske pomoči med državami članicami prek posebnih enot za posredovanje v drugačnih razmerah, tj. kriznih razmerah, ki jih povzroči človek in predstavljajo resno neposredno grožnjo osebam, lastnini, infrastrukturi ali institucijam, predvsem v primeru zajetja talcev, ugrabitev in podobnih incidentih.

(6)

Obstoj tega pravnega okvira in seznama pristojnih organov bo državam članicam v primeru takšnih kriznih razmer omogočil hiter odziv in prihranek časa. Za povečanje sposobnosti držav članic, da preprečijo take krizne situacije – predvsem teroristične napade – in se nanje odzovejo, je poleg tega pomembno, da se posebne enote za posredovanje zaradi izmenjave izkušenj redno sestajajo in organizirajo skupna usposabljanja -

SKLENIL:

Člen 1

Področje urejanja

Ta sklep določa splošna pravila in pogoje, ki posebnim enotam za posredovanje ene države članice omogočajo, da na ozemlju druge države članice (v nadaljnjem besedilu „država članica prosilka“) nudijo pomoč in/ali delujejo v primeru, ko jih država članica prosilka k temu pozove ter so na to pristale z namenom reševanja kriznih razmer. O praktičnih podrobnostih in izvedbenih ukrepih, ki dopolnjujejo ta sklep, se neposredno dogovorita država članica prosilka in zaprošena država članica.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sklepu:

(a)

„posebna enota za posredovanje“ pomeni vsak organ pregona države članice, ki je specializiran za nadzor kriznih razmer;

(b)

„krizne razmere“ pomenijo razmere, ko pristojni organi držav članic utemeljeno sumijo, da obstaja kaznivo dejanje, ki predstavlja resno neposredno fizično grožnjo osebam, lastnini, infrastrukturi ali institucijam te države članice, predvsem pa razmere iz člena 1(1) Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (4);

(c)

„pristojni organ“ pomeni nacionalni organ, ki lahko zaprosi ali da dovoljenje za napotitev posebnih enot za posredovanje.

Člen 3

Pomoč drugi državi članici

1.   Država članica lahko z zaprosilom pristojnih organov, v katerem je opredeljena narava zaprošene pomoči ter operativna potreba po pomoči, zaprosi za pomoč posebne enote za posredovanje druge države članice z namenom reševanja kriznih razmer. Pristojni organ zaprošene države članice lahko tako zaprosilo sprejme ali zavrne ali predlaga drugačno obliko pomoči.

2.   Ob upoštevanju dogovora med zadevnima državama članicama lahko pomoč predstavljajo zagotovitev opreme in/ali strokovnega znanja državi članici prosilki in/ali ukrepanje na ozemlju te države članice, pri čemer se po potrebi uporabi orožje.

3.   V primeru ukrepanja na ozemlju države članice prosilke so uradniki posebne enote za posredovanje, ki nudi pomoč, na ozemlju države članice prosilke pooblaščeni za opravljanje dejavnosti v podporni funkciji in za sprejetje vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev zaprošene pomoči, če:

(a)

delujejo pod odgovornostjo, pristojnostjo in vodstvom države članice prosilke ter v skladu z njenim pravom in

(b)

delujejo v mejah svojih pooblastil v skladu s svojim nacionalnim pravom.

Člen 4

Civilna in kazenska odgovornost

Če v okviru tega sklepa uradniki države članice delujejo v drugi državi članici in/ali se uporablja oprema, se uporabljajo določbe o civilni in kazenski odgovornosti iz členov 21(4) in (5) ter 22 Sklepa k Prümski pogodbi.

Člen 5

Sestanki in skupna usposabljanja

Udeležene države članice zagotovijo, da se njihove posebne enote za posredovanje po potrebi sestajajo ter organizirajo skupna usposabljanja in vaje, da bi tako izmenjali izkušnje in strokovno znanje, pa tudi splošne, praktične in tehnične informacije o reševanju kriznih razmer. Takšni sestanki, usposabljanja in vaje se lahko financirajo v okviru možnosti, ki jih ponujajo finančni programi Unije, z namenom pridobitve sredstev iz proračuna Evropske unije. V tem okviru si država članica, ki predseduje Uniji, prizadeva zagotoviti takšne sestanke, usposabljanja in vaje.

Člen 6

Stroški

Država članica prosilka krije operativne stroške posebnih enot za posredovanje zaprošene države članice v povezavi z uporabo člena 3, vključno s prevoznimi stroški in stroški bivanja, razen če se zadevne države članice ne dogovorijo drugače.

Člen 7

Razmerje do drugih instrumentov

1.   Ne glede na njihove zaveze, ki izhajajo iz drugih aktov, sprejetih v skladu z naslovom VI Pogodbe, predvsem iz Sklepa k Prümski pogodbi:

(a)

države članice lahko še naprej uporabljajo dvostranske ali večstranske sporazume ali dogovore o čezmejnem sodelovanju, ki so v veljavi na dan 23. junija 2008, kolikor so ti sporazumi ali dogovori skladni s cilji tega sklepa;

(b)

države članice lahko sklepajo ali sprejemajo dvostranske ali večstranske sporazume ali dogovore o čezmejnem sodelovanju po 23. juniju 2008, kolikor ti sporazumi ali dogovori omogočajo razširitev ali poglobitev ciljev tega sklepa.

2.   Sporazumi in dogovori iz odstavka 1 ne smejo vplivati na odnose z državami članicami, ki v njih ne sodelujejo.

3.   Države članice o sporazumih ali dogovorih iz odstavka 1 obvestijo Svet in Komisijo.

Člen 8

Končne določbe

Generalni sekretariat Sveta sestavi in posodablja seznam pristojnih organov držav članic, ki lahko zaprošajo in dajejo dovoljenja za zagotavljanje pomoči iz člena 3.

Generalni sekretariat Sveta obvesti organe iz odstavka 1 o vsakršni spremembi seznama, ki je bil pripravljen v skladu s tem členom.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 23. decembra 2008.

V Luxembourgu, 23. junija 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  UL C 321, 29.12.2006, str. 45.

(2)  Mnenje z dne 31. januarja 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(4)  UL L 164, 22.6.2002, str. 3.