31998D0569Uradni list L 277 , 14/10/1998 str. 0031 - 0035


Odločba Komisije

z dne 6. oktobra 1998

o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Tunizije

(notificirana pod dokumentarno številko K(1998) 2952)

(Besedilo velja za EGP)

(98/569/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg živih školjk [1], kakor je bila nazadnje spremenjene z Direktivo 97/79/ES [2], in zlasti člena 9 Direktive,

ker je strokovnjak Komisije opravil inšpekcijski obisk v Tuniziji, da bi preveril pogoje, v katerih se žive školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži proizvajajo, skladiščijo in odpremijo v Skupnost;

ker je po določbah tunizijske zakonodaje "Direction Générale de la Sante Animale (DGSA) du Ministčre de l’Agriculture" odgovoren za zdravstveni inšpekcijski nadzor živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev ter za spremljanje higienskih in sanitarnih pogojev proizvodnje; ker je v skladu z navedeno zakonodajo DGSA pooblaščen, da odobri ali prepove nabiranje školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev na nekaterih območjih;

ker so DGSA in njegovi laboratoriji sposobni učinkovito preverjati uporabo veljavnih zakonov v Tuniziji;

ker so se pristojni organi v Tuniziji obvezali, da bodo Komisiji redno in hitro sporočali podatke o prisotnosti planktona z vsebnostjo toksinov na območjih pobiranja;

ker so pristojni organi v Tuniziji predložili uradna zagotovila kar zadeva skladnost z zahtevami iz poglavja V Priloge k Direktivi 91/492/EGS in z zahtevami, ki so enakovredne zahtevam, ki jih predpisuje navedena direktiva za klasifikacijo proizvodnih in distribucijskih območij, odobritev odpremnih centrov ter nadzor javnega zdravja in spremljanje proizvodnje; ker se bodo Komisiji sporočale predvsem kakršne koli možne spremembe na območjih pobiranja;

ker Tunizija izpolnjuje pogoje za vključitev v seznam tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje enakovrednosti iz člena 9(3)(a) Direktive 91/492/EGS;

ker mora postopek za pridobitev zdravstvenega spričevala iz člena 9(3)(a) Direktive 91/492/EGS vključevati tudi opredelitev vzorca spričevala, minimalne zahteve glede jezika(ov), v katerem(ih) mora biti napisano, in položaj osebe, pooblaščene za podpis tega spričevala ter pritrditev oznake zdravstvene ustreznosti na pakiranja;

ker je v skladu s členom 9(3)(b)(ii) Direktive 91/492/EGS treba določiti proizvodna območja, kjer se lahko školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži pobirajo in izvažajo v Skupnost;

ker je treba v skladu s členom 9(3)(c) Direktive 91/492/EGC določiti seznam obratov, iz katerih se odobri uvoz školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev; ker je treba ta seznam sestaviti na podlagi sporočil DGSA Komisiji; ker mora zato DGSA zagotoviti skladnost z določbami, ki jih v ta namen določa člen 9(3)(c) Direktive 91/492/EGS;

ker se posebni pogoji uvoza uporabljajo, ne da bi to vplivalo na odločbe, sprejete v skladu z Direktivo Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo dajanje na trg proizvodov iz ribogojstva [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

"Direction Générale de la Santé Animale (DGSA) du Ministčre de l’Agriculture" je pristojni organ v Tuniziji za preverjanje in potrjevanje skladnosti živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev z zahtevami Direktive 91/492/EGS.

Člen 2

Žive školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži s poreklom iz Tunizije, ki so namenjeni prehrani ljudi, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. vsako pošiljko mora spremljati oštevilčeno izvirno zdravstveno spričevalo, pravilno izpolnjeno, podpisano, z datumom, ki obsega en sam list, v skladu z vzorcem iz Priloge A tej odločbi;

2. pošiljke morajo izvirati iz odobrenih proizvodnih območij, navedenih v seznamu v Prilogi B k tej odločbi;

3. pakirati jih mora odobreni odpremni center iz seznama v Prilogi C k tej odločbi, in sicer v hermetično zaprte pakete;

4. na vsakem paketu mora biti neizbrisna oznaka zdravstvene ustreznosti, ki vsebuje vsaj naslednje podatke:

- država odpreme: TUNIZIJA,

- vrsta (navadna in znanstvena imena),

- opredelitev proizvodnega območja in odpremnega centra z njihovo številko odobritve,

- datum pakiranja, ki vsebuje najmanj dan in mesec.

Člen 3

1. Spričevala iz člena 2(1) morajo biti napisana v vsaj enem uradnem jeziku države članice, kjer se opravijo pregledi.

2. V spričevalih mora biti navedeno ime, položaj in podpis predstavnika DGSA in njegov uradni žig, ki je drugačne barve od drugih zaznamkov na spričevalu.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. oktobra 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 1.

[2] UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

[3] UL L 46, 19.2.1991, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA B

PROIZVODNA OBMOČJA, KI IZPOLNJUJEJO ZAHTEVE IZ POGLAVJA I(1)(B) PRILOGE K DIREKTIVI 91/492/EGS

| Ime |

T1 | Lac de Tunis (Nord) |

T2 | Canal de Tunis |

B1 | Menzel Jemil |

B2 | Faroua |

S1 | Sfax Nord |

S2 | Gargour |

S3 | Guetifa |

S4 | O. Maltine Nord |

S5 | O. Maltine Sud |

S6 | Skhira |

G1 | Gabès Nord |

G2 | Gabès Sud 1 |

G3 | Gabès Sud 2 |

M1 | Médenine Nord |

M2 | Lagune Boughrara |

M3 | Djerba Nord |

--------------------------------------------------

PRILOGA C

SEZNAM ODOBRENIH OBRATOV ZA IZVOZ V EVROPSKO SKUPNOST

Številka | Ime | Naslov |

P.U 200 | M. A. Trad | Port de Zarzouna-Bizerte |

P.U 300 | Prince Export | Port Prince-Nabeul |

P.U 306 | Médipêche el ghoul | Sidi Daoud-Nabeul |

--------------------------------------------------