31998D0293Uradni list L 131 , 05/05/1998 str. 0030 - 0031


Odločba Komisije

z dne 22. aprila 1998

o dajanju na trg gensko spremenjene koruze (Zea mays L.T25) na podlagi Direktive Sveta 90/220/EGS

(Besedilo velja za EGP)

(98/293/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/220/EGS z dne 23. aprila 1990 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/35/ES [2], in zlasti člena 13 Direktive,

ker členi 10 do 18 Direktive 90/220/EGS določajo postopek Skupnosti, ki pristojnim organom države članice omogoča, da odobrijo dajanje proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljeni, na trg;

ker je bila prijava o dajanju na trg takega proizvoda predložena pristojnim organom Francije;

ker so pristojni organi Francije nato Komisiji poslali dokumentacijo o tem z ugodnim mnenjem;

ker so pristojni organi drugih držav članic dali pripombe na navedeno dokumentacijo;

ker je prijavitelj naknadno spremenil predlagano označevanje v prvotni dokumentaciji:

- na vrečah s semenom, namenjenim za prodajo kmetovalcem, se navede, da je bil proizvod gensko spremenjen za povečanje odpornosti proti heribicidu glufosinat amonij,

- na nalepki vreč s semenom, namenjenih za prodajo kmetovalcem, ali v spremni dokumentaciji se navede, da lahko zaradi osnovne genske spremembe veljajo za pridelani material posebne zahteve glede označevanja, in

- predložijo se podatki o gensko spremenjenih pridelkih, ki so predmet te prijave in jih je proizvedlo podjetje Hoechst Schering AgrEvo GmbH ali so bili proizvedeni v okviru licence tega podjetja izven Skupnosti, tistim podjetjem, za katere je znano, da uvažajo te pridelke v Skupnost za predelavo;

ker je prijavitelj nato dopolnil prvotno dokumentacijo z dodatnimi podatki;

ker mora zato v skladu s členom 13(3) Direktive 90/220/EGS Komisija sprejeti sklep po postopku iz člena 21 navedene direktive;

ker je Komisija zaprosila za mnenje o tej dokumentacijo ustrezne znanstvene odbore, ustanovljene s Sklepom Komisije 97/579/ES [3]; ker je Znanstveni odbor za rastline dal 10. februarja 1998 mnenje, v katerem je ugotovil, da ni nobenega razloga za domnevo, da bi dajanje tega proizvoda na trg imelo kakršne koli škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje;

ker je Komisija po preučitvi vsakega ugovora posebej, danega na podlagi Direktive 90/220/EGS, predloženih podatkov v dokumentaciji in mnenja Znanstvenega odbora za rastline, sklenila, da ni nobenega razloga za domnevo, da bo prišlo do kakršnega koli škodljivega vpliva na zdravje ljudi ali okolje zaradi vnesenega gena, ki kodira fosfinotricinacetil-transferazo, in skrajšanega gena, ki kodira betalaktamazo v koruzo;

ker odobritev kemičnih herbicidov za uporabo na rastlinah in ocena vpliva njihove uporabe na zdravje ljudi in okolje sodi na področje Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju izdelkov za zaščito rastlin [4] na trg, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/73/ES [5], in ne na področje Direktive 90/220/EGS;

ker člena 11(6) in 16(1) Direktive 90/220/EGS vsebujeta dodatne zaščitne ukrepe, če so na voljo novi podatki o nevarnostih proizvoda;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega po členu 21 Direktive 90/220/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Brez poseganja v drugo zakonodajo Skupnosti, zlasti v direktivi Sveta 66/402/EGS [6] in 70/457/EGS [7] in Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta [8], in ob upoštevanju odstavka 2 tega člena, pristojni organi Francije odobrijo dajanje naslednjega proizvoda na trg, ki ga je prijavilo podjetje AgrEvo France (Ref. C/F/ 95/12/07):

semena in zrnja gensko spremenjene koruze (Zea mays L.) s povečano odpornostjo proti glufosinat amoniju, pridobljeno iz linije koruze HE/89, transformacijskega dogodka T25, ki je bila transformiran z uporabo plazmida pUC/Ac in ki vsebuje:

(a) sintetični pat gen, ki kodira fosfinotricin-acetiltransferazo, ki ga regulira promotor 35S in zaključevalno zaporedje iz mozaičnega virusa cvetače, in

(b) skrajšani gen beta-laktamaze, ki mu manjka približno 25 % gena s 5'-konca, in ki potem ko je v celoti kodiral odpornost proti beta-laktamskim antibiotikom in Col-E1 izvor podvojevanja iz pUC.

2. Odobritev zajema katerega koli potomca, pridobljenega s križanjem proizvoda s katero koli tradicionalno gojeno koruzo.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. aprila 1998

Za Komisijo

Ritt Bjerregaard

Članica Komisije

[1] UL L 117, 8.5.1990, str. 15.

[2] UL L 169, 27.6.1997, str. 72.

[3] UL L 237, 28.8.1997, str. 18.

[4] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[5] UL L 353, 24.12.1997, str. 26.

[6] UL L 125, 11.7.1966, str. 2309/66.

[7] UL L 225, 12.10.1970, str. 1.

[8] UL L 43, 14.2.1997, str. 1.

--------------------------------------------------