02011R0010 — SL — 23.09.2020 — 015.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

►C1  UREDBA KOMISIJE (EU) št. 10/2011 ◄

z dne 14. januarja 2011

o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 012 15.1.2011, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 321/2011 z dne 1. aprila 2011

  L 87

1

2.4.2011

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1282/2011 z dne 28. novembra 2011

  L 328

22

10.12.2011

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1183/2012 z dne 30. novembra 2012

  L 338

11

12.12.2012

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 202/2014 z dne 3. marca 2014

  L 62

13

4.3.2014

 M5

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 865/2014 z dne 8. avgusta 2014

  L 238

1

9.8.2014

►M6

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/174 z dne 5. februarja 2015

  L 30

2

6.2.2015

►M7

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1416 z dne 24. avgusta 2016

  L 230

22

25.8.2016

►M8

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/752 z dne 28. aprila 2017

  L 113

18

29.4.2017

►M9

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/79 z dne 18. januarja 2018

  L 14

31

19.1.2018

►M10

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/213 z dne 12. februarja 2018

  L 41

6

14.2.2018

►M11

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/831 z dne 5. junija 2018

  L 140

35

6.6.2018

►M12

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/37 z dne 10. januarja 2019

  L 9

88

11.1.2019

 M13

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/988 z dne 17. junija 2019

  L 160

10

18.6.2019

►M14

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1338 z dne 8. avgusta 2019

  L 209

5

9.8.2019

►M15

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1245 z dne 2. septembra 2020

  L 288

1

3.9.2020


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 110, 29.4.2011, str.  36 (10/2011)

►C2

Popravek, UL L 081, 26.3.2015, str.  5 (št. 10/2011)

►C3

Popravek, UL L 090, 2.4.2015, str.  22 (št. 1183/2012)
▼B

▼C1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 10/2011

▼B

z dne 14. januarja 2011

o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet

1.  Ta uredba je posebni ukrep v smislu člena 5 Uredbe (ES) št. 1935/2004.

2.  Ta uredba določa posebne zahteve za proizvodnjo in trženje polimernih materialov in izdelkov:

(a) 

ki so namenjeni za stik z živili ali

(b) 

so že v stiku z živili ali

(c) 

za katere je mogoče razumno pričakovati, da bodo v stiku z živili.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja za materiale in izdelke, ki so dani v promet v EU in spadajo v naslednje kategorije:

(a) 

materiali in izdelki ter njihovi deli, ki so sestavljeni izključno iz polimernih materialov;

(b) 

polimerni večplastni materiali in izdelki, ki so med seboj vezani z lepili ali kakšnim drugim sredstvom;

(c) 

materiali in izdelki iz točke a) ali b), ki so potiskani in/ali prekriti s premazom;

(d) 

plasti iz polimernih materialov ali plastificirane plasti za tesnila pokrovčkov in zaporkov, ki skupaj s temi pokrovčki in zaporki sestavljajo sklop dveh ali več plasti različnih vrst materialov;

(e) 

plasti iz polimernih materialov v večmaterialnih večplastnih materialih in izdelkih.

2.  Ta uredba se ne uporablja za naslednje materiale in izdelke, ki so dani v promet v EU in so jim za urejanje namenjeni drugi posebni ukrepi:

(a) 

ionske izmenjevalne smole;

(b) 

guma;

(c) 

silikoni.

3.  Ta uredba ne vpliva na določbe EU ali nacionalne določbe, ki se uporabljajo za barve za tiskanje, lepila ali premaze.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. 

„polimerni materiali in izdelki“ pomenijo:

(a) 

materiale in izdelke iz točk (a), (b) in (c) člena 2(1) ter

(b) 

plasti iz polimernih materialov iz točk (d) in (e) člena 2(1);

2. 

„polimerni material“ pomeni polimer, ki se mu lahko dodajo aditivi ali druge snovi ter se lahko uporablja kot glavna strukturna komponenta končnih materialov in izdelkov;

3. 

„polimer“ pomeni kakršno koli makromolekularno snov, pridobljeno s:

(a) 

postopkom polimerizacije, kot je poliadicija ali polikondenzacija, ali katerim koli drugim podobnim postopkom za monomere in druge izhodne snovi ali

(b) 

kemično modifikacijo naravnih ali sintetičnih makromolekul ali

(c) 

mikrobno fermentacijo;

4. 

„polimerni večplastni material ali izdelek“ pomeni material ali izdelek, sestavljen iz dveh ali več plasti iz polimernih materialov;

5. 

„večmaterialni večplastni material ali izdelek“ pomeni material ali izdelek, sestavljen iz dveh ali več plasti iz različnih vrst materialov, pri čemer je vsaj ena od teh plasti iz polimernih materialov;

6. 

„monomer ali druga izhodna snov“ pomeni:

(a) 

snov, ki je vključena v kakršno koli vrsto postopka polimerizacije za izdelavo polimerov, ali

(b) 

naravno ali sintetično makromolekularno snov, ki se uporablja za proizvodnjo modificiranih makromolekul, ali

(c) 

snov, ki se uporablja za modifikacijo obstoječih naravnih ali sintetičnih makromolekul;

7. 

„aditiv“ pomeni snov, ki se namerno doda polimernemu materialu za doseganje fizikalnega ali kemičnega učinka med predelavo polimernega materiala ali v končnem materialu ali izdelku; predvideno je, da je prisoten v končnem materialu ali izdelku;

8. 

►C2  „pomožno sredstvo za polimerizacijo“ (PPA) pomeni kakršno koli snov, ki se uporablja kot ustrezen medij za proizvodnjo polimerov ali polimernih materialov; v končnih materialih ali izdelkih je lahko prisoten, vendar to ni namerno, prav tako pa v končnem materialu ali izdelku nima fizikalnega ali kemičnega učinka; ◄

9. 

►C2  „nenamerno dodana snov“ (NIAS) pomeni nečistočo v uporabljenih snoveh ali reakcijski vmesni produkt, ki nastane med procesom proizvodnje, oziroma razgradni ali reakcijski produkt; ◄

10. 

►C2  „dodatek za polimerizacijo“ pomeni snov, ki sproži polimerizacijo in/ali nadzoruje nastanek makromolekularne strukture; ◄

11. 

►C2  „mejna vrednost celotne migracije“ (OML, overall migration limit) pomeni največjo dovoljeno količino nehlapnih snovi, ki se iz materiala ali izdelka izločajo v simulante; ◄

12. 

►C2  „simulant za živilo“ pomeni preskusni medij, ki posnema živilo; obnašanje simulanta posnema migracijo iz materialov, namenjenih za stik z živili; ◄

13. 

►C2  „mejna vrednost specifične migracije“ (SML, specific migration limit) pomeni največjo dovoljeno količino posamezne snovi, ki se iz materiala ali izdelka izloči v živilo ali simulante za živila; ◄

14. 

►C2  „skupna mejna vrednost specifične migracije“ (SML(T), total specific migration limit) pomeni največjo dovoljeno vsoto posameznih snovi, ki se izločajo v živila ali simulante za živila, izraženo kot skupni delež navedenih snovi; ◄

15. 

►C2  „funkcionalna pregrada“ pomeni pregrado, ki je sestavljena iz ene ali več plasti katere koli vrste materiala in ki zagotavlja, da je končni material ali izdelek v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004 in določbami te uredbe; ◄

▼M7

16. 

„nemaščobna živila“ pomenijo živila, za katere so za migracijske preskuse v preglednici 2 Priloge III k tej uredbi navedeni le simulanti, ki niso D1 ali D2;

▼B

17. 

„omejitev“ pomeni omejitev uporabe snovi ali mejno vrednost migracije ali omejitev vsebnosti snovi v materialu ali izdelku;

▼M7

18. 

„specifikacija“ pomenijo sestavo snovi, merila čistosti za snov, fizikalno-kemijske lastnosti snovi, podrobnosti o procesu proizvodnje snovi ali dodatne informacije o izražanju mejnih vrednosti migracije;

▼M7

19. 

„vroče polnjenje“ pomeni polnjenje katerega koli izdelka z živilom pri temperaturi, ki v času polnjenja ne presega 100 °C, po katerem se živilo ohladi na 50 °C ali manj v 60 minutah ali na 30 °C ali manj v 150 minutah.

▼B

Člen 4

Dajanje polimernih materialov in izdelkov v promet

Polimerni materiali in izdelki se lahko dajo v promet samo, če:

(a) 

izpolnjujejo ustrezne zahteve iz člena 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004 pri predvideni in predvidljivi uporabi;

(b) 

izpolnjujejo zahteve glede označevanja iz člena 15 Uredbe (ES) št. 1935/2004;

(c) 

izpolnjujejo zahteve glede sledljivosti iz člena 17 Uredbe (ES) št. 1935/2004;

(d) 

so proizvedeni v skladu z dobro proizvodno prakso, kot je določena v Uredbi Komisije (ES) št. 2023/2006 ( 1 ), in

(e) 

izpolnjujejo zahteve glede sestave in izjave iz poglavij II, III in IV te uredbe.POGLAVJE II

ZAHTEVE GLEDE SESTAVEODDELEK 1

Odobrene snovi

Člen 5

Seznam odobrenih snovi Unije

1.  Le snovi, ki so vključene na seznam odobrenih snovi Unije (v nadaljnjem besedilu: seznam Unije) iz Priloge I, je mogoče namenoma uporabiti pri proizvodnji plasti iz polimernih materialov v polimernih materialih in izdelkih.

2.  Seznam Unije vključuje:

(a) 

monomere ali druge izhodne snovi;

(b) 

aditive, vendar brez barvil;

(c) 

pomožna sredstva za polimerizacijo, vendar brez topil;

(d) 

makromolekule, pridobljene z mikrobno fermentacijo.

3.  Seznam Unije se lahko spremeni po postopku iz členov od 8 do 12 Uredbe (ES) št. 1935/2004.

Člen 6

Odstopanja za snovi, ki niso vključene na seznam Unije

1.  Z odstopanjem od člena 5 se lahko kot pomožna sredstva za polimerizacijo pri proizvodnji plasti iz polimernih materialov v polimernih materialih in izdelkih na podlagi nacionalne zakonodaje uporabijo druge snovi kot tiste, ki so navedene na seznamu Unije.

2.  Z odstopanjem od člena 5 se lahko pri proizvodnji plasti iz polimernih materialov v polimernih materialih in izdelkih na podlagi nacionalne zakonodaje uporabijo barvila in topila.

3.  Glede na pravila iz členov 8, 9, 10, 11 in 12 se odobrijo naslednje snovi, ki niso vključene na seznam Unije:

▼M15

(a) 

vse soli snovi, za katere je v stolpcu 2 preglednice 1 v Prilogi II za odobrene kisline, fenole ali alkohole navedeno „da“ in za katere veljajo omejitve iz stolpcev 3 in 4 navedene preglednice;

▼B

(b) 

mešanice, pridobljene z mešanjem odobrenih snovi brez kemijske reakcije komponent;

(c) 

kadar se uporabljajo kot aditivi, naravne ali sintetične polimerne snovi z molsko maso vsaj 1 000 Da, razen makromolekul, pridobljenih z mikrobno fermentacijo, v skladu z zahtevami iz te uredbe, če se lahko uporabijo kot glavna strukturna komponenta končnih materialov ali izdelkov;

(d) 

kadar se uporabljajo kot monomer ali druga izhodna snov, predpolimeri in naravne ali sintetične makromolekularne snovi ter njihove mešanice, razen makromolekul, pridobljenih z mikrobno fermentacijo, če so monomeri ali izhodne snovi, potrebne za njihovo sintezo, vključene na seznam Unije.

4.  V plasteh iz polimernih materialov v polimernih materialih ali izdelkih so lahko naslednje snovi, ki niso vključene na seznam Unije:

(a) 

nenamerno dodane snovi;

(b) 

►C2  dodatki za polimerizacijo. ◄

5.  Z odstopanjem od člena 5 se lahko aditivi, ki niso vključeni na seznam Unije, od 1. januarja 2010 na podlagi nacionalne zakonodaje še naprej uporabljajo, dokler se ne sprejme odločitev glede njihove vključitve na seznam Unije, če so vključeni na začasni seznam iz člena 7.

Člen 7

Priprava in upravljanje začasnega seznama

1.  Začasni seznam aditivov, ki jih ocenjuje Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ki ga je Komisija objavila leta 2008, se redno posodablja.

2.  Aditiv se črta z začasnega seznama:

(a) 

ko se vključi na seznam Unije iz Priloge I ali

(b) 

ko Komisija odloči, da ga ne bo vključila na seznam Unije, ali

(c) 

če Agencija med preučitvijo podatkov zahteva dodatne podatke, vendar ti niso predloženi v rokih, ki jih je določila Agencija.ODDELEK 2

Splošne zahteve, omejitve in specifikacije

Člen 8

Splošna zahteva za snovi

Snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji plasti iz polimernih materialov v polimernih materialih in izdelkih, so dovolj tehnično kakovostne in čiste za predvideno in predvidljivo uporabo materialov ali izdelkov. Proizvajalec snovi mora biti seznanjen z njeno sestavo, ki jo mora na zahtevo sporočiti pristojnim organom.

Člen 9

Posebne zahteve za snovi

1.  Za snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji plasti iz polimernih materialov v polimernih materialih in izdelkih, veljajo naslednje omejitve in specifikacije:

(a) 

mejna vrednost specifične migracije iz člena 11;

(b) 

mejna vrednost celotne migracije iz člena 12;

(c) 

omejitve in specifikacije iz stolpca 10 preglednice 1 v točki 1 Priloge I;

(d) 

podrobne specifikacije iz točke 4 Priloge I.

2.  Snovi v nanoobliki se uporabljajo le, če je to izrecno odobreno in navedeno v specifikacijah v Prilogi I.

Člen 10

Splošne omejitve za polimerne materiale in izdelke

Splošne omejitve glede polimernih materialov in izdelkov so določene v Prilogi II.

Člen 11

▼C2

Mejna vrednost specifične migracije

▼B

1.  Polimerni materiali in izdelki svojih sestavin ne izločajo v živila v količinah, ki presegajo zgornje meje specifične migracije iz Priloge I. ►C2  Te mejne vrednosti specifične migracije so izražene v miligramih snovi na kilogram živila (mg/kg). ◄

▼M7 —————

▼M7

3.  Z odstopanjem od odstavka 1 aditivi, ki so z Uredbo (ES) št. 1333/2008 odobreni tudi kot aditivi za živila oziroma z Uredbo (ES) št. 1334/2008 kot arome, ne smejo prehajati v živila v količinah, ki bi imela v končnem živilu tehnični učinek, ter ne smejo:

(a) 

presegati omejitev iz Uredbe (ES) št. 1333/2008 ali Uredbe (ES) št. 1334/2008 ali Priloge I k tej uredbi pri živilih, katerih uporaba kot aditiva za živila ali aromatične snovi je odobrena; ali

(b) 

presegati omejitev iz Priloge I k tej uredbi pri živilih, katerih uporaba kot aditiva za živila ali aromatične snovi ni odobrena.

▼M7

4.  Kadar je navedeno, da migracija posamezne snovi ni dovoljena, se skladnost določi z uporabo ustreznih metod preskušanja migracije, izbranih v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 882/2004, ki lahko potrdijo odsotnost migracije nad določeno mejo zaznavnosti.

Za namene prvega pododstavka je meja zaznavnosti 0,01 mg/kg, razen če so bile za posamezne snovi ali skupine snovi določene posebne meje zaznavnosti.

▼B

Člen 12

Mejna vrednost celotne migracije

1.   ►C2  Sestavine polimernih materialov in izdelkov ne prehajajo v simulante v količinah, ki presegajo 10 miligramov vseh sestavin, sproščenih na dm2 stične površine materiala z živilom (mg/dm2). ◄

2.   ►C2  Z odstopanjem od odstavka 1 sestavine polimernih materialov in izdelkov za stik z živili, namenjenimi dojenčkom in majhnim otrokom, kot je opredeljeno v direktivah Komisije 2006/141/ES ( 2 ) in 2006/125/ES ( 3 ), ne prehajajo v simulante za živila v količinah, ki presegajo 60 miligramov vseh sestavin, sproščenih na kilogram simulanta. ◄POGLAVJE III

POSEBNE DOLOČBE ZA NEKATERE MATERIALE IN IZDELKE

Člen 13

Polimerni večplastni materiali in izdelki

1.  Pri polimernih večplastnih materialih ali izdelkih je sestava vsake plasti iz polimernih materialov v skladu s to uredbo.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 je dovoljeno, da plast iz polimernega materiala, ki ni v neposrednem stiku z živilom in jo od živila ločuje funkcionalna pregrada:

(a) 

ne izpolnjuje omejitev in specifikacij iz te uredbe, razen za monomer vinilklorida, kot je določeno v Prilogi I, in/ali

(b) 

je proizvedena iz snovi, ki niso navedene na seznamu Unije ali začasnem seznamu.

▼M7

3.  Snovi iz odstavka 2(b) ne smejo prehajati v živila ali simulante v skladu s členom 11(4). Meja zaznavnosti iz drugega pododstavka člena 11(4) se uporablja za skupino snovi, če so strukturno in toksikološko sorodne, vključno z izomeri ali snovmi z enako ključno funkcionalno skupino, ali za posamezne snovi, ki niso sorodne, ter vključuje možno prehajanje snovi preko barvnega odtisa.

▼B

4.  Snovi, ki niso navedene na seznamu Unije ali začasnem seznamu iz točke (b) odstavka 2, ne spadajo v nobeno od naslednjih kategorij:

(a) 

snovi, ki so opredeljene kot „mutagene“, „rakotvorne“ ali „strupene za razmnoževanje“ v skladu z merili iz oddelkov 3.5, 3.6. in 3.7 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 4 );

(b) 

snovi v nanoobliki.

5.  Končni polimerni večplastni material ali izdelek je v skladu z mejnimi vrednostmi specifične migracije iz člena 11 in mejno vrednostjo celotne migracije iz člena 12 te uredbe.

Člen 14

Večmaterialni večplastni materiali in izdelki

1.  Pri večmaterialnem večplastnem materialu ali izdelku je sestava vsake plasti iz polimernih materialov v skladu s to uredbo.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko pri večmaterialnem večplastnem materialu ali izdelku plast iz polimernih materialov, ki ni v neposrednem stiku z živilom in je od živila ločena s funkcionalno pregrado, proizvede iz snovi, ki niso navedene na seznamu Unije ali začasnem seznamu.

3.   ►C2  Snovi, ki niso navedene na seznamu Unije ali začasnem seznamu iz odstavka 2, niso uvrščene v nobeno od naslednjih kategorij: ◄

(a) 

snovi, ki so opredeljene kot „mutagene“, „rakotvorne“ ali „strupene za razmnoževanje“ v skladu z merili iz oddelkov 3.5, 3.6. in 3.7 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;

(b) 

snovi v nanoobliki.

4.  Z odstopanjem od odstavka 1 se člena 11 in 12 te uredbe ne uporabljata za plasti iz polimernih materialov v večmaterialnih večplastnih materialih in izdelkih.

5.  Plasti iz polimernih materialov v večmaterialnem večplastnem materialu ali izdelku so vedno v skladu z omejitvami za monomer vinilklorid iz Priloge I k tej uredbi.

6.  Mejne vrednosti specifične in celotne migracije se lahko za plasti iz polimernih materialov ter za končni material ali izdelek pri večmaterialnem večplastnem materialu ali izdelku določijo z nacionalno zakonodajo.POGLAVJE IV

IZJAVA O SKLADNOSTI IN DOKUMENTACIJA

Člen 15

Izjava o skladnosti

1.   ►C2  V fazah trženja, razen pri trgovini na drobno, je za polimerne materiale in izdelke, produkte iz vmesnih stopenj njihove proizvodnje ter snovi, namenjene za proizvodnjo teh materialov in izdelkov, na voljo pisna izjava v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 1935/2004. ◄

2.   ►C2  Pisno izjavo iz odstavka 1 izda nosilec dejavnosti in vključuje informacije iz Priloge IV. ◄

3.  Pisna izjava omogoča preprosto identifikacijo materialov, izdelkov ali produktov iz vmesnih stopenj proizvodnje ali snovi, za katere se izda. Obnovi se, kadar večje spremembe v sestavi ali proizvodnji povzročijo spremembe v migraciji iz materialov ali izdelkov ali kadar so na voljo novi znanstveni podatki.

Člen 16

▼C2

Spremljajoča dokumentacija

▼B

1.  Nosilec dejavnosti na zahtevo nacionalnih pristojnih organov da na voljo ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da so materiali in izdelki, produkti iz vmesnih stopenj njihove proizvodnje ter snovi, namenjene za proizvodnjo teh materialov in izdelkov, v skladu z zahtevami te uredbe.

2.   ►C2  Ta dokumentacija vključuje pogoje in rezultate preskušanja, izračune, vključno z modeliranjem, druge analize ter dokaze o varnosti ali utemeljitve, ki dokazujejo skladnost. Pravila za eksperimentalno dokazovanje skladnosti so določena v poglavju V. ◄POGLAVJE V

SKLADNOST

Člen 17

▼C2

Izražanje rezultatov migracijskih preskusov

▼B

1.  Za preverjanje skladnosti se vrednosti specifične migracije izrazijo v mg/kg, pri čemer se uporabi razmerje med dejansko površino in prostornino pri dejanski ali predvideni uporabi.

2.   ►C2  Od odstavka 1 odstopajo:

(a) 

posode in drugi izdelki, ki vsebujejo ali so namenjeni za manj kot 500 mililitrov ali gramov oziroma več kot 10 litrov;

(b) 

materiali in izdelki, pri katerih zaradi njihove oblike ni praktično oceniti razmerja med površino takih materialov ali izdelkov in količino živila, ki je v stiku z njimi;

(c) 

plošče in folije, ki še niso v stiku z živili;

(d) 

plošče in folije, ki vsebujejo manj kot 500 mililitrov ali gramov oziroma več kot 10 litrov, ◄

vrednost migracije se izrazi v mg/kg, pri čemer se uporabi razmerje med površino in prostornino 6 dm2 na kilogram živila.

Ta odstavek se ne uporablja za polimerne materiale in izdelke, ki so namenjeni za stik z živili za dojenčke in majhne otroke ali so že v stiku s takimi živili, kot so opredeljeni v direktivah 2006/141/ES in 2006/125/ES.

3.   ►C2  Z odstopanjem od odstavka 1 se za pokrovčke, tesnila, zamaške in podobne izdelke za zapiranje izrazi vrednost specifične migracije v: ◄

▼M7

(a) 

mg/kg z uporabo dejanske vsebine posode, za zapiranje katere je namenjeno, ob upoštevanju celotne površine: stične površine izdelka za zapiranje in površine zaprte posode, če je znana predvidena uporaba izdelka, ob upoštevanju določb iz odstavka 2;

▼B

(b) 

mg/izdelek, če predvidena uporaba izdelka ni znana.

4.   ►C2  Za pokrovčke, tesnila, zamaške in podobne izdelke za zapiranje se vrednost celotne migracije izrazi v:

(a) 

mg/dm2 na podlagi celotne površine: stične površine izdelka za zapiranje in površine zaprte posode, če je predvidena uporaba izdelka znana; ◄

(b) 

mg/izdelek, če predvidena uporaba izdelka ni znana.

Člen 18

Pravila za ocenjevanje skladnosti z mejnimi vrednostmi migracije

1.  Za materiale in izdelke, ki so že v stiku z živili, se preverjanje skladnosti z mejnimi vrednostmi specifične migracije izvede v skladu s pravili iz poglavja 1 Priloge V.

2.   ►C2  Za materiale in izdelke, ki še niso v stiku z živili, se preverjanje skladnosti z mejnimi vrednostmi specifične migracije izvede z živili ali s simulanti iz Priloge III v skladu s pravili iz oddelka 2.1 poglavja 2 Priloge V. ◄

3.   ►C2  Za materiale in izdelke, ki še niso v stiku z živili, se pregled skladnosti z mejno vrednostjo specifične migracije lahko izvede s presejalnimi pristopi v skladu s pravili iz oddelka 2.2 poglavja 2 Priloge V. Če material ali izdelek ni v skladu z mejnimi vrednostmi migracije v presejalnem pristopu, je treba ugotovitev o neskladnosti potrditi s preverjanjem skladnosti v skladu z odstavkom 2. ◄

▼M7

4.  Za materiale in izdelke, ki še niso v stiku z živili, se preverjanje skladnosti z mejno vrednostjo celotne migracije izvede s simulanti iz Priloge III v skladu s pravili iz poglavja 3 Priloge V.

▼B

5.   ►C2  Za materiale in izdelke, ki še niso v stiku z živili, se pregled skladnosti z mejno vrednostjo celotne migracije lahko izvede s presejalnimi pristopi v skladu s pravili iz oddelka 3.4 poglavja 3 Priloge V. Če material ali izdelek z uporabo presejalnega pristopa ni skladen z mejno vrednostjo migracije, je treba ugotovitev o neskladnosti potrditi s preverjanjem skladnosti na podlagi odstavka 4. ◄

6.   ►C2  Rezultati preskušanja specifične migracije, pridobljeni z živili, imajo prednost pred rezultati, pridobljenimi s simulanti. Rezultati preskušanja specifične migracije, pridobljeni s simulanti, imajo prednost pred rezultati, pridobljenimi s presejalnimi pristopi. ◄

▼M7

7.  Pred primerjavo rezultatov preskušanja specifične in celotne migracije z mejnimi vrednostmi migracije se uporabijo korekcijski faktorji iz točke 3 Priloge III in poglavja 4 Priloge V v skladu s pravili iz navedenega poglavja.

▼B

Člen 19

Ocenjevanje snovi, ki niso vključene na seznam Unije

▼C2

Za snovi iz člena 6(1), (2), (4) in (5) ter člena 14(2) te uredbe, ki jih ne zajema Priloga I k tej uredbi, se skladnost s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004 ocenjuje v skladu z mednarodno uveljavljenimi znanstvenimi načeli ocene tveganja.

▼BPOGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Spremembe aktov EU

▼C2

Priloga k Direktivi Sveta 85/572/EGS ( 5 ) se nadomesti z:

„Simulanti, ki se uporabljajo za preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik s posameznim živilom ali določeno skupino živil, so navedeni v točki 3 Priloge III k Uredbi Komisije (EU) št. 10/2011.“

▼B

Člen 21

Razveljavitev aktov EU

Direktive 80/766/EGS, 81/432/EGS in 2002/72/ES se razveljavijo z učinkom od 1. maja 2011.

Sklicevanja na razveljavljene direktive se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijskimi tabelami iz Priloge VI.

Člen 22

Prehodne določbe

1.   ►C2  Do 31. decembra 2012 spremljajoča dokumentacija iz člena 16 temelji na osnovnih pravilih za preskušanje celotne in specifične migracije iz Priloge k Direktivi 82/711/EGS. ◄

2.   ►C2  Od 1. januarja 2013 lahko spremni dokumenti iz člena 16 za materiale, izdelke in snovi, dane v promet do 31. decembra 2015, temeljijo na:

(a) 

pravilih za migracijske preskuse iz člena 18 te uredbe ali

(b) 

osnovnih pravilih za preskušanje celotne in specifične migracije iz priloge k Direktivi 82/711/EGS. ◄

3.   ►C2  Brez poseganja v odstavek 2 tega člena od 1. januarja 2016 spremljajoča dokumentacija iz člena 16 temelji na pravilih za migracijske preskuse iz člena 18. ◄

4.   ►C2  Aditivi, ki se uporabljajo v vezivu iz steklenih vlaken za polimerne materiale, ojačane s steklenimi vlakni, in niso navedeni v Prilogi I, morajo do 31. decembra 2015 izpolnjevati določbe o oceni tveganja iz člena 19. ◄

5.  Materiali in izdelki, ki so bili zakonito dani v promet pred 1. majem 2011, se lahko dajejo v promet do 31. decembra 2012.

Člen 23

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2011.

Določba iz člena 5 o uporabi aditivov, ki niso mehčalci, se za plasti iz polimernih materialov ali plastificirane plasti za pokrovčke in zaporke iz člena 2(1)(d) uporablja od 31. decembra 2015.

Določba iz člena 5 o uporabi aditivov, ki se uporabljajo v vezivu iz steklenih vlaken za polimerne materiale, ojačane s steklenimi vlakni, se uporablja od 31. decembra 2015.

Določbe iz člena 18(2) in (4) ter člena 20 se uporabljajo od 31. decembra 2012.

Ta uredba je v skladu s Pogodbama v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Snovi

1.    ►C2  Seznam Unije odobrenih monomerov, drugih izhodnih snovi, makromolekul, pridobljenih z mikrobno fermentacijo, aditivov in pomožnih sredstev za polimerizacijo ◄

V preglednici 1 so naslednje informacije:

stolpec 1 (Št. snovi FCM (materiali, namenjeni za stik z živili, food contact materials)): enotna identifikacijska številka snovi;

stolpec 2 (ref. št.): referenčna številka EGS embalažnega materiala;

▼C2

stolpec 3 (št. CAS): registrska številka po CAS (Služba za izmenjavo informacij o kemijskih snoveh, Chemical Abstracts Service);

▼B

stolpec 4 (ime snovi): kemijsko ime;

▼C2

stolpec 5 (uporabljena kot aditiv ali pomožno sredstvo za polimerizacijo (PPA) (da/ne)): navedba, ali se snov lahko uporablja kot aditiv ali pomožno sredstvo za polimerizacijo (da) ali pa se snov ne sme uporabljati kot aditiv ali pomožno sredstvo za polimerizacijo (ne). Če je snov odobrena le kot pomožno sredstvo za polimerizacijo, se to navede (da), pri čemer je v specifikacijah uporaba omejena na pomožna sredstva za polimerizacijo;

▼B

stolpec 6 (uporabljena kot monomer ali druga izhodna snov ali makromolekula, pridobljena z mikrobno fermentacijo (da/ne)): navedba, ali se snov lahko uporablja kot monomer ali druga izhodna snov ali makromolekula, pridobljena z mikrobno fermentacijo (da), ali pa se snov ne sme uporabljati kot monomer ali druga izhodna snov ali makromolekula, pridobljena z mikrobno fermentacijo (ne). Če je snov odobrena kot makromolekula, pridobljena z mikrobno fermentacijo, se to navede (da), pri čemer se v specifikacijah opredeli, da je snov makromolekula, pridobljena z mikrobno fermentacijo;

stolpec 7 (FRF se uporablja (da/ne)): navedba, ali se lahko rezultati preskusa migracije za snov popravijo s faktorjem redukcije maščob (FRF, Fat Reduction Factor) (da) ali pa se s faktorjem FRF ne smejo popraviti (ne);

▼M7

stolpec 8 (SML (mg/kg)): mejna vrednost specifične migracije za snov. Izražena je v miligramih snovi na kilogram živila. Če gre za snov, za katero migracija ni dovoljena, kar se določi v skladu s členom 11(4), se to navede kot ND (nezaznavno);

▼B

stolpec 9 (SML(T) [mg/kg] (skupinska omejitev št.)): vsebuje identifikacijsko številko skupine snovi, za katere velja skupinska omejitev iz stolpca 1 preglednice 2 te priloge;

stolpec 10 (omejitve in zahteve): vsebuje druge omejitve poleg posebej navedene mejne vrednosti specifične migracije in zahteve v zvezi s snovjo. Če so določene podrobne zahteve, se vključi sklic na preglednico 4;

stolpec 11 (opombe o preverjanju skladnosti): vsebuje številko opombe, ki se nanaša na podrobna pravila za preverjanje skladnosti te snovi iz stolpca 1 preglednice 3 v tej prilogi.

▼C2

Če je snov, ki je uvrščena na seznam kot posamezna spojina, pokrita tudi z generičnim imenom, se zanjo uporabljajo tiste omejitve, ki so navedene za posamezno spojino.

▼M7 —————

▼BPreglednica 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Št. snovi FCM

Ref. št.

Št. CAS

Ime snovi

►C2  Uporabljena kot aditiv ali pomožno sredstvo za polimerizacijo

(da/ne) ◄

Uporabljena kot monomer ali druga izhodna snov ali makromolekula, pridobljena z mikrobno fermentacijo

(da/ne)

FRF se uporablja

(da/ne)

SML

(mg/kg)

SML(T)

(mg/kg)

(Skupinska omejitev št.)

Omejitve in zahteve

Opombe o preverjanju skladnosti

1

12310

0266309-43-7

albumin

ne

da

ne

 

 

 

 

2

12340

albumin, koaguliran s formaldehidom

ne

da

ne

 

 

 

 

3

12375

alkoholi (C4–C22), alifatski, monohidroksilni, nasičeni, linearni, primarni

ne

da

ne

 

 

 

 

4

22332

►C2  mešanica (40 % m/m) 2,2,4-trimetilheksana-1, 6-diizocianata in (60 % m/m) 2,4,4-trimetilheksana-1, 6-diizocianata ◄

ne

da

ne

 

(17)

1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot del molekule izocianata.

(10)

5

25360

2,3-epoksipropil ester trialkil (C5–C15) ocetne kisline

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot epoksi skupina.

Molska masa je 43 Da.

 

6

25380

trialkil ocetna kislina (C7–C17), vinil estri

ne

da

ne

0,05

 

 

(1)

7

30370

acetilocetna kislina, soli

da

ne

ne

 

 

 

 

8

30401

acetilirani mono- in digliceridi maščobnih kislin

da

ne

ne

 

(32)

 

 

9

30610

kisline (C2–C24), alifatske, linearne, monokarboksilne, iz naravnih olj in maščob in njihovi mono-, di- in trigliceril estri (vključene so razvejane maščobne kisline v koncentracijah, enakih naravnim)

da

ne

ne

 

 

 

 

10

30612

kisline (C2–C24), alifatske linearne monokarboksilne, sintetične in njihovi mono-, di- in trigliceril estri

da

ne

ne

 

 

 

 

11

30960

alifatske kisline (C6–C22), monokarboksilne, estri s poliglicerolom

da

ne

ne

 

 

 

 

12

31328

maščobne kisline iz živalskih in rastlinskih jedilnih maščob in olj

da

ne

ne

 

 

 

 

13

33120

alkoholi (C4–C24), alifatski, monohidroksilni, nasičeni, linearni, primarni

da

ne

ne

 

 

 

 

14

33801

n-alkil (C10–C13) benzensulfonska kislina

da

ne

ne

30

 

 

 

15

34130

alkil, linearni z enakim številom ogljikovih atomov (C12–C20) dimetilaminov

da

ne

da

30

 

 

 

16

34230

alkil (C8–C22) sulfonske kisline

da

ne

ne

6

 

 

 

17

34281

alkil (C8–C22) žveplove kisline, linearne, primarne s sodim številom C atomov

da

ne

ne

 

 

 

 

18

34475

aluminijev kalcijev hidroksid fosfit hidrat

da

ne

ne

 

 

 

 

19

39090

N, N-bis(2hidroksietil)alkil (C8–C18) amin

da

ne

ne

 

(7)

 

 

20

39120

N, N-bis(2hidroksietil)alkil (C8–C18) amin hidrokloridi

da

ne

ne

 

(7)

SML(T), izražen brez podane HCl.

 

21

42500

karbonska kislina, soli

da

ne

ne

 

 

 

 

22

43200

ricinusovo olje, mono- in digliceridi

da

ne

ne

 

 

 

 

23

43515

maščobne kisline iz kokosovega olja, kloridi holing estrov

da

ne

ne

0,9

 

 

(1)

24

45280

bombažna vlakna

da

ne

ne

 

 

 

 

25

45440

krezoli, butilirani, stirenizirani

da

ne

ne

12

 

 

 

26

46700

5,7-di-terc-butil-3-(3,4- in 2,3-dimetilfenil)-2(3H)-benzofuranona, ki vsebuje: a) 5,7-di-terc-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-2(3H)-benzofuranona (80 do 100 % m/m) in b) 5,7-di-terc-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-2(3H)-benzofuranona (0 do 20 % m/m)

da

ne

ne

5

 

 

 

27

48960

9,10-dihidroksi stearinska kislina in njeni oligomeri

da

ne

ne

5

 

 

 

28

50160

di-n-oktilkositrov bis(n-alkil(C10-C16) merkaptoacetat)

da

ne

ne

 

(10)

 

 

29

50360

di-n-oktilkositrov bis(etil maleat)

da

ne

ne

 

(10)

 

 

30

50560

di-n-oktilkositrov 1,4-butandiol bis(merkaptoacetat)

da

ne

ne

 

(10)

 

 

31

50800

di-n-oktilkositrov dimaleat, zaestren

da

ne

ne

 

(10)

 

 

32

50880

di-n-oktilkositrov dimaleat, polimeri (n = 2–4)

da

ne

ne

 

(10)

 

 

33

51120

di-n-oktilkositrov tiobenzoat 2-etilheksil merkaptoacetat

da

ne

ne

 

(10)

 

 

34

54270

etilhidroksimetil celuloza

da

ne

ne

 

 

 

 

35

54280

etilhidroksipropil celuloza

da

ne

ne

 

 

 

 

36

54450

maščobe in olja iz živalskih in rastlinskih živil

da

ne

ne

 

 

 

 

37

54480

hidrogenirane maščobe in olja iz živalskih in rastlinskih živil

da

ne

ne

 

 

 

 

38

55520

steklena vlakna

da

ne

ne

 

 

 

 

39

55600

steklene mikrokroglice

da

ne

ne

 

 

 

 

40

56360

glicerol, estri z ocetno kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

41

56486

glicerol, estri z alifatskimi, nasičenimi, linearnimi kislinami s sodim številom ogljikovih atomov (C14–C18) in z alifatskimi, nenasičenimi linearnimi kislinami s sodim številom ogljikovih atomov (C16–C18)

da

ne

ne

 

 

 

 

42

56487

glicerol, estri z masleno kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

43

56490

glicerol, estri z (Z)-dokoz-13-enojsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

44

56495

glicerol, estri z 12-hidroksistearinsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

45

56500

glicerol, estri z lavrinsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

46

56510

glicerol, estri z linolovo kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

47

56520

glicerol, estri z miristinsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

48

56535

glicerol, estri z nonanojsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

49

56540

glicerol, estri z oleinsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

50

56550

glicerol, estri s palmitinsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

51

56570

glicerol, estri s propionsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

52

56580

glicerol, estri z ricinolno kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

53

56585

glicerol, estri s stearinsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

54

57040

glicerol, monoester z oleinsko kislino, ester z askorbinsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

55

57120

glicerol, monoester z oleinsko kislino, ester s citronsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

56

57200

glicerol, monoester s palmitinsko kislino, ester z askorbinsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

57

57280

glicerol, monoester s palmitinsko kislino, ester s citronsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

58

57600

glicerol, monoester s stearinsko kislino, ester z askorbinsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

59

57680

glicerol, monoester s stearinsko kislino, ester s citronsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

60

58300

glicin, soli

da

ne

ne

 

 

 

 

62

64500

lizin, soli

da

ne

ne

 

 

 

 

63

65440

magnezijev pirofosfit

da

ne

ne

 

 

 

 

64

66695

metilhidroksimetil celuloza

da

ne

ne

 

 

 

 

65

67155

zmes 4-(2-benzoksazolil)-4’-(5-metil-2-benzoksazolil) stilbena, 4,4’-bis(2-benzoksazolil) stilbena in 4,4’-bis(5-metil-2-benzoksazolil)stilbena

da

ne

ne

 

 

Ne več kot 0,05 % m/m (razmerje med količino uporabljene snovi in količino formulacije).

Zmes, pridobljena s proizvodnim postopkom, je v značilnem razmerju (58–62 %):(23–27 %):(13–17 %).

 

66

67600

mono-n-oktilkositrov tris(alkil(C10–C16) merkaptoacetat)

da

ne

ne

 

(11)

 

 

67

67840

montanske kisline in/ali njeni estri z etilen glikolom in/ali z 1,3-butandiolom in/ali z glicerolom

da

ne

ne

 

 

 

 

68

73160

fosforna kislina, mono- in di-n-alkil (C16 in C18) estri

da

ne

da

0,05

 

 

 

69

74400

fosforasta kislina, tris(nonil-in/ali dinonilfenil) ester

da

ne

da

30

 

 

 

70

76463

poliakrilna kislina, soli

da

ne

ne

 

(22)

 

 

71

76730

polidimetil siloksan, γ – hidroksipropiliran

da

ne

ne

6

 

 

 

72

76815

poliester adipinske kisline z glicerolom ali pentaeritritolom, estri z nerazvejenimi maščobnimi kislinami s sodim številom ogljikovih atomov C12-C22.

da

ne

ne

 

(32)

►C2  Frakcija z molsko maso do 1 000 Da ne sme preseči 5 % m/m. ◄

 

73

76866

poliestri 1,2-propandiola in/ali 1,3- in/ali 1,4- butandiola in/ali polipropilen glikola z adipinsko kislino, lahko sklenjeni (end-capped) z ocetno kislino ali maščobnimi kislinami C12–C18 ali n-oktanolom in/ali n-dekanolom

da

ne

da

 

(31)

(32)

 

 

74

77440

polietilenglikol diricinoleat

da

ne

da

42

 

 

 

75

77702

polietilenglikol estri alifatskih monokarboksilnih kislin (C6–C22) in njihovi amonijevi in natrijevi sulfati

da

ne

ne

 

 

 

 

76

77732

polietilenglikol (EO = 1-30, običajno 5) eter butil-2-ciano 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilat

da

ne

ne

0,05

 

Samo za uporabo v PET

 

77

77733

polietilenglikol (EO = 1-30, običajno 5) eter butil-2-ciano-3-(4-hidroksifenil) akrilat

da

ne

ne

0,05

 

Samo za uporabo v PET

 

78

77897

polietilenglikol (EO = 1-50) monoalkileter (linearni in razvejani, C8-C20) sulfat, soli

da

ne

ne

5

 

 

 

79

80640

polioksialkil (C2–C4) dimetilpolisiloksan

da

ne

ne

 

 

 

 

80

81760

praški, kosmiči in vlakna medenine, brona, bakra, nerjavečega jekla, kositra, železa in zlitin bakra, kositra in železa

da

ne

ne

 

 

 

 

81

83320

propilhidroksietil celuloza

da

ne

ne

 

 

 

 

82

83325

propilhidroksimetil celuloza

da

ne

ne

 

 

 

 

83

83330

propilhidroksipropil celuloza

da

ne

ne

 

 

 

 

84

85601

silikati, naravni (razen azbesta)

da

ne

ne

 

 

 

 

85

85610

silikati, naravni, silanirani (razen azbesta)

da

ne

ne

 

 

 

 

86

86000

silicijeva kislina, sililirana

da

ne

ne

 

 

 

 

▼M7

87

86285

 

silicijev dioksid, silaniran

da

ne

ne

 

 

Za sintetičen amorfen silicijev dioksid, silaniran: primarni delci velikosti 1–100 nm, ki so lahko v obliki agregatov do velikosti 0,1–1 μm in lahko tvorijo aglomerate s porazdelitvijo velikosti 0,3 μm–1 mm.

 

▼B

88

86880

natrijev monoalkil dialkilfenoksibenzendisulfonat

da

ne

ne

9

 

 

 

89

89440

stearinska kislina, estri z etilen glikolom

da

ne

ne

 

(2)

 

 

90

92195

tavrin, soli

da

ne

ne

 

 

 

 

91

92320

tetradecil-polietilenglikol(EO = 3-8) eter glikolne kisline

da

ne

da

15

 

 

 

92

93970

triciklodekandimetanol bis(heksahidroftalat)

da

ne

ne

0,05

 

 

 

93

95858

voski, parafinski, rafinirani, pridobljeni iz nafte ali sintetične ogljikovodikove krme, z majhno viskoznostjo

da

ne

ne

0,05

 

►C2  Ni za uporabo za izdelke v stiku z maščobnimi živili, za katere je določen ►M7  simulant D1 in/ali D2 ◄ . ◄

Povprečna molska masa najmanj 350 Da.

Viskoznost pri 100 °C: najmanj 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s).

Vsebnost ogljikovodikov z ogljikovim številom do 25, največ 40 % (m/m).

 

94

95859

voski, rafinirani, pridobljeni iz nafte ali sintetične ogljikovodikove krme, z veliko viskoznostjo

da

ne

ne

 

 

Povprečna molska masa najmanj 500 Da.

Viskoznost pri 100 °C: najmanj 11 cSt (11 × 10-6 m2/s).

Vsebnost mineralnih ogljikovodikov z ogljikovim številom do 25, največ 5 % (m/m).

 

95

95883

bela mineralna olja, parafinska derivacija na osnovi ogljikovodikov

da

ne

ne

 

 

Povprečna molska masa najmanj 480 Da.

Viskoznost pri 100 °C: najmanj 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s).

Vsebnost mineralnih ogljikovodikov z ogljikovim številom do 25, največ 5 % (m/m).

 

96

95920

lesna moka in vlakna, nepredelana

da

ne

ne

 

 

 

 

97

72081/10

smole naftnih ogljikovodikov (hidrogenirane)

da

ne

ne

 

 

Hidrogenirane smole naftnih ogljikovodikov nastanejo pri katalitični ali toplotni polimerizaciji dienov in olefinov alifatičnih, alicikličnih in/ali monobenzenoidnih vrst arilalkenov iz destilatov zalog krekiranega zemeljskega olja z vreliščem, ki ni višje od 220 °C, ter čistih monomerov, ki so v teh destilacijskih tokovih, čemur sledijo destilacija, hidrogeniranje in dodatna obdelava.

Lastnosti:

— Viskoznost pri 120 °C: > 3 Pa.s

— Zmehčišče: > 95 °C kot določa metoda ASTM E 28-67

— Številka broma: < 40 (ASTM D1159)

— Barva 50 % raztopine v toluenu < 11 po Gardnerjevi lestvici

—  ►C2  Preostali aromatski monomer ≤ 50 ppm. ◄

 

98

17260

0000050-00-0

formaldehid,

da

da

ne

 

(15)

 

 

54880

99

19460

0000050-21-5

mlečna kislina

da

da

ne

 

 

 

 

62960

100

24490

0000050-70-4

sorbitol

da

da

ne

 

 

 

 

88320

101

36000

0000050-81-7

askorbinska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

102

17530

0000050-99-7

glukoza

ne

da

ne

 

 

 

 

103

18100

0000056-81-5

glicerol

da

da

ne

 

 

 

 

55920

104

58960

0000057-09-0

heksadeciltrimetilamonijev bromid

da

ne

ne

6

 

 

 

105

22780

0000057-10-3

palmitinska kislina

da

da

ne

 

 

 

 

70400

106

24550

0000057-11-4

stearinske kisline

da

da

ne

 

 

 

 

89040

107

25960

0000057-13-6

sečnina

ne

da

ne

 

 

 

 

108

24880

0000057-50-1

saharoza

ne

da

ne

 

 

 

 

109

23740

0000057-55-6

propan-1, 2-diol

da

da

ne

 

 

 

 

81840

110

93520

0000059-02-9

0010191-41-0

α-tokoferol

da

ne

ne

 

 

 

 

111

53600

0000060-00-4

etilendiamintetraocetna kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

112

64015

0000060-33-3

linolna kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

113

16780

0000064-17-5

etanol

da

da

ne

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064-18-6

mravljinčna kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

115

10090

0000064-19-7

ocetna kislina

da

da

ne

 

 

 

 

30000

116

13090

0000065-85-0

benzojska kislina

da

da

ne

 

 

 

 

37600

117

21550

0000067-56-1

metanol

ne

da

ne

 

 

 

 

118

23830

0000067-63-0

2-propanol

da

da

ne

 

 

 

 

81882

119

30295

0000067-64-1

aceton

da

ne

ne

 

 

 

 

120

49540

0000067-68-5

dimetil sulfoksid

da

ne

ne

 

 

 

 

121

24270

0000069-72-7

salicilna kislina

da

da

ne

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071-23-8

1-propanol

ne

da

ne

 

 

 

 

123

13840

0000071-36-3

1-butanol

ne

da

ne

 

 

 

 

124

22870

0000071-41-0

1-pentanol

ne

da

ne

 

 

 

 

125

16950

0000074-85-1

etilen

ne

da

ne

 

 

 

 

126

10210

0000074-86-2

acetilen

ne

da

ne

 

 

 

 

127

26050

0000075-01-4

vinilklorid

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg v končnem izdelku

 

128

10060

0000075-07-0

acetaldehid

ne

da

ne

 

(1)

 

 

129

17020

0000075-21-8

etilenoksid

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg v končnem izdelku

(10)

130

26110

0000075-35-4

viniliden klorid

ne

da

ne

ND

 

 

(1)

131

48460

0000075-37-6

1,1-difluoroetan

da

ne

ne

 

 

 

 

132

26140

0000075-38-7

viniliden fluorid

ne

da

ne

5

 

 

 

133

14380

0000075-44-5

karbonil klorid

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg v končnem izdelku

(10)

23155

134

43680

0000075-45-6

klorodifluorometan

da

ne

ne

6

 

Koncentracija klorodifluorometana, manjša od 1 mg/kg snovi.

 

135

24010

0000075-56-9

epiklorohidrin

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg v končnem izdelku

 

136

41680

0000076-22-2

kamfor

da

ne

ne

 

 

 

(3)

137

66580

0000077-62-3

2,2’-metilenbis(6-(1-metilcikloheksil)-p-krezol)

da

ne

da

 

(5)

 

 

138

93760

0000077-90-7

tri-n-butil acetil citrat

da

ne

ne

 

(32)

 

 

139

14680

0000077-92-9

citronska kislina

da

da

ne

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077-93-0

citronska kislina, trietil ester

da

ne

ne

 

(32)

 

 

141

13380

0000077-99-6

1,1,1-trimetilolpropan

da

da

ne

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078-08-0

viniltrietoksisilan

ne

da

ne

0,05

 

►C2  Samo za uporabo kot sredstvo za obdelavo površine. ◄

►M8  (1) ◄

143

62450

0000078-78-4

izopentan

da

ne

ne

 

 

 

 

144

19243

0000078-79-5

2-metil-1,3-butadien

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg v končnem izdelku

 

21640

145

10630

0000079-06-1

akrilamid

ne

da

ne

ND

 

 

 

146

23890

0000079-09-4

propionska kislina

da

da

ne

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079-10-7

akrilna kislina

ne

da

ne

 

(22)

 

 

148

14650

0000079-38-9

klorotrifluoroetilen

ne

da

ne

ND

 

 

(1)

149

19990

0000079-39-0

metakrilamida

ne

da

ne

ND

 

 

 

150

20020

0000079-41-4

metakrilna kislina

ne

da

ne

 

(23)

 

 

▼M10

151

13480

0000080-05-7

2,2-bis(4-hidroksifenil)propan

ne

da

ne

0,05

 

Ne sme se uporabljati za proizvodnjo polikarbonatnih stekleničk (6) za dojenčke (7).

Ne sme se uporabljati za proizvodnjo polikarbonatnih skodelic in stekleničk za pitje, ki so zaradi svojih značilnosti v zvezi z razlivanjem namenjene dojenčkom (9) in malim otrokom (10).

 

13607

▼B

152

15610

0000080-07-9

4,4’-diklorodifenil sulfon

ne

da

ne

0,05

 

 

 

153

15267

0000080-08-0

4,4’-diaminodifenil sulfon

ne

da

ne

5

 

 

 

154

13617

0000080-09-1

4,4’-dihidroksidifenil sulfon

ne

da

ne

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080-56-8

α-pinen

ne

da

ne

 

 

 

 

156

21130

0000080-62-6

metakrilna kislina, metil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

157

74880

0000084-74-2

ftalna kislina, dibutil ester

da

ne

ne

0,3

(32)

►C2  Uporablja se le kot:

(a)  mehčalo v materialih in izdelkih za večkratno uporabo, ki so v stiku z nemaščobnimi živili;

(b)  snov, ki ima učinek v tehničnem procesu v poliolefinih v koncentracijah do 0,05 % v končnem izdelku. ◄

(7)

158

23380

0000085-44-9

anhidrid ftalne kisline

da

da

ne

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085-68-7

ftalna kislina, benzil butil ester

da

ne

ne

30

(32)

►C2  Uporablja se le kot:

(a)  mehčalo v materialih in izdelkih za večkratno uporabo;

(b)  mehčalo v materialih za enkratno uporabo in izdelkih, ki so v stiku z nemaščobnimi živili, razen za začetne in nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke, kakor določa Direktiva 2006/141/ES, ali žitne kašice in otroško hrano za dojenčke in majhne otroke, kakor je določeno v Direktivi 2006/125/ES;

(c)  snov, ki ima učinek v tehničnem procesu v koncentracijah do 0,1 % v končnem izdelku. ◄

(7)

160

84800

0000087-18-3

salicilna kislina, 4-terc-butilfenil ester

da

ne

da

12

 

 

 

▼M6

161

92160

000087-69-4

L-(+)-vinska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

▼B

162

65520

0000087-78-5

manitol

da

ne

ne

 

 

 

 

163

66400

0000088-24-4

2,2’-metilen bis(4-etil-6-terc-butilfenol)

da

ne

da

 

(13)

 

 

164

34895

0000088-68-6

2-aminobenzamid

da

ne

ne

0,05

 

►C2  Samo za uporabo v PET za vodo in pijače. ◄

 

165

23200

0000088-99-3

o-ftalna kislina

da

da

ne

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089-32-7

piromelitični anhidrid (= dianhidrid benzen 1,2,4, 5-tetrakarboksilne kisline)

ne

da

ne

0,05

 

 

 

167

25240

0000091-08-7

2,6-toluen diizocianat

ne

da

ne

 

(17)

►C2  1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot delež izocianata. ◄

(10)

168

13075

0000091-76-9

2,4-diamino-6-fenil-1, 3,5-triazin

ne

da

ne

5

 

 

►M8  (1) ◄

15310

169

16240

0000091-97-4

3,3-dimetil-4, 4-diizocianatodifenil

ne

da

ne

 

(17)

►C2  1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot delež izocianata. ◄

(10)

170

16000

0000092-88-6

4,4’-dihidroksidifenil

ne

da

ne

6

 

 

 

171

38080

0000093-58-3

benzojska kislina, metil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

172

37840

0000093-89-0

benzojska kislina, etil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

173

60240

0000094-13-3

4-hidroksibenzojska kislina, propil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

174

14740

0000095-48-7

o-krezol

ne

da

ne

 

 

 

 

175

20050

0000096-05-9

metakrilna kislina, alil ester

ne

da

ne

0,05

 

 

 

176

11710

0000096-33-3

akrilna kislina, metil ester

ne

da

ne

 

(22)

 

 

177

16955

0000096-49-1

etilen karbonat

ne

da

ne

30

 

SML, izražen kot etilenglikol.

Vsebnost preostanka = 5 mg etilen karbonata na kg hidrogela, pri čemer je v stiku z 1 kg hrane največ 10 g hidrogela.

 

178

92800

0000096-69-5

4,4’-tiobis(6-terc-butil-3-metilfenol)

da

ne

da

0,48

 

 

 

179

48800

0000097-23-4

2,2’-dihidroksi-5,5’-diklorodifenilmetan

da

ne

da

12

 

 

 

▼M3

180

17160

0000097-53-0

evgenol

ne

da

ne

 

(33)

 

 

▼B

181

20890

0000097-63-2

metakrilna kislina, etil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

182

19270

0000097-65-4

itakonska kislina

ne

da

ne

 

 

 

 

183

21010

0000097-86-9

metakrilna kislina, izobutil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

184

20110

0000097-88-1

metakrilna kislina, butil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

185

20440

0000097-90-5

metakrilna kislina, monoester z etilen glikolom

ne

da

ne

0,05

 

 

 

186

14020

0000098-54-4

4-terc-butilfenol

ne

da

ne

0,05

 

 

 

187

22210

0000098-83-9

α-metilstiren

ne

da

ne

0,05

 

 

 

188

19180

0000099-63-8

izoftalna kislina diklorid

ne

da

ne

 

(27)

 

 

189

60200

0000099-76-3

4-hidroksibenzojska kislina, metil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

190

18880

0000099-96-7

p-hidroksibenzojska kislina

ne

da

ne

 

 

 

 

191

24940

0000100-20-9

tereftalna kislina, diklorid

ne

da

ne

 

(28)

 

 

192

23187

ftalna kislina

ne

da

ne

 

(28)

 

 

193

24610

0000100-42-5

stiren

ne

da

ne

 

 

 

 

194

13150

0000100-51-6

benzil alkohol

ne

da

ne

 

 

 

 

195

37360

0000100-52-7

benzaldehid

da

ne

ne

 

 

 

(3)

196

18670

0000100-97-0

heksametilentetramin

da

da

ne

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101-43-9

metakrilna kislina, cikloheksil ester

ne

da

ne

0,05

 

 

 

198

16630

0000101-68-8

difenilmetan-4,4’-diizocianat

ne

da

ne

 

(17)

►C2  1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot delež izocianata. ◄

(10)

199

24073

0000101-90-6

rezorcinol diglicidil eter

ne

da

ne

ND

 

►C2  Ni za uporabo za izdelke v stiku z maščobnimi živili, za katere je določen ►M7  simulant D1 in/ali D2 ◄ .

Ni za neposredni stik z živili, le za plastjo polietilen tereftalata (PET). ◄

(8)

200

51680

0000102-08-9

N, N‘-difeniltiourea

da

ne

da

3

 

 

 

201

16540

0000102-09-0

difenil karbonat

ne

da

ne

0,05

 

 

 

202

23070

0000102-39-6

(1,3- dioksifenilen) diocetna kislina

ne

da

ne

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

203

13323

0000102-40-9

1,3-bis(2-hidroksietoksi)benzen

ne

da

ne

0,05

 

 

 

204

25180

0000102-60-3

N, N, N‘, N‘-etilendinitrilotetrapropan-2-ol

da

da

ne

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102-70-5

trialilamin

ne

da

ne

 

 

40 mg/kg hidrogela pri razmerju 1 kg živila z največ 1,5 g hidrogela.

Samo za uporabo v hidrogelih, ki niso namenjeni za neposreden stik z živilom.

 

206

11500

0000103-11-7

akrilna kislina, 2-etilheksil ester

ne

da

ne

0,05

 

 

 

207

31920

0000103-23-1

adipinska kislina, bis(2-etillheksil) ester

da

ne

da

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90-2

N-(4-hidroksifenil)acetamid

ne

da

ne

0,05

 

 

 

209

17050

0000104-76-7

2-etil-1-heksanol

ne

da

ne

30

 

 

 

210

13390

0000105-08-8

1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksan

ne

da

ne

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105-38-4

propionska kislina, vinil ester

ne

da

ne

 

(1)

 

 

212

14200

0000105-60-2

kaprolaktam

da

da

ne

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105-62-4

1,2-propilenglikol dioleat

da

ne

ne

 

 

 

 

214

61840

0000106-14-9

12-hidroksistearinska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

215

14170

0000106-31-0

maslena kislina, anhidrid

ne

da

ne

 

 

 

 

216

14770

0000106-44-5

p – krezol

ne

da

ne

 

 

 

 

217

15565

0000106-46-7

1,4-diklorobenzen

ne

da

ne

12

 

 

 

218

11590

0000106-63-8

akrilna kislina, izobutil ester

ne

da

ne

 

(22)

 

 

219

14570

0000106-89-8

epiklorhidrin

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg v končnem izdelku

(10)

16750

220

20590

0000106-91-2

metakrilna kislina, 2,3-epoksipropil ester

ne

da

ne

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106-97-8

butan

da

ne

ne

 

 

 

 

222

13870

0000106-98-9

1-buten

ne

da

ne

 

 

 

 

223

13630

0000106-99-0

butadien

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg v končnem izdelku

 

224

13900

0000107-01-7

2-buten

ne

da

ne

 

 

 

 

225

12100

0000107-13-1

akrilonitril

ne

da

ne

ND

 

 

 

226

15272

0000107-15-3

etilenediamin

ne

da

ne

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107-21-1

etilen glikol

da

da

ne

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107-88-0

1,3-butandiol

ne

da

ne

 

 

 

 

229

14140

0000107-92-6

maslena kislina

ne

da

ne

 

 

 

 

230

16150

0000108-01-0

dimetilaminoetanol

ne

da

ne

18

 

 

 

231

10120

0000108-05-4

ocetna kislina, vinil ester

ne

da

ne

12

 

 

 

232

10150

0000108-24-7

anhidrid ocetne kisline,

da

da

ne

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108-30-5

jantarna kislina, anhidrid

ne

da

ne

 

 

 

 

234

19960

0000108-31-6

anhidrid maleinske kisline

ne

da

ne

 

(3)

 

 

235

14710

0000108-39-4

m-krezol

ne

da

ne

 

 

 

 

▼M15

236

23050

0000108-45-2

1,3-fenilendiamin

ne

da

ne

ND

 

 

(28)

▼B

237

15910

0000108-46-3

1,3-dihidroksibenzen

ne

da

ne

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108-55-4

anhidrid glutarina

ne

da

ne

 

 

 

 

▼M2

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazin

da

da

ne

2,5

 

 

 

25420

93720

▼B

240

45760

0000108-91-8

cikloheksilamin

da

ne

ne

 

 

 

 

▼M6

241

22960

0000108-95-2

fenol

ne

da

ne

3

 

 

 

▼B

242

85360

0000109-43-3

sebacinska kislina, dibutil ester

da

ne

ne

 

(32)

 

 

243

19060

0000109-53-5

izobutil vinil eter

ne

da

ne

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109-66-0

pentan

da

ne

ne

 

 

 

 

245

22900

0000109-67-1

1-penten

ne

da

ne

5

 

 

 

246

25150

0000109-99-9

tetrahidrofuran

ne

da

ne

0,6

 

 

 

247

24820

0000110-15-6

jantarna kislina

da

da

ne

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110-16-7

maleinska kislina

da

da

ne

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110-17-8

fumarna kislina

da

da

ne

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110-30-5

N, N‘-etilen bis(stearamid)

da

ne

ne

 

 

 

 

251

53360

0000110-31-6

N, N‘-etilenbisoleamid

da

ne

ne

 

 

 

 

252

87200

0000110-44-1

sorbinska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

253

15250

0000110-60-1

1,4-diaminobutan

ne

da

ne

 

 

 

 

254

13720

0000110-63-4

1,4-butandiol

da

da

ne

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110-88-3

trioksan

ne

da

ne

5

 

 

 

256

18010

0000110-94-1

glutarna kislina

da

da

ne

 

 

 

 

55680

▼M3

257

13550

0000110-98-5

dipropilen glikol

da

da

ne

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

▼B

258

70480

0000111-06-8

palmitinska kislina, butil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

259

58720

0000111-14-8

heptanojska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

260

24280

0000111-20-6

sebacinska kislina

ne

da

ne

 

 

 

 

261

15790

0000111-40-0

dietilen triamin

ne

da

ne

5

 

 

 

262

35284

0000111-41-1

N-(2-aminoetilamino)etanol

da

ne

ne

0,05

 

►C2  Ni za uporabo za izdelke v stiku z maščobnimi živili, za katere je določen ►M7  simulant D1 in/ali D2 ◄ .

Ni za neposreden stik z živili, le za plastjo polietilen tereftalata (PET). ◄

 

263

13326

0000111-46-6

dietilen glikol

da

da

ne

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111-66-0

1-okten

ne

da

ne

15

 

 

 

265

22600

0000111-87-5

1-oktanol

ne

da

ne

 

 

 

 

266

25510

0000112-27-6

trietilen glikol

da

da

ne

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112-30-1

1-dekanol

ne

da

ne

 

 

 

 

268

16704

0000112-41-4

1-dodecen

ne

da

ne

0,05

 

 

 

269

25090

0000112-60-7

tetraetilen glikol

da

da

ne

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112-80-1

oleinska kislina

da

da

ne

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112-84-5

(z)-13-dokoz-13-enamid

da

ne

ne

 

 

 

 

272

37040

0000112-85-6

behenska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

273

52730

0000112-86-7

eruka kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

274

22570

0000112-96-9

oktadecil izocianat

ne

da

ne

 

(17)

►C2  1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot delež izocianata. ◄

(10)

275

23980

0000115-07-1

propilen

ne

da

ne

 

 

 

 

276

19000

0000115-11-7

izobuten

ne

da

ne

 

 

 

 

277

18280

0000115-27-5

heksakloroendometilentetrahidroftalna kislina, anhidrid

ne

da

ne

ND

 

 

 

278

18250

0000115-28-6

heksakloroendometilentetrahidroftalna kislina

ne

da

ne

ND

 

 

 

279

22840

0000115-77-5

pentaeritritol

da

da

ne

 

 

 

 

71600

280

73720

0000115-96-8

fosforjeva kislina, trikloroetil ester

da

ne

ne

ND

 

 

 

281

25120

0000116-14-3

tetrafluoroetilen

ne

da

ne

0,05

 

 

 

282

18430

0000116-15-4

heksafluoropropilen

ne

da

ne

ND

 

 

 

283

74640

0000117-81-7

ftalna kislina, bis(2-etillheksil) ester

da

ne

ne

1,5

(32)

►C2  Uporablja se le kot:

(a)  mehčalo v materialih in izdelkih za večkratno uporabo, ki so v stiku z nemaščobnimi živili;

(b)  snov, ki ima učinek v tehničnem procesu v koncentracijah do 0,1 % v končnem izdelku. ◄

(7)

284

84880

0000119-36-8

salicilna kislina, metil ester

da

ne

ne

30

 

 

 

285

66480

0000119-47-1

2,2’-metilen bis(4-metil-6-terc-butilfenol)

da

ne

da

 

(13)

 

 

286

38240

0000119-61-9

benzofenon

da

ne

da

0,6

 

 

 

287

60160

0000120-47-8

4-hidroksibenzojska kislina, etil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

288

24970

0000120-61-6

tereftalna kislina, dimetil ester

ne

da

ne

 

 

 

 

289

15880

0000120-80-9

1,2-dihidroksibenzen

ne

da

ne

6

 

 

 

24051

290

55360

0000121-79-9

galna kislina, propil ester

da

ne

ne

 

(20)

 

 

291

19150

0000121-91-5

izoftalna kislina

ne

da

ne

 

(27)

 

 

292

94560

0000122-20-3

triizopropanolamin

da

ne

ne

5

 

 

 

293

23175

0000122-52-1

fosforjeva (III) kislina, trietil ester

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg v končnem izdelku

(1)

294

93120

0000123-28-4

tiodipropionska kislina, didodecil ester

da

ne

da

 

(14)

 

 

295

15940

0000123-31-9

1,4-dihidroksibenzen

da

da

ne

0,6

 

 

 

18867

48620

296

23860

0000123-38-6

propionaldehid

ne

da

ne

 

 

 

 

297

23950

0000123-62-6

propionska kislina, anhidrid

ne

da

ne

 

 

 

 

298

14110

0000123-72-8

butiraldehid

ne

da

ne

 

 

 

 

299

63840

0000123-76-2

levulinska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

300

30045

0000123-86-4

ocetna kislina, butil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

301

89120

0000123-95-5

stearinska kislina, butil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

302

12820

0000123-99-9

azelajska kislina

ne

da

ne

 

 

 

 

303

12130

0000124-04-9

adipinska kislina

da

da

ne

 

 

 

 

31730

304

14320

0000124-07-2

oktanojska kislina

da

da

ne

 

 

 

 

41960

305

15274

0000124-09-4

heksametilendiamin

ne

da

ne

2,4

 

 

 

18460

306

88960

0000124-26-5

stearamid

da

ne

ne

 

 

 

 

307

42160

0000124-38-9

ogljikov dioksid

da

ne

ne

 

 

 

 

308

91200

0000126-13-6

saharoza acetat izobutirat

da

ne

ne

 

 

 

 

309

91360

0000126-14-7

saharoza oktaacetat

da

ne

ne

 

 

 

 

310

16390

0000126-30-7

2,2-dimetil-1, 3-propandiol

ne

da

ne

0,05

 

 

 

22437

311

16480

0000126-58-9

dipentaeritritol

da

da

ne

 

 

 

 

51200

312

21490

0000126-98-7

metakrilonitril

ne

da

ne

ND

 

 

 

313

16650

0000127-63-9

difenil sulfon

da

da

ne

3

 

 

 

51570

314

23500

0000127-91-3

β-pinen

ne

da

ne

 

 

 

 

315

46640

0000128-37-0

2,6-di-terc-butil-p-krezol

da

ne

ne

3

 

 

 

316

23230

0000131-17-9

ftalna kislina, dialil ester

ne

da

ne

ND

 

 

 

317

48880

0000131-53-3

2,2’-dihidroksi-4’-metoksibenzofenon

da

ne

da

 

(8)

 

 

318

48640

0000131-56-6

2,4-dihidroksibenzofenon

da

ne

ne

 

(8)

 

 

319

61360

0000131-57-7

2-hidroksi-4-metoksibenzofenon

da

ne

da

 

(8)

 

 

320

37680

0000136-60-7

benzojska kislina, butil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

321

36080

0000137-66-6

askorbil palmitat

da

ne

ne

 

 

 

 

322

63040

0000138-22-7

mlečna kislina, butil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

323

11470

0000140-88-5

akrilna kislina, etil ester

ne

da

ne

 

(22)

 

 

324

83700

0000141-22-0

ricinolna kislina

da

ne

da

42

 

 

 

325

10780

0000141-32-2

akrilna kislina, n-butil ester

ne

da

ne

 

(22)

 

 

326

12763

0000141-43-5

2-aminoetanol

da

da

ne

0,05

 

►C2  Ni za uporabo za izdelke v stiku z maščobnimi živili, za katere je določen ►M7  simulant D1 in/ali D2 ◄ .

Ni za neposredni stik z živili, le za plastjo polietilen tereftalata (PET). ◄

 

35170

327

30140

0000141-78-6

ocetna kislina, etil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

328

65040

0000141-82-2

malonska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

329

59360

0000142-62-1

heksanojska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

330

19470

0000143-07-7

lavrinska kislina

da

da

ne

 

 

 

 

63280

331

22480

0000143-08-8

1-nonanol

ne

da

ne

 

 

 

 

332

69760

0000143-28-2

oleil alkohol

da

ne

ne

 

 

 

 

333

22775

0000144-62-7

oksalna kislina

da

da

ne

6

 

 

 

69920

334

17005

0000151-56-4

etilenimin

ne

da

ne

ND

 

 

 

335

68960

0000301-02-0

oleamid

da

ne

ne

 

 

 

 

336

15095

0000334-48-5

n-dekanojska kislina

da

da

ne

 

 

 

 

45940

337

15820

0000345-92-6

4,4’-difluorobenzofenon

ne

da

ne

0,05

 

 

 

338

71020

0000373-49-9

palmitoleinska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

339

86160

0000409-21-2

silicijev karbid

da

ne

ne

 

 

 

 

▼M4

340

47440

0000461-58-5

dicianodiamid

da

ne

ne

60

 

 

 

▼B

341

13180

0000498-66-8

biciklo[2.2. 1]hept-2-en

ne

da

ne

0,05

 

 

 

22550

342

14260

0000502-44-3

kaprolakton

ne

da

ne

 

(29)

 

 

343

23770

0000504-63-2

propan-1,3-diol

ne

da

ne

0,05

 

 

 

▼M6

344

13810

0000505-65-7

1,4-butandiol formal

ne

da

ne

0,05

15

30

 

(21)

21821

▼B

345

35840

0000506-30-9

arahidonska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

346

10030

0000514-10-3

abietinska kislina

ne

da

ne

 

 

 

 

347

13050

0000528-44-9

trimelitična kislina

ne

da

ne

 

(21)

 

 

25540

348

22350

0000544-63-8

miristinska kislina

da

da

ne

 

 

 

 

67891

349

25550

0000552-30-7

trimelitična kislina, anhidrid

ne

da

ne

 

(21)

 

 

350

63920

0000557-59-5

lignocerinska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

351

21730

0000563-45-1

3-metil-1-buten

ne

da

ne

ND

 

Za uporabo samo v polipropilenu

(1)

352

16360

0000576-26-1

2,6-dimetilfenol

ne

da

ne

0,05

 

 

 

353

42480

0000584-09-8

ogljikova kislina, rubidijeva sol

da

ne

ne

12

 

 

 

354

25210

0000584-84-9

2,4-toluen diizocianat

ne

da

ne

 

(17)

►C2  1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot delež izocianata. ◄

(10)

355

20170

0000585-07-9

metakrilna kislina, terc. butil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

356

18820

0000592-41-6

1-heksen

ne

da

ne

3

 

 

 

357

13932

0000598-32-3

3-buten-2-ol

ne

da

ne

ND

 

Za uporabo samo kot komonomer za pripravo polimernih aditivov

(1)

358

14841

0000599-64-4

4-kumilfenol

ne

da

ne

0,05

 

 

 

359

15970

0000611-99-4

4,4’-dihidroksibenzofenon

da

da

ne

 

(8)

 

 

48720

360

57920

0000620-67-7

glicerol, triester s heptanojsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

361

18700

0000629-11-8

1,6-heksandiol

ne

da

ne

0,05

 

 

 

362

14350

0000630-08-0

ogljikov monoksid

ne

da

ne

 

 

 

 

363

16450

0000646-06-0

1,3-dioksolan

ne

da

ne

5

 

 

 

▼M6

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianhidrozorbitol

ne

da

ne

5

 

Samo za uporabo kot:

(a)  komonomer v poli(etilen-co-izosorbid tereftalat);

(b)  komonomer v sestavi do 40 mol % komponente diol v kombinaciji z etilen glikolom in/ali 1,4-bis (hidroksimetil)cikloheksanom za proizvodnjo poliestrov.

Poliestri, pridobljeni z uporabo dianhidrozorbitola skupaj z 1,4-bis (hidroksimetil)cikloheksanom, se ne uporabljajo v stiku z živili, ki vsebujejo več kot 15 % alkohola.

 

▼B

365

11680

0000689-12-3

akrilna kislina, izopropil ester

ne

da

ne

 

(22)

 

 

366

22150

0000691-37-2

4-metil-1-penten

ne

da

ne

0,05

 

 

 

367

16697

0000693-23-2

n-dodekanojska kislina

ne

da

ne

 

 

 

 

368

93280

0000693-36-7

tiodipropionska kislina, dioktadecil ester

da

ne

da

 

(14)

 

 

369

12761

0000693-57-2

12-aminododekanojska kislina

ne

da

ne

0,05

 

 

 

370

21460

0000760-93-0

metakrilna kislina, anhidrid

ne

da

ne

 

(23)

 

 

371

11510

0000818-61-1

akrilna kislina, monoester z etilen glikolom

ne

da

ne

 

(22)

 

 

11830

372

18640

0000822-06-0

heksametilen diizocianat

ne

da

ne

 

(17)

►C2  1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot delež izocianata. ◄

(10)

373

22390

0000840-65-3

2,6-naftalen dikarboksilna kislina, dimetil ester

ne

da

ne

0,05

 

 

 

374

21190

0000868-77-9

metakrilna kislina, monoester z etilen glikolom

ne

da

ne

 

(23)

 

 

375

15130

0000872-05-9

1-decen

ne

da

ne

0,05

 

 

 

▼M2

376

66905

0000872-50-4

N-metilpirolidon

da

ne

ne

60

 

 

 

▼B

377

12786

0000919-30-2

3-aminopropiltrietoksisilan

ne

da

ne

0,05

 

►C2  Vsebnost 3-aminopropiltrietoksisilana v preostanku po ekstrakciji mora biti manjša od 3 mg/kg polnila, kadar se uporablja za obdelavo reaktivnih površin anorganskih polnil. ◄

SML = 0,05 mg/kg, kadar se uporablja za obdelavo površin materialov in izdelkov.

 

378

21970

0000923-02-4

N-metilolmetakrilamid

ne

da

ne

0,05

 

 

 

379

21940

0000924-42-5

N-metilolakrilamid

ne

da

ne

ND

 

 

 

380

11980

0000925-60-0

akrilna kislina, propil ester

ne

da

ne

 

(22)

 

 

381

15030

0000931-88-4

ciklookten

ne

da

ne

0,05

 

►C2  Samo za uporabo v polimerih v stiku z živili, za katere je določen simulant A. ◄

 

382

19490

0000947-04-6

lavrolaktam

ne

da

ne

5

 

 

 

383

72160

0000948-65-2

2-fenilindol

da

ne

da

15

 

 

 

384

40000

0000991-84-4

2,4-bis(oktilmerkapto)-6-(4-hidroksi-3,5-di-terc-butilanilino)-1,3,5-triazin

da

ne

da

30

 

 

 

385

11530

0000999-61-1

akrilna kislina, 2-hidroksipropil ester

ne

da

ne

0,05

 

SML. izražen kot vsota akrilne kisline, 2-hidroksipropil estra in akrilne kisline, 2-hidroksizopropil estra.

►C2  Dovoljena vsebnost do 25 % (m/m), akrilne kisline 2-hidroksipropil estra (št. CAS 0002918-23-2). ◄

(1)

386

55280

0001034-01-1

galna kislina, oktil ester

da

ne

ne

 

(20)

 

 

387

26155

0001072-63-5

1-vinilimidazol

ne

da

ne

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

388

25080

0001120-36-1

1-tetradecen

ne

da

ne

0,05

 

 

 

389

22360

0001141-38-4

2,6-naftalen dikarboksilna kislina

ne

da

ne

5

 

 

 

390

55200

0001166-52-5

galna kislina, dodecil ester

da

ne

ne

 

(20)

 

 

▼M7

391

22932

0001187-93-5

perfluorometil perfluorovinil eter

ne

da

ne

0,05

 

Samo za uporabo v:

— premazih proti prijemanju;

— fluoro- in perfluoropolimerih, namenjenih za večkratno uporabo, kolikor je stična površina 1 dm2 v stiku z najmanj 150 kg živil.

 

▼B

392

72800

0001241-94-7

fosforna kislina, difenil 2-etilheksil ester

da

ne

da

2,4

 

 

 

393

37280

0001302-78-9

bentonit

da

ne

ne

 

 

 

 

394

41280

0001305-62-0

kalcijev hidroksid

da

ne

ne

 

 

 

 

395

41520

0001305-78-8

kalcijev oksid

da

ne

ne

 

 

 

 

396

64640

0001309-42-8

magnezijev hidroksid

da

ne

ne

 

 

 

 

397

64720

0001309-48-4

magnezijev oksid

da

ne

ne

 

 

 

 

▼M15

398

35760

0001309-64-4

antimonov trioksid

da

ne

ne

 

 

 

(6)

▼B

399

81600

0001310-58-3

kalijev hidroksid

da

ne

ne

 

 

 

 

400

86720

0001310-73-2

natrijev hidroksid

da

ne

ne

 

 

 

 

401

24475

0001313-82-2

natrijev sulfid

ne

da

ne

 

 

 

 

402

96240

0001314-13-2

cinkov oksid

da

ne

ne

 

 

 

 

403

96320

0001314-98-3

cinkov sulfid

da

ne

ne

 

 

 

 

404

67200

0001317-33-5

molibdenov disulfid

da

ne

ne

 

 

 

 

405

16690

0001321-74-0

divinilbenzen

ne

da

ne

ND

 

SML, izražen kot vsota divinilbenzena in etilvinilbenzena.

Dovoljena vsebnost etilvinilbenzena do 45 % (m/m).

(1)

406

83300

0001323-39-3

1,2-propilenglikol monostearat

da

ne

ne

 

 

 

 

407

87040

0001330-43-4

natrijev tetraborat

da

ne

ne

 

(16)

 

 

408

82960

0001330-80-9

1,2-propilenglikol monooleat

da

ne

ne

 

 

 

 

409

62240

0001332-37-2

železov oksid

da

ne

ne

 

 

 

 

▼M6

410

62720

0001332-58-7

kaolin

da

ne

ne

 

 

Delci so lahko tanjši od 100 nm le, če znaša njihov masni delež manj kot 12 % m/m v kopolimeru etilen vinil alkohola („EVOH“) notranje plasti večplastne strukture, v kateri plast v neposrednem stiku z živilom zagotavlja funkcionalno oviro, ki preprečuje migracijo delcev v živilo.

 

▼B

411

42080

0001333-86-4

industrijske saje

da

ne

ne

 

 

►C2  Primarni delci velikosti 10–300 nm, ki so lahko v obliki agregatov do velikosti 100–1 200  nm in lahko tvorijo aglomerate s porazdelitvijo velikosti 300 nm–1 mm.

Toluenski ekstrakt: največ 0,1 %, določeno po metodi ISO 6209.

UV absorpcija ekstrakta s cikloheksanom pri 386 nm: < 0,02 AU v 1 cm celici ali < 0,1 AU v 5 cm celici, določeno s splošno priznanimi analiznimi metodami.

Vsebnost benzo(a)pirena: največ 0,25 mg/kg industrijskih saj.

Največja raven uporabe industrijskih saj v polimeru: 2,5 % m/m. ◄

 

412

45200

0001335-23-5

bakrov jodid

da

ne

ne

 

(6)

 

 

413

35600

0001336-21-6

amonijev hidroksid

da

ne

ne

 

 

 

 

414

87600

0001338-39-2

sorbitan monolavrat

da

ne

ne

 

 

 

 

415

87840

0001338-41-6

sorbitan monostearat

da

ne

ne

 

 

 

 

416

87680

0001338-43-8

sorbitan monooleat

da

ne

ne

 

 

 

 

417

85680

0001343-98-2

silicijeva kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

418

34720

0001344-28-1

aluminijev oksid

da

ne

ne

 

 

 

 

419

92150

0001401-55-4

taninske kisline

da

ne

ne

 

 

V skladu z zahtevami JECFA

 

420

19210

0001459-93-4

izoftalna kislina, dimetil ester

ne

da

ne

0,05

 

 

 

▼M4

421

13000

0001477-55-0

1,3-benzendimetanamin

ne

da

ne

 

(34)

 

 

▼B

422

38515

0001533-45-5

4,4’-bis(2-benzoksazolil)stilben

da

ne

da

0,05

 

 

(2)

423

22937

0001623-05-8

perfluoropropil perfluoro vinil eter

ne

da

ne

0,05

 

 

 

424

15070

0001647-16-1

1,9-dekadien

ne

da

ne

0,05

 

 

 

425

10840

0001663-39-4

akrilna kislina, terc. butil ester

ne

da

ne

 

(22)

 

 

426

13510

0001675-54-3

2,2-bis(4-hidroksifenil)propan bis(2,3-epoksipropil)eter

ne

da

ne

 

 

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1895/2005 (1).

 

13610

427

18896

0001679-51-2

4-(hidroksimetil)-1-cikloheksen

ne

da

ne

0,05

 

 

 

428

95200

0001709-70-2

1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzil)benzen

da

ne

ne

 

 

 

 

429

13210

0001761-71-3

bis(4-aminocikloheksil)metan

ne

da

ne

0,05

 

 

 

430

95600

0001843-03-4

1,1,3-tris(2-metil-4-hidroksi-5-terc-butilfenil) butan

da

ne

da

5

 

 

 

431

61600

0001843-05-6

2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenon

da

ne

da

 

(8)

 

 

432

12280

0002035-75-8

adipinska kislina, anhidrid

ne

da

ne

 

 

 

 

433

68320

0002082-79-3

oktadecil3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat

da

ne

da

6

 

 

 

434

20410

0002082-81-7

metakrilna kislina, diester z 1,4-butandiolom

ne

da

ne

0,05

 

 

 

435

14230

0002123-24-2

kaprolaktam, natrijeva sol

ne

da

ne

 

(4)

 

 

436

19480

0002146-71-6

lavrinska kislina, vinil ester

ne

da

ne

 

 

 

 

437

11245

0002156-97-0

akrilna kislina, dodecil ester

ne

da

ne

0,05

 

 

(2)

▼M2

438

13303

0002162-74-5

bis(2,6-diizopropilfenil) karbodiimid

ne

da

ne

0,05

 

Izražen kot vsota bis(2,6-diizopropilfenil) karbodiimida in njegovega hidroliznega produkta 2,6-diizopropilanilina.

 

▼B

439

21280

0002177-70-0

metakrilna kislina, fenil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

440

21340

0002210-28-8

metakrilna kislina, propil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

441

38160

0002315-68-6

benzojska kislina, propil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

442

13780

0002425-79-8

1,4-butandiol bis(2,3-epoksipropil)eter

ne

da

ne

ND

 

Vsebnost preostanka je 1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot epoksi skupina.

Molska masa je 43 Da.

(10)

443

12788

0002432-99-7

11-aminoundekanojska kislina

ne

da

ne

5

 

 

 

444

61440

0002440-22-4

2-(2’-hidroksi-5-metilfenil)benzotriazol

da

ne

ne

 

(12)

 

 

445

83440

0002466-09-3

pirofosforjeva kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

446

10750

0002495-35-4

akrilna kislina, benzil ester

ne

da

ne

 

(22)

 

 

447

20080

0002495-37-6

metakrilna kislina, benzil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

448

11890

0002499-59-4

akrilna kislina, n-oktil ester

ne

da

ne

 

(22)

 

 

▼M3

449

49840

0002500-88-1

dioktadecil disulfid

da

ne

da

0,05

 

 

 

▼B

450

24430

0002561-88-8

sebacinska kislina, anhidrid

ne

da

ne

 

 

 

 

451

66755

0002682-20-4

2-metil-4-izotiazolin-3-on

da

ne

ne

0,5

 

Samo za uporabo v vodnih polimernih disperzijah in emulzijah

 

▼M2

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroksi-4-n-oktiloksifenil)-1,3,5-triazin

da

ne

ne

5

 

 

 

▼B

453

26320

0002768-02-7

viniltrimetoksi silan

ne

da

ne

0,05

 

 

(10)

454

12670

0002855-13-2

1-amino-3-aminometil-3, 5,5-trimetilcikloheksan

ne

da

ne

6

 

 

 

455

20530

0002867-47-2

metakrilna kislina, 2-(dimetilamino)etil ester

ne

da

ne

ND

 

 

 

456

10810

0002998-08-5

akrilna kislina, sek. butil ester

ne

da

ne

 

(22)

 

 

457

20140

0002998-18-7

metakrilna kislina, sek. butil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

458

36960

0003061-75-4

dokozanamid

da

ne

ne

 

 

 

 

459

46870

0003135-18-0

3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzilfosfonska kislina, dioktadecil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

460

14950

0003173-53-3

cikloheksil izocianat

ne

da

ne

 

(17)

►C2  1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot delež izocianata. ◄

(10)

461

22420

0003173-72-6

1,5-naftalen diizocianat

ne

da

ne

 

(17)

►C2  1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot delež izocianata. ◄

(10)

462

26170

0003195-78-6

N-vinil-N-metil acetamid

ne

da

ne

0,02

 

 

►M8  (1) ◄

463

25840

0003290-92-4

1,1,1-trimetilolpropan trimetakrilat

ne

da

ne

0,05

 

 

 

464

61280

0003293-97-8

2-hidroksi-4-n-heksiloksibenzofenon

da

ne

da

 

(8)

 

 

465

68040

0003333-62-8

7-(2H-nafto-[1,2-D]triazol-2-il)- 3-feni-2-benzopiron

da

ne

ne

 

 

 

 

466

50640

0003648-18-8

di-n-oktilkositrov dilaurat

da

ne

ne

 

(10)

 

 

▼M12

467

14800

3724-65-0

krotonska kislina

da

da

ne

 

(35)

 

 

45600

▼B

468

71960

0003825-26-1

perfluorooktanojska kislina, amonijeva sol

da

ne

ne

 

 

Uporablja se le v izdelkih za večkratno uporabo, sintranih pri visokih temperaturah.

 

469

60480

0003864-99-1

2-(2’-hidroksi-3,5’-di-terc-butilfenil)-5-klorobenzotriazol

da

ne

da

 

(12)

 

 

470

60400

0003896-11-5

2-(2’-hidroksi-3’-terc-butil-5’-metilfenil)-5-klorobenzotriazol

da

ne

da

 

(12)

 

 

471

24888

0003965-55-7

5-sulfoizoftalna kislina, mononatrijeva sol, dimetil ester

ne

da

ne

0,05

 

 

 

472

66560

0004066-02-8

2,2’-metilenebis(4-metil-6-cikloheksifenol)

da

ne

da

 

(5)

 

 

473

12265

0004074-90-2

adipinska kislina, divinil ester

ne

da

ne

ND

 

5 mg/kg v končnem izdelku.

Za uporabo samo kot komonomer.

(1)

474

43600

0004080-31-3

1-(3-kloroalil)- 3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanov klorid

da

ne

ne

0,3

 

 

 

475

19110

0004098-71-9

1-izocianato-3-izocianatometil-3, 5,5-trimetilcikloheksan

ne

da

ne

 

(17)

►C2  1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot delež izocianata. ◄

(10)

476

16570

0004128-73-8

difenilmetan-4,4’-diizocianat

ne

da

ne

 

(17)

►C2  1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot delež izocianata. ◄

(10)

477

46720

0004130-42-1

2,6-di-terc-butil-4-etilfenol

da

ne

da

4,8

 

 

(1)

478

60180

0004191-73-5

4-hidroksibenzojska kislina, izopropil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

479

12970

0004196-95-6

azelainska kislina, anhidrid

ne

da

ne

 

 

 

 

480

46790

0004221-80-1

3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzojska kislina, 2,4-di-terc-butilfenil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

481

13060

0004422-95-1

1,3,5-benzentrikarboksilna kislina, triklorid

ne

da

ne

0,05

 

SML, izražen kot 1,3,5-benzentrikarboksilna kislina.

►M8  (1) ◄

482

21100

0004655-34-9

metakrilna kislina, izopropil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

483

68860

0004724-48-5

n-oktilfosfonska kislina

da

ne

ne

0,05

 

 

 

484

13395

0004767-03-7

2,2-bis(hidroksimetil)propionska kislina

ne

da

ne

0,05

 

 

(1)

485

13560

0005124-30-1

dicikloheksilmetan-4, 4-diizocianat (= metilendicikloheksil diizocianat)

ne

da

ne

 

(17)

►C2  1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot delež izocianata. ◄

(10)

15700

486

54005

0005136-44-7

etilen-N-palmitamid-N‘-stearamid

da

ne

ne

 

 

 

 

487

45640

0005232-99-5

2-ciano-3,3-difenilakrilna kislina, etil ester

da

ne

ne

0,05

 

 

 

488

53440

0005518-18-3

N,N‘-etilen bis(palmitamid)

da

ne

ne

 

 

 

 

489

41040

0005743-36-2

kalcijev butirat

da

ne

ne

 

 

 

 

490

16600

0005873-54-1

difenilmetan-2,4’-diizocianat

ne

da

ne

 

(17)

►C2  1 mg/kg v končnem izdelku, izraženo kot delež izocianata. ◄

(10)

491

82720

0006182-11-2

1,2-propilenglikol distearat

da

ne

ne

 

 

 

 

492

45650

0006197-30-4

2-ciano-3,3-difenilakrilna kislina, 2-etilheksil ester

da

ne

ne

0,05

 

 

 

493

39200

0006200-40-4

[3-(dodeciloksi)- 2-hidroksipropil] bis(2-hidroksietil)metilamonijev klorid

da

ne

ne

1,8

 

 

 

494

62140

0006303-21-5

fosfinska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

495

35160

0006642-31-5

6-amino-1,3-dimetiluracil

da

ne

ne

5

 

 

 

496

71680

0006683-19-8

pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)-propionat)

da

ne

ne

 

 

 

 

497

95020

0006846-50-0

2,2,4-trimetil-1,3-pentandiol diisobutirat

da

ne

ne

5

 

Samo za uporabo v rokavicah za enkratno uporabo

 

498

16210

0006864-37-5

3,3-dimetil-4, 4-diaminodicikloheksilmetan

ne

da

ne

0,05

 

Za uporabo samo v poliamidih

(5)

499

19965

0006915-15-7

jabolčna kislina

da

da

ne

 

 

►C2  Če se uporablja kot monomer, se uporabi samo kot komonomer v alifatskih poliestrih do molskega deleža največ 1 %. ◄

 

65020

500

38560

0007128-64-5

2,5-bis(5-terc-butil-2-benzoksazolil)tiofen

da

ne

da

0,6

 

 

 

501

34480

aluminijeva vlakna, lističi in prah

da

ne

ne

 

 

 

 

502

22778

0007456-68-0

4,4’-oksibis(benzensulfonil azid)

ne

da

ne

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

503

46080

0007585-39-9

β-dekstrin

da

ne

ne

 

 

 

 

504

86240

0007631-86-9

silicijev dioksid

da

ne

ne

 

 

►C2  Za sintetičen amorfen silicijev dioksid: primarni delci velikosti od 1–100 nm, ki so v obliki agregatov, do velikosti 0,1–1 μm, ki lahko tvorijo aglomerate s porazdelitvijo velikosti 0,3 μm–1 mm. ◄

 

505

86480

0007631-90-5

natrijev bisulfit

da

ne

ne

 

(19)

 

 

506

86920

0007632-00-0

natrijev nitrit

da

ne

ne

0,6

 

 

 

507

59990

0007647-01-0

klorovodikova kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

508

86560

0007647-15-6

natrijev bromid

da

ne

ne

 

 

 

 

509

23170

0007664-38-2

fosforjeva kislina

da

da

ne

 

 

 

 

72640

510

12789

0007664-41-7

amoniak

da

da

ne

 

 

 

 

35320

511

91920

0007664-93-9

žveplova kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

512

81680

0007681-11-0

kalijev jodid

da

ne

ne

 

(6)

 

 

513

86800

0007681-82-5

natrijev jodid

da

ne

ne

 

(6)

 

 

514

91840

0007704-34-9

žveplo

da

ne

ne

 

 

 

 

515

26360

0007732-18-5

voda

da

da

ne

 

 

V skladu z Direktivo 98/83/ES (2)

 

95855

516

86960

0007757-83-7

natrijev sulfit

da

ne

ne

 

(19)

 

 

517

81520

0007758-02-3

kalijev bromid

da

ne

ne

 

 

 

 

518

35845

0007771-44-0

arahidonska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

519

87120

0007772-98-7

natrijev tiosulfat

da

ne

ne

 

(19)

 

 

520

65120

0007773-01-5

manganov klorid

da

ne

ne

 

 

 

 

521

58320

0007782-42-5

grafit

da

ne

ne

 

 

 

 

522

14530

0007782-50-5

klor

ne

da

ne

 

 

 

 

523

45195

0007787-70-4

bakrov bromid

da

ne

ne

 

 

 

 

524

24520

0008001-22-7

sojino olje

ne

da

ne

 

 

 

 

525

62640

0008001-39-6

japonski vosek

da

ne

ne

 

 

 

 

526

43440

0008001-75-0

cerezin

da

ne

ne

 

 

 

 

527

14411

0008001-79-4

ricinusovo olje

da

da

ne

 

 

 

 

42880

528

63760

0008002-43-5

lecitin

da

ne

ne

 

 

 

 

529

67850

0008002-53-7

montanski vosek

da

ne

ne

 

 

 

 

530

41760

0008006-44-8

vosek kandela

da

ne

ne

 

 

 

 

531

36880

0008012-89-3

čebelji vosek

da

ne

ne

 

 

 

 

532

88640

0008013-07-8

sojino olje, epoksidirano

da

ne

ne

60

30(*)

(32)

(*)  Za tesnila iz PVC, ki se uporabljajo za tesnjenje steklenih kozarcev, polnjenih z začetnimi in nadaljevalnimi formulami za dojenčke in male otroke, kakor je opredeljeno v Direktivi 2006/141/EGS, ali žitne kašice in otroško hrano za dojenčke in majhne otroke, kakor je določeno v Direktivi 2006/125/ES, je SML znižan na 30 mg/kg.

Oksiran < 8 %, jodovo število < 6.

 

533

42720

0008015-86-9

karnavbov vosek

da

ne

ne

 

 

 

 

534

80720

0008017-16-1

polifosforjeve kisline

da

ne

ne

 

 

 

 

535

24100

0008050-09-7

kolofonija

da

da

ne

 

 

 

 

24130

24190

83840

536

84320

0008050-15-5

smolne kisline in kolofonjske kisline, hidrogenirane, metilni estri

da

ne

ne

 

 

 

 

537

84080

0008050-26-8

smolne kisline in kolofonjske kisline, estri s pentaeritritolom

da

ne

ne

 

 

 

 

538

84000

0008050-31-5

smolne kisline in kolofonjske kisline, estri z glicerolom

da

ne

ne

 

 

 

 

539

24160

0008052-10-6

smola talovega olja

ne

da

ne

 

 

 

 

540

63940

0008062-15-5

lignosulfonska kislina

da

ne

ne

0,24

 

Samo za uporabo kot disperzijsko sredstvo za disperzije polimernih snovi

 

541

58480

0009000-01-5

gumiarabikum

da

ne

ne

 

 

 

 

542

42640

0009000-11-7

karboksimetilceluloza

da

ne

ne

 

 

 

 

543

45920

0009000-16-2

damar

da

ne

ne

 

 

 

 

544

58400

0009000-30-0

gumi guar

da

ne

ne

 

 

 

 

545

93680

0009000-65-1

tragakant gumi

da

ne

ne

 

 

 

 

546

71440

0009000-69-5

pektin

da

ne

ne

 

 

 

 

547

55440

0009000-70-8

želatina

da

ne

ne

 

 

 

 

548

42800

0009000-71-9

kazein

da

ne

ne

 

 

 

 

549

80000

0009002-88-4

polietilenski vosek

da

ne

ne

 

 

 

 

550

81060

0009003-07-0

polipropilenski vosek

da

ne

ne

 

 

 

 

551

79920

0009003-11-6

0106392-12-5

poli(etilen propilen) glikol

da

ne

ne

 

 

 

 

552

81500

0009003-39-8

polivinilpirolidon

da

ne

ne

 

 

Snov mora izpolnjevati merila čistosti, določena v Direktivi Komisije 2008/84/ES (3).

 

553

14500

0009004-34-6

celuloza

da

da

ne

 

 

 

 

43280

554

43300

0009004-36-8

celulozni acetat butirat

da

ne

ne

 

 

 

 

555

53280

0009004-57-3

etilceluloza

da

ne

ne

 

 

 

 

556

54260

0009004-58-4

etilhidroksietil celuloza

da

ne

ne

 

 

 

 

557

66640

0009004-59-5

metiletil celuloza

da

ne

ne

 

 

 

 

558

60560

0009004-62-0

hidroksietil celuloza

da

ne

ne

 

 

 

 

559

61680

0009004-64-2

hidroksipropilna celuloza

da

ne

ne

 

 

 

 

560

66700

0009004-65-3

metilhidroksipropil celuloza

da

ne

ne

 

 

 

 

561

66240

0009004-67-5

metilceluloza

da

ne

ne

 

 

 

 

562

22450

0009004-70-0

nitroceluloza

ne

da

ne

 

 

 

 

563

78320

0009004-97-1

polietilenglikol monoricinoleat

da

ne

da

42

 

 

 

564

24540

0009005-25-8

škrob, jedilni

da

da

ne

 

 

 

 

88800

565

61120

0009005-27-0

hidroksietil škrob

da

ne

ne

 

 

 

 

566

33350

0009005-32-7

alginska kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

567

82080

0009005-37-2

1,2-propilenglikol alginat

da

ne

ne

 

 

 

 

568

79040

0009005-64-5

polioksietilen sorbitan monolaurat

da

ne

ne

 

 

 

 

569

79120

0009005-65-6

polioksietilen sorbitan monooleat

da

ne

ne

 

 

 

 

570

79200

0009005-66-7

polioksietilen sorbitan monopalmitat

da

ne

ne

 

 

 

 

571

79280

0009005-67-8

polioksietilan sorbitan monostearat

da

ne

ne

 

 

 

 

572

79360

0009005-70-3

polioksietilen sorbitan trioleat

da

ne

ne

 

 

 

 

573

79440

0009005-71-4

polioksietilen sorbitan tristearat

da

ne

ne

 

 

 

 

574

24250

0009006-04-6

guma, naravna

da

da

ne

 

 

 

 

84560

575

76721

0063148-62-9

polidimetil siloksan (Mw > 6 800 Da)

da

ne

ne

 

 

Viskoznost pri 25 °C najmanj 100 cSt (100 × 10-6 m2/s)

 

576

60880

0009032-42-2

hidroksietilmetil celuloza

da

ne

ne

 

 

 

 

577

62280

0009044-17-1

izobutilen-buten kopolimer

da

ne

ne

 

 

 

 

578

79600

0009046-01-9

polietilenglikol tridecil eter fosfat

da

ne

ne

5

 

►C2  Za materiale in izdelke, namenjene za stik samo z vodnimi živili. ◄

Polietilenglikol (EO ≤ 11) tridecil eter fosfat (mono in dialkil ester) z največ 10-odstotno vsebnostjo polietilenglikola (EO 11) tridecileter.

 

579

61800

0009049-76-7

hidroksipropil škrob

da

ne

ne

 

 

 

 

580

46070

0010016-20-3

α-dekstrin

da

ne

ne

 

 

 

 

581

36800

0010022-31-8

barijev nitrat

da

ne

ne

 

 

 

 

582

50240

0010039-33-5

di-n-oktilkositrov bis(2-etilheksil maleat)

da

ne

ne

 

(10)

 

 

583

40400

0010043-11-5

borov nitrid

da

ne

ne

 

(16)

 

 

584

13620

0010043-35-3

borova kislina

da

da

ne

 

(16)

 

 

40320

585

41120

0010043-52-4

kalcijev klorid

da

ne

ne

 

 

 

 

586

65280

0010043-84-2

manganov hipofosfit

da

ne

ne

 

 

 

 

587

68400

0010094-45-8

oktadecilerukamid

da

ne

da

5

 

 

 

588

64320

0010377-51-2

litijev jodid

da

ne

ne

 

(6)

 

 

589

52645

0010436-08-5

cis-1 1-eikozenamid

da

ne

ne

 

 

 

 

590

21370

0010595-80-9

metakrilna kislina, 2-sulfoetil ester

ne

da

ne

ND

 

 

(1)

591

36160

0010605-09-1

askorbil stearat

da

ne

ne

 

 

 

 

592

34690

0011097-59-9

aluminijev magnezijev karbonat hidroksid

da

ne

ne

 

 

 

 

593

44960

0011104-61-3

kobaltov oksid

da

ne

ne

 

 

 

 

594

65360

0011129-60-5

manganov oksid

da

ne

ne

 

 

 

 

595

19510

0011132-73-3

lignoceluloza

ne

da

ne

 

 

 

 

596

95935

0011138-66-2

gumi ksantan

da

ne

ne

 

 

 

 

597

67120

0012001-26-2

sljuda

da

ne

ne

 

 

 

 

598

41600

0012004-14-7

0037293-22-4

kalcijev sulfoaluminat

da

ne

ne

 

 

 

 

599

36840

0012007-55-5

barijev tetraborat

da

ne

ne

 

(16)

 

 

600

60030

0012072-90-1

hidromagnezit

da

ne

ne

 

 

 

 

601

35440

0012124-97-9

amonijev bromid

da

ne

ne

 

 

 

 

602

70240

0012198-93-5

ozokerit

da

ne

ne

 

 

 

 

603

83460

0012269-78-2

pirofilit

da

ne

ne

 

 

 

 

604

60080

0012304-65-3

hidrotalcit

da

ne

ne

 

 

 

 

605

11005

0012542-30-2

akrilna kislina, diciklopentenil ester

ne

da

ne

0,05

 

 

(1)

606

65200

0012626-88-9

manganov hidroksid

da

ne

ne

 

 

 

 

607

62245

0012751-22-3

železov fosfid

da

ne

ne

 

 

Samo za uporabo v polimerih in kopolimerih PET

 

608

40800

0013003-12-8

4,4’-butiliden-bis(6-terc-butil-3-metilfenil-ditridecil fosfit)

da

ne

da

6

 

 

 

609

83455

0013445-56-2

pirofosforjeva kislina

da

ne

ne

 

 

 

 

610

93440

0013463-67-7

titanov dioksid

da

ne

ne

 

 

 

 

611

35120

0013560-49-1

3-aminokrotonska kislina, diester s tiobis (2-hidroksietil) etrom

da

ne

ne

 

 

 

 

612

16694

0013811-50-2

N,N‘-divinilimidazolidinil-2-on

ne

da

ne

0,05

 

 

(10)

613

95905

0013983-17-0

wollastonit

da

ne

ne

 

 

 

 

614

45560

0014464-46-1

kristobalit

da

ne

ne

 

 

 

 

615

92080

0014807-96-6

lojevec

da

ne

ne

 

 

 

 

616

83470

0014808-60-7

kremen

da

ne

ne

 

 

 

 

617

10660

0015214-89-8

2-akrilamido-2-metilpropansulfonska kislina

ne

da

ne

0,05

 

 

 

618

51040

0015535-79-2

di-n-oktilkositrov merkaptoacetat

da

ne

ne

 

(10)

 

 

619

50320

0015571-58-1

di-n-oktilkositrov bis(2-etilheksil merkaptoacetat)

da

ne

ne

 

(10)

 

 

620

50720

0015571-60-5

di-n-oktilkositrov dimaleat

da

ne

ne

 

(10)

 

 

621

17110

0016219-75-3

5-etilidenbiciklo[2,2,1]hept-2-en

ne

da

ne

0,05

 

 

(9)

622

69840

0016260-09-6

oleilpalmitamid

da

ne

da

5

 

 

 

623

52640

0016389-88-1

dolomit

da

ne

ne

 

 

 

 

624

18897

0016712-64-4

6-hidroksi-2-naftalenkarboksilna kislina

ne

da

ne

0,05

 

 

 

625

36720

0017194-00-2

barijev hidroksid

da

ne

ne

 

 

 

 

626

57800

0018641-57-1

glicerol, triester z dokozanojsko kislino

da

ne

ne

 

 

 

 

627

59760

0019569-21-2

huntit

da

ne

ne

 

 

 

 

628

96190

0020427-58-1

cinkov hidroksid

da

ne

ne

 

 

 

 

629

34560

0021645-51-2

aluminijev hidroksid

da

ne

ne

 

 

 

 

630

82240

0022788-19-8

1,2-propilenglikol dilaurat

da

ne

ne

 

 

 

 

631

59120

0023128-74-7

1,6-heksametilen-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionamid)

da

ne

da

45

 

 

 

632

52880

0023676-09-7

4-hidroksibenzojska kislina, etil ester

da

ne

ne

3,6

 

 

 

633

53200

0023949-66-8

2-etoksi-2’-etiloksanilid

da

ne

da

30

 

 

 

634

25910

0024800-44-0