01999L0037 — SL — 24.03.2022 — 006.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA SVETA 1999/37/ES

z dne 29. aprila 1999

o dokumentih za registracijo vozil

(UL L 138 1.6.1999, str. 57)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE 2003/127/ES z dne 23. decembra 2003

  L 10

29

16.1.2004

►M2

DIREKTIVA SVETA 2006/103/ES z dne 20. novembra 2006

  L 363

344

20.12.2006

►M3

DIREKTIVA SVETA 2013/22/EU z dne 13. maja 2013

  L 158

356

10.6.2013

►M4

DIREKTIVA 2014/46/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 3. aprila 2014

  L 127

129

29.4.2014

►M5

DIREKTIVA (EU) 2022/362 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 24. februarja 2022

  L 69

1

4.3.2022


spremenjena z:

►A1

Pogodba med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemcijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami clanicami Evropske unije) in Ceško republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko o pristopu Ceške republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji Pogodba med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemcijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami clanicami Evropske unije) in Ceško republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko o pristopu Ceške republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

  L 236

33

23.9.2003
▼B

DIREKTIVA SVETA 1999/37/ES

z dne 29. aprila 1999

o dokumentih za registracijo vozilČlen 1

▼M4

Ta direktiva se uporablja za dokumente za registracijo vozil, ki jih izdajo države članice.

▼B

Direktiva ne posega v pravice držav članic, da za začasno registracijo vozil uporabljajo dokumente, ki morda ne izpolnjujejo vseh zahtev te direktive.

Člen 2

Za namene te direktive:

(a) 

„vozilo“ pomeni vsako vozilo, kot je opredeljeno v členu 2 Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil ( 1 ) ter v členu 1 Direktive Sveta 92/61/EGS z dne 30. junija 1992 o homologaciji dvo- ali trikolesnih motornih vozil ( 2 );

(b) 

„registracija“ pomeni upravno dovoljenje za obratovanje vozila v cestnem prometu, vključno z identifikacijo vozila in izdajo serijske številke zanj, ki velja za registrsko številko;

(c) 

„potrdilo o registraciji“ pomeni dokument, ki potrjuje, da je vozilo registrirano v državi članici;

(d) 

„imetnik potrdila o registraciji“ pomeni osebo, v imenu katere je vozilo registrirano;

▼M4

(e) 

„začasna prepoved“ pomeni omejeno obdobje, v katerem država članica ne dovoli uporabe vozila v cestnem prometu, po tem obdobju pa se lahko njegova uporaba znova dovoli brez novega postopka registracije, pod pogojem, da so prenehali razlogi za začasno prepoved;

(f) 

„razveljavitev registracije“ pomeni razveljavitev dovoljenja za uporabo vozila v cestnem prometu, ki ga je izdala država članica.

▼B

Člen 3

1.  
Države članice izdajo potrdilo o registraciji za vozila, ki morajo po njihovi nacionalni zakonodaji biti registrirana. Potrdilo je sestavljeno bodisi iz enega dela v skladu s Prilogo I ali iz dveh delov v skladu s Prilogama I in II.

Države članice lahko dovolijo službam, ki jih imenujejo v ta namen, zlasti proizvajalcem, da izpolnijo tehnične dele potrdila o registraciji.

2.  
Če se za vozilo, registrirano pred začetkom izvajanja te direktive, izdaja novo potrdilo o registraciji, države članice uporabijo vzorec potrdila, kot je opredeljen v tej direktivi, in lahko omejijo vpisovanje podrobnih podatkov na zahtevane podatke, ki so na voljo.
3.  
Podatki, podani v potrdilu o registraciji v skladu s Prilogo I in II, se navedejo z usklajenimi kodami Skupnosti, ki so prikazane v teh prilogah.

▼M4

4.  

Države članice podatke o vseh vozilih, ki so registrirana na njihovem ozemlju, hranijo v elektronski obliki. Ti podatki vključujejo:

(a) 

vse obvezne elemente v skladu s točko II.5 Priloge I ter elemente iz točk II.6(J), II.6(V.7) in (V.9) navedene priloge, če so podatki na voljo;

(b) 

druge neobvezne podatke iz Priloge I ali podatke iz certifikata o skladnosti, kot je določeno v Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ), če je to mogoče;

(c) 

rezultate rednih obveznih tehničnih pregledov v skladu z Direktivo 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 4 ) in obdobje veljavnosti potrdila o tehničnem pregledu.

Osebni podatki se v okviru te direktive obdelujejo v skladu z direktivama 95/46/ES ( 5 ) in 2002/58/ES ( 6 ) Evropskega parlamenta in Sveta.

5.  
Tehnični podatki vozil so za namene rednih tehničnih pregledov na voljo pristojnim organom ali centrom za izvajanje tehničnih pregledov. Države članice lahko omejijo uporabo in razširjanje takih podatkov s strani centrov za izvajanje tehničnih pregledov, da bi se preprečila njihova zloraba.

Člen 3a

1.  
Če pristojni organ države članice prejme obvestilo o rednem tehničnem pregledu, ki dokazuje, da je bila uporaba določenega vozila v cestnem prometu začasno prepovedana v skladu s členom 9 Direktive 2014/45/EU, se začasna prepoved elektronsko zabeleži in se opravi dodaten tehnični pregled.

Začasna prepoved učinkuje, dokler vozilo uspešno ne opravi novega tehničnega pregleda. Ob uspešnem zaključku tehničnega pregleda pristojni organ nemudoma ponovno dovoli uporabo vozila v cestnem prometu. Za to ni potreben nov postopek registracije.

Države članice ali njihovi pristojni organi lahko sprejmejo ukrepe, s katerimi olajšajo ponovni pregled vozila, uporaba katerega v cestnem prometu je bila začasno prepovedana. Ti ukrepi lahko vključujejo odobritev dovoljenja za vožnjo po javnih cestah med krajem popravila in centrom za izvajanje tehničnih pregledov, da se lahko opravi tehnični pregled.

2.  
Države članice lahko dovolijo, da imetnik potrdila o registraciji pri pristojnem organu zaprosi za prenos registracije na novega lastnika vozila.
3.  
Kadar pristojni organ države članice prejme obvestilo, da je bilo vozilo obravnavano kot izrabljeno vozilo v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 ), se registracija tega vozila trajno razveljavi, podatek o tem pa se vnese v elektronski register.

▼B

Člen 4

Za namene te direktive druge države članice priznajo potrdilo o registraciji, ki ga je izdala država članica, za identifikacijo vozila v mednarodnem prometu ali za njegovo ponovno registracijo v drugi državi članici.

Člen 5

1.  
Za namene identifikacije vozila v cestnem prometu lahko države članice zahtevajo, da ima voznik pri sebi Del I potrdila o registraciji.
2.  
Glede ponovne registracije vozila, ki je bilo predhodno registrirano v drugi državi članici, pristojni organi v vsakem primeru zahtevajo predložitev Dela I predhodnega potrdila o registraciji, predložitev Dela II pa samo, če je bilo izdano. Ti organi odvzamejo del(-a) predloženega predhodnega potrdila o registraciji in ga (ju) hranijo najmanj šest mesecev. V dveh mesecih o odvzemu obvestijo organe države članice, ki so izdali potrdilo. Potrdilo, ki so ga odvzeli, tem organom vrnejo v šestih mesecih od odvzema, če ti organi to zahtevajo.

Če je potrdilo o registraciji sestavljeno iz Dela I in Dela II in Del II manjka, lahko pristojni organi v državi članici, kjer se zahteva novo registracijo, v izjemnih primerih odločijo, da ponovno registrirajo vozilo, vendar samo, če od pristojnih organov v državi članici, v kateri je bilo vozilo predhodno registrirano, pridobijo potrdilo v pisni ali elektronski obliki, da je prosilec upravičen do ponovne registracije vozila v drugi državi članici.

▼M4

3.  
Brez poseganja v člena 5(4) in 8(3) Direktive 2014/45/EU države članice načeloma priznavajo veljavnost potrdila o tehničnem pregledu, če se spremeni lastništvo vozila, ki ima veljavno dokazilo o opravljenem rednem tehničnem pregledu.

▼M4

Člen 6

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7, da spremeni:

— 
drugo alineo točke II.4 ter točko III.1.A(b) tako Priloge I kot Priloge II v primeru širitve Unije,
— 
točko II.6 Priloge I v zvezi z neobveznimi elementi v primeru spremembe opredelitev ali vsebine certifikatov o skladnosti v ustrezni zakonodaji Unije o homologaciji.

Člen 7

1.  
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 19. maja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  
Prenos pooblastila iz člena 6 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  
Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  
Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

▼B

Člen 8

1.  
Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. junija 2004. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Načine sklicevanja določijo države članice.

2.  
Države članice pošljejo Komisiji besedila glavnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Komisija pošlje državam članicam vse vzorce za potrdila o registraciji, ki jih uporabljajo nacionalne uprave.

▼M4

Člen 9

Države članice si med seboj pomagajo pri izvajanju te direktive. Lahko si izmenjujejo informacije na dvostranski ali večstranski ravni, zlasti da bi, kadar je to potrebno, pred kakršno koli registracijo vozila preverile pravni položaj vozila v državi članici, v kateri je bilo vozilo predhodno registrirano. To preverjanje lahko za lažjo izmenjavo informacij zlasti zajema uporabo elektronskega omrežja, ki vsebuje podatke iz nacionalnih elektronskih podatkovnih zbirk.

▼B

Člen 10

Ta direktiva začne veljati na dan njene objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 11

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

▼M1
PRILOGA I

DEL I POTRDILA O REGISTRACIJI ( 8 )

I.

Ta del je lahko izveden v eni izmed dveh oblik: kot papirni dokument ali kot pametna kartica. Značilnosti papirnega dokumenta so določene v Poglavju II, značilnosti pametne kartice pa v Poglavju III.

II.

Zahteve za Del I potrdila o registraciji v papirni obliki

II.1

Skupne dimenzije potrdila o registraciji ne smejo presegati dimenzij formata A4 (210 × 297 mm) ali zgibanke formata A4.

II.2

Papir, ki se uporablja za Del I potrdila o registraciji, se zavaruje pred ponarejanjem z uporabo vsaj dveh od naslednjih tehnik:

— 
grafike,
— 
vodnega žiga,
— 
fluorescenčnih vlaken ali
— 
fluorescenčne pisave.

Države članice lahko uvedejo dodatne varnostne zahteve.

II.3

Del I potrdila o registraciji je lahko sestavljen iz več strani. Države članice določijo število strani v skladu s podatki, ki jih vsebuje dokument, in z njegovo grafično postavitvijo.

II.4

Prva stran Dela I potrdila o registraciji vsebuje:

— 
ime države članice, ki izdaja Del I potrdila o registraciji,

▼A1

— 
razpoznavni znak države članice, ki izda Del I potrdila o registraciji, in sicer:

B

:

Belgija

▼M2

BG

:

Bolgarija

▼A1

CZ

:

Češka

DK

:

Danska

D

:

Nemčija

EST

:

Estonija

GR

:

Grčija

E

:

Španija

F

:

Francija

▼M3

HR

:

Hrvaška

▼A1

IRL

:

Irska

I

:

Italija

CY

:

Ciper

LV

:

Latvija

LT

:

Litva

L

:

Luksemburg

H

:

Madžarska

M

:

Malta

NL

:

Nizozemska

A

:

Avstrija

PL

:

Poljska

P

:

Portugalska

▼M2

RO

:

Romunija

▼A1

SLO

:

Slovenija

SK

:

Slovaška

FIN

:

Finska

S

:

Švedska

UK

:

Združeno kraljestvo

▼M1

— 
ime pristojnega organa,
— 
besede „Del I potrdila o registraciji“ ali „potrdilo o registraciji“, če je potrdilo sestavljeno samo iz enega dela, natiskane z velikimi črkami v jeziku ali jezikih držav članic, ki izdajajo potrdilo o registraciji; na primerni razdalji se te besede ponovijo z malimi črkami tudi v drugih jezikih Evropske skupnosti,
— 
besedi „Evropska skupnost“, natisnjeni v jeziku ali jezikih države članice, ki izdaja Del I potrdila o registraciji,
— 
številko dokumenta.

II.5

Del I potrdila o registraciji vsebuje tudi naslednje podatke, pred katerimi so navedene ustrezne usklajene kode Skupnosti:

(A) 

registrska številka;

(B) 

datum prve registracije vozila;

(C) 

osebni podatki:

(C.1) 

imetnik potrdila o registraciji:

(C1.1) 

priimek (priimke) ali naziv firme,

(C1.2) 

drugo(-a) ime(-na) ali inicialke (če je primerno),

(C1.3) 

naslov v državi članici registracije na dan izdaje dokumenta;

(C.4) 

Če podatki, opredeljeni v točki II.6, koda C.2, niso vsebovani v potrdilu o registraciji, sklic na podatek, da je imetnik potrdila o registraciji:

(a) 

lastnik vozila,

(b) 

da ni lastnik vozila,

(c) 

da v potrdilu o registraciji ni naveden kot lastnik vozila;

(D) 

vozilo:

(D.1) 

znamka,

(D.2) 

tip,

— 
varianta (če je na voljo),
— 
izvedenka (če je na voljo);
(D.3) 

komercialni opis;

(E) 

identifikacijska številka vozila;

(F) 

masa:

(F.1) 

največja tehnično dovoljena masa vozila, razen za motorna kolesa;

(G) 

masa vozila v uporabi z nadgradnjo in napravo za spenjanje pri vlečnih vozilih katere koli kategorije, razen M1;

(H) 

obdobje veljavnosti, če ni neomejeno;

(I) 

datum registracije, na katero se to potrdilo nanaša;

(K) 

številka homologacije (če je na voljo);

(P) 

motor;

(P.1) 

prostornina (v cm3),

(P.2) 

največja nazivna moč (v kW) (če je na voljo),

(P.3) 

vrsta goriva ali vir energije;

(Q) 

razmerje moč/masa (v kW/kg) (samo za motorna kolesa);

(S) 

sedeži,

(S.1) 

število sedežev, vključno z vozniškim,

(S.2) 

število stojišč (če je primerno).

II.6

Del I potrdila o registraciji lahko vsebuje tudi naslednje podatke, pred katerimi so navedene ustrezne usklajene kode Skupnosti:

(C) 

osebni podatki:

(C.2) 

lastnik vozila (ponoviti v skladu s številom lastnikov),

(C.2.1) 

priimek ali naziv firme,

(C.2.2) 

drugo(-a) ime(-na) ali inicialke (če je primerno),

(C.2.3) 

naslov v državi članici registracije na dan izdaje dokumenta,

(C.3) 

fizične ali pravne osebe, ki lahko uporablja vozilo na podlagi zakonske pravice, razen lastništva,

(C.3.1) 

priimek ali naziv firme,

(C.3.2) 

drugo(-a) ime(-na) ali inicialke (če je primerno),

(C.3.3) 

naslov v državi članici registracije na dan izdaje dokumenta,

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8): 

če sprememba osebnih podatkov, navedenih v točki II.5, koda C.1, točki II.6, koda C.2 in/ali točki II.6, koda C.3 ni vzrok za izdajo novega potrdila o registraciji, se lahko novi osebni podatki, ki ustrezajo tem točkam, vključijo v kode (C.5), (C.6), (C.7) ali (C.8); pri tem so razčlenjeni v skladu s sklici iz točke II.5, koda C.1, točke II.6, koda C.2, točke II.6, koda C.3 in točke II.5, koda C.4;

(F) 

masa:

(F.2) 

največja dovoljena masa vozila v uporabi v državi članici registracije;

(F.3) 

največja dovoljena masa skupine vozil v uporabi v državi članici registracije;

(J) 

kategorija vozila;

(L) 

število osi;

(M) 

medosna razdalja (v mm);

(N) 

pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500  kg porazdelitev največje tehnično dovoljene skupne mase na osi:

(N.1) 

os 1 (v kg),

(N.2) 

os 2 (v kg), če je primerno,

(N.3) 

os 3 (v kg), če je primerno,

(N.4) 

os 4 (v kg), če je primerno,

(N.5) 

os 5 (v kg), če je primerno;

(O) 

največja tehnična dovoljena masa priklopnega vozila:

(O.1) 

zaviranega (v kg),

(O.2) 

nezaviranega (v kg);

(P) 

motor:

(P.4) 

nazivna vrtilna frekvenca (min-1),

(P.5) 

identifikacijska številka motorja;

(R) 

barva vozila;

(T) 

najvišja hitrost (km/h);

(U) 

raven hrupa:

(U.1) 

v mirovanju (dB(A)),

(U.2) 

pri vrtilni frekvenci motorja (min-1),

(U.3) 

v vožnji (dB(A));

(V) 

emisije izpušnih plinov:

(V.1) 

CO (g/km ali g/kWh),

(V.2) 

HC (g/km ali g/kWh),

(V.3) 

NOx (g/km ali g/kWh),

(V.4) 

HC + NOx (g/km),

(V.5) 

delci pri dizel motorjih (g/km ali g/kWh),

(V.6) 

korigiran absorpcijski koeficient pri dizel motorjih (min-1),

▼M5

(V.7) 

CO2 (v g/km) ali specifične emisije CO2, kadar so navedene v točki 49.5 certifikata o skladnosti težkih vozil, opredeljenega v Dodatku k Prilogi VIII k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/683 ( 9 ), ali v točki 49.5 certifikata o posamični odobritvi vozila, opredeljenega v Dodatku 1 k Prilogi III k navedeni uredbi,

▼M1

(V.8) 

kombinirana poraba goriva (l/100 km),

(V.9) 

podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-homologacijo;

podatek o veljavni verziji Direktive 70/220/EGS ( 10 ) ali Direktive 88/77/EGS ( 11 );

▼M5

(V.10) 

emisijski razred CO2 za težka vozila, določen ob prvi registraciji, v skladu s členom 7ga(2) Direktive 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 12 );

▼M1

(W) 

prostornina posod(-e) za gorivo (v litrih);

▼M4

(X) 

dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu, datum naslednjega tehničnega pregleda ali prenehanje veljavnosti trenutno veljavnega potrdila.

▼M1

II.7

Države članice lahko vključijo dodatne podatke (v Delu I potrdila o registraciji), zlasti lahko k identifikacijskim kodam, kot so določene v točkah II.5 in II.6, v oklepajih dodajo nacionalne kode.

III.

Zahteve za Del I potrdila o registraciji v obliki pametne kartice (Alternativa vzorcu v papirni obliki, opisanem v Poglavju II)

III.1   Format kartice in podatki, berljivi s prostim očesom

Ker gre za kartico z mikroprocesorjem, mora biti pametna kartica oblikovana v skladu s standardi, navedenimi v Poglavju III.5. Na kartici shranjeni podatki morajo biti berljivi z običajnimi bralnimi napravami (kot se uporabljajo za tahografske kartice).

Na prednji in zadnji strani kartice morajo biti natisnjeni vsaj podatki, določeni v poglavjih II.4 in II.5; ti podatki morajo biti berljivi s prostim očesom (višina znakov najmanj 6 točk) in natisnjeni kakor sledi. (Primeri možnih grafičnih postavitev so prikazani na sliki 1 na koncu tega dela.)

A.   Osnovni natisk

Osnovni podatki vsebujejo naslednje:

Prednja stran

(a) 

Desno od čipa:

v jeziku(-ih) države članice, ki izdaja potrdilo o registraciji
— 
besedi „Evropska skupnost“;
— 
ime države članice, izdajateljice potrdila o registraciji;
— 
besede „Del I potrdila o registraciji“ ali „Potrdilo o registraciji“, če je potrdilo sestavljeno samo iz enega dela, natisnjene z velikimi črkami;
— 
druga (npr. prejšnja nacionalna) oznaka ekvivalentnega dokumenta (neobvezno);
— 
ime pristojnega organa (alternativno tudi v obliki personaliziranega natiska, kot je opisano pod črko B);
— 
nespremenljiva zaporedna številka dokumenta, kot se uporablja v državi članici (alternativno tudi v obliki personaliziranega natiska, kot je opisano pod črko B);
(b) 

Nad čipom:

razpoznavna oznaka države članice, izdajateljica potrdila o registraciji, belo na modrem pravokotniku in obdano z 12 rumenimi zvezdami:

B

Belgija

▼M2

BG

Bolgarija

▼M1

DK

Danska

D

Nemčija

GR

Grčija

E

Španija

F

Francija

▼M3

HR

Hrvaška

▼M1

IRL

Irska

I

Italija

L

Luksemburg

NL

Nizozemska

A

Avstrija

P

Portugalska

▼M2

RO

Romunija

▼M1

FIN

Finska

S

Švedska

UK

Združeno kraljestvo

(c) 

Države članice lahko na spodnjem robu z malimi črkami v svojem(-ih) nacionalnem(-ih) jeziku(-ih) dodajo opombo: „Ta dokument je treba predložiti vsem pooblaščenim osebam, ki to zahtevajo.“

(d) 

Osnovna barva kartice je zelena (Pantone 362); alternativno je možna tudi zelena, ki prehaja v belo.

(e) 

Simbol, ki predstavlja kolo (glej predloženo grafično postavitev na sliki 1) je treba natisniti znotraj področja tiskanja v spodnjem levem kotu na prednji strani kartice.

V ostalem veljajo določbe Poglavja III.13.

B.   Personalizirani natisk

Personalizirani natisk vsebuje naslednje podatke:

Prednja stran

(a) 

ime pristojnega organa — glej tudi črko Aa);

(b) 

ime organa, ki je izdal potrdilo o registraciji (neobvezno);

(c) 

jasno in nespremenljivo zaporedno številko dokumenta, ki se uporablja znotraj države članice — glej tudi črko Aa);

(d) 

naslednje podatke iz Poglavja II.5; v skladu s Poglavjem II.7 se lahko zgoraj navedenim usklajenim kodam Skupnosti dodajo posamezne nacionalne kode:Koda

Sklic

(A)

registrska številka

(B)

datum prve registracije vozila

(I)

datum registracije, na katero se nanaša to potrdilo

osebni podatki

(C.1)

imetnik potrdila o registraciji

(C.1.1)

priimek ali naziv podjetja

(C.1.2)

drugo(-a) ime(-na) ali inicialke (če je primerno)

(C.1.3)

naslov v državi članici registracije na dan izdaje dokumenta

(C.4)

Če natisk potrdila o registraciji, določen pod črkama A in B ne vsebuje podatkov, določenih v Poglavju II.6, koda C.2, sklic na podatek, da imetnik potrdila o registraciji

(a)  je lastnik vozila;

(b)  ni lastnik vozila;

(c)  v potrdilu o registraciji ni naveden kot lastnik vozila;

Zadnja stran

Na zadnji strani morajo biti navedeni vsaj preostali podatki, določeni v Poglavju II.5; v skladu s Poglavjem II.7 se lahko zgoraj navedenim usklajenim kodam Skupnosti dodajo posamezne nacionalne kode.Koda

Sklic

Podatki o vozilu (ob upoštevanju opomb v Poglavju II.5)

 

(D.1)

znamka

 

(D.2)

tip (varianta/izvedenka, če je primerno)

 

(D.3)

komercialni opis

(E)

identifikacijska številka vozila

(F.1)

največja tehnično dovoljena masa vozila, razen za motorna kolesa (kg)

(G)

masa vozila v uporabi z nadgradnjo in z napravo za spenjanje pri vlečnem vozilu, za vse kategorije, razen M1 (kg)

(H)

obdobje veljavnosti, če ni neomejeno

(K)

številka homologacije (če je na voljo)

(P.1)

delovna prostornina motorja (cm3)

(P.2)

nazivna moč motorja (kW)

(P.3)

vrsta goriva ali vira energije

(Q)

razmerje moč/masa (kW/kg) (samo za motorna kolesa)

(S.1)

število sedežev, vključno z vozniškim

(S.2)

število stojišč (če je primerno)

Neobvezno se na zadnji strani kartice lahko dodajo dodatni podatki iz točke II.6 (z usklajenimi kodami) in II.7.

C.   Fizična zaščita pametne kartice

Nevarnosti za fizično varnost dokumentov so:

— 
Izdelava ponarejenih kartic: izdelava novega predmeta, ki je zelo podoben dokumentu, bodisi da je na novo izdelan ali je kopija izvirnega dokumenta.
— 
Spreminjanje materiala: sprememba lastnosti izvirnega dokumenta, npr. sprememba nekaterih na dokumentu natisnjenih podatkov.

Material, uporabljen za Del I potrdila o registraciji, se pred ponarejanjem zaščiti z uporabo vsaj treh od naslednjih tehnik:

— 
mikropisava,
— 
pisava „guilloche“ *,
— 
pisava s spremenljivimi barvami,
— 
lasersko graviranje,
— 
ultravijolično fluorescenčno črnilo,
— 
črnila, katerih barva je odvisna od kota opazovanja *,
— 
črnila, katerih barva je odvisna od temperature *,
— 
posebni hologrami *,
— 
spremenljive laserske podobe,
— 
optično spremenljive podobe.

Države članice lahko uvedejo dodatno zaščito.

Kot izhodišče je treba dati prednost tehnikam, označenim z zvezdico, ker omogočajo uslužbencem organov pregona preveriti veljavnost kartice brez posebnih sredstev.