EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0970

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/970 z dne 16. junija 2021 o obvezni registraciji uvoza nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

C/2021/4210

OJ L 214, 17.6.2021, p. 53–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/970/oj

17.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/53


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/970

z dne 16. junija 2021

o obvezni registraciji uvoza nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), in zlasti člena 14(5) Uredbe,

po obvestitvi držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je po pritožbi, ki jo je 6. novembra 2020 vložilo Evropsko združenje za industrijske pritrdilne elemente (v nadaljnjem besedilu: EIFI ali pritožnik) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje pritrdilnih elementov iz železa ali jekla v Uniji, 21. decembra 2020 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije (2) (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o začetku), napovedala začetek protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v Unijo (v nadaljnjem besedilu: protidampinški postopek).

1.   IZDELEK, ZA KATEREGA VELJA OBVEZNA REGISTRACIJA

(2)

Izdelek, za katerega velja obvezna registracija (v nadaljnjem besedilu: zadevni izdelek), zajema nekatere pritrdilne elemente iz železa ali jekla, razen iz nerjavnega jekla, tj. lesne vijake (razen tirnih vijakov), samovrezne vijake, druge vijake in sornike z glavo (s svojimi maticami ali podložkami ali brez njih, razen vijakov in sornikov za pritrjevanje sestavnega materiala na železniške tire) in podložke, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: Kitajska ali zadevna država). Izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (oznaki TARIC 7318159519 in 7318159589), ex 7318 21 00 (oznake TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 in 7318210098) in ex 7318 22 00 (oznake TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 in 7318220098). Oznake KN in TARIC so zgolj informativne.

2.   ZAHTEVEK

(3)

Pritožnik je 22. januarja 2021 vložil zahtevek za registracijo v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe. Pritožnik je za uvoz zadevnega izdelka zahteval uvedbo obvezne registracije, da se od datuma take registracije proti navedenemu uvozu retroaktivno lahko uporabijo ukrepi, če so izpolnjeni vsi pogoji iz osnovne uredbe.

(4)

Pritožnik je 11. marca 2021 predložil posodobljene statistične podatke o uvozu v podporo svojemu zahtevku za registracijo.

(5)

Dva uvoznika/distributerja pritrdilnih elementov (Roth Blaas Srl in Eurotec GmbH) in eno združenje, ki zastopa distributerje pritrdilnih elementov (Evropsko združenje distributerjev pritrdilnih elementov, v nadaljnjem besedilu: EFDA), so v odgovor na zahtevek predložili pripombe. EFDA je zahtevala zaslišanje, ki je potekalo 9. marca 2021. Podjetji Roth Blaas Srl in Eurotec GmbH sta tudi zahtevali zaslišanje, ki je potekalo 11. maja 2021.

3.   RAZLOGI ZA REGISTRACIJO

(6)

Komisija lahko v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe carinskim organom naroči, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza, da se od datuma take registracije proti navedenemu uvozu lahko uporabijo ukrepi, če so izpolnjeni vsi pogoji iz osnovne uredbe. Obvezna registracija uvoza se lahko uvede na podlagi zahtevka industrije Unije, ki vsebuje zadostne dokaze za upravičenost takega ukrepa.

(7)

Pritožnik je trdil, da se je v skladu z razpoložljivimi statističnimi podatki uvoz v obdobju po obdobju trenutne preiskave (julij 2019 do junij 2020) (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave) znatno povečal, kar bi lahko resno ogrozilo popravljalni učinek morebitnih dokončnih dajatev. Poleg tega je trdil, da so uvozniki tudi glede na damping zadevnega izdelka (3) v preteklosti bili ali bi morali biti seznanjeni z dampinškimi praksami zadevnih držav.

(8)

Komisija je preučila zahtevek na podlagi člena 10(4) osnovne uredbe. Preverila je, ali so bili uvozniki seznanjeni oziroma bi morali biti seznanjeni z dampingom, in sicer kar zadeva obseg dampinga in domnevno ali ugotovljeno škodo. Prav tako je analizirala, ali je prišlo do nadaljnjega znatnega povečanja uvoza, kar bi z vidika časovnega okvira, obsega in drugih okoliščin verjetno resno ogrozilo popravljalni učinek dokončne protidampinške dajatve, ki bi se uporabila.

3.1.   Seznanjenost uvoznikov z dampingom, njegovim obsegom in domnevno škodo ali dampingom v preteklosti

(9)

Na tej stopnji so Komisiji na voljo zadostni dokazi, da se zadevni izdelek iz Kitajske uvaža po dampinških cenah. Pritožnik je predložil zadostne dokaze o dampingu, ki temeljijo na primerjavi normalne vrednosti z izvoznimi cenami (na ravni franko tovarna) zadevnega izdelka, ko je prodan za izvoz v Unijo. Na splošno in glede na domnevne stopnje dampinga v višini med 126 % in 270 % ta dokaz zadostno kaže na to, da proizvajalci izvozniki izvajajo damping.

(10)

Pritožnik je zagotovil tudi zadostne dokaze o domnevni škodi za industrijo Unije, vključno z negativnim razvojem ključnih kazalnikov uspešnosti industrije Unije.

(11)

Te informacije so vsebovane v nezaupni različici pritožbe in obvestilu o začetku tega postopka, objavljenem 21. december 2020 (4). Obvestilo o začetku je z objavo v Uradnem listu Evropske unije postalo javni dokument, ki je dostopen vsem uvoznikom. Poleg tega imajo uvozniki kot zainteresirane strani v preiskavi dostop do nezaupne različice pritožbe in nezaupne dokumentacije. Zato je Komisija menila, da so bili uvozniki na podlagi tega seznanjeni ali bi morali biti seznanjeni z dampingom, njegovim obsegom in domnevno škodo.

(12)

Dva uvoznika iz uvodne izjave 5 sta trdila, da ni dokazov, da so bili uvozniki seznanjeni ali bi morali biti seznanjeni z obsegom domnevnega dampinga in škode. Dva uvoznika sta trdila zlasti, da so bili dokazi, ki jih je pritožnik predložil o dampingu in posledični škodi, omejeni le na tiste, ki so bili predloženi v pritožbi, in da bi „seznanjenost“ zahtevala „poznavanje“ dejstva, da je bil uvoz dampinški, obsega dampinga in obsega škode, ki jo je povzročil tak damping. EFDA in kitajska gospodarska zbornica za uvoz in izvoz strojev in elektronskih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: CCCME) sta poleg tega trdili, da ni dokazov, da so bili uvozniki seznanjeni s tem, da je EIFI pripravljal pritožbo ali da se je začela preiskava, in zato ni dokazov, da so bili uvozniki seznanjeni s škodljivim dampingom.

(13)

Iste stranke so trdile, da v preteklosti ni bilo dampinga in da je Organ STO za reševanje sporov ugotovil, da škodljivi damping, ugotovljen leta 2009 (5), ni bil v skladu s protidampinškim sporazumom STO (6).

(14)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 11 so bili z objavo obvestila o začetku v Uradnem listu Evropske unije uvozniki seznanjeni ali bi morali biti seznanjeni z dampingom. Obvestilo o začetku je javni dokument, ki je dostopen vsem zainteresiranim stranem, vključno z uvozniki. Poleg tega imajo uvozniki kot zainteresirane strani dostop do nezaupne različice pritožbe. V nasprotju s trditvami teh strank osnovna uredba ne zahteva, da obstaja „poznavanje“ dejstva o dampingu, niti da obstajajo dokazi o dejanski seznanitvi z vložitvijo pritožbe in/ali začetkom preiskave, saj člen 10(4)(c) določa, da „ali pa bi se bil moral zavedati dampinga“, da bi se jasno zajeli primeri, v katerih uvozniki dejansko niso seznanjeni z dampingom, vendar pa bi morali biti. Po objavi obvestila o začetku Komisija meni, da so uvozniki dejansko lahko poznali razpoložljive dokaze o škodljivem dampingu ali bi se morali vsaj zavedati, da taki dokazi obstajajo. Te trditve so bile zato zavrnjene.

(15)

Poleg tega v nasprotju s tem, kar so navedle zadevne zainteresirane strani, člen 10(4) osnovne uredbe ne zahteva potrditve škodljivega dampinga, ki ga je Komisija ugotovila v preteklosti. Zadostuje, da so bili uvozniki seznanjeni ali bi morali biti seznanjeni z dampingom, njegovim obsegom in domnevno škodo. Kot je opisano v uvodni izjavi 14, je v trenutni preiskavi bilo tako. Zato je bila ta trditev prav tako zavrnjena.

(16)

Ker Komisija meni, da je zahteva po seznanjenosti uvoznikov z dampingom izpolnjena, v zvezi z dampingom v preteklosti ni treba analizirati, ali je ta zahteva v zvezi z dampingom v preteklosti izpolnjena, saj je to v skladu s členom 10(4)(c) osnovne uredbe alternativna zahteva zahtevi glede seznanjenosti. Zato je ta trditev brezpredmetna.

(17)

Na podlagi tega je Komisija sklenila, da je merilo za registracijo iz člena 10(4)(c) osnovne uredbe izpolnjeno.

3.2.   Nadaljnje znatno povečanje uvoza

(18)

Komisija je to merilo iz člena 10(4)(d) osnovne uredbe analizirala na podlagi statističnih podatkov o uvozu zadevnega izdelka iz Kitajske, ki so bili na voljo v podatkovni zbirki Nadzor 2. Da bi Komisija lahko ocenila, ali je od začetka preiskave prišlo do nadaljnjega znatnega povečanja, je najprej opredelila obdobja, ki jih je želela primerjati. Na eni strani je ocenila podatke o uvozu iz Kitajske po začetku protidampinške preiskave (tj. točka v času, od katere so bili uvozniki seznanjeni ali bi morali biti seznanjeni z dampinško prakso) do najnovejšega obdobja, tj. obdobja od januarja 2021 do aprila 2021. Na drugi strani je Komisija upoštevala kitajski uvoz za isto obdobje v obdobju preiskave in povprečni mesečni obseg uvoza v celotnem obdobju preiskave.

(19)

Primerjava kaže gibanje povprečnega mesečnega obsega uvoza iz Kitajske.

Preglednica 1

Obseg uvoza iz zadevnih držav (v tonah)

Obseg uvoza (mesečno povprečje)

Obdobje preiskave (od julija 2019 do junija 2020)

Od januarja do aprila 2020

Od januarja do aprila 2021

Razlika

Obdobje od januarja do aprila 2021 v primerjavi z obdobjem preiskave

Obdobje od januarja do aprila 2021 v primerjavi z obdobjem od januarja do aprila 2020

Kitajska

20 040

18 583

26 528

+32 %

+43 %

Vir: podatkovna zbirka Nadzor 2.

(20)

Komisija je na podlagi teh statističnih podatkov ugotovila, da je bil povprečni mesečni obseg uvoza zadevnega izdelka iz Kitajske v obdobju od januarja do marca 2021, tj. po začetku protidampinške preiskave, za 32 % večji od povprečnega mesečnega uvoza v obdobju preiskave in za 43 % večji kot v istem obdobju predhodnega leta v obdobju preiskave.

(21)

EFDA je trdila, da ni bilo znatne rasti uvoza, pri čemer je opozorila na pritožbo, ki je pokazala zmanjšanje uvoza iz Kitajske med letom 2019 in obdobjem preiskave, ter trdila, da bi kakršno koli povečanje po obdobju preiskave odražalo le pretekle trgovinske tokove in da bi kakršno koli povečanje v letu 2020 odražalo le okrevanje trga po stagnaciji zaradi pandemije COVID-19. EFDA je trdila tudi, da so bili uvozniki zaradi pomanjkanja dobav standardnih pritrdilnih elementov v Uniji prisiljeni uvažati te izdelke iz Kitajske kot edinega zanesljivega vira dobave. Dodala je, da je tudi industrija Unije uvažala standardne pritrdilne elemente, zato je vsaj delno sama povzročila povečanje uvoza. Nazadnje je EFDA trdila, da je kitajski uvoz nadomestil le uvoz iz drugih tretjih držav.

(22)

Podobno je CCCME navedla, da se uvoz med letom 2019 in obdobjem preiskave ni povečal, in trdila, da kljub povečanju uvoza med letoma 2019 in 2020 takega povečanja ni mogoče šteti za znatno, zlasti ob upoštevanju, da se je skupni uvoz (Kitajska in druge tretje države) v tem obdobju zmanjšal. CCCME je trdila tudi, da podatki, ki jih je pritožnik navedel v zahtevku za registracijo, niso bili reprezentativni, saj so se nanašali na pošiljke, ki so bile naročene in poslane že pred koncem obdobja preiskave in pred začetkom preiskave. Trdila je tudi, da je industrija Unije vsaj delno sama povzročila povečanje uvoza.

(23)

Navedena uvoznika sta trdila, da povečanje uvoza ni bilo znatno in da ga je v vsakem primeru upravičilo povečanje povpraševanja po pritrdilnih elementih po stagnaciji na trgu Unije v prvi polovici leta 2020 zaradi pandemije COVID-19. Trdila sta tudi, da so se zaradi pandemije COVID-19 zmanjšale ponudbe prevoza in razpoložljive kapacitete zabojnikov, kar je povzročilo znatno povečanje prevoznih stroškov. Zaradi tega je bilo pošiljanje iz Kitajske vse težje, kopičenje zalog pa ni bilo izvedljivo.

(24)

EFDA je trdila, da v Uniji ni bilo kopičenja zalog, ravno nasprotno, člani EFDA so imeli težave pri izpolnjevanju povpraševanja svojih strank v Uniji glede na težke razmere pri dobavi, ki so podrobneje opisane v uvodni izjavi 44.

(25)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 18, je Komisija menila, da bi bilo treba za oceno povečanja uvoza upoštevati obdobje po začetku trenutne preiskave (od januarja do marca 2021), saj so bili uvozniki šele od navedenega obdobja seznanjeni ali bi morali biti seznanjeni z dampinškimi praksami. Kot je prikazano v zgornji preglednici 1, primerjava gibanja uvoza v treh mesecih po začetku preiskave z istim obdobjem v obdobju preiskave na eni strani in z mesečnim povprečjem med obdobjem preiskave na drugi strani jasno kaže znatno povečanje uvoza za več kot 30 % v obeh primerih.

(26)

Argument v zvezi s povpraševanjem Unije po zadevnem izdelku zaradi pandemije COVID-19 ni neposredno relevanten za oceno, ali je prišlo do znatnega povečanja uvoza v skladu s členom 10(4) osnovne uredbe, ki je objektivno merilo in ne zahteva ocene razlogov za tako povečanje. V vsakem primeru, tudi če bi bil ta argument relevanten, Komisija ugotavlja, da se je uvoz zadevnega izdelka iz Kitajske po začetku preiskave (od januarja do marca 2021) prav tako povečal za 35 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 (pred pandemijo). Razpoložljivi statistični podatki zato v nobenem primeru ne potrjujejo trditev, da povečanje uvoza pomeni zgolj okrevanje po predhodni stagnaciji na trgu Unije. Nasprotno, povečanje uvoza je enako očitno v primerjavi z obsegom uvoza v prvih treh mesecih leta 2019, tj. ko pandemija ni vplivala na trg.

(27)

Kar zadeva trditev v zvezi z razmerami glede dobave v Uniji, gre prav tako za vprašanje, ki ni neposredno relevantno v okviru objektivnega merila v zvezi s povečanjem uvoza v skladu s členom 10(4)(d) osnovne uredbe za registracijo uvoza. Te vrste premislekov so lahko relevantne in ocenjene v okviru interesa Unije v skladu s členom 21 osnovne uredbe. Zato ta trditev ni bila relevantna in je v tem okviru ni bilo treba obravnavati.

(28)

Trditve, da kopičenje zalog zaradi povečanih prevoznih stroškov ne bi bilo izvedljivo, ne podpirajo uvozni statistični podatki, ki jasno kažejo znatno povečanje uvoza v prvih treh mesecih po začetku preiskave, kot je prikazano v preglednici 1. Vsekakor ta trditev ne bi vplivala na zahtevo po nadaljnjem povečanju uvoza, ki je objektivno merilo. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

(29)

Glede na zgoraj navedene premisleke je Komisija sklenila, da je bilo izpolnjeno tudi drugo merilo za registracijo.

3.3.   Ogrožanje popravljalnega učinka dajatve

(30)

Komisija ima na voljo zadostne dokaze, da bi nadaljnje povečevanje uvoza iz Kitajske (tudi glede na časovni okvir, obseg in druge okoliščine) povzročilo dodatno škodo, kar bi lahko resno ogrozilo popravljalne učinke morebitnih dokončnih protidampinških dajatev.

(31)

Kot je navedeno v uvodnih izjavah 18 do 29, obstajajo zadostni dokazi o znatnem povečanju skupnega uvoza zadevnega izdelka v obdobju po začetku preiskave. Velik obseg tega povečanja že kaže na verjetno oslabitev popravljalnega učinka dokončne dajatve, če so izpolnjeni pravni pogoji.

(32)

Kar se tiče uvoznih cen, se je glede na podatkovno zbirko Nadzor 2 povprečna uvozna cena iz zadevne države zvišala za 6,0 %, če primerjamo obdobje od januarja do aprila 2021 z istim obdobjem predhodnega leta, in za 7,3 %, če jo primerjamo z mesečnim povprečjem v obdobju preiskave, kot je razvidno iz preglednice 2 spodaj.

Preglednica 2

Uvozne cene iz zadevne države (EUR/tono)

Povprečna uvozna cena

Obdobje preiskave (od julija 2019 do junija 2020)

Od januarja do aprila 2020

Od januarja do aprila 2021

Zvišanje cene (v %); obdobje od januarja do aprila 2021 v primerjavi z obdobjem preiskave

Zvišanje cene (v %); obdobje od januarja do aprila 2021 v primerjavi z obdobjem od januarja do aprila 2020

Kitajska

1 484

1 465

1 573

6,0 %

7,3 %

(33)

Vendar je treba to zvišanje cen obravnavati v okviru povečanja stroškov glavne surovine za zadevni izdelek in mednarodnih stroškov prevoza, in sicer od druge polovice leta 2020, kot je podrobno opisano v nadaljevanju.

(34)

Kar zadeva surovine, je zadevni izdelek večinoma izdelan iz jekla, tj. vroče valjanih kolobarjev. Glede na informacije, ki so na voljo v tej fazi, jeklo predstavlja približno 70 % skupnih stroškov proizvodnje pritrdilnih elementov. Cena jekla se je na svetovni ravni med aprilom 2020 in aprilom 2021 zvišala za več kot 50 % na vseh glavnih trgih (7). Kitajska ni izjema in povišanje cen vroče valjanih kolobarjev med aprilom 2020 in aprilom 2021 znaša 74 % (8). Zvišanje cene zadevnega izdelka, uvoženega iz Kitajske, v prvih treh mesecih leta 2021 (tj. 6,1 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2020 ali 4,9 % v primerjavi s povprečno mesečno vrednostjo v obdobju preiskave) je znatno nižje od svetovnega povečanja stroškov glavne surovine, tj. vroče valjanih kolobarjev (74 %). Zato to zvišanje cen v tem okviru v veliki meri ne zadostuje za pokritje ogromnega povišanja cen surovin, kar kaže na znatno nižanje cen in bo zato verjetno znatno ogrozilo popravljalni učinek morebitne dokončne protidampinške dajatve.

(35)

V zvezi s prevozom so zainteresirane strani navedle, da so v drugi polovici leta 2020 svetovni stroški prevoza blaga, zlasti med Azijo in Evropo, postali izjemno visoki. Dokazi o tem povečanju, ki je pogosto dosegalo 150 %, so javno dostopni (9). Stroški prevoza v Evropo predstavljajo približno 3 % cene na računu na podlagi nepreverjenih odgovorov vzorčenih proizvajalcev izvoznikov. To kaže, da bi bilo več kot polovico ugotovljenega zvišanja cen uvoza zadevnega izdelka mogoče pojasniti že z gibanjem stroškov prevoza. Ob upoštevanju tega drugega dejavnika bi bilo mogoče sklepati, da se je cena zadevnega izdelka dejansko znižala, saj je vpliv prevoza v korist ponudnika storitev prevoza blaga in presega tudi moč proizvajalcev izvoznikov pri določanju cen.

(36)

Poleg tega je do zvišanja cen prišlo v okoliščinah, ko so dokazi prima facie pokazali stopnjo nelojalnega nižanja prodajnih cen v razponu od 27 % do 72 % in stopnjo nelojalnega nižanja ciljnih cen v višini od 41 % do 251 %. Zato so ravni uvoznih cen ostale na znatno škodljivih ravneh in so se v relativnem smislu celo znižale glede na povečanje svetovnih stroškov jekla in prevoza.

(37)

Zaradi znatnega dodatnega obsega uvoza, zabeleženega po začetku preiskave, je zelo verjetno, da se bo povečal tudi tržni delež kitajskega uvoza.

(38)

Navedena uvoznika, EFDA in CCCME, so trdili, da je vprašljivo, ali je industrija Unije utrpela znatno škodo in da je tako škodo povzročil kitajski uvoz. Uvoznika sta trdila, da v pritožbi ni dokazov o znatni škodi. EFDA in CCCME sta Splošnemu sodišču Evropske unije (10) predložili zahtevo, da bi morala Komisija pri ocenjevanju, ali uvoz „resno ogroža popravljalni učinek dajatev“, oceniti, ali je industrija Unije utrpela znatno škodo, v pritožbi pa takih dokazov ni.

(39)

CCCME je poleg tega trdila, da kakršno koli povečanje uvoza ne bi moglo „resno ogroziti popravljalnega učinka dajatev“, saj industrija Unije proizvaja predvsem posebne pritrdilne elemente, ki ne konkurirajo uvozu iz Kitajske, kjer gre večinoma za standardne pritrdilne elemente.

(40)

V zvezi s temi trditvami je Komisija, kot je navedeno v obvestilu o začetku, menila, da v pritožbi obstajajo zadostni dokazi prima facie, ki kažejo, da je industrija Unije utrpela znatno škodo zaradi kitajskega uvoza zadevnega izdelka, zato so bili ti argumenti zavrnjeni.

(41)

V zvezi s trditvijo CCCME, da kitajski uvoz ni konkuriral prodaji industrije Unije na trgu Unije, ta ni bila podprta z nobenimi dokazi in je v nasprotju z dokazi prima facie, predloženimi v pritožbi, ki so pokazali povečanje dampinškega uvoza iz Kitajske, ki je sovpadlo s poslabšanjem položaja industrije Unije, kot je navedeno v obvestilu o začetku. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

(42)

Na podlagi navedenega je Komisija sklenila, da vsi zgoraj navedeni elementi kažejo na dejstvo, da bo nadaljnje povečevanje uvoza iz Kitajske po začetku preiskave, tudi glede na časovni okvir, obseg in druge okoliščine, verjetno resno ogrozilo popravljalne učinke morebitnih dokončnih protidampinških dajatev. Zato je bilo tudi to merilo iz člena 10(4)(d) osnovne uredbe izpolnjeno.

3.4.   Drugi argumenti zainteresiranih strani

(43)

Zgoraj navedena uvoznika sta trdila, da bi morali biti dokazi, potrebni za registracijo, strožji od dokazov, ki se zahtevajo za začetek, zlasti zaradi morebitne retroaktivne uporabe dajatev.

(44)

EFDA je trdila, da bi bilo retroaktivno pobiranje dokončnih dajatev v nasprotju z interesom Unije. Trdila je, prvič, da industrija Unije ne bi mogla dobaviti standardnih pritrdilnih elementov, zato jih je bilo treba nabavljati iz Kitajske. V zvezi s tem je EFDA trdila, da bi nabava pritrdilnih elementov iz Kitajske postala vse težja zaradi dolgih dobavnih pogojev, nepripravljenosti kitajskih izvoznikov za dobavo pritrdilnih elementov, ki čakajo na izid sedanje preiskave, pomanjkanja neizkoriščenih zmogljivosti na Kitajskem in pomanjkanja zabojnikov iz Azije, kar se je še poslabšalo zaradi blokade Sueškega prekopa. EFDA je opozorila tudi na splošno pomanjkanje surovin za proizvajalce pritrdilnih elementov v Uniji in na dejstvo, da razen Kitajske ne bi bilo na voljo nobenih drugih zanesljivih virov dobave. Drugič, EFDA je trdila, da bi zaradi slabih razmer pri dobavi registracija uvoza in uvedba začasnih ukrepov škodljivo vplivali na industrijo na koncu proizvodne verige in da od datuma registracije ni treba retroaktivno pobrati dokončnih dajatev.

(45)

Podobno je CCCME trdila, da standardni pritrdilni elementi v Uniji skoraj niso na voljo in da razen Kitajske ni bilo drugih zanesljivih virov dobave.

(46)

Kar zadeva standard dokazov za registracijo, je Komisija analizirala statistične podatke iz podatkovne zbirke Nadzor 2 in druge razpoložljive informacije, ki so pokazale znatno povečanje uvoza po zelo verjetnih škodljivih ravneh cen. Ti dokazi so popolnoma zanesljivi in te strani niso dokazale, zakaj ti dokazi ne bi bili zanesljivi ali kateri boljši dokazi bi bili na voljo in niso bili uporabljeni. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

(47)

Kar zadeva standard dokazov, ki se zahteva v okviru člena 10(4) osnovne uredbe, je Komisija svoje sklepe utemeljila na najboljših informacijah, ki so na voljo v tej fazi, vključno s pritožbo, ki je privedla do začetka preiskave. V zvezi s tem niso potrebne pozitivne ugotovitve, saj takih ugotovitev po definiciji nikoli ni bilo mogoče sprejeti pred uvedbo začasnih ukrepov. Z drugačnim pristopom pa bi orodje za registracijo popolnoma izgubilo svoj učinek. Druge trditve EFDA zadevajo ali retroaktivno pobiranje dokončnih dajatev in/ali uvedbo začasnih ukrepov. Komisija ugotavlja, da bo odločitev o uvedbi začasnih ukrepov in posledično odločitev o morebitnem retroaktivnem pobiranju dajatev na podlagi te uredbe o registraciji sprejeta šele v poznejši fazi postopka. Zato se te trditve v okviru te uredbe o registraciji štejejo za nerelevantne. Enako velja za trditve v zvezi z interesom Unije, za katere Komisija meni, da so eden od pogojev za uvedbo začasnih ali dokončnih protidampinških ukrepov v skladu s členom 21 osnovne uredbe, vendar jih ni treba analizirati pri ocenjevanju potrebe po registraciji uvoza ali retroaktivni uporabi takih dokončnih dajatev. Zato ta trditev ni bila relevantna in je v tem okviru ni bilo treba obravnavati.

(48)

EFDA je poudarila, da člen 14(5a) osnovne uredbe izrecno zahteva, da so izpolnjeni pogoji iz člena 10(4)(c) in (d) osnovne uredbe. Z drugimi besedami, trdila je, da bi morala odločitev Komisije o registraciji uvoza upoštevati ta merila tudi takrat, ko se uvoz registrira v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe, tj. kadar temelji na zahtevi industrije Unije.

(49)

Opozoriti je treba, da je Komisija, kot je navedeno v uvodni izjavi 8, v skladu z zakonodajo in svojo stalno prakso pri uporabi člena 14(5) proučila zahtevek za registracijo v skladu s členom 10(4) osnovne uredbe, ki določa vsebinske pogoje za nadaljevanje registracije. Kot je podrobno opisano v uvodnih izjavah od 9 do 42, se je dejansko štelo, da je člen 10(4)(c) in (d) osnovne uredbe izpolnjen, zato so bile trditve EFDA v zvezi s tem zavrnjene.

3.5.   Pravica do obrambe in razkritja

(50)

EFDA in CCCME sta trdili, da so bile nekatere dodatne informacije, ki jih je predložil EIFI v zvezi z zahtevkom za registracijo, zainteresiranim stranem na voljo šele nekaj tednov pozneje, kar jim je onemogočilo uveljavljanje njihovih zakonitih pravic do obrambe.

(51)

CCCME je trdila tudi, da bi morala Komisija dovolj zgodaj razkriti vsako odločitev o registraciji uvoza in tako omogočiti zainteresiranim stranem, da predložijo pripombe na tako odločitev.

(52)

Komisija ugotavlja, da so bile nezaupne informacije, ki jih je predložil pritožnik, dejansko na voljo zainteresiranim stranem, ki so predložile dodatne pripombe. Komisija je vse te pripombe sprejela in ocenila, preden je sprejela odločitev. Zato je Komisija menila, da so bile v zvezi s tem pravice strani do obrambe zagotovljene v celoti.

(53)

V zvezi z zahtevo po predhodnem razkritju je treba opozoriti, da tak korak v osnovni uredbi ni predviden ali zahtevan. V skladu s členom 14(5) osnovne uredbe lahko Komisija carinskim organom naroči, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza na podlagi zahtevka, ki vsebuje zadostne dokaze, ki upravičujejo tak ukrep. Opozoriti je treba tudi, da imajo zainteresirane strani v skladu s členom 1(3) te uredbe dejansko možnost, da predložijo pripombe in se zaslišijo v 21 dneh od datuma objave. Nazadnje Komisija poudarja tudi, da bo vsaka odločitev o retroaktivni uporabi dokončnih protidampinških ukrepov zainteresiranim stranem razkrita v skladu s členom 10(5) osnovne uredbe. Ta zahteva je bila zato zavrnjena.

4.   POSTOPEK

(54)

Komisija je sklenila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo obvezno registracijo uvoza zadevnega izdelka v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe.

(55)

Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča in predložijo ustrezne dokaze. Komisija lahko zainteresirane strani zasliši, če te vložijo pisni zahtevek, v katerem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

5.   REGISTRACIJA

(56)

V skladu s členom 14(5) osnovne uredbe bi bilo treba za uvoz zadevnega izdelka uvesti obvezno registracijo, da se, če bodo rezultati preiskav privedli do uvedbe protidampinških dajatev ter bodo izpolnjeni potrebni pogoji, v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi te dajatve na registrirani uvoz lahko obračunajo retroaktivno.

(57)

Vsakršna prihodnja obveznost bi tako izhajala iz ugotovitev protidampinške preiskave.

(58)

Po ocenah iz pritožbe, na podlagi katere se je začela protidampinška preiskava, stopnje dampinga za zadevni izdelek znašajo od 126 % do 270 %, stopnje odprave škode pa od 41 % do 251 %. Znesek morebitnih prihodnjih obveznosti bi bil običajno določen v višini nižje od teh ravni v skladu s členom 7(2) osnovne uredbe.

6.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(59)

Vsi osebni podatki, zbrani v okviru te registracije, bodo obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (11)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Carinskim organom se v skladu s členom 14(5) Uredbe (EU) 2016/1036 naroči, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, razen iz nerjavnega jekla, tj. lesnih vijakov (razen tirnih vijakov), samovreznih vijakov, drugih vijakov in sornikov z glavo (s svojimi maticami ali podložkami ali brez njih, razen vijakov in sornikov za pritrjevanje sestavnega materiala na železniške tire) in podložk. Ti izdelki se trenutno uvrščajo pod oznake KN 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (oznake TARIC 7318159519 in 7318159589), ex 7318 21 00 (oznake TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 in 7318210098) ter ex 7318 22 00 (oznake TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 in 7318220098) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

2.   Registracija se zaključi devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

3.   Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča, predložijo ustrezne dokaze ali zahtevajo zaslišanje v 21 dneh od datuma objave te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  UL C 442, 21.12.2020, str. 6.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 91/2009 z dne 26. januarja 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 29, 31.1.2009, str. 1) in Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/519 z dne 26. marca 2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije ali ne, po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 (UL L 82, 27.3.2015, str. 78).

(4)  Obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL C 442, 21.12.2020, str. 6).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 91/2009 z dne 26. januarja 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 29, 31.1.2009, str. 1).

(6)  Organ STO za reševanje sporov: poročilo odbora, WT/DS397/RW, 7. avgust 2015, in poročilo pritožbenega organa, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW, 18. januar 2016.

(7)  https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/global-steel-price-rally-will-be-short-lived-02-02-2021; https://tradingeconomics.com/commodity/steel; https://ihsmarkit.com/solutions/steel-forecast.html.

(8)  https://www.investing.com/commodities/shfe-hot-rolled-coil-futures-historical-data.

(9)  https://www.ft.com/content/ad5e1a80-cecf-4b18-9035-ee50be9adfc6.

(10)  Sodba v zadevi Stemcor London in Samac Steel Supplies proti Komisiji, T-749/16, ECLI:EU:T:2019:310, točka 83.

(11)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


Top