EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1042

Uredba (EU) 2020/1042 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o določitvi začasnih ukrepov glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda iz Uredbe (EU) 2019/788 o evropski državljanski pobudi zaradi izbruha COVID-19

PE/23/2020/REV/1

OJ L 231, 17.7.2020, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1042/oj

17.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 231/7


UREDBA (EU) 2020/1042 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. julija 2020

o določitvi začasnih ukrepov glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda iz Uredbe (EU) 2019/788 o evropski državljanski pobudi zaradi izbruha COVID-19

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svetovna zdravstvena organizacija je 11. marca 2020 sporočila, da je izbruh COVID-19 prerasel v svetovno pandemijo. Države članice so posledice te pandemije občutile kot dramatične in izjemne. Sprejele so vrsto omejevalnih ukrepov za zaustavitev ali upočasnitev prenosa COVID-19, tudi ukrepe za omejitev prostega gibanja svojih državljanov, prepoved javnih dogodkov ter zaprtje trgovin, restavracij in šol. Zaradi teh ukrepov je javno življenje v skoraj vseh državah članicah zastalo.

(2)

Ukrepi, ki so jih sprejele države članice so neizogibno imeli tudi resen vpliv na evropsko državljansko pobudo. Da bi bile evropske državljanske pobude (v nadaljnjem besedilu: pobude) veljavne, morajo organizatorji v skladu z Uredbo (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta (2) zbrati vsaj 1 milijon izjav o podpori v vsaj eni četrtini držav članic v obdobju 12 mesecev. Zaradi ukrepov, sprejetih v odziv na pandemijo COVID-19, je postalo zbiranje izjav o podpori v papirni obliki, izvajanje lokalnih kampanj in organizacija javnih prireditev, ki so zelo pomembni za uspešno pobudo, zelo oteženo.

(3)

Države članice in institucije Unije imajo tudi nekatere pravne obveznosti na podlagi Uredbe (EU) 2019/788. Za te obveznosti veljajo strogi roki, od katerih Uredba (EU) 2019/788 ne dovoljuje nobenih odstopanj.

(4)

Pogodba o Evropski uniji državljanom Unije daje pravico, da se neposredno obrnejo na Komisijo s pozivom, naj predloži predlog pravnega akta Unije za izvajanje Pogodb. Evropska državljanska pobuda je eden od glavnih instrumentov, ki državljanom Unije omogoča, da na preprost in dostopen način sodelujejo v demokratični in politični razpravi o Uniji ter da vprašanja, ki so zanje pomembna, uvrstijo na dnevni red Unije.

(5)

V trenutnih izjemnih razmerah in zlasti zaradi ukrepov, ki so jih države članice sprejele v odziv na pandemijo COVID-19, so potrebni začasni ukrepi, da se ohrani učinkovitost evropske državljanske pobude kot instrumenta in zagotovi pravna varnost glede morebitnih podaljšanj veljavnih rokov.

(6)

Države članice so navedle, da bodo omejitve, uvedene z ukrepi, sprejetimi v odziv na pandemijo COVID-19, sproščale le postopoma, da bi lahko spremljale in nadzirale razmere v javnem zdravju. Zato je primerno, da se rok za zbiranje izjav o podpori podaljša za šest mesecev, pri čemer se zajame obdobje od 11. marca 2020, ko je Svetovna zdravstvena organizacija sporočila, da je izbruh COVID-19 prerasel v pandemijo. To podaljšanje temelji na predpostavki, da bodo v vsaj četrtini držav članic ali v številu držav članic, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva Unije, vsaj v prvih šestih mesecih od 11. marca 2020 veljali ukrepi, ki bodo močno ovirali zmožnost organizatorjev, da zbirajo izjave o podpori v papirni obliki in izvedejo lokalne kampanje. Najdaljše obdobje zbiranja izjav o podpori za pobude, za katere je obdobje zbiranje izjav o podpori že potekalo 11. marca 2020, bi bilo zato treba podaljšati za šest mesecev. Poleg tega bi se moralo za pobude, za katere se je obdobje zbiranja začelo med 11. marcem in 11. septembrom 2020, obdobje zbiranja podaljšati do 11. septembra 2021.

(7)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe in ker je težko predvideti, kdaj se bo pandemija v Uniji končala, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov, da se nadalje podaljša obdobje zbiranja v zvezi s pobudami, za katere obdobje zbiranja 11. septembra 2020 še poteka, kadar ukrepi v odziv na pandemijo COVID-19, ki močno ovirajo zmožnost organizatorjev, da zbirajo izjave o podpori v papirni obliki in javnost obvestijo o svoji pobudi, ki je v teku, po tem datumu še vedno obstajajo v vsaj četrtini držav članic ali v številu držav članic, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva. Šestmesečno podaljšanje obdobja zbiranja, določeno s to uredbo, bi moralo Komisiji omogočiti dovolj časa, da odloči o upravičenosti nadaljnjega podaljšanja obdobja zbiranja. Navedeno pooblastilo bi moralo Komisiji tudi omogočiti, da sprejme izvedbene akte za podaljšanje obdobja zbiranja v primeru nove javnozdravstvene krize, povezane z novim izbruhom COVID-19, pod pogojem, da vsaj četrtina držav članic ali število držav članic, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva Unije, sprejme ukrepe, ki bi verjetno imeli enak učinek. Pri sprejemanju teh izvedbenih aktov bi morala Komisija navesti zadevne pobude, skupaj z novim končnim datumom njihovega obdobja zbiranja po kakršnih koli odobritvah podaljšanja, ter tudi dejanske okoliščine, ki utemeljujejo odobritev teh podaljšanj. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(8)

V svoji oceni, ki jo opravi pred sprejetjem izvedbenih aktov, s katerimi se podaljša obdobje zbiranja, bi morala Komisija upoštevati, ali ukrepi, ki so jih države članice sprejele v odziv na pandemijo COVID-19 ali v odziva na nov izbruh COVID-19, znatno ovirajo zmožnost organizatorjev, da zberejo izjave o podpori v papirni obliki in da izvedejo lokalne kampanje.

(9)

Komisija bi morala organizatorje zadevnih pobud in države članice obvestiti o vseh podaljšanjih obdobja zbiranja, skupaj z novimi končnim datumom obdobja zbiranja za vsako zadevno pobudo. V skladu z obveznostjo Komisije o obvestitvi na podlagi člena 4(3) Uredbe (EU) 2019/788, bi morali biti ti novi končni datumi navedeni tudi v spletnem registru in na javnem spletnem mestu Evropske državljanske pobude.

(10)

Ukrepi, ki so jih države članice sprejele v odziv na pandemijo COVID-19, lahko močno vplivajo na zmožnost pristojnih organov, da dokončajo preverjanje izjav o podpori določene pobude v roku treh mesecev, določenem v Uredbi (EU) 2019/788. Zaradi pandemije imajo na primer pristojni organi morda na voljo manj osebja ali pa imajo dodatne naloge in odgovornosti.

(11)

Države članice bi morale zagotoviti, da kljub ukrepom, sprejetim v odziv na pandemijo COVID-19, njihove uprave delujejo čim bolj normalno. Vendar pa bi morala imeti posamezna država članica v izjemnih okoliščinah možnost, da Komisiji predloži obrazloženo zahtevo za podaljšanje obdobja preverjanja. Zahteva bi morala biti utemeljena in upoštevati učinke ukrepov, povezanih s pandemijo, na delovanje pristojnih organov države članice. Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za odobritev zahtevanega podaljšanja. Podaljšanje ne bi smelo biti daljše od prvotnega obdobja preverjanja.

(12)

Zaradi ukrepov, ki so jih države članice sprejele v odziv na pandemijo COVID-19, imajo lahko institucije Unije težave pri organizaciji srečanj z organizatorji ali javnih predstavitev v okviru pregleda veljavnih pobud v državi članici, v kateri nameravajo organizirati taka srečanja ali take predstavitve. V takih primerih bi bilo treba institucijam dovoliti, da ta srečanja ali te predstavitve odložijo do datuma, ko bodo možne glede na javnozdravstvene razmere v tej državi članici. Kadar se javna predstavitev preloži, bi morala imeti Komisija možnost, da odloži sprejetje sporočila, v katerem navede svoje pravne in politične zaključke o pobudi, na tri mesece po javni predstavitvi, da se Komisiji omogoči, da ustrezno upošteva ugotovitve s predstavitve.

(13)

Kadar se obdobje za zbiranje, preverjanje ali pregled podaljša zaradi ukrepov, ki so jih države članice sprejele v odziv na pandemijo COVID-19, bi se morala obdobja hrambe izjav o podpori iz Uredbe (EU) 2019/788 ustrezno podaljšati.

(14)

Zaradi nepredvidljive in nenadne narave izbruha COVID-19 in s tem povezanih ukrepov, ki so jih sprejele države članice in ki so bili večkrat podaljšani, in zaradi časa, ki ga potrebujejo zakonodajni postopki, da se sprejmejo ustrezni ukrepi, ni bilo mogoče pravočasno sprejeti začasnih ukrepov, predvidenih v tej uredbi glede nekaterih posameznih pobud. Zato bi morali začasni ukrepi zajemati tudi obdobje pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(15)

Ta uredba bi se morala uporabljati tudi za pobude, prijavljene pred 1. januarjem 2020 na podlagi Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (4), za katere se v skladu s členom 27 Uredbe (EU) 2019/788 še naprej uporabljajo določbe Uredbe (EU) 2019/788 o zbiranju izjav o podpori ter o preverjanju in potrjevanju s strani držav članic.

(16)

Glede na začasno naravo ukrepov držav članic v odziv na pandemijo COVID-19 bi bilo treba omejiti tudi obdobje uporabe te uredbe.

(17)

V skladu z načelom sorazmernosti je potrebno in primerno, da se za doseganje osnovnega cilja ohranjanja učinkovitosti instrumenta za evropsko državljansko pobudo med pandemijo COVID-19 določijo začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda iz Uredbe (EU) 2019/788. Ta uredba v skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski uniji ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(18)

To uredbo bi bilo treba čim prej sprejeti, da bi se čim prej končala pravna negotovost za državljane, organizatorje, nacionalne uprave in institucije Unije, zlasti v primerih, v katerih so se roki za zbiranje izjav o podpori, preverjanje in pregled v zvezi s številnimi pobudami že iztekli ali se bodo iztekli.

(19)

Zaradi nujnosti, ki jo povzročajo izjemne razmere zaradi izbruha COVID-19, je primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(20)

Da se omogoči hitra uporaba ukrepov, določenih v tej uredbi, bi morala ta uredba nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa začasne ukrepe, ki se uporabljajo za obdobja zbiranja, preverjanja in pregleda evropskih državljanskih pobud, prijavljenih na podlagi Uredbe (EU) 2019/788 in Uredbe (EU) št. 211/2011 (v nadaljnjem besedilu: pobude), v kontekstu ukrepov, ki so jih države članice sprejele v odziv na pandemijo COVID-19.

Člen 2

Podaljšanje rokov za zbiranje izjav o podpori

1.   Ne glede na člen 8(1) Uredbe (EU) 2019/788 in člen 5(5) Uredbe (EU) št. 211/2011, če je zbiranje izjav o podpori za pobudo 11. marca 2020 že potekalo, se za to pobudo najdaljše obdobje zbiranja podaljša za šest mesecev.

Če se je zbiranje izjav o podpori za pobudo začelo med 11. marcem 2020 in 11. septembrom 2020, se za to pobudo obdobje zbiranja podaljša do 11. septembra 2021.

Komisija organizatorje zadevnih pobud in države članice obvesti o podaljšanju iz prvega in drugega pododstavka tega odstavka. Nov končni datum obdobja zbiranja za vsako pobudo navede v spletnem registru iz člena 4(3) Uredbe (EU) 2019/788.

2.   Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi nadalje podaljša najdaljše obdobje zbiranja izjav o podpori za pobude iz odstavka 1, kadar vsaj četrtina držav članic ali število držav članic, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva Unije, po 11. septembru 2020 še naprej uporablja ukrepe v odziv na pandemijo COVID-19, ki znatno ovirajo zmožnost organizatorjev, da zbirajo izjave o podpori v papirni obliki in obveščajo javnost o svojih tekočih pobudah.

Komisija lahko sprejme tudi izvedbene akte, s katerimi podaljša najdaljše obdobje zbiranja izjav o podpori za pobude, za katere se izjave o podpori zbirajo v času novega izbruha COVID-19, kadar vsaj četrtina držav članic ali število držav članic, ki predstavljajo več kot 35 % prebivalstva Unije, uporabijo ukrepe, ki v enaki meri kot ukrepi iz prvega pododstavka negativno vplivajo na organizatorje teh pobud.

V izvedbenih aktih iz prvega in drugega pododstavka se opredelijo zadevne pobude ter novi končni datum njihovega obdobja zbiranja.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 6(2).

Trajanje vsakega podaljšanja na podlagi tega odstavka je tri mesece.

Da Komisija oceni, ali so zahteve za sprejetje izvedbenih aktov iz prvega in drugega pododstavka izpolnjene, države članice Komisiji na njeno zahtevo predložijo informacije o ukrepih, ki so jih sprejele ali jih nameravajo sprejeti v odziv na pandemijo COVID-19 ali v odziv na nov izbruh COVID-19.

Komisija o svoji odločitvi uradno obvesti organizatorje, države članice pa obvesti o vsaki odobritvi podaljšanja za vsako zadevno pobudo. Svojo odločitev objavi v spletnem registru iz člena 4(3) Uredbe (EU) 2019/788.

3.   Ne glede na odstavka 1 in 2 skupno trajanje obdobja zbiranja ne presega 24 mesecev.

Člen 3

Podaljšanje rokov za preverjanje izjav o podpori s strani držav članic

1.   Ne glede na člen 12(4) Uredbe (EU) 2019/788 in člen 8(2) Uredbe (EU) št. 211/2011 lahko država članica predloži obrazloženo zahtevo za podaljšanje obdobja preverjanja in potrjevanja, kadar meni, da zaradi ukrepov, ki jih je sprejela v odziv na pandemijo COVID-19, ne bo mogoče zaključiti preverjanja izjav o podpori za posamezno pobudo v obdobju iz navedenih določb. Ta zahteva se predloži Komisiji najpozneje en mesec pred iztekom zadevnega obdobja.

2.   Kadar Komisija pri zahtevi, predloženi v skladu z odstavkom 1, ugotovi, da so zahteve iz navedenega odstavka izpolnjene, sprejme izvedbeni akt, s katerim zadevni državi članici odobri podaljšanje obdobja iz odstavka 1. Podaljšanje ni krajše od enega meseca ali daljše od treh mesecev.

3.   Komisija o svoji odločitvi uradno obvesti državo članico, organizatorje zadevne pobude pa obvesti o podaljšanju. Svojo odločitev objavi v spletnem registru iz člena 4(3) Uredbe (EU) 2019/788.

Člen 4

Podaljšanje rokov za pregled veljavnih pobud

1.   Ne glede na člena 14(2) in 15(1) Uredbe (EU) 2019/788, če sta imela Komisija ali Evropski parlament po 11. marcu 2020 težave pri organizaciji srečanja z organizatorji oziroma javne predstavitve zaradi ukrepov, ki jih je v odziv na pandemijo COVID-19 sprejela država članica, v kateri nameravata ti instituciji organizirati srečanje ali predstavitev, to organizirata takoj, ko javnozdravstvene razmere v zadevni državi članici to omogočajo, ali, če se organizatorji strinjajo, da bodo na srečanju ali predstavitvi sodelovali na daljavo, takoj, ko se z institucijo dogovorijo o datumu za to.

2.   Ne glede na člen 15(2) Uredbe (EU) 2019/788, če Evropski parlament na podlagi odstavka 1 tega člena odloži javno predstavitev, Komisija sprejme sporočilo s pravnimi in političnimi zaključki o pobudi v treh mesecih po javni predstavitvi.

Člen 5

Podaljšanje rokov za hrambo osebnih podatkov

1.   Ne glede na člen 19(5) Uredbe (EU) 2019/788, kadar se najdaljše obdobje zbiranja ali preverjanja za določeno pobudo podaljša v skladu s členom 2 ali 3 te uredbe, se rok 21 mesecev, v katerem je treba uničiti izjave o podpori in njihove dvojnike, podaljša za enako obdobje.

2.   Ne glede na člen 19(8) Uredbe (EU) 2019/788, kadar se najdaljše obdobje zbiranja, obdobje preverjanja ali obdobje pregleda za določeno pobudo podaljša v skladu s členom 2, 3 ali 4 te uredbe, se roki, v katerih se uničijo evidence elektronskih naslovov, podaljšajo za enako obdobje.

Člen 6

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor za evropsko državljansko pobudo, ustanovljen s členom 22 Uredbe (EU) 2019/788. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 7

Retroaktivna uporaba

Členi 2 do 5 imajo retroaktivni učinek za pobude za katere se je obdobje zbiranja, obdobje preverjanja ali obdobje pregleda končalo med 11. marcem 2020 in datumom začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do 31. decembra 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. julija 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednica

J. KLOECKNER


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 14. julija 2020.

(2)  Uredba (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi (UL L 130, 17.5.2019, str. 55).

(3)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(4)  Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi (UL L 65, 11.3.2011, str. 1).


Top