EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0169

Uredba Sveta (EU) 2020/169 z dne 6. februarja 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 147/2003 o nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi s Somalijo

ST/13668/2019/INIT

OJ L 36, 7.2.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/169/oj

7.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/1


UREDBA SVETA (EU) 2020/169

z dne 6. februarja 2020

o spremembi Uredbe (ES) št. 147/2003 o nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi s Somalijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/231/SZVP z dne 26. aprila 2010 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skupnega stališča 2009/138/SZVP (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 147/2003 (2) o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi s Somalijo sta bili uvedeni splošna prepoved zagotavljanja tehničnih nasvetov, pomoči, usposabljanja, financiranja in finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi kateri koli osebi, subjektu ali organu v Somaliji ter prepoved uvoza, kupovanja in prevoza oglja iz Somalije.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov (VSZN) je 15. novembra 2019 sprejel Resolucijo (RVSZN) 2498 (2019). V tej resoluciji je ponovno potrjen splošen in popoln embargo na izvoz orožja v Somalijo, spremenjeni pa so tudi izjeme, vnaprejšnja dovoljenja in uradna obvestila glede dobave orožja in njemu sorodnih materialov v Somalijo. Prav tako je v njej potrjena prepoved uvoza oglja iz Somalije, uvedene pa so še omejitve glede komponent improviziranih eksplozivnih naprav v Somalijo.

(3)

Svet je 6. februarja 2020 sprejel Sklep (SZVP) 2020/170 (3), s katerim se spreminja Sklep 2010/231/SZVP v skladu z RVSZN 2498 (2019).

(4)

Nekatere od teh sprememb spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije, zlasti da bi zagotovili, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali.

(5)

Uredbo (ES) št. 147/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 147/2003 se spremeni:

(1)

člen 2a se spremeni:

(a)

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

(i)

zadevni pristojni organ ugotovi, da je edini namen takšnega financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja razvoj somalskih nacionalnih varnostnih sil, da se zagotovi varnost za prebivalce Somalije, in

(ii)

zvezna vlada Somalije ali država članica, ki zagotavlja financiranje, finančno pomoč, tehnično svetovanje, pomoč ali usposabljanje, pošlje odboru, ustanovljenemu na podlagi odstavka 11 RVSZN 751 (1992), uradno obvestilo v skladu z odstavkom 11 RVSZN 2498 (2019) vsaj pet delovnih dni pred vsakršnim zagotavljanjem takšnega financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja;“;

(b)

vstavi se naslednja točka:

„(ea)

zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i)

zadevni pristojni organ ugotovi, da je edini namen takšnega financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja razvoj somalskih institucij varnostnega sektorja, ki niso institucije zvezne vlade Somalije, in

(ii)

država članica, ki zagotavlja takšno financiranje, finančno pomoč, tehnično svetovanje, pomoč ali usposabljanje, pošlje odboru, ustanovljenemu na podlagi odstavka 11 RVSZN 751 (1992), uradno obvestilo o vsakršnem takšnem zagotavljanju, o tem pa je v skladu z odstavkoma 12 in 15 RVSZN 2498 (2019) vsaj pet delovnih dni vnaprej obveščena tudi zvezna vlada Somalije, in

(iii)

odbor v petih delovnih dneh od prejema uradnega obvestila ne sprejme odklonilne odločitve;“;

(2)

v členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

zagotavljanje financiranja in finančne pomoči za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nesmrtnonosne vojaške opreme, namenjene zgolj za humanitarno uporabo ali zaščito, ali za material, namenjen za programe za razvoj institucij Unije ali držav članic, med drugim na področju varovanja, ki se izvajajo v okviru mirovnega in spravnega procesa; ali

(b)

zagotavljanje tehničnih nasvetov, pomoči ali usposabljanja, povezanega s takšno nesmrtnonosno opremo,

če so države članice, mednarodne, regionalne ali podregionalne organizacije, ki te dejavnosti izvajajo, o njih vnaprej uradno in zgolj informativno obvestile Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen na podlagi odstavka 11 RVSZN 751 (1992).“;

(3)

v členu 3a se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Pravila, ki urejajo obveznost zagotavljanja informacij pred prihodom ali odhodom, zlasti glede osebe, ki te informacije zagotovi, spoštovanja rokov in zahtevanih podatkov, so opredeljena v ustreznih določbah v zvezi z vstopnimi in izstopnimi skupnimi deklaracijami ter carinskimi deklaracijami v carinski zakonodaji (*1).

(*1)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1); Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1); Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).“;"

(4)

vstavi se naslednji člen:

Člen 3c

1.   Prepovedani so neposredna ali posredna prodaja, izvoz, dobava ali prenos komponent improviziranih eksplozivnih naprav iz Priloge III v Somalijo z ozemelj držav članic ali s strani državljanov držav članic zunaj ozemlja držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod zastavo držav članic, razen če to predhodno dovoli pristojni organ zadevne države članice, naveden na seznamu spletnih strani iz Priloge I.

2.   Pristojni organi držav članic dovoljenja iz odstavka 1 ne izdajo, če je na voljo dovolj dokazov, da bo zadevni predmet ali predmeti v Somaliji uporabljeni za izdelavo improviziranih eksplozivnih naprav, oziroma če obstaja precejšnja nevarnost, da bi lahko bili uporabljeni za ta namen.“;

(5)

Priloga III se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. februarja 2020

Za Svet

Predsednica

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  UL L 105, 27.4.2010, str. 17.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 147/2003 z dne 27. januarja 2003 o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi s Somalijo (UL L 24, 29.1.2003, str. 2).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/170 z dne 6. februarja 2020 o spremembi Sklepa 2010/231/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji (glej stran 5 tega Uradnega lista).


PRILOGA

„PRILOGA III

SEZNAM PREDMETOV IZ ČLENA 3C

1.   

Oprema in naprave, ki niso opredeljene v točki 2 Priloge IV k Sklepu Sveta 2010/231/SVZP (1) in so posebej zasnovane za sprožanje eksplozivov z električnimi ali neelektričnimi sredstvi (npr. naprave za vžig, detonatorji, netila, razstrelilna vrvica).

2.   

‚Tehnologija‘, ‚potrebna‘ za ‚proizvodnjo‘ ali ‚uporabo‘ predmetov, navedenih v odstavku 1. (Opredelitve pojmov ‚tehnologija‘, ‚potrebna‘, ‚proizvodnja‘ in ‚uporaba‘ so v Skupnem seznamu vojaškega blaga Evropske unije (2).)

3.   

Eksplozivne snovi, kot sledi, in mešanice, ki vsebujejo eno ali več teh snovi:

Ime snovi

Registrska številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (CAS RN)

Oznaka kombinirane nomenklature (KN)  (3)

ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil, mešanica amonijevega nitrata in dizelskega goriva)

6484-52-2 (amonijev nitrat)

3102 30

3102 40

Nitroceluloza (z več kot 12,5 % dušika m/m)

9004-70-0

 

Nitroglikol

55-63-0

ex 2920 90 70

Pentaeritritol tetranitrat (PETN)

78-11-5

ex 2920 90 70

Pikril klorid

88-88-0

ex 2904 99 00

2,4,6-trinitrotoluen (TNT)

118-96-7

2904 20 00

4.   

Predhodne sestavine za eksplozive:

Ime snovi

Registrska številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (CAS RN)

Oznaka kombinirane nomenklature (KN)

Amonijev nitrat

6484-52-2

3102 30

Kalijev nitrat

7757-79-1

2834 21 00

Natrijev klorat

7775-09-9

2829 11 00

Solitrna kislina

7697-37-2

ex 2808

Žveplova kislina

7664-93-9

ex 2807


(1)  Sklep Sveta 2010/231/SZVP z dne 26. aprila 2010 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skupnega stališča 2009/138/SZVP (UL L 105, 27.4.2010, str. 17).

(2)  UL C 98, 15.3.2018, str. 1.

(3)  Oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature, kot je opredeljena v členu 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1) in določena v Prilogi I k navedeni uredbi, ki veljajo v času objave te uredbe in smiselno, kot so spremenjene s poznejšo zakonodajo.


Top