EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0160

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/160 z dne 5. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za pripravek iz origanovega olja, kuminovega olja, karvakrola, metil saliciliata in L-mentola kot krmnega dodatka za odstavljene pujske (imetnik dovoljenja Biomin GmbH) (Besedilo velja za EGP)

C/2020/563

OJ L 34, 6.2.2020, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/160/oj

6.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/25


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/160

z dne 5. februarja 2020

o izdaji dovoljenja za pripravek iz origanovega olja, kuminovega olja, karvakrola, metil saliciliata in L-mentola kot krmnega dodatka za odstavljene pujske (imetnik dovoljenja Biomin GmbH)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz origanovega olja, kuminovega olja, karvakrola, metil saliciliata in L-mentola. Navedenemu zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) navedene uredbe.

(3)

Navedeni zahtevek zadeva dovoljenje za pripravek iz origanovega olja, kuminovega olja, karvakrola, metil saliciliata in L-mentola kot krmnega dodatka za odstavljene pujske ter njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 2. aprila 2019 (2) ugotovila, da pripravek iz origanovega olja, kuminovega olja, karvakrola, metil salicilata in L-mentola pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega učinka na zdravje živali, varnost potrošnikov ali okolje. Ugotovila je tudi, da izpostavljenost uporabnikov z vdihavanjem ni verjetna in da ni mogoče sklepati o dražilnosti za kožo ali oči. Zato Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje ljudi, zlasti kar zadeva uporabnike dodatka. Agencija je ugotovila, da je dodatek lahko učinkovit pri izboljšanju proizvodnih lastnosti. Meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o analizni metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka iz origanovega olja, kuminovega olja, karvakrola, metil salicilata in L-mentola je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „drugi zootehnični dodatki“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. februarja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2019;17(4):5688.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: drugi zootehnični dodatki (izboljšanje proizvodnih lastnosti).

4d19

Biomin GmbH

Origanovo olje, kuminovo olje, karvakrol, metil salicilat in L-mentol

Sestava dodatka

pripravek iz:

eteričnih olj origana (Origanum vulgare L.) (60–80 mg/g) in semena kumine (Carum carvi L.) (5–10 mg/g),

karvakrola (60–80 mg/g), metil salicilata (10–40 mg/g) in L-mentola (30–55 mg/g)

trdna oblika

odstavljeni pujski

75

125

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj, ki izhajajo iz uporabe dodatka in premiksov, za uporabnike določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo in oči.

26. februarja 2030

Lastnosti aktivne snovi

origanovo olje (Origanum vulgare L.) (št. CAS: 8007-11-2) z vsebnostjo linalola 1,8–16 mg/g;

olje iz semena kumine (Carum carvi L.) (št. CAS: 8000-42-8) z vsebnostjo D-karvona 2,5–6,5 mg/g;

olje karvakrola (št. CAS: 499-75-2) ≥ 99 % z vsebnostjo karvakrola 95–140 mg/g (iz origana in čistega karvakrola);

metil salicilat (št. CAS: 119-36-8);

L-mentol (št. CAS: 2216-51-8)

Analizna metoda  (1)

za določanje aktivnih snovi v krmnem dodatku: plinska kromatografija v povezavi s plamenskim ionizacijskim določanjem (GC-FID)


(1)  (1) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top