Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019BP1483

Resolucija Evropskega parlamenta (EU) 2019/1483 z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2017

OJ L 249, 27.9.2019, p. 229–231 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/229


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA (EU) 2019/1483

z dne 26. marca 2019

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2017

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2017,

ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0152/2019),

A.

ker poročilo o prihodkih in odhodkih (1) Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut) kaže, da je končni proračun inštituta v proračunskem letu 2017 znašal 338 465 181 EUR, torej 15,20 % več kot v letu 2016, kar je predvsem posledica povečanja nepovratnih sredstev, ki so bila inštitutu dodeljena, da bi jih porazdelil med skupnosti znanja in inovacij; ker je celotni prispevek Unije v proračun inštituta v letu 2017 znašal 315 147 801,58 EUR;

B.

ker Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu inštituta za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navaja, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov inštituta ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.

ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 91,23 %, kar je 3,8 % manj kot leta 2016; ugotavlja, da je ta nizki delež povezan z nizko stopnjo izvrševanja sredstev za prevzem obveznosti pri subvencijah; je seznanjen s trditvami inštituta, da bo poskusil izboljšati svoje proračunske postopke ter izboljšati stopnjo izvrševanja; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 99,5 %, kar je nekoliko (0,36 %) več kot leta 2016; ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja nizka, ker je prišlo pri uvedbi sistema Sysper za upravljanje človeških virov do nepričakovane zamude in ker so bili previsoko ocenjeni drugi stroški vzdrževanja; posebej poziva inštitut, naj izboljša izvrševanje na tem področju;

2.

na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da skupnosti znanja in inovacij niso v celoti izkoristile nepovratnih sredstev, ki jim jih je dodelil inštitut, predvsem zaradi nepopolne izvedbe poslovnih načrtov; na podlagi odgovora inštituta ugotavlja, da namerava slednji to težavo rešiti tako, da bo v obdobju po letu 2020 prešel na večletne sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev s skupnostmi znanja in inovacij; poziva inštitut, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem;

3.

na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se v več skupnostih znanja in inovacij povečale enotne stopnje povračila, in to kljub cilju, da bi se jih spodbudilo k temu, da bi poiskale lastne vire financiranje in postopoma postale neodvisne od inštituta; je seznanjen z odgovorom inštituta, da je prilagoditev enotnih stopenj povračila v skladu z veljavno pravno podlago in da so nekatere skupnosti znanja in inovacij po njegovem mnenju sposobne same pridobiti znaten delež sredstev;

4.

obžaluje, da so bile v okviru dveh skupnosti znanja in inovacij dodane nekatere dejavnosti, zaradi česar je prišlo do sprememb pri njihovih prvotnih poslovnih načrtih in nepovratnih sredstvih, ki so jim bila dodeljena, kar je v nasprotju s pravili uporabe finančne uredbe, saj spodkopava enako obravnavo skupnosti znanja in inovacij; na podlagi odgovora inštituta ugotavlja, da to po mnenju inštituta ne drži, saj da se v okviru skupnosti znanja in inovacij lahko dodajajo naloge in da spremembe v višini nepovratnih sredstev niso velike (3,9 % in 0,6 %);

5.

z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja napake, ki jo je med naknadnim preverjanjem nepovratnih sredstev za leto 2016 odkril zunanji izvajalec, znašala 0,98 %, stopnja preostale napake pa 0,95 %, kar je precej pod pragom pomembnosti, ki je 2 %;

Razveljavitev prenesenih sredstev

6.

obžaluje, da je inštitut razveljavil do 95 721 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 16,26 % vseh prenesenih sredstev in precej (5,33 %) več kot leta 2016; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je ta visoki znesek v glavnem posledica tega, da skupnosti znanja in inovacij prenesenih nepovratnih sredstev niso bile sposobne počrpati;

Uspešnost

7.

potrjuje, da inštitut za merjenje uspešnosti skupnosti znanja in inovacij uporablja določene ključne kazalnike uspešnosti, za ocenjevanje svoje uspešnosti pri upravljanju skupnosti znanja in inovacij uporablja ključne kazalnike uspešnosti programa Obzorje 2020, za merjenje drugih operativnih dejavnosti pa kazalnike iz enotnega programskega dokumenta; ugotavlja tudi, da inštitut uporablja dodatne ključne kazalnike uspešnosti, da bi izboljšal upravljanje proračuna;

8.

pozdravlja, da je inštitut z Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj izpeljal skupne postopke javnega naročanja in vzpostavil skupne izbirne komisije za uslužbence, s tem pa izkoristil, da imata oba sedež v Budimpešti;

9.

ugotavlja, da je bila leta 2017 opravljena zunanja ocena, da bi se ocenili učinek, upravljanje, procesi in napredek na poti do finančne vzdržnosti prvega vala skupnosti znanja in inovacij za obdobje 2010–2016, in da bo inštitut pregled zaključil leta 2018; poziva inštitut, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izidih tega ocenjevanja;

Kadrovska politika

10.

ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 92,68-odstotno, saj je inštitut zaposloval 38 od 41 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (v primerjavi z 39 odobrenimi delovnimi mesti leta 2016); ugotavlja, da je za inštitut v letu 2017 delalo tudi 20 pogodbenih uslužbencev in dva napotena nacionalna strokovnjaka; poziva inštitut, naj ne dopusti, da bi bil preveč odvisen od pogodbenih uslužbencev;

11.

ugotavlja, da je inštitut sprejel politiko za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja; priznava, da je sodeloval pri razpisu za prijavo interesa za medagencijske zaupne svetovalce;

12.

ugotavlja, da se inštitut spopada s strukturnim pomanjkanjem uslužbencev, kar je v svojem posebnem poročilu št. 4/2016 potrdilo tudi Računsko sodišče; obžaluje, da je Komisija zavrnila zahteve inštituta, da bi znatno povečala število njegovih uslužbencev; poziva inštitut, naj organu za podelitev razrešnice poroča o novostih v zvezi s tem;

13.

na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da lahko inštitut v skladu s svojim statutom začasnim uslužbencem ponudi le pogodbe za največ pet let, ki se lahko podaljšajo za nadaljnjih pet let, in je glede na to, da bo pet ključnih uslužbencev leta 2020 izpolnilo to najdaljše obdobje, zaskrbljen, da bi lahko bilo ovirano neprekinjeno delovanje inštituta; na podlagi odgovora inštituta ugotavlja, da se inštitut tega problema zaveda in je Komisijo zato pisno prosil za pravno mnenje; poziva inštitut, naj organu za podelitev razrešnice poroča o novostih v zvezi s tem;

14.

na podlagi poročila Računskega sodišča z obžalovanjem ugotavlja, da je bil sedanji začasni direktor inštituta imenovan leta 2014 in to funkcijo od takrat zaseda kot začasni direktor; opozarja, da je ta praksa v nasprotju s kadrovskimi predpisi, v skladu s katerimi lahko to obdobje traja največ eno leto; obžaluje, da izbirni postopek za imenovanje novega direktorja, izveden leta 2016, ni bil uspešen; je seznanjen s tem, da je bil razpis za to prosto delovno mesto junija 2018 še enkrat objavljen; poziva inštitut, naj začasnega direktorja brez odlašanja nadomesti z novim direktorjem; poziva inštitut, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izidu potekajočega izbirnega postopka;

15.

pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj inštitut razpise za prosta delovna mesta objavlja tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja, da bi izboljšal publiciteto; razume odgovor inštituta v zvezi z visokimi stroški za prevajanje, ki bi jih takšne objave povzročile;

Javno naročanje

16.

na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da inštitut konec leta 2017 še ni uporabljal vseh orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (elektronsko javno naročanje); na podlagi odgovora inštituta ugotavlja, da namerava uvesti orodja za elektronsko javno naročanje in elektronsko oddajo ponudb, za katera se sprejemajo pripravljalni ukrepi; poziva inštitut, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o začetku uporabe vseh potrebnih orodij;

17.

na podlagi poročila Računskega sodišča iz leta 2016 z obžalovanjem ugotavlja, da so se pri reviziji, ki jo je Računsko sodišče opravilo v zvezi s postopki javnega naročanja, ki jih izvajajo pravni subjekti skupnosti znanja in inovacij, pokazale precejšnje pomanjkljivosti, ki naj bi predstavljale veliko tveganje, vključno z nepravilnostmi, kot so neposredna oddaja naročil ter znatno podaljšanje trajanja prvotnih naročil ali pogodbe brez časovnih omejitev ali naročila, katerih obseg, kakovost ali cena niso bili omejeni, tako da naj bi znesek, povezan z nepravilnimi postopki javnega naročanja, v letu 2016 znašal do 2 200 000 EUR; pozdravlja ukrepe, ki jih je inštitut sprejel za rešitev tega problema, in priporočila, ki so mu bila dana v zvezi s tem; poziva inštitut, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju akcijskih načrtov pravnih subjektov skupnosti znanja in inovacij;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

18.

se zaveda, da je inštitut uvedel ukrepe in da si še naprej prizadeva za zagotavljanje preglednosti ter za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov in za zaščito žvižgačev; je seznanjen s tem, da je bilo v letu 2017 ugotovljenih in obravnavanih več primerov nasprotja interesov ter da so bili sprejeti ustrezni ukrepi; ugotavlja, da je Evropski urad za boj proti goljufijam v letu 2017 zavrgel dva primera suma goljufije, ena preiskava iz leta 2016 pa tako ostaja odprta;

Notranje kontrole

19.

ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo zaključila revizijo spremljanja sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev in ugotovila, da je okvir sicer ustrezen, da pa bi bilo treba izboljšati njegovo izvajanje; obžaluje, da preverjanja skupnosti znanja in inovacij, ki jih je opravil inštitut, niso temeljila na njihovih letnih poročilih in da inštitut ni sistematično upošteval nekaterih tveganj, da ni podrobno obravnaval vseh zahtev glede upravljanja in da drugemu valu skupnosti znanja in inovacij ni zagotovil povratnih informacij o dobrem upravljanju; nadalje opozarja, da inštitut ni pripravil poročila o dobrem upravljanju skupnosti znanja in inovacij, čeprav je to določeno v programu dela za leto 2016;

20.

obžaluje, da v zvezi s pripombami Računskega sodišča iz let 2014, 2015 in 2016 ostaja odprta vrsta vprašanj in da se vrsta popravnih ukrepov še izvaja, zlasti glede pogojev financiranja, javnega financiranja, nepovratnih sredstev in zasebnih virov; poziva inštitut, naj čim prej zaključi popravne ukrepe in o njihovem izvajanju poroča organu za podelitev razrešnice;

21.

z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sta bili leta 2017 zabeleženi dve poročili o izjemah (ocenjeni na 5 318 720 EUR), povezani z izogibanjem kontrolam ali odstopanji od ustaljenih procesov in postopkov, ter pet primerov neskladnosti (ocenjenih na 2 250 EUR); je pa hkrati seznanjen s trditvijo inštituta, da so bili vsi primeri preučeni in da so bili sprejeti popravni ukrepi;

Druge pripombe

22.

je seznanjen s tem, da je Komisija najprej načrtovala, da bo inštitut postal finančno neodvisen do leta 2010; priznava, da je Komisija inštitutu popolno finančno neodvisnost na koncu podelila decembra 2017, saj je dosegel skladnost s standardi notranje kontrole;

23.

sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019 (2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1)  UL C 166, 24.5.2017, str. 14.

(2)  Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254 (glej stran 361 tega Uradnega lista).


Top