Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019B1448

Sklep Evropskega parlamenta (EU) 2019/1448 z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2017

OJ L 249, 27.9.2019, p. 168–168 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1448/oj

27.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/168


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA (EU) 2019/1448

z dne 26. marca 2019

o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2017

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2017,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2017 z odgovorom centra (1),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0068/2019),

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (3) in zlasti člena 208,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (4) in zlasti člena 70,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (5) in zlasti člena 12a,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 (6),

ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (7) in zlasti člena 108,

ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0119/2019),

1.   

odobri zaključni račun Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2017;

2.   

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Antonio TAJANI

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL C 434, 30.11.2018, str. 43.

(2)  UL C 434, 30.11.2018, str. 43.

(3)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)  UL L 39 13.2.1975, str. 1.

(6)  UL L 30, 31.1.2019, str. 90.

(7)  UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


Top