Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019B1418

Sklep Evropskega parlamenta (EU, Euatom) 2019/1418 z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2017

OJ L 249, 27.9.2019, p. 95–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1418/oj

27.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/95


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA (EU, Euatom) 2019/1418

z dne 26. marca 2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2017

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017 (1),

ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2017 (COM(2018) 521 – C8-0318/2018) (2),

ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2017 (3),

ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za proračunsko leto 2016 (COM(2018) 545) in delovnega dokumenta služb Komisije, priloženega temu poročilu,

ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, odgovornemu za razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih leta 2017 (COM(2018) 661), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2018) 429),

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije (4),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (5) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (6) in zlasti členov 62, 164, 165 in 166,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (7) in zlasti členov 69, 260, 261 in 262,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (8), in zlasti člena 14(3),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (9), in zlasti člena 66(1) in 66(2),

ob upoštevanju Izvedbenega sklepa Komisije 2013/801/EU Komisije z dne 23. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za inovacije in omrežja ter razveljavitvi Sklepa 2007/60/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/593/ES (10),

ob upoštevanju člena 93 in Priloge IV Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj drugih zadevnih odborov (A8-0110/2019),

A.

ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1.   

podeli razrešnico direktorju Izvajalske agencije za inovacije in omrežja glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.   

navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je sestavni del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije, ter v svoji resoluciji z dne 26. marca 2019 o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 2017 (11);

3.   

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije za inovacije in omrežja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Antonio TAJANI

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL L 51, 28.2.2017, str. 1.

(2)  UL C 348, 28.9.2018, str. 1.

(3)  UL C 413, 14.11.2018, str. 11.

(4)  UL C 434, 30.11.2018, str. 16.

(5)  UL C 434, 30.11.2018, str. 221.

(6)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(7)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(8)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(9)  UL L 297, 22.9.2004, str. 6.

(10)  UL L 352, 24.12.2013, str. 65.

(11)  Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0243 (glej stran 59 tega Uradnega lista).


Top