EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1010

Uredba (EU) 2019/1010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o uskladitvi obveznosti poročanja na področju zakonodaje, povezane z okoljem, ter spremembi uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 ter Direktive Sveta 86/278/EGS (Besedilo velja za EGP)

PE/8/2019/REV/1

OJ L 170, 25.6.2019, p. 115–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1010/oj

25.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 170/115


UREDBA (EU) 2019/1010 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 5. junija 2019

o uskladitvi obveznosti poročanja na področju zakonodaje, povezane z okoljem, ter spremembi uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 ter Direktive Sveta 86/278/EGS

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 114, člena 192(1) in člena 207 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zadovoljitev potrebe po informacijah o izvajanju in skladnosti bi bilo treba spremeniti več zakonodajnih aktov Unije, povezanih z okoljem, pri tem pa upoštevati rezultate poročila Komisije z dne 9. junija 2017 o ukrepih za racionalizacijo okoljskega poročanja in priloženega preverjanja ustreznosti poročanja in spremljanja okoljske politike EU z dne 9. junija 2017 (v nadaljnjem besedilu skupaj: preverjanje ustreznosti poročanja).

(2)

Namen te uredbe je posodobiti upravljanje informacij in zagotoviti doslednejši pristop zakonodajnih aktov v okviru njenega področja uporabe, in sicer s poenostavitvijo poročanja, da se zmanjša upravno breme, z izboljšanjem podatkovne zbirke za prihodnja vrednotenja in s povečanjem preglednosti v korist javnosti, ob upoštevanju okoliščin v vsakem posameznem primeru.

(3)

Z dostopnostjo do podatkov bi bilo treba zagotoviti, da upravno breme za vse subjekte ostane čim bolj omejeno, zlasti za nevladne subjekte, kot so mala in srednja podjetja (MSP). Za takšno dostopnost je potrebno aktivno razširjanje na nacionalni ravni v skladu z direktivama 2003/4/ES (3) in 2007/2/ES (4) Evropskega parlamenta in Sveta ter njunimi izvedbenimi pravili, da se zagotovi ustrezna infrastruktura za dostop javnosti, poročanje in souporabo podatkov med javnimi organi.

(4)

Podatki ter postopek celovitega in pravočasnega poročanja držav članic so bistvenega pomena, da se Komisiji omogoči spremljanje, pregled in ocena uspešnosti zakonodaje glede na njene cilje, kar bo izhodišče za morebitno prihodnje vrednotenje zakonodaje v skladu z odstavkom 22 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (5). Primerno je, da se več zakonodajnim aktom s področja okolja dodajo določbe za njihovo prihodnje vrednotenje, in sicer na podlagi podatkov, zbranih med izvajanjem, ki se po možnosti dopolnijo z dodatnimi znanstvenimi in analitičnimi podatki. V zvezi s tem so potrebni ustrezni podatki, ki bodo omogočili boljšo oceno učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti in skladnosti zakonodaje Unije ter njene dodane vrednosti, zato je treba zagotoviti ustrezne mehanizme poročanja, ki se lahko v ta namen uporabljajo tudi kot kazalniki za nosilce odločitev in splošno javnost.

(5)

Spremeniti je treba obveznosti poročanja iz členov 10 in 17 Direktive Sveta 86/278/EGS (6). Obveznost poročanja Komisiji bi bilo treba poenostaviti, hkrati pa bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj zagotovijo višjo raven preglednosti, pri čemer se bodo zahtevane informacije zagotavljale z elektronskimi sredstvi na lahko dostopen način in v skladu z direktivama 2003/4/ES in 2007/2/ES, zlasti v zvezi z dostopom javnosti, souporabo podatkov in storitvami. Nadvse pomembno je, da se državljanom Unije omogoči hiter dostop do informacij o okolju, zato je bistveno, da države članice dajo podatke na voljo javnosti, kakor hitro je to tehnično izvedljivo, da se razpoložljivost informacij zagotovi v treh mesecih po koncu leta.

(6)

V skladu z vrednotenjem z dne 13. decembra 2016 Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7) je potrebna racionalizacija rokov za poročanje za karte hrupa in akcijske načrte, da se zagotovi dovolj časa za javno posvetovanje o akcijskih načrtih. Zato bi bilo treba rok za pregled ali revizijo akcijskih načrtov odložiti samo enkrat za eno leto, tako da rok za četrti krog akcijskih načrtov ne bi smel biti 18. julija 2023, temveč 18. julija 2024. Države članice bodo imele tako od četrtega kroga naprej med pripravo kart hrupa in dokončanjem pregleda ali revizije akcijskih načrtov na voljo približno dve leti in ne eno leto kot zdaj. Za naslednje kroge akcijskih načrtov bo nato spet veljal petletni cikel za pregled ali revizijo. Poleg tega bi moralo poročanje držav članic potekati elektronsko, da bi se bolje izpolnili cilji Direktive 2002/49/ES in zagotovila podlaga za pripravo ukrepov na ravni Unije. Okrepiti je treba tudi udeležbo javnosti, in sicer z zahtevo po javnem dostopu do razumljivih, natančnih in primerljivih informacij, hkrati pa to obveznost uskladiti z drugimi zakonodajnimi akti Unije, kot je Direktiva 2007/2/ES, in to brez podvajanja praktičnih zahtev.

(7)

Unija se zavezuje, da bo okrepila dokazno podlago Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8) na pregleden način, kakor je to skupina strokovnjakov Komisije storila pri navedeni direktivi. Da bi olajšali zbiranje primerljivih dokazov, bi morala Komisija pripraviti smernice za zagotovitev skupnega razumevanja pojma „okoljska škoda“, kakor je opredeljen v členu 2 Direktive 2004/35/ES.

(8)

Na podlagi poročila Komisije z dne 20. julija 2016 o izvajanju Direktive 2007/2/ES in priloženega vrednotenja z dne 10. avgusta 2016 je primerno, da se zaradi poenostavitve izvajanja navedene direktive in zmanjšanja upravnega bremena držav članic, povezanega s spremljanjem, od teh ne zahteva več, da Komisiji pošljejo triletna poročila, od Komisije pa ne, da Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi zbirno poročilo, saj je bila v preverjanju ustreznosti poročanja potrjena omejena uporaba takih poročil. Kljub temu bi morala Komisija še naprej vsakih pet let izvesti vrednotenje Direktive 2007/2/ES in ga objaviti.

(9)

Komisija je s preverjanjem ustreznosti naravovarstvene zakonodaje EU (direktivi o pticah in habitatih) z dne 16. decembra 2016, to je Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) in Direktive Sveta 92/43/EGS (10) ugotovila, da se v skladu z Direktivo 2009/147/ES zahteva triletni cikel poročanja. Vendar pa se v praksi za Direktivo 2009/147/ES že uporablja šestletni cikel poročanja, kot je v skladu z Direktivo 92/43/EGS, pri čemer je primarni cilj podoben, namreč zagotavljanje najnovejših informacij o stanju in trendih vrst. S potrebo po racionaliziranem izvajanju direktiv 92/43/EGS in 2009/147/ES se utemeljuje potreba po prilagoditvi zakonodaje skupni praksi, in sicer z zagotovitvijo ocene stanja vsakih šest let, obenem pa se priznava, da morajo države članice še vedno izvajati potrebne dejavnosti spremljanja za nekatere ranljive vrste. Ta skupna praksa bi morala tudi olajšati pripravo poročil vsakih šest let o uporabi direktiv, ki jih morajo države članice predložiti Komisiji. Za zagotovitev ocene napredka politike bi bilo treba od držav članic zahtevati, naj sporočajo zlasti informacije o stanju in trendih vrst prostoživečih ptic ter poročajo o grožnjah in pritiskih nanje, sprejetih ukrepih za ohranitev in prispevku mreže posebnih območij varstva k ciljem Direktive 2009/147/ES.

(10)

Da bi izboljšali preglednost in zmanjšali upravno breme je treba spremeniti obveznosti poročanja iz členov 43, 54 in 57 Direktive 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta (11). Treba je vzpostaviti centralne zbirke podatkov za netehnične povzetke projektov in povezane retrospektivne ocene, ki imajo odprt dostop in omogočajo iskanje, ter prenesti izvedbena pooblastila na Komisijo. Ta izvedbena pooblastila zajemajo določitev enotnega obrazca za predložitev netehničnih povzetkov projektov in povezanih retrospektivnih ocen ter tudi vsebino enotnega obrazca in informacij za predložitev informacij o izvajanju in statističnih informacij. Treba je tudi nadomestiti statistično poročanje Komisije vsaka tri leta z zahtevo, da Komisija vzpostavi in vodi dinamične centralne podatkovne zbirke ter vsakoletno objavi informacije.

(11)

V skladu z ugotovitvami vrednotenja Uredbe (ES) št. 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (12), ki ga je Komisija opravila v okviru programa REFIT z dne 13. decembra 2017, je treba spremeniti ali odpraviti obveznosti poročanja, določene v navedeni uredbi. Za izboljšanje skladnosti s poročanjem iz Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta (13) bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev vrste, oblike in pogostosti zagotavljanja informacij v skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 ter odpraviti obliko poročanja, ki je zdaj določena v navedeni uredbi. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (14). Nadvse pomembno je, da se državljanom Unije omogoči hiter dostop do informacij o okolju, zato je bistveno, da države članice in Komisija dajo podatke na voljo javnosti, kakor hitro je to tehnično izvedljivo, da se razpoložljivost informacij zagotovi v treh mesecih po koncu leta, vključno z uresničevanjem tega cilja prek izvedbenega akta na podlagi Uredbe (ES) št. 166/2006. Spremeniti je treba tudi člen 11 Uredbe (ES) št. 166/2006 o zaupnosti, da se zagotovi večja preglednost poročanja Komisiji. Za zmanjšanje upravnega bremena držav članic in Komisije je treba prav tako odpraviti obveznosti poročanja iz členov 16 in 17 navedene uredbe, saj se s temi obveznostmi zagotavljajo informacije, ki imajo omejeno vrednost ali ne ustrezajo potrebam politike.

(12)

Za izboljšanje in olajšanje dostopa javnosti do informacij o izvajanju Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (15) bi morala Komisija podatke o izvajanju navedene uredbe, ki jih zagotovijo države članice, dati na voljo javnosti v okviru vseevropskega pregleda teh podatkov. Za izboljšanje doslednosti informacij in olajšanje spremljanja delovanja navedene uredbe bi bilo treba Komisiji na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev oblike in postopka, v skladu s katerima bodo države članice zagotavljale informacije, pogostost in obdobje zagotavljanja informacij pa bi bilo treba uskladiti s tistima iz Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 (16). Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

(13)

Za izboljšanje in olajšanje dostopa javnosti do informacij o izvajanju Uredbe (ES) št. 2173/2005 bi morala Komisija podatke o izvajanju navedene uredbe, ki jih zagotovijo države članice, dati na voljo javnosti v okviru pregleda na ravni celotne Unije. Na podlagi izkušenj, ki so jih Komisija in države članice pridobile v prvem letu izdajanja dovoljenj za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov, je treba posodobiti določbe Uredbe (ES) št. 2173/2005 v zvezi s potrebo po poročanju. Komisiji bi moral pri izvajanju izvedbenih pooblastil za določitev oblike in postopka, v skladu s katerima države članice zagotavljajo informacije, pomagati odbor, ustanovljen s členom 11 navedene uredbe. Posodobiti je treba tudi določbe o vrednotenju navedene uredbe.

(14)

Poročanje iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 (17) je treba racionalizirati in uskladiti z zahtevami glede poročanja iz Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (v nadaljnjem besedilu: Konvencija CITES) z dne 3. marca 1973, katere pogodbenice so Unija in države članice. Zahteve glede poročanja iz Konvencije CITES so bile spremenjene na 17. konferenci pogodbenic Konvencije CITES leta 2016, da bi se prilagodila pogostost poročanja za ukrepe o izvajanju Konvencije CITES in da bi se ustvaril nov mehanizem poročanja o nezakoniti trgovini z vrstami, navedenimi na seznamu CITES. Te spremembe je treba upoštevati v Uredbi (ES) št. 338/97.

(15)

Evropska agencija za okolje že opravlja pomembne naloge v zvezi s spremljanjem okoljske zakonodaje Unije in poročanjem o njej in te vidike bi bilo treba izrecno vključiti v zadevno zakonodajo. Za druge akte okoljske zakonodajne bosta vloga Evropske agencije za okolje in zagotavljanje sredstev zanjo v zvezi s podporo Komisiji pri okoljskem poročanju obravnavana po zaključku vrednotenja, ki se izvaja.

(16)

Uredbe (ES) št. 166/2006, (EU) št. 995/2010, (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 ter direktive 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES, 2010/63/EU in 86/278/EGS, bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Direktive Sveta 86/278/EGS

Direktiva 86/278/EGS se spremeni:

(1)

v členu 2 se dodata naslednji točki:

„(e)

‚storitve v zvezi s prostorskimi podatki‘ pomeni storitve v zvezi s prostorskimi podatki, kot so opredeljene v točki 4 člena 3 Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*1);

(f)

‚zbirka prostorskih podatkov‘ pomeni zbirko prostorskih podatkov, kot je opredeljena v točki 3 člena 3 Direktive 2007/2/ES.

(*1)  Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).“;"

(2)

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

1.   Države članice zagotovijo vodenje tekočih evidenc in da je v teh evidencah zabeleženo naslednje:

(a)

količine proizvedenega blata in količine blata, dobavljenega za uporabo v kmetijstvu;

(b)

sestava in lastnosti blata glede na parametre iz Priloge II A;

(c)

vrsta izvedene obdelave, kot je določena v točki (b) člena 2;

(d)

imena in naslovi prejemnikov blata ter kraj njegove uporabe;

(e)

vse druge informacije v zvezi s prenosom in izvajanjem te direktive, ki jih države članice Komisiji zagotovijo v skladu s členom 17.

Storitve v zvezi s prostorskimi podatki se uporabijo za predstavitev zbirk prostorskih podatkov, vključenih v informacije, zabeležene v teh evidencah.

2.   Evidence iz odstavka 1 tega člena se dajo na voljo javnosti na lahko dostopen način za vsako koledarsko leto, in sicer v osmih mesecih po koncu zadevnega koledarskega leta, v zbirni obliki, kot je določena v Prilogi k Odločbi Komisije 94/741/ES (*2), ali drugi zbirni obliki, določeni v skladu s členom 17 te direktive.

Države članice Komisiji prek elektronskih sredstev sporočijo informacije iz prvega pododstavka tega odstavka.

3.   Informacije o metodah obdelave in rezultati analiz se sporočijo pristojnim organom.

(*2)  Odločba Komisije 94/741/ES z dne 24. oktobra 1994 o vprašalnikih za poročila držav članic o izvajanju določenih direktiv v sektorju odpadkov (izvajanje Direktive Sveta 91/692/EGS) (UL L 296, 17.11.1994, str. 42).“;"

(3)

člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Komisija je pooblaščena, da z izvedbenimi akti določi obliko, v skladu s katero morajo države članice zagotoviti informacije o izvajanju te direktive, kot se zahteva s členom 10. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Službe Komisije objavijo pregled na ravni celotne Unije, vključno s kartami, na podlagi podatkov, ki jih države članice zagotovijo na podlagi člena 10 in tega člena.“

Člen 2

Spremembe Direktive 2002/49/ES

Direktiva 2002/49/ES se spremeni:

(1)

v členu 3 se doda naslednja točka:

„(w)

‚repozitorij podatkov‘ pomeni informacijski sistem, ki ga upravlja Evropska agencija za okolje ter vsebuje informacije o okoljskem hrupu in podatke, dane na voljo prek nacionalnih vozlišč za sporočanje in izmenjavo podatkov pod nadzorom držav članic.“;

(2)

v členu 8 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Akcijski načrti se v primeru pomembnejšega dogajanja, ki vpliva na obstoječe razmere na področju hrupa, pregledajo in, če je potrebno, popravijo, in to vsaj vsakih pet let po datumu odobritve teh načrtov.

Pregledi in revizije, ki bi v skladu s prvim pododstavkom morali biti izvedeni leta 2023, se odložijo in izvedejo najpozneje 18. julija 2024.“;

(3)

v členu 9 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice zagotovijo, da so strateške karte hrupa, ki so jih pripravile in po potrebi sprejele, in akcijski načrti, ki so jih pripravile, dostopni in razširjeni v javnosti skladno z ustreznimi zakonodajnimi akti Unije, zlasti z direktivama 2003/4/ES (*3) in 2007/2/ES (*4) Evropskega parlamenta in Sveta, ter v skladu s prilogama IV in V k tej direktivi, vključno z razpoložljivimi informacijskimi tehnologijami.

(*3)  Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26)."

(*4)  Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).“;"

(4)

v členu 10 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice zagotovijo, da se informacije iz strateških kart hrupa in povzetki akcijskih načrtov, kot je navedeno v Prilogi VI, pošljejo Komisiji v šestih mesecih od datumov, določenih v členu 7 oziroma 8. V ta namen države članice v obvezni repozitorij podatkov, ki ga vzpostavi Komisija z izvedbenimi akti, informacije pošljejo v elektronski obliki. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13(2). V primeru, da želi država članica posodobiti informacije, opiše razlike med posodobljenimi in prvotnimi informacijami ter razloge za posodobitev, ko da posodobljene informacije na voljo v repozitorij podatkov.“;

(5)

v Prilogi VI se točka 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

Mehanizem za izmenjavo informacij

Komisija, ki ji pomaga Evropska agencija za okolje, z izvedbenimi akti razvije obvezen mehanizem za izmenjavo digitalnih informacij, namenjen izmenjavi informacij iz strateških kart hrupa in povzetkov akcijskih načrtov, kot je navedeno v členu 10(2). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13(2).“

Člen 3

Spremembe Direktive 2004/35/ES

Direktiva 2004/35/ES se spremeni:

(1)

v členu 14 se odstavek 2 črta;

(2)

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Informacije o izvajanju in dokazna podlaga

1.   Komisija zbira informacije od držav članic, ki so bile razširjene v skladu z Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*5) in če so na voljo, o izkušnjah, pridobljenih pri uporabi te direktive. Te informacije zajemajo podatke iz Priloge VI k tej direktivi in se zberejo do 30. aprila 2022 ter nato vsakih pet let.

2.   Na podlagi informacij iz odstavka 1 Komisija izvede vrednotenje te direktive in ga objavi do 30. aprila 2023 ter nato vsakih pet let.

3.   Komisija do 31. decembra 2020 oblikuje smernice za zagotovitev skupnega razumevanja pojma ‚okoljska škoda‘, kot je opredeljen v členu 2.

(*5)  Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).“;"

(3)

Priloga VI se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VI

INFORMACIJE IN PODATKI, NAVEDENI V ČLENU 18(1)

Informacije iz člena 18(1) zajemajo primere okoljske škode na podlagi te direktive, in sicer se za vsak primer navedejo naslednje informacije in podatki:

1.

Vrsta okoljske škode, datum nastanka in/ali odkritja škode. Vrsta okoljske škode se razvrsti kot škoda, povzročena zavarovanim vrstam in naravnim habitatom, vodam in tlom, kakor je navedeno v točki 1 člena 2.

2.

Opis dejavnosti v skladu s Prilogo III.

Države članice vključijo vse druge relevantne informacije o pridobljenih izkušnjah pri izvajanju te direktive.“

Člen 4

Spremembe Direktive 2007/2/ES

Direktiva 2007/2/ES se spremeni:

(1)

člen 21 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice najpozneje do 31. marca vsako leto po potrebi posodobijo in objavijo zbirno poročilo. Ta poročila, ki jih javnosti dajo na voljo službe Komisije ob pomoči Evropske agencije za okolje, vključujejo kratek opis:“;

(b)

odstavek 3 se črta;

(2)

člen 23 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 23

Evropska agencija za okolje v skladu s členom 21 letno objavi in posodobi pregled na ravni celotne Unije na podlagi metapodatkov in podatkov, ki jih države članice dajo na razpolago prek svojih omrežnih storitev. Pregled na ravni celotne Unije vključuje, kakor je primerno, kazalnike učinkov, rezultatov in vplivov te direktive, karte pregleda na ravni celotne Unije in poročila držav članic o pregledu.

Komisija najpozneje do 1. januarja 2022 in nato vsaj vsakih pet let opravi vrednotenje te direktive in njenega izvajanja ter ga objavi. To vrednotenje med drugim temelji na naslednjih elementih:

(a)

izkušnjah, pridobljenih pri izvajanju te direktive;

(b)

informacijah, ki jih države članice zberejo v skladu s členom 21, in pregledih na ravni celotne Unije, ki jih pripravi Evropska agencija za okolje;

(c)

ustreznih znanstvenih in analitičnih podatkih;

(d)

drugih informacijah, vključno z ustreznimi znanstvenimi in analitičnimi podatki, potrebnimi na podlagi smernic za boljše pravno urejanje, zlasti z uporabo učinkovitih in uspešnih postopkov za upravljanje informacij.“

Člen 5

Spremembe Direktive 2009/147/ES

Direktiva 2009/147/ES se spremeni:

(1)

člen 12 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice Komisiji vsakih šest let, v istem letu, ko se pripravi poročilo na podlagi člena 17(1) Direktive Sveta 92/43/EGS (*6), predložijo poročilo o izvajanju ukrepov, sprejetih v skladu s to direktivo, in glavnih vplivih teh ukrepov. To poročilo je dostopno javnosti in vsebuje zlasti informacije o stanju in trendih vrst prostoživečih ptic, zaščitenih s to direktivo, o grožnjah in pritiskih nanje, sprejetih ukrepih za njihovo ohranitev in prispevku mreže posebnih območij varstva k ciljem, navedenim v členu 2 te direktive.

Komisija z izvedbenimi akti določi obliko poročila iz prvega pododstavka tega odstavka. Oblika tega poročila se uskladi z obliko poročila iz člena 17(1) Direktive 92/43/EGS. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16a(2) te direktive.

(*6)  Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).“;"

(b)

v odstavku 2 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija, ki ji pomaga Evropska agencija za okolje, vsakih šest let pripravi in objavi zbirno poročilo, ki temelji na informacijah iz odstavka 1.“;

(2)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 16a

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (*7).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

(*7)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“"

Člen 6

Spremembe Direktive 2010/63/EU

Direktiva 2010/63/EU se spremeni:

(1)

člen 43 se spremeni:

(a)

odstavka 2 in 3 se nadomestita z naslednjim:

„2.   Države članice lahko zahtevajo, da se v netehničnem povzetku projekta navede, ali naj se izvede retrospektivna ocena projekta in se za to določi rok. V takem primeru države članice od 1. januarja 2021 zagotovijo, da se netehnični povzetek projekta v šestih mesecih po zaključku retrospektivne ocene posodobi z njenimi rezultati.

3.   Države članice do 31. decembra 2020 objavijo netehnične povzetke odobrenih projektov in njihove morebitne posodobitve teh projektov. Države članice od 1. januarja 2021 najpozneje šest mesecev po odobritvi Komisiji elektronsko predložijo v objavo netehnične povzetke projektov ter njihove morebitne posodobitve.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Komisija z izvedbenimi akti uvede enotni obrazec za predložitev informacij iz odstavkov 1 in 2 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 56(3). Službe Komisije vzpostavijo in vodijo zbirko podatkov z netehničnimi povzetki projektov in njihovimi morebitnimi posodobitvami, ki ima odprt dostop in omogoča iskanje.“;

(2)

člen 54 se spremeni:

(a)

naslov ter odstavka 1 in 2 se nadomestijo z naslednjim:

„INFORMACIJE O IZVAJANJU IN ZAGOTAVLJANJU STATISTIČNIH PODATKOV

1.   Države članice do 10. novembra 2023 in nato vsakih pet let Komisiji pošljejo informacije o izvajanju te direktive ter zlasti člena 10(1) in členov 26, 28, 34, 38, 39, 43 in 46.

Države članice elektronsko predložijo in objavijo te podatke z obrazcem, ki ga je uvedla Komisija v skladu z odstavkom 4.

Službe Komisije najpozneje šest mesecev po tem, ko države članice predložijo podatke iz drugega pododstavka, na podlagi teh podatkov objavijo in redno posodabljajo pregled na ravni celotne Unije.

2.   Države članice letno zberejo in javno objavijo statistične informacije o uporabi živali v postopkih, vključno s podatki o dejanski težavnosti postopkov ter o izvoru in živalskih vrstah primatov razen človeka, ki se uporabljajo v postopkih.

Države članice najpozneje do 10. novembra naslednjega leta te statistične informacije elektronsko predložijo Komisiji, za kar ne uporabijo zbirnega obrazca, ampak obrazec, ki ga je določila Komisija v skladu z odstavkom 4.

Komisija vzpostavi in vodi zbirko podatkov s temi statističnimi informacijami, ki ima odprt dostop in omogoča iskanje. Službe Komisije letno javno objavijo statistične informacije, ki jih države članice predložijo v skladu s tem odstavkom, in zbirno poročilo o teh statističnih informacijah.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija z izvedbenimi akti določi enotni obrazec in vsebino informacij za predložitev informacij iz odstavkov 1, 2 in 3 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 56(3).“;

(3)

člen 57 se črta.

Člen 7

Spremembe Uredbe (ES) št. 166/2006

Uredba (ES) št. 166/2006 se spremeni:

(1)

v členu 5(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Upravljavec vsakega industrijskega kompleksa, ki izvaja eno ali več dejavnosti, določenih v Prilogi I, z zmogljivostjo dejavnosti nad v njej navedenimi vrednostmi zmogljivosti, pristojnemu organu elektronsko posreduje informacije, potrebne za identifikacijo industrijskega kompleksa, v skladu z obliko iz člena 7(2), razen če so te informacije pristojnemu organu že na voljo.“;

(2)

v členu 7 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2.   Države članice Komisiji vsako leto elektronsko predložijo poročilo, ki vsebuje vse podatke iz člena 5(1) in (2), v obliki in do datuma, ki ju Komisija določi z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 19(2). Datum poročanja je vsekakor najpozneje 11 mesecev po izteku leta poročanja.

3.   Službe Komisije, ki jim pomaga Evropska agencija za okolje, informacije, ki jih sporočijo države članice, vključijo v Evropski RIPO v enem mesecu od zaključka poročanja s strani držav članic v skladu z odstavkom 2.“;

(3)

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Zaupnost

Kadar država članica meni, da so informacije zaupne v skladu s členom 4 Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*8), je v poročilu iz člena 7(2) te uredbe za zadevno leto poročanja za vsak industrijski kompleks ločeno navedeno, katerih informacij ni mogoče objaviti in razlogi za to.

(*8)  Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).“;"

(4)

člena 16 in 17 se črtata;

(5)

Priloga III se črta.

Člen 8

Sprememba Uredbe (EU) št. 995/2010

V členu 20 Uredbe (EU) št. 995/2010 se naslov ter odstavki 1, 2 in 3 nadomestijo z naslednjim:

Spremljanje izvajanja in dostop do informacij

1.   Države članice najpozneje do 30. aprila vsako leto javnosti in Komisiji dajo na voljo informacije o uporabi te uredbe v predhodnem koledarskem letu. Komisija z izvedbenimi akti določi obliko in postopek, v skladu s katerima države članice te informacije dajo na voljo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 18(2).

2.   Službe Komisije na podlagi informacij iz odstavka 1 javnosti letno dajo na voljo pregled na ravni celotne Unije na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice. Službe Komisije pri pripravi tega pregleda upoštevajo napredek pri sklepanju in delovanju prostovoljnih sporazumov o partnerstvu FLEGT v skladu z Uredbo (ES) št. 2173/2005 ter njihov prispevek k zmanjševanju navzočnosti nezakonito pridobljenega lesa in lesnih proizvodov iz takega lesa na notranjem trgu.

3.   Komisija do 3. decembra 2021 in nato vsakih pet let na podlagi informacij, zlasti informacij iz odstavka 1, in izkušenj pri uporabi te uredbe pregleda delovanje in učinkovitost te uredbe, vključno v zvezi s preprečevanjem dajanja nezakonito pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov iz takega lesa na trg. Pri tem zlasti upošteva upravne posledice za mala in srednja podjetja ter obseg proizvodov. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o rezultatih pregleda, takim poročilom pa po potrebi priloži ustrezne zakonodajne predloge.“

Člen 9

Spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005

Uredba (ES) št. 2173/2005 se spremeni:

(1)

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

1.   Države članice najpozneje do 30. aprila vsako leto javnosti in Komisiji dajo na voljo informacije o uporabi te uredbe v predhodnem koledarskem letu.

2.   Komisija z izvedbenimi akti določi obliko in postopek, v skladu s katerima države članice dajo na voljo informacije iz odstavka 1 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(3).

3.   Službe Komisije na podlagi informacij iz odstavka 1 javnosti letno dajo na voljo pregled na ravni celotne Unije na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice.“;

(2)

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Komisija do decembra 2021 in nato vsakih pet let na podlagi informacij, zlasti informacij iz člena 8(1), in izkušenj pri uporabi te uredbe pregleda delovanje in učinkovitost te uredbe. Pri tem upošteva napredek pri izvajanju prostovoljnih sporazumov o partnerstvu. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsakih pet let poroča o rezultatih pregleda, takim poročilom pa po potrebi priloži predloge za izboljšanje shem izdajanja dovoljenj FLEGT.“

Člen 10

Spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 338/97

V členu 15 Uredbe (ES) št. 338/97 se odstavek 4 spremeni:

(1)

točke (b), (c) in (d) se nadomestijo z naslednjim:

„(b)

Službe Komisije na podlagi informacij iz točke (a), ki jih predložijo države članice, vsako leto do 31. oktobra javnosti dajo na voljo vseevropski pregled o vnosu osebkov vrst, za katere se uporablja ta uredba, v Unijo ter izvozu in ponovnem izvozu takih osebkov iz nje, ter sekretariatu Konvencije sporočijo informacije o vrstah, za katere se uporablja Konvencija.

(c)

Brez poseganja v člen 20 te uredbe upravni organi držav članic eno leto pred vsakim zasedanjem konference pogodbenic Konvencije Komisiji sporočijo vse informacije, ki se nanašajo na zadevno preteklo obdobje in so potrebne za pripravo poročil iz člena VIII.7(b) Konvencije, ter enakovredne informacije o določbah te uredbe, ki ne spadajo na področje uporabe Konvencije. Komisija z izvedbenimi akti določi obliko sporočila. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 18(2) te uredbe.

(d)

Komisija na podlagi informacij iz točke (c), ki jih predložijo države članice, javnosti da na voljo vseevropski pregled o izvajanju in uveljavljanju te uredbe.“;

(2)

doda se naslednja točka:

„(e)

Upravni organi držav članic vsako leto pred 15. junijem Komisiji sporočijo vse informacije, ki se nanašajo na prejšnje leto in so potrebne za pripravo letnega poročila o nezakoniti trgovini iz Resolucije konference pogodbenic CITES 11.17 (Rev. CoP17).“

Člen 11

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od datuma začetka veljavnosti. Točki 2 in 5 člena 7 ter členi 8, 9 in 10 se uporabljajo od 1. januarja 2020, člen 1 pa se uporablja od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. junija 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  UL C 110, 22.3.2019, str. 99.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 21. maja 2019.

(3)  Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).

(4)  Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).

(5)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(6)  Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu (UL L 181, 4.7.1986, str. 6).

(7)  Direktiva 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (UL L 189, 18.7.2002, str. 12).

(8)  Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L 143, 30.4.2004, str. 56).

(9)  Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

(10)  Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

(11)  Direktiva 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (UL L 276, 20.10.2010, str. 33).

(12)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).

(13)  Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).

(14)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(15)  Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23).

(16)  Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (UL L 347, 30.12.2005, str. 1).

(17)  Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 61, 3.3.1997, str. 1).


Top