Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0884

Direktiva (EU) 2019/884 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (sistem ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ

PE/87/2018/REV/1

OJ L 151, 7.6.2019, p. 143–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/884/oj

7.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 151/143


DIREKTIVA (EU) 2019/884 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. aprila 2019

o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (sistem ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti točke (d) drugega pododstavka člena 82(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija si je zastavila cilj, da za svoje državljane vzpostavi območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na katerem je zagotovljeno prosto gibanje oseb. Ta cilj bi bilo treba med drugim doseči z ustreznimi ukrepi za preprečevanje kriminala ter boj proti njemu, vključno z organiziranim kriminalom in terorizmom.

(2)

Za uresničitev tega cilja je potrebno, da se lahko informacije o obsodbah, izrečenih v državah članicah, upoštevajo tudi zunaj države članice izreka obsodbe v novih kazenskih postopkih, kot je določeno v Okvirnem sklepu Sveta 2008/675/PNZ (2), pa tudi za preprečitev novih kaznivih dejanj.

(3)

Ta cilj predpostavlja izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc med pristojnimi organi držav članic. Tako izmenjavo informacij urejajo in olajšujejo pravila Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ (3) ter evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (v nadaljnjem besedilu: sistem ECRIS), vzpostavljen v skladu s Sklepom Sveta 2009/316/PNZ (4).

(4)

Vendar obstoječi pravni okvir sistema ECRIS posebnosti zahtevkov v zvezi z državljani tretjih držav ne upošteva v zadostni meri. Čeprav je informacije o državljanih tretjih držav že mogoče izmenjevati prek sistema ECRIS, pa ni skupnega postopka ali mehanizma Unije, ki bi omogočal učinkovito, hitro in natančno izmenjavo.

(5)

Informacije o državljanih tretjih držav se v Uniji ne zbirajo, kot to velja za državljane držav članic v državah članicah državljanstva, temveč se hranijo samo v državah članicah, v katerih so bile obsodbe izrečene. Celovit pregled kazenske evidence državljana tretje države se zato lahko pridobi le, če se take informacije zahtevajo od vseh držav članic.

(6)

Taki splošni zahtevki predstavljajo nesorazmerno upravno breme za vse države članice, tudi za tiste, ki nimajo informacij o zadevnem državljanu tretje države. To breme države članice v praksi odvrača od tega, da bi od drugih držav članic zahtevale informacije o državljanih tretjih držav, kar resno ovira izmenjavo teh informacij med njimi in omejuje njihov dostop do informacij iz kazenskih evidenc na informacije, shranjene v njihovem nacionalnem registru. Zaradi tega obstaja večje tveganje za neučinkovito in nepopolno izmenjavo informacij med državami članicami.

(7)

Za izboljšanje razmer je Komisija podala predlog, ki je privedel do sprejetja Uredbe (EU) 2019/816 Evropskega parlamenta in Sveta (5), s katero se vzpostavi centralizirani sistem na ravni Unije, ki vsebuje osebne podatke obsojenih državljanov tretjih držav, kar omogoča določitev držav članic, ki imajo informacije o njihovih predhodnih obsodbah (v nadaljnjem besedilu: sistem ECRIS-TCN).

(8)

Sistem ECRIS-TCN bo omogočal, da osrednji organ države članice hitro in učinkovito ugotovi, v katerih drugih državah članicah so shranjene informacije iz kazenskih evidenc o državljanu tretje države, tako da lahko prek obstoječega okvira sistema ECRIS od zadevnih držav članic zahteva informacije iz kazenskih evidenc v skladu z Okvirnim sklepom 2009/315/PNZ.

(9)

Izmenjava informacij o kazenskih obsodbah je pomembna za vsako strategijo za boj proti kriminalu in terorizmu. Če bi države članice izkoristile celotni potencial sistema ECRIS, bi to prispevalo k odzivu kazenskega pravosodja na radikalizacijo, ki vodi v terorizem in nasilni ekstremizem.

(10)

Da bi povečali uporabnost informacij o obsodbah in prepovedih opravljanja poklica, ki izhajajo iz obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok, je v Direktivi 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6) določena obveznost držav članic, da sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da se za namene zaposlitve osebe na delovno mesto, ki vključuje neposredne in redne stike z otroki, informacije o obstoječih kazenskih obsodbah za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok, vnesenih v kazensko evidenco, ali o obstoječih prepovedih opravljanja poklica, ki izhajajo iz teh kazenskih obsodb, posredujejo v skladu s postopki, določenimi v Okvirnem sklepu 2009/315/PNZ. Cilj navedenega mehanizma je zagotoviti, da osebe, ki so bile obsojene za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost otrok, ne morejo več prikrivati te obsodbe ali prepovedi opravljanja poklica z namenom opravljanja poklicne dejavnosti, ki vključuje neposreden in reden stik z otroki v drugi državi članici.

(11)

Cilj te direktive je uvesti potrebne spremembe Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ, ki bodo omogočile učinkovito izmenjavo informacij o obsodbah državljanov tretjih držav prek sistema ECRIS. Direktiva obvezuje države članice, da sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so obsodbam priložene informacije o državljanstvu ali državljanstvih obsojene osebe, če imajo države članice take informacije na voljo. Uvaja tudi postopke za odgovarjanje na zahtevke za informacije, zagotavlja, da je izpis iz kazenske evidence, ki ga zahteva državljan tretje države, dopolnjen z informacijami iz drugih držav članic, in uvaja tehnične spremembe, potrebne za to, da bo sistem izmenjave informacij deloval.

(12)

Za obdelavo osebnih podatkov s strani pristojnih nacionalnih organov za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, vključno z varovanjem pred grožnjami javni varnosti in njihovim preprečevanjem, bi se morala uporabljati Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta (7). Za obdelavo osebnih podatkov s strani nacionalnih organov, bi se morala uporabljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (8), če takšna obdelava ne spada v področje uporabe Direktive (EU) 2016/680.

(13)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ bi bilo treba načela Sklepa 2009/316/PNZ vključiti v navedeni okvirni sklep ter na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (9).

(14)

Skupna komunikacijska infrastruktura, ki se uporablja za izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc, bi morale biti varovane čezevropske telematske storitve med upravami (sTESTA), kakršna koli nadgradnja teh storitev ali katero koli drugo varovano omrežje.

(15)

Ne glede na možnost uporabe finančnih programov Unije v skladu z veljavnimi pravili bi morala vsaka država članica kriti svoje stroške za izvajanje, upravljanje, uporabo in vzdrževanje nacionalne podatkovne zbirke kazenskih evidenc ter tehničnih prilagoditev, potrebnih za uporabo sistema ECRIS.

(16)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in svoboščine, zapisane zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, vključno s pravico do varstva osebnih podatkov, pravicama do sodnih in upravnih pravnih sredstev, načelom enakosti pred zakonom, pravico do poštenega sojenja in domnevo nedolžnosti ter splošno prepovedjo diskriminacije. To direktivo bi bilo treba izvajati v skladu s temi pravicami in načeli.

(17)

Ker cilja te direktive, in sicer omogočanja hitre in učinkovite izmenjave točnih informacij iz kazenskih evidenc o državljanih tretjih držav, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se z uvedbo skupnih pravil lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(18)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen PEU in Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU), Danska ne sodeluje pri sprejetju te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(19)

V skladu s členoma 1 in 2 in členom 4a(1) Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen PEU in PDEU, in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola Irska ne sodeluje pri sprejetju te direktive, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(20)

V skladu s členom 3 in členom 4a(1) Protokola št. 21 je Združeno kraljestvo podalo uradno obvestilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi te direktive.

(21)

V skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (10) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 13. aprila 2016 (11).

(22)

Okvirni sklep 2009/315/PNZ bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ

Okvirni sklep 2009/315/PNZ se spremeni:

(1)

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Predmet urejanja

Ta okvirni sklep

(a)

opredeljuje pogoje, na podlagi katerih država članica izreka obsodbe deli informacije o obsodbah z drugimi državami članicami;

(b)

opredeljuje obveznosti države članice izreka obsodbe in države članice državljanstva obsojene osebe (v nadaljnjem besedilu: država članica državljanstva) ter določa postopke za odgovarjanje na zahtevek za informacije iz kazenske evidence;

(c)

vzpostavlja decentraliziran informacijskotehnološki sistem za izmenjavo informacij o obsodbah, ki temelji na podatkovnih zbirkah kazenskih evidenc vsake države članice, tj. evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (v nadaljnjem besedilu: sistem ECRIS).“;

(2)

v členu 2 se dodajo naslednje točke:

„(d)

‚država članica izreka obsodbe‘ pomeni državo članico, v kateri je izrečena obsodba;

(e)

‚državljan tretje države‘ pomeni osebo, ki ni državljan Unije v smislu člena 20(1) PDEU, ali osebo brez državljanstva ali osebo, katere državljanstvo ni znano;

(f)

‚podatki o prstnih odtisih‘ pomeni podatke o pritisnjenih in povaljanih odtisih vsakega prsta osebe;

(g)

‚podoba obraza‘ pomeni digitalno sliko obraza osebe;

(h)

‚referenčna programska oprema za izvajanje sistema ECRIS‘ pomeni programsko opremo, ki jo razvije Komisija in ki je državam članicam na voljo za izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc prek sistema ECRIS;“;

(3)

v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Vsaka država članica izreka obsodbe sprejme vse potrebne ukrepe, da se vsaki obsodbi, izrečeni na njenem ozemlju, priložijo informacije o državljanstvu ali državljanstvih obsojene osebe, če gre za državljana druge države članice ali državljana tretje države. Če informacije o državljanstvu obsojene osebe niso znane ali če je obsojena oseba brez državljanstva, se to zabeleži v kazenski evidenci.“;

(4)

člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Kadar državljan ene države članice pri osrednjem organu druge države članice vloži zahtevek za informacije o svoji kazenski evidenci, ta osrednji organ pošlje zahtevek za izpis informacij in z njimi povezanih podatkov iz kazenske evidence osrednjemu organu države članice državljanstva ter te informacije in z njimi povezane podatke vključi v izpis, ki se predloži zadevni osebi.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„3a.   Kadar državljan tretje države pri osrednjem organu države članice vloži zahtevek za informacije o svoji kazenski evidenci, ta osrednji organ pošlje zahtevek za izpis informacij in z njimi povezanih podatkov iz kazenske evidence samo tistim osrednjim organom držav članic, ki imajo informacije iz kazenske evidence te osebe, ter te informacije in z njimi povezane podatke vključi v izpis, ki se predloži zadevni osebi.“;

(5)

člen 7 se spremeni:

(a)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Kadar se pri osrednjem organu države članice, ki ni država članica državljanstva, v skladu s členom 6 vloži zahtevek za informacije iz kazenske evidence o obsodbah, izrečenih zoper državljana države članice, zaprošena država članica posreduje te informacije v enakem obsegu, kot je predvideno v členu 13 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„4a.   Kadar se v skladu s členom 6 za namene kazenskega postopka vloži zahtevek za informacije iz kazenske evidence o obsodbah, izrečenih zoper državljana tretje države, zaprošena država članica posreduje informacije o obsodbah, izrečenih v zaprošeni državi članici in vnesenih v kazensko evidenco, in obsodbah, izrečenih v tretjih državah, ki so ji bile nato posredovane in vnesene v njeno kazensko evidenco.

Če se take informacije zahtevajo za druge namene kot za kazenski postopek, se ustrezno uporablja odstavek 2 tega člena.“;

(6)

v členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Odgovor na zahtevek iz člena 6(2), (3) in (3a) se pošlje v 20 delovnih dneh od dneva prejema zahtevka.“;

(7)

člen 9 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se besedilo „členom 7(1) in (4)“ nadomesti z besedilom „členom 7(1), (4) in (4a)“;

(b)

v odstavku 2 se besedilo „členom 7(2) in (4)“ nadomesti z besedilom „členom 7(2), (4) in (4a)“;

(c)

v odstavku 3 se besedilo „členom 7(1), (2) in (4)“ nadomesti z besedilom „členom 7(1), (2), (4) in (4a)“;

(8)

člen 11 se spremeni:

(a)

v točki (c) prvega pododstavka odstavka 1 se doda naslednja točka:

„(iv)

podoba obraza.“;

(b)

odstavki 3 do 7 se nadomestijo z naslednjim:

„3.   Osrednji organi držav članic posredujejo naslednje informacije elektronsko, z uporabo sistema ECRIS, in v standardizirani obliki v skladu s standardi, ki se določijo v izvedbenih aktih:

(a)

informacije iz člena 4;

(b)

zahtevke iz člena 6;

(c)

odgovore iz člena 7 in

(d)

druge ustrezne informacije.

4.   Če način posredovanja iz odstavka 3 ni na voljo, osrednji organi držav članic posredujejo vse informacije iz odstavka 3 na kakršen koli način, ki omogoča pisni zapis, in pod pogoji, ki osrednjemu organu države članice prejemnice omogočajo ugotovitev pristnosti informacij, ob upoštevanju varnosti posredovanja.

Če način posredovanja iz odstavka 3 dlje časa ni na voljo, zadevna država članica o tem obvesti druge države članice in Komisijo.

5.   Vsaka država članica izvede potrebne tehnične prilagoditve, ki so potrebne za to, da lahko v standardizirani obliki elektronsko posreduje vse informacije iz odstavka 3 drugim državam članicam prek sistema ECRIS. Vsaka država članica Komisijo uradno obvesti o datumu, od katerega bo lahko izvajala take prenose.“;

(9)

vstavita se naslednja člena:

„Člen 11a

Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (sistem ECRIS)

1.   Za elektronsko izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc v skladu s tem okvirnim sklepom se vzpostavi decentraliziran informacijskotehnološki sistem, ki temelji na podatkovnih zbirkah kazenskih evidenc vsake države članice, tj. evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (sistem ECRIS). Sestavljen je iz naslednjih elementov:

(a)

referenčne programske opreme za izvajanje sistema ECRIS;

(b)

skupne komunikacijske infrastrukture med osrednjimi organi, ki zagotavlja šifrirano omrežje.

Da bi se zagotovila zaupnost in celovitost informacij iz kazenskih evidenc, posredovanih drugim državam članicam, se uporabljajo ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi ob upoštevanju najsodobnejše tehnologije, stroškov izvajanja in tveganj, ki jih predstavlja obdelava informacij.

2.   Vsi podatki iz kazenskih evidenc so shranjeni samo v podatkovnih zbirkah, ki jih upravljajo države članice.

3.   Osrednji organi držav članic nimajo neposrednega dostopa do podatkovnih zbirk kazenskih evidenc drugih držav članic.

4.   Za delovanje referenčne programske opreme za izvajanje sistema ECRIS in podatkovnih zbirk, ki hranijo, posredujejo in prejemajo informacije iz kazenskih evidenc, so odgovorne zadevne države članice. Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), ustanovljena z Uredbo (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta (*1), podpira države članice v skladu s svojimi nalogami, določenimi v Uredbi (EU) 2019/816 Evropskega parlamenta in Sveta (*2).

5.   Za delovanje skupne komunikacijske infrastrukture je odgovorna Komisija. Skupna komunikacijska infrastruktura izpolnjuje potrebne varnostne zahteve in v celoti ustreza potrebam sistema ECRIS.

6.   eu-LISA zagotavlja, nadalje razvija in vzdržuje referenčno programsko opremo za izvajanje sistema ECRIS.

7.   Vsaka država članica krije svoje stroške za izvajanje, upravljanje, uporabo in vzdrževanje nacionalne podatkovne zbirke kazenskih evidenc ter za namestitev in uporabo referenčne programske opreme za izvajanje sistema ECRIS.

Komisija krije stroške za izvajanje, upravljanje, uporabo, vzdrževanje in prihodnji razvoj skupne komunikacijske infrastrukture.

8.   Države članice, ki uporabljajo svojo nacionalno programsko opremo za izvajanje sistema ECRIS v skladu z odstavki 4 do 8 člena 4 Uredbe (EU) 2019/816, lahko še naprej uporabljajo svojo nacionalno programsko opremo za izvajanje sistema ECRIS namesto referenčne programske opreme za izvajanje sistema ECRIS, pod pogojem, da izpolnjujejo vse pogoje iz navedenih odstavkov.

Člen 11b

Izvedbeni akti

1.   Komisija v izvedbenih aktih določi naslednje:

(a)

standardizirano obliko iz člena 11(3), tudi v zvezi z informacijami o kaznivem dejanju, na podlagi katerega je bila izrečena obsodba, in o vsebini obsodbe;

(b)

pravila o tehničnem izvajanju sistema ECRIS ter izmenjavi podatkov o prstnih odtisih;

(c)

katere koli druge tehnične načine organiziranja in omogočanja izmenjave informacij o obsodbah med osrednjimi organi držav članic, vključno z:

(i)

načini, ki omogočajo lažje razumevanje posredovanih informacij in njihovo samodejno prevajanje;

(ii)

načini elektronske izmenjave informacij, zlasti glede tehničnih specifikacij, ki jih je treba uporabiti, in po potrebi postopkov za izmenjavo, ki naj se uporabljajo.

2.   Izvedbeni akti iz odstavka 1 tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12a(2).

(*1)  Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (UL L 295, 21.11.2018, str. 99)."

(*2)  Uredba (EU) 2019/816 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN), z namenom dopolnitve evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc ter o spremembi Uredbe (EU) 2018/1726 (UL L 135, 22.5.2019, str. 1).“;"

(10)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 12a

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.“;

(11)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 13a

Poročanje s strani Komisije in pregled

1.   Komisija do 29. junija 2023 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi tega okvirnega sklepa. V poročilu oceni obseg, v katerem so države članice sprejele potrebne ukrepe za uskladitev s tem okvirnim sklepom, vključno z njegovim tehničnim izvajanjem.

2.   Poročilu se po potrebi priložijo ustrezni zakonodajni predlogi.

3.   Komisija redno objavlja poročilo o izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc prek sistema ECRIS in o uporabi sistema ECRIS-TCN, zlasti na podlagi statističnih podatkov, ki jih posredujejo eu-LISA in države članice v skladu z Uredbo (EU) 2019/816. Poročilo se prvič objavi leto po predložitvi poročila iz odstavka 1.

4.   Poročilo Komisije iz odstavka 3 obsega zlasti stopnjo izmenjave informacij med državami članicami, vključno z informacijami o državljanih tretjih držav, ter namen zahtevkov in njihovo število, vključno z zahtevki, ki ne izhajajo iz kazenskih postopkov, kot so varnostna preverjanja in zahtevki zadevnih oseb za informacije o svoji kazenski evidenci.“

Člen 2

Nadomestitev Sklepa 2009/316/PNZ

Sklep 2009/316/PNZ se nadomesti za države članice, ki jih zavezuje ta direktiva, brez poseganja v obveznosti teh držav članic v zvezi z datumom za prenos navedenega sklepa.

Člen 3

Prenos

1.   Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 28. junija 2022. Komisiji takoj sporočijo besedilo teh predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Vključijo tudi izjavo, da se v obstoječih zakonih in drugih predpisih sklicevanje na Sklep, nadomeščen s to direktivo, šteje za sklicevanje na to direktivo. Način sklicevanja in obliko izjave določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3.   Države članice izvedejo tehnične prilagoditve iz člena 11(5) Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ, kakor je spremenjen s to direktivo, do 28. junija 2022.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2 se uporablja od 28. junija 2022.

Člen 5

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbama.

V Strasbouru, 17. aprila 2019

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 9. aprila 2019.

(2)  Okvirni sklep Sveta 2008/675/PNZ z dne 24. julija 2008 o upoštevanju obsodb med državami članicami Evropske unije v novem kazenskem postopku (UL L 220, 15.8.2008, str. 32).

(3)  Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ z dne 26. februarja 2009 o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami (UL L 93, 7.4.2009, str. 23).

(4)  Sklep Sveta 2009/316/PNZ z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ (UL L 93, 7.4.2009, str. 33).

(5)  Uredba (EU) 2019/816 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN), z namenom dopolnitve evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc ter o spremembi Uredbe (EU) 2018/1726 (UL L 135, 22.5.2019, str. 1).

(6)  Direktiva 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1).

(7)  Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

(8)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(9)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(10)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(11)  UL C 186, 25.5.2016, str. 7.


Top