Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0837

Sklep Sveta (EU) 2019/837 z dne 14. maja 2019 o sklenitvi, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo na eni strani ter Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

ST/15832/2018/REV/1

OJ L 138, 24.5.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/837/oj

24.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/9


SKLEP SVETA (EU) 2019/837

z dne 14. maja 2019

o sklenitvi, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo na eni strani ter Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 74, točk (a) in (b) člena 77(2), točke (e) člena 78(2), točke (c) člena 79(2), točke (d) člena 82(1), člena 85(1), točke (a) člena 87(2) in člena 88(2) v povezavi s točko (a)(v) člena 218(6) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je bila ustanovljena Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(2)

V Uredbi (EU) št. 1077/2011 je bilo določeno, da je v skladu z ustreznimi določbami posameznih pridružitvenih sporazumov treba sprejeti ureditve, v katerih bodo med drugim določeni narava, obseg in podrobna pravila za sodelovanje držav, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z Eurodac, pri delu Agencije, vključno z določbami o finančnih prispevkih, osebju in glasovalnih pravicah.

(3)

Komisija je v imenu Unije s pogajanji dosegla Dogovor med Evropsko unijo na eni strani ter Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: Dogovor). V skladu s Sklepom Sveta (EU) 2018/1549 (3) je bil Dogovor podpisan 8. novembra 2018 s pridržkom njegove sklenitve.

(4)

Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta (4) je bila sprejeta 14. novembra 2018. Z Uredbo (EU) 2018/1726 je bila razveljavljena Uredba (EU) št. 1077/2011. Kot je določeno v Uredbi (EU) 2018/1726, Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, kot je ustanovljena z navedeno uredbo, nadomesti in nasledi Agencijo, kot je bila ustanovljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011. V skladu z Uredbo (EU) 2018/1726 se sklicevanja na razveljavljeno Uredbo (EU) št. 1077/2011 štejejo za sklicevanja na Uredbo (EU) 2018/1726 in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge k navedeni Uredbi.

(5)

Kot je določeno v uvodni izjavi 52 Uredbe (EU) 2018/1726, Združeno kraljestvo sodeluje pri navedeni uredbi, ki je zanj zavezujoča. Irska je zaprosila za sodelovanje pri Uredbi (EU) 2018/1726 v skladu s Protokolom št. 19 o schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji (PEU) in Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) in podala uradno obvestilo, da želi sprejeti Uredbo (EU) 2018/1726 v skladu s členom 4 Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen PEU in PDEU. Za izvajanje člena 42 Uredbe (EU) 2018/1726 bi torej morala Združeno kraljestvo in Irska sodelovati pri tem sklepu. Združeno kraljestvo in Irska zato sodelujeta pri tem sklepu.

(6)

Kot je določeno v uvodni izjavi 51 Uredbe (EU) 2018/1726, Danska ne sodeluje pri navedeni uredbi, ki zanjo ni zavezujoča. Danska zato ne sodeluje pri tem sklepu. Ker ta sklep, kolikor zadeva schengenski informacijski sistem (SIS II), vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (5) in Sklepom Sveta 2007/533/PNZ (6), vizumski informacijski sistem (VIS), vzpostavljen s Sklepom Sveta 2004/512/ES (7), sistem vstopa/izstopa (SVI), vzpostavljen z Uredbo (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta (8), ter Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), vzpostavljen z Uredbo (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta (9), nadgrajuje schengenski pravni red, se Danska v skladu s členom 4 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen PEU in PDEU, v šestih mesecih od dne, ko Svet sprejme ta sklep odloči, ali ga bo prenesla v svoje nacionalno pravo.

Danska bi morala v skladu s členom 3 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o Eurodacu za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije (10) uradno obvestiti Komisijo, ali bo izvajala določbe tega sklepa, kolikor se ta nanaša na Eurodac in DubliNet.

(7)

Dogovor bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dogovor med Evropsko unijo na eni strani ter Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice se odobri v imenu Unije (11).

Besedilo Dogovora je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 14. maja 2019

Za Svet

Predsednik

P. DAEA


(1)  Odobritev z dne 13. marca 2019 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2018/1549 z dne 11. oktobra 2018 o podpisu, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo na eni strani in Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 260, 17.10.2018, str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (UL L 295, 21.11.2018, str. 99).

(5)  Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 4).

(6)  Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 205, 7.8.2007, str. 63).

(7)  Odločba Sveta 2004/512/ES z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS) (UL L 213, 15.6.2004, str. 5).

(8)  Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (UL L 327, 9.12.2017, str. 20).

(9)  Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).

(10)  UL L 66, 8.3.2006, str. 38.

(11)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Dogovora.


Top