Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0639

Sklep Sveta (EU) 2019/639 z dne 15. aprila 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na devetem zasedanju Konference pogodbenic, glede sprememb prilog A in B k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih

ST/7893/2019/INIT

OJ L 109, 24.4.2019, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/639/oj

24.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/22


SKLEP SVETA (EU) 2019/639

z dne 15. aprila 2019

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na devetem zasedanju Konference pogodbenic, glede sprememb prilog A in B k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je začela veljati 17. maja 2004, Unija pa jo je sklenila s Sklepom Sveta 2006/507/ES (1).

(2)

Konvencija se v Uniji izvaja z Uredbo (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

V skladu s členom 8 Konvencije lahko Konferenca pogodbenic kemikalije uvrsti v priloge A, B in/ali C h Konvenciji in opredelila s tem nadzorne ukrepe, povezane s temi kemikalijami.

(4)

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja pred nadaljnjimi izpusti dikofola, perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih spojin je treba zmanjšati ali odpraviti proizvodnjo in uporabo navedenih kemikalij na svetovni ravni in podpreti njuno uvrstitev na ustrezne priloge h Konvenciji. Poleg tega je treba dodatno zmanjšati ali odpraviti uporabo perfluorooktan sulfonske kisline (PFOS), njenih soli in perfluorooktan sulfonil fluorida (PFOSF), in sicer s spremembo ali črtanjem sprejemljivih namenov in/ali posebnih izjem v Prilogi B h Konvenciji.

(5)

Pričakuje se, da bo Konferenca pogodbenic na svojem devetem zasedanju odločila o uvrstitvi teh kemikalij v Prilogo A h Konvenciji in spremembi obstoječih vnosov v Prilogo B h Konvenciji.

(6)

Primerno je določiti stališče, ki se v imenu Unije zavzame na devetem zasedanju Konference pogodbenic glede sprememb prilog A in B h Konvenciji, saj bodo te spremembe za Unijo zavezujoče –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zavzame na devetem zasedanju Konference pogodbenic Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), je, da se ob upoštevanju ustreznih priporočil odbora za pregled obstojnih organskih onesnaževal podpre:

(a)

uvrstitev dikofola v Prilogo A h Konvenciji brez posebnih izjem;

(b)

uvrstitev perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih spojin v Prilogo A h Konvenciji, vključno z vključitvijo novega dela [X] v Prilogo A h Konvenciji, s posebnimi izjemami za:

(i)

proizvodnjo polprevodnikov ali povezanih elektronskih naprav, tudi – za 10 let od datuma začetka veljavnosti teh sprememb – z izjemo za nadomestne dele za opremo, ki se uporablja za proizvodnjo polprevodnikov ali povezanih elektronskih naprav,

(ii)

fotografske premaze, ki se uporabljajo za filme,

(iii)

oljeodporne in vodoodporne tekstilne materiale za zaščito delavcev pred nevarnimi tekočinami, ki predstavljajo tveganje za njihove zdravje in varnost,

(iv)

invazivne medicinske pripomočke in medicinske pripomočke za vsaditev,

(v)

peno za gašenje požarov za supresijo hlapov tekočih goriv in pri požarih s tekočimi gorivi, ki jo nameščeni sistemi, tako premični kot pritrjeni, že vsebujejo,

(vi)

uporabo perfluorooktil jodida za proizvodnjo perfluorooktil bromida, namenjenega proizvodnji farmacevtskih izdelkov do leta 2036, pod pogojem, da se redno pregleduje;

(c)

sprememba odstavka 3(b) dela [X] Priloge A h Konvenciji o PFOA, njenih soleh in njej sorodnih spojinah: dodatek „Dovoli se lahko preskušanje za preverjanje pravilnega delovanja nameščenega sistema, ki že vsebuje peno za gašenje požarov, ki vsebuje ali bi lahko vsebovala PFOA, njene soli in njej sorodne spojine, vendar pod pogojem, da so emisije v okolje preprečene in se zbrane odplake odstranjujejo na okolju varen način v skladu s členom 6(1) Konvencije.“;

(d)

črtanje naslednjih „sprejemljivih namenov“ iz vnosa o perfluorooktan sulfonski kislini (PFOS) in njenih derivatih v Prilogi B h Konvenciji: fotografsko slikanje, fotoodporni in antirefleksni premazi za polprevodnike, sredstvo za jedkanje za sestavljene polprevodnike in keramične filtre, hidravlične tekočine v letalstvu, nekateri medicinski pripomočki (kot so pridobivanje prevlek iz kopolimera etilena in tetrafluoroetilena (ETFE) ter radioopačnega ETFE, in vitro diagnostični medicinski pripomočki in barvni filtri CCD);

(e)

črtanje naslednjih „posebnih izjem“ iz vnosa o perfluorooktan sulfonski kislini (PFOS) in njenih derivatih v Prilogi B h Konvenciji: fotomaske pri proizvodnji polprevodnikov in tekočih kristalov (LCD), nanašanje kovinskih prevlek (trde kovinske prevleke), nanašanje kovinskih prevlek (dekorativne prevleke), električni in elektronski deli za nekatere barvne tiskalnike in barvne kopirne stroje, insekticidi za zatiranje rdečih ognjenih mravelj in termitov, kemično gnana proizvodnja olja;

(f)

sprememba „sprejemljivega namena“ za PFOS in njene derivate za proizvodnjo in uporabo pene za gašenje požara s „posebno izjemo“ za uporabo pene za gašenje požara za supresijo hlapov tekočih goriv in pri požarih s tekočimi gorivi;

(g)

sprememba iz „sprejemljivega namena“ za PFOS in njene derivate za proizvodnjo in uporabo za nanašanje kovinskih prevlek (trde kovinske prevleke) samo v sistemih zaprtega kroga v „posebno izjemo“ za to uporabo;

(h)

sprememba „sprejemljivega namena“ za PFOS in njene derivate za uporabo v vabah za žuželke za zatiranje krojaških mravelj iz rodov Atta spp. in Acromyrex spp. z vključitvijo sulfuramida ter navedbo, da je „sprejemljiv namen“ samo za uporabo v kmetijstvu.

Člen 2

Glede na razvoj dogodkov na devetem zasedanju Konference pogodbenic se lahko predstavniki Unije v posvetovanju z državami članicami na usklajevalnih sestankih na kraju samem dogovorijo o manjših spremembah stališča iz člena 1 brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 15. aprila 2019

Za Svet

Predsednik

P. DAEA


(1)  Sklep Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 1).

(2)  Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).


Top