EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1296

Sklep Sveta (EU) 2018/1296 z dne 18. septembra 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na 13. generalni skupščini Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) glede nekaterih sprememb Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) in njenih dodatkov

ST/11493/2018/INIT

OJ L 243, 27.9.2018, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1296/oj

27.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/11


SKLEP SVETA (EU) 2018/1296

z dne 18. septembra 2018

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na 13. generalni skupščini Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) glede nekaterih sprememb Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) in njenih dodatkov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija COTIF), pristopila na podlagi Sklepa Sveta 2013/103/EU (1).

(2)

Sklep 2013/103/EU določa, da Unijo na zasedanjih Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) zastopa Komisija.

(3)

Države članice razen Cipra in Malte so pogodbenice Konvencije COTIF in jo uporabljajo.

(4)

Generalna skupščina OTIF je bila ustanovljena v skladu s točko (a) člena 13(1) Konvencije COTIF (v nadaljnjem besedilu: Generalna skupščina). Pričakuje se, da bo Generalna skupščina na svojem 13. zasedanju, ki bo potekalo od 25. do 26. septembra 2018, odločala o nekaterih spremembah Konvencije COTIF in njenih dodatkov E (Pogodba o uporabi infrastrukture v mednarodnem železniškem prometu – CUI) in G (Tehnična odobritev železniškega materiala, ki se uporablja v mednarodnem prometu – ATMF). Na tem zasedanju naj bi Generalna skupščina odločala tudi o sprejetju novega Dodatka H h Konvenciji COTIF o varnem upravljanju vlakov v mednarodnem prometu.

(5)

Primerno je, da se oblikuje stališče, ki se v imenu Unije zavzame na 13. generalni skupščini OTIF, saj bodo predvidene spremembe Konvencije COTIF in njenih dodatkov zavezujoče za Unijo ter lahko odločilno vplivajo na vsebino zakonodaje Unije, in sicer Direktiv (EU) 2016/797 (2) in (EU) 2016/798 (3) Evropskega parlamenta in Sveta.

(6)

Cilj sprememb poslovnika Generalne skupščine OTIF je posodobitev nekaterih določb zaradi pristopa Unije h Konvenciji COTIF leta 2011, zlasti določb, ki urejajo glasovalno pravico regionalne organizacije in ugotavljanje sklepčnosti.

(7)

Cilj sprememb Konvencije COTIF je izboljšanje in poenostavitev postopka za revizijo Konvencije COTIF za dosledno in hitro izvajanje sprememb njenih dodatkov ter preprečevanje neželenih učinkov sedanjega dolgotrajnega postopka revizije, vključno s tveganjem za nastanek notranje neskladnosti med spremembami, ki jih sprejme Revizijski odbor, in tistimi, ki jih sprejme Generalna skupščina, pa tudi zunanje neskladnosti, zlasti z zakonodajo Unije.

(8)

Cilj sprememb Dodatka E (CUI) h Konvenciji COTIF je pojasnitev področja uporabe enotnih pravil CUI za zagotovitev, da se ta pravila uporabijo bolj sistematično za njihov predvideni namen,in sicer v mednarodnem železniškem prometu, na primer pri tovornih koridorjih ali za mednarodne potniške vlake.

(9)

Cilj sprememb Dodatka G (ATMF) h Konvenciji COTIF je harmonizacija med pravili OTIF in pravili Unije, zlasti po sprejetju četrtega železniškega svežnja Unije leta 2016.

(10)

Večina predlaganih sprememb je skladna z zakonodajo in strateškimi cilji Unije, zato bi jih Unija morala podpreti.

(11)

Stališče Unije na 13. generalni skupščini OTIF bi zato moralo temeljiti na priloženem besedilu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Stališče, ki se v imenu Unije zavzame na 13. generalni skupščini Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF), je določeno v priloženem besedilu.

2.   Predstavniki Unije na generalni skupščini se lahko o manjših spremembah stališč, določenih v priloženem besedilu, dogovorijo brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 2

Sklepi 13. Generalne skupščine se po sprejetju objavijo v Uradnem listu Evropske unije, vključno z navedbo datuma začetka veljavnosti.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. septembra 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  Sklep Sveta 2013/103/EU z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pristopu Evropske unije h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999 (UL L 51, 23.2.2013, str. 1).

(2)  Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).

(3)  Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102).


PRILOGA

1.   UVOD

13. zasedanje Generalne skupščine Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) bo 25. in 26. septembra 2018. Dokumenti za zasedanje so na voljo na spletni strani organizacije OTIF na naslednji povezavi: http://extranet.otif.org/en/?page_id=1071.

2.   OPOMBE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

1. točka dnevnega reda – Izvolitev predsednika in podpredsednika

Dokumenti: za to točko ni nobenega dokumenta

Pristojnost: Unija (deljena)

Glasovalne pravice: države članice

Stališče: ni izraženo

2. točka dnevnega reda – Sprejetje dnevnega reda

Dokumenti: SG-18028-AG 13/2.1; SG-18047-AG 13/2.2

Pristojnost: Unija (deljena in izključna), brez poseganja v pristojnosti držav članic glede 9. točke dnevnega reda

Glasovalne pravice: Unija, brez poseganja v pristojnosti držav članic glede 9. točke dnevnega reda

Stališče: za sprejetje predlaganega dnevnega reda

3. točka dnevnega reda – Oblikovanje odbora za poverilnice

Dokumenti: za to točko ni nobenega dokumenta

Pristojnost: Unija (deljena)

Glasovalne pravice: države članice

Stališče: ni izraženo

4. točka dnevnega reda – Organizacija dela in imenovanje odborov, ki se štejejo za potrebne

Dokumenti: za to točko ni nobenega dokumenta

Pristojnost: Unija (deljena)

Glasovalne pravice: države članice

Stališče: ni izraženo

5. točka dnevnega reda – Sprememba poslovnika

Dokumenti: SG-18030-AG 13/5

Pristojnost: Unija (deljena in izključna)

Glasovalne pravice: Unija

Stališče: podpreti spremembe poslovnika Generalne skupščine.

Predlagani osnutek sprememb poslovnika Generalne skupščine OTIF se nanaša na roke za predložitev in pošiljanje dokumentov, udeležbo neodvisnih strokovnjakov in pojasnitev določb glede uveljavljanja pravic regionalnih organizacij. Sedanja različica poslovnika je nastala pred pristopom Unije h Konvenciji COTIF, zato je treba nekatere določbe posodobiti; zlasti je treba spremeniti določbe o doseganju sklepčnosti in določbe, ki urejajo glasovalne pravice Unije (člena 20 in 21), da bodo skladne s členom 38 Konvencije COTIF ter Sporazumom med EU in OTIF. Namen drugih predlaganih sprememb je zagotoviti urejen postopek generalne skupščine na podlagi najboljše razpoložljive mednarodne prakse in prakse organizacije OTIF; tudi te bi bilo treba podpreti.

6. točka dnevnega reda – Izvolitev generalnega sekretarja za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021

Dokumenti: omejena distribucija

Pristojnost: Unija (deljena)

Glasovalne pravice: države članice

Stališče: ni izraženo

7. točka dnevnega reda – Članice OTIF – splošno stanje

Dokumenti: SG-18032-AG 13/7

Pristojnost: Unija (deljena)

Glasovalne pravice: ni relevantno

Stališče: ni izraženo

8. točka dnevnega reda – Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in združenji

Dokumenti: SG-18048-AG 13/8

Pristojnost: Unija (deljena in izključna)

Glasovalne pravice: Unija

Stališče:

nasprotovati predlogu sekretariata OTIF, da Generalna skupščina pooblasti upravni odbor za ustanovitev in razpustitev posvetovalnih kontaktnih skupin skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami in združenji ter za nadzor nad delovanjem kontaktnih skupin.

Predlagati, da Generalna skupščina v skladu s členom 13(2) Konvencije COTIF odloči, da se začasno, tj. za obdobje štirih let, ustanovi priložnostni odbor, ki bi bil zadolžen za ustanovitev in razpustitev posvetovalnih kontaktnih skupin skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami in združenji ter za nadzor nad delovanjem kontaktnih skupin. Unija bi morala biti upravičena do sodelovanja pri delu priložnostnega odbora v skladu s členom 5(1) Sporazuma o pristopu. Dejavnosti odbora bi bilo treba usmerjati glede na delovni program OTIF in bi morale biti z njim skladne.

Predlog sekretariata OTIF zajema odločitev Generalne skupščine o pooblastitvi upravnega odbora za ustanovitev in razpustitev posvetovalnih kontaktnih skupin skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami in združenji ter za nadzor nad delovanjem teh skupin. Na tej stopnji se Unija strinja s ciljem, namreč omogočiti določeno mero prilagodljivosti pri teh zadevah. Ne more pa sprejeti predloga kot takega, ker pomeni dodelitev nove naloge upravnemu odboru poleg že obstoječih nalog, določenih v členu 15(2) Konvencije COTIF, brez uradne spremembe Konvencije, izvedene po veljavnem postopku.

Ker se Unija strinja s splošnim ciljem, Generalni skupščini predlaga, da začasno ustanovi priložnostni odbor v skladu s členom 13(2) Konvencije, ki bi bil zadolžen za ustanovitev in razpustitev posvetovalnih kontaktnih skupin skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami in združenji ter za nadzor nad delovanjem teh skupin. V tem pogledu je treba upoštevati, da imajo take naloge praktične posledice za razvoj politik na ravni OTIF na vseh področjih. Zato je treba zagotoviti, da bo Unija v celoti vključena v te dejavnosti v skladu s členom 5(1) Sporazuma o pristopu.

Obdobje štirih let bi zadostovalo, da bi pred njegovim potekom presodili, ali so pridobljene izkušnje zadovoljive. Če bi se izkazalo, da je tako, bi se lahko po ustreznih pripravah predvidela sprememba Konvencije za strukturno rešitev v skladu z jamstvi za Unijo, ki jih zagotavlja člen 5(1) Sporazuma o pristopu.

9. točka dnevnega reda – Proračunski okvir

Dokumenti: omejena distribucija

Pristojnost: države članice

Glasovalne pravice: države članice

Stališče: ni izraženo

V skladu s členom 4 Sporazuma med EU in OTIF „Unija ne prispeva v proračun OTIF in ne sodeluje pri odločanju o navedenem proračunu“.

10. točka dnevnega reda – Delna revizija osnovne Konvencije: sprememba postopka za revizijo Konvencije COTIF

Dokumenti: SG-18035-AG 13/10

Pristojnost: Unija (deljena)

Glasovalne pravice: države članice

Stališče: podpreti spremembo člena 34(3) do (6) Konvencije COTIF in odobriti spremembe obrazložitvenega poročila.

V skladu z izidom razprave o tej temi na 26. zasedanju Revizijskega odbora je potrebno in primerno, da se podpre sprejetje predlagane spremembe Konvencije COTIF, zato da se določi rok (36 mesecev) za uveljavitev sprememb dodatkov, ki jih je sprejela Generalna skupščina, vključno z določbo o prilagodljivosti za podaljšanje tega roka za vsak primer posebej, če tako odloči Generalna skupščina z večino glasov v skladu s členom 14(6) Konvencije COTIF.

Cilj predloga so izboljšave in poenostavitev postopka za revizijo Konvencije COTIF za dosledno in hitro izvajanje sprememb Konvencije in dodatkov ter preprečevanje neželenih učinkov sedanjega dolgotrajnega postopka revizije, vključno s tveganjem za nastanek notranje neskladnosti med spremembami, ki jih sprejme Revizijski odbor, in tistimi, ki jih sprejme Generalna skupščina, pa tudi zunanje neskladnosti, zlasti z zakonodajo Unije.

11. točka dnevnega reda – Delna revizija enotnih pravil CIM – poročilo generalnega sekretarja

Dokumenti: SG-18036-AG 13/11

Pristojnost: Unija (deljena in izključna)

Glasovalne pravice: Unija (če se izvede glasovanje)

Stališče: seznaniti se s poročilom generalnega sekretarja in generalnemu sekretarju naročiti, da na 14. generalni skupščini predloži poročilo o napredovanju dela glede carinskih zadev in digitalizacije prevoznih listin za prevoz tovora ter po potrebi predloži predloge za spremembo enotnih pravil CIM.

12. točka dnevnega reda – Delna revizija enotnih pravil CUI

Dokumenti: SG-18037-AG 13/12

Pristojnost: Unija (deljena)

Glasovalne pravice: države članice

Stališče:

podpreti spremembe naslova in členov 1, 3, 5(1), 5bis(1) in (2), 7(2), 8, 9(1) ter 10(3) enotnih pravil CUI in odobriti spremembe obrazložitvenega poročila.

Za namen sprememb enotnih pravil CUI podpreti spremembe členov 2(1)(a), točka 3, in 6(1)(e) Konvencije COTIF.

V skladu s spremembami, ki so bile odobrene na 26. zasedanju Revizijskega odbora februarja 2018, so predlagane spremembe predvsem namenjene pojasnitvi področja uporabe enotnih pravil CUI s tem, da se v člen 3 uvede opredelitev pojma „mednarodni železniški promet“, ki pomeni „promet, ki zahteva uporabo mednarodne vlakovne poti ali več zaporednih nacionalnih vlakovnih poti, ki potekajo po vsaj dveh državah in jih usklajujejo zadevni upravljavci infrastrukture“, in ustrezno spremeni člen 1 (Področje uporabe), ohrani pa se povezava med enotnimi pravili CIV in CIM. Cilj je zagotoviti bolj sistematično uporabo enotnih pravil CUI za predvideni namen, tj. v mednarodnem železniškem prometu.

Osnutki sprememb so skladni z opredelitvami in določbami pravnega reda Unije o upravljanju železniške infrastrukture in usklajevanju med upravljavci infrastrukture (npr. členi 40, 43 in 46 Direktive 2012/34/EU (prenovitev)). Predlagani osnutek spremembe člena 8 (Odgovornost upravljavca) je v bistvu redakcijska sprememba, ki ne vpliva na področje uporabe ali vsebino določbe. Predlagani osnutki sprememb člena 9 in tudi členov 3, 5, 5bis, 7 in 10 so izključno redakcijski.

13. točka dnevnega reda – Delna revizija enotnih pravil ATMF

Dokumenti: SG-18038-AG 13/13

Pristojnost: Unija (izključna)

Glasovalne pravice: Unija

Stališče: podpreti delno revizijo enotnih pravil ATMF skladno s predlogom sekretariata OTIF.

Delna revizija enotnih pravil ATMF je bila sprejeta na 26. zasedanju Revizijskega odbora iz razlogov, ki so opisani v naslednjem odstavku. Revizija pa je pomenila tudi manjše redakcijske in jezikovne spremembe členov 1, 3 in 9 enotnih pravil ATMF, ki ne spadajo v pristojnost Revizijskega odbora. Zato jih mora sprejeti Generalna skupščina.

Določbe enotnih pravil ATMF so skladne z določbami Direktive 2008/57/ES o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti in delom Direktive 2009/49/ES o varnosti na železnici. S sprejetjem četrtega železniškega svežnja je Unija spremenila več določb tega pravnega reda. Na podlagi analize, ki jo je opravila Komisija, sta sekretariat OTIF in zadevna delovna skupina pripravila spremembe, ki se nanašajo na člene 2, 3a, 5, 6, 7, 10, 10b, 11 in 13 enotnih pravil ATMF. Te spremembe so potrebne za uskladitev nekaterih izrazov z novimi določbami Unije ter upoštevanje nekaterih postopkovnih sprememb v Uniji, zlasti dejstva, da bo za izdajanje dovoljenj za vozila pristojna Agencija EU za železnice. Predlagane spremembe ne vplivajo na osnovni koncept ATMF.

14. točka dnevnega reda – Nov dodatek H o varnem upravljanju vlakov v mednarodnem prometu

Dokumenti: SG-18039-AG 13/14.1; SG-18040-AG 13/14.2

Pristojnost: Unija (izključna)

Glasovalne pravice: Unija

Stališče:

podpreti (SG-18039-AG 13/14.1) vključitev novega dodatka H h Konvenciji COTIF o varnem upravljanju vlakov v mednarodnem prometu in odobriti spremembe obrazložitvenega poročila.

Za vključitev novega dodatka H podpreti (SG-18040-AG 13/14.2) spremembe členov 2(1), 6(1), 20(1) in (2), 33(4) in (6) ter 35(4) in (6) Konvencije COTIF ter odobriti spremembe obrazložitvenega poročila.

Osnutek novega dodatka H vsebuje določbe za ureditev varnega upravljanja vlakov v mednarodnem prometu s ciljem harmonizacije Konvencije COTIF s pravnim redom Unije in za podporo interoperabilnosti onkraj meja Evropske unije. Predlagano besedilo je skladno z določbami nove Direktive (EU) 2016/798 o varnosti na železnici in z njo povezane sekundarne zakonodaje. Za vključitev tega novega dodatka H je treba spremeniti tudi nekatere določbe Konvencije COTIF.

Predlagana besedila se predložijo Generalni skupščini v skladu s sklepom, sprejetim na 26. zasedanju Revizijskega odbora, in so popolnoma skladna s stališčem Unije, ki je bilo opredeljeno pred zasedanjem Revizijskega odbora.

15. točka dnevnega reda – Splošna razprava o potrebi po uskladitvi pogojev dostopa

Dokumenti: SG-18041-AG 13/15

Pristojnost: Unija (izključna)

Glasovalne pravice: Unija

Stališče: podpreti predlog sekretariata OTIF o pooblastilu generalnega sekretarja za nadaljevanje razvoja nezavezujočega pravnega okvira za pogoje dostopa do mednarodnega železniškega omrežja v skladu s smernicami iz oddelka VI dokumenta SG-18041-AG 13/15 v okviru delovne skupine pravnih strokovnjakov in v sodelovanju s pristojnimi mednarodnimi organizacijami in združenji.

Zadevo – pogoje dostopa do železniškega omrežja – na ravni EU ureja Direktiva 2012/34/EU (prenovitev) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja. V skladu z razpravo, ki je o tej temi potekala na 26. zasedanju Revizijskega odbora februarja 2018, je primerno še naprej podpirati pobudo, da OTIF razvije nezavezujoč pravni okvir za pogoje dostopa do železniškega omrežja, s katerim bi olajšali in izboljšali mednarodni železniški promet onkraj meja EU.

16. točka dnevnega reda – Poenotenje zakonodaje o železnicah – poročilo generalnega sekretarja

Dokumenti: SG-18042-AG 13/16

Pristojnost: Unija (deljena)

Glasovalne pravice: države članice

Stališče:

seznaniti se s poročilom generalnega sekretarja in generalnemu sekretarju naročiti, da še naprej sodeluje z UNECE pri pobudi za poenotenje zakonodaje o železnicah.

Upravni odbor pooblastiti za spremljanje pobude UNECE za poenotenje zakonodaje o železnicah in izdajo svetovalnega mnenja o splošnih političnih vprašanjih, kjer je to izvedljivo, delovno skupino pravnih strokovnjakov pa pooblastiti za spremljanje pobude UNECE za poenotenje zakonodaje o železnicah in izdajo svetovalnega mnenja o pravnih zadevah, kjer je to izvedljivo.

Generalnemu sekretarju in delovni skupini pravnih strokovnjakov naročiti, da po posvetovanju z upravnim odborom obravnavata in predlagata rešitve za ustrezno vključenost OTIF v upravljanje zavezujočih pravnih instrumentov, ki bi lahko nadomestili osnutek pravne ureditve o pogodbi glede prevoza blaga, kakor je oblikovana v okviru pobude UNECE za poenotenje zakonodaje o železnicah, generalnemu sekretarju pa naročiti, da predloži poročilo 14. generalni skupščini.

Enotna mednarodna pravna ureditev sicer lahko prinese koristi za železniški promet na vsej evrazijski celini v primerjavi s sedanjima dvema pravnima sistemoma, vendar bi se lahko razvila samo z jasno zavezo in sodelovanjem Organizacije za sodelovanje železnic (OSJD) in OTIF ter njunih članic – sicer se bo razvila tretja mednarodna pravna ureditev in predpisi o mednarodnem železniškem prometu bodo še bolj razdrobljeni. Zato je pred uvedbo kakršnega koli celovitega pravnega sistema potrebna predhodna politična odločitev obstoječih organizacij, da se ta cilj uskladi. Zato je nujno in ustrezno zagotoviti, da je OTIF še naprej vključena v ta proces, predvsem preko dejavnosti svojega upravnega odbora in delovne skupine pravnih strokovnjakov, ter da poroča o napredovanju dela pri UNECE na naslednjem zasedanju Generalne skupščine.

17. točka dnevnega reda – Delovna skupina pravnih strokovnjakov

Dokumenti: SG-18046-AG 13/17

Pristojnost: Unija (deljena)

Glasovalne pravice: države članice

Stališče:

podpreti ustanovitev svetovalne delovne skupine pravnih strokovnjakov za: pripravo osnutkov sprememb ali dopolnitev Konvencije, pravno svetovanje in pomoč, spodbujanje in olajšanje delovanja in izvajanja Konvencije COTIF, spremljanje in ocenjevanje uporabe in izvajanja Konvencije COTIF, opravljanje vloge foruma za članice OTIF za postavljanje relevantnih pravnih vprašanj in razpravljanje o njih.

Generalnega sekretarja pooblastiti za predložitev sklepnih ugotovitev in predlogov delovne skupine pristojnim organom OTIF v obravnavo in/ali odločanje.

Generalnemu sekretarju naročiti, da predloži poročilo o dejavnostih delovne skupine na 14. zasedanju Generalne skupščine.

V skladu z izidom razprave o tej temi na 26. zasedanju Revizijskega odbora februarja 2018 je primerno podpreti oblikovanje stalne skupine pravnih strokovnjakov v okviru OTIF za zagotavljanje pomoči in lažje delovanje obstoječih organov na pravnem področju ter zagotovitev učinkovitega upravljanja Konvencije COTIF.

18. točka dnevnega reda – Poročilo o poslovanju upravnega odbora v obdobju od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2018

Dokumenti: omejena distribucija

Pristojnost: Unija (deljena)

Glasovalne pravice: države članice

Stališče: seznaniti se s poročilom

19. točka dnevnega reda – Izvolitev upravnega odbora za obdobje od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2021 (sestava in predsedstvo)

Dokumenti: omejena distribucija

Pristojnost: Unija (deljena)

Glasovalne pravice: države članice

Stališče: ni izraženo

20. točka dnevnega reda – Okvirni datum 14. zasedanja Generalne skupščine

Dokumenti: za to točko ni nobenega dokumenta

Pristojnost: ni relevantno

Glasovalne pravice: ni relevantno

Stališče: ni izraženo

21. točka dnevnega reda – Razno

Dokumenti: niso na voljo

Pristojnost: ni relevantno

Glasovalne pravice: ni relevantno

Stališče: ni izraženo

22. točka dnevnega reda – Pooblastila Generalne skupščine

Dokumenti: za to točko ni nobenega dokumenta

Pristojnost: Unija (deljena in izključna)

Glasovalne pravice: Unija

Stališče: Pooblastila v skladu z 8. točko dnevnega reda

23. točka dnevnega reda – Poročila odborov, če je potrebno

Dokumenti: niso na voljo

Pristojnost: ni relevantno

Glasovalne pravice: ni relevantno

Stališče: ni izraženo

24. točka dnevnega reda – Sprejetje sklepov, pooblastil, priporočil in drugih dokumentov Generalne skupščine (končni dokument)

Dokumenti: niso na voljo

Pristojnost: Unija (deljena in izključna)

Glasovalne pravice: Unija

Stališče: kot je določeno pri ustreznih točkah dnevnega reda.


Top