EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1203

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1203 z dne 21. avgusta 2018 o dovoljenju državam članicam, da določijo začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom, ki izvira iz Združenih držav Amerike ali je bil tam obdelan, in razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2017/204 (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 5848)

C/2018/5484

OJ L 217, 27.8.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1203/oj

27.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 217/7


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1203

z dne 21. avgusta 2018

o dovoljenju državam članicam, da določijo začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom, ki izvira iz Združenih držav Amerike ali je bil tam obdelan, in razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2017/204

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 5848)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti prve alinee člena 15(1) in točk 2.3, 2.4 in 2.5 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5(1) Direktive 2000/29/ES v povezavi s točko 2.3 oddelka I dela A Priloge IV k navedeni direktivi določa posebne zahteve glede vnosa jesenovega lesa (Fraxinus L.) ter nekaterih drugih vrst lesa, ki izvirajo iz Združenih držav Amerike, v Unijo.

(2)

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2017/204 (2) je države članice pooblastil, da določijo začasno odstopanje od člena 5(1) Direktive 2000/29/ES v povezavi s točko 2.3 oddelka I dela A Priloge IV k navedeni direktivi za posebne zahteve glede vnosa jesenovega lesa (Fraxinus L.) s poreklom iz Združenih držav Amerike v Unijo.

(3)

Izvedbeni sklep (EU) 2017/204 je prenehal veljati 30. junija 2018. Zato bi ga moral ta sklep nadomestiti, da se zagotovi nadaljevanje vnašanja navedenega lesa v Unijo.

(4)

Glede na izkušnje, pridobljene med izvajanjem Izvedbenega sklepa (EU) 2017/204, je primerno, da se še naprej uporabljajo njegove zahteve v skladu s tem sklepom.

(5)

Vendar pa je na podlagi informacij, pridobljenih med revizijo Komisije v Združenih državah Amerike januarja 2018, in informacij, ki jih je predložila nacionalna organizacija za varstvo rastlin Združenih držav Amerike med revizijo in po njej, primerno zahtevati strožje inšpekcijske preglede in nadzor nad jesenovim lesom v Združenih državah Amerike. V ta namen bi bilo treba določiti posebne pogoje glede revizije evidenc, postopkov in označevanja, inšpekcijskih pregledov pred odpremo in spremljanja na odobrenih žagah.

(6)

Za boljšo oceno uporabe tega sklepa bi morale države članice Komisiji in drugim državam članicam zagotoviti informacije o opravljenem uvozu.

(7)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi bilo treba Izvedbeni sklep (EU) 2017/204 razveljaviti.

(8)

Ta sklep bi se moral uporabljati do 30. junija 2020, da se do takrat omogoči pregled njegovega izvajanja.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dovoljenje za določitev odstopanja

Z odstopanjem od člena 5(1) Direktive 2000/29/ES v povezavi s točko 2.3 oddelka I dela A Priloge IV k navedeni direktivi lahko države članice odobrijo vnos na svoje ozemlje lesa Fraxinus L., ki izvira iz Združenih držav Amerike ali je bil tam obdelan (v nadaljnjem besedilu: navedeni les) ter ki pred premikom iz Združenih držav Amerike izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Fitosanitarno spričevalo

1.   Navedenemu lesu se priloži fitosanitarno spričevalo, izdano v Združenih državah Amerike v skladu s členom 13a(3) in (4) Direktive 2000/29/ES, ki potrjuje nenapadenost s škodljivim organizmom po inšpekcijskem pregledu.

2.   Fitosanitarno spričevalo pod naslovom „Dopolnilna izjava“ vključuje naslednje elemente:

(a)

izjavo „V skladu z zahtevami Evropske unije iz Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1203“;

(b)

številko snopa, ki ustreza vsakemu posameznemu snopu, ki je namenjen za izvoz;

(c)

ime odobrenih obratov v Združenih državah Amerike.

Člen 3

Poročanje o uvozu

Država članica uvoza Komisiji in drugim državam članicam vsako leto do 31. decembra predloži informacije o količini pošiljk navedenega lesa, v navedenem letu uvoženega v skladu s tem sklepom.

Člen 4

Uradno obvestilo o neskladnosti

Države članice uradno obvestijo Komisijo in druge države članice o vsaki pošiljki, ki ni v skladu s tem sklepom. Navedeno uradno obvestilo pošljejo najpozneje dva delovna dneva po datumu zadržanja takšne pošiljke.

Člen 5

Razveljavitev Izvedbenega sklepa (EU) 2017/204

Izvedbeni sklep (EU) 2017/204 se razveljavi.

Člen 6

Datum izteka veljavnosti

Ta sklep preneha veljati 30. junija 2020.

Člen 7

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. avgusta 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/204 z dne 3. februarja 2017 o dovoljenju državam članicam, da določijo začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom, ki izvira iz Združenih držav Amerike ali je bil tam obdelan, in razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/2416 o priznanju nekaterih območij Združenih držav Amerike kot nenapadenih z Agrilus planipennis Fairmaire (UL L 32, 7.2.2017, str. 35).


PRILOGA

1.   Zahteve glede obdelave

Obdelava navedenega lesa mora izpolnjevati vse naslednje zahteve:

(a)

Odstranjevanje lubja

Navedenemu lesu se odstrani lubje, razen vizualno ločenih in jasno razločljivih majhnih koščkov lubja, ki izpolnjujejo eno od naslednjih zahtev:

(i)

široki so manj kot 3 cm (ne glede na dolžino) ali

(ii)

če so širši od 3 cm, je celotna površina vsakega posameznega kosa lubja manjša od 50 cm2.

(b)

Žaganje

Navedeni žagani les je izdelan iz okroglega lesa, ki mu je bilo odstranjeno lubje.

(c)

Toplotna obdelava

Navedeni les se preko svojega profila 1 200 minut segreva na najmanj 71 °C v grelni komori, ki jo odobri služba ameriškega kmetijskega ministrstva za zdravje živali in rastlin (v nadaljnjem besedilu: APHIS) ali agencija, ki jo APHIS odobri.

(d)

Sušenje

Navedeni les se vsaj dva tedna suši v skladu z načrti industrijskega sušenja, ki jih prizna APHIS.

Končna vsebnost vlage v lesu ne presega 10 %, kar je izraženo v odstotkih suhe snovi.

2.   Zahteve za obrate

Navedeni les mora biti izdelan, obdelan ali skladiščen v obratu, ki izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a)

APHIS ali agencija, ki jo APHIS odobri, ga je uradno odobrila na podlagi svojega programa izdajanja spričeval v zvezi s prisotnostjo škodljivega organizma Agrilus planipennis Fairmaire;

(b)

registriran je v podatkovni bazi, objavljeni na spletišču APHIS;

(c)

APHIS ali agencija, ki jo APHIS odobri, ga pregleda vsaj enkrat na mesec in zanj se ugotovi, da izpolnjuje zahteve iz te priloge. V primeru, da te revizije izvaja agencija, ki jo odobri APHIS, mora APHIS vsakih šest mesecev opraviti revizijo tega dela. Revizije, opravljene vsakih šest mesecev, vključujejo preverjanje postopkov in dokumentacije agencije ter revizije v odobrenih objektih;

(d)

uporablja opremo za obdelavo navedenega lesa, ki je dosledno umerjena s priročnikom za obratovanje opreme;

(e)

vodi evidenco o svojih postopkih, ki jo APHIS ali agencija, ki jo APHIS odobri, lahko preveri in ki zajema trajanje obdelave, temperature med obdelavo in za vsak posamezen snop, ki je namenjen za izvoz, pregled skladnosti in končno vsebnost vlage.

3.   Označevanje

Na vsakem snopu navedenega lesa je treba vidno navesti edinstveno številko snopa in namestiti oznako z navedbo „HT-KD“ ali „Heat Treated-Kiln Dried“. Navedeno oznako mora izdati imenovani uradnik odobrenega obrata ali mora biti izdana pod nadzorom tega uradnika, ko preveri, da so izpolnjene zahteve glede obdelave iz točke 1 in zahteve za obrate iz točke 2.

4.   Inšpekcijski pregledi pred izvozom

Navedeni les, namenjen v Unijo, mora pred izvozom pregledati APHIS ali agencija, ki jo APHIS odobri, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz točk 1 in 3.


Top