Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1065

Uredba Komisije (EU) 2018/1065 z dne 27. julija 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede samodejnega potrjevanja licenc Unije za letalsko osebje in usposabljanja za vzlet in pristanek

C/2018/4860

OJ L 192, 30.7.2018, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1065/oj

30.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/31


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1065

z dne 27. julija 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede samodejnega potrjevanja licenc Unije za letalsko osebje in usposabljanja za vzlet in pristanek

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 7(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 (2) določa tehnične zahteve za certificiranje simulacijskih naprav za usposabljanje, certificiranje pilotov, ki upravljajo nekatere zrakoplove, ter certificiranje osebja in organizacij, ki sodelujejo pri usposabljanju, preizkušanju in preverjanju pilotov.

(2)

Po preverjanjih na ploščadi zunaj ozemlja držav članic, med katerimi je bilo ugotovljeno, da člani letalskega osebja upravljajo zrakoplov, registriran v državi članici, ki ni država članica, ki je izdala njihovo pilotsko licenco, je Mednarodna organizacija civilnega letalstva (v nadaljnjem besedilu: ICAO) spremenila Prilogo 1 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija), da bi s sporazumi regionalnih organizacij za nadzor varnosti olajšala samodejno potrjevanje licenc.

(3)

Te spremembe bi bilo treba vključiti v Uredbo (EU) št. 1178/2011, da se omogoči samodejno potrjevanje licenc Unije za letalsko osebje v tretjih državah. V skladu s spremembo 174 točke 1.2.2.3.2.1 Priloge 1 k Čikaški konvenciji bi moralo biti na voljo prehodno obdobje, da se omogoči vnos potrebnih sprememb v že veljavne pilotske licence.

(4)

Unija od začetka veljavnosti Priloge I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011, ki je bila pripravljena na podlagi pogojev iz Skupnih letalskih predpisov – Licenciranje letalskega osebja 1 (JAR-FCL 1), sledi pristopu, ki temelji predvsem na usposobljenosti, da bi zagotovila izvajanje sorazmernih in na uspešnosti temelječih zahtev za licenciranje letalskega osebja. Zato bi bilo treba zahtevo za usposabljanje za vzlet in pristanek na nadaljevalni stopnji tečaja usposabljanja za licenco pilota v veččlanski posadki spremeniti, da bi se uskladila s priporočili ICAO iz dokumenta 9868 „Postopki za navigacijske službe zračnega prometa – Usposabljanje“ (PANS-TRG).

(5)

Evropska agencija za varnost v letalstvu je Komisiji predložila osnutek izvedbenih predpisov skupaj s svojim mnenjem št. 16/2016 in mnenjem št. 03/2017.

(6)

Uredbo (EU) št. 1178/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

(1)

v členu 4 se doda naslednji odstavek:

„9.   Za licence, izdane pred 19. avgustom 2018, države članice ravnajo v skladu z zahtevami iz drugega odstavka točke (a) ARA.FCL.200, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2018/1065 (*1), najpozneje do 31. decembra 2022.

(*1)  Uredba Komisije (EU) 2018/1065 z dne 27. julija 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede samodejnega potrjevanja licenc Unije za letalsko osebje in usposabljanja za vzlet in pristanek (UL L 192, 30.7.2018, str. 31).“"

(2)

Priloga I (del FCL) se spremeni:

(a)

v FCL.045 se doda naslednja točka (e):

„(e)

Pilot, ki namerava leteti zunaj ozemlja Unije v zrakoplovu, registriranem v državi članici, ki ni država članica, ki je izdala licenco letalskega osebja, ima pri sebi najnovejši izvod priloge ICAO v tiskani ali elektronski obliki, ki vsebuje sklic na registracijsko številko ICAO sporazuma, ki priznava samodejno potrjevanje licenc, in seznam držav, ki so pogodbenice tega sporazuma.“;

(b)

v Dodatku 5 se točka 11 nadomesti z naslednjim:

„11.

Za zagotovitev ustrezne usposobljenosti tečaj usposabljanja vključuje najmanj dvanajst vzletov in pristankov. Število navedenih vzletov in pristankov se lahko zmanjša na najmanj šest, pod pogojem da pred usposabljanjem organizacija ATO in operator zagotovita, da:

(a)

se izvaja postopek za oceno zahtevane ravni usposobljenosti pilota pripravnika; in

(b)

se izvaja postopek, s katerim se zagotovi sprejetje popravnega ukrepa, če je to potrebno na podlagi ocene, opravljene med usposabljanjem.

Navedeni vzleti in pristanki potekajo pod nadzorom inštruktorja na letalu, za katerega se izda rating za tip.“;

(3)

Priloga VI (del ARA) se spremeni:

(a)

ARA.GEN.105 se spremeni:

(i)

vstavita se naslednji točki 3a in 3b:

„3a.

„ARO.RAMP“ pomeni poddel RAMP Priloge II k uredbi o zračnih operacijah;

3b.

„samodejno potrjeno“ pomeni, da država pogodbenica ICAO s seznama iz priloge ICAO brez formalnosti sprejme licenco letalskega osebja, ki jo je izdala država v skladu s Prilogo I k Čikaški konvenciji;“;

(ii)

točka 12 se nadomesti z naslednjim:

„12.

„priloga ICAO“ pomeni prilogo k samodejno potrjeni licenci letalskega osebja, izdani v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji, ki je omenjena v točki XIII licence letalskega osebja;“;

(b)

ARA.FCL.200 se spremeni:

v ARA.FCL.200 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Izdaja licenc in ratingov. Pristojni organ izda licenco letalskega osebja in povezane ratinge na obrazcu iz Dodatka I k temu delu.

Če namerava pilot leteti zunaj ozemlja Unije v zrakoplovu, registriranem v državi članici, ki ni država članica, ki je izdala licenco letalskega osebja, pristojni organ:

(1)

v točko XIII licence letalskega osebja doda naslednjo opombo: „Ta licenca se samodejno potrdi v skladu s prilogo ICAO k tej licenci.“; in

(2)

da pilotu na razpolago prilogo ICAO v tiskani ali elektronski obliki.“;

(c)

v Dodatku I se točka (a)(2)(XIII) nadomesti z naslednjim:

„(XIII)

opombe: tj. posebni zaznamki v zvezi z omejitvami in zaznamki za privilegije, vključno z zaznamki o jezikovnem znanju, opombami o samodejnem potrjevanju licence in ratingi za zrakoplove iz Priloge II, kadar se uporabljajo za komercialne zračne prevoze; ter“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 27. julija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).


Top