EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0638

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/638 z dne 23. aprila 2018 o vzpostavitvi nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 2291)

C/2018/2291

OJ L 105, 25.4.2018, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023; razveljavil 32023R1134

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/638/oj

25.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/31


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/638

z dne 23. aprila 2018

o vzpostavitvi nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 2291)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Organizem Spodoptera frugiperda (Smith) (v nadaljnjem besedilu: navedeni organizem) je naveden v točki 22 oddelka I(a) dela A Priloge I k Direktivi 2000/29/ES kot škodljiv organizem, za katerega ni znano, ali je navzoč v Uniji.

(2)

Posebni ukrepi za preprečevanje vnosa navedenega organizma v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije so določeni v točki 27.2 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES. Navedeni ukrepi vključujejo posebne zahteve glede vnosa v Unijo rastlin Dendranthema (DC.), Des Moul., Dianthus L. in Pelargonium l'Hérit. ex Ait, ki so lahko gostiteljice škodljivega organizma.

(3)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je pripravila znanstveno mnenje o razvrstitvi škodljivosti navedenega organizma, ki je bilo sprejeto 28. junija 2017 (2). Poleg tega so države članice predložile podatke o zadržanju pošiljk blaga, s katerim se trguje, zaradi navedenega organizma.

(4)

Zaradi nedavnega vnosa navedenega organizma v Afriko in njegovega širjenja v Afriki, njegove razširjenosti v Amerikah in podatkov o zadržanju pošiljk, ki so jih predložile države članice, bi se morali posebni ukrepi ob vnosu v Unijo uporabljati tudi za nekatere druge rastline gostiteljice navedenega organizma, ki izvirajo iz Afrike ali Amerik (v nadaljnjem besedilu: navedene rastline).

(5)

Navedeni posebni ukrepi bi morali zagotoviti pravočasno odkrivanje navedenega organizma na ozemlju Unije ter zahteve za vnos navedenih rastlin v Unijo, vključno s fitosanitarnim spričevalom, in uradne preglede ob vnosu navedenih rastlin v Unijo. Države članice bi morale letno izvajati preglede za ugotavljanje navzočnosti navedenega organizma na svojem ozemlju in zagotoviti, da so izvajalci poslovnih dejavnosti obveščeni o morebitni navzočnosti in ukrepih, ki jih je treba sprejeti.

(6)

Navedeni ukrepi so potrebni za zagotovitev večje zaščite ozemlja Unije pred vnosom, naselitvijo in širjenjem navedenega organizma.

(7)

Da bi imeli pristojni uradni organi in izvajalci poslovnih dejavnosti dovolj časa za prilagoditev novim zahtevam, bi se moral ta sklep uporabljati od 1. junija 2018.

(8)

Ta sklep bi moral biti začasen in bi se moral uporabljati do 31. maja 2020, da se omogoči njegov pregled pred navedenim datumom.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„navedeni organizem“ pomeni organizem vrste Spodoptera frugiperda (Smith);

(b)

„navedene rastline“ pomeni plodove rastlin Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. in Solanum melongena L., ter rastline, razen živega cvetnega prahu, rastlinskih tkivnih kultur, semena in zrnja, vrste Zea mays L., ki izvirajo iz Afrike ali iz Amerik;

(c)

„enota pridelave“ pomeni določen del mesta pridelave, ki se upravlja kot ločena enota za fitosanitarne namene. „Mesto pridelave“ pomeni vsak prostor ali skupino njiv, ki se upravlja kot posamezna pridelovalna ali kmetijska enota.

Člen 2

Odkrivanje ali sum navzočnosti zadevnega organizma

1.   Države članice zagotovijo, da vsaka oseba, ki sumi ali odkrije navzočnost navedenega organizma na njihovem ozemlju, nemudoma obvesti pristojni uradni organ in mu predloži vse pomembne informacije o navzočnosti ali sumu navzočnosti navedenega organizma.

2.   Pristojni uradni organ te informacije nemudoma zabeleži.

3.   Kadar je pristojni uradni organ obveščen o navzočnosti ali sumu navzočnosti navedenega organizma, izvede vse potrebne ukrepe za potrditev navedene navzočnosti ali suma navzočnosti.

4.   Države članice zagotovijo, da so vse osebe, odgovorne za rastline, ki so lahko napadene z navedenim organizmom, nemudoma obveščene o navzočnosti ali sumu navzočnosti navedenega organizma, možnih posledicah in tveganjih ter ukrepih, ki jih je treba izvesti.

Člen 3

Zahteve za vnos navedenih rastlin v Unijo

Navedene rastline se lahko vnesejo v Unijo samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

priloženo jim je fitosanitarno spričevalo iz člena 13(1)(ii) Direktive 2000/29/ES;

(b)

izpolnjujejo zahteve iz točk (a), (b), (c), (d) ali (e) člena 4 tega sklepa. Ustrezna točka se navede v fitosanitarnem spričevalu v rubriki „Dopolnilna izjava“. V primeru točk (c) in (d) člena 4 so v fitosanitarnem spričevalu navedene tudi informacije, ki zagotavljajo sledljivost iz točke (c)(iv);

(c)

ob vnosu v Unijo jih pregleda pristojni uradni organ v skladu s členom 5 tega sklepa, pri čemer ni odkrita navzočnost navedenega organizma.

Člen 4

Izvor navedenih rastlin

Navedene rastline izpolnjujejo zahteve iz ene od naslednjih točk:

(a)

izvirajo iz tretje države, za katero ni znano, ali je navedeni organizem navzoč v njej;

(b)

izvirajo z območja, ki ga je zadevna nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila za nenapadeno z navedenim organizmom; ime navedenega območja se navede v fitosanitarnem spričevalu v rubriki „kraj izvora“;

(c)

izvirajo z območij, ki niso območja iz točk (a) in (b), ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

(i)

navedene rastline so bile pridelane v enoti pridelave, ki je registrirana in jo nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla;

(ii)

uradni pregledi so bili izvedeni v enoti pridelave v treh mesecih pred izvozom in na navedenih rastlinah ni bila odkrita navzočnost navedenega organizma;

(iii)

za navedene rastline je bil pred izvozom izveden uradni pregled, pri katerem je bilo ugotovljeno, da niso napadene z navedenim organizmom;

(iv)

informacije, ki omogočajo sledljivost navedenih rastlin do njihove enote pridelave, so bile zagotovljene med njihovim premikom pred izvozom;

(v)

navedene rastline so bile pridelane v enoti pridelave, ki je fizično popolnoma zaščitena pred vnosom navedenega organizma;

(d)

izvirajo z območij, ki niso območja iz točk (a) in (b), in izpolnjujejo zahteve iz točke (c)(i) do (iv) ter so bile učinkovito tretirane za zagotovitev nenavzočnosti navedenega organizma;

(e)

izvirajo z območij, ki niso območja iz točk (a) in (b), in so bile učinkovito tretirane po spravilu za zagotovitev nenavzočnosti navedenega organizma, tretiranje pa je navedeno v fitosanitarnem spričevalu.

Člen 5

Uradni pregledi ob vnosu v Unijo

1.   Vse pošiljke navedenih rastlin, ki se vnesejo v Unijo, se uradno pregledajo na točki vstopa v Unijo ali na namembnem kraju, določenem v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES (3).

2.   Pristojni uradni organ izvede naslednje preglede:

(a)

vizualni pregled

ter

(b)

v primeru suma navzočnosti navedenega organizma vzorčenje in identifikacijo odkritega organizma.

Člen 6

Pregledi glede navedenega organizma na ozemljih držav članic

1.   Države članice izvedejo letne preglede za ugotavljanje navzočnosti navedenega organizma na gostiteljskih rastlinah na svojem ozemlju.

2.   Navedene preglede izvede pristojni uradni organ ali pa se izvedejo pod njegovim uradnim nadzorom. Vključujejo vsaj uporabo ustreznih pasti, kot so feromonske ali svetlobne pasti, v primeru suma napadenosti z navedenim organizmom pa tudi odvzem vzorcev in identifikacijo. Navedeni pregledi temeljijo na trdnih znanstvenih in tehničnih načelih ter se izvedejo v primernem času leta glede na možnost za odkritje navedenega organizma.

3.   Vsaka država članica Komisiji in drugim državam članicam do 30. aprila vsako leto sporoči rezultate pregledov, izvedenih v prejšnjem koledarskem letu.

Člen 7

Datum začetka uporabe

Ta sklep se uporablja od 1. junija 2018.

Člen 8

Datum konca uporabe

Ta sklep se uporablja do 31. maja 2020.

Člen 9

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 23. aprila 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(7):4927.

(3)  Direktiva Komisije 2004/103/ES z dne 7. oktobra 2004 o preverjanjih identitete in zdravstvenih pregledih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v Skupnost, ali na mestu, ki je blizu, in podrobni določitvi pogojev, povezanih s temi pregledi (UL L 313, 12.10.2004, str. 16).


Top