EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2117

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2117 z dne 21. novembra 2017 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za proizvodnjo organskih kemikalij v velikih količinah (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7469) (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/7469

OJ L 323, 7.12.2017, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2117/oj

7.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/1


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/2117

z dne 21. novembra 2017

o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za proizvodnjo organskih kemikalij v velikih količinah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 7469)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (1) in zlasti člena 13(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaključki o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) so referenca za določanje pogojev v dovoljenju za obrate iz poglavja II Direktive 2010/75/EU, pristojni organi pa bi morali določiti mejne vrednosti emisij, ki zagotavljajo, da emisije pri običajnih pogojih obratovanja ne presegajo ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot so določene v zaključkih o BAT.

(2)

Forum, v katerega so vključeni predstavniki držav članic, zadevnih industrijskih panog in nevladnih organizacij, ki spodbujajo varstvo okolja, vzpostavljen s sklepom Komisije z dne 16. maja 2011 (2), je 5. aprila 2017 Komisiji predložil mnenje o predlagani vsebini referenčnega dokumenta BAT za proizvodnjo organskih kemikalij v velikih količinah. Navedeno mnenje je javno dostopno.

(3)

Zaključki o BAT, predstavljeni v Prilogi k temu sklepu, so ključni element navedenega referenčnega dokumenta BAT.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 75(1) Direktive 2010/75/EU –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprejmejo se zaključki o BAT za proizvodnjo organskih kemikalij velikih količinah, kot so navedeni v Prilogi.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. novembra 2017

Za Komisijo

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  UL L 334, 17.12.2010, str. 17.

(2)  Sklep Komisije z dne 16. maja 2011 o vzpostavitvi foruma za izmenjavo informacij v skladu s členom 13 Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah (UL C 146, 17.5.2011, str. 3).


PRILOGA

ZAKLJUČKI O NAJBOLJŠIH RAZPOLOŽLJIVIH TEHNIKAH (BAT) ZA PROIZVODNJO ORGANSKIH KEMIKALIJ V VELIKIH KOLIČINAH

PODROČJE UPORABE

Ti zaključki o BAT se nanašajo na proizvodnjo naslednjih organskih kemikalij iz oddelka 4.1 Priloge I k Direktivi 2010/75/EU:

(a)

enostavnih ogljikovodikov (nerazvejani ali ciklični, nasičeni ali nenasičeni, alifatski ali aromatski);

(b)

ogljikovodikov z vezanim kisikom, kot so alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kisline, estri, zmesi estrov, acetati, etri, peroksidi in epoksi smole;

(c)

ogljikovodikov z vezanim žveplom;

(d)

ogljikovodikov z vezanim dušikom, kot so amini, amidi, dušikove, nitro- ali nitratne spojine, nitrili, cianati, izocianati;

(e)

ogljikovodikov z vezanim fosforjem;

(f)

halogeniranih ogljikovodikov;

(g)

organokovinskih spojin;

(k)

površinsko aktivnih snovi (tenzidov).

Ti zaključki o BAT se nanašajo tudi na proizvodnjo vodikovega peroksida, kot je navedeno v oddelku 4.2(e) Priloge I k Direktivi 2010/75/EU.

Ti zaključki o BAT se nanašajo na zgorevanje goriv v procesnih pečeh/grelnikih, kadar je to del zgoraj navedenih dejavnosti.

Ti zaključki o BAT se nanašajo na proizvodnjo zgoraj navedenih kemikalij v neprekinjenih postopkih, kadar skupna proizvodna zmogljivost za navedene kemikalije presega 20 kt/leto.

V teh zaključkih o BAT se ne obravnavajo:

zgorevanje goriv, ki ne poteka v procesni peči/grelniku ali termičnem/katalitičnem oksidatorju; to se lahko obravnava v zaključkih o BAT za velike kurilne naprave (LCP);

sežiganje odpadkov; to se lahko obravnava v zaključkih o BAT za sežiganje odpadkov (WI);

proizvodnja etanola v obratu, zajeta v opisu dejavnosti iz oddelka 6.4(b)(ii) Priloge I k Direktivi 2010/75/EU ali zajeta kot dejavnost, ki je neposredno povezana s takim obratom; to se lahko obravnava v zaključkih o BAT za industrijo hrane, pijače in mleka (FDM).

Drugi zaključki o BAT, ki so dopolnilni za dejavnosti, vključene v te zaključke o BAT, so:

čiščenje odpadnih voda in plinov ter ravnanje z njimi v kemijski industriji (CWW);

čiščenje odpadnih plinov v kemijski industriji (WGC).

Drugi zaključki o BAT in referenčni dokumenti, ki so lahko pomembni za dejavnosti, vključene v te zaključke o BAT, so:

gospodarski učinki in učinki za različne prvine okolja (ECM);

emisije iz skladiščenja (EFS);

energijska učinkovitost (ENE);

industrijski hladilni sistemi (ICS);

velike kurilne naprave (LCP);

rafiniranje nafte in plina (REF);

spremljanje emisij v zrak in vodo iz obratov iz direktive o industrijskih emisijah (ROM);

sežiganje odpadkov (WI);

ravnanje z odpadki (WT).

SPLOŠNE UGOTOVITVE

Najboljše razpoložljive tehnike

Tehnike, navedene in opisane v teh zaključkih o BAT, niso niti zavezujoče niti izčrpne. Uporabljajo se lahko druge tehnike, s katerimi se zagotovi vsaj enakovredna stopnja varstva okolja.

Če ni navedeno drugače, se zaključki o BAT uporabljajo za vse naprave, ki so predmet teh zaključkov.

Čas povprečenja in referenčni pogoji v zvezi z emisijami v zrak

Če ni navedeno drugače, se ravni emisij, povezane z BAT, za emisije v zrak, navedene v teh zaključkih o BAT, nanašajo na vrednosti koncentracij, izražene kot masa izpuščene snovi na prostornino odpadnega plina pod standardnimi pogoji (suhi plin pri temperaturi 273,15 K in tlaku 101,3 kPa) in v enoti mg/Nm3.

Če ni navedeno drugače, je čas povprečenja, povezan z ravnmi emisij, povezanimi z BAT, za emisije v zrak, opredeljen, kot sledi.

Vrsta meritve

Čas povprečenja

Opredelitev

Stalno

Dnevno povprečje

Povprečje v enodnevnem obdobju na podlagi veljavnih urnih in polurnih povprečij.

Redno

Povprečje v obdobju vzorčenja

Povprečje treh zaporednih meritev, pri čemer vsaka traja vsaj 30 minut (1)  (2).

Kadar se ravni emisij, povezane z BAT, nanašajo na posebne obremenitve z emisijami, izražene kot obremenitev izpuščene snovi na enoto proizvodnje, se povprečne posebne obremenitve z emisijami ls izračunajo po enačbi 1:

Enačba 1:

Formula

pri čemer je:

n

=

število obdobij merjenja,

ci

=

povprečna koncentracija snovi v i-tem obdobju merjenja,

qi

=

povprečni pretok v i-tem obdobju merjenja,

pi

=

proizvodnja v i-tem obdobju merjenja.

Referenčna vsebnost kisika

Za procesne peči/grelnike referenčna vsebnost kisika v odpadnih plinih (OR ) znaša 3 volumske odstotke.

Pretvorba v referenčno vsebnost kisika

Koncentracija emisij pri referenčni vsebnosti kisika se izračuna po enačbi 2:

Enačba 2:

Formula

pri čemer je:

ER

=

koncentracija emisij pri referenčni vsebnosti kisika OR ,

OR

=

referenčna vsebnost kisika v volumskih odstotkih,

EM

=

izmerjena koncentracija emisij,

OM

=

izmerjena vsebnost kisika v volumskih odstotkih.

Čas povprečenja za emisije v vodo

Če ni navedeno drugače, je čas povprečenja, povezan z ravnmi okoljske učinkovitosti, povezanimi z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, za emisije v vodo, izražene v koncentracijah, opredeljen, kot sledi.

Čas povprečenja

Opredelitev

Povprečje vrednosti, dobljenih v enem mesecu

Vrednost pretočno utežnega povprečja vseh 24-urnih pretočno sorazmernih sestavljenih vzorcev, dobljenih v enem mesecu pri običajnih obratovalnih pogojih (3).

Povprečje vrednosti, dobljenih v enem letu

Vrednost pretočno uteženega povprečja vseh 24-urnih pretočno sorazmernih sestavljenih vzorcev, dobljenih v enem letu pri običajnih obratovalnih pogojih (3).

Pretočno utežene povprečne koncentracije parametra (cw ) se izračunajo po enačbi 3:

Enačba 3:

Formula

pri čemer je:

n

=

število obdobij merjenja,

ci

=

povprečna koncentracija parametra v i-tem obdobju merjenja,

qi

=

povprečni pretok v i-tem obdobju merjenja.

Kadar se ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT, nanašajo na posebne obremenitve z emisijami, izražene kot obremenitev izpuščene snovi na enoto proizvodnje, se povprečne posebne obremenitve z emisijami izračunajo po enačbi 1.

Kratice in opredelitve pojmov

V teh zaključkih o BAT se uporabljajo naslednje kratice in opredelitve pojmov:

Uporabljeni izraz

Opredelitev

Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT

Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT, kot je opisano v Izvedbenem sklepu Komisije 2012/119/EU (4). Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT, vključujejo ravni emisij, povezane z BAT, kot je opredeljeno v členu 3(13) Direktive 2010/75/EU.

BTX

Skupni izraz za benzen, toluen in orto/meta/paraksilen ali njihove mešanice.

CO

Ogljikov monoksid

Kurilna enota

Katera koli tehnična naprava, v kateri oksidirajo goriva, da se uporabi tako nastala toplota. Kurilne enote vključujejo kotle, motorje, turbine in procesne peči/grelnike, vendar ne vključujejo enot za čiščenje odpadnih plinov (npr. termični/katalitični oksidator, ki se uporablja za zmanjševanje emisij organskih spojih).

Stalne meritve

Meritve z „avtomatiziranimi merilnimi sistemi“, ki so trajno nameščeni na kraju postavitve.

Neprekinjen postopek

Postopek, pri katerem se surovine nenehno dovajajo v reaktor, reakcijski produkti pa se nato dovajajo v naslednje povezane enote za separacijo in/ali predelavo.

Baker

Skupna količina bakra in njegovih spojin, raztopljenih ali v obliki delcev, izražena kot Cu.

DNT

Dinitrotoluen

EB

Etilbenzen

EDC

Etilen diklorid

EG

Etilen glikoli

EO

Etilen oksid

Etanolamini

Skupni izraz za monoetanolamin, dietanolamin in trietanolamin ali njihove mešanice.

Etilen glikoli

Skupni izraz za monoetilen glikol, dietilen glikol in trietilen glikol ali njihove mešanice.

Obstoječa naprava

Naprava, ki ni nova naprava.

Obstoječa enota

Enota, ki ni nova enota.

Dimni plin

Izpušni plin, ki zapušča kurilno enoto.

I-TEQ

Mednarodni toksični ekvivalent, izpeljan na podlagi mednarodnih faktorjev toksične ekvivalence, kakor so opredeljeni v delu 2 Priloge VI k Direktivi 2010/75/EU.

Nižji olefini

Skupni izraz za etilen, propilen, butilen in butadien ali njihove mešanice.

Večja posodobitev naprave

Večja sprememba zasnove ali tehnologije naprave z večjimi prilagoditvami ali zamenjavami procesnih enot in/ali enot za zmanjševanje emisij in s tem povezane opreme.

MDA

Metilen difenil diamin

MDI

Metilen difenil diizocianat

Naprava za MDI

Naprava za proizvodnjo MDI iz MDA s fosgeniranjem.

Nova naprava

Nova naprava, za katero se prvič pridobi dovoljenje za obratovanje na mestu obrata po objavi teh zaključkov o BAT, ali popolna nadomestitev naprave po objavi teh zaključkov o BAT.

Nova enota

Enota, za katero se prvič pridobi dovoljenje za obratovanje po objavi teh zaključkov o BAT, ali popolna nadomestitev enote po objavi teh zaključkov o BAT.

Prekurzorji NOX

Spojine, ki vsebujejo dušik (npr. amoniak, dušikovi plini in organske spojine, ki vsebujejo dušik), v vhodni surovini za toplotno obdelavo, pri kateri nastajajo emisije NOX. Elementarni dušik ni vključen.

PCDD/F

Poliklorirani dibenzodioksini in dibenzofurani

Redne meritve

Merjenje v določenih časovnih intervalih z uporabo ročnih ali avtomatiziranih metod.

Procesna peč/grelnik

Procesne peči ali grelniki so:

kurilne enote, katerih dimni plini se uporabljajo za toplotno obdelavo predmetov ali dovajanega materiala z neposrednim stikom, na primer v postopkih sušenja ali kemijskih reaktorjih, ali

kurilne enote, katerih sevalna in/ali prevajana toplota se na objekte ali dovajani material prenaša prek trdnega zidu brez uporabe posredne tekočine za prenos toplote, na primer peči ali reaktorji za ogrevanje v procesu, ki se uporablja v (petro-)kemijski industriji, kot so peči za parno krekiranje.

Opozoriti je treba, da lahko imajo procesne peči/grelniki zaradi uporabe dobrih praks za energijsko predelavo povezane sisteme za proizvodnjo pare/električne energije. To se šteje za sestavni del zasnove procesne peči/grelnika, ki ga ni mogoče obravnavati ločeno.

Procesni izhodni plin

Plin, ki zapušča postopek in se nadalje obdela za predelavo in/ali zmanjšanje emisij.

NOX

Skupna količina dušikovega monoksida (NO) in dušikovega dioksida (NO2), izražena kot NO2.

Ostanki

Snovi ali predmeti, ki pri dejavnostih, vključenih v področje uporabe tega dokumenta, nastanejo kot odpadki ali stranski proizvodi.

RTO

Regenerativni termični oksidator

SCR

Selektivna katalitična redukcija

SMPO

Monomer stirena in propilen oksid

SNCR

Selektivna nekatalitična redukcija

SRU

Enota za zajem žvepla

TDA

Toluen diamin

TDI

Toluen diizocianat

Naprava za TDI

Naprava za proizvodnjo TDI iz TDA s fosgeniranjem

TOC

Skupni organski ogljik, izražen kot C; vključuje vse organske spojine (v vodi).

Skupne suspendirane trdne snovi (TSS)

Masna koncentracija vseh suspendiranih trdnih snovi, izmerjena s filtracijo prek filtrov iz steklenih vlaken in gravimetrijo.

TVOC

Skupni hlapni organski ogljik; skupna količina hlapnih organskih spojin, izmerjena s plamensko ionizacijskim detektorjem (FID) in izražena kot skupni ogljik.

Enota

Segment/del naprave, v katerem poteka nek postopek ali operacija (npr. reaktor, pralnik, destilacijski stolp). Enote so lahko nove enote ali obstoječe enote.

Veljavno urno ali polurno povprečje

Enourno (ali polurno) povprečje se šteje za veljavno, če se ne izvajajo vzdrževalna dela avtomatiziranega merilnega sistema oziroma sistem ni v okvari.

VCM

Monomer vinil klorida

VOC

Hlapne organske spojine, kot so opredeljene v členu 3(45) Direktive 2010/75/EU.

1.   SPLOŠNI ZAKLJUČKI O BAT

Poleg splošnih zaključkov o BAT iz tega oddelka se uporabljajo tudi zaključki o BAT za posamezne sektorje iz oddelkov od 2 do 11.

1.1   Spremljanje emisij v zrak

BAT 1:

Najboljša razpoložljiva tehnika je spremljanje zajetih emisij v zrak iz procesnih peči/grelnikov v skladu s standardi EN, pri čemer je najmanjša pogostost spremljanja navedena v spodnji preglednici. Če standardi EN niso na voljo, je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba standardov ISO, nacionalnih standardov ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.

Snov/parameter

Standard(-i) (5)

Skupna nazivna vhodna toplotna moč (MWth) (6)

Najmanjša pogostost spremljanja (7)

Spremljanje v povezavi z

CO

Splošni standardi EN

≥ 50

Stalno

Preglednica 2.1,

preglednica 10.1

EN 15058

10 do < 50

Enkrat na 3 mesece (8)

Prah (9)

Splošni standardi EN in EN 13284-2

≥ 50

Stalno

BAT 5

EN 13284-1

10 do < 50

Enkrat na 3 mesece (8)

NH3  (10)

Splošni standardi EN

≥ 50

Stalno

BAT 7,

preglednica 2.1

Standard EN ni na voljo

10 do < 50

Enkrat na 3 mesece (8)

NOX

Splošni standardi EN

≥ 50

Stalno

BAT 4,

preglednica 2.1,

preglednica 10.1

EN 14792

10 do < 50

Enkrat na 3 mesece (8)

SO2  (11)

Splošni standardi EN

≥ 50

Stalno

BAT 6

EN 14791

10 do < 50

Enkrat na 3 mesece (8)

BAT 2:

Najboljša razpoložljiva tehnika je spremljanje zajetih emisij v zrak, ki niso iz procesnih peči/grelnikov, v skladu s standardi EN, pri čemer je najmanjša pogostost spremljanja navedena v spodnji preglednici. Če standardi EN niso na voljo, je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba standardov ISO, nacionalnih standardov ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.

Snov/parameter

Postopki/viri

Standard(-i)

Najmanjša pogostost spremljanja

Spremljanje v povezavi z

Benzen

Odpadni plin iz enote za oksidacijo kumena pri proizvodnji fenola (12)

Standard EN ni na voljo

Enkrat na mesec (13)

BAT 57

Vsi drugi postopki/viri (14)

BAT 10

Cl2

TDI/MDI (12)

Standard EN ni na voljo

Enkrat na mesec (13)

BAT 66

EDC/VCM

BAT 76

CO

Termični oksidator

EN 15058

Enkrat na mesec (13)

BAT 13

Nižji olefini (odstranjevanje oblog koksa)

Standard EN ni na voljo (15)

Enkrat na leto ali enkrat med odstranjevanjem oblog koksa, če je odstranjevanje oblog koksa manj pogosto

BAT 20

EDC/VCM (odstranjevanje oblog koksa)

BAT 78

Prah

Nižji olefini (odstranjevanje oblog koksa)

Standard EN ni na voljo (16)

Enkrat na leto ali enkrat med odstranjevanjem oblog koksa, če je odstranjevanje oblog koksa manj pogosto

BAT 20

EDC/VCM (odstranjevanje oblog koksa)

BAT 78

Vsi drugi postopki/viri (14)

EN 13284-1

Enkrat na mesec (13)

BAT 11

EDC

EDC/VCM

Standard EN ni na voljo

Enkrat na mesec (13)

BAT 76

Etilen oksid

Etilen oksid in etilen glikoli

Standard EN ni na voljo

Enkrat na mesec (13)

BAT 52

Formaldehid

Formaldehid

Standard EN ni na voljo

Enkrat na mesec (13)

BAT 45

Plinasti kloridi, izraženo kot HCl

TDI/MDI (12)

EN 1911

Enkrat na mesec (13)

BAT 66

EDC/VCM

BAT 76

Vsi drugi postopki/viri (14)

BAT 12

NH3

Uporaba SCR ali SNCR

Standard EN ni na voljo

Enkrat na mesec (13)

BAT 7

NOX

Termični oksidator

EN 14792

Enkrat na mesec (13)

BAT 13

PCDD/F

TDI/MDI (17)

EN 1948-1, EN 1948-2 in EN 1948-3

Enkrat na 6 mesecev (13)

BAT 67

PCDD/F

EDC/VCM

BAT 77

SO2

Vsi postopki/viri (14)

EN 14791

Enkrat na mesec (13)

BAT 12

Tetraklorometan

TDI/MDI (12)

Standard EN ni na voljo

Enkrat na mesec (13)

BAT 66

TVOC

TDI/MDI

EN 12619

Enkrat na mesec (13)

BAT 66

EO (desorpcija CO2 iz sredstva za čiščenje)

Enkrat na 6 mesecev (13)

BAT 51

Formaldehid

Enkrat na mesec (13)

BAT 45

Odpadni plin iz enote za oksidacijo kumena pri proizvodnji fenola

EN 12619

Enkrat na mesec (13)

BAT 57

Odpadni plin iz drugih virov pri proizvodnji fenola, če ni združen z drugimi tokovi odpadnih plinov

Enkrat na leto

Odpadni plin iz enote za oksidacijo pri proizvodnji vodikovega peroksida

Enkrat na mesec (13)

BAT 86

EDC/VCM

Enkrat na mesec (13)

BAT 76

Vsi drugi postopki/viri (14)

Enkrat na mesec (13)

BAT 10

VCM

EDC/VCM

Standard EN ni na voljo

Enkrat na mesec (13)

BAT 76

1.2   Emisije v zrak

1.2.1   Emisije v zrak iz procesnih peči/grelnikov

BAT 3:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij CO in nezgorelih snovi iz procesnih peči/grelnikov v zrak je optimizirano zgorevanje.

Optimizirano zgorevanje se doseže z dobro zasnovo in delovanjem opreme, kar vključuje optimizacijo temperature in zadrževalnega časa v območju zgorevanja, učinkovito mešanje goriva in zgorevalnega zraka ter nadzor zgorevanja. Nadzor zgorevanja temelji na stalnem spremljanju in avtomatiziranem nadzoru ustreznih parametrov zgorevanja (npr. O2, CO, razmerje med gorivom in zrakom ter nezgorele snovi).

BAT 4:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij NOX iz procesnih peči/grelnikov v zrak je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Izbira goriva

Glej oddelek 12.3. To vključuje zamenjavo tekočih goriv za plinasta ob upoštevanju skupne bilance ogljikovodikov.

V primeru obstoječih naprav je zamenjava tekočih goriv za plinasta lahko omejena z zasnovo gorilnikov.

b.

Stopenjsko zgorevanje

Pri gorilnikih za stopenjsko zgorevanje se dosežejo manjše emisije NOX s stopenjskim dovajanjem zraka ali goriva na območje ob gorilniku. Z razdelitvijo goriva ali zraka se zmanjša koncentracija kisika na območju zgorevanja v primarnem gorilniku, s čimer se zniža najvišja temperatura plamenov in zmanjša toplotno tvorjenje NOX.

Ustreznost je lahko omejena zaradi razpoložljivosti prostora pri posodobitvi malih procesnih peči, kar omejuje posodobitev stopenjskega dovajanja goriva/zraka, ne da bi se zmanjšala zmogljivost.

Pri obstoječih napravah za krekiranje EDC je lahko ustreznost omejena zaradi zasnove procesne peči.

c.

Recirkulacija dimnih plinov (zunanja)

Recirkulacija dela dimnih plinov v zgorevalno komoro, da se nadomesti del svežega zgorevalnega zraka, s čimer se zmanjša vsebnost kisika in s tem zniža temperatura plamenov.

Ustreznost za obstoječe procesne peči/grelnike je lahko omejena zaradi njihove zasnove.

Ni ustrezna za obstoječe naprave za krekiranje EDC.

d.

Recirkulacija dimnih plinov (notranja)

Recirkulacija dela dimnih plinov znotraj zgorevalne komore, da se nadomesti del svežega zgorevalnega zraka, s čimer se zmanjša vsebnost kisika in s tem zniža temperatura plamenov.

Ustreznost za obstoječe procesne peči/grelnike je lahko omejena zaradi njihove zasnove.

e.

Gorilnik z majhnimi emisijami NOX ali gorilnik z izjemno majhnimi emisijami NOX

Glej oddelek 12.3.

Ustreznost za obstoječe procesne peči/grelnike je lahko omejena zaradi njihove zasnove.

f.

Uporaba inertnih razredčil

„Inertna“ razredčila, na primer para, voda, dušik, se uporabljajo (pred zgorevanjem se zmešajo z gorivom ali pa se neposredno vbrizgajo v zgorevalno komoro) za znižanje temperature plamenov. Z vbrizgavanjem pare se lahko povečajo emisije CO.

Splošno ustrezna.

g.

Selektivna katalitična redukcija (SCR)

Glej oddelek 12.1.

Ustreznost za obstoječe procesne peči/grelnike je lahko omejena zaradi razpoložljivosti prostora.

h.

Selektivna nekatalitična redukcija (SNCR)

Glej oddelek 12.1.

Ustreznost za obstoječe procesne peči/grelnike je lahko omejena zaradi razpona temperature (900–1 050  °C) in zadrževalnega časa, ki sta potrebna za reakcijo.

Ni ustrezna za naprave za krekiranje EDC.

Ravni emisij, povezane z BAT: glej tabelo 2.1 in tabelo 10.1.

BAT 5:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij prahu iz procesnih peči/grelnikov v zrak je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Izbira goriva

Glej oddelek 12.3. To vključuje zamenjavo tekočih goriv za plinasta ob upoštevanju skupne bilance ogljikovodikov.

V primeru obstoječih naprav je zamenjava tekočih goriv za plinasta lahko omejena z zasnovo gorilnikov.

b.

Atomizacija tekočih goriv

Uporaba visokega tlaka za zmanjšanje velikosti kapljic tekočega goriva. Sedanja optimalna zasnova gorilnika na splošno vključuje atomizacijo pare.

Splošno ustrezna.

c.

Vrečasti, keramični ali kovinski filter

Glej oddelek 12.1.

Ni ustrezna, če zgorevajo samo plinasta goriva.

BAT 6:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij SO2 iz procesnih peči/grelnikov v zrak je uporaba ene ali obeh spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Izbira goriva

Glej oddelek 12.3. To vključuje zamenjavo tekočih goriv za plinasta ob upoštevanju skupne bilance ogljikovodikov.

V primeru obstoječih naprav je zamenjava tekočih goriv za plinasta lahko omejena z zasnovo gorilnikov.

b.

Kavstično pranje

Glej oddelek 12.1.

Ustreznost je lahko omejena zaradi razpoložljivosti prostora.

1.2.2   Emisije v zrak iz uporabe SCR ali SNCR

BAT 7:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij amoniaka, ki se uporablja pri selektivni katalitični redukciji (SCR) ali selektivni nekatalitični redukciji (SNCR) za zmanjšanje emisij NOX, v zrak je optimizacija zasnove in/ali delovanja SCR ali SNCR (npr. optimizirano razmerje med reagentom in NOX, homogena porazdelitev reagenta in optimalna velikost kapljic reagenta).

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije iz peči za krekiranje nižjih olefinov pri uporabi SRC ali SNRC: tabela 2.1.

1.2.3   Emisije v zrak iz drugih postopkov/virov

1.2.3.1   Tehnike za zmanjšanje emisij iz drugih postopkov/virov

BAT 8:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve z onesnaževali, poslanimi v končno čiščenje odpadnih plinov, in učinkovitejšo rabo virov je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik za tokove procesnih izhodnih plinov.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Predelava in uporaba presežnega ali nastalega vodika

Predelava in uporaba presežnega vodika ali vodika, nastalega pri kemičnih reakcijah (npr. za reakcije hidrogeniranja). Za povečanje vsebnosti vodika se lahko uporabijo tehnike predelave, kot sta adsorpcija pri spremenljivem tlaku ali membransko ločevanje.

Ustreznost je lahko omejena, če je zaradi majhne vsebnosti vodika za predelavo potrebna prevelika količina energije ali če ni povpraševanja po vodiku.

b.

Predelava in uporaba organskih topil in nereagiranih organskih surovin

Uporabijo se lahko tehnike predelave, kot so kompresija, kondenzacija, kriogena kondenzacija, membransko ločevanje in adsorpcija. Na izbiro tehnike lahko vplivajo varnostni razlogi, na primer prisotnost drugih snovi ali onesnaževal.

Ustreznost je lahko omejena, če je zaradi majhne vsebnosti organskih snovi za predelavo potrebna prevelika količina energije.

c.

Uporaba izrabljenega zraka

Velika količina izrabljenega zraka iz oksidacijskih reakcij se obdela in uporabi kot dušik z nizko stopnjo čistosti.

Ustrezna je samo, če je mogoče dušik z nizko stopnjo čistosti uporabiti na načine, ki ne ogrožajo varnosti postopkov.

d.

Predelava HCl z mokrim čiščenjem za nadaljnjo rabo

Plinasti HCl se absorbira v vodo z mokrim pralnikom, čemur lahko sledi prečiščevanje (npr. z adsorpcijo) in/ali koncentriranje (npr. z destilacijo) (glej oddelek 12.1 za opise tehnik). Ponovno pridobljeni HCl se nato uporabi (npr. kot kislina ali za proizvodnjo klora).

Ustreznost je lahko omejena v primeru nizke obremenjenosti s HCl.

e.

Predelava H2S z regenerativnim aminskim čiščenjem za nadaljnjo rabo

Regenerativno aminsko čiščenje se uporablja za ponovno pridobivanje H2S iz tokov procesnih izhodnih plinov in iz kislega izhodnega plina v enotah za odstranjevanje kisle vode. H2S se nato običajno pretvori v elementarno žveplo v enoti za zajem žvepla v rafineriji (Clausov postopek).

Ustrezna je samo, če je v bližini rafinerija.

f.

Tehnike za zmanjšanje odnašanja trdnih snovi in/ali tekočin

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

BAT 9:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve z onesnaževali, poslanimi v končno čiščenje odpadnih plinov, in povečanje energijske učinkovitosti je dovajanje tokov procesnih izhodnih plinov z zadostno kalorično vrednostjo v kurilno enoto. BAT 8a in 8b imata prednost pred dovajanjem tokov procesnega izhodnega plina v kurilno enoto.

Ustreznost:

Dovajanje tokov procesnega izhodnega plina v kurilno enoto je lahko omejeno zaradi prisotnosti onesnaževal ali zaradi varnostnih razlogov.

BAT 10:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje zajetih emisij organskih spojin v zrak je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Kondenzacija

Glej oddelek 12.1. Tehnika se običajno uporablja v kombinaciji s tehnikami za dodatno zmanjšanje emisij.

Splošno ustrezna.

b.

Adsorpcija

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

c.

Mokro čiščenje

Glej oddelek 12.1.

Ustrezna je samo za VOC, ki se lahko absorbirajo v vodne raztopine.

d.

Katalitični oksidator

Glej oddelek 12.1.

Ustreznost je lahko omejena zaradi prisotnosti strupov za katalizator.

e.

Termični oksidator

Glej oddelek 12.1. Namesto termičnega oksidatorja se lahko uporabi sežigalna naprava za skupno čiščenje tekočih odpadkov in odpadnega plina.

Splošno ustrezna.

BAT 11:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje zajetih emisij prahu v zrak je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Ciklonski ločevalnik

Glej oddelek 12.1. Tehnika se uporablja v kombinaciji s tehnikami za dodatno zmanjšanje emisij.

Splošno ustrezna.

b.

Elektrostatični filter

Glej oddelek 12.1.

Ustreznost za obstoječe enote je lahko omejena zaradi razpoložljivosti prostora ali zaradi varnostnih razlogov.

c.

Tekstilni filter

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

d.

Dvostopenjski filter za prah

Glej oddelek 12.1.

e.

Keramični/kovinski filter

Glej oddelek 12.1.

f.

Mokro čiščenje prahu

Glej oddelek 12.1.

BAT 12:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij žveplovega dioksida in drugih kislih plinov (npr. HCl) v zrak je mokro čiščenje.

Opis:

Za opis mokrega čiščenja glej oddelek 12.1.

1.2.3.2   Tehnike za zmanjšanje emisij iz termičnega oksidatorja

BAT 13:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij NOX, CO, in SO2 iz termičnega oksidatorja v zrak je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Glavno ciljno onesnaževalo

Ustreznost

a.

Odstranjevanje velikih količin prekurzorjev NOX iz tokov procesnih izhodnih plinov

Odstranitev (če je to mogoče, za ponovno uporabo) velikih količin prekurzorjev NOX pred toplotno obdelavo, na primer s čiščenjem, kondenzacijo ali adsorpcijo.

NOX

Splošno ustrezna.

b.

Izbira podpornega goriva

Glej oddelek 12.3.

NOX, SO2

Splošno ustrezna.

c.

Gorilnik z majhnimi emisijami NOX

Glej oddelek 12.1.

NOX

Ustreznost za obstoječe enote je lahko omejena zaradi zasnove in/ali operativnih omejitev.

d.

Regenerativni termični oksidator (RTO)

Glej oddelek 12.1.

NOX

Ustreznost za obstoječe enote je lahko omejena zaradi zasnove in/ali operativnih omejitev.

e.

Optimizacija zgorevanja

Zasnova in operativne tehnike, ki se uporabljajo za čim večjo odstranitev organskih spojin ob čim manjših emisijah CO in NOX v zrak (npr. z nadzorom parametrov zgorevanja, kot sta temperatura in zadrževalni čas).

CO, NOX

Splošno ustrezna.

f.

Selektivna katalitična redukcija (SCR)

Glej oddelek 12.1.

NOX

Ustreznost za obstoječe enote je lahko omejena zaradi razpoložljivosti prostora.

g.

Selektivna nekatalitična redukcija (SNCR)

Glej oddelek 12.1.

NOX

Ustreznost za obstoječe enote je lahko omejena zaradi zadrževalnega časa, ki je potreben za reakcijo.

1.3   Emisije v vodo

BAT 14:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjševanje količine odpadne vode, obremenjenosti z onesnaževali, ki se pošljejo v primerno končno čiščenje (običajno biološko čiščenje), in emisij v vodo je uporaba celovite strategije za upravljanje in čiščenje odpadnih voda, ki vključuje ustrezno kombinacijo v proces vključenih tehnik, tehnik za zajem onesnaževal pri viru in tehnik predhodne obdelave, na podlagi informacij iz popisa tokov odpadnih voda iz zaključkov o BAT za čiščenje odpadnih voda in plinov ter ravnanje z njimi v kemijski industriji.

1.4   Učinkovita raba virov

BAT 15:

Najboljša razpoložljiva tehnika za učinkovitejšo rabo virov pri uporabi katalizatorjev je kombinacija spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

a.

Izbira katalizatorja

Izbira katalizatorja za dosego optimalnega ravnovesja med naslednjimi dejavniki:

aktivnost katalizatorja,

selektivnost katalizatorja,

življenjska doba katalizatorja (npr. občutljivost na strupe za katalizator),

uporaba manj strupenih kovin.

b.

Zaščita katalizatorja

Tehnike, uporabljene pred uporabo katalizatorja, da se ta zaščiti pred strupi (npr. predhodna obdelava surovin).

c.

Optimizacija postopka

Nadzor reakcijskih pogojev (npr. temperatura, tlak) za dosego optimalnega ravnovesja med učinkovitostjo pretvorbe in življenjsko dobo katalizatorja.

d.

Spremljanje uspešnosti katalizatorja

Spremljanje učinkovitosti pretvorbe za zaznavo slabšanja katalizatorja z uporabo ustreznih parametrov (npr. temperatura reakcije in nastajanje CO2 v primeru delnih oksidacijskih reakcij).

BAT 16:

Najboljša razpoložljiva tehnika za učinkovitejšo rabo virov je predelava in ponovna uporaba organskih topil.

Opis:

Organska topila, ki se uporabljajo v postopkih (npr. kemične reakcije) ali operacijah (npr. ekstrakcija), se predelajo z uporabo ustreznih tehnik (npr. destilacija ali separacija tekoče faze), po potrebi prečistijo (npr. z destilacijo, adsorpcijo, odstranjevanjem ali filtracijo) in vrnejo v postopek ali operacijo. Predelana in ponovno uporabljena količina je odvisna od postopka.

1.5   Ostanki

BAT 17:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali, kjer to ni mogoče, zmanjšanje količine odpadkov, namenjenih za odstranitev, je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

Tehnike za preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja odpadkov

a.

Dodajanje inhibitorjev v sisteme za destiliranje

Izbira (in optimizacija odmerjanja) inhibitorjev polimerizacije, ki preprečujejo ali zmanjšujejo nastajanje ostankov (npr. smole ali katrani). Pri optimizaciji odmerjanja je morda treba upoštevati, da lahko povzroči višjo vsebnost dušika in/ali žvepla v ostankih, kar lahko vpliva na njihovo uporabo kot gorivo.

Splošno ustrezna.

b.

Zmanjšanje nastajanja ostankov z visokim vreliščem v sistemih za destiliranje

Tehnike za zmanjšanje temperatur in zadrževalnih časov (npr. polnila namesto prekatov za zmanjšanje padca tlaka in s tem temperature; vakuum namesto atmosferskega tlaka za znižanje temperature).

Ustrezna samo za nove destilacijske enote ali večje posodobitve naprav.

Tehnike za zajem materialov za ponovno uporabo ali recikliranje

c.

Zajem materiala (npr. z destilacijo, krekiranjem)

Materiali (tj. surovine, proizvodi in stranski proizvodi) se zajamejo iz ostankov z izolacijo (npr. destilacijo) ali konverzijo (npr. termično/katalitično krekiranje, uplinjanje, hidrogeniranje).

Ustrezna samo, če je mogoče zajete materiale kako uporabiti.

d.

Regeneracija katalizatorjev in adsorbentov

Regeneracija katalizatorjev in adsorbentov, na primer s toplotno ali kemično obdelavo.

Ustreznost je lahko omejena, če so posledica regeneracije znatni učinki na različne prvine okolja.

Tehnike energijske predelave

e.

Uporaba ostankov kot gorivo

Nekateri organski ostanki, na primer katran, se lahko uporabijo kot goriva v kurilni enoti.

Ustreznost je lahko omejena zaradi prisotnosti nekaterih snovi v ostankih, zaradi česar niso primerni za uporabo v kurilni enoti in jih je treba odstraniti.

1.6   Pogoji, ki niso običajni pogoji obratovanja

BAT 18:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij zaradi okvar opreme je uporaba vseh spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Opredelitev ključne opreme

Oprema, ki je ključna za zaščito okolja („ključna oprema“), se opredeli na podlagi ocene tveganja (npr. z analizo možnih napak in njihovih posledic).

Splošno ustrezna.

b.

Program zanesljivosti sredstev za ključno opremo

Strukturiran program za povečanje razpoložljivosti in učinkovitosti opreme, ki vključuje standardne operativne postopke, preventivno vzdrževanje (npr. proti koroziji), spremljanje, evidentiranje incidentov in stalno izboljševanje.

Splošno ustrezna.

c.

Rezervni sistemi za ključno opremo

Vzpostavitev in vzdrževanje rezervnih sistemov, na primer sistemov za odvajanje plina, enot za zmanjševanje emisij.

Ni ustrezna, če je mogoče ustrezno razpoložljivost opreme dokazati s tehniko b.

BAT 19:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij v zrak in vodo v pogojih, ki niso običajni pogoji obratovanja, je izvajanje ukrepov, ki so sorazmerni s pomembnostjo morebitnih izpustov onesnaževal:

(i)

pri zagonu in ustavitvi;

(ii)

v drugih okoliščinah (npr. redna in izredna vzdrževalna dela ter čiščenje enot in/ali sistema za čiščenje odpadnega plina), vključno s tistimi, ki bi lahko vplivale na pravilno delovanje obrata.

2.   ZAKLJUČKI O BAT ZA PROIZVODNJO NIŽJIH OLEFINOV

Poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1 se za proizvodnjo nižjih olefinov s parnim krekiranjem uporabljajo tudi zaključki o BAT iz tega oddelka.

2.1   Emisije v zrak

2.1.1   Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije v zrak iz peči za krekiranje nižjih olefinov

Preglednica 2.1

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije NOX in NH3 v zrak iz peči za krekiranje nižjih olefinov

Parameter

Ravni emisij, povezane z BAT (18)  (19)  (20)

(dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja)

(mg/Nm3 pri 3 vol. % O2)

Nova peč

Obstoječa peč

NOX

60–100

70–200

NH3

< 5–15 (21)

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 1.

2.1.2   Tehnike za zmanjšanje emisij iz odstranjevanja oblog koksa

BAT 20:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij prahu in CO v zrak iz odstranjevanja oblog koksa iz cevi naprav za krekiranje je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik za zmanjšanje pogostosti odstranjevanja oblog koksa in ene od spodaj navedenih tehnik za zmanjševanje emisij ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

Tehnike za zmanjšanje pogostosti odstranjevanja oblog koksa

a.

Materiali za cevi, ki upočasnjujejo nastajanje koksa

Nikelj na površini cevi katalizira nastajanje koksa. Zato lahko uporaba materialov z nižjo vsebnostjo niklja ali prekritje notranje površine cevi z inertnim materialom upočasni nalaganje koksa.

Ustrezna samo za nove enote ali večje posodobitve naprav.

b.

Dopiranje dovajanih surovin z žveplovimi spojinami

Ker nikljevi sulfidi ne katalizirajo nastajanja koksa, lahko dopiranje dovajanega materiala z žveplovimi spojinami, kadar njihova vsebnost še ni dovolj visoka, prav tako pripomore k upočasnitvi nalaganja koksa, saj spodbuja pasiviranje površine cevi.

Splošno ustrezna.

c.

Optimizacija termičnega odstranjevanja oblog koksa

Optimizacija operativnih pogojev, tj. zračnega toka, temperature in vsebnosti pare v celotnem ciklu odstranjevanja oblog koksa, za kar najučinkovitejše odstranjevanje koksa.

Splošno ustrezna.

Tehnike za zmanjšanje emisij

d.

Mokro čiščenje prahu

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

e.

Suhi ciklonski ločevalnik

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

f.

Zgorevanje odpadnega plina pri odstranjevanju oblog koksa v procesni peči/grelniku

Tok odpadnega plina pri odstranjevanju oblog koksa se spusti skozi procesno peč/grelnik med odstranjevanjem oblog koksa, pri čemer delci koksa (in CO) nadalje zgorevajo.

Pri obstoječih napravah je lahko ustreznost omejena zaradi zasnove cevnega sistema ali požarnovarnostnih omejitev.

2.2   Emisije v vodo

BAT 21:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje količine organskih spojin in odpadne vode, izpuščenih v čiščenje odpadne vode, je povečanje zajema ogljikovodikov iz vode za ohlajanje iz primarne faze frakcioniranja in ponovna uporaba vode za ohlajanje v sistemu za proizvodnjo pare za redčenje.

Opis:

Ta tehnika vključuje zagotavljanje učinkovite separacije organske in vodne faze. Zajeti ogljikovodiki se reciklirajo za napravo za krekiranje ali uporabijo kot surovine v drugih kemijskih postopkih. Zajem organskih snovi se lahko poveča, na primer z odstranjevanjem s paro ali plinom ali uporabo povrelnika. Očiščena voda za ohlajanje se ponovno uporabi v sistemu za proizvodnjo pare za redčenje. Splakovalni tok vode za ohlajanje se izpusti v nadaljnjo končno čiščenje odpadne vode, da se prepreči nalaganje soli v sistemu.

BAT 22:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve z organskimi snovmi, izpuščenimi v čiščenje odpadne vode iz izrabljene lužnice kavstičnega pralnika, ki izhaja iz odstranjevanja H2S iz krekiranih plinov, je uporaba odstranjevanja.

Opis:

Za opis odstranjevanja glej oddelek 12.2. Za odstranjevanje lužnice pralnika se uporablja plinasti tok, ki se nato sežge (npr. v peči za krekiranje).

BAT 23:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje količine sulfidov, izpuščenih v čiščenje odpadne vode iz izrabljene lužnice kavstičnega pralnika, ki izhaja iz odstranjevanja kislih plinov iz krekiranih plinov, je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Uporaba surovin z nizko vsebnostjo žvepla, ki se dovajajo v napravo za krekiranje

Uporaba surovin, ki imajo nizko vsebnost žvepla ali so razžvepljene.

Ustreznost je lahko omejena zaradi potrebe po dopiranju žvepla za zmanjšanje nalaganja koksa.

b.

Povečanje uporabe aminskega čiščenja za odstranjevanje kislih plinov

Čiščenje krekiranih plinov z regenerativnim (aminskim) topilom za odstranitev kislih plinov, večinoma H2S, za zmanjšanje obremenitve kavstičnega pralnika v nadaljnjih postopkih.

Ni ustrezna, če je naprava za krekiranje nižjih olefinov daleč stran od enote za predelavo žvepla (SRU). Pri obstoječih napravah je lahko ustreznost omejena z zmogljivostjo SRU.

c.

Oksidacija

Oksidacija sulfidov, prisotnih v izrabljeni lužnici pralnika, v sulfate, na primer z uporabo zraka pri povišanem tlaku in temperaturi (tj. oksidacija z mokrim zrakom) ali oksidacijskega sredstva, kot je vodikov peroksid.

Splošno ustrezna.

3.   ZAKLJUČKI O BAT ZA PROIZVODNJO AROMATOV

Zaključki o BAT v tem oddelku se uporabljajo za proizvodnjo benzena, toluena, orto-, meta- in paraksilena (splošno znanih kot aromati BTX) ter cikloheksana iz stranskega proizvoda piroliznega plina iz naprav za parno krekiranje in iz reformata/nafte, ki nastajata v katalitskem reformerju; uporabljajo se poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

3.1   Emisije v zrak

BAT 24:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve z organskimi snovmi iz procesnih izhodnih plinov, poslanimi v končno čiščenje odpadnih plinov, in učinkovitejšo rabo virov je zajem organskih materialov z BAT 8b ali, če to ni izvedljivo, izkoriščanje energije iz teh procesnih izhodnih plinov (glej tudi BAT 9).

BAT 25:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij prahu in organskih spojin v zrak iz regeneracije katalizatorja za hidrogeniranje je pošiljanje procesnih izhodnih plinov iz regeneracije katalizatorja v primeren sistem za čiščenje.

Opis:

Procesni izhodni plin se pošlje v naprave za mokro ali suho odpraševanje za odstranitev prahu in nato v kurilno enoto ali termični oksidator za odstranitev organskih spojin, da bi preprečili neposredne emisije v zrak ali sežiganje plina. Samo uporaba bobnov za odstranjevanje oblog koksa ne zadostuje.

3.2   Emisije v vodo

BAT 26:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje količine organskih spojin in odpadne vode, ki se izpustijo iz enot za ekstrakcijo aromatov v čiščenje odpadne vode, je uporaba suhih topil ali uporaba zaprtega sistema za predelavo in ponovno uporabo vode, pri čemer se uporabijo mokra topila.

BAT 27:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje količine odpadne vode in obremenitve z organskimi snovmi, ki se izpustijo v čiščenje odpadne vode, je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Ustvarjanje vakuuma brez vode

Uporaba mehanskih sistemov za črpanje v zaprtem krogu, iz katerega se izpusti samo majhna količina vode kot zaprt kondenzacijski sistem, ali uporaba črpalk s suho vgradnjo. V nekaterih primerih se lahko vakuum ustvari brez odpadne vode z uporabo proizvoda kot tekočine, ki predstavlja pregrado v mehanski vakuumski črpalki, ali z uporabo toka plinov iz proizvodnega procesa.

Splošno ustrezna.

b.

Ločevanje vodnih izpustov glede na vir

Vodni izpusti iz naprav za proizvodnjo aromatov se ločujejo od odpadne vode iz drugih virov za lažjo predelavo surovin ali proizvodov.

Ustreznost za obstoječe naprave je lahko omejena zaradi sistemov odvodnjavanja, ki so prilagojeni lokaciji.

c.

Separacija tekoče faze z zajemom ogljikovodikov

Separacija organske in vodne faze z ustrezno zasnovo in upravljanjem (npr. zadosten zadrževalni čas, zaznavanje in nadzor meje faze) za preprečevanje kakršnega koli odnašanja neraztopljenega organskega materiala.

Splošno ustrezna.

d.

Odstranjevanje z zajemom ogljikovodikov

Glej oddelek 12.2. Odstranjevanje se lahko uporabi pri posamičnih ali združenih tokovih.

Ustreznost je lahko omejena, če je koncentracija ogljikovodikov nizka.

e.

Ponovna uporaba vode

Z nadaljnjim čiščenjem nekaterih tokov odpadne vode se lahko voda iz odstranjevanja uporabi kot procesna ali kotlovna voda, ki nadomesti druge vire vode.

Splošno ustrezna.

3.3   Učinkovita raba virov

BAT 28:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zagotavljanje učinkovite rabe virov je čim večja poraba vodika, ki nastaja na primer pri dealkilacijskih reakcijah, kot kemičnega reagenta ali goriva z uporabo BAT 8a ali, če to ni izvedljivo, za izkoriščanje energije iz teh procesnih izpustov (glej BAT 9).

3.4   Energijska učinkovitost

BAT 29:

Najboljša razpoložljiva tehnika za učinkovito rabo energije pri destilaciji je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Optimizacija destilacije

Za vsako destilacijsko kolono se optimizira število prekatov, razmerje povratnega toka, lokacija dovajanja in, za ekstraktivno destilacijo, razmerje med topili in dovajano snovjo.

Ustreznost za obstoječe enote je lahko omejena zaradi zasnove, razpoložljivosti prostora in/ali operativnih omejitev.

b.

Zajem toplote iz plinastega toka z vrha kolone

Ponovna uporaba kondenzacijske toplote iz kolon za destilacijo toluena in ksilena za dovajanje toplote drugam v obratu.

c.

Ena sama kolona za ekstraktivno destilacijo

V konvencionalnem sistemu za ekstraktivno destilacijo bi bila za separacijo potrebna dva zaporedna koraka separacije (tj. glavna kolona s stransko kolono ali odstranjevalnikom). V primeru ene same kolone za ekstraktivno destilacijo se separacija topila izvaja v manjši destilacijski koloni, ki je vključena v ohišje prve kolone.

Ustrezna samo za nove naprave ali večje posodobitve naprav.

Ustreznost je lahko za enote z manjšo zmogljivostjo omejena, ker je lahko operativnost omejena zaradi združevanja več operacij v enem delu opreme.

d.

Destilacijska kolona z ločilno steno

V konvencionalnem sistemu za destilacijo je za separacijo trikomponentne mešanice na čiste frakcije potrebno neposredno zaporedje vsaj dveh destilacijskih kolon (ali glavnih kolon s stranskimi kolonami). V koloni z ločilno steno se lahko separacija izvaja v samo enem delu naprave.

e.

Toplotno povezana destilacija

Če se destilacija izvaja v dveh kolonah, se lahko energijski tokovi v obeh kolonah povežejo. Para z vrha prve kolone se dovaja v toplotni izmenjevalnik na dnu druge kolone.

Ustrezna samo za nove naprave ali večje posodobitve naprav.

Ustreznost je odvisna od postavitve destilacijskih kolon in pogojev postopka, na primer od delovnega tlaka.

3.5   Ostanki

BAT 30:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje količine izrabljene gline, namenjene za odstranitev, je uporaba ene ali obeh spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Selektivno hidrogeniranje reformata ali piroliznega plina

Zmanjšanje vsebnosti olefinov v reformatu ali piroliznem plinu s hidrogeniranjem. Če so surovine v celoti hidrogenirane, imajo naprave za obdelavo gline daljše obratovalne cikle.

Ustrezna samo za naprave, ki uporabljajo surovine z visoko vsebnostjo olefinov.

b.

Izbira gline

Uporaba gline, ki v danih pogojih traja čim dlje (tj. ki ima površinske/strukturne lastnosti, ki podaljšujejo obratovalni cikel), ali uporaba sintetičnega materiala z enako funkcijo kot glina, ki pa ga je mogoče regenerirati.

Splošno ustrezna.

4.   ZAKLJUČKI O BAT ZA PROIZVODNJO ETILBENZENA IN MONOMERA STIRENA

Zaključki o BAT iz tega oddelka se uporabljajo za proizvodnjo etilbenzena z alkilizacijo, katalizirano z zeolitom ali AlCl3, ter za proizvodnjo monomera stirena z dehidrogeniranjem etilbenzena ali sočasno proizvodnjo s propilen oksidom; uporabljajo se poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

4.1   Izbira postopka

BAT 31:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij organskih spojin in kislih plinov v zrak, nastajanja odpadne vode in količine odpadkov, namenjenih za odstranitev, iz alkilizacije benzena z etilenom za nove naprave in večje posodobitve naprav je uporaba postopka s katalizatorjem z zeolitom.

4.2   Emisije v zrak

BAT 32:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve s HCl, ki se pošlje v končno čiščenje odpadnih plinov iz enote za alkilizacijo v postopku proizvodnje etilbenzena, kataliziranem z AlCl3, je uporaba kavstičnega pranja.

Opis:

Za opis kavstičnega pranja glej oddelek 12.1.

Ustreznost:

Ustrezna je samo za obstoječe naprave, ki uporabljajo postopek proizvodnje etilbenzena, kataliziran z AlCl3.

BAT 33:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve s prahom in HCl, ki se pošljeta v končno čiščenje odpadnih plinov iz operacij zamenjave katalizatorja v postopku proizvodnje etilbenzena, kataliziranem z AlCl3, je uporaba mokrega čiščenja in nato uporaba izrabljene lužnice pralnika kot vode za spiranje v delu postalkilizacijskega reaktorja za spiranje.

Opis:

Za opis mokrega čiščenja glej oddelek 12.1.

BAT 34:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve z organskimi snovmi, ki se pošljejo v končno čiščenje odpadnih plinov iz enote za oksidacijo v postopku proizvodnje SMPO, je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Tehnike za zmanjšanje odnašanja tekočin

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

b.

Kondenzacija

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

c.

Adsorpcija

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

d.

Čiščenje

Glej oddelek 12.1. Čiščenje se izvaja z ustreznim topilom (npr. hladni, recirkulirani etilbenzen) za absorpcijo etilbenzena, ki se reciklira v reaktor.

Pri obstoječih napravah je lahko uporaba toka recirkuliranega etilbenzena omejena zaradi zasnove naprave.

BAT 35:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij organskih spojin v zrak iz enote za hidrogeniranje acetofenona v postopku proizvodnje SMPO pri pogojih, ki niso običajni pogoji obratovanja (kot so zagoni), je pošiljanje procesnega izhodnega plina v primeren sistem za čiščenje.

4.3   Emisije v vodo

BAT 36:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje nastajanja odpadne vode iz dehidrogeniranja etilbenzena in za povečanje predelave organskih spojin je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Optimizirana separacija tekoče faze

Separacija organske in vodne faze z ustrezno zasnovo in upravljanjem (npr. zadosten zadrževalni čas, zaznavanje in nadzor meje faze) za preprečevanje kakršnega koli odnašanja neraztopljenega organskega materiala.

Splošno ustrezna.

b.

Odstranjevanje pare

Glej oddelek 12.2.

Splošno ustrezna.

c.

Adsorpcija

Glej oddelek 12.2.

Splošno ustrezna.

d.

Ponovna uporaba vode

Kondenzati iz reakcije se lahko uporabijo kot procesna voda ali kotlovna voda po odstranjevanju pare (glej tehniko b) in adsorpciji (glej tehniko c).

Splošno ustrezna.

BAT 37:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij organskih peroksidov v vodo iz enote za oksidacijo v postopku proizvodnje SMPO in za zaščito naprave za biološko čiščenje odpadne vode v nadaljevanju je predhodno čiščenje odpadne vode, ki vsebuje organske perokside, s hidrolizo pred združitvijo z drugimi tokovi odpadne vode in izpustom v končno biološko čiščenje.

Opis:

Za opis hidrolize glej oddelek 12.2.

4.4   Učinkovita raba virov

BAT 38:

Najboljša razpoložljiva tehnika za predelavo organskih spojin iz dehidrogeniranja etilbenzena pred zajemom vodika (glej BAT 39) je uporaba ene ali obeh spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Kondenzacija

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

b.

Čiščenje

Glej oddelek 12.1. Absorbent sestoji iz komercialnih organskih topil (ali katrana iz naprav za proizvodnjo etilbenzena) (glej BAT 42b). Hlapne organske spojine (VOC) se ponovno pridobijo z odstranitvijo lužnice pralnika.

BAT 39:

Najboljša razpoložljiva tehnika za učinkovitejšo rabo virov je zajem vodika, ki nastaja pri dehidrogeniranju etilbenzena, in njegova uporaba kot kemični reagent ali kot gorivo za sežiganje izhodnega plina pri dehidrogeniranju (npr. v napravah za pregrevanje pare).

BAT 40:

Najboljša razpoložljiva tehnika za učinkovitejšo rabo virov pri enoti za hidrogeniranje acetofenona v postopku proizvodnje SMPO je minimiziranje presežnega vodika ali recikliranje vodika z uporabo BAT 8a. Če BAT 8a ni ustrezna, je najboljša razpoložljiva tehnika energijska predelava (glej BAT 9).

4.5   Ostanki

BAT 41:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje količine odpadkov, namenjenih za odstranitev, iz nevtralizacije izrabljenega katalizatorja v postopku proizvodnje etilbenzena, kataliziranem z AlCl3, je zajem preostalih organskih spojin z odstranjevanjem in nato koncentracija vodne faze, da nastane uporaben stranski proizvod AlCl3.

Opis:

Najprej se uporabi odstranjevanje pare za odstranitev VOC, nato pa se izrabljena katalizatorska raztopina koncentrira z uparjanjem, da nastane uporaben stranski proizvod AlCl3. Parna faza se kondenzira, da nastane raztopina HCl, ki se reciklira v postopek.

BAT 42:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje količine odpadnega katrana, namenjenega za odstranitev, iz destilacijske enote v proizvodnji etilbenzena je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Zajem materiala (npr. z destilacijo, krekiranjem)

Glej BAT 17c.

Ustrezna samo, če je mogoče zajete materiale kako uporabiti.

b.

Uporaba katrana kot absorbenta za čiščenje

Glej oddelek 12.1. Uporaba katrana kot absorbenta v pralnikih, ki se uporabljajo pri proizvodnji monomera stirena z dehidrogeniranjem etilbenzena, namesto komercialnih organskih topil (glej BAT 38b). Obseg uporabe katrana je odvisen od zmogljivosti pralnika.

Splošno ustrezna.

c.

Uporaba katrana kot gorivo

Glej BAT 17e.

Splošno ustrezna.

BAT 43:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje nastajanja koksa (ki je strup za katalizator in odpadek) iz enot za proizvodnjo stirena z dehidrogeniranjem etilbenzena je varno in izvedljivo obratovanje pri najnižjem možnem tlaku.

BAT 44:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje količine organskih ostankov, namenjenih za odstranitev, pri proizvodnji monomera stirena, vključno s skupno proizvodnjo s propilen oksidom, je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Dodajanje inhibitorjev v sisteme za destiliranje

Glej BAT 17a.

Splošno ustrezna.

b.

Zmanjšanje nastajanja ostankov z visokim vreliščem v sistemih za destiliranje

Glej BAT 17b.

Ustrezna samo za nove destilacijske enote ali večje posodobitve naprav.

c.

Uporaba ostankov kot gorivo

Glej BAT 17e.

Splošno ustrezna.

5.   ZAKLJUČKI O BAT ZA PROIZVODNJO FORMALDEHIDA

Zaključki o BAT iz tega oddelka se uporabljajo poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

5.1   Emisije v zrak

BAT 45:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje organskih emisij v zrak iz proizvodnje formaldehida in za učinkovito rabo energije je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Pošiljanje toka odpadnega plina v kurilno enoto

Glej BAT 9.

Ustrezna samo za postopek s srebrom.

b.

Katalitični oksidator z energijsko predelavo

Glej oddelek 12.1. Energija se ponovno pridobi kot para.

Ustrezna samo za postopek s kovinskimi oksidi. Zmožnost energijske predelave je lahko omejena v majhnih samostojnih napravah.

c.

Termični oksidator z energijsko predelavo

Glej oddelek 12.1. Energija se ponovno pridobi kot para.

Ustrezna samo za postopek s srebrom.


Preglednica 5.1

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije TVOC in formaldehida v zrak pri proizvodnji formaldehida

Parameter

Ravni emisij, povezane z BAT

(dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja)

(mg/Nm3, brez popravka za vsebnost kisika)

TVOC

< 5–30 (22)

Formaldehid

2–5

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 2.

5.2   Emisije v vodo

BAT 46:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja odpadne vode (npr. zaradi čiščenja, razlitja in kondenzatov) in obremenitve z organskimi snovmi, ki se izpustijo v nadaljnjo čiščenje odpadne vode, je uporaba ene ali obeh spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Ponovna uporaba vode

Vodni tokovi (npr. zaradi čiščenja, razlitja ali kondenzatov) se recirkulirajo v postopek, večinoma za prilagoditev koncentracije proizvedenega formaldehida. Obseg ponovne uporabe vode je odvisen od želene koncentracije formaldehida.

Splošno ustrezna.

b.

Predhodna kemična obdelava

Pretvorba formaldehida v druge snovi, ki so manj strupene, na primer z dodajanjem natrijevega sulfita ali oksidacijo.

Ustrezna samo za izpuste, ki bi lahko zaradi vsebnosti formaldehida negativno vplivali na poznejše biološko čiščenje odpadne vode.

5.3   Ostanki

BAT 47:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje količine odpadkov, ki so namenjeni za odstranitev in vsebujejo paraformaldehid, je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Minimiziranje nastajanja paraformaldehida

Nastajanje paraformaldehida se minimizira z izboljšanim ogrevanjem, izolacijo in kroženjem tokov.

Splošno ustrezna.

b.

Zajem materiala

Paraformaldehid se zajame z raztopitvijo v vroči vodi, kjer s hidrolizo in depolimerizacijo nastane formaldehidna raztopina, ali pa se ponovno uporabi neposredno v drugih postopkih.

Ni ustrezna, kadar zajetega paraformaldehida ni mogoče uporabiti zaradi njegove kontaminiranosti.

c.

Uporaba ostankov kot gorivo

Paraformaldehid se zajame in uporabi kot gorivo.

Ustrezna samo, kadar ni mogoče uporabiti tehnike b.

6.   ZAKLJUČKI O BAT ZA PROIZVODNJO ETILEN OKSIDA IN ETILEN GLIKOLOV

Zaključki o BAT iz tega oddelka se uporabljajo poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

6.1   Izbira postopka

BAT 48:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje porabe etilena in emisij organskih spojin in CO2 v zrak pri novih napravah in večjih posodobitvah naprav je uporaba kisika namesto zraka za neposredno oksidacijo etilena v etilen oksid.

6.2   Emisije v zrak

BAT 49:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zajem etilena in energije ter zmanjšanje organskih emisij v zrak iz naprave za proizvodnjo EO je uporaba obeh spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

Tehnike za zajem organskega materiala za ponovno uporabo ali recikliranje

a.

Uporaba adsorpcije pri spremenljivem tlaku ali membranskega ločevanja za zajem etilena iz izpusta inertnih plinov

S tehniko adsorpcije pri spremenljivem tlaku se ciljne molekule plina (v tem primeru etilena) adsorbirajo na trdno snov (npr. molekulsko sito) pri visokem tlaku ter nato desorbirajo v bolj koncentrirani obliki pri nižjem tlaku za ponovno uporabo ali recikliranje.

Za membransko ločevanje glej oddelek 12.1.

Ustreznost je lahko omejena, če je zaradi majhnega masnega pretoka etilena potrebna prevelika količina energije.

Tehnike za rekuperacijo energije

b.

Pošiljanje toka izpuščenih inertnih plinov v kurilno enoto

Glej BAT 9.

Splošno ustrezna.

BAT 50:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje porabe etilena in kisika ter za zmanjšanje emisij CO2 v zrak iz enote za proizvodnjo EO je uporaba kombinacije tehnik iz BAT 15 in uporaba inhibitorjev.

Opis:

Dodajanje majhnih količin organoklornih inhibitorjev (kot sta etilklorid ali dikloroetan) v material, ki se dovaja v reaktor, za zmanjšanje deleža etilena, ki v celoti oksidira v ogljikov dioksid. Ustrezni parametri za spremljanje uspešnosti katalizatorja vključujejo toploto reakcije in nastajanje CO2 na tono dovedenega etilena.

BAT 51:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij organskih spojin v zrak pri desorpciji CO2 iz sredstva za čiščenje, uporabljenega v napravi za proizvodnjo EO, je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

V proces vključene tehnike

a.

Stopenjska desorpcija CO2

Tehnika sestoji iz zniževanja tlaka, ki je potrebno za sprostitev ogljikovega dioksida iz absorpcijskega sredstva, v dveh in ne enem koraku. S tem je mogoče izolirati začetni tok z visoko vsebnostjo ogljikovodikov za morebitno recirkulacijo, pri čemer ostane razmeroma čist tok ogljikovega dioksida za nadaljnjo obdelavo.

Ustrezna samo za nove naprave ali večje posodobitve naprav.

Tehnike za zmanjšanje emisij

b.

Katalitični oksidator

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

c.

Termični oksidator

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.


Preglednica 6.1

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije organskih spojin v zrak pri desorpciji CO2 iz sredstva za čiščenje, uporabljenega v napravi za proizvodnjo EO

Parameter

Ravni emisij, povezane z BAT

TVOC

1–10 g/t proizvedenega EO (23)  (24)  (25)

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 2.

BAT 52:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij EO v zrak je uporaba mokrega čiščenja za tokove odpadnih plinov, ki vsebujejo EO.

Opis:

Za opis mokrega čiščenja glej oddelek 12.1. Pranje z vodo za odstranitev EO iz tokov odpadnih plinov pred neposrednim sproščanjem ali pred nadaljnjim zmanjšanjem organskih spojin.

BAT 53:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij organskih spojin v zrak pri hlajenju absorbenta za EO v enoti za predelavo EO je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Posredno hlajenje

Uporaba sistemov za posredno hlajenje (s toplotnimi izmenjevalniki) namesto odprtih sistemov za hlajenje.

Ustrezna samo za nove naprave ali večje posodobitve naprav.

b.

Popolna odstranitev EO z odstranjevanjem

Ohranjanje ustreznih pogojev obratovanja in uporaba spletnega spremljanja odstranjevanja EO za zagotovitev, da se odstrani ves EO, ter zagotavljanje ustreznih sistemov zaščite za preprečevanje emisij EO pri pogojih, ki niso običajni pogoji obratovanja.

Ustrezna samo, kadar ni mogoče uporabiti tehnike a.

6.3   Emisije v vodo

BAT 54:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje količine odpadne vode in obremenitve z organskimi snovmi iz prečiščevanja proizvoda, ki se izpustijo v končno čiščenje odpadne vode, je uporaba ene ali obeh spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Uporaba čistilnega izpusta iz naprave za proizvodnjo EO v napravi za proizvodnjo EG

Tokovi čistilnega izpusta iz naprave za proizvodnjo EO se pošljejo v postopek proizvodnje EG in se ne izpustijo kot odpadna voda. Obseg ponovne uporabe čistilnega izpusta v postopku proizvodnje EG je odvisen od premislekov glede kakovosti proizvoda EG.

Splošno ustrezna.

b.

Destilacija

Destilacija je tehnika, ki se uporablja za ločevanje spojin z različnimi vrelišči z delnim uparjanjem in ponovno kondenzacijo.

Ta tehnika se uporablja v napravah za proizvodnjo EO in EG za koncentriranje vodnih tokov za zajem glikolov ali omogočanje njihove odstranitve (npr. s sežiganjem namesto njihovim izpuščanjem kot odpadna voda) in omogočanje delne ponovne uporabe/recikliranja vode.

Ustrezna samo za nove naprave ali večje posodobitve naprav.

6.4   Ostanki

BAT 55:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje količine organskih odpadkov, namenjenih za odstranitev, iz naprav za proizvodnjo EO in EG je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Optimizacija hidrolizne reakcije

Optimizacija razmerja med vodo in EO, da se doseže manjše sočasno nastajanje težjih glikolov in prepreči pretirana potreba po energiji za odstranjevanje vode iz glikolov. Optimalno razmerje je odvisno od ciljne proizvodnje dietilen in trietilen glikolov.

Splošno ustrezna.

b.

Izolacija stranskih proizvodov v napravah za proizvodnjo EO za uporabo

Pri napravah za proizvodnjo EO se koncentrirana organska frakcija, dobljena po odstranitvi vode iz tekočega izpusta pri zajemu EO, destilira, da nastanejo dragoceni glikoli s kratkimi verigami in težji ostanki.

Ustrezna samo za nove naprave ali večje posodobitve naprav.

c.

Izolacija stranskih proizvodov v napravah za proizvodnjo EG za uporabo

Pri napravah za proizvodnjo EG se lahko frakcija glikolov z daljšimi verigami uporabi kot taka ali se nadalje frakcionira, da nastanejo dragoceni glikoli.

Splošno ustrezna.

7.   ZAKLJUČKI O BAT ZA PROIZVODNJO FENOLA

Zaključki o BAT iz tega oddelka se uporabljajo za proizvodnjo fenola iz kumena in se uporabljajo poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

7.1   Emisije v zrak

BAT 56:

Najboljša razpoložljiva tehnika za ponovno pridobivanje surovin in zmanjšanje obremenitve z organskimi snovmi, ki se iz enote za oksidacijo kumena pošljejo v končno čiščenje odpadnih plinov, je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

V proces vključene tehnike

a.

Tehnike za zmanjšanje odnašanja tekočin

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

Tehnike za zajem organskega materiala za ponovno uporabo

b.

Kondenzacija

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

c.

Adsorpcija (regenerativna)

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

BAT 57:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij organskih spojin v zrak je uporaba spodaj navedene tehnike za odpadni plin iz enote za oksidacijo kumena. Najboljša razpoložljiva tehnika za kakršne koli druge posamične ali združene tokove odpadnega plina je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Pošiljanje toka odpadnega plina v kurilno enoto

Glej BAT 9.

Ustrezna samo, če je mogoče odpadni plin uporabiti kot plinasto gorivo.

b.

Adsorpcija

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

c.

Termični oksidator

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

d.

Regenerativni termični oksidator (RTO)

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.


Preglednica 7.1

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije TVOC in benzena v zrak pri proizvodnji fenola

Parameter

Vir

Ravni emisij, povezane z BAT

(dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja)

(mg/Nm3, brez popravka za vsebnost kisika)

Pogoji

Benzen

Enota za oksidacijo kumena

< 1

Raven emisij, povezana z BAT, se uporablja, če emisija presega 1 g/h.

TVOC

5–30

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 2.

7.2   Emisije v vodo

BAT 58:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij organskih peroksidov v vodo iz enote za oksidacijo in, če je potrebno, za zaščito naprave za biološko čiščenje odpadne vode v nadaljevanju je predhodno čiščenje odpadne vode, ki vsebuje organske perokside, s hidrolizo pred združitvijo z drugimi tokovi odpadne vode in izpustom v končno biološko čiščenje.

Opis:

Za opis hidrolize glej oddelek 12.2. Odpadna voda (večinoma iz kondenzatorjev in regeneracije adsorbenta po fazni separaciji) se toplotno (pri temperaturi nad 100 °C in visoki vrednosti pH) ali katalitično obdela za razgradnjo organskih peroksidov na neekotoksične in lažje biološko razgradljive spojine.

Preglednica 7.2

Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT, za organske perokside pri izhodu iz enote za razgradnjo peroksidov

Parameter

Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT

(povprečna vrednost iz vsaj treh naključnih vzorcev, vzetih v časovnih presledkih, ki trajajo vsaj pol ure)

Povezano spremljanje

Skupni organski peroksidi, izraženi kot kumen hidroperoksid

< 100 mg/l

Standard EN ni na voljo. Najmanjša pogostost spremljanja je enkrat dnevno, lahko pa se zmanjša na štirikrat letno, če se dokaže ustrezna uspešnost hidrolize z nadzorovanjem procesnih parametrov (npr. vrednost pH, temperatura in zadrževalni čas).

BAT 59:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve z organskimi snovmi, izpuščenimi iz enote za cepitev in enote za destilacijo v nadaljnje čiščenje odpadne vode, je ponovno pridobivanje fenola in drugih organskih spojin (npr. acetona) z ekstrakcijo, ki ji sledi odstranjevanje.

Opis:

Ponovno pridobivanje fenola iz tokov odpadne vode, ki vsebuje fenol, s prilagoditvijo vrednosti pH na manj kot 7, ki ji sledi ekstrakcija s primernim topilom in obdelava odpadne vode, da se odstranijo preostalo topilo in druge spojine z nizkim vreliščem (npr. aceton). Za opis tehnik obdelave glej oddelek 12.2.

7.3   Ostanki

BAT 60:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje količine katrana, namenjenega za odstranitev, iz prečiščevanja fenola je uporaba ene ali obeh spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Zajem materiala

(npr. z destilacijo, krekiranjem)

Glej BAT 17c. Uporaba destilacije za zajem kumena, α-metilstiren fenola itd.

Splošno ustrezna.

b.

Uporaba katrana kot gorivo

Glej BAT 17e.

Splošno ustrezna.

8.   ZAKLJUČKI O BAT ZA PROIZVODNJO ETANOLAMINOV

Zaključki o BAT iz tega oddelka se uporabljajo poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

8.1   Emisije v zrak

BAT 61:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij amoniaka v zrak in za zmanjšanje porabe amoniaka iz postopka proizvodnje vodnih etanolaminov je uporaba večstopenjskega sistema mokrega čiščenja.

Opis:

Za opis mokrega čiščenja glej oddelek 12.1. Nereagirani amoniak se zajame iz izhodnega plina iz odstranjevalnika amoniaka in iz enote za uparjanje z mokrim čiščenjem v vsaj dveh fazah, čemur sledi recikliranje amoniaka nazaj v postopek.

8.2   Emisije v vodo

BAT 62:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij organskih spojin v zrak in emisij organskih spojin iz vakuumskih sistemov v vodo je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Ustvarjanje vakuuma brez vode

Uporaba črpalk s suhim tekom, na primer volumetričnih črpalk.

Ustreznost za obstoječe naprave je lahko omejena zaradi zasnove in/ali operativnih omejitev.

b.

Uporaba vakuumskih črpalk z vodnim obročem z recirkulacijo vode iz obroča

Voda, uporabljena kot tesnilna tekočina črpalke, se recirkulira v ohišje črpalke prek zaprtega kroga z le majhnimi izpusti, tako da je nastajanje odpadne vode kar najmanjše.

Ustrezna samo, kadar ni mogoče uporabiti tehnike a.

Ni ustrezna za destilacijo trietanolamina.

c.

Ponovna uporaba vodnih tokov iz vakuumskih sistemov v postopku

Vračanje vodnih tokov iz vodnih črpalk z obročem ali ejektorjev pare v postopek za zajem organskega materiala in ponovno uporabo vode. Obseg ponovne uporabe vode v postopku je omejen s količino vode, potrebno za postopek.

Ustrezna samo, kadar ni mogoče uporabiti tehnike a.

d.

Kondenzacija organskih spojin (aminov) pred uporabo vakuumskih sistemov

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

8.3   Poraba surovin

BAT 63:

Najboljša razpoložljiva tehnika za učinkovito rabo etilen oksida je kombinacija spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Uporaba presežnega amoniaka

Ohranjanje visoke ravni amoniaka v reakcijski zmesi je učinkovit način zagotavljanja, da se ves etilen oksid pretvori v proizvode.

Splošno ustrezna.

b.

Optimizacija vsebnosti vode v reakciji

Voda se uporablja za pospešitev glavnih reakcij brez spreminjanja porazdelitve proizvoda in brez znatnih stranskih reakcij z etilen oksidom v glikole.

Ustrezna samo za vodni postopek.

c.

Optimizacija pogojev obratovanja v postopku

Določitev in ohranjanje optimalnih pogojev obratovanja (npr. temperatura, tlak, zadrževalni čas) za čim večjo pretvorbo etilen oksida v želeno zmes mono-, di- in trietanolaminov.

Splošno ustrezna.

9.   ZAKLJUČKI O BAT ZA PROIZVODNJO TOLUEN DIIZOCIANATA (TDI) IN METILEN DIFENIL DIIZOCIANATA (MDI)

Zaključki o BAT iz tega oddelka se uporabljajo za proizvodnjo:

dinitrotoluena (DNT) iz toluena,

toluen diamina (TDA) iz DNT,

TDI iz TDA,

metilen difenil diamina (MDA) iz anilina in

MDI iz MDA

ter se uporabljajo poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

9.1   Emisije v zrak

BAT 64:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve z organskimi spojinami, NOX, prekurzorji NOX in SOX, ki se pošljejo v končno čiščenje odpadnih plinov (glej BAT 66) iz naprav za proizvodnjo DNT, TDA in MDA, je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Kondenzacija

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

b.

Mokro čiščenje

Glej oddelek 12.1. V številnih primerih se učinkovitost čiščenja poveča s kemično reakcijo absorbiranega onesnaževalca (delna oksidacija NOX z zajemom dušikove kisline, odstranjevanje kislin s kavstično raztopino, odstranjevanje aminov s kislimi raztopinami, reakcija anilina s formaldehidom v kavstični raztopini).

c.

Termična redukcija

Glej oddelek 12.1.

Ustreznost za obstoječe enote je lahko omejena zaradi razpoložljivosti prostora.

d.

Katalitična redukcija

Glej oddelek 12.1.

BAT 65:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve s HCl in fosgenom, poslanima v končno čiščenje odpadnih plinov, in učinkovitejšo rabo virov je ponovno pridobivanje HCl in fosgena iz tokov procesnih izhodnih plinov v napravah za proizvodnjo TDI in/ali MDI z uporabo ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Absorpcija HCl z mokrim čiščenjem

Glej BAT 8d.

Splošno ustrezna.

b.

Absorpcija fosgena s čiščenjem

Glej oddelek 12.1. Presežni fosgen se absorbira z organskim topilom in vrne v postopek.

Splošno ustrezna.

c.

Kondenzacija HCl/fosgena

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

BAT 66:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij organskih spojin (vključno s kloriranimi ogljikovodiki), HCl in klora v zrak je čiščenje združenih tokov odpadnih plinov s termično oksidacijo, ki ji sledi kavstično pranje.

Opis:

Posamezni tokovi odpadnih plinov iz naprav za proizvodnjo DNT, TDA, TDI, MDA in MDI so združeni v en ali več tokov odpadnih plinov za čiščenje. (Za opis termičnega oksidatorja in čiščenja glej oddelek 12.1.) Namesto termičnega oksidatorja se lahko uporabi sežigalna naprava za skupno čiščenje tekočih odpadkov in odpadnega plina. Kavstično pranje je mokro čiščenje z dodatkom jedkala za povečanje učinkovitosti odstranjevanja HCl in klora.

Preglednica 9.1

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije TVOC, tetraklorometana, Cl2, HCl in PCDD/F v zrak v postopku proizvodnje TDI/MDI

Parameter

Ravni emisij, povezane z BAT

(mg/Nm3, brez popravka za vsebnost kisika)

TVOC

1–5 (26)  (27)

Tetraklorometan

≤ 0,5 g/t proizvedenega MDI (28)

≤ 0,7 g/t proizvedenega TDI (28)

Cl2

< 1 (27)  (29)

HCl

2–10 (27)

PCDD/F

0,025–0,08 ng I-TEQ/Nm3  (27)

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 2.

BAT 67:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij PCDD/F v zrak iz termičnega oksidatorja (glej oddelek 12.1) za čiščenje tokov procesnih izhodnih plinov, ki vsebujejo klor in/ali klorirane spojine, je uporaba spodaj navedene tehnike a, ki ji po potrebi sledi tehnika b.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Hitro ohlajanje

Hitro hlajenje izpušnih plinov za preprečevanje ponovne sinteze PCDD/F.

Splošno ustrezna.

b.

Vbrizgavanje aktivnega oglja

Odstranjevanje PCDD/F z adsorpcijo na aktivno oglje, ki se vbrizga v izpušni plin, čemur sledi odpraševanje.

Ravni emisij, povezane z BAT: glej preglednico 9.1.

9.2   Emisije v vodo

BAT 68:

Najboljša razpoložljiva tehnika je vsaj tako pogosto spremljanje emisij v vodo, kot je navedeno spodaj, v skladu s standardi EN. Če standardi EN niso na voljo, je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba standardov ISO, nacionalnih standardov ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.

Snov/parameter

Naprava

Mesto vzorčenja

Standard(-i)

Najmanjša pogostost spremljanja

Spremljanje v povezavi z

TOC

Naprava za proizvodnjo DNT

Izhod iz enote za predhodno čiščenje

EN 1484

Enkrat na teden (30)

BAT 70

Naprava za proizvodnjo MDI in/ali TDI

Izhod iz naprave

Enkrat na mesec

BAT 72

Anilin

Naprava za proizvodnjo MDA

Izhod iz končnega čiščenja odpadne vode

Standard EN ni na voljo

Enkrat na mesec

BAT 14

Klorirana topila

Naprava za proizvodnjo MDI in/ali TDI

Na voljo so različni standardi EN (npr. EN ISO 15680)

BAT 14

BAT 69:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve z nitritom, nitratom in organskimi spojinami, ki se iz naprave za proizvodnjo DNT izpustijo v čiščenje odpadne vode, je ponovno pridobivanje surovin za zmanjšanje količine odpadne vode in ponovno uporabo vode z uporabo ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Uporaba visoko koncentrirane dušikove kisline

Uporaba visoko koncentrirane HNO3 (npr. približno 99-odstotne) za povečanje učinkovitosti postopka ter zmanjšanje količine odpadne vode in obremenjenosti z onesnaževali.

Ustreznost za obstoječe enote je lahko omejena zaradi zasnove in/ali operativnih omejitev.

b.

Optimizirana regeneracija in predelava izrabljene kisline

Izvajanje regeneracije izrabljene kisline iz nitriranja na način, pri katerem se voda in vsebovane organske snovi tudi zajamejo za ponovno uporabo, z uporabo ustrezne kombinacije uparjanja/destilacije, odstranjevanja in kondenzacije.

Ustreznost za obstoječe enote je lahko omejena zaradi zasnove in/ali operativnih omejitev.

c.

Ponovna uporaba procesne vode za spiranje DNT

Ponovna uporaba procesne vode iz enote za predelavo izrabljene kisline in enote za nitracijo za izpiranje DNT.

Ustreznost za obstoječe enote je lahko omejena zaradi zasnove in/ali operativnih omejitev.

d.

Ponovna uporaba vode iz prve faze izpiranja v postopku

Dušikova in žveplova kislina se ekstrahirata iz organske faze z vodo. Nakisana voda se vrne v postopek za neposredno uporabo ali nadaljnjo obdelavo za zajem materialov.

Splošno ustrezna.

e.

Večkratna uporaba in recirkulacija vode

Ponovna uporaba vode iz pranja, izpiranja in čiščenja opreme, na primer pri protitočnem večstopenjskem pranju organske faze.

Splošno ustrezna.

Količina odpadne vode, povezana z BAT: glej preglednico 9.2

BAT 70:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve z biološko slabo razgradljivimi organskimi spojinami, ki se iz naprave za proizvodnjo DNT izpustijo v nadaljnje čiščenje odpadne vode, je predhodno čiščenje odpadne vode z uporabo ene ali obeh spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Ekstrakcija

Glej oddelek 12.2.

Splošno ustrezna.

b.

Kemična oksidacija

Glej oddelek 12.2.


Preglednica 9.2

Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT, za izpust iz naprave za proizvodnjo DNT na izhodu enote za predhodno čiščenje v nadaljnje čiščenje odpadne vode

Parameter

Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT

(povprečje vrednosti, dobljenih v enem mesecu)

TOC

< 1 kg/t poizvedenega DNT

Specifična količina odpadne vode

< 1 m3/t poizvedenega DNT

S tem povezano spremljanje za TOC je opisano v BAT 68.

BAT 71:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje nastajanja odpadne vode in obremenitve z organskimi snovmi, ki se iz naprave za proizvodnjo TDA izpustijo v čiščenje odpadne vode, je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik a, b in c ter nato uporaba tehnike d.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Uparjanje

Glej oddelek 12.2.

Splošno ustrezna.

b.

Odstranjevanje

Glej oddelek 12.2.

c.

Ekstrakcija

Glej oddelek 12.2.

d.

Ponovna uporaba vode

Ponovna uporaba vode (npr. iz kondenzatov ali pranja) v istem postopku ali drugih postopkih (npr. v napravi za proizvodnjo DNT). Obseg ponovne uporabe vode v obstoječih napravah je lahko omejen zaradi tehničnih omejitev.

Splošno ustrezna.


Preglednica 9.3

Raven okoljske učinkovitosti, povezana z BAT, za izpust iz naprave za proizvodnjo TDA v čiščenje odpadne vode

Parameter

Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT

(povprečje vrednosti, dobljenih v enem mesecu)

Specifična količina odpadne vode

< 1 m3/t poizvedenega TDA

BAT 72:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje obremenitve z organskimi snovmi, ki se iz naprav za proizvodnjo MDI in/ali TDI izpustijo v končno čiščenje odpadne vode, je zajem topil in ponovna uporaba vode z optimizacijo zasnove in delovanja naprave.

Preglednica 9.4

Raven okoljske učinkovitosti, povezana z BAT, za izpust iz naprave za proizvodnjo TDI ali MDI v čiščenje odpadne vode

Parameter

Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT

(povprečje vrednosti, dobljenih v enem letu)

TOC

< 0,5 kg/t proizvoda (TDI ali MDI) (31)

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 68.

BAT 73:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve z organskimi snovmi, ki se iz naprave za proizvodnjo MDA izpustijo v nadaljnje čiščenje odpadne vode, je predelava organskega materiala z uporabo ene od spodaj navedenih tehnik ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Uparjanje

Glej oddelek 12.2. Uporaba za lažjo ekstrakcijo (glej tehniko b).

Splošno ustrezna.

b.

Ekstrakcija

Glej oddelek 12.2. Uporaba za zajem/odstranjevanje MDA.

Splošno ustrezna.

c.

Odstranjevanje pare

Glej oddelek 12.2. Uporaba za zajem/odstranjevanje anilina in metanola.

Ustreznost za metanol je odvisna od ocene drugih možnosti kot del strategije za upravljanje in čiščenje odpadnih voda.

d.

Destilacija

Glej oddelek 12.2. Uporaba za zajem/odstranjevanje anilina in metanola.

9.3   Ostanki

BAT 74:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje količine organskih ostankov, namenjenih za odstranitev, iz naprave za proizvodnjo TDI je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

Tehnike za preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja odpadkov

a.

Zmanjšanje nastajanja ostankov z visokim vreliščem v sistemih za destiliranje

Glej BAT 17b.

Ustrezna samo za nove destilacijske enote ali večje posodobitve naprav.

Tehnike za zajem organskega materiala za ponovno uporabo ali recikliranje

b.

Povečano ponovno pridobivanje TDI z uparjanjem ali nadaljnjo destilacijo

Ostanki iz destilacije se dodatno obdelajo, da se ponovno pridobi največja možna količina TDI, ki ga vsebujejo, na primer z uporabo tankoslojnega uparjalnika ali drugih enot za destilacijo s kratko potjo, nato pa še z uporabo sušilnika.

Ustrezna samo za nove destilacijske enote ali večje posodobitve naprav.

c.

Ponovno pridobivanje TDA s kemično reakcijo

Katrani se obdelajo, da se ponovno pridobi TDA s kemično reakcijo (npr. hidrolizo).

Ustrezna samo za nove naprave ali večje posodobitve naprav.

10.   ZAKLJUČKI O BAT ZA PROIZVODNJO ETILEN DIKLORIDA IN MONOMERA VINIL KLORIDA

Zaključki o BAT iz tega oddelka se uporabljajo poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

10.1   Emisije v zrak

10.1.1   Raven emisij, povezana z BAT, za emisije v zrak iz peči za krekiranje EDC

Preglednica 10.1

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije NOX v zrak iz peči za krekiranje EDC

Parameter

Ravni emisij, povezane z BAT (32)  (33)  (34)

(dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja)

(mg/Nm3 pri 3 vol. % O2)

NOx

50–100

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 1.

10.1.2   Tehnike in raven emisij, povezana z BAT, za emisije v zrak iz drugih virov

BAT 75:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve z organskimi snovmi, ki se pošljejo v končno čiščenje odpadnih plinov, in zmanjšanje porabe surovin je uporaba vseh spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

V proces vključene tehnike

a.

Nadzor kakovosti dovajanih materialov

Nadzor kakovosti dovajanih materialov za kar najmanjše nastajanje ostankov (npr. vsebnost propana in acetilena v etilenu, vsebnost broma v kloru, vsebnost acetilena v vodikovem kloridu).

Splošno ustrezna.

b.

Uporaba kisika namesto zraka za oksikloriranje

Ustrezna samo za nove naprave za oksikloriranje ali večje posodobitve naprav za oksikloriranje.

Tehnike za zajem organskega materiala

c.

Kondenzacija z ohlajeno vodo ali hladilnimi sredstvi

Uporaba kondenzacije (glej oddelek 12.1) z ohlajeno vodo ali hladilnimi sredstvi, kot je amoniak ali propilen, za zajetje organskih spojin iz posamičnih tokov izpuščenih plinov pred pošiljanjem v končno čiščenje.

Splošno ustrezna.

BAT 76:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij organskih spojin (vključno s halogeniranimi spojinami), HCl in Cl2 v zrak je čiščenje združenih tokov odpadnih plinov iz proizvodnje EDC in/ali VCM s termičnim oksidatorjem, ki mu sledi dvostopenjsko mokro čiščenje.

Opis:

Za opis termičnega oksidatorja ter mokrega in kavstičnega pranja glej oddelek 12.1. Termična oksidacija se lahko izvede v napravi za sežiganje tekočih odpadkov. V tem primeru temperatura oksidacije presega 1 100 °C pri najkrajšem zadrževalnem času 2 sekundi, čemur sledi hitro hlajenje izpušnih plinov za preprečevanje ponovne sinteze PCDD/F.

Čiščenje se izvaja v dveh fazah: mokro čiščenje z vodo in običajno zajem klorovodikove kisline, čemur sledi mokro čiščenje z jedkalom.

Preglednica 10.2

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije TVOC, vsote EDC in VCM, Cl2, HCl in PCDD/F v zrak pri proizvodnji EDC/VCM

Parameter

Ravni emisij, povezane z BAT

(dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja)

(mg/Nm3 pri 11 vol. % O2)

TVOC

0,5–5

Vsota EDC in VCM

< 1

Cl2

< 1–4

HCl

2–10

PCDD/F

0,025–0,08 ng I-TEQ/Nm3

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 2.

BAT 77:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij PCDD/F v zrak iz termičnega oksidatorja (glej oddelek 12.1) za čiščenje tokov procesnih izhodnih plinov, ki vsebujejo klor in/ali klorirane spojine, je uporaba spodaj navedene tehnike a, ki ji po potrebi sledi tehnika b.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Hitro ohlajanje

Hitro hlajenje izpušnih plinov za preprečevanje ponovne sinteze PCDD/F.

Splošno ustrezna.

b.

Vbrizgavanje aktivnega oglja

Odstranjevanje PCDD/F z adsorpcijo na aktivno oglje, ki se vbrizga v izpušni plin, čemur sledi odpraševanje.

Ravni emisij, povezane z BAT: glej preglednico 10.2.

BAT 78:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij prahu in CO v zrak iz odstranjevanja oblog koksa iz cevi naprav za krekiranje je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik za zmanjšanje pogostosti odstranjevanja oblog koksa in ene od spodaj navedenih tehnik za zmanjšanje emisij ali njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Ustreznost

Tehnike za zmanjšanje pogostosti odstranjevanja oblog koksa

a.

Optimizacija termičnega odstranjevanja oblog koksa

Optimizacija operativnih pogojev, tj. zračnega toka, temperature in vsebnosti pare v celotnem ciklu odstranjevanja oblog koksa, za kar najučinkovitejše odstranjevanje koksa.

Splošno ustrezna.

b.

Optimizacija mehanskega odstranjevanja oblog koksa

Optimizacija mehanskega odstranjevanja oblog koksa (npr. peskanje) za kar največjo odstranitev koksa kot prahu.

Splošno ustrezna.

Tehnike za zmanjšanje emisij

c.

Mokro čiščenje prahu

Glej oddelek 12.1.

Ustrezna samo za termično odstranjevanje oblog koksa.

d.

Ciklonski ločevalnik

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

e.

Tekstilni filter

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

10.2   Emisije v vodo

BAT 79:

Najboljša razpoložljiva tehnika je vsaj tako pogosto spremljanje emisij v vodo, kot je navedeno spodaj, v skladu s standardi EN. Če standardi EN niso na voljo, je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba standardov ISO, nacionalnih standardov ali drugih mednarodnih standardov, s katerimi se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki.

Snov/parameter

Naprava

Mesto vzorčenja

Standard(-i)

Najmanjša pogostost spremljanja

Spremljanje v povezavi z

EDC

Vse naprave

Izhod iz odstranjevalnika odpadne vode

EN ISO 10301

Enkrat na dan

BAT 80

VCM

Baker

Naprava za oksikloriranje z uporabo lebdeče plasti

Izhod iz predhodnega čiščenja za odstranitev trdnih snovi

Na voljo so različni standardi EN, na primer EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2

Enkrat na dan (35)

BAT 81

PCDD/F

Standard EN ni na voljo

Enkrat na 3 mesece

Skupne suspendirane trdne snovi (TSS)

EN 872

Enkrat na dan (35)

Baker

Naprava za oksikloriranje z uporabo lebdeče plasti

Izhod iz končnega čiščenja odpadne vode

Na voljo so različni standardi EN, na primer EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2

Enkrat na mesec

BAT 14 in BAT 81

EDC

Vse naprave

EN ISO 10301

Enkrat na mesec

BAT 14 in BAT 80

PCDD/F

Standard EN ni na voljo

Enkrat na 3 mesece

BAT 14 in BAT 81

BAT 80:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje obremenitve s kloriranimi spojinami, ki se izpustijo v nadaljnje čiščenje odpadne vode, in zmanjšanje emisij v zrak iz sistemov za zbiranje in čiščenje odpadne vode je uporaba hidrolize in odstranjevanja čim bližje vira.

Opis:

Za opis hidrolize in odstranjevanja glej oddelek 12.2. Hidroliza se izvaja pri alkalnem pH za razgradnjo kloralhidrata iz postopka oksikloriranja. S tem nastane kloroform, ki se nato odstrani z odstranjevanjem, skupaj z EDC in VCM.

Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT: glej preglednico 10.3.

Ravni emisij, povezane z BAT, za neposredne emisije v sprejemno vodno telo ob izhodu iz končnega čiščenja: glej preglednico 10.5.

Preglednica 10.3

Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT, za klorirane ogljikovodike v odpadni vodi pri izhodu iz odstranjevalnika odpadne vode

Parameter

Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT

(povprečje vrednosti, dobljenih v enem mesecu) (36)

EDC

0,1–0,4 mg/l

VCM

< 0,05 mg/l

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 79.

BAT 81:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij PCDD/F in bakra iz postopka oksikloriranja v vodo je uporaba spodaj navedene tehnike a, ali namesto tega tehnike b skupaj z ustrezno kombinacijo tehnik c, d in e.

Tehnika

Opis

Ustreznost

V proces vključene tehnike

a.

Zasnova z mirujočo plastjo za oksikloriranje

Zasnova reakcije oksikloriranja: v reaktorju z mirujočo plastjo se zmanjša količina katalizatorskih delcev, ki jih odnaša v plinasti tok na vrhu.

Ni ustrezna za obstoječe naprave z uporabo lebdeče plasti.

b.

Ciklonski ločevalnik ali filtrirni sistem s suhim katalizatorjem

Ciklonski ločevalnik ali filtrirni sistem s suhim katalizatorjem zmanjša izgube katalizatorja iz reaktorja in s tem tudi njihov prenos v odpadno vodo.

Ustrezna samo za naprave z uporabo lebdeče plasti.

Predhodno čiščenje odpadnih voda

c.

Kemično obarjanje

Glej oddelek 12.2. Kemično obarjanje se uporablja za odstranjevanje raztopljenega bakra.

Ustrezna samo za naprave z uporabo lebdeče plasti.

d.

Koagulacija in flokulacija

Glej oddelek 12.2.

Ustrezna samo za naprave z uporabo lebdeče plasti.

e.

Membranska filtracija (mikro- ali ultrafiltracija)

Glej oddelek 12.2.

Ustrezna samo za naprave z uporabo lebdeče plasti.


Preglednica 10.4

Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT, za emisije v vodo iz proizvodnje EDC prek oksikloriranja na izhodu iz predhodnega čiščenja za odstranjevanje trdnih snovi v napravah z uporabo lebdeče plasti

Parameter

Ravni okoljske učinkovitosti, povezane z BAT

(povprečje vrednosti, dobljenih v enem letu)

Baker

0,4–0,6 mg/l

PCDD/F

< 0,8 ng I-TEQ/l

Skupne suspendirane trdne snovi (TSS)

10–30 mg/l

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 79.

Preglednica 10.5

Ravni emisij, povezane z BAT, za neposredne emisije bakra, EDC in PCDD/F v sprejemno vodno telo iz proizvodnje EDC

Parameter

Ravni emisij, povezane z BAT

(povprečje vrednosti, dobljenih v enem letu)

Baker

0,04–0,2 g/t EDC, proizvedenega z oksikloriranjem (37)

EDC

0,01–0,05 g/t prečiščenega EDC (38)  (39)

PCDD/F

0,1– 0,3 μg I-TEQ/t EDC, proizvedenega z oksikloriranjem

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 79.

10.3   Energijska učinkovitost

BAT 82:

Najboljša razpoložljiva tehnika za učinkovito rabo energije je uporaba vrelnega reaktorja za neposredno kloriranje etilena.

Opis:

Reakcija v sistemu vrelnega reaktorja za neposredno kloriranje etilena se običajno izvaja pri temperaturi od manj kot 85 °C do 200 °C. V nasprotju z nizkotemperaturnim postopkom omogoča učinkovit zajem in ponovno uporabo toplote reakcije (npr. za destilacijo EDC).

Ustreznost:

Ustrezna samo za nove naprave za neposredno kloriranje

BAT 83:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje porabe energije v pečeh za krekiranje EDC je uporaba pospeševalcev kemijske pretvorbe.

Opis:

Pospeševalci, kot so klor ali druge vrste, ki tvorijo radikale, se uporabljajo za izboljšanje reakcije krekiranja ter zmanjšanje temperature reakcije in s tem potrebnega dovajanja toplote. Pospeševalci lahko nastajajo v samem postopku ali pa se dodajo.

10.4   Ostanki

BAT 84:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje količine koksa, namenjenega za odstranitev, iz naprav za proizvodnjo VCM je uporaba kombinacije spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Uporaba pospeševalcev pri krekiranju

Glej BAT 83.

Splošno ustrezna.

b.

Hitro ohlajanje plinastega toka iz krekiranja EDC

Plinasti tok iz krekiranja EDC se ohlaja z neposrednim stikom s hladnim EDC v stolpu za zmanjšanje nastajanja koksa. V nekaterih primerih se tok hladi s toplotno izmenjavo s hladnim dovajanim tekočim EDC pred ohlajanjem.

Splošno ustrezna.

c.

Predhodno uparjanje dovajanega EDC

Nastajanje koksa se zmanjša z uparjanjem EDC pred dovajanjem v reaktor za odstranitev prekurzorjev koksa z visokim vreliščem.

Ustrezna samo za nove naprave ali večje posodobitve naprav.

d.

Gorilniki s ploskim plamenom (flat flame)

Vrsta gorilnika v peči, ki zmanjšuje vroče točke na stenah cevi naprave za krekiranje.

Ustrezna samo za nove peči ali večje posodobitve naprav.

BAT 85:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje količine nevarnih odpadkov, namenjenih za odstranitev, in učinkovitejšo rabo virov je uporaba vseh spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Hidrogeniranje acetilena

HCl nastaja pri reakciji krekiranja EDC in se zajame z destilacijo.

Hidrogeniranje acetilena, prisotnega v tem toku HCl, se izvaja za zmanjšanje nastajanja neželenih spojin med oksikloriranjem. Priporočljive so vrednosti acetilena pod 50 ppmv na izhodu iz enote za hidrogeniranje.

Ustrezna samo za nove naprave ali večje posodobitve naprav.

b.

Zajem in ponovna uporaba HCl iz sežiganja tekočih odpadkov

HCl se zajame iz izhodnega plina sežigalne naprave z mokrim čiščenjem z vodo ali razredčeno HCl (glej oddelek 12.1) in ponovno uporabi (npr. v napravi za oksikloriranje).

Splošno ustrezna.

c.

Izolacija kloriranih spojin za uporabo

Izolacija in po potrebi prečiščenje stranskih proizvodov za uporabo (npr. monokloroetan in/ali 1,1,2-trikloroetan, slednji za proizvodnjo 1,1-dikloroetilena).

Ustrezna samo za nove destilacijske enote ali večje posodobitve naprav.

Ustreznost je lahko omejena zaradi pomanjkanja razpoložljivih uporab teh spojin.

11.   ZAKLJUČKI O BAT ZA PROIZVODNJO VODIKOVEGA PEROKSIDA

Zaključki o BAT iz tega oddelka se uporabljajo poleg splošnih zaključkov o BAT iz oddelka 1.

11.1   Emisije v zrak

BAT 86:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zajem topil in zmanjšanje emisij organskih spojin v zrak iz vseh enot, razen enote za hidrogeniranje, je uporaba ustrezne kombinacije spodaj navedenih tehnik. V primeru uporabe zraka v oksidacijski enoti to vključuje vsaj tehniko d. V primeru uporabe čistega kisika v oksidacijski enoti to vključuje vsaj tehniko b z uporabo hlajene vode.

Tehnika

Opis

Ustreznost

V proces vključene tehnike

a.

Optimizacija postopka oksidacije

Optimizacija postopka vključuje povišan oksidacijski tlak in znižano oksidacijsko temperaturo za zmanjšanje koncentracije pare topila v procesnem izhodnem plinu.

Ustrezna samo za nove oksidacijske enote ali večje posodobitve naprav.

b.

Tehnike za zmanjšanje odnašanja trdnih snovi in/ali tekočin

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

Tehnike za zajem topila za ponovno uporabo

c.

Kondenzacija

Glej oddelek 12.1.

Splošno ustrezna.

d.

Adsorpcija (regenerativna)

Glej oddelek 12.1.

Ni ustrezna za procesni izhodni plin iz oksidacije s čistim kisikom.


Preglednica 11.1

Ravni emisij, povezane z BAT, za emisije TVOC v zrak iz oksidacijske enote

Parameter

Raven emisij, povezana z BAT (40)

(dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja) (41)

(brez popravka za vsebnost kisika)

TVOC

5–25 mg/Nm3  (42)

S tem povezano spremljanje je opisano v BAT 2.

BAT 87:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje emisij organskih spojin v zrak iz enote za hidrogeniranje pri zagonu je uporaba kondenzacije in/ali adsorpcije.

Opis:

Za opis kondenzacije in adsorpcije glej oddelek 12.1.

BAT 88:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje emisij benzena v zrak in vodo je neuporaba benzena v delovni raztopini.

11.2   Emisije v vodo

BAT 89:

Najboljša razpoložljiva tehnika za zmanjšanje količine odpadne vode in obremenitve z organskimi snovmi, ki se izpustijo v čiščenje odpadne vode, je uporaba obeh spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

Ustreznost

a.

Optimizirana separacija tekoče faze

Separacija organske in vodne faze z ustrezno zasnovo in upravljanjem (npr. zadosten zadrževalni čas, zaznavanje in nadzor meje faze) za preprečevanje kakršnega koli odnašanja neraztopljenega organskega materiala.

Splošno ustrezna.

b.

Ponovna uporaba vode

Ponovna uporaba vode, na primer iz čiščenja ali separacije tekoče faze. Obseg ponovne uporabe vode v postopku je odvisen od premislekov glede kakovosti proizvoda.

Splošno ustrezna.

BAT 90:

Najboljša razpoložljiva tehnika za preprečevanje ali zmanjšanje emisij biološko slabo odstranljivih organskih spojin v vodo je uporaba ene od spodaj navedenih tehnik.

Tehnika

Opis

a.

Adsorpcija

Glej oddelek 12.2. Adsorpcija se izvaja pred pošiljanjem tokov odpadne vode v končno biološko čiščenje.

b.

Sežiganje odpadne vode

Glej oddelek 12.2.

Ustreznost:

Ustrezna samo za tokove odpadne vode, ki nosijo glavno obremenitev z organskimi snovmi iz naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida, in če je zmanjšanje obremenitve s TOC iz naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida z biološkim čiščenjem manjše od 90 %.

12.   OPIS TEHNIK

12.1   Tehnike čiščenja procesnih izhodnih plinov in odpadnih plinov

Tehnika

Opis

Adsorpcija

Tehnika za odstranjevanje spojin iz procesnega izhodnega plina ali toka odpadnega plina z zadržanjem na trdni površini (običajno aktivno oglje). Adsorpcija je lahko regenerativna ali neregenerativna (glej spodaj).

Adsorpcija (neregenerativna)

Pri neregenerativni adsorpciji se izrabljeni adsorbent ne regenerira, temveč se odstrani.

Adsorpcija (regenerativna)

Adsorpcija, pri kateri se adsorbat pozneje desorbira, na primer s paro (pogosto na kraju samem) za ponovno uporabo ali odstranitev, adsorbent pa se ponovno uporabi. Za neprekinjeno delovanje običajno hkrati delujeta več kot dva adsorberja, pri čemer en deluje v načinu desorpcije.

Katalitični oksidator

Oprema za zmanjševanje emisij, ki oksidira gorljive spojine v toku procesnega izhodnega plina ali odpadnega plina z zrakom ali kisikom v katalizatorski plasti. Katalizator omogoča oksidacijo pri nižjih temperaturah in v manjši opremi v primerjavi s termičnim oksidatorjem.

Katalitična redukcija

NOx se reducira v prisotnosti katalizatorja in redukcijskega plina. V nasprotju s SCR se ne doda amoniak in/ali sečnina.

Kavstično pranje

Odstranjevanje kislih onesnaževal iz plinskega toka s čiščenjem z alkalno raztopino.

Keramični/kovinski filter

Keramični filtri. Kadar je treba odstraniti kisle spojine, kot so HCl, NOX, SOX in dioksini, je filter opremljen s katalizatorji in morda je potrebno vbrizganje reagentov.

Pri kovinskih filtrih se izvaja površinska filtracija s sintiranimi poroznimi elementi kovinskega filtra.

Kondenzacija

Tehnika za odstranjevanje hlapov organskih in anorganskih spojin iz toka procesnega izhodnega plina ali toka odpadnega plina z znižanjem njegove temperature pod rosišče, tako da se hlapi utekočinijo. Glede na potreben razpon operativne temperature obstajajo različne metode kondenzacije, na primer hlajenje vode, ohlajena voda (temperatura je običajno približno 5 °C) ali hladilna sredstva, kot sta amoniak ali propen.

Ciklonski ločevalnik (suh ali moker)

Oprema za odstranitev prahu iz procesnega izhodnega plina ali tokov odpadnega plina s centrifugalnimi silami, običajno v stožčasti komori.

Elektrostatični filter (suh ali moker)

Naprava za nadzor delcev, ki uporablja električne sile za premikanje delcev, ki jih odnaša znotraj toka procesnega izhodnega plina ali toka odpadnega plina, na zbiralne plošče. Odneseni delci dobijo električni naboj, ko gredo skozi korono, kjer se pretakajo plinasti ioni. Elektrode sredi pretočne poti so stalno pod visoko napetostjo in ustvarjajo električno polje, ki delce sili na stene zbiralnika.

Tekstilni filter

Porozna tkanina ali klobučevina, skozi katero se odvajajo plini, da se z uporabo sita ali drugih mehanizmov odstranijo delci. Tekstilni filtri so lahko v obliki ponjav, vložkov ali vreč, pri čemer je več posameznih enot tekstilnih filtrov združenih v skupino.

Membransko ločevanje

Odpadni plin se stisne in pošlje skozi membrano, ki selektivno prepušča organske hlape. Obogateni permeat se lahko predela za zajem z metodami, kot sta kondenzacija ali adsorpcija, ali se zmanjšajo njegove emisije, na primer s katalitično oksidacijo. Postopek je najprimernejši za višje koncentracije hlapov. Večinoma je potrebno nadaljnje čiščenje, da se dosežejo ravni koncentracije, ki so dovolj nizke za izpust.

Izločevalnik kapljic

Običajno filtri z mrežastimi slojnicami (npr. naprave za odstranjevanje meglice, naprave za odstranjevanje meglice), ki so običajno iz tkanega ali pletenega kovinskega ali sintetičnega monofilamenta v naključni ali posebni postavitvi. Izločevalnik kapljic deluje kot globinska filtracija v sloju, ki poteka po celotni globini filtra. Trdni delci prahu ostanejo v filtru, dokler ta ni zasičen in ga je treba očistiti s spiranjem. Če se izločevalnik kapljic uporablja za zbiranje kapljic in/ali aerosolov, slednji filter tudi, ko se odcedijo kot tekočina. Deluje z mehanskim prestrezanjem in je odvisen od hitrosti. Tudi ločevalniki z lopaticami v naklonu se pogosto uporabljajo kot izločevalniki kapljic.

Regenerativni termični oksidator (RTO)

Posebna vrsta termičnega oksidatorja (glej spodaj), pri katerem se vhodni tok odpadnega plina ogreje s slojem s keramičnimi polnili, ko potuje skozenj pred vstopom v zgorevalno komoro. Prečiščeni vroči plini iz te komore izstopijo s prehodom prek sloja (ali več slojev) s keramičnimi polnili (ohlajenega z vhodnim tokom odpadnega plina v prejšnjem ciklu zgorevanja). Ta ponovno ogreti sloj s polnili nato začne nov cikel zgorevanja s predhodnim ogrevanjem novega vhodnega toka odpadnega plina. Običajna temperatura zgorevanja je 800–1 000  °C.

Čiščenje

Čiščenje ali absorpcija je odstranjevanje onesnaževal iz plinskega toka s stikom s tekočim topilom, pogosto vodo (glej „mokro čiščenje“). Vključuje lahko kemično reakcijo (glej „kavstično pranje“). V nekaterih primerih se lahko iz topila ponovno pridobijo spojine.

Selektivna katalitična redukcija (SCR)

Redukcija NOX v dušik na katalitični oblogi, pri čemer dušik reagira z amoniakom (običajno v vodni raztopini) pri optimalni obratovalni temperaturi približno 300–450 °C. Uporabi se lahko več plasti katalizatorja.

Selektivna nekatalitična redukcija (SNCR)

Redukcija NOX v dušik, pri čemer dušik reagira z amoniakom ali sečnino pri visoki temperaturi. Razpon obratovalne temperature je treba ohranjati med 900 in 1 050  °C.

Tehnike za zmanjšanje odnašanja trdnih snovi in/ali tekočin

Tehnike, ki zmanjšujejo prenašanje kapljic ali delcev v plinskih tokovih (npr. iz kemijskih postopkov, kondenzatorjev, destilacijskih kolon) z mehanskimi napravami, kot so komore za usedanje, izločevalniki kapljic, ciklonski ločevalniki in ločilni bobni (knock-out drums).

Termični oksidator

Oprema za zmanjševanje, ki oksidira gorljive spojine v toku procesnih izhodnih plinov ali odpadnih plinov, in sicer tako, da se v zgorevalni komori z zrakom ali kisikom segrevajo do temperature, ki je nad njeno točko samovžiga, in ohranijo na visoki temperaturi dovolj dolgo, da se konča zgorevanje v ogljikov dioksid in vodo.

Termična redukcija

NOX se reducira pri povišani temperaturi v prisotnosti redukcijskega plina v dodatni zgorevalni komori, kjer poteka postopek oksidacije, vendar pri nizki ravni kisika/pomanjkanju kisika. V nasprotju s SNCR se ne doda amoniak in/ali sečnina.

Dvostopenjski filter za prah

Naprava za filtracijo s kovinsko gazo. V prvi fazi filtracije nastane filtrna pogača, dejanska filtracija pa poteka v drugi fazi. Fazi v sistemu se izmenjujeta glede na padec tlaka v filtru. Mehanizem za odstranjevanje filtriranega prahu je vgrajen v sistem.

Mokro čiščenje

Glej „čiščenje“ zgoraj. Čiščenje, pri katerem je uporabljeno topilo voda ali vodna raztopina, na primer kavstično pranje za zmanjševanje emisij HCl. Glej tudi „mokro čiščenje prahu“.

Mokro čiščenje prahu

Glej „mokro čiščenje“ zgoraj. Mokro čiščenje prahu vključuje ločevanje prahu z močnim mešanjem vhodnega plina z vodo, večinoma v kombinaciji z odstranjevanjem grobih delcev z uporabo centrifugalne sile. Za ta namen se plin v notranjosti sprosti tangencialno. Odstranjeni trdni prah se zbira na dnu pralnika za prah.

12.2   Tehnike čiščenja odpadne vode

Vse spodaj navedene tehnike se lahko uporabljajo tudi za čiščenje vodnih tokov, da se omogoči ponovna uporaba/recikliranje vode. Večina se uporablja tudi za zajem organskih spojin iz tokov procesne vode.

Tehnika

Opis

Adsorpcija

Metoda separacije, pri kateri se spojine (tj. onesnaževala) v tekočini (tj. odpadni vodi) zadržijo na trdni površini (običajno aktivno oglje).

Kemična oksidacija

Organske spojine oksidirajo z ozonom ali vodikovim peroksidom, kar se lahko pospeši s katalizatorji ali UV-žarčenjem, da se pretvorijo v manj škodljive in biološko lažje razgradljive spojine.

Koagulacija in flokulacija

Koagulacija in flokulacija se uporabljata za ločevanje suspendiranih trdnih snovi iz odpadnih voda in se pogosto izvajata v zaporednih korakih. Koagulacija se izvede z dodatkom koagulantov z nasprotnim nabojem od naboja suspendiranih trdnih snovi. Flokulacija se izvaja z dodajanjem polimerov, tako da trki mikroflokul povzročijo povezovanje polimerov v večje kosme.

Destilacija

Destilacija je tehnika za ločevanje spojin z različnimi vrelišči z delnim uparjanjem in ponovno kondenzacijo.

Destilacija odpadne vode je odstranjevanje onesnaževal z nizkim vreliščem iz odpadne vode z njihovim prenosom v parno fazo. Destilacija se izvaja v kolonah, opremljenih s prekati ali polnilom, in nato v kondenzatorju.

Ekstrakcija

Raztopljena onesnaževala se prenesejo iz faze odpadne vode v organsko topilo, na primer v protitočnih kolonah ali sistemih mešalnikov-usedalnikov. Po fazni separaciji se topilo očisti, na primer z destilacijo, in vrne v ekstrakcijo. Ekstrakt, ki vsebuje onesnaževala, se odstrani ali vrne v postopek. Izgube topila v odpadni vodi se nadzorujejo v nadaljevanju z ustreznim nadaljnjim čiščenjem (npr. odstranjevanje).

Uparjanje

Uporaba destilacije (glej zgoraj) za koncentriranje vodnih raztopin snovi z visokim vreliščem za nadaljnjo uporabo, predelavo ali odstranitev (npr. sežiganje odpadne vode) s prenosom vode v parno fazo. Običajno se izvaja v večstopenjskih enotah z naraščajočim vakuumom, da se zmanjša potreba po energiji. Vodni hlapi se kondenzirajo, da se ponovno uporabijo ali izpustijo kot odpadna voda.

Filtracija

Separacija trdnih snovi iz nosilca odpadne vode tako, da se usmerijo skozi porozni medij. Vključuje različne vrste tehnik, na primer peščeno filtracijo, mikrofiltracijo in ultrafiltracijo.

Flotacija

Postopek ločevanja trdnih ali tekočih delcev iz faze odpadne vode tako, da se vežejo na drobne mehurčke plina, običajno zraka. Plavajoči delci se naberejo na vodni površini, od koder se odstranijo s posnemali.

Hidroliza

Kemična reakcija, pri kateri organska ali anorganska spojina reagira z vodo, običajno za pretvorbo spojin, ki niso biološko razgradljive, v take, ki so, in strupenih spojin v nestrupene. Da se reakcija omogoči ali pospeši, se hidroliza izvaja pri povišani temperaturi in, po možnosti, tlaku (termoliza) ali z dodatkom močnih baz ali kislin ali s katalizatorjem.

Obarjanje

Pretvorba raztopljenih onesnaževal (npr. kovinskih ionov) v netopne spojine z reakcijo z dodanimi sredstvi za obarjanje. Trdne oborine, ki nastanejo, se nato ločijo z usedanjem, flotacijo ali filtracijo.

Usedanje

Ločevanje suspendiranih delcev in suspendiranega materiala z gravitacijskim usedanjem.

Odstranjevanje

Hlapne spojine se iz vodne faze odstranijo s plinsko fazo (npr. s paro, dušikom ali zrakom), ki se spusti skozi tekočino, nato pa se zajamejo (npr. s kondenzacijo) za nadaljnjo uporabo ali odstranitev. Učinkovitost odstranjevanja se lahko poveča s povišanjem temperature ali znižanjem tlaka.

Sežiganje odpadne vode

Oksidacija organskih in anorganskih onesnaževal z zrakom in hkratno uparjanje vode pri normalnem tlaku in temperaturah med 730 in 1 200  °C. Sežiganje odpadne vode je običajno samovzdrževano pri ravneh KPK, ki so višje od 50 g/l. V primeru majhnih obremenitev z organskimi snovmi je potrebno podporno/pomožno gorivo.

12.3   Tehnike za zmanjšanje emisij v zrak iz zgorevanja

Tehnika

Opis

Izbira (podpornega) goriva

Uporaba goriva (vključno s podpornim/pomožnim gorivom) z majhno vsebnostjo spojin, ki potencialno tvorijo onesnaževala (npr. nižja vsebnost žvepla, pepela, dušika, živega srebra, fluora ali klora v gorivu).

Gorilnik z majhnimi emisijami NOX in gorilnik z izjemno majhnimi emisijami NOX

Tehnologija temelji na načelih zmanjšanja najvišjih temperatur plamenov, zaradi česar pride do časovnega zamika pri zgorevanju, pri čemer je zgorevanje popolno, in se poveča prenos toplote (povečana emisivnost plamena). Poleg tega se lahko uporablja prilagojena zasnova zgorevalne komore peči. Zasnova gorilnikov z izjemno majhnimi emisijami NOX vključuje stopenjsko dovajanje (zraka/)goriva in recirkulacijo izpušnih/dimnih plinov.


(1)  Pri vsakem parametru, za katerega zaradi omejitev v zvezi z vzorčenjem ali analitičnih omejitev 30-minutno vzorčenje ni primerno, se uporabi drugo ustrezno obdobje vzorčenja.

(2)  Za poliklorirane dibenzo-p-dioksine/dibenzofurane se uporablja od 6- do 8-urno obdobje vzorčenja.

(3)  Časovno sorazmerni sestavljeni vzorci se lahko uporabijo, če je mogoče dokazati zadostno stabilnost pretoka.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/119/EU z dne 10. februarja 2012 o določitvi pravil v zvezi z navodili o zbiranju podatkov, pripravi referenčnih dokumentov BAT in zagotavljanju njihove kakovosti v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (UL L 63, 2.3.2012, str. 1).

(5)  Splošni standardi EN za stalne meritve so EN 15267-1, EN 15267-2 in EN 15267-3 ter EN 14181. Standardi EN za redne meritve so navedeni v preglednici.

(6)  Se nanaša na skupno nazivno vhodno toplotno moč vseh procesnih peči/grelnikov, povezanih z odvodnikom, v katerih nastajajo emisije.

(7)  V primeru procesnih peči/grelnikov z nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 100 MWth, ki obratujejo manj kot 500 ur na leto, se lahko pogostost spremljanja zmanjša na vsaj enkrat letno.

(8)  Najmanjša pogostost spremljanja za redne meritve se lahko zmanjša na enkrat na šest mesecev, če se dokaže, da so ravni emisij dovolj stabilne.

(9)  Spremljanje prahu se ne uporablja, kadar se sežigajo izključno plinasta goriva.

(10)  Spremljanje NH3 se uporablja samo pri uporabi SCR ali SNCR.

(11)  Če v procesnih pečeh/grelnikih zgorevajo plinasta goriva in/ali olje z znano vsebnostjo žvepla in se ne izvaja razžvepljevanje dimnih plinov, se lahko stalno spremljanje nadomesti z rednim spremljanjem z najmanjšo pogostostjo izvajanja enkrat na tri mesece ali z izračunom, ki zagotavlja z znanstvenega vidika enako kakovostne podatke.

(12)  Spremljanje se uporablja, če je onesnaževalo prisotno v odpadnem plinu, na podlagi popisa tokov odpadnih plinov iz zaključkov o BAT za čiščenje odpadnih voda in plinov ter ravnanje z njimi v kemijski industriji.

(13)  Najmanjša pogostost spremljanja za redne meritve se lahko zmanjša na vsaj enkrat na leto, če se dokaže, da so ravni emisij dovolj stabilne.

(14)  Vsi (drugi) postopki/viri, kjer je onesnaževalo prisotno v odpadnem plinu, na podlagi popisa tokov odpadnih plinov iz zaključkov o BAT za čiščenje odpadnih voda in plinov ter ravnanje z njimi v kemijski industriji.

(15)  EN 15058 – in obdobje vzorčenja – je treba prilagoditi tako, da so merjene vrednosti reprezentativne za celoten cikel odstranjevanja oblog koksa.

(16)  EN 13284-1 – in obdobje vzorčenja – je treba prilagoditi tako, da so merjene vrednosti reprezentativne za celoten cikel odstranjevanja oblog koksa.

(17)  Spremljanje se uporablja, če so v odpadnem plinu prisotni klor in/ali klorirane spojine in če se uporablja toplotna obdelava.

(18)  Kadar se dimni plini iz dveh ali več peči izpuščajo skozi skupni odvodnik, se ravni emisij, povezane z BAT, uporabljajo za združeni izpust iz odvodnika.

(19)  Ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo pri odstranjevanju oblog koksa.

(20)  Za CO se ne uporablja nobena raven emisij, povezana z BAT. Okvirno je raven emisij CO na splošno 10–50 mg/Nm3, izražena kot dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja.

(21)  Raven emisij, povezana z BAT, se uporablja samo pri uporabi SCR ali SNCR.

(22)  Spodnja meja razpona se doseže z uporabo termičnega oksidatorja v postopku s srebrom.

(23)  Raven emisij, povezana z BAT, je izražena kot povprečje vrednosti, dobljenih v enem letu.

(24)  V primeru znatne vsebnosti metana v emisiji se metan, katerega spremljanje se izvaja v skladu s standardom EN ISO 25140 ali EN ISO 25139, odšteje od rezultata.

(25)  Proizvedeni EO se opredeli kot vsota EO, proizvedenega za prodajo in kot intermediat.

(26)  Raven emisij, povezana z BAT, se uporablja samo za združene tokove odpadnih plinov s pretokom > 1 000 Nm3/h.

(27)  Raven emisij, povezana z BAT, se izrazi kot dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja.

(28)  Raven emisij, povezana z BAT, se izrazi kot povprečje vrednosti, dobljenih v enem letu. Proizvedeni TDI in/ali MDI se nanaša na proizvod brez ostankov v smislu, uporabljenem za opredelitev zmogljivosti naprave.

(29)  Če vrednosti NOX v vzorcu presegajo 100 mg/Nm3, je lahko raven emisij, povezana z BAT, zaradi analitskih interferenc višja in znaša do 3 mg/Nm3.

(30)  V primeru prekinjenih izpustov odpadne vode je najmanjša pogostost spremljanja enkrat na izpust.

(31)  Raven okoljske učinkovitosti, povezana z BAT, se nanaša na proizvod brez ostankov v smislu, uporabljenem za opredelitev zmogljivosti naprave.

(32)  Kadar se dimni plini iz dveh ali več peči izpuščajo skozi skupni odvodnik, se ravni emisij, povezane z BAT, uporabljajo za združeni izpust iz odvodnika.

(33)  Ravni emisij, povezane z BAT, se ne uporabljajo pri odstranjevanju oblog koksa.

(34)  Za CO se ne uporablja nobena raven emisij, povezana z BAT. Okvirno je raven emisije CO na splošno 5–35 mg/Nm3, izražena kot dnevno povprečje ali povprečje v obdobju vzorčenja.

(35)  Najmanjša pogostost spremljanja se lahko zmanjša na enkrat na mesec, če se s pogostim spremljanjem drugih parametrov (npr. stalno merjenje motnosti) nadzoruje ustrezna uspešnost odstranjevanja trdnih snovi in bakra.

(36)  Povprečje vrednosti, dobljenih v enem mesecu, se izračuna iz povprečij vrednosti, dobljenih v enem dnevu (vsaj trije naključni vzorci, vzeti v časovnih presledkih, ki trajajo vsaj pol ure).

(37)  Spodnji del razpona je običajno dosežen pri uporabi mirujoče plasti.

(38)  Povprečje vrednosti, dobljenih v enem letu, se izračuna iz povprečij vrednosti, dobljenih v enem dnevu (vsaj trije naključni vzorci, vzeti v časovnih presledkih, ki trajajo vsaj pol ure).

(39)  Prečiščeni EDC je vsota EDC, proizvedenega z oksikloriranjem in/ali neposrednim kloriranjem, in EDC, ki se vrne iz proizvodnje VCM v prečiščevanje.

(40)  Raven emisij, povezana z BAT, se ne uporablja, če so emisije pod 150 g/h.

(41)  Pri uporabi adsorpcije je obdobje vzorčenja reprezentativno za celoten adsorpcijski cikel.

(42)  V primeru znatne vsebnosti metana v emisiji se metan, katerega spremljanje se izvaja v skladu s standardom EN ISO 25140 ali EN ISO 25139, odšteje od rezultata.


Top