EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0652

Sklep Komisije (EU) 2017/652 z dne 29. marca 2017 o predlagani državljanski pobudi z naslovom „Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope“ (Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe) (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 2200)

C/2017/2200

OJ L 92, 6.4.2017, p. 100–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/652/oj

6.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/100


SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/652

z dne 29. marca 2017

o predlagani državljanski pobudi z naslovom „Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope“ (Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 2200)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom Komisije C(2013) 5969 z dne 13. septembra 2013 je bila zavrnjena prijava predlagane državljanske pobude z naslovom „Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope“ (Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe). Splošno sodišče Evropske unije je v sodbi z dne 3. februarja 2017 (zadeva T-646/13) navedeni sklep razveljavilo z obrazložitvijo, da je Komisija s tem, da ni navedla, niti kateri ukrepi od tistih, ki so navedeni v prilogi k predlogu EDP, ne spadajo v njeno pristojnost niti razlogov v utemeljitev tega sklepa, kršila obveznost obrazložitve. Da bi sprejeli ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe Splošnega sodišča, je treba sprejeti nov sklep Komisije o zahtevku za prijavo predlagane državljanske pobude.

(2)

Predmet predlagane državljanske pobude z naslovom „Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope“ se nanaša na poziv EU k izboljšanju varstva oseb, ki pripadajo narodnostnim in jezikovnim manjšinam, ter h krepitvi kulturne in jezikovne raznolikosti v Uniji.

(3)

Cilji predlagane državljanske pobude se nanašajo na poziv EU, naj sprejme vrsto pravnih aktov za izboljšanje varstva oseb, ki pripadajo narodnostnim in jezikovnim manjšinam, ter h krepitvi kulturne in jezikovne raznolikosti v Uniji. Zajemajo naj ukrepe politike na področju regionalnih in manjšinskih jezikov, izobraževanja in kulture, regionalne politike, udeležbe, enakosti, avdiovizualnih in drugih medijskih vsebin ter tudi regionalne (državne) podpore.

(4)

Priloga k predlagani državljanski pobudi posebej omenja enajst pravnih aktov Unije, pri katerih je dejanski cilj državljanske pobude, da Komisija pripravi predloge, in sicer za:

(a)

priporočilo Sveta o varstvu in spodbujanju kulturne in jezikovne raznolikosti v Uniji na podlagi druge alinee člena 167(5) PDEU in druge alinee člena 165(4) PDEU;

(b)

sklep ali uredbo Evropskega parlamenta in Sveta na podlagi prve alinee člena 167(5) PDEU in prve alinee člena 165(4) PDEU za prilagoditev programov financiranja za olajšanje dostopa do njih za majhne regionalne in manjšinske jezike;

(c)

sklep ali uredbo Evropskega parlamenta in Sveta na podlagi prve alinee člena 167(5) PDEU in prve alinee člena 165(4) PDEU za ustanovitev centra za jezikovno raznolikost, ki bo krepil zavedanje o pomembnosti regionalnih in manjšinskih jezikov in spodbujal raznolikost na vseh ravneh ter ga bo pretežno financirala Unija;

(d)

uredbo Evropskega parlamenta in Sveta na podlagi členov 177 in 178 PDEU za prilagoditev skupnih določb o regionalnih skladih EU, tako da bosta varstvo manjšin ter spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti zajeta v njih kot tematska cilja;

(e)

uredbo Evropskega parlamenta in Sveta na podlagi členov 173(3) in 182(1) PDEU za spremembo uredbe o programu „Obzorje 2020“, da bi se izboljšale raziskave o dodani vrednosti, ki jo narodnostne manjšine ter kulturna in jezikovna raznolikost lahko prispevajo k socialnemu in gospodarskemu razvoju v regijah EU;

(f)

direktivo, uredbo ali sklep Sveta na podlagi členov 20(2) in 25 PDEU, da bi se v EU okrepil položaj državljanov, ki pripadajo narodnostnim manjšinam, s ciljem zagotavljati, da se njihove legitimne skrbi upoštevajo pri volitvah poslancev Evropskega parlamenta;

(g)

učinkovite ukrepe za odpravljanje diskriminacije in spodbujanje enakega obravnavanja, med drugim za narodnostne manjšine, zlasti s pregledom obstoječih direktiv Sveta o enakem obravnavanju, na podlagi člena 19(1) PDEU;

(h)

spremembo zakonodaje EU, da se zagotovi približno enako obravnavanje oseb brez državljanstva in državljanov Unije, na podlagi člena 79(2) PDEU;

(i)

uredbo Evropskega parlamenta in Sveta na podlagi člena 118 PDEU, da se uvede enotna avtorska pravica, ki bi omogočila, da se celotna EU na področju avtorskih pravic obravnava kot notranji trg;

(j)

spremembo Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2), da se zagotovi svobodno opravljanje storitev in sprejemanje avdiovizualnih vsebin v regijah, kjer prebivajo narodnostne manjšine, na podlagi členov 53(1) in 63 PDEU;

(k)

uredbo ali sklep Sveta, da se določi skupinsko izvzetje projektov, s katerimi se spodbuja narodnostne manjšine in njihovo kulturo, na podlagi členov 109, 108(4) ali 107(3)(e) PDEU.

(5)

Za izvajanje Pogodb se lahko sprejmejo pravni akti Unije:

na področju izboljševanja poznavanja in razširjanja kulture in zgodovine evropskih narodov, ohranjanja in varstva kulturne dediščine evropskega pomena; nekomercialne kulturne izmenjave, umetniškega in književnega ustvarjanja, tudi na avdio-vizualnem področju;

na področju razvoja evropske razsežnosti v izobraževanju, med drugim s poučevanjem in razširjanjem jezikov držav članic;

pri opredelitvi nalog, prednostnih ciljev in organizacije strukturnih skladov, pod pogojem, da bodo ukrepi, ki se bodo financirali, vodili h krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji;

o posebnih ukrepih v podporo ukrepanju držav članic za doseganje ciljev pospeševanja prilagajanja industrije strukturnim spremembam, spodbujanja okolja, ki je naklonjeno pobudam in razvoju podjetij v celotni Uniji, zlasti malih in srednjih podjetij, spodbujanja okolja, ki je naklonjeno sodelovanju med podjetji, in pospeševanja boljšega izkoriščanja industrijskega potenciala politik na področju inovacij, raziskav in tehnološkega razvoja;

na področju raziskav in tehnološkega razvoja v obliki večletnega okvirnega programa za opredelitev znanstvenih in tehnoloških ciljev, ki naj se dosežejo z dejavnostmi Unije, ter za določitev ustreznih prednostnih nalog, s splošnim orisom takih dejavnosti ter določitvijo najvišjega skupnega zneska in podrobnih pravil za finančno udeležbo Unije v okvirnem programu in zadevnih deležev za vsako opredeljeno dejavnost;

na področju pravic državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, vključno s pogoji, ki urejajo svobodo gibanja in prebivanja v drugih državah članicah EU;

za uvedbo evropskih pravic intelektualne lastnine, da se zagotovi enotno varstvo pravic intelektualne lastnine v vsej Uniji, in za vzpostavitev centralizirane ureditve na ravni Unije za potrjevanje, usklajevanje in nadzor;

za uskladitev določb zakonov ali drugih predpisov v državah članicah, ki se nanašajo na začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti samozaposlenih oseb;

za določitev vrst pomoči, ki jih dodelijo države in so izvzete iz postopka iz člena 108(2) PDEU.

(6)

Iz teh razlogov predlagana državljanska pobuda, kolikor so njen cilj predlogi Komisije za pravne akte Unije za izvajanje Pogodb, kot je opredeljeno v točkah (a) do (e) in (h) do (k) uvodne izjave 4, ne sodi očitno zunaj okvira pristojnosti Komisije za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb, v skladu s členom 4(2)(b) Uredbe.

(7)

Pravnega akta Unije za izvajanje Pogodb ni mogoče sprejeti z namenom, da se v EU okrepi položaj državljanov, ki pripadajo narodnostni manjšini, s ciljem zagotoviti, da se njihove legitimne skrbi upoštevajo na volitvah poslancev v Evropski parlament. Člen 20(2) PDEU določa pravice državljanov Unije. Te pravice vključujejo pravico voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament v državi članici, kjer prebivajo, pod enakimi pogoji kot državljani te države. Člen 25 PDEU določa, da lahko na podlagi poročila Komisije Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po odobritvi Evropskega parlamenta soglasno sprejme določbe za dopolnitev pravic iz člena 20(2) PDEU. Vendar morajo biti pravice, dopolnjene s takšnimi določbami, usmerjene v druge države članice, kot je država članica, katere državljanstvo ima zadevni državljan Unije, ali v institucije Unije. Toda pravni akt, predviden s predlagano državljansko pobudo „Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope“, ne vsebuje nobenih podobnih pogojev. Torej bi ustvaril tudi pravice, ki bi bile izvršljive zoper državo članico, katere državljanstvo ima zadevni državljan Unije. Zato člena 25 in 20(2) PDEU ne moreta biti pravna podlaga za sprejetje pravnega akta Unije za izvajanje Pogodb z namenom, da se v EU okrepi položaj državljanov, ki pripadajo narodnostni manjšini, s ciljem zagotoviti, da se njihove legitimne skrbi upoštevajo pri volitvah poslancev v Evropski parlament. Če bi se pravni akt, predviden s predlagano državljansko pobudo „Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope“ v bistvu nanašal na določbe, potrebne za volitve poslancev v Evropski parlament s splošnim in neposrednim glasovanjem, je navedena institucija tudi tista, ki v skladu s členom 223 PDEU pripravi predlog določb po enotnem postopku v vseh državah članicah ali v skladu z načeli, ki so skupna vsem državam članicam. Komisija torej na podlagi Pogodb ni pooblaščena za predložitev predloga za takšen pravni akt.

(8)

Prav tako ne more biti sprejet pravni akt Unije za izvajanje Pogodb, kar zadeva učinkovite ukrepe za obravnavo diskriminacije in spodbujanje enake obravnave, vključno za narodnostne manjšine, zlasti z revizijo obstoječih direktiv Sveta na temo enake obravnave. Medtem ko so institucije Unije, ne glede na svoje področje delovanja, zavezane spoštovanju kulturne in jezikovne raznolikosti v skladu s členom 3(3) PEU in preprečevanju diskriminacije na podlagi „pripadnosti narodnostni manjšini“ v skladu s členom 21(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, nobena izmed teh določb ni pravna podlaga za kakršno koli ukrepanje s strani institucij. Člen 19 PDEU določa, da lahko Svet brez poseganja v druge določbe Pogodb in v mejah pristojnosti Unije po Pogodbah po posebnem zakonodajnem postopku in po odobritvi Evropskega parlamenta soglasno sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Vendar ta izčrpen seznam podlag za diskriminacijo ne vključuje pripadnosti narodnostni manjšini. Zato člen 19 PDEU ne more biti pravna podlaga za sprejetje pravnega akta Unije za izvajanje predlogov Pogodb za učinkovite ukrepe za obravnavo diskriminacije in spodbujanje enake obravnave, vključno za narodnostne manjšine.

(9)

Iz teh razlogov predlagana državljanska pobuda, kolikor so njen cilj predlogi Komisije za pravne akte Unije za izvajanje Pogodb, kot je opredeljeno v točkah (f) in (g) uvodne izjave 4, sodi očitno zunaj okvira pristojnosti Komisije za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb v skladu s členom 4(2)(b) Uredbe.

(10)

Pogodba o Evropski uniji (PEU) krepi državljanstvo Unije in dodatno izboljšuje demokratično delovanje Unije, tako da med drugim določa, da ima vsak državljan Unije pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije v obliki evropske državljanske pobude.

(11)

V ta namen bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo državljanske pobude, da bi spodbujali sodelovanje državljanov in naredili Unijo dostopnejšo.

(12)

Predlagano državljansko pobudo z naslovom „Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope“ bi bilo zato treba prijaviti. Izjave o podpori tej predlagani državljanski pobudi bi bilo treba zbrati, kolikor se ta pobuda nanaša na predlog Komisije za pravne akte Unije za izvajanje Pogodb, kot je omenjeno v točkah (a) do (e) in (h) do (k) uvodne izjave 4.

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Predlagana državljanska pobuda z naslovom „Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope“ se prijavi.

2.   Izjave o podpori tej državljanski pobudi se lahko zbirajo ob razumevanju, da se ta pobuda nanaša na predloge Komisije za:

priporočilo Sveta o varstvu in spodbujanju kulturne in jezikovne raznolikosti v Uniji;

sklep ali uredbo Evropskega parlamenta in Sveta za prilagoditev programov financiranja za olajšanje dostopa do njih za majhne regionalne in manjšinske jezike;

sklep ali uredbo Evropskega parlamenta in Sveta za ustanovitev centra za jezikovno raznolikost, ki bo krepil zavedanje o pomembnosti regionalnih in manjšinskih jezikov in spodbujal raznolikost na vseh ravneh ter ga bo pretežno financirala Unija;

uredbo o prilagoditvi splošnih pravil, ki veljajo za naloge, prednostne cilje in organizacijo strukturnih skladov, na način, ki upošteva varstvo manjšin in spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti, pod pogojem, da bodo ukrepi, ki se bodo financirali, vodili h krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji;

uredbo Evropskega parlamenta in Sveta za spremembo uredbe o programu „Obzorje 2020“, da bi se izboljšale raziskave o dodani vrednosti, ki jo narodnostne manjšine ter kulturna in jezikovna raznolikost lahko prispevajo k socialnemu in gospodarskemu razvoju v regijah EU;

spremembo zakonodaje EU, da se zagotovi približno enako obravnavanje oseb brez državljanstva in državljanov Unije;

uredbo Evropskega parlamenta in Sveta, da se uvede enotna avtorska pravica, ki bi omogočila, da se celotna EU na področju avtorskih pravic obravnava kot notranji trg;

spremembo Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta, da se zagotovi svobodno opravljanje storitev in sprejemanje avdiovizualnih vsebin v regijah, kjer prebivajo narodnostne manjšine;

uredbo ali sklep Sveta, da se določi skupinsko izvzetje projektov, s katerimi se spodbuja narodnostne manjšine in njihovo kulturo, iz postopka iz člena 108(2) PDEU.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 3. aprila 2017.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na organizatorje (člane državljanskega odbora) predlagane državljanske pobude „Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope“, ki jih zastopata Hans Heinrich HANSEN in Hunor KELEMEN v vlogi kontaktnih oseb.

V Bruslju, 29. marca 2017

Za Komisijo

Frans TIMMERMANS

Prvi podpredsednik


(1)  UL L 65, 11.3.2011, str. 1.

(2)  Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).


Top