Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0198

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/198 z dne 2. februarja 2017 o ukrepih za preprečevanje vnosa bakterije Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu in Goto v Unijo in njenega širjenja po Uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 460)

C/2017/0460

OJ L 31, 4.2.2017, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/198/oj

4.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/29


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/198

z dne 2. februarja 2017

o ukrepih za preprečevanje vnosa bakterije Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu in Goto v Unijo in njenega širjenja po Uniji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 460)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) in zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/756/EU (2) je določil ukrepe za preprečevanje vnosa bakterije Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu in Goto (v nadaljnjem besedilu: navedeni organizem), ki je povzročitelj bakterijskega ožiga aktinidije v Unijo in njenega širjenja po Uniji. Navedeni izvedbeni sklep se je iztekel 31. marca 2016.

(2)

Več držav članic je zahtevalo, da se ukrepi iz Izvedbenega sklepa 2012/756/EU še naprej uporabljajo zaradi stalnega fitosanitarnega tveganja, ki ga povzroča navedeni organizem. Zato bi bilo treba sprejeti iste ukrepe, kot so določeni v navedenem izvedbenem sklepu, v zvezi z vnosom rastlin za saditev rodu Actinidia Lindl. (v nadaljnjem besedilu: navedene rastline) iz tretjih držav ter njihovim premeščanjem znotraj Unije.

(3)

Poleg tega izkušnje, pridobljene med uporabo Izvedbenega sklepa 2012/756/EU, kažejo, da sta uničenje vseh navedenih rastlin ali njihovo posamično testiranje enakovredni alternativi vizualnim inšpekcijskim pregledom in predstavljata ustrezna ukrepa za preprečevanje širjenja navedenega organizma na nekaterih območjih ter da navedena ukrepa zagotavljata enako učinkovit odziv v primeru izbruha navedenega organizma, zato bi bilo treba za navedene rastline s poreklom v Uniji ali tretjih državah dovoliti tudi navedena ukrepa. Poleg tega izkušnje kažejo tudi, da območje širine 100 m namesto 500 m okrog nenapadenega mesta ali nenapadene enote pridelave, tako izolirane in zaščitene pred zunanjim okoljem, da učinkovito preprečuje vnos navedenega organizma, zadostuje za doseganje ciljev tega sklepa.

(4)

Države članice bi morale po potrebi za doseganje skladnosti s tem sklepom prilagoditi svojo zakonodajo.

(5)

Ta sklep bi se moral uporabljati do 31. marca 2020, da bi se zagotovil potreben čas za spremljanje ocene stanja.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prepoved škodljivega organizma Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu in Goto

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu in Goto (v nadaljnjem besedilu: navedeni organizem) se ne sme vnašati v Unijo ali širiti po njej.

Člen 2

Vnos rastlin rodu Actinidia Lindl. v Unijo

Kaljiv pelod in rastline za saditev rodu Actinidia Lindl., razen semen, (v nadaljnjem besedilu: navedene rastline), s poreklom iz tretjih držav, se lahko v Unijo vnašajo samo, če so v skladu s posebnimi zahtevami za vnos iz Priloge I.

Člen 3

Premeščanje navedenih rastlin znotraj Unije

Navedene rastline se lahko znotraj Unije premeščajo samo, če izpolnjujejo zahteve iz Priloge II.

Člen 4

Sistematične raziskave in obveščanje o navedenem organizmu

1.   Države članice izvajajo uradne letne sistematične raziskave o napadenosti navedenih rastlin z navedenim organizmom.

Države članice o rezultatih navedenih sistematičnih raziskav obvestijo Komisijo in druge države članice do 31. januarja leta, ki sledi letu sistematične raziskave.

2.   Če poklicni izvajalec dejavnosti sumi ali ugotovi, da je navedeni organizem prisoten na rastlinah, rastlinskih proizvodih ali drugih predmetih, ki so pod nadzorom navedenega izvajalca dejavnosti, in na območju, kjer navzočnost navedenega organizma prej ni bila znana, o tem nemudoma obvesti pristojni uradni organ, da lahko ta sprejme ustrezne ukrepe. Kadar je ustrezno, poklicni izvajalec dejavnosti nemudoma sprejme tudi previdnostne ukrepe, da prepreči naselitev in širjenje navedenega organizma.

Člen 5

Izpolnjevanje določb

Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o ukrepih, ki so jih sprejele za uskladitev s tem sklepom.

Člen 6

Uporaba

Ta sklep se uporablja do 31. marca 2020.

Člen 7

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 2. februarja 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/756/EU z dne 5. decembra 2012 o ukrepih za preprečevanje vnosa bakterije Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu in Goto v Unijo in njenega širjenja po Uniji (UL L 335, 7.12.2012, str. 49).


PRILOGA I

Posebne zahteve za vnos v Unijo v skladu S členom 2

ODDELEK I

Fitosanitarno spričevalo

1.

Navedenim rastlinam s poreklom iz tretjih držav se priloži fitosanitarno spričevalo v skladu s prvim pododstavkom člena 13(1)(ii) Direktive 2000/29/ES (v nadaljnjem besedilu: spričevalo), v katerem se v rubriki „Dopolnilna izjava“ navedejo informacije iz točk (2) in (3).

2.

V spričevalu se navede, da je izpolnjena ena od naslednjih točk:

(a)

navedene rastline so v vsej svoji življenjski dobi rasle v državi, v kateri ni znano, da bi bil navedeni organizem navzoč;

(b)

navedene rastline so v vsej svoji življenjski dobi rasle na nenapadenem območju, ki ga je zaradi navedenega organizma vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe FAO (v nadaljnjem besedilu: ISPM) št. 4 (1);

(c)

navedene rastline so bile pridelane na nenapadenem mestu ali enoti pridelave, ki jo je zaradi navedenega organizma vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu s FAO ISPM št. 10 (2). Navedene rastline so bile pridelane v strukturi, tako izolirani in zaščiteni pred zunanjim okoljem, da učinkovito preprečuje vnos navedenega organizma. Na navedenem mestu ali enoti so bile navedene rastline ob najprimernejšem času za odkrivanje znakov okužbe med zadnjo popolno rastno dobo pred izvozom dvakrat uradno pregledane in ugotovljeno je bilo, da niso napadene z navedenim organizmom.

Navedeno mesto ali enoto pridelave obdaja območje s polmerom vsaj 100 m, kjer je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(i)

ob najprimernejšem času za odkrivanje znakov okužbe med zadnjo popolno rastno dobo pred izvozom so bili dvakrat opravljeni uradni inšpekcijski pregledi, vse navedene rastline, ki so pri navedenih inšpekcijskih pregledih kazale znake okužbe, pa so bile nemudoma uničene;

(ii)

vse navedene rastline so bile nemudoma uničene;

(iii)

vsaka navedena rastlina je bila redno testirana ob najprimernejšem času in zanjo je bilo ugotovljeno, da ni napadena z navedenim organizmom;

(d)

navedene rastline so bile pridelane na nenapadenem mestu pridelave, ki ga je zaradi navedenega organizma vzpostavila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu s FAO ISPM št. 10. Na navedenem mestu so bile navedene rastline ob najprimernejšem času med zadnjo popolno rastno dobo pred izvozom dvakrat uradno pregledane, vzorčene in testirane in ugotovljeno je bilo, da niso napadene z navedenim organizmom.

Navedeno mesto pridelave obdaja območje s polmerom 4 500 m, kjer je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(i)

na celotnem navedenem območju so bili ob najprimernejšem času med zadnjo popolno rastno dobo pred izvozom dvakrat opravljeni uradni inšpekcijski pregledi, vzorčenje in testiranje. Navedeni organizem pri uradnih inšpekcijskih pregledih, vzorčenju in testiranju ni bil odkrit;

(ii)

vse navedene rastline v polmeru 500 m od navedenega mesta pridelave so bile nemudoma uničene;

(iii)

vsaka navedena rastlina v polmeru 500 m od navedenega mesta pridelave je bila redno testirana ob najprimernejšem času in zanjo je bilo ugotovljeno, da ni napadena z navedenim organizmom.

V primeru točk (ii) in (iii) so bile vse navedene rastline na navedenem območju, oddaljene od 500 m do 4 500 m od mesta pridelave, uničene ali testirane v skladu s sistemom vzorčenja, s katerim je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo potrditi, da je stopnja napadenosti navedenih rastlin z navedenim organizmom manjša od 0,1 %.

3.

Kadar so podane informacije iz točke 2(c) ali (d), se v spričevalu poleg tega navede, da je izpolnjena ena od naslednjih točk:

(a)

navedene rastline izvirajo neposredno iz matičnih rastlin, ki so bile pridelane v pogojih, skladnih s točko 2(a), (b) ali (c);

(b)

navedene rastline izvirajo neposredno iz matičnih rastlin, ki so bile predhodno posamično testirane, pri čemer je bilo potrjeno, da niso napadene z navedenim organizmom;

(c)

navedene rastline so bile testirane v skladu s sistemom vzorčenja, s katerim je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo potrditi, da je stopnja napadenosti navedenih rastlin z navedenim organizmom manjša od 0,1 %.

4.

Kadar so podane informacije iz točke 2(b), se v spričevalo v rubriko „Kraj porekla“ vključi ime nenapadenega območja.

ODDELEK II

Inšpekcijski pregled

Navedene rastline, ki so bile v Unijo vnesene s fitosanitarnim spričevalom v skladu z oddelkom I, se na vstopnem mestu ali namembnem kraju, določenem v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES (3), temeljito pregledajo in po potrebi testirajo na navzočnost navedenega organizma.

Če se navedene rastline vnesejo v Unijo prek države članice, ki ni namembna država članica za navedene rastline, pristojni uradni organ vstopne države članice o tem obvesti pristojni uradni organ namembne države članice.


(1)  Zahteve za vzpostavitev nenapadenih območij. ISPM št. 4 (1995), Rim, Mednarodna konvencija o varstvu rastlin, FAO 2016.

(2)  Zahteve za določitev nenapadenih mest in enot pridelave. ISPM št. 10 (1999), Rim, Mednarodna konvencija o varstvu rastlin, FAO 2016.

(3)  Direktiva Komisije 2004/103/ES z dne 7. oktobra 2004 o preverjanjih identitete in zdravstvenih pregledih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v Skupnost, ali na mestu, ki je blizu, in podrobni določitvi pogojev, povezanih s temi pregledi (UL L 313, 12.10.2004, str. 16).


PRILOGA II

Zahteve glede premeščanja znotraj Unije v skladu s členom 3

1.

Navedene rastline s poreklom iz Unije se lahko znotraj Unije premeščajo samo, če imajo rastlinski potni list, izpolnjen in izdan v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS (1), in če izpolnjujejo zahteve iz točke 2.

2.

Navedene rastline morajo izpolnjevati eno od naslednjih točk:

(a)

navedene rastline so v vsej svoji življenjski dobi rasle v državi članici, v kateri ni znano, da bi bil navedeni organizem navzoč;

(b)

navedene rastline so v vsej svoji življenjski dobi rasle na varovanem območju, ki je bilo v skladu s členom 2(1)(h) Direktive 2000/29/ES priznano zaradi navedenega organizma;

(c)

navedene rastline so v vsej svoji življenjski dobi rasle na nenapadenem območju, ki ga je zaradi navedenega organizma vzpostavil pristojni uradni organ države članice v skladu s FAO ISPM št. 4 (2);

(d)

navedene rastline so bile pridelane na nenapadenem mestu ali enoti pridelave, ki jo je zaradi navedenega organizma vzpostavil pristojni uradni organ države članice porekla v skladu s FAO ISPM št. 10 (3). Navedene rastline so bile pridelane v strukturi, tako izolirani in zaščiteni pred zunanjim okoljem, da učinkovito preprečuje vnos navedenega organizma. Na navedenem mestu ali enoti so bile navedene rastline ob najprimernejšem času za odkrivanje znakov okužbe med zadnjo popolno rastno dobo pred premestitvijo dvakrat uradno pregledane in ugotovljeno je bilo, da niso napadene z navedenim organizmom.

Navedeno mesto ali enoto pridelave obdaja območje s polmerom vsaj 100 m, kjer je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(i)

ob najprimernejšem času za odkrivanje znakov okužbe med zadnjo popolno rastno dobo pred premestitvijo so bili dvakrat opravljeni uradni inšpekcijski pregledi, vse navedene rastline, ki so pri navedenih inšpekcijskih pregledih kazale znake okužbe, pa so bile nemudoma uničene;

(ii)

vse navedene rastline so bile nemudoma uničene;

(iii)

vsaka navedena rastlina je bila redno testirana ob najprimernejšem času in zanjo je bilo ugotovljeno, da ni napadena z navedenim organizmom;

(e)

Navedene rastline so bile pridelane na nenapadenem mestu pridelave, ki ga je zaradi navedenega organizma vzpostavil pristojni uradni organ države članice porekla v skladu s FAO ISPM št. 10. Na navedenem mestu so bile navedene rastline ob najprimernejšem času med zadnjo popolno rastno dobo pred premestitvijo dvakrat uradno pregledane, vzorčene in testirane in ugotovljeno je bilo, da niso napadene z navedenim organizmom.

Navedeno mesto pridelave obdaja območje s polmerom 500 m (v nadaljnjem besedilu: okoliško območje), kjer je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(i)

na celotnem okoliškem območju so bili ob najprimernejšem času med zadnjo popolno rastno dobo pred premestitvijo dvakrat opravljeni uradni inšpekcijski pregledi, vzorčenje in testiranje. Navedeni organizem pri uradnih inšpekcijskih pregledih, vzorčenju in testiranju ni bil odkrit;

(ii)

vse navedene rastline na okoliškem območju so bile nemudoma uničene;

(iii)

vsaka navedena rastlina na okoliškem območju je bila redno testirana ob najprimernejšem času in zanjo je bilo ugotovljeno, da ni napadena z navedenim organizmom.

Okoliško območje obdaja območje, široko 4 km, kjer je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(i)

po uradnih inšpekcijskih pregledih, vzorčenju in testiranju, ki so bili na navedenem območju opravljeni dvakrat ob najprimernejšem času za odkrivanje znakov okužbe med zadnjo popolno rastno dobo pred premestitvijo, so bili sprejeti ukrepi za izkoreninjenje navedenega organizma v vseh primerih okužb navedenih rastlin z navedenim organizmom. Med temi ukrepi so bili takojšnje uničenje okuženih navedenih rastlin;

(ii)

vse navedene rastline na navedenem območju so bile uničene;

(iii)

vse navedene rastline na navedenem območju so bile testirane v skladu s sistemom vzorčenja, s katerim je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo potrditi, da je stopnja napadenosti navedenih rastlin z navedenim organizmom manjša od 0,1 %.

3.

Če so izpolnjene zahteve iz točke 2(d) ali (e), morajo navedene rastline izpolnjevati tudi eno od naslednjih zahtev:

(a)

navedene rastline izvirajo neposredno iz matičnih rastlin, ki so bile pridelane v pogojih, skladnih s točko 2(a) ali (b) ali (c) ali (d);

(b)

navedene rastline izvirajo neposredno iz matičnih rastlin, ki so bile predhodno posamično testirane, pri čemer je bilo potrjeno, da niso napadene z navedenim organizmom;

(c)

navedene rastline so bile testirane v skladu s sistemom vzorčenja, s katerim je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo potrditi, da je stopnja napadenosti navedenih rastlin z navedenim organizmom manjša od 0,1 %.

4.

Navedene rastline, ki so bile vnesene v Unijo iz tretjih držav v skladu s Prilogo I, se lahko znotraj Unije premeščajo samo, če imajo rastlinski potni list iz točke 1.


(1)  Direktiva Komisije 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (UL L 4, 8.1.1993, str. 22).

(2)  Zahteve za vzpostavitev nenapadenih območij. ISPM št. 4 (1995), Rim, Mednarodna konvencija o varstvu rastlin, FAO 2016.

(3)  Zahteve za določitev nenapadenih mest in enot pridelave. ISPM št. 10 (1999), Rim, Mednarodna konvencija o varstvu rastlin, FAO 2016.


Top